Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karijerni kutak

1,108 views

Published on

Aktivnost Omladinskog saveza Kruševac koja je na trećem Nacionalnom Euroguidance takmičenju osvojila treću nagradu

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Karijerni kutak

  1. 1. NAZIV AKTIVNOSTI: KARIJERNI KUTAK PODNOSILAC PRIJAVE: Omladinski Savet Kruševac AUTORI/REALIZATORI: MarinaVirijević, Marija Pekić,Tijana Stefanović AKTIVNOSTI: U postizanju cilja „Karijerni kutak” koristi niz standardnih tehnika i alata koje dodatno razvijamo koristeći se znanjima stečenim na obukama i seminarima posvećenim karijernom savetovanju i vođenju, a takođe primenjujemo alate koji su novi u našoj zemlji. U procesu individualnog savetovanja koristimo standardne alate poput psiholoških testova, Holandov tip ličnosti, učenje tehnike pisanja biografije i motivacionog pisma, i nove metode kao što su: set fotografija o zanimanjima koji pomaže u prepoznavanju zanimanja koje najviše odgovara vrednostima, veštinama i profilu lično- sti korisnika, liste osećanja, upitnik „Ko sam ja?”. U procesu grupnog savetovanja koristimo: ilustrativno povezivanje zanimanja sa neophodnim setom veština i osobina, direktno pristupanje web stranicama u cilja informisanja o formalnom i neformalnom obrazovanju, ilustrativno prikazivanje motiva i očekivanja o profesionalnom razvoju, prikazivanje filma „Mozak ili srce – razum ili emocije” o važnosti donošenja ispravnih životnih odluka, simulaciju razgovora sa poslodavcima, javni susret sa svetom rada. Aktivnosti u „Karijernom kutku” sprovode karijerne savetnice Marija Pekić, dipl. psiholog i Tijana Stefanović, dipl. ekonomista sa završenim obukama o karijernom vođenju i savetovanju. REZULTATI: Do sada je usluge „Karijernog kutka” koristilo preko 1000 mladih, naše aktivnosti uvrštene su u redovan plan i program svih srednjih škola u Kruševcu, a imamo i redovan termin za informisanje mladih iz ranjivih grupa koji su na evidenciji NSZ. KRATAK OPIS: „Karijerni kutak” je usluga karijernog vođenja i savetovanja namenjena mladima od 14 do 30 godina koja im omogućava da donesu najbolju odluku po pitanju izbora zanimanja i obrazovanja, kao i da uspešno upravljaju svojom karijerom putem profesionalne orijentacije. Aktivnosti obuhvataju testiranja, individualna i grupna savetovanja, realizaciju praksi i obuka, informisanje o mogućnostima zapošljavanja, povezivanje mladih sa poslodavcima i pripreme za razgovor sa istim. CILJNA GRUPA: Korisnici „Karijernog kutka” su mladi uzrasta od 14 do 30 godina, primarno srednjoškolci i nezaposleni iz ranjivih grupa. U razgovoru sa mladima saznajemo njihove potrebe i program rada prilagođa- vamo istim. CILJ/ISHOD: Cilj „Karijernog kutka” je da, neformalnim obrazovanjem u vidu karijernog informisanja i saveto- vanja, mladi steknu ključne kompetencije koje su primenljive u najrazličitijim situacijama, a naročito u oblastima komunikacija, učenja, informisanja i prepoznavanja prilika u svetu rada. NACIONALNO EUROGUIDANCE TAKMIČENJE DOBRIH PRAKSI U OBLASTI KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA III NAGRADA 2018 TEMPUS F O N D A C I J A

×