Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pripremi se upisi se

1,115 views

Published on

Aktivnost Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu koja je osvojila prvu nagradu na Nacionalnom Euroguidance takmičenju primera dobrih praksi u oblasti KViS 2018. godine.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pripremi se upisi se

  1. 1. NAZIV AKTIVNOSTI: PRIPEMI SE-UPIŠI SE PODNOSILAC PRIJAVE: Univerzitet u Beogradu, Centarza razvoj karijere i savetovanje studenata AUTORI/REALIZATORI: Dejana Lazić, Milena Rajčević,Jovana Piper AKTIVNOSTI: 1. Predstavljanje fakulteta Univerziteta u Beogradu - tada učenici imaju priliku da se u neformalnom razgovoru sa predstavnicima fakulteta informišu o prijemnom ispitu i studijskim programima, kao i da urade test „Koje boje je tvoja karijera?”. 2. Edukativne radionice o donošenju odluka, efikasnom učenju i planiranju vremena, upoznavanju sebe, svojih snaga i prevazilaženju treme. 3. Karijerno i psihološko savetovanje gde učenici mogu razrešiti svoje nedoumice u poverljivom razgovoru. Mogu se poslužiti onlajn alatom Profil + koji sadrži upitnike za samoprocenu profesionalnih interesovanja, različitih intelektualnih sposobnosti, prenosivih veština i motivacije, a zatim o tome detaljnije razgovarati sa savetnikom. 4. Finansijske olakšice - oslobađanja od plaćanja pripremne nastave za prijemni ispit i polaganja prijemnog ispita, u zavisnosti od mogućnosti fakulteta. 5. Kon- tinuirana podrška - nakon upisa, kroz programe podrške brucošima i publikaciju „Vodič za brucoše: Startujte pametno - izazovi na početku studiranja”. REZULTATI: U pilot verziji programa 2016/2017. učestvovalo je 16 učenika iz Doma učenika „Jelica Milovanović“ i Doma učenika srednje železničke škole. Narednog ciklusa 2017/2018. su se priključili Dom učenika srednje PTT škole i Dom učenika srednjih škola Beograd sa svojih pet radnih jedinica, što je broj učenika koji žele da učestvuju u programu povećalo na 77. Evaluacija se vrši nakon svake aktivnosti i na samom kraju programa – ispituje se korisnost aktivnosti, zanimljivost, organizacija, ispunjenost očekivanja. Još jedan važan pokazatalj uspeha programa je broj učenika upisan na željeni fakultet. Maturanti su ocenili ceo program kao veoma značajan pre svega zbog interaktivnog rada i podstičuće atmosfere u kojoj su mogli slobodno da dele svoja razmišljanja, ideje i brige. Praktične vežbe iz edukativnih radionica su ocenili kao korisne i lako primenljive u svakodnevnom životu. Pored toga, drago im je da su se zbližili i sa vršnjacima iz različitih domova. Što se tiče rezultata prijemnog ispita, 2017. godine je 68.7% učesnika programa upisalo željeni fakultet. Evaluacija programa 2017/18. je i dalje u toku. KRATAK OPIS:Program „Pripremi se-upiši se” obezbeđuje karijerno vođenje i savetovanje maturantima iz društvenih grupa koje su nepravedno zastupljene u visokom obrazovanju (osobe iz siromašnih i seoskih domaćinstava, osobe sa invaliditetom, Romi, deca bez roditelja i sl). Realizuje se u domovima učenika u Beogradu i obuhvata edukativne radionice i informativno-savetodavne sesije koje maturantima olakšavaju prikupljanje informacija, upoznavanje svojih potencijala, pripremu za fakultet i planiranje karijere. CILJNA GRUPA: Maturanti iz društvenih grupa koje su nepravedno zastupljene u visokom obrazovanju (osobe iz siromašnih i seoskih domaćinstava, osobe sa invaliditetom, Romi, deca bez roditelja i sl.). Program se planira na osnovu procene potreba učenika analizom popunjenih upitnika. CILJ/ISHOD: Kompletan program je osmišljen tako da maturante osnaži u pronalaženju relevantnih infor- macija, preuzimanju odgovornosti za donošenje odluka, postavljanju realnih ciljeva, osvešćivanju svojih po- tencijala i prostora za razvoj. NACIONALNO EUROGUIDANCE TAKMIČENJE DOBRIH PRAKSI U OBLASTI KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA I NAGRADA 2018 TEMPUS F O N D A C I J A

×