Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
±‡bËÒ≤W«∞Iºr
≠‡w«∞KÒGW«∞‡Fd°OÒW
«∞πLNu¸¥ÒW«∞∑Òu≤ºOÒW
Ë“«¸…«∞∑Òd°OWË«∞∑Ju¥s
«∞LIU¸°W
°U∞JHU¥U‹
«∞LIU¸°W
°U∞JHU¥U‹
«∞ºÒMW«∞∏...
¢BLOrË≈≤πU“:±Oöœ°sÅU∞`
¸ßuÂ:¸¥U÷°s´Ld
©∂U´W:Top printing
3
±bËÒ≤W«∞Iºr«∞ºÒMW«∞∏ÒU∞∏W±s«∞∑ÒFKOr«_ßUßw
(∞GW´d°OÒW)
±IbÒ±W
∞LU–«±bËÒ≤W«∞Iºr?
∞Ib¢rÒË{l≥cÁ«∞LbËÒ≤W«ß∑πU°W≈∞v±U¥I∑COt«ô®...
4
ØOn¢º∑∏Ld«∞LcØÒd«‹?
¢πb¸«ù®U¸…≈∞v√ÊÒ≥cÁ«∞LcØÒd«‹ô¥M∂Gw√Ê¢F∑∂d°b¥ö∞KJ∑U»«∞Lb¸ßw√Ë√Ê¢JuÊØdÒ«”
¢LU¸¥s¢º∑GqÒ¬∞OUË°BHWîDOÒW.
...
5
±∑v¢º∑FLq«∞LcØÒd«‹?
∞KLFKÒr√Ê¥ªDÒjôß∑FLU‰«∞LcØÒd«‹«∞LCLÒMW°U∞LbËÒ≤WË≠o«ù±JU≤OU‹«∞∑ÒU∞OW:
-√£MU¡√≤ADW«∞∑ÒFKÒr°U∞MÒº∂W≈∞v«...
«∞JHU¥W«∞MNUz}ÒW
|Id√≤BuÅUßdœ¥ÒW±∑MuÒ´W
±u™ÒHUÆb¸«¢t≠w°MU¡«∞LFMv
«∞JHU¥W«∞Hd´OÒW
¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞t±sîö‰
°MO∑t«∞JKÒOÒW±F...
8
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ...
1111
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW≠w“±s±∫bÒœ∞πLl
Æd«zs¢b´r«ù§U...
10
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW≠w“±s±∫bÒœ∞πLl
Æd«zs¢b´r«ù§U°W...
13
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW≠w“±s±∫bÒœ∞πLl
Æd«zs¢b´r«ù§U°W...
12
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW≠w“±s±∫bÒœ∞πLl
Æd«zs¢b´r«ù§U°W...
15
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«ô≤b±U§OW
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW≠w“±s±∫bÒœ∞πLl
Æd«zs¢b´r«ù§U°...
14
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰
¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
±cØÒd…«∞∑LOÒe
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒ...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
±cØÒd…«∞∑LOÒe «∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰
¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒ...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
«...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
«...
2-√Ô¸Ó¢ΩVÔ«∞ÚπÔLÓqÓ«∞∑]U∞OÓWÓØÓLÓUËӸӜӋÚ≠w«∞M]hΩ:
ô¥ÓJÔn]´ÓsÚ¢ÓeÚË¥b≥ÓU°U∞ÚLÓU¡ËÓ«∞Ú∫Ô∂Ôu».
ØÓUÊÓ¥ÓIÚCwËÓÆÚ∑ÓtÔ≠...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
«...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰
¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰
¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
«...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«ô≤b±U§OÒW «∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰
¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
«...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰
¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
«...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
«...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
«...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰
¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
«...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
«...
34
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰
¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒh...
3535
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞M...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰
¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰
¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰
¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
«...
«∞LcØÒd…«ô≤b±U§OÒW
1-√Ó¸Ú°jÔ°ºÓNÚrÌ:
>6ßMu«‹Ì
>01ßÓMÓuÓ«‹Ì
>21ßÓMÓWÌ
-√ÓØÚ∑ÔVÔÆÓd¥MÓWαsÓ«∞M]hΩ¢ÓbÚ´ÓrÔ§ÓuÓ«°w:
........
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰
¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
«...
±cØÒd…«∞∑LOÒe
1-√ÓÆÚdÓ√ÔØÓU±qÓ«∞M]hΩ£Ôr]√Ô´ÓLΩdÔ«∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó°LÓU¥ÔMÓUßVÔ:
2-√Ó¸Ú°ÔjÔØÔq]®ÓªÚBO]W̱sÚ®ÓªÚBO]U‹«∞M]hΩ°...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰
¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
«...
±cØÒd…«∞∑LOÒe
«∞MÒhÒ:
√Ó≤ÓU«∞Ú∫ÓKÚHÓU¡Ô
ØÓUÊÓ«_Ó©ÚHÓU‰Ó¸Ó«§FOsÓ±sÓ«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW≈∞ÓvœÓ«¸≥rÚ≠w«∞ÚIÓdÚ¥ÓW,±Ód^Ë«≠w©Ó...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰
¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
«...
«∞JHU¥W«∞MNUz}ÒW
|Id√≤BuÅUßdœ¥ÒW±∑MuÒ´W
±u™ÒHUÆb¸«¢t≠w°MU¡«∞LFMv
«∞JHU¥W«∞Hd´OÒW
¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞t±sîö‰
°MO∑t«∞JKÒOÒW±F...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
«∞JHU¥W«∞Hd´OW:
¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰
°MO∑t«∞JKOÒW±FMv...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MÒhÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞OKIwßR«ô¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒ...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
«∞JHU¥W«∞Hd´OW:
¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰
°MO∑t«∞JKOÒW±FMv...
51
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MÒhÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞OKIwßR«ô¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
7-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞πÔLÓqÓËÓ√Ó©ÚdÓÕÔ«_ÓßÚµKÓW«∞ÚLÔMÓUß∂...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
«∞JHU¥W«∞Hd´OW:
¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰
°MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w
52
«∞LcØd…...
«∞LcØd…«ô≤b±U§OÒW
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MÒhÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞OKIwßR«ô¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
2-√ÔØÓuΩÊÔ≠ÓIÚdÓ…Î√Ó¸ÚËÍ≠ONÓU±ÓU≠...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MÒhÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞OKIwßR«ô¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«∞MÒ...
55
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MÒhÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞OKIwßR«ô¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«...
7-√Ô∞ÓuΩÊÔ«ù§ÓU°ÓWÓ«∞]∑w¢ÔMÓUßVÔ«∞º^RÓ«‰Ó°‡òØÓOÚnÓ?å:
¢ÓºÚ∑ÓIÚ∂qÔ√Ô±Ωw«∞C^OÔu·Ó°∫ÓHÓUËÓ…Ì.
«§Ú∑ÓLÓFÓX«∞ÚFÓUzKÓWÔ≠...
«∞JHU¥W«∞MNUz}ÒW
|Id√≤BuÅUßdœ¥ÒW±∑MuÒ´W
±u™ÒHUÆb¸«¢t≠w°MU¡«∞LFMv
«∞JHU¥W«∞Hd´OÒW
¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞t±sîö‰
°MO∑t«∞JKÒOÒW±F...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
59
«∞Nb·«∞LLOÒe:
¥∫KÒq±JuÒ≤U‹«∞ºÒdœ≠w«∞MÒhÒ
«∞JHU¥W«∞Hd´...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
60
«∞Nb·«∞LLOÒe:
¥∫KÒq±JuÒ≤U‹«∞ºÒdœ≠w«∞MÒhÒ
«∞JHU¥W«∞Hd´...
«∞Nb·«∞LLOÒe:
¥∫KÒq±JuÒ≤U‹«∞ºÒdœ≠w«∞MÒhÒ
«∞JHU¥W«∞Hd´OW:
¥∫KÒq«∞∂MOW«∞ºdœ¥ÒW≈∞v
±JuÒ≤U¢NUË¥∑∂OÒsœôô¢NU
3-√Ô´ÓLΩdÔ«∞ÚπÓbÚËÓ...
62
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰
¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒh...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW
«∞Nb·«∞LLOÒe:
Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W
ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo
°LCLuÊ«∞MÒhÒ
«...
1-√Ó{ÓlÔ«∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ(X)¢Ó∫ÚXÓ«ù©ÓU¸«∞]cÍ¥ÔIÓU°qÔ®ÓªÚBO]WÎËӸӜӋÚ≠w«∞M]hΩ:
ßÓuÚßÓsÔßÔFÓUœÔ±ÓU§bÔ“Ó¥ÚMÓVÔ
2-√ÓÅqÔ«∞Ú...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
65
«∞Nb·«∞LLOÒe:
¥∫KÒq±JuÒ≤U‹«∞ºÒdœ≠w«∞MÒhÒ
«∞JHU¥W«∞Hd´...
6-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞πÔLÓqÓËÓ√Ô´ÓLΩdÔ«∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó«∞LÔuÓ«∞w:
1->ËÓÅÓKÓX«_ÔÂ^±ÓlÓ“Ó¥ÚMÓVÓ≈∞Óv«∞ÚLÓb¥MÓW«∞ÚFÓ∑OIÓW≠w•ÔbÔËœ«∞º]...
«∞Fd°OÒW
«∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W
«∞MÒAU◊:
Ƈ‡d«¡…
67
«∞LcØÒd…«ô≤b±U§OÒW
«∞Nb·«∞LLOÒe:
¥∫KÒq±JuÒ≤U‹«∞ºÒdœ≠w«∞MÒhÒ
«∞JHU¥W«∞H...
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
مدونة القسم في اللغة العربية  السنة الثالثة
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

مدونة القسم في اللغة العربية السنة الثالثة

 • Be the first to comment

مدونة القسم في اللغة العربية السنة الثالثة

 1. 1. ±‡bËÒ≤W«∞Iºr ≠‡w«∞KÒGW«∞‡Fd°OÒW «∞πLNu¸¥ÒW«∞∑Òu≤ºOÒW Ë“«¸…«∞∑Òd°OWË«∞∑Ju¥s «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ «∞ºÒMW«∞∏ÒU∞∏W±s«∞∑ÒFKOr«_ßUßw «∞LdØe«∞u©Mw«∞∂Ob«¨u§w
 2. 2. ¢BLOrË≈≤πU“:±Oöœ°sÅU∞` ¸ßuÂ:¸¥U÷°s´Ld ©∂U´W:Top printing
 3. 3. 3 ±bËÒ≤W«∞Iºr«∞ºÒMW«∞∏ÒU∞∏W±s«∞∑ÒFKOr«_ßUßw (∞GW´d°OÒW) ±IbÒ±W ∞LU–«±bËÒ≤W«∞Iºr? ∞Ib¢rÒË{l≥cÁ«∞LbËÒ≤W«ß∑πU°W≈∞v±U¥I∑COt«ô®∑GU‰Ë≠o«∞LIU¸°W°U∞JHU¥U‹±s¢LgÒ ¢AªOBw(«∞∑ÒIOOrË«∞∑ÒAªOhË«∞FöÃ)¥∫∑d±ª∑Kn√≤ºU‚«∞∑FKÒr,Ë≥w¢∑CLÒs´bœ«±s±cØÒd«‹ «∞∑Òb¸¥VË«ùœ±UÃË«∞Föâª∑Kn±s•OY«∞LIUÅb≈ôÒ√≤ÒNU¢L∏Òq≠w±πLKNU√œ«…¢ºU´b´Kv«∞∑FKÒr °∑AªOh«∞BÒFu°U‹Ë¢Ib¥r«∞bÒ´rË«∞Föë∞LözLOs∞CLUÊ¢∫IÒo«∞JHU¥U‹«∞u«§V¢LKÒJNU≈{U≠W ≈∞v±U¢u∞Ot∞KL∑LOÒe¥s±s´MU¥W°LU¢I∑d•t±s√≤LU◊«∞∑ÒLU¸¥s«∞Ò∑w¢∑u«≠oË√≤ºU‚¢FKÒLNr. ≠Or¢∑L∏Òq«∞LcØÒd«‹? 1-±cØÒd«‹√ßUßOÒW°JqÒË«•b…01¢LU¸¥s 2-±cØÒd«‹«≤b±U§OÒW°JqÒË«•b…¢Ld¥MUÊ 3-±cØÒd«‹¢LOÒe°JqÒË«•b…5¢LU¸¥s Ë¢ºLÒv≥cÁ«_ÅMU·«∞∏Òö£W±s«∞LcØÒd«‹±cØÒd«‹«∞∑Òb¸¥VË«∞bÒ´r,Ë¢∑u«≠oØqÒË«•b…±MNU±l ≥b·√ßUßw±LOÒe¥LJs√Ê¥A∑Lq´Kv√≥b«·√îdȱs√≥b«·«∞∂d≤U±Z. 4-±cØÒd«‹´öðJqÒË«•b…±MNU5¢LU¸¥s√´bÒ‹∞LFU∞πW«_îDU¡«∞Ò∑w¢R£ÒdßK∂U≠w«∞∑ÒFKÒLU‹ «∞öÒ•IW. <≈ÊÒ«∞LcØÒd«‹«∞LCLÒMW°U∞LbËÒ≤W´Kv«î∑ö·√ÅMU≠NU¢∫∑uÍ´Kv¢LU¸¥s¢∑O`∞KL∑FKÒr≈±JU≤OU‹ «∞∑b¸Ò»,ØLU¢ºL`∞KL∑FKÒLOs«_Ø∏d«Æ∑b«¸«Ë«_ßdŸ«ß∑OFU°U°U∞∑IbÒÂØqÒ•ºV≤ºIt«∞ªU’Ò°LU ¢I∑d•t±s¢LU¸¥s«∞∑ÒLOÒe. ¢∑ÒBq±cØÒd«‹«∞FöÃ√ßUßU°Q≥b«·±LOÒe…¸Åb‹îö‰«ô®∑GU‰´KONU√îDU¡±∑JdÒ¸…˱FdÆKW ∞K∑FKÒLU‹«∞öÒ•IW.
 4. 4. 4 ØOn¢º∑∏Ld«∞LcØÒd«‹? ¢πb¸«ù®U¸…≈∞v√ÊÒ≥cÁ«∞LcØÒd«‹ô¥M∂Gw√Ê¢F∑∂d°b¥ö∞KJ∑U»«∞Lb¸ßw√Ë√Ê¢JuÊØdÒ«” ¢LU¸¥s¢º∑GqÒ¬∞OUË°BHWîDOÒW. ∞IbË{FX≥cÁ«∞LcØÒd«‹∞OFuœ≈∞ONU«∞LFKÒrÆBb: >«ß∑ªd«Ã¢LU¸¥s±özLW∞K∑ÒFKÒr«∞LIBuœ >¢dØOe¢FKÒLU‹√Ëœ´LNU∞bȱ∑FKÒLOs≠w•U§W≈∞v≥c««∞FLq«∞∑ÒJLOKw(±cØÒd«‹√ßUßOÒW/ ±cØÒd«‹¢LOÒe) >¢b¸¥V§LOl«∞L∑FKÒLOs´Kv√≤ADW–«‹©U°l«≤b±U§w(±cØÒd«‹«ùœ±UÃ) >«∞IOU°Q´LU‰´öñIBuœ…˱uÆu¢Wîö‰±ºU¸«∞∑ÒFKÒrË≈£d«∞∑ÒIOOrË«∞∑ÒAªOh(±cØÒd«‹ «∞FöÃ) ØOn¢º∑FLq«∞LcØÒd«‹? ¢u§b°DU∞lØqÒ±cØÒd…√ßUßOÒW√Ë«≤b±U§OÒW√Ë´ö§OÒW√Ë¢LOÒe°OU≤U‹¢∑ÒBq°‡: >«∞JHU¥W«∞Hd´OÒW >«∞Nb·«∞LLOÒe >«∞MÒAU◊ Ë¥LJs∞JqÒ«∞L∑FKÒLOs≠w«∞∂b«¥W«ß∑FLU‰«∞LcØÒd«‹«_ßUßOÒW˱cØÒd«‹«ùœ±UÃ≠w•Os¢ªBÒh ±cØÒd«‹«∞∑ÒLOÒe∞úßdŸ≤ºIU≠w«∞∑ÒFKÒr,Ë∞KLFKÒr√Ê¥ª∑U¸√≠Cq≠d’«ß∑FLU‰≥cÁ«∞LcØÒd«‹Ë¥∫bÒœ √≤ºV«∞EÒdË·ô´∑LUœ≥cÁ«∞LcØÒd…√Ë¢Kp. ≈ÊÒ«∞u™OHW«_Ë∞v∞KLcØÒd«‹«_ßUßOÒW≥w«∞∑Òb¸Ò»∞JMÒNU±l–∞p¢u™ÒnØQœ«…∞K∑ÒAªOhË•∑Òv «∞Föñ∑v¢∂OÒs√ÊÒ±Bb¸«∞ªDS±Q¢UÁ≤Ih≠w«∞∑ÒLdÒÊ√Ë´b«ß∑OFU»∞K∑ÒFKOLW. Ë«∞πb¥d°U∞Lö•EW√ÊÒ´bœ«∞∑ÒLU¸¥s«∞LI∑d•W±d¢HlË≥u√±d±IBuœ•∑Òv¥∑LJÒs«∞LFKÒr±s¢ªOÒd ±U¥∑ö¡Â±s≥cÁ«∞∑ÒLU¸¥s±l«∞∑ÒuÆOX«∞LªBÒhù≤πU“≥UË«∞Nb·«∞LIBuœ±MNU˱º∑uȱπLu´W «∞HBq. ±cØÒd«‹«∞Föà ô¢FMv≥cÁ«∞LcØÒd«‹≈ôÒ°U_îDU¡«∞L∑u«¢d…«∞LºπÒKW´Mb¢∫KOq√≤ADW«∞L∑FKÒLOs. ËÆb¥dÅb«∞LFKÒr√îDU¡∞r¢I∑dÕ≠ONU±cØÒd«‹´ö§OÒWË≠w≥cÁ«∞∫U∞W¥LJMt≈´b«œ±cØÒd«‹≠w «∞Gd÷±F∑Lb«±cØÒd«‹«∞LbËÒ≤WØQ±∏KW∞c∞p. ¢º∑FLq«∞LcØÒd«‹«∞Fö§OÒW°BHW≠dœ¥ÒW±sÆ∂q«∞L∑FKÒLOs«∞Òc¥s¥u«§NuÊÅFu°U‹±∫bÒœ…≠w√ÍÒ ±u{l±s°d≤U±Z«∞∑ÒFKÒr.
