Successfully reported this slideshow.

Prezentere jidovanu

163 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentere jidovanu

 1. 1. ,,Fiecare copilpe care-linstruim este unOM pe care-lcâstigăm ”a educaa conduce a îndrumaAdevărul, Binele,Frumosul
 2. 2. TradiţiileumanisteValoriledemocraţieiAspiraţiilesocietăţiirespectul şistima faţă desineconvingerea căoricecomportament îşiare consecinţelesalerespectul faţăde semenirezistență lapresiunile sociale(negative)
 3. 3. Școalafață de:contribuie la structurarea comunicăriiumane contemporane
 4. 4. ȘcoalaBibliotecaParteneriat educaţional: biblioteca-şcoalaconstituie o atitudine în procesul educaţional şipresupune: colaborare, cooperare, comunicareeficientă, acces egal, acceptarea diferenţelor şiinteracţiuni îndreptate în scopul optimizăriirezultatelor educaţiei.
 5. 5. Obiectiveleparteneriatuluișcoala-bibliotecaasigurarea coerenţeipoliticilor şi strategiilorde menţinere aeducaţiei ca sectorprioritarimplicareainstituţiilor culturaleîn asigurarea calităţiieducaţieiasigurareacolaborării şcoliicu bibliotecaelaborarea programelorcomune, menite săfaciliteze integrareasocio-profesională aabsolvenţilorconfirmarea şi întărirearolului unităţilor deînvăţământ în viaţacomunităţiirespectarea continuităţiişi consecvenţeiinfluenţelor educativeŞcoala, cu întregul proces educaţional, găseşte un sprijin deosebit în spaţiulde cultură al bibliotecii.
 6. 6. Strategiileparteneriatuluimodelareaatitudinilorpozitive faţă deceilalţi şi faţă derelaţiile umanecultivareamodelelorcomportamentaleadecvate normelorşi valorilorsocietăţii din careface parte elevulgenerarea deconvingeriasociatevalorilormorale
 7. 7. construirea unei relaţiibazate pe unificarea unuisistem de valori şi cerinţeadresate copiluluipartenerii au unfundamentcomun deacțiunepartenerii auun principiu alreciprocităţiiunirea eforturilespre atingerea unuiţel comunParteneriatulare la bază:
 8. 8. realizareaunuiparteneriatautenticasumarea responsabilităţii șirespectului reciprocimplicarea șiconştientizareanecesităților decolaborarecu preocupări comune şi atribuţii îndomeniuun impact pozitivasupra dezvoltăriipersonalităţiielevilor, asupraperformanţelorşcolare şi asupraintegrării sociale, îngeneral
 9. 9. Biblioteca municială ”Eugeniu Coșeriu” contribuie activ lacreşterea prosperităţii spirituale şi materiale a membrilorcomunităţii locale prin dezvoltarea şi fortificareaparteneriatului cu instituţiile comunitare, în special cuinstituţiile de învăţămînt.
 10. 10. concusuriDiscuții-dezbateriore delecturăprogramedepromovarea cărţii şi alecturiilansări şiprezentăride carteBiblioteca ”Eugeniu Coșeriu”, filiala nr.5, înparteneriat cu Liceul Teoretic ,,A. Puşkin"organizează un şir de activităţi cultural-educative:
 11. 11. Palmaresul activităţilor extracurriculare enumeră: spectacolul ,,Pomul de larăscruce” medalionul literar,,Poezia – o înălţare spredivinitate” spectacolele literar-muzicale: ,,Un duet devis”, ,,Pomul-nflorit cumelodii”, ,,Mama –numesfînt, al vieţii început” masa rotundă cuelemente de dezbateri lasubiectul ,,Violenţa înfamilie”
 12. 12. Efectele activității parteneriatuluișcoala-bibliotecaDezvoltareacreativitățiiDezvoltareagîndirii criticeImplicarea în cadruldecizițional privindrespectarea drepturiloromuluiConștientizareaurmărilor poluăriiEducația rutierăEducația pentrupăstrarea valorilorToleranțaComunicareainterculturală
 13. 13. Biblioteca este o lumemirifică în caresubiectivitateaneliniştită, lacomă deadevăr ,însetată de frumuseteaartei cuvântului, seîntâlneşte cuobiectivitateainteligenţei creatoare,care ne oferă un modde existenţă spirituluiprin intermediul sloveitipărite.Parteneriatul este o calede susţinere a biblioteciiîn serviciul comunităţii,fără de care nu ar puteaexista.Parteneriatul biblioteca-şcoala-familia-comunitatea este cale spresucces şi crearea uneiimaginii viabile abibliotecii în comunitate.Biblioteca publică poateşi trebuie să devinăsufletul comunităţii!
 14. 14. Mulțumescpentru atenție!

×