 5. 5. 5 ±∑v¢º∑FLq«∞LcØÒd«‹? ∞KLFKÒr√Ê¥ªDÒjôß∑FLU‰«∞LcØÒd«‹«∞LCLÒMW°U∞LbËÒ≤WË≠o«ù±JU≤OU‹«∞∑ÒU∞OW: -√£MU¡√≤ADW«∞∑ÒFKÒr°U∞MÒº∂W≈∞v«∞LcØÒd«‹«_ßUßOÒW˱cØÒd«‹«∞∑ÒLOÒe, -´Mb«≤∑NU¡«∞∑ÒFKÒr«∞LMNπw°U∞MÒº∂W≈∞v«∞LcØÒd«‹«ô≤b±U§OÒWÆBb«∞∑Òb¸¥V´Kv«ùœ±UÃØLU¥LJs «ß∑FLU∞NU´Mb≤NU¥W«∞∑FKÒr°Nb·¢u§ONt≤∫u≥b·±FOÒs, -´Mb±ö•EW¢F∏Òd∞bÈ°Fi«∞L∑FKÒLOs°U∞MÒº∂W≈∞v«∞LcØÒd«‹«∞Fö§OÒWßu«¡ØUÊ–∞p√£MU¡«∞∑ÒFKÒr √Ë°Fb«∞∑ÒIOOr«∞∑ÒAªOBw∞LM∑uë∞L∑FKÒLOs. «∞LR∞ÒHuÊ
 6. 6. «∞JHU¥W«∞MNUz}ÒW |Id√≤BuÅUßdœ¥ÒW±∑MuÒ´W ±u™ÒHUÆb¸«¢t≠w°MU¡«∞LFMv «∞JHU¥W«∞Hd´OÒW ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞t±sîö‰ °MO∑t«∞JKÒOÒW±FMv«§LU∞w «∞MÒAU◊ Æd«¡… «∞Nb·«∞LLOÒe Æd«¡…«∞MÒhÆd«¡…ÅU±∑Wßd¥FW∞û§U°W ´sßR«‰¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ
 7. 7. 8 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 9 «∞MÒhÒ: √ÓË]‰Ô¥ÓuÚÂÌ≠w«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW œÓîÓqÓ©ÓU¸‚ÏßÓU•ÓWÓ«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW•ÓOÚYÔËÓ§ÓbÓ«∞∑]öÓ±OcÓ¥ÓKÚFÓ∂ÔuÊÓËÓ¥ÓLÚdÓ•ÔuÊÓ.≠Ó∑ÓQÓ±]qÓ±ÓKOÒÎU≠w√Ó¸Ú§ÓU¡ «∞º]U•ÓW«∞ÚJÓ∂OdÓ…«∞]∑w«ÅÚDÓH]XÚ≠ONÓU√Ó®ÚπÓU¸ÏËÓ«¸≠ÓWÔ«∞EΩöÓ‰°ÔMOÓXÚ¢Ó∫Ú∑ÓNÓU±ÓIÓU´bÔ±sÓ«ùßÚLÓMÚX ∞OÓπÚKfÓ´ÓKÓOÚNÓU«∞∑]öÓ±OcÔ.ËÓÆÓbÚ«“ڜӫ≤ÓX«∞πÔbÔ¸Ó«ÊÔ«∞LÔ∫ODÓWÔ°U∞Ú∫Ób¥IÓW°ÔBÔuӸ̧ÓLOKÓWÌËÓØ∑ÓU°ÓU‹Ì°U∞ÚªÓjΩ «_ÓßÚuÓœ«∞ÚGÓKOk.¢ÓLÓM]v©ÓU¸‚Ï∞Óu«ßÚ∑ÓDÓUŸÓÆdÓ«¡Ó¢ÓNÓU. ôÓ®ÓwÚ¡Ó¥Ó∂ÚFÓYÔ´ÓKÓv«∞ÚªÓuÚ·≠w≥ÓcÁ«∞º]U•ÓW,≠ÓU∞ÚLÔFÓKΩLÔuÊÓ¥ÔºÓKΩLÔuÊÓ´ÓKÓv¢ÓöÓ±Oc≥rÚ«∞ÚIÔbÓ«±Óv ËÓ¥ÔIÓ∂ΩKÔu≤ÓNÔrÚ.¢ÓdÓ„Ó©ÓU¸‚Ï¥ÓbÓ√Ô±Ωt∞ÓL]U√ÓßÚdÓ´ÓXÚ≈∞ÓOÚt∞Ô∂ÚMÓv∞∑ÓIÚb¥Lt≈∞Óv±ÓπÚLÔu´ÓW̱sÓ«_Ó©ÚHÓU‰.ØÓU≤ÓXÚ¢ÓInÔ ±ÓFÓNÔrÚ≠ÓQÓîÓcÔË«¥ÔöÓ©HÔu≤ÓtÔËÓ¥ÔöÓ´∂Ôu≤ÓtÔ•Ó∑]vÅÓH]dÓ«∞ÚLÔb¥dÔ≠ÓUÅÚDÓn]«∞∑]öÓ±OcÔËÓ´Ór]«∞B]LÚXÔËÓ«≤ÚDÓKÓoÓ «∞M]AObÔ«∞uÓ©ÓMw^«∞d]ßÚLw^ËÓ«∞ÚπÓLOlÔËÓ«ÆHÔuÊÓ≠w«•Ú∑dÓ«ÂÌ∞∑Ó∫O]W«∞ÚFÓKÓrÆÓ∂ÚqÓ°bÓ«¥ÓW«∞b^¸ÔË”.
 8. 8. 1111 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW≠w“±s±∫bÒœ∞πLl Æd«zs¢b´r«ù§U°W «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 10 1-√ÆÚdÓ√Ô«∞M]h]ËÓ√Ô§OVÔ°MÓFÓrÚ√ÓËÚ°öÓ: ßÓU•ÓWÔ«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓWØÓ∂OdÓ…Ï. √Ó¸Ú÷Ô«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW§Ódڜӫ¡Ô. √ÓÆÚºÓUÂÔ«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW±ÔeÓ¥]MÓWÏ. √Ó∞nÓ«∞∑]öÓ±OcÔ«∞K]FVÓ±ÓlÓ°ÓFÚCNrÚ. ¥ÓInÔ«∞∑]öÓ±OcÔ≠w«•Ú∑dÓ«ÂÌ∞∑Ó∫O]W«∞FÓKÓr. 2-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞ÚπÔLÓqÓ£Ôr]√Ó{ÓlÔ«∞FÓöÓ±ÓWÓ)x(√Ó±ÓUÂÓ«∞ÚπÔLÚKÓW«∞LÔMÓUß∂ÓW∞LÓU§ÓU¡Ó≠w«∞M]hΩ: ≤ÓπbÔ≠w«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW√ÓÅÚbÆÓU¡Î. ¥Ô∫V^«∞ÚLÔFÓKΩLÔuÊÓ¢ÓöÓ±OcÓ≥ÔrÚ ¥Ó∑ÓFÓK]rÔ«∞∑]öÓ±OcÔ«•Ú∑dÓ«ÂÓ«∞ÚFÓKÓr. ´MÚbÓ±ÓU¥ÔBÓHΩdÔ«∞ÚLÔFÓKΩrÔ¥ÓBÚDÓn^«∞∑]öÓ±OcÔ. °∫Ób¥IÓW«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW√Ó®ÚπÓU¸ÏËÓ«¸≠ÓWÔ«∞EΩöÓ‰.
 9. 9. 10 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW≠w“±s±∫bÒœ∞πLl Æd«zs¢b´r«ù§U°W «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 11 3-√ÆdÓ√Ô«∞M]h]ËÓ√Ó{ÓlÔ«∞ÚJÓKLÓU‹«ü¢OÓWÓ≠w«∞LÓJÓUÊ«∞LÔMÓUßV(ËÓ«¸≠ÓWÔ,√Ó¸Ú§ÓU¡,«“ڜӫ≤ÓXÚ) -¢ÓQÓ±]qÓ©ÓU¸‚ϱÓKOÒÎU≠w................................................................«∞º]U•ÓW«∞JÓ∂OdÓ…. -¢ÓBÚDÓn^≠w«∞Ú∫Ób¥IÓW√Ó®ÚπÓU¸Ï................................................................«∞EΩöÓ‰. -................................................................§ÔbÔ¸Ó«Ê«_ÓÆÚºÓUÂ°BÔuӸ̧ÓLOKÓWÌ. 4-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞ÚπÔLÓqÓ£Ôr]√ÔßÓDΩdÔ«∞ÚπÔLÚKÓWÓ«∞ÚLÔºÚ∑ÓLÓb]…Ó±sÓ«∞M]hΩ: -´Ór]«∞B]LÚXÔËÓ«≤ÚDÓKÓoÓ«∞M]AObÔ«∞uÓ©ÓMw^«∞d]ßÚLw^. -¢ÓdÓ„Ó©ÓU¸‚Ï¥ÓbÓ√Ô±Ωt. -≠Ó∑Ó∫ÓXÚ«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓWÔ√Ó°ÚuÓ«°ÓNÓU. -œÓîÓqÓ©ÓU¸‚Ï≈∞ÓvßÓU•ÓW«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW. -«§Ú∑ÓLÓlÓ«∞∑]öÓ±OcÔ≠wßÓU•ÓW«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW. 5-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞ÚπÔLÓqÓ£Ôr]√ÓØÚ∑ÔVÔ√Ó±ÓUÂÓØÔqΩ§ÔLÚKÓWÌ«∞ÚπÔLÚKÓWÓ«∞]∑w¢ÓKONÓU: -«∞ÚπÓLOlÔËÓ«ÆHÔuÊÓ≠w«•Ú∑dÓ«ÂÌ-................................................................................... -√ÓßÚdÓ´ÓXÚ≈∞ÓOÚt∞Ô∂ÚMÓv................................................................................................. -ÅÓH]dÓ«∞ÚLÔb¥dÔ........................................................................................................
 10. 10. 13 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW≠w“±s±∫bÒœ∞πLl Æd«zs¢b´r«ù§U°W «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 12 6-√Ô¢ÓLΩrÔ«∞πÔLÓqÓ°LÓU¥ÔMÓUßVÔ±ÓFÚMÓv«∞M]hΩ: -îÓU·Ó©ÓU¸‚Ï_Ó≤]tÔ.......................................................................................................... -¢ÓdÓ„Ó©ÓU¸‚Ï¥ÓbÓ√Ô±Ωt......................................................................................................... -ÆÓ∂ÚqÓ°bÓ«¥ÓW«∞bÔ¸ÔË”¥ÓBÚDÓn^«∞∑]öÓ±OcÔ................................................................................. 7-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞MÒh]ÆdÓ«¡Ó…ÎÅÓU±∑ÓWÎËÓ√ÓßÚ∑ÓªÚdÃÔ±MÚtÔ«∞ÚπÔLÚKÓWÓ«∞]∑w¢ÓbÔ‰^´ÓKÓv®ÔFÔu¸©ÓU¸‚Ì°Uô©ÚLµÚMÓUÊËÓ“ÓËÓ«‰ îÓuÚ≠t: ................................................................................................................................... 8-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞M]h]ÆdÓ«¡Ó…ÎÅÓU±∑ÓWÎËÓ√ÓßÚ∑ÓªÚdÃÔ«∞ÚπÔLÓqÓ«∞]∑w¢ÓbÔ‰^´ÓKÓv§ÓLÓU‰•Ób¥IÓW«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW: -.................................................................................................................... -.................................................................................................................... -....................................................................................................................
 11. 11. 12 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW≠w“±s±∫bÒœ∞πLl Æd«zs¢b´r«ù§U°W «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 9-∞LÓU–Ó«¥ÓªÓU·Ô°ÓFÚiÔ«∞∑]öÓ±Oc´MÚbÓœÔîÔu∞NrÚ_ÓË]‰±Ód]…Ì≈∞Óv«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW? -.................................................................................................................... -.................................................................................................................... 01-∞ÓuÚØÔMÚXÓ±ÓJÓUÊÓ©ÓU¸‚Ì≥ÓqÚ¢ÓªÓU·Ô≠w«∞ÚOÓuÚÂ«_ÓË]‰±sÓœÔîÔu∞pÓ≈∞Óv«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW?∞LÓU–Ó«? -.................................................................................................................... -.................................................................................................................... 13
 12. 12. 15 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«ô≤b±U§OW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW≠w“±s±∫bÒœ∞πLl Æd«zs¢b´r«ù§U°W «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 14 «∞M]h]: ≠w«∞ÚLÓDÚFÓr îöÓ‰Ó«∞ÚFÔDÚKÓW«_ÔßÚ∂Ôu´O]W«∞ÚHÓU¸©ÓW¸Ó«≠ÓIÚXÔ√Ô±ΩwËÓ√Ó°w∞∑ÓMÓUËÔ‰«∞ÚFÓAÓU¡°QÓ•Ób «∞ÚLÓDÓU´r.œÓîÓKÚMÓU±ÓJÓU≤ÎU§ÓLOöÎ¥Ó∑ÓLÓO]eÔ°U∞ÚNÔbÔË¡¥ÓπÚKfÔ≈∞Óv©ÓUËôÓ¢t«∞M]EOHÓW•ÔdÓ≠ÓU¡Ï ¥Ó∑ÓπÓU–Ó°ÔuÊÓ√Ó©ÚdÓ«·Ó«∞Ú∫Ób¥Y≠OLÓU°ÓOÚMÓNÔrÚ.ßÓQÓ‰Ó√Ó°w´Ós«∞D]UË∞ÓW«∞]∑w•ÓπÓeÓ≥ÓU∞ÓMÓU ≠ÓdÓ«≠ÓIÓMÓU√Ó•ÓbÔ«∞FÓU±ÓKOsÓËÓ√Ó§ÚKÓºÓMÓUËÓßÓπ]qÓ©ÓKÓ∂ÓU¢MÓU≠w√ӜӻÌØÓ∂OdÌ. 1-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞M]h]£Ôr]√ÓßÚ∑ÓªÚdÃÔ®ÓªÚBO]U¢tËÓ«∞e]±ÓUÊÓËÓ«∞ÚLÓJÓUÊÓ«∞K]cÓ¥ÚsÓËÓÆÓFÓXÚ≠ONLÓU√Ó•ÚbÓ«ÀÔ «∞M]hΩ: «∞A]ªÚBOÓU‹Ô «∞e]±ÓUÊÔ «∞ÚLÓJÓUÊÔ
 13. 13. 14 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰ ¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 15 «∞LcØÒd…«ô≤b±U§OW 2-√ÔØÓLΩqÔ«∞M]h]ËÓ«ÅHÎU±ÓU•ÓbÓÀÓ√Ó£ÚMÓU¡Ó¢ÓMÓUËÔ‰√Ó≠ÚdÓ«œ«∞ÚFÓUzKÓW∞FÓAÓUzNrÚ: Ë∞ÓrÚ¥ÓDÔqÚ«≤Ú∑EÓU¸Ô≤ÓU≠ÓIÓbÚ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................
 14. 14. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W ±cØÒd…«∞∑LOÒe «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 16 «∞M]h]: √Ó¸Ú÷Ô√Ó§ÚbÓ«œÍ ßÓQÓ∞ÚXÔ§ÓbΩÍ¥ÓuÚ±ÎU´ÓsÚßÓ∂ÓV•Ô∂Ωt∞úÓ¸Ú÷ËÓ¢ÓFÓK^It°NÓU≠ÓU°Ú∑ÓºÓrÓËÓ√Ó§ÓU°ÓMwÆÓUzöÎ: ò«_Ó¸Ú÷¥ÓUËÓ∞ÓbÍ≥wÓ–Ó∞pÓ«_Óœ¥rÔ«∞]cÍ≤ÓLÚAw´ÓKÓOÚtËÓ≤Ó∂ÚMw°ÔOÔu¢ÓMÓUËÓ±ÔbÔ≤ÓMÓUËÓ≤ÓeÚ¸ÓŸÔ≠Ot •Ó∂ÒÎUËÓîÔCÓdΫ∞IÔu¢MÓUËÓ≤ÓπÚLÓlÔ±MÚtÔ´ÔAÚ∂ÎU∞∫ÓOÓuÓ«≤ÓU¢MÓUËÓ±ÓuÓ«®OMÓU∞MÓºÚ∑ÓHObÓ°KÓ∂ÓMNÓUËÓ∞Ó∫ÚLNÓU, ËÓ±sÓ«_¸Ú÷≤ÓºÚ∑ÓªÚdÃÔ«∞M]HÚjÓËÓ«∞ÚLÓFÓUœÊÓ≠ÓMÓ∂ÚFÓYÔ±MÚNÓU«∞BΩMÓU´ÓWÓËÓ≤Ó∂ÚMw°NÓU«∞Ú∫ÓCÓU¸Ó…Ó. ≠ÓU_Ó¸Ú÷Ô¥ÓUËÓ∞ÓbÍ√ÓÅÚqÔØÔqΩ®ÓwÚ¡ÌËÓ±ÓBÚbÓ¸ÔØÔqΩîÓOÚdÌå.
 15. 15. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W ±cØÒd…«∞∑LOÒe «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰ ¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 17 1-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞M]h]ËÓ√ÔØÓuΩÊÔ≠ÓIÚdÓ…Î√Ó–ÚØÔdÔ≠ONÓU≠ÓuÓ«zbÓ«_Ó¸Ú÷ØÓLÓU¥ÓdÓ«≥ÓU«∞ÚπÓb^: ¥Ô∫V^«∞ÚπÓb^«_Ó¸Ú÷Ó_Ó≤]NÓU............................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 2-√Ó–ÚØÔdÔ£ÓöÓÀÓ≠ÓuÓ«zbÓ∞úÓ¸Ú÷ËӸӜӋÚ≠w«∞M]hΩ: -..................................................................................................................... -..................................................................................................................... -..................................................................................................................... 3-±ÓU≥wÓ«_ÓßÚ∂ÓU»Ô«∞]∑w¢ÓbÚ≠ÓlÔ«ù≤ÚºÓUÊÓ≈∞Óv«∞∑]FÓK^o°U_Ó¸Ú÷. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................
 16. 16. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 18 ±cØÒd…«∞∑LOÒe 4-–ÓØÓdÓ«∞ÚπÓb^≠ÓuÓ«zbÓ«_Ó¸Ú÷∞û≤ÚºÓUÊ. «–ÚØÔdÚÆÓd¥MÓWÓÆÓb]±ÓNÓU«∞ÚπÓb^®Ób]‹Ú«≤Ú∑∂ÓU≥ÓpÓ. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 5-√Ó¢ÓªÓO]qÔ•uÓ«¸Î«°ÓOÚsÓ©HÚKÓOÚs•ÓuÚ‰Ó≠ÓuÓ«zbîbÚ±ÓW«_Ó¸Ú÷ËÓ{ÓdÔ˸Ӆ«∞ÚLÔ∫ÓU≠ÓEÓW´ÓKÓvîÓOÚdÓ«¢NÓU(«∞ÚLÓU¡Ô, «∞ÚNÓuÓ«¡Ô«∞M]Iw^...) «∞DΩHÚqÔ:............................................................................................................... «∞B]b¥oÔ:............................................................................................................ «∞ÚDΩHÚqÔ:............................................................................................................... «∞B]b¥oÔ:............................................................................................................
 17. 17. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 19 «∞LcØÒd…«∞Fö§OÒW «∞MÒhÒ: ≠w«∞ÚLÓMÚe‰«∞dΩ¥HwΩ ≠w«∞B]UzHÓW«∞ÚLÓU{OÓWÆÓCÓv©ÓU¸‚Ï´ÔDÚKÓ∑ÓtÔ≠w±ÓMÚe‰§Ób]¢t«∞dΩ¥HwΩËÓßÓjÓ «∞Ú∫ÔIÔu‰«∞ÚπÓLOKÓWËÓ«_Ó®ÚπÓU¸«∞ÚLÔ∏ÚLdÓ…ËÓ«∞Ú∫ÓOÓuÓ«≤ÓU‹«_Ó∞OHÓW.∞ÓJM]tÔØÓUÊÓ¥ÓIÚCw√Ó¨ÚKÓVÓ ËÓÆÚ∑t°U∞ÚLÓbÚ§ÓMÓW•ÓOÚYÔ¢ÓFOgÔ≠dÓ«ŒÏÅÓGOdÓ…Ï√Ô´ÚπVÓ°KÓuÚ≤NÓU«_ÓÅÚHÓdËÓ“ÓÆÚeÓÆÓ∑NÓU «∞ÚLÔ∑ÓuÓ«ÅKÓW≠ÓöÓ¥ÓJÔn^´ÓsÚ¢ÓeÚË¥b≥ÓU°U∞ÚLÓU¡ËÓ«∞Ú∫Ô∂Ôu». 1-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞M]h]ËÓ√Ô§OVÔ°MÓFÓrÚ√ÓËÚ°öÓ: -¥ÓcÚØÔdÔ«∞M]h^√Ó®ÚªÓUÅÎUØÓ∏Od¥sÓ -¥ÓcÚØÔdÔ«∞M]h^©ÓU¸ÆÎUËÓ§Ób]¢ÓtÔ -¥ÓcÚØÔdÔ«∞M]h^Øq]√Ó≠dÓ«œÓ«∞FÓUzKÓW -¥ÓcÚØÔdÔ«∞M]h^√ÓÅÚbÆÓU¡Ó©ÓU¸‚Ì
 18. 18. 2-√Ô¸Ó¢ΩVÔ«∞ÚπÔLÓqÓ«∞∑]U∞OÓWÓØÓLÓUËӸӜӋÚ≠w«∞M]hΩ: ô¥ÓJÔn]´ÓsÚ¢ÓeÚË¥b≥ÓU°U∞ÚLÓU¡ËÓ«∞Ú∫Ô∂Ôu». ØÓUÊÓ¥ÓIÚCwËÓÆÚ∑ÓtÔ≠w«∞ÚLÓbÚ§ÓMÓW. ÆÓCÓv©ÓU¸‚Ï´ÔDÚKÓ∑ÓtÔ≠w±ÓMÚe‰§Ób]¢t. 3-√Ó°Ú∫ÓYÔ≠w«∞M]hΩ´ÓsÚ§ÔLÚKÓWÌ¢ÓbÔ‰^´ÓKÓv•ÔVΩ©ÓU¸‚Ì∞KÚHdÓ«Œ: ........................................................................................................................ 4-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞M]h]ËÓ√ÔØÓLΩqÔ«∞ÚHÓdÓ«¨ÓU‹°JÓKLÓU‹Ì±ÔMÓUß∂ÓW̱sÓ«∞M]hΩ: .........................................ÆÓCÓv©ÓU¸‚Ï´ÔDÚKÓ∑ÓtÔ≠w±ÓMÚe‰§Ób]¢t«∞dΩ¥HwΩËÓßÓjÓ .........................................«∞ÚπÓLOKÓWËÓ«_Ó®ÚπÓU¸......................................................... ËÓ«∞Ú∫ÓOÓuÓ«≤ÓU‹.......................................................................................................... 20 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰ ¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w
 19. 19. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 21 «∞LcØÒd…«∞Fö§OÒW 5-√ÓîÚ∑ÓU¸Ô«∞πÔLÓqÓ«∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ∞LÓFÚMÓv«∞M]hΩËÓ√ÔØÓuΩÊÔ±MÚNÓU≠ÓIÚdÓ…ÎÆÓBOdÓ…Î: -ÆÓCÓv©ÓU¸‚Ï´ÔDÚKÓ∑ÓtÔ≠w«∞dΩ¥n -¥ÓKÚFÓVÔ±ÓlÓ√Ó©ÚHÓU‰«∞∫ÓwΩ -¥Ó∑ÓπÓu]‰Ô≠w«∞Ú∫ÔIÔu‰«∞ÚπÓLOKÓW -√Ó•ÓV]©ÓU¸‚Ï≠dÓ«ŒÓ«∞b]§ÓUÃ -≠ÓU´Ú∑ÓMÓv°NÓUËÓ√Ó©ÚFÓLÓNÓU ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................
 20. 20. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 22 «∞Fd°OÒW «∞MÒhÒ: ´ObÔ«ôßÚ∑IÚöÓ‰ √Ó√Ó≤ÓU≠w•ÔKÚrÌ√ÓÂÚ≠w¥ÓIÓEÓWÌ?≠ÓU∞ÚLÓb¥MÓWÔØÓQÓ≤]NÓU≠w¥ÓuÚÂ´ÔdÚ”Ì,≠ÓHwØÔqΩ•Ówæ≠ÓdÓÕÏËÓ≠wØÔqΩ ßÓU•ÓWÌ•ÓHÚqÏËÓ≠wØÔqΩ©Ód¥o̱ÓNÚdÓ§ÓUÊÏ. ±ÓU–Ó«√Ó¸ÓÈ?«_Ó´ÚöÓÂÔ±ÔdÓ≠Úd≠ÓWÏËÓ«∞A]dÓ«zjÔËÓ«∞ÚHÓuÓ«≤OfÔ«∞ÚLÔKÓu]≤ÓWÔ¢Óe¥bÔ«∞ÚLÓMÚEÓdÓ§ÓLÓUôÎËÓ°ÓNÓU¡Î. ≠Ô∑∫ÓX«_Ó°ÚuÓ«»ÔËÓ¸Ô≠FÓX«∞Ú∫ÓuÓ«§eÔËÓ•ÓK]IÓX«∞D]UzdÓ«‹Ô«∞ÚLÓdÚËÓ•O]WÔËÓîÓdÓ§ÓXÚ≠dÓ‚Ô «∞A]∂ÓU»ËÓ«∞A^dÚ©ÓWËÓ«∞Ú∫ÓdÓ”ËÓ«∞ÚπÓOÚg≠w«ßÚ∑FÚdÓ«{ÓU‹Ì°ÓNOπÓWÌ¢ÓdÔË‚Ô∞KM]U™d´ÓKÓv√Ó≤ÚGÓUÂÌ ËÓ√Ó≤ÓU®ObÓ´ÓcÚ°ÓWÌ. √ÓÍ^´ObÌ≥ÓcÓ«!√ÓôÓ≈≤]NÓU«∞cΩØÚdÓÈ°U∞ÚHÓdÚ•ÓW«∞JÔ∂ÚdÓÈ≠ÓdÚ•ÓWÔ«ôßÚ∑IÚöÓ‰ËÓ¢Ó∫Úd¥d«∞ÚuÓ©Ós«∞]cÍ ¥ÓºÚFÓvØÔq^¢Ôu≤ºwy≈∞Óv«ô•Ú∑HÓU‰°t≠w≥ÓcÓ««∞ÚOÓuÚÂ«∞Ú∂ÓNOZËÓ´ÓKÓv±ÓbÓÈØÓU±q√Ó¥]UÂ«∞º]MÓW °U∞ÚFÓLÓqËÓ«∞ÚJÓbΩ∞OÓπÚFÓqÓ¢Ôu≤fÓ¢ÓeÚœÓ≥dÔËÓ¢Ó∑ÓDÓu]¸Ô≈∞Óv«_Ó°Ób.
 21. 21. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰ ¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 23 1-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞M]h]Ë√Ô§OVÔ°MÓFÓrÚ√ÓËÚ°öÓ: ¥Ó∑Ó∫Ób]ÀÔ«∞M]h^´ÓsÚ 2-√Ó{ÓlÔ´ÓöÓ±ÓWÓ)x(√Ó±ÓUÂÓ«∞F∂ÓU¸Ó…«∞]∑w¢Ó∑ÓuÓ«≠ÓoÔ±ÓlÓ«∞M]hΩ: >≠ÓdÕÓ«∞M]U”Ô°FOb«ôßÚ∑IÚöÓ‰ >¢ÓπÓL]KÓX«∞ÚLÓb¥MÓWÔ«•Ú∑HÓUôΰNÓcÁ«∞ÚLÔMÓUßÓ∂ÓW >•ÓCÓdÓ´ÓbÓœÏÆÓKOqϱsÓ«∞M]U” >≥ÓcÓ««∞ÚOÓuÚÂÔ≥ÔuÓ«•Ú∑HÓU‰Ï°FOb«_Ô±]NÓU‹ >•ÓHÚKÓW´ÔdÚ”Ì >´Ob«∞A]πÓdÓ… >´Ob«ôßÚ∑IÚöÓ‰ >´Ob«∞A]∂ÓU»
 22. 22. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 24 «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… 3-°LÓU–Ó«ËÓÅÓnÓ«∞ÚJÓU¢VÔ«∞ÚLÓb¥MÓWÓ≠w≥ÓcÓ««∞ÚOÓuÚÂ? -..................................................................................................................... 4-∞ÓIÓbÚ•ÓbÓÀÓ¢ÓGÚOOdÏ≠w«∞ÚLÓb¥MÓWËÓ™ÓNÓdÓ‹Ú´ÓKÓv¨ÓOÚd´ÓUœÓ¢NÓU. «–ÚØÔdÚÆÓd¥MÓ∑ÓOÚs¢ÓbÔô]Ê´ÓKÓv–Ó∞pÓ. -..................................................................................................................... 5-±ÓsÚ®ÓU¸Ó„Ó≠w≥ÓcÓ««ô•Ú∑HÓU‰? -..................................................................................................................... 6-√Ô´ÓuΩ÷Ô«∞ÚJÓKLÓU‹«∞ÚLÔºÓD]dÓ…Ó°S•ÚbÓÈ«∞ÚJÓKLÓU‹«∞∑]U∞OÓWÓ: ¢ÔFÚπVÔ-§ÓLOKÓWÌ «ßÚ∑FÚdÓ«{ÓU‹Ï°ÓNOπÓWÏ¢ÓdÔË‚Ô∞KM]U™d´ÓKÓv√Ó≤ÚGÓUÂÌËÓ√Ó≤ÓU®ObÓ´ÓcÚ°ÓWÌ. -..................................................................................................................... 7-√Ô´ÚπVÓ«∞ÚJÓU¢VÔ°NÓcÓ««ô•Ú∑HÓU‰.√ÓßÚ∑ÓªÚdÃÔ«∞ÚF∂ÓU¸Ó…Ó«∞]∑w¢ÓbÔ‰^´ÓKÓv–Ó∞pÓ±sÓ«∞M]hΩ: -.....................................................................................................................
 23. 23. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰ ¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 25 8-«–ÚØÔdÚ°ÓFÚiÓ«_Ó´ÚOÓUœ«∞]∑w¢ÓFÚd≠ÔNÓU? ........................................................................................................................ 9-∞LÓU–Ó«≠ÓdÕÓ«∞A]FÚVÔ≠ÓdÚ•ÓWδÓEOLÓWΰNÓcÁ«∞ÚLÔMÓUßÓ∂ÓW? ........................................................................................................................ 01-∞ÓuÚØÔMÚXÓ±ÓFÓNÔrÚØÓOÚnÓ¢ÔFÓ∂ΩdÔ´ÓsÚ≠ÓdÚ•Ó∑pÓ°NÓcÁ«∞ÚLÔMÓUßÓ∂ÓW? ........................................................................................................................ ........................................................................................................................
 24. 24. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 26 «∞LcØÒd…«ô≤b±U§OÒW «∞MÒhÒ: «∞NÓU¢nÔ«∞ÚπÓu]«‰Ô ´MÚbÓ´ÓuڜӢw±sÓ«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓWØÓUÊÓ«∞D]d¥oÔ±ÔJÚ∑ÓEÒÎU°U∞ºÒO]U¸Ó«‹.§ÓKÓVÓ«≤Ú∑∂ÓU≥w¸Ó§ÔqÏ©Óu¥qÔ «∞ÚIÓU±ÓW,≤Ó∫OnÔ«∞ÚπºÚr,¥ÓdÚ¢ÓbÍ°ÔbÚ∞ÓWÎßÓuڜӫ¡Ó√Ó≤OIÓWÎ,¥ÓºOdÔ´ÓKÓv«∞DΩuÓ«¸ËÓØÓUÊÓ¥ÓCÓlÔ¥ÓbÓÁÔ «∞OÔLÚMÓv´ÓKÓv√Ô–Ô≤tËÓ¥ÓbÓÁÔ«∞OÔºÚdÓÈôÓ¢Ó∑ÓuÓÆ]nÔ´Ós«∞Ú∫ÓdÓØÓW,ËÓØÓUÊÓ•Ób¥∏ÔtÔ±Ô∑ÓIÓDΩFÎU:¢ÓU¸Ó…Î¥ÓBO`Ô °BÓuڋ̱ÔdÚ¢ÓHlÌËÓ©ÓuڸΫ¥Ó∑Ó∫Ób]ÀÔ°BÓuڋ̱ÔMÚªÓHiÌ.¢ÓºÓL]dÚ‹Ô≠w±ÓJÓU≤w√Ô¸Ó«ÆVÔ«∞ÚLÓAÚNÓbÓ≠w –Ô≥Ôu‰ÌËÓ•ÓOÚdÓ…ÌËÓÆÓbÚ¢ÓQÓ£]dÚ‹Ô°ÓU∞mÓ«∞∑]QÓ£^d∞∫ÓU‰≥ÓcÓ««∞d]§Ôq«∞]cÍ™ÓMÓMÚXÔ√ÓÊ]±ÔBO∂ÓWÎØÔ∂ÚdÓÈ•ÓK]XÚ °t√ÓËÚ°FÓUzKÓ∑t≠ÓHÓIÓbÓÅÓuÓ«°ÓtÔ. ≠ÓπÚQÓ…Î,√Ó¸Ó«œÓ«∞ÚLºÚJOsÔ√ÓÊÚ¥ÓIÚDÓlÓ«∞D]d¥oÓ«∞LÔJÚ∑ÓE]WÓœÔËÊÓ«•Ú∑dÓ«Â≈®ÓU¸Ó«‹«∞ÚLÔdÔ˸, ≠ÓQÓßÚdÓ´ÚXÔ≤Ó∫ÚuÓÁÔ∞LÓMÚFt±sÚ≠FÚq–Ó∞pÓîÓuÚ≠ÎU´ÓKÓOÚt±sÓ«∞º]O]U¸Ó«‹,ËÓ∞ÓL]U«ÆÚ∑ÓdÓ°ÚXÔ±MÚtÔôÓ≥∏ÎU, ßÓLFÚ∑ÔtÔ¥ÓIÔu‰Ô:ò±ÓlÓ«∞º]öÓ±ÓWå,∞ÓrÚ√Ó´ÚKÓrÚßÓU´Ó∑ÓNÓU√ÓØÓUÊÓ¥ÔªÓU©∂ÔMw√ÓÂÚØÓUÊÓ¥ÔªÓU©VÔ®ÓªÚBÎU ¬îÓdÓ?•ÓIÒÎU∞ÓIÓbÚØÓUÊÓ¥ÔªÓU©VÔ®ÓªÚBÎU¬îÓdÚ?∞ÓLÓ∫ÚXÔ°OÓbÁ§NÓU“Ó≥ÓU¢nÌÅÓGOd«∞Ú∫ÓπÚr•ÓIÒÎU∞ÓIÓbÚ ØÓUÊÓ¥ÔªÓU©VÔ®ÓªÚBÎU´Ó∂ÚdÓ§NÓU“≥ÓU¢n§Óu]«‰Ì´MÚbÓzcÌ√ӜڸÓØÚXÔ√Ó≤]tÔØÓUÊÓ±ÔMÚAÓGöΰ∫Ób¥YÌ´Ó∂ÚdÓ «∞ÚNÓU¢n≠Ó∑ÓºÓU¡Ó∞ÚXÔ:ò∞rÓôÓ¥Ô∫ÚºsÔ±ÔºÚ∑ÓFÚLqÔ≥ÓcÓ««∞ÚπNÓU“Ó«∞ÚLÔ∑ÓDÓuΩ¸√Ó°ÚºÓjÓÆÓuÓ«´bÓ«∞º]öÓ±ÓW?å
 25. 25. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«ô≤b±U§OÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰ ¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 27 1-±ÓU«∞]cͧÓKÓVÓ«≤Ú∑∂ÓUÁÓ«∞DΩHÚq´MÚbÓ±ÓU¸Ó√ÓÈ«∞d]§ÔqÓ? ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 2-√Ó¢ÓBÓu]¸Ô≤NÓU¥ÓWÎ∞KM]hΩ√ÓÅnÔ≠ONÓU«_Ó´ÚLÓU‰Ó«∞]∑wßÓOÓIÔuÂÔ°NÓU«∞DΩHÚqÔ∞LÓFÚd≠ÓWßd]«∞ÚNÓU¢n«∞ÚπÓu]«‰: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................
 26. 26. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 28 ±cØÒd…«∞∑LOÒe «∞MÒhÒ: «∞∑]∂Ód^ŸÔ°U∞b]Â ØÔMÚXÔ√Ó∞ÚFÓVÔ±ÓlÓ√ÓÅÚbÆÓUzw≠wßÓU•ÓW«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW•OsÓËÓÆÓlÓ√Ó•ÓbÔ«∞∑]öÓ±OcËÓ¢ÓFÓd]÷Ó ∞πÔdÔËÕÌ√Ó≠ÚIÓbÓ¢ÚtÔ«∞ÚIÔbÚ¸Ó…Ó´ÓKÓv«∞uÔÆÔu·Ë≤ÓeÓ·ÓœÓÂÏØÓ∏OdÏ¥ÓßÚ∑ÓbÚ´Óv≤ÓIÚKÓtÔ≈∞Óv«∞ÚLÔºÚ∑ÓAÚHÓv... ®Ób]≤w«∞Ú∫ÓbÓÀÔËÓ°ÓIOXÔ§ÓU£LÎU≠w±ÓJÓU≤w√Ó¢ÓºÓU¡Ó‰ÔØÓOÚnÓ¥ÔLÚJMÔMw√ÓÊÚ√ÔßÓU´bÓ≥ÓcÓ« «∞LºÚJOs∞KÚuÔÅÔu‰≈∞Óv«∞ÚLÔºÚ∑ÓAÚHÓv!ËÓ°ÓOÚMÓLÓU√Ó≤ÓU≠w•ÓOÚdÓ¢w≈–Ú®ÓFÔdÚ‹Ô°OÓbÌ¢ÓLÚ∑Ób^≤Ó∫ÚuÍ ËÓ°BÓuÚ‹Ì¥ÓIÔu‰Ô:ò≥ÓO]U¥ÓUËÓ∞ÓbÍ√ÓßÚdŸÚ≈∞ÓvÆºÚLpÓå...ËÓ´MÚbÓ±ÓU´ÔbÚ‹Ô≈∞Óv«∞∂ÓOÚX√ÓîÚ∂ÓdÚ‹Ô ËÓ«∞bÍ≠Ó∂ÓUœÓ¸Ó°UÅÚD∫ÓU°w≈∞Óv«∞ÚLÔºÚ∑ÓAÚHÓv.ËÓ±ÓU≈ÊÚËÓÅÓKÚXÔ•Ó∑]v√ÓßÚdÓ´ÚXÔÅÔ∫Ú∂ÓWÓ√Ó°w ≈∞Óv«∞D]∂OV±ÓUœÒΫ–¸Ó«´w©ÓU∞∂ÎU±MÚtÔ√ÓîÚcÓØÓLO]WÓ«∞bÒÂ«∞ö]“±ÓWù≤ÚIÓU–«∞ÚLÔBÓU»∞ÓJM]tÔ≤ÓEÓdÓ≈∞Ów] ≤ÓEÚdÓ…ÎØÔK^NÓU´ÓDÓnÏËÓ«´Ú∑eÓ«“Ï£Ôr]√Ó§ÓU°ÓMwÆÓUzöÎ:ò®ÔJÚdΫ∞ÓpÓ¥ÓUËÓ∞ÓbÍ≈Ê]´ÔLÔdÓ„ÓôÓ¥ÓºÚLÓ`Ô °cÓ∞pÓå.≠Ó∑ÓQÓß]HÚXÔØÓ∏OdΫ∞ÓJsÚ∞ÓL]U≤ÓEÓdÚ‹Ô•ÓuÚ∞wËÓ§ÓbÚ‹Ô√Ó°wËÓ«∞ÚFÓb¥b±sÓ«∞Ú∫ÓU{d¥sÓ ¥Ó∑ÓQÓ≥]∂ÔuÊÓ∞KÚ∑Ó∂Ód^Ÿ°JÓLO]W̱sڜӱNrÚ.´MÚbÓ≥ÓU√Ó•ÚºÓºÚXÔ°U∞D^LÓQÚ≤OMÓWËÓ¢QÓØ]bÚ‹Ô±sÚ≤ÓπÓU…«∞DΩHÚq °∫ÓuÚ‰«∞K]tËÓ±sÚ¥ÓuÚ±NÓU≠ÓNLÚXÔ±ÓFÚMÓv«∞Ú∫JÚLÓW:«∞∑]∂ÓdΩŸ°U∞b]Â√Ó§ÚLÓqÓ≥Ób¥]WÌ.
 27. 27. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰ ¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 29 ±cØÒd…«∞∑LOÒe 1-°LÓU–Ó«®ÓFÔdÓ«∞DΩHÚqÔ´MÚbÓ±ÓU®ÓU≥ÓbÓ«∞Ú∫ÓUœÀÓ? ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 2-∞ÓuÚØÔMÚXÓ±ÓJÓUÊÓ«_Ó»≥ÓqÚ¢ÓHÚFÓqÔ±ÓU≠ÓFÓKÓtÔ?∞LÓU–Ó«? ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 3-±ÓU¸Ó√Ú¥ÔpÓ≠w±ÓuÚÆn«∞DΩHÚq?∞LÓU–Ó«? ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 4-°LÓU–Ó«®ÓFÔdÓ«∞D]∂OV´MÚbÓ±ÓU¸Ó√ÓÈ«∞DΩHÚqÓ? ........................................................................................................................ ........................................................................................................................
 28. 28. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 30 ±cØÒd…«∞∑LOÒe 5-√Ó¢ÓBÓu]¸Ô•uÓ«¸Î«°ÓOÚsÓËÓ«∞bÓ«∞DΩHÚqËÓ«∞D]∂OV√Ó£ÚMÓU¡Ó«∞∑]∂Ód^Ÿ°U∞b]ÂΩ: «_Ó»Ô:.............................................................................................................. «∞D]∂OVÔ:........................................................................................................... «_Ó»Ô:.............................................................................................................. «∞D]∂OVÔ:...........................................................................................................
 29. 29. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 31 «∞LcØÒd…«∞Fö§OÒW «∞MÒhÒ: «∞dΩ≠ÚoÔ°U∞C]FOn ØÓUÊÓËÓ«∞bÔ≥AÓUÂÌ–Ó«≥∂ÎU≈∞Óv´ÓLÓKt≠wßÓU´ÓWÓ±Ô∂ÓJΩdÓ…Ì•OsÓ«∞Ú∑ÓIÓv®ÓOÚªÎU√Ó´ÚLÓvÆÓbÚËÓÆÓnÓ ÆÔdÚ»Ó«∞d]ÅOn.ØÓUÊÓ«∞LºÚJOsÔ¥Ó∑ÓKÓH]XÔ¥ÓLÚMÓWÎËÓ¥ÓºÚdӅΕÓUzdΫ,£Ôr]¥ÓªÚDÔuîÔDÚuÓ…Î≠Ó∑ÓLÔd^ßÓO]U¸Ó…Ï ±ÔºÚd´ÓWÎ≠ÓOÓdÚ¢Ób^≈∞Óv«∞ÚuÓ¸Ó«¡±ÓcÚ´Ôu¸Î«,£Ôr]¥ÔFObÔ«∞JÓd]…Ó≠Ó∑ÓLÔd^´ÓdÓ°ÓWÏ≠ÓOÓdÚ§lÔ≈∞Óv«∞d]ÅOn±Ô∑ÓFÓ∏ΩdΫ •Ó∑]v¥ÓJÓUœÔ¥ÓIÓlÔ.≈≤]tÔ¥ÓuÓœ^ÆÓDÚlÓ«∞D]d¥o≠ÓöÓ¥ÓºÚ∑ÓDOlÔ.∞ÓL]U¸Ó√ÓÈËÓ«∞bÔ≥AÓUÂÌ–Ó∞pÓ«∞ÚLÓAÚNÓb¬∞ÓLÓtÔ •ÓU∞ÓtÔ,≠ÓπÓU¡Ó≈∞ÓOÚtËÓ√ÓîÓcÓ°OÓbÁËÓÆÓUœÓÁÔ≈∞Óv•ÓOÚYÔØÓUÊÓ¥ÓIÚBÔbÔ.≠ÓAÓJÓdÓ∞ÓtÔ«∞A]OÚaÔ«_Ó´ÚLÓv ±ÓFÚdÔË≠ÓtÔÆÓUzöÎ:ò®ÔJÚdΫ∞ÓpÓ¥ÓUËÓ∞ÓbÍËÓ≠]IÓpÓ«∞K]tÔËÓ§ÓU“Ó«„ÓîÓOÚdΫ!å 1-√Ó{ÓlÔ´ÓöÓ±ÓWÓ)x(√Ó±ÓUÂÓ«∞ÚF∂ÓU¸Ó…«∞]∑w¢Ó∑ÓuÓ«≠ÓoÔ±ÓlÓ«∞M]hΩ: ËÓ«∞bÔ≥AÓUÂÌ–Ó«≥VÏ≈∞Óv >«∞º^u‚ >«∞ÚLÓKÚFÓV >«∞ÚLÓJÚ∑Ó∂ÓW >«∞ÚFÓLÓq
 30. 30. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰ ¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 32 «∞LcØÒd…«∞Fö§OÒW 2-√ÔØÓLΩqÔ«∞ÚπÔLÚKÓWÓ°U∞ÚF∂ÓU¸Ó…«∞ÚLÔMÓUß∂ÓW: ≠w«∞º^u‚/ÆÔdÚ»Ó«∞ÚLÓMÚe‰/≠w«∞ÚLÔºÚ∑ÓuÚÅÓn/´ÓKÓv«∞d]ÅOn ËÓ§ÓbÓËÓ«∞bÔ≥AÓUÂÌ«∞A]OÚaÓ............................................................................................ 3-√Ô§OVÔ´Ós«_ÓßÚµKÓW«∞∑]U∞OÓW: ≥ÓqÚßÓªdÓ«∞d]§Ôq±sÓ«_Ó´ÚLÓv? ........................................................................................................................ ±ÓU–Ó«≠ÓFÓqÓËÓ«∞bÔ≥AÓUÂÌ? ........................................................................................................................ 4-√Ó©ÚdÓÕÔßÔRÓ«ôαÔMÓUß∂ÎU∞û§ÓU°ÓU‹«∞∑]U∞OÓW: ........................................................................................................................ ±Ód]ËÓ«∞bÔ≥AÓUÂÌœÔËÊÓ√ÓÊÚ¥ÔºÓU´bÓ«_Ó´ÚLÓv. ........................................................................................................................ ÆÓDÓlÓ«_Ó´ÚLÓv«∞D]d¥oÓ°LÔHÚdÓœÁ. ........................................................................................................................ ®ÓJÓdÓ«_Ó´ÚLÓv«∞d]§ÔqÓ. ........................................................................................................................
 31. 31. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 33 «∞LcØÒd…«∞Fö§OÒW 5-±U¸Ó√Ú¥ÔpÓ≠w¢ÓBÓd^≠ÓU‹≥ÓcÓ««∞d]§Ôq? ∞ÓuÚØÔMÚXÓ±ÓJÓU≤ÓtÔ±ÓU–Ó«¢ÓHÚFÓqÔ? ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................
 32. 32. 34 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰ ¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w «∞MÒhÒ: §ÓMÚwÔ«∞e]¥Ú∑ÔuÊ ≤ÓCÓZÓ•ÓV^«∞e]¥Ú∑ÔuÊËÓ•ÓUÊÓÆDÓU≠ÔtÔ.≠œÓ´ÓU≤wîÓU∞w_ÔËÓ«ØVÓ±ÓuÚßrÓ«∞ÚπÓMÚw±ÓlÓ≈îÚuÓ¢w¥ÓuÚÂÓ «∞ÚFÔDÚKÓW«_ÔßÚ∂Ôu´O]W.¢ÓuÓ§]NÚMÓU°ÓUØdΫ≤Ó∫ÚuÓ¨ÓU°ÓW«∞e]¥Ú∑ÔuÊ≠ÓuÓ§ÓbÚ≤ÓU«∞FÔL]U‰Ó±ÔMÚNÓLJOsÓ≠w´ÓLÓKNrÚ. ≥ÓRÔôÚ¡¥Ó∂ÚºDÔuÊÓ«∞ÚLÓHÓU¸‘Ó¢Ó∫ÚXÓ«_Ó®ÚπÓU¸ËÓ√ÔË∞ÓµpÓ¥ÓMÚB∂ÔuÊÓ«∞º]öÓ∞rÓˬîÓdÔËÊÓ¥ÓºÚK∑ÔuÊÓ«∞Ú∫ÓV] ±sÚ√Ó¨ÚBÓU≤tËÓÆÓbÚËÓ{ÓFÔu«√ÓÅÓU°FÓNÔrÚ≠wÆÔdÔËÊØ∂ÓU‘Ì. ØÓU≤ÓXÚ•Ó∂]U‹Ô«∞e]¥Ú∑ÔuÊ«∞º]uڜӫ¡Ô«∞ö]±FÓWÔ¢Ó∑ÓºÓUÆÓjÔ´ÓKÓv«∞ÚLÓHÓU¸‘≠Ó∑ÓπÚLÓFÔNÓU«∞MΩºÚuÓ…Ô≠w √ÓØÚOÓU”Ì,√Ó±]U≤Ó∫ÚsÔ«_Ó©ÚHÓU‰Ô≠ÓJÔM]U≤ÓLÚúÔ√ÓËÓ«≤wÓÅÓGOdӅΰU∞e]¥Ú∑ÔuÊ«∞ÚLÔ∑ÓMÓU£dîÓU¸ÃÓ«∞ÚLÓHÓU¸‘Ó¢Ó∫ÚXÓ «_Ó®ÚπÓU¸£Ôr]≤ÔºÓKΩLÔNÓU≈∞Óv«∞MΩºÚuÓ…. ØÓUÊÓ«∞ÚπÓLOlÔ¥ÓFÚLÓqÔ≠w≥L]WÌËÓ≤ÓAUÓ◊ÌËÓ¸Ó«z∫ÓWÔ«∞A]UÍ¢Ó∑ÓBÓU´ÓbÔ±ÔLÚ∑Óe§ÓWΰdÓ«z∫ÓW«∞Ú∂ÓªÔu¸ ≠ÓOÓ∫ÚKÔu«∞ÚLÓIÓUÂÔ. •Óq]«∞ÚLÓºÓU¡Ô≠ÓuÓ{ÓlÓ«∞ÚFÔL]U‰Ô√ÓØÚOÓU”Ó«∞e]¥Ú∑ÔuÊ≠w«∞A]U•MÓW.¢Ó∫Ód]ØÓX«∞A]U•MÓWÔ≤Ó∫ÚuÓ «∞ÚLÓFÚBÓdÓ…≥ÔMÓU„ÓßÓOÓIÔuÂÔ«∞FÔL]U‰°uÓ{ÚFt≠w¬ôÓ‹Ì´ÓBÚd¥]WÌ∞∑Ô∫ÓuΩ∞ÓtÔ≈∞Óv“Ó¥ÚXÌÅÓU·Ì∞Óc¥c «∞ÚLÓcÓ«‚. ËÓÆÓ∂ÚqÓ«∞ÚFÓuڜӅ≈∞Óv±ÓMÚe∞MÓU®ÓJÓdÚ≤ÓUîÓU∞w«∞]c͜ӴÓU≤ÓU≈∞Óv≥ÓcÓ««∞ÚLÓJÓUÊ«∞d]«zoÆÓUzKOsÓ:ò∞ÓIÓbÚ ¢ÓºÓK]OÚMÓUØÓ∏OdΫ≥ÓcÓ««∞ÚOÓuÚÂÓ.≤Ó∑ÓLÓM]v√ÓÊÚ≤ÔdÓ«≠IÓpÓ≠w√Ó´ÚLÓU∞pÓ«_ÔîÚdÓÈå.
 33. 33. 3535 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 1-√ÓÅqÔ«∞ÚπÓuÓ«»Ó°U∞bÒÓ∞Oq«∞LMÓUßV: >¥Ó∑Ó∫Ób]ÀÔ«∞M]h^´ÓsÚ§ÓMÚw«∞e]¥Ú∑ÔuÊ. 2-√Ô´ÓLΩdÔ«∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó°LÓU¥ÔMÓUßVÔ: «∞A]ªÚBOÓU‹Ô«∞ÚLÓJÓUÊÔ«∞e]±ÓUÊÔ ØÓUÊÓ«∞ÚπÓLOlÔ¥ÓFÚLÓKÔuÊÓ ≠w≥L]WÌËÓ≤ÓAÓU◊Ì. ØÓU≤ÓXÚ•Ó∂]U‹Ô«∞e]¥Ú∑ÔuÊ«∞º]uڜӫ¡Ô «∞ö]±FÓWÔ¢Ó∑ÓºÓUÆÓjÔ´ÓKÓv«∞ÚLÓHÓU¸‘ ≠Ó∑ÓπÚLÓFÔNÓU«∞MΩºÚuÓ…Ô≠w√ÓØÚOÓU”Ì.
 34. 34. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰ ¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 36 3-√Ó¸Ú°ÓjÔØÔq]®ÓªÚBO]WÌ°U∞ÚFÓLÓq«∞]cÍÆÓU±ÓXÚ°tËÓ°U∞ÚIÓd¥MÓW«∞ÚLÔMÓUß∂ÓW: «_Ó©ÚHÓU‰Ô «∞MΩºÚuÓ…Ô «∞FÔL]U‰Ô 4-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞ÚπÔLÚKÓWÓ«∞]∑w¢ÓbÔ‰^´ÓKÓv√ÓÊ]±ÓJÓUÊÓ§ÓMÚw«∞e]¥Ú∑ÔuÊ¥ÔdÓ¨ΩVÔ≠w«∞Ú∂ÓIÓU¡(±s«∞MÒhÒ) 5-√Ô∞ÓuΩÊÔ«∞B^u¸Ó…Ó•ÓºÚ∂ÓLÓU˸ӜÓ≠w«∞ÚHÓIÚdÓ…«∞∏]U≤OÓW±sÓ«∞M]hΩ: «∞A]ªÚBO]U‹Ô ≤ÓBÚVÔ«∞º]öÓ∞r ËÓßÓKÚXÔ«∞Ú∫ÓVΩ ØÓU≤ÓXÚ•Ó∂]U‹Ô«∞e]¥Ú∑ÔuÊ«∞º]uڜӫ¡Ô«∞ö]±FÓWÔ¢Ó∑ÓºÓUÆÓjÔ ´ÓKÓv«∞ÚLÓHÓU¸‘≠Ó∑ÓπÚLÓFÔNÓU«∞MºÚuÓ…Ô≠w√ÓØÚOÓU”Ì. §ÓLÚlÔ•Ó∂]U‹«∞e]¥Ú∑ÔuÊ «∞ÚLÔ∑ÓMÓU£d≠w√ÓËÓ«sÌ. ÅÓGOdÓ…Ì. ËÓ§ÓbÚ≤ÓU«∞ÚFÔL]U‰Ó±ÔMÚNÓLJOsÓ≠w´ÓLÓKNrÚ≥ÓRÔôÓ¡ ¥Ó∂ÚºÔDÔuÊÓ«∞ÚLÓHÓU¸‘ÓËÓ√ÔË∞ÓµpÓ¥ÓMÚB∂ÔuÊÓ«∞º]öÓ∞rÓ. §ÓLÚlÔ•Ó∂]U‹«∞e]¥Ú∑ÔuÊ ≠w√ÓØÚOÓU”Ì. √Ó±]U≤Ó∫ÚsÔ«_Ó©ÚHÓU‰Ô≠ÓJÔM]U≤ÓLÚúÔ√ÓËÓ«≤wÓÅÓGOdÓ…Î °U∞e]¥Ú∑ÔuÊ«∞ÚLÔ∑ÓMÓU£dîÓU¸ÃÓ«∞ÚLÓHÓU¸‘Ó. «_Ó´ÚLÓU‰Ô«∞ÚIÓdÓ«zsÔ
 35. 35. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 37 6-√Ô¸Ó¢ΩVÔ«_Ó´ÚLÓU‰Ó«∞∑]U∞OÓWÓ•ÓºÚVÓ±ÓUËÓ¸ÓœÓ≠w«∞M]hΩ°U_Ó¸ÚÆÓUÂ(±s15): >ßÓKÚXÔ•Ó∂]U‹«∞e]¥Ú∑ÔuÊ. >°ÓºÚjÔ«∞ÚLÓHÓU¸‘ËÓ≤ÓBÚVÔ«∞º]öÓ∞r. >«∞Ú∑IÓU◊Ô«∞Ú∫ÓVΩ«∞ÚLÔ∑ÓMÓU£d. >«∞∑]uÓ§^tÔ≈∞Óv«∞ÚLÓFÚBÓdÓ…∞FÓBÚd«∞e]¥Ú∑ÔuÊ >§ÓLÚlÔ•Ó∂]U‹«∞e]¥Ú∑ÔuÊ≠w√ÓØÚOÓU”Ì. 7-√-√Ó{ÓlÔ´ÓöÓ±ÓWÓ)x(√Ó±ÓUÂÓ«ù§ÓU°ÓW«∞B]∫O∫ÓW. «∞ÚLÔAÓU¸ÓØÓWÔ≠w´ÓLÓKO]W§ÓMÚw«∞e]¥Ú∑ÔuÊîÓK]HÓXÚ∞ÓbÓÈ«_Ó©ÚHÓU‰: >®ÔFÔu¸Î«°U∞C]πÓdËÓ«∞ÚLÓKÓq >®ÔFÔu¸Î«°U∞ÚLÔ∑ÚFÓWË«∞K]c]… >®ÔFÔu¸Î«°U∞∑]FÓK^o°U∞ÚFÓLÓqËÓ«∞ÚFÓeÚÂ ´ÓKÓv•ÔCÔu¸√Ó´ÚLÓU‰Ì≠öÓ•O]WÌ√ÔîÚdÓÈ
 36. 36. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰ ¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 38 »-√Ô∞ÓuΩÊÔ«∞ÚIÓd¥MÓWÓ«∞]∑w¢ÓbÚ´ÓrÔØÔq]≈§ÓU°ÓWÌÅÓ∫O∫ÓWÌ 8-√-ËÓ«ØÓVÓ«_Ó©ÚHÓU‰Ô±ÓuÚßrÓ§ÓMÚw«∞e]¥Ú∑ÔuÊ°bÓ´ÚuӅ̱sÚîÓU∞NrÚ. -√ÓßÚ∑ÓªÚdÃÔÆÓd¥MÓWαsÓ«∞M]hΩ¢ÓbÚ´ÓrÔ§ÓuÓ«°w: -.................................................................................................................... »-ËÓ«ØÓVÓ«_Ó©ÚHÓU‰Ô±ÓuÚßrÓ§ÓMÚw«∞e]¥Ú∑ÔuÊœÔËÊÓ√ÓÊÚ¥Ó∑ÓGÓO]∂Ôu«´Ós«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW: -√ÓßÚ∑ÓªÚdÃÔÆÓd¥MÓWαsÓ«∞M]hΩ¢bÚ´ÓrÔ§ÓuÓ«°w: -.................................................................................................................... ¢Ó∫Ód]ØÓX«∞A]U•MÓWÔ≤Ó∫ÚuÓ«∞ÚLÓFÚBÓdÓ…∞∑Ó∫Úu¥Kt ≈∞Óv“Ó¥ÚXÌÅÓU·Ì∞Óc¥c«∞ÚLÓcÓ«‚. ≤Ó∑ÓLÓM]v√ÓÊÚ≤ÔdÓ«≠IÓpÓ≠w√Ó´ÚLÓU∞pÓ«_ÔîÚdÓÈ ØÓUÊÓ«∞ÚπÓLOlÔ¥ÓFÚLÓKÔuÊÓ≠w≥L]WÌËÓ≤ÓAÓU◊Ì ∞ÓIÓbÚ¢ÓºÓK]OÚMÓUØÓ∏OdΫ≥ÓcÓ««∞ÚOÓuÚÂÓ.
 37. 37. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 39 9-ØÓUÊÓ«∞ÚFÔL]U‰Ô¥ÓFÚLÓKÔuÊÓ≠w§Óuæ«•Ú∑HÓU∞wæ. -√Ô∞ÚIwßÔRÓ«ôÎ¥Ó∑]BqÔ°NÓcÓ««∞ÚLÓFÚMÓv: 01-√Ó{ÓlÔ´ÓöÓ±ÓWÓ)x(√Ó±ÓUÂÓ«∞ÚπÓuÓ«»«∞º]KOr. §ÓLÓlÓ«∞ÚFÔL]U‰ÔØÓLO]WÎØÓ∂OdӅαsÓ«∞e]¥Ú∑ÔuÊ §ÓLÓlÓ«∞ÚFÔL]U‰ÔØÓLΩO]WÎÅÓGOdӅαsÓ«∞e]¥Ú∑ÔuÊ √ÓßÚ∑ÓªÚdÃÔ±sÓ«∞M]hΩÆÓd¥MÓW΢ÓbÚ´ÓrÔ§ÓuÓ«°w: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... .......................................................................................................................
 38. 38. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰ ¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 40 «∞LcØÒd…«ô≤b±U§OÒW «∞MÒhÒ: ËÓØÓUÊÓ«∞∂AÚdÔ¥ÓFÚKÔuËÓ§ÚNÓNÓU «∞ÚLÓJÓUÊÔ¥ÔFÚ∂ÓoÔ°U∞DΩOVËÓ«∞Ú∫ÓHÚqÔ°ÓNOZÏ¥ÓCÔr^´ÓbӜΫØÓ∂OdΫ±sÓ«_ÓÅÚbÆÓU¡ËÓ«∞B]b¥IÓU‹. √Ó©ÓK]XÚ≠ÓU¢sÔ°∏ÓuÚ°NÓU«∞ÚπÓLOq∞∑ÔºÓKΩrÓ´ÓKÓv«∞ÚLÓbÚ´ÔuΩ¥sÓ«∞]c¥sÓ§ÓUƒÔË«¥ÔNÓMΩRÔË≤ÓNÓU°FOb±OöÓœ≥ÓU, ËÓ∞ÓJÓrÚ¸Ó«‚Ó«∞ÚπÓLOlÓ√ÓÊÚ¥ÓdÓËÚ≥ÓU¢Ó∑ÓMÓI]qÔ°ÓOÚMÓNÔrÚ≥ÔMÓUËÓ≥ÔMÓU„Ó≠w√Ó¸Ú§ÓU¡«∞ÚGÔdÚ≠ÓW¥ÓFÚKÔuËÓ§ÚNÓNÓU«∞Ú∂AÚdÔ ËÓ¢ÓGÚLÔdÔ≥ÓU«∞º]FÓUœÓ…Ô.√Ó©ÚHÓQÓ‹≠ÓU¢sÔ«∞A^LÔuŸÓ«∞ÚFÓAÚdÓ≠w§Óuæ±sÓ«∞∑]BÚHOoËÓ«∞ÚGMÓU¡£Ôr]«≤ÚbÓ≠ÓlÓ «∞Ú∂ÓFÚiÔ¥ÓdÚÆÔhÔ´ÓKÓv≈¥IÓU´ÓU‹«∞ÚLÔußOIÓv°ªH]WÌËÓ¸Ó®ÓUÆÓWÌ. ËÓ≠w«_Ó£ÚMÓU¡ËÔ“Ω´ÓXÚ«∞ÚLÔdÓ©]∂ÓU‹ËÓ«∞ÚLÓAÚdÔË°ÓU‹´ÓKÓv«∞Ú∫ÓU{d¥sÓ,ËÓ≤ÓU‰Ó«_Ó©ÚHÓU‰Ô≤ÓBO∂ÓNÔrÚ ±MÚNÓUËÓ√Ô´Úπ∂Ôu«°QÓ≤ÚuÓ«´NÓU«∞ÚLÔªÚ∑ÓKHÓW. ∞ÓIÓbÚØÓUÊÓ•ÓHÚöθӫzFÎU•ÓIÎU.
 39. 39. «∞LcØÒd…«ô≤b±U§OÒW 1-√Ó¸Ú°jÔ°ºÓNÚrÌ: >6ßMu«‹Ì >01ßÓMÓuÓ«‹Ì >21ßÓMÓWÌ -√ÓØÚ∑ÔVÔÆÓd¥MÓWαsÓ«∞M]hΩ¢ÓbÚ´ÓrÔ§ÓuÓ«°w: ....................................................................................................................... 2-√Ô´ÚπVÓ«_Ó©ÚHÓU‰Ô°LÓUËÔ“ΩŸÓ√Ó£ÚMÓU¡Ó«∞Ú∫ÓHÚq±sÚ•ÓKÓu¥]U‹Ì: √-√ÓßÚ∑ÓªÚdÃÔÆÓd¥MÓWÓ±sÓ«∞M]hΩ¢ÓbÚ´ÓrÔ§ÓuÓ«°w. ....................................................................................................................... »-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞ÚπÔLÚKÓWÓ«∞∑]U∞OÓWÓ£Ôr]√Ô∞ÚIwßÔRÓ«ôÎ¥Ó∂ÚbÓ√Ô°‡òØÓOÚnÓå¢ÓJÔuÊÔ«ù§ÓU°ÓWÔ´ÓMÚtÔ≠w≤ÓHÚf«∞ÚπÔLÚKÓW. ò«≤ÚbÓ≠ÓlÓ«∞Ú∂ÓFÚiÔ¥ÓdÚÆÔhÔ´ÓKÓv≈¥IÓU´ÓU‹«∞ÚLÔußOIÓv°ªH]WÌËÓ¸Ó®ÓUÆÓWÌå. ....................................................................................................................... ´ÔLÓdÔ≠ÓU¢sÓ 41 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w
 40. 40. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰ ¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 42 ±cØÒd…«∞∑LOÒe «∞MÒhÒ: ≈≤]tÔôÓ¥ÓIÚuÓÈ´ÓKÓv«∞ÚuÔÆÔu· ØÓU≤ÓXÚ«∞ÚFÓUzKÓWÔ±ÔπÚ∑ÓLFÓWÎ≠w¨ÔdÚ≠ÓW«∞ÚπÔKÔu”ËÓÆÓbÚ≥ÓbÓ√Ó«∞A]U¸ŸÔËÓ°ÓbÓ«îÓU∞OÒÎU±sÓ«∞ÚLÓU¸]…ËÓ≠ÓπÚQÓ…Î ßÔLlÓÅÓuÚ‹Ô´ÔuÓ«¡Ì±ÔMÚ∂ÓFY̱sÚ•Ób¥IÓW«∞ÚLÓMÚe‰,√Ó©ÓK]XÚÅÓHÓU¡Ô«∞B]GOdÓ…Ô±sÓ«∞A^dÚ≠ÓW≠ÓKÓHÓ∫ÓNÓU≥ÓπOdÔ «∞A]LÚf«∞Ú∫ÓU¸‚ÔËÓ¸Ó√Ó‹ÚØÓKÚ∂ÎU¨Ód¥∂ÎUœÓ«îqÓ«∞Ú∫Ób¥IÓW≠ÓBÓU•ÓXÚ°U≤Úe´ÓUÃ̱ÔMÓUœ¥ÓWÎ√Ó°ÓU≥ÓU.√ÓßÚdÓŸÓ≈∞ÓOÚNÓU «_Ó»Ô≠S–Ó«°t¥ÓdÓÈØÓKÚ∂ÎU®ÓdßÎU¥ÓMÚ∂Ó`Ô°πÔMÔuÊÌËÓ≥ÓOπÓUÊÌËÓœÔËÊÓ«≤ÚIDÓUŸÌ.≈≤]tÔ¥Ó∂ÚbÔ˱ԺÚ∑ÓFb]Ϋ∞KÚNÔπÔuÂ ËÓ«_Ó–ÓÈ. ØÓUÊÓ«∞K^FÓU»Ô¥ÓºOqÔ°JÓ∏ÚdӅ̱sÚ≠ÓLt«∞ÚLÔKÓD]a°U∞b]ÂËÓ«∞∑^dÓ«».≈≤]tÔôÓ¥ÓIÚuÓÈ´ÓKÓv«∞ÚuÔÆÔu·.œÓ´ÓU «_Ó»Ô«∞ÚπÓLOlÓ≈∞Óv±ÔöÓ“Ó±ÓW«∞ÚGÔdÚ≠ÓW±ÔdÓœΩœÎ«:ò≥cÓ«ØÓKÚVϱӺÚFÔu¸Ï...≈≤]tÔ±ÔBÓU»Ï°bÓ«¡«∞ÚJÓKÓV...å£Ôr] ¢ÓMÓUËÓ‰Ó§NÓU“Ó«∞ÚNÓU¢nÔÆÓUzöÎ:ò«≥ÚbÓƒÔË«ßÓQÓ©ÚKÔVÓ«∞A^dÚ©ÓWÓ≠w«∞Ú∫ÓU‰!¥ÓπVÔ«∞∑]ªÓK^hÓ±sÚ≥ÓcÓ««∞ÚJÓKÚV !å «Ú•Ú∑ÓCÓMÓXÚÅÓHÓU¡Ô√Ô±]NÓUËÓÆÓU∞ÓXÚ±Ô∑ÓºÓUzKÓWÎ:ò√Ó¥ÓLÚdÔ÷Ô«∞ÚJÓKÚVÔ√Ó¥ÚCÎU¥ÓU√Ô±Ωw?å ≠ÓdÓœ]‹«_ÔÂ^ÆÓUzKÓWÎ:ò≤ÓFÓrÚ¥ÓUÅÓGOdÓ¢w≈–Ó«√Ó≥ÚLÓKÚMÓU«∞Ú∫ÓOÓuÓ«ÊÓËÓ∞ÓrÚ≤ÔKÓIΩ∫ÚtÔ≠ÓS≤]tÔ¥ÓLÚd÷Ô ØÓUù≤ÚºÓUÊ¢ÓLÓU±ÎUå. £Ôr]ÆÓU∞ÓXÚÅÓHÓU¡Ô:òØÓrÚ≥ÔuÓ±ÔªOnÏ!å «•Ú∑ÓCÓMÓNÓUËÓ«∞bÔ≥ÓUËÓÆÓU‰Ó±ÔNÓbΩzÎU:òôÓ¢ÓªÓU≠w¥ÓU´Óe¥eÓ¢w,«∞ÚJÓKÚVÔ•ÓOÓuÓ«ÊÏ√Ó∞OnÏËÓÅÓb¥oÏ ËÓ≠wy∞û≤ÚºÓUÊ,ËÓ±ÓU¸Ó√Ó¥ÚMÓUÁÔ≥ÔuÓØÓKÚVϱÔ∑ÓAÓdΩœÏËÓ±ÔBÓU»Ï°LÓdÓ÷ÌîÓDOdÌËÓ±ÔFÚbÌ,¥ÓπVÔ«∞Ú∫ÓcÓ¸Ô±MÚtÔ°ÓqÚ ´ÓbÓÂÔ«ôÆÚ∑dÓ«»±MÚtÔËÓ±sÚ§ÓLOl«∞Ú∫ÓOÓuÓ«≤ÓU‹«∞º]Uz∂ÓW.å
 41. 41. ±cØÒd…«∞∑LOÒe 1-√ÓÆÚdÓ√ÔØÓU±qÓ«∞M]hΩ£Ôr]√Ô´ÓLΩdÔ«∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó°LÓU¥ÔMÓUßVÔ: 2-√Ó¸Ú°ÔjÔØÔq]®ÓªÚBO]W̱sÚ®ÓªÚBO]U‹«∞M]hΩ°IÓuÚ∞NÓU: ØÓrÚ≥ÔuÓ±ÔªOnÏ!«≥ÚbÓƒÔË«ßÓQÓ©ÚKÔVÔ«∞A^dÚ©ÓWÓ≠w«∞Ú∫ÓU‰! «_ÔÂ^«_Ó»ÔÅÓHÓU¡Ô «∞BΩHÓU‹Ô«∞º]KÚ∂O]WÔ∞KÚJÓKÚV «∞ÚIÓdÓ«zsÔ «∞BΩHÓU‹Ô«ù¥πÓU°O]WÔ∞KÚJÓKÚV ≥ÓcÓ««∞ÚJÓKÚVÔ±ÓºÚFÔu¸Ï...≈≤]tÔ ±ÔBÓU»Ï°bÓ«¡«∞ÚJÓKÓV! ≈–Ó«√Ó≥ÚLÓKÚMÓU«∞Ú∫ÓOÓuÓ«ÊÓ ≠ÓS≤]tÔ¥ÓLÚdÔ÷Ô √Ó¥ÓLÚdÓ÷Ô«∞ÚJÓKÚVÔ √Ó¥ÚCÎU? 43 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w
 42. 42. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰ ¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 44 ±cØÒd…«∞∑LOÒe 3-√Ô´ÓLΩdÔ«∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó°LÓU¥ÔMÓUßVÔ: «∞A]ªÚBO]U‹Ô«∞ÚLÓuÓ«ÆnÔ«∞ÚIÓdÓ«zsÔ >ÅÓHÓU¡Ô >«_Ó»Ô >«_ÔÂ^ >¢ÓºÚ∑ÓMÚπbÔ >¢ÓºÚ∑ÓHÚºdÔ >¥ÔNÓbΩ∆Ô >¥Ô∫ÓcΩ¸Ô >¢ÔuÓ{Ω`Ô ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ...................................................
 43. 43. ±cØÒd…«∞∑LOÒe «∞MÒhÒ: √Ó≤ÓU«∞Ú∫ÓKÚHÓU¡Ô ØÓUÊÓ«_Ó©ÚHÓU‰Ó¸Ó«§FOsÓ±sÓ«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW≈∞ÓvœÓ«¸≥rÚ≠w«∞ÚIÓdÚ¥ÓW,±Ód^Ë«≠w©Ód¥INrÚ°∫ÓIÚq•ÓKÚHÓU¡Ì ≠ÓºÓQÓ‰Ó«ùîÚuÓ…Ô«∞BΩGÓU¸Ô√ÓîÓU≥ÔrÔ«_ÓØÚ∂ÓdÓ´ÔLÓdÔ´Ós«ßÚr≥ÓcÁ«∞M]∂Ú∑ÓW≠ÓU•Ú∑ÓU¸Ó´ÔLÓdÔËÓ≥ÚuÓ¥Ó∑ÓHÓ∫]BÔNÓU ËÓ¥ÔöÓ±ºÔNÓU°OÓbÓ¥Út«∞B]GOdÓ¢ÓOÚsËÓ≠ÓπÚQÓ…ÎßÓLlÓ«_Ó©ÚHÓU‰ÔÅÓuÚ¢ÎU≥ÓUœzÎU¥ÔdÓ•ΩVÔ°NrÚ°KÔDÚnÌËÓ¥ÓIÔu‰Ô ∞ÓNÔrÚ: √Ó≤ÓU«∞Ú∫ÓKÚHÓU¡Ô!√Ó¥^NÓU«_ÓÅÚbÆÓU¡Ô¢ÓFÓU∞ÓuÚ«√Ô´ÓdΩ≠ÔJÔrÚ°LÓMÓU≠Fw«∞ÚJÓ∏OdÓ…:±sÚ≠ÓuÓ«zbÍ√Ó≤Ωw√Ô£Ó∂ΩXÔ «∞∑^dÚ°ÓWÓËÓ√Ó•ÚLONÓU±sÓ«ô≤ÚπdÓ«·°U∞ÚLÓU¡ËÓ«ô≤ÚπdÓ«œ°U∞dΩ¥ÓUÕËÓ±sÓ«∞∑]BÓ∫^d°eÓ•Ún«∞dΩ±ÓU‰.≈≤Ωw √Ô´ÚDw≈≤Ú∑ÓU§ÎU¥ÔºÚ∑ÓFÚLÓqÔ≠wÅMÓU´ÓW«∞ÚuÓ¸Ó‚.ËÓ´ÓKÓv≥ÓcÓ««∞ÚuÓ¸Ó‚¢ÔDÚ∂ÓlÔ«∞ÚJÔ∑ÔVÓ«∞]∑w°HÓCÚKNÓU¥ÓMÚ∑ÓAdÔ «∞ÚFKÚrÔ.ËÓ±sÚ√ÓËÚ¸Ó«Æw¢ÔBÚMÓlÔ«∞ÚIHÓU·ÔËÓ«∞Ú∫ÔBÔdÔËÓ«∞Ú∫∂ÓU‰ÔËÓ≤ÓuڟϱsÓ«_Ó•Úc¥ÓW«∞B]OÚHO]W«∞ÚªÓHOHÓW, ≠ÓQÓîÚKoÔ±ÓuÓ«©sÓ¸“Ú‚Ì´Ób¥bÓ…ÎËÓ√ÔØÓuΩÊÔ√Ó¥ÚCÎU•ÔIÔu‰Ó±ÓdÚ´Óv±ÓuÚßLO]WÎ∞úÓ¨ÚMÓUÂ. ®ÓJÓdÓ«_Ó©ÚHÓU‰ÔÅÓb¥IÓ∑ÓNÔrÔ«∞Ú∫ÓKÚHÓU¡ÓÆÓUzKOsÓ:ò√Ó•ÚºÓMÚX√Ó¥]∑ÔNÓU«∞Ú∫ÓKÚHÓU¡Ô,∞ÓIÓbÚ√Ó≤ÓdÚ‹´ÔIÔu∞ÓMÓU. ≤ÓFbÔ„°FMÓU¥ÓWÌ√ÓØÚ∂ÓdÓ±ÔºÚ∑ÓIÚ∂ÓöÎ.å «∞bÒØ∑u¸:≠dÃßö±W ò√≤U«∞∫KHU¡å(°∑BdÒ·) 45 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w
 44. 44. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰ ¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 46 ±cØÒd…«∞∑LOÒe «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… 1-√ÓÅqÔ°ºÓNÚrÌ£Ôr]√ÓØÚ∑ÔVÔÆÓd¥MÓWαsÓ«∞M]hΩ√Ó±ÓUÂÓØÔq]≈§ÓU°ÓWÌ: >«ô≤ÚπdÓ«·Ô°eÓ•Ún«∞dΩ±ÓU‰............................... ¥Ó∑r^>«ô≤ÚπdÓ«œÔ°U∞ÚLÓU¡............................... >«∞∑]BÓ∫^dÔ°U∞dΩ¥ÓUÕ............................... 2-√Ô´ÓLΩdÔ«∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó«∞∑]U∞wÓ°LÓU¥ÔMÓUßVÔ: ±sÚ≠ÓuÓ«zb≤Ó∂Ú∑ÓW«∞Ú∫ÓKÚHÓU¡´ÓKÓv «∞∑^dÚ°ÓW«∞BΩMÓU´ÓW«∞Ú∫ÓOÓuÓ«≤ÓU‹ «∞IÓdÓ«zsÔ
 45. 45. «∞JHU¥W«∞MNUz}ÒW |Id√≤BuÅUßdœ¥ÒW±∑MuÒ´W ±u™ÒHUÆb¸«¢t≠w°MU¡«∞LFMv «∞JHU¥W«∞Hd´OÒW ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞t±sîö‰ °MO∑t«∞JKÒOÒW±FMv«§LU∞w «∞MÒAU◊ Æd«¡… «∞Nb·«∞LLOÒe Æd«¡…«∞MÒhÆd«¡…ÅU±∑Wßd¥FW∞OKIw ßR«ô¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ
 46. 46. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 48 «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MÒhÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞OKIwßR«ô¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞M]hÒ: √Ó±ÓUØsÓ√ÔîÚdÓÈ «°Ú∑ÓFÓbÓ«_Ó¸Ú≤ÓVÔ«∞B]GOdÔ´ÓsÚ±ÓºÚJÓMt.≠ÓIÓU∞ÓXÚ∞ÓtÔ«∞D^OÔu¸Ô:ò≈∞Óv√Ó¥ÚsÓ¢ÓcÚ≥ÓVÔ¥ÓU§ÓU¸Ó≤ÓU«∞B]GOdÓ?å ≠Q§U°NU«_Ó¸Ú≤ÓVÔÆÓUzöÎ:ò√Ô¸¥bÔ√ÓÊÚ√Ó¢ÓMÓe]ÁÓËÓ√Ó¢ÓFÓd]·Ó´ÓKÓv√Ó±ÓUØsÓ√ÔîÚdÓÈ≠w«∞ÚGÓU°ÓW.å §ÓdÓÈ«_Ó¸Ú≤ÓVÔ«∞B]GOdÔËÓ¸Ó«¡Ó«∞ÚHÓdÓ«®ÓU‹ËÓ«∞ÚFÓBÓU≠Od≠ÓU°Ú∑ÓFÓbÓ´ÓsÚ±ÓºÚJMtËÓ{Óq]©Ód¥oÓ «∞ÚFÓuڜӅ...´ÓDÓgÓ≠ÓQÓîÓcÓ¥Ó∂Ú∫ÓYÔ´Ós«∞ÚLÓU¡...¢ÓuÓ§]tÓ≤Ó∫ÚuÓ±ÓπÚLÔu´ÓW̱sÓ«_Ó“Ú≥ÓU¸ËÓÆÓU‰Ó:ò√Ó≤ÓU´ÓDÚAÓUÊÏ ±ÓsÚ¥ÔFÚDOMw§ÔdÚ´ÓWÓ±ÓU¡Ì?åÆÓb]±ÓXÚ∞ÓtÔ«_Ó“Ú≥ÓU¸ÔÆÓDÓdÓ«‹Ì±sÓ«∞M]bÓÈËÓËÓ«ÅÓqÓßÓOÚdÓÁÔ°ÓOÚsÓ«_Ó®ÚπÓU¸¥ÓIÚHeÔ ËÓ¥ÔGÓMΩw¨ÓOÚdÓ±Ô∂ÓU‰Ì°U∞ÚLÓªÓU©d. ¨ÓU°ÓX«∞A]LÚfÔËÓ√ÓÅÚ∂Ó`Ó«∞D]d¥oÔ±ÔEÚKLÎU±ÔªOHÎU≠Ó∂ÓJÓv«_Ó¸Ú≤ÓVÔËÓ¢ÓcÓØ]dÓ√Ô±]tÔ«∞]∑w¢Ó∫ÚLOt±sÚ ØÔqΩîÓDÓdÌ. ±sÚØ∑U»≤u«≠c-«∞ºÒMW«∞dÒ«°FW (°∑BdÒ·)
 47. 47. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MÒhÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞OKIwßR«ô¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 49 1-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞M]h]£Ôr]√ÓØÚ∑ÔVÔ«∞º^RÓ«‰Ó«∞]cÍ©ÓdÓ•ÓtÔ«_Ó¸Ú≤ÓVÔ´ÓKÓv«_Ó“Ú≥ÓU¸: ....................................................................................................................... 2-√ÓØÚ∑ÔVÔ«∞º^RÓ«‰Ó«∞]cÍ©ÓdÓ•Ó∑ÚtÔ«∞DÔOÔu¸Ô´ÓKÓv«_Ó¸Ú≤ÓV: ....................................................................................................................... 3-√Ô∞ÓuΩÊÔ«∞º^RÓ«‰ÓËÓ«∞ÚπÓuÓ«»Ó«∞LÔMÓUßVÓ∞ÓtÔ°MÓHÚf«∞K]uÚÊ: ∞LÓU–Ó«¥ÔbÓ«ËÍ«∞HÓö]ÕÔ±ÓeÚ¸ÔË´ÓU¢t?¥Ó∑ÓπÓL]lÔ«∞∑]öÓ±OcÔ≠w«∞º]U•ÓW∞∑Ó∫O]W«∞FÓKÓrØÔq]ÅÓ∂ÓUÕÌ. ±ÓU–Ó«¥ÓHÚFÓqÔ«∞LÔ∑ÓdÓ§ΩqÔÆÓ∂ÚqÓ´Ô∂Ôu¸«∞D]d¥o?¥ÔbÓ«ËÍ«∞ÚHÓö]ÕÔ±ÓeÚ¸ÔË´ÓU¢t∞∫LÓU¥Ó∑NÓU±sÓ«∞Ú∫ÓAÓdÓ«‹. ±Ó∑Óv¥Ó∑ÓπÓL]lÔ«∞∑]öÓ±OcÔ≠wßÓU•ÓW «∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW∞∑Ó∫O]W«∞FÓKÓr?¥ÓMÚEÔdÔ«∞ÚLÔ∑ÓdÓ§ΩqÔ¥ÓLÚMÓWÎËÓ¥ÓºÚdÓ…ÎÆÓ∂ÚqÓ√ÓÊÚ¥ÓFÚ∂ÔdÓ«∞D]d¥oÓ. 4-√Ó¸Ú°ÔjÔ«∞ÚπÓuÓ«»Ó°U∞º^RÓ«‰«∞LÔMÓUßV: -∞LÓU–Ó«{Óq]«_Ó¸Ú≤ÓVÔ©Ód¥oÓ«∞ÚFÓuڜӅ? -±Ó∑Óv¸Ó§ÓlÓ«_Ó¸Ú≤ÓVÔ≈∞Óv°ÓOÚ∑t? -±Ós«∞]cÍ√Ó±Ób]«_Ó¸Ú≤ÓVÓ°U∞ÚLÓU¡? -¸Ó§ÓlÓ«_Ó¸Ú≤ÓVÔ≈∞Óv°ÓOÚ∑t∞ÓOÚöÎ. -«∞ÚHÓdÓ«®ÓU‹Ô≥wÓ«∞]∑w√Ó±Ób]‹«_Ó¸Ú≤ÓVÔ°U∞ÚLÓU¡. -{Óq]«_Ó¸Ú≤ÓVÔ©Ód¥oÓ«∞ÚFÓuڜӅ_Ó≤]tÔ«°Ú∑ÓFÓbÓØÓ∏OdΫ.
 48. 48. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 50 «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MÒhÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞OKIwßR«ô¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ 5-√ÓØÚ∑ÔVÔßÔRÓ«ôÎ¥Ó∂ÚbÓ√Ô°‡ò∞LÓU–Ó«å¥Ó∑ÓFÓK]oÔ°DÓKÓV«_Ó¸Ú≤ÓV «∞º^RÓ«‰Ô..................................................................................................................... 6-√ÓØÚ∑ÔVÔßÔRÓ«ôÎ¥Ó∂ÚbÓ√Ô°‡òØÓOÚHÓå¥Ó∑ÓFÓK]oÔ°JÓOÚHO]WßÓOÚd«_Ó¸Ú≤ÓV≠w«∞ÚGÓU°ÓW: √ÓØÚ∑ÔVÔ«∞º^RÓ«‰Ó«∞LÔuÓ«≠oÓ∞KÚπÓuÓ«»: ................................................................................................................................ «∞º^RÓ«‰Ô«∞ÚπÓuÓ«»Ô ßÔRÓ«‰Ï´ÓsÚ“Ó±Ós¢ÓHÚd¥a«∞ÚFÓBÓU≠Od ¢ÔHÓdΩŒÔ«∞ÚFÓBÓU≠OdÔ≠w≠ÓBÚq«∞d]°Ol. ßÔRÓ«‰Ï´ÓsÚ±ÓJÓUÊ°MÓU¡√ÓËÚØÓU¸«∞M^ºÔu¸ ¢Ó∂ÚMw«∞M^ºÔu¸Ô√ÓËÚØÓU¸Ó≥ÓU≠ÓuÚ‚Ó«∞B^ªÔu¸«∞ÚFÓU∞OÓW. ßÔRÓ«‰Ï´Ós«∞]cÍ¥Ó∫ÚLw«∞D^OÔu¸Ó«∞LÔNÓU§dÓ…. ¢Ó∫ÚLw§ÓLÚFO]WÔ√Ó•∂]U¡«∞D^OÔu¸ «∞ÚFÓBÓU≠OdÓ«∞LÔNÓU§dÓ…Ó. ? ? ?
 49. 49. 51 «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MÒhÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞OKIwßR«ô¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ 7-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞πÔLÓqÓËÓ√Ó©ÚdÓÕÔ«_ÓßÚµKÓW«∞ÚLÔMÓUß∂ÓW: √ÓîÓcÓ«_Ó¸Ú≤ÓVÔ¥Ó∂Ú∫ÓYÔ´Ós«∞ÚLÓU¡_Ó≤]tÔ´ÓDÚAÓUÊÔ. «_Ó“Ú≥ÓU¸Ô≥wÓ«∞]∑wÆÓb]±ÓXÚÆÓDÓdÓ«‹Ì±sÓ«∞M]bÓÈ∞úÓ¸Ú≤ÓV. ¥ÓºÚJÔsÔ«_Ó¸Ú≤ÓVÔ≠w«∞ÚGÓU°ÓW. 8-¢ÓuÓ§]tÓßÓU±w≤Ó∫ÚuÓ«∞JÔ∑Ú∂O]W∞OÓAÚ∑ÓdÍÓ±ÓuÚßÔu´ÓWδKÚLO]W΢ԺÓU´bÔÁÔ´ÓKÓv≈≤ÚπÓU“«∞Ú∂Ó∫ÚY«∞]cÍØÓK]HÓtÔ°t «∞ÚLÔFÓKΩrÔ. -«§ÚFÓqÚßÓU±w¥ÓDÚdÓÕÔßÔRÓ«ôδÓKÓvÅÓU•V«∞ÚJÔ∑Ô∂O]W±ÔºÚ∑ÓFÚLöÎ√Ӝӫ…Ó«ôßÚ∑HÚNÓUÂ«∞ÚLÔMÓUß∂ÓW: ................................................................................................................................ ? ? 51 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w
 50. 50. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 52 «∞LcØd…«ô≤b±U§OÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MÒhÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞OKIwßR«ô¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒhÒ: œÓ´ÚNÓU¢ÓJÚ∂ÔdÔ ®Ób]≤w•ÔV^«ô©ΩöŸ,≠Ó∑ÓºÓK]IÚXÔ«∞A]πÓdÓ…Ó_ÓîÚc«∞ÚHdÓ«Œ±sÚ´ÔAΩNÓUËÓ∞ÓJs]√Óîw«∞ÚJÓ∂OdÓ±ÓMÓFÓMw ËÓÆÓU‰Ó∞w:ò√Ó¢ÓdÚ{Óv√ÓÊÚ¥Ô∫Úd±ÓpÓ√Ó•ÓbϱsÚ¸´ÓU¥ÓW√Ó°ÓuÓ¥ÚpÓËÓ´ÓDÚHNLÓU´ÓKÓOÚpÓ?å≠ÓIÔKÚXÔ∞ÓtÔ:òôÓ√Ô¸¥bÔ°NÓU ßÔu¡Î«å.≠ÓIÓU‰Ó:òœÓ´ÚNÓU¢ÓJÚ∂ÔdÔ≠w´ÔAΩNÓU,ßÓ∑ÓLÚúÔ«∞Ú∫Ób¥IÓWÓ“ÓÆÚeÓÆÓWÎËÓßÓ∑Ôd¥∫ÔpÓ±sÚ°ÓFÚi «∞Ú∫ÓAÓdÓ«Xå. (±sÚØ∑U»«_®GU‰) °∑BdÒ· 1-≥ÓqÚ¢ÔuÓ«≠oÔ«_ӌӫ_ÓØÚ∂ÓdÓ≠OLÓUÆÓU∞ÓtÔ_ÓîOt?∞LÓU–Ó«?: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ...................................................................................................................................
 51. 51. «∞LcØd…«ô≤b±U§OÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MÒhÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞OKIwßR«ô¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ 2-√ÔØÓuΩÊÔ≠ÓIÚdÓ…Î√Ó¸ÚËÍ≠ONÓU±ÓU≠ÓFÓKÓtÔ«∞DΩHÚqÔ°ÓFÚbÓ¢ÓKÓIΩw≤ÓBO∫ÓWÓ√ÓîOt: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 53 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w
 52. 52. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MÒhÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞OKIwßR«ô¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 3-√ÔØÓLΩqÔ°U_Ӝӫ…«∞LÔMÓUß∂ÓW±sÓ«_ÓœÓËÓ«‹«∞∑]U∞OÓW(ØÓrÚ-∞LÓU–Ó«-√Ó¥ÚsÓ) ................´ÔAÒÎUËÓ§ÓbÚ‹Ó´ÓKÓv≥ÓcÁ«∞ºΩMÚb¥ÓU≤ÓW¥ÓUßÓU±w? ................ßÓ∑ÔHÓdΩŒÔ«∞D^OÔu¸Ô≈ÊÚ√Ó≤ÚXÓÆÓDÓFÚXÓ«_Ó®ÚπÓU¸Ó? ................¢Ôd¥bÔ√ÓÊÚ¢Ó∫ÚLwÓ«∞D^OÔu¸Ó? 4-∞ÓL]UËÓÅÓKÚMÓU≈∞Óv±Ób¥MÓW«∞Ú∫ÓL]U±ÓU‹¢ÓπÓu]∞ÚMÓU≠w®ÓuÓ«©µNÓU«∞d]«zFÓW°d±ÓU∞NÓU«∞B]HÚdÓ«¡ÓËÓ±OÓU≥NÓU«∞e]¸ÚÆÓU¡ ËÓ©ÔHÚMÓU°MÔeÔ∞NÓU«∞ÚJÓ∏OdÓ…≠ÓuÓ§ÓbÚ≤ÓU≥ÓU¢ÓFÔZ^°U∞º^O]UÕ«∞ÚIÓUœ±OsÓ±sÚØÔqΩ±ÓJÓUÊÌ. ßÓQÓ∞ÚXÔßÓUz∫ÎUÆÓQzöÎ:ò≥ÓqÚ√Ó´ÚπÓ∂Ó∑ÚpÓ±Ób¥MÓWÔ«∞∫ÓL]U±ÓU‹?å √Ó§ÓU°ÓMw{ÓU•JÎU:ò°ÓqÚ√Ó´ÚπÓ∂Ó∑ÚMw¢Ôu≤fÔ°QÓØÚLÓKNÓU≠ÓNÚuÓ°ÓKÓbϧÓLOqÏ°AÓuÓ«©µt«∞ÚªÓö]°ÓWËÓÅÓ∫ÚdÓ«zt«∞ÚπÓLOKÓW ˬ£ÓU¸Á«∞FÓπO∂ÓWËÓ√Ó≥ÚKt«∞JÔdÓ±ÓU¡.≈≤]tÔ°ÓKÓbϱCÚOÓU·Ï!å. («∞LR∞ÒHuÊ) √ÓØÚ∑ÔVÔ«∞º^RÓ«‰Ó«∞]cÍ©ÓdÓ•ÓtÔ«∞ÚJÓU¢VÔ´ÓKÓv«∞º]Uz`: ................................................................................................................................... 54
 53. 53. 55 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MÒhÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞OKIwßR«ô¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 5-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞M]h]£Ôr]√ÓØÚ∑ÔVÔßÔRÓ«ô΢ÓJÔuÊÔ«ù§ÓU°ÓWÔ´ÓMÚtÔ±Ô∑ÓCÓLΩMÓWΫ∞JÓKLÓU‹«∞ÚLÔºÓD]dÓ…. «∞º^RÓ«‰Ô«∞ÚπÓuÓ«»Ô ..................................................................?.............................±Ób¥MÓW«∞Ú∫ÓL]U±ÓU‹ ..................................................................?.............................¢ÓπÓu]∞ÚMÓU ..................................................................?.............................°U∞º^O]UÕ ..................................................................?......................≈Ê]¢Ôu≤fÓ°ÓKÓbϱCÚOÓU·Ï 6-√Ô∞ÓuΩÊÔ«∞ÚªDÓU°ÓU‹«∞]∑w¢ÔHObÔ«ôßÚ∑HÚNÓUÂÓËÓ√Ó{ÓlÔ´ÓöÓ±ÓWÓ«∞∑]MÚIOj«∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ∞JÔqΩîDÓU»Ì. ±Ó∑Óv¢Ó∫Ú∑ÓCsÔ±Ób¥MÓWÔßÔußÓW Ó±ÓNÚdÓ§ÓUÊÓ√ÓËß^u ¢ÓAÚ∑ÓNdÔ±Ób¥MÓWÔ«∞ÚIÓOÚdÓËÓ«Ê°BMÓU´ÓW «∞e]¸Ú°O]W ¥ÓcÚ≥ÓVÔ√Ó©ÚHÓU‰Ô§ÓU¸Ó¢MÓUØÔq]ÅÓUzHÓWÌ ≈∞Óv±Ób¥MÓW°MÚeÓ¸Ú‹Ó °LÓU–Ó«¢ÓAÚ∑ÓNdÔ±Ób¥MÓWÔ «∞ÚIÓOÚdÓËÓ«Ê
 54. 54. 7-√Ô∞ÓuΩÊÔ«ù§ÓU°ÓWÓ«∞]∑w¢ÔMÓUßVÔ«∞º^RÓ«‰Ó°‡òØÓOÚnÓ?å: ¢ÓºÚ∑ÓIÚ∂qÔ√Ô±Ωw«∞C^OÔu·Ó°∫ÓHÓUËÓ…Ì. «§Ú∑ÓLÓFÓX«∞ÚFÓUzKÓWÔ≠w°ÓOÚX«∞ÚπÓb]…. ´ÓUœÓ«∞HÓöÓÕÔ±sÚ•ÓIÚKt±Ô∑ÚFÓ∂ÎU. 8-√Ó¸Ú°jÔ«∞º^RÓ«‰Ó°U∞πÓuÓ«»«∞ÚLÔMÓUßV. ≥ÓqÚ“Ô¸Ú‹Ó±Ób¥MÓWÓ«∞ÚIÓOÚdÓËÓ«Ê? ±Ó∑Óv´ÔbÚ‹Ó±sÚ¢Ôu≤fÓ? ±ÓU–Ó««®Ú∑ÓdÓ¥ÚXÓ±sÚ±Ób¥MÓW«∞ÚIÓOÚdÓËÓ«Ê? «®Ú∑ÓdÓ¥ÚXÔ±MÚNÓU“Ó¸Ú°O]WΧÓLOKÓWÎ. ≤ÓFÓrÚ“Ô¸Ú¢ÔNÓUËÓ√Ó´ÚπÓ∂Ó∑ÚMwØÓ∏OdΫ. ´ÔbÚ‹Ô±ÔMÚcÔ°bÓ«¥ÓW«∞B]UzHÓW. 56 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰ ¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w
 55. 55. «∞JHU¥W«∞MNUz}ÒW |Id√≤BuÅUßdœ¥ÒW±∑MuÒ´W ±u™ÒHUÆb¸«¢t≠w°MU¡«∞LFMv «∞JHU¥W«∞Hd´OÒW ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞t±sîö‰ °MO∑t«∞JKÒOÒW±FMv«§LU∞w «∞MÒAU◊ Æd«¡… «∞Nb·«∞LLOÒe ¥∫KÒq±JuÒ≤U‹«∞ºÒdœ≠w«∞MhÒ
 56. 56. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… 59 «∞Nb·«∞LLOÒe: ¥∫KÒq±JuÒ≤U‹«∞ºÒdœ≠w«∞MÒhÒ «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥∫KÒq«∞∂MOW«∞ºdœ¥ÒW≈∞v ±JuÒ≤U¢NUË¥∑∂OÒsœôô¢NU «∞MÒhÒ: •ÓK]XÚ«∞ÚFÔDÚKÓWÔ,≠ÓUßÚ∑Ó∂ÚAÓdÓ«_Ó©ÚHÓU‰Ô°ÓFÚbÓ¢ÓFÓVßÓMÓWÌœ¸Ó«ßO]WÌØÓU±KÓWÌ,«§Ú∑ÓLÓFÔu«∞OÓ∑ÓMÓUÆÓAÔu«≠w «îÚ∑OÓU¸∞ÔFÚ∂ÓWÌ¥ÔLÓU¸ßÔu≤ÓNÓU,≠ÓIÓd]¸ÔË«√ÓÊÚ¢ÓJÔuÊÓ∞ÔFÚ∂ÓWÓ«∞º]U•d: ßÓOÓ∑ÓMÓU≠ÓºÔuÊÓËÓßÓOÔ∂Úd“ÔËÊÓ±ÓuÓ«≥∂ÓNÔrÚ,ËÓ≠ÓJ]dÔË«ËÓ«ßÚ∑ÓFÓb^Ë«§ÓLOFÎU∞OÓuÚÂ«∞∑]Ußl±sÚ®ÓNÚd §Óu¥KOÓW.≈≤]tÔ«∞ÚOÓuÚÂÔ«∞LÔMÚ∑ÓEÓdÔ¥ÓuÚÂÔ´Ob±OöÓœ√Ó•Ób√ÓÅÚbÆÓUzNrÚ,ßÓOÓJÔuÊÓ«∞∫ÓHÚqÔ¸Ó«zFÎU°LÓUßÓOÔIÓbΩ±ÔtÔ ßÓKOrÏËÓ≥ÓOÚJÓqÔËӜԸ]…Ô±sÚ≠ÔMÔuÊ«∞ºΩ∫Úd.¢ÓIÓb]ÂÓßÓKOrÏËÓÅÓFbÓ´ÓKÓv©ÓUË∞ÓWÌ´Ód¥CÓW̱ÓUßJÎU°OÓbÁ √Ô≤Ú∂Ôu°ÎU©Óu¥öÎËÓ¸ÓÆOIÎUËÓ«ßÚ∑ÓFÚLÓqÓØÔq]«∞D^dÔ‚ùÆÚMÓUŸ«∞Ú∫ÓU{d¥sÓ°QÓÊ]«_Ô≤Ú∂Ôu»Ó≠ÓU¸⁄Ï,ËÓ´MÚbÓ±ÓU¢ÓQÓØ]bÓ «∞ÚπÓLOlÔ±sÚ–Ó∞pÓ®ÓdÓŸÓßÓKOrÏ≠w≈îÚdÓ«Ã±ÓMÓUœ¥qÓ±sÓ«_Ô≤Ú∂Ôu»–Ó«‹√Ó∞ÚuÓ«ÊÌ“Ó«≥O]WÌ,√ÓîÚdÓÃÓîÓLÚºÓWÎ ´ÓAÓdÓ,´AÚd¥sÓôÓ°ÓqÚ£ÓöÓ£OsÓ.«≤ÚbÓ≥ÓgÓ«∞ÚπÓLOlÔËÓÅÓH]IÔu«∞ÓtÔ©Óu¥öÎ.«≤Ú∫ÓMÓvßÓKOrÏ¥ÓdÔœ^«∞∑]∫O]WÓ ËÓ≤ÓeÓ‰Ó≠w“Ó≥ÚuÌËÓ«≠Ú∑ªÓU¸Ì. ¢ÓIÓb]±ÓXڜԸ]…ÔËÓØÓU≤ÓXÚ√ÓÅÚGÓdÓ≈îÚuÓ¢NÓUËÓÆÓbÚ√Ó•ÚCÓdÓ‹Ú±ÓFÓNÓU√Ó¸Ú°ÓlÓ°ÓOÚCÓU‹Ì®ÓdÓ´ÓXÚ¢ÓdÚ±ONÓU≠w «∞ÚHÓCÓU¡≠w•ÓdÓØÓU‹Ì±Ô∑ÓMÓUßIÓWÌËÓ¢Ó∑ÓKÓI]nÔ°ÓIO]WÓ«∞Ú∂ÓOÚi≠wîI]WÌ≤ÓUœ¸Ó…Ì.√Ô´ÚπVÓ«∞ÚπÓLOlÔ°ªH]WœÔ¸]…Ó ËÓ¸Ó®ÓUÆÓ∑NÓU≠w«∞∑]MÓI^qËÓ«∞Ú∂ÓOÚCÓWÔ≠ÓuÚ‚Ó¸Ó√ÚßNÓU. ËÓ§ÓU¡ÓœÓËÚ¸Ô≥ÓOÚJÓqÓËÓ°ÓbÓ«ËÓ«£IÎU±sÚ≤ÓHÚºÔtÔËÓ¢ÓIÓb]ÂÓËÓ±ÓFÓtÔÅÔMÚbÔË‚ÏØÓ∂OdÏ≠Ó∑Ó`Ó§ÓuÓ«≤∂ÓtÔ,≈≤]tÔ≠ÓU¸⁄Ï ôÓ®ÓwÚ¡Ó≠Ot,√ÓœÚîÓqÓ¥ÓbÓÁÔ≠wØÔqΩ«ô¢ΩπÓU≥ÓU‹ËÓ¢Ó∂Óº]rÓ∞ÚKÚ∫ÓU{d¥sÓÆÓUzöÎ:√Ó¸Ó√Ó¥Ú∑ÔrÚ≈≤]tÔ≠ÓU¸⁄Ï,≠ÓU¸⁄Ï... √Ó¨ÚKÓoÓ§ÓuÓ«≤VÓ«∞B^MÚbÔË‚ËÓ¸Ó«ÕÓ¥ÔbÓËΩ¸ÔÁÔ±Ód]«‹ÌËÓ±Ód]«‹Ì£Ôr]√ÓœÚîÓqÓ¥ÓbÓÁÔ≈∞Óv«∞B^MÚbÔË‚ËÓÆÓU‰Ó:ò±ÓU–Ó« ¢Ôd¥bÔËÊÓ√ÓÊÚ√ÔîÚdÃÓ∞ÓJÔrÚ√Ó¸Ú≤Ó∂ÎU°ÓdΩ¥ÒÎU√ÓÂÚ•ÓLÓU±ÓWΰÓOÚCÓU¡Ó√ÓÂÚÆD]WÎËÓœ¥FÓWÏå. ÅÓUÕÓ«∞ÚπÓLOlÔ:≤Ôd¥bÔÆD]WÎ-√Ó¸Ú≤Ó∂ÎU-•ÓLÓU±ÓWÎ...ËÓÆÓU∞ÓXÚ√ÔîÚ∑ÔtÔ:ò√Ô¸¥bÔßMÚπÓU°ÎU°ÔMΩOÒÎUå.≥ÓbÓ√Ó «∞ÚπÓLOlÔËÓ«≤Ú∑ÓEÓdÔË«≠w®ÓuÚ‚Ì,©ÓU‰Ó«∞uÓÆÚXÔËÓ∞ÓrÚ¥ÓπbÚ≥ÓOÚJÓqÔ±ÓU¥ÔªÚdÃÔ±sÓ«∞B^MÚbÔË‚,«•ÚLÓd]ËÓ§ÚNÔtÔ ËÓ¢ÓKÓFÚ∏ÓrÓ∞ºÓU≤ÔtÔËÓ¢ÓºÓL]dÓ≠w±ÓJÓU≤t,¢ÓHÓD]sÓ∞ÓtÔ«∞ÚπÓLOlÔ≠ÓUßÚ∑ÓGÚdÓÆÔu«≠w{Ó∫pÌ©Óu¥qÌ.
 57. 57. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… 60 «∞Nb·«∞LLOÒe: ¥∫KÒq±JuÒ≤U‹«∞ºÒdœ≠w«∞MÒhÒ «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥∫KÒq«∞∂MOW«∞ºdœ¥ÒW≈∞v ±JuÒ≤U¢NUË¥∑∂OÒsœôô¢NU 1-±ÓU≥wÓ«∞K]FÚ∂ÓWÔ«∞]∑w«îÚ∑ÓU¸Ó≥ÓU«_Ó©ÚHÓU‰Ô? ................................................................................................................................... 2-√Ó¸Ú°ÔjÔ°ÓOÚsÓ«∞A]ªÚBO]WËÓ«∞K^FÚ∂ÓW«∞]∑w¢ÓHÓM]sÓ≠w´ÓdÚ{NÓU: œÔ¸]…Ô ≥ÓOÚJÓqÔ ßÓKOrÏ >«∞∑ÒMÓI^qÔËÓ«∞Ú∂ÓOÚCÓWÔ≠ÓuÚ‚Ó¸Ó√ÚßNÓU. >≈îÚdÓ«ÃÔ«∞LÓMÓUœ¥qÓ±sÓ«_Ô≤Ú∂Ôu». >≈îÚdÓ«ÃÔßMÚπÓU»Ì°ÔMΩw̱sÓ«∞B^MÚbÔË‚. >«∞ÚLÓAÚwÔ≠ÓuÚ‚Ó«∞∫Ó∂Úq. >¢ÓKÓI^n«∞Ú∂ÓOÚi.
 58. 58. «∞Nb·«∞LLOÒe: ¥∫KÒq±JuÒ≤U‹«∞ºÒdœ≠w«∞MÒhÒ «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥∫KÒq«∞∂MOW«∞ºdœ¥ÒW≈∞v ±JuÒ≤U¢NUË¥∑∂OÒsœôô¢NU 3-√Ô´ÓLΩdÔ«∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó°uÓ{Úl«∞ÚFÓöÓ±ÓW(X)≠w«∞LÓJÓUÊ«∞LÔMÓUßV: 4-√´LÒd«∞πbˉ: «∞AÒªÚBO]WÔ «∞AÒªÚBO]WÔ±ÓJÓUÊÔ«∞FÓdÚ÷ ßÓKOrÏ œÔ¸]…Ô ≥ÓOÚJÓqÏ ßÓKOrÏ ≥ÓOÚJÓqÏ œÔ¸]…Ô «Ô∞ÚuÓßÓUzqÔËÓ«_œÓËÓ«‹Ô «∞ÚLÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓW ÅÔMÚbÔË‚Ï ±Ô∑Ó∫ÓdΩ„Ô «∞ÚπÓuÓ«≤V √Ó¸Ú≤ÓVÏ √Ó°ÚOÓiÔ «∞K]uÚÊ °ÓOÚiÏ ±ÓMÓUœ¥qÔ ±ÔKÓu]≤ÓWÏ √Ô≤Ú∂Ôu»Ï ©Óu¥qÏ ¸ÓÆOoÏ 61 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡…
 59. 59. 62 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰ ¥∑FKÒo°LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w «∞MÒhÒ: “¥ÓU¸Ó…Ô±Ób¥MÓWÌ ≠ÓU§ÓQÓ«_Ó»ÔËÓ«_ÔÂ^«_Ó°ÚMÓU¡Ó°FÓeÚ±NLÓU´ÓKÓv“¥ÓU¸Ó…±Ób¥MÓWßÔußÓWÓ¥ÓuÚÂÓ«_Ó•Ób.«ßÚ∑Ó∂ÚAÓdÓ±ÓU§bÏ ËÓßÓuÚßÓsÔËÓ“Ó¥ÚMÓVÔ∞NÓcÓ««∞ÚªÓ∂ÓdÓËÓ«¢]HÓIÔu«´ÓKÓv¢ÓMÚEOrÓ«∞eΩ¥ÓU¸Ó…ôØÚ∑AÓU·±ÔªÚ∑ÓKÓnÓ§ÓuÓ«≤VÓ«∞ÚLÓb¥MÓW. ØÓUÊÓ«∞D]IÚfÔÅÓ∫ÚuΫ,«≤ÚDÓKÓIÓX«∞ºÒOÒU¸Ó…Ô≠w«∞B]∂ÓUÕ«∞∂ÓUØd,Ë™ÓNÓdÓ‹Ú¢Ó∂ÓU®OdÔ«∞OÓuÚÂ«∞ÚLÔAÚd‚ ≠ÓU“ڜӫœÓ§ÓLÓUôÎËÓ°ÓNÓU¡Î.ËÓÅÓKÓXÚ«∞ÚFÓUzKÓWÔ±ÓbÚîÓqÓ«∞ÚLÓb¥MÓW≠ÓU∞Ú∑ÓIÔu«´ÓL]NÔrÚ«∞ÚLÔIOrÓ≠wßÔußÓWÓ≠ÓdÓ•]VÓ °NrÚ¢ÓdÚ•O∂ÎU•ÓU¸ÒΫ,ËÓ≥ÔMÓU„ÓÆÓd]¸ÔË«√ÓÊÚ¥Ó∑ÓπÓu]∞Ôu«√Ó“ÚËÓ«§ÎUËÓ«¢]HÓIÔu«´ÓKÓv√ÓÊÚ¥ÓKÚ∑ÓIÔu«¬îdÓ«∞M]NÓU¸,«°Ú∑ÓNÓZÓ ±ÓU§bÏ°LÔdÓ«≠ÓIÓW√Ó°Ot«∞]cÍ«îÚ∑ÓU¸Ó√ÓÊÚ¢ÓJÔuÊÓ«∞ÚπÓuÚ∞ÓWԜӫîqÓ«_ÓßÚuÓ«‚«∞ÚFÓ∑OIÓW«∞]∑w«“ڜӫ≤ÓXÚ°QÓ§ÚLÓq «∞‡LÓMÓU™d:≠ÓU∞Ú∂ÓU´ÓWÔ°QÓ“Ú¥ÓUzNrÚ«∞∑]IÚKOb¥]W¥Ó∑ÓHÓM]MÔuÊÓ≠w±ÓbÚÕ°CÓU´Ó∑NrÚËÓÆÓbÚ≠ÓU•ÓXÚ¸ÓËÓ«z`Ô«∞M]bΩ ËÓ«∞∂ÓªÔu¸≠w•Os¥ÔºÚLÓlÔ°ÓOÚsÓ«∞ÚHÓOÚMÓWËÓ«_ÔîÚdÓȜӂ^«∞bΩ·√ÓË«∞bΩ¸Ú°ÓJÓW.«°Ú∑ÓUŸÓ±ÓU§bϱ∂ÚªÓdӅαsÓ «∞M^∫ÓU”«∞K]L]UŸ≠ÓJ]dÓ≠w≈≥ÚbÓ«zNÓU_Ô±Ωt°LÔMÓUßÓ∂ÓW´Ob«_Ô±]NÓU‹.√Ó±]UßÓuÚßÓsÔ≠ÓIÓbÚ«¢]HÓIÓXÚ±ÓlÓ´ÓLΩNÓU ´ÓKÓv“¥ÓU¸Ó…«∞dΩ°ÓU◊«∞∑]U¸¥ªwÒ.«≤Ú∂ÓNÓdÓ‹ÚßÓuÚßÓsÔ∞NÓcÓ««∞LÓFÚKÓrËÓ√Ó∞ÚIÓXÚ´ÓKÓv´ÓLΩNÓU√ÓßÚµKÓWÎØÓ∏OdӅδÓsÚ ¢ÓU¸¥aËÓ√ÓßÚ∂ÓU»°MÓUzt.ËÓ√Ô´Úπ∂ÓXÚ°dÓËÚ´ÓW«∞Ú∂MÓU¡ËÓ´ÔKÔuΩÁ.
 60. 60. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: Æd«¡…«∞MhÒÆd«¡…ÅU±∑W ßd¥FW∞û§U°W´sßR«‰¥∑FKÒo °LCLuÊ«∞MÒhÒ «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥Id√≤BÒUßdœ¥ÒU¥∫Bq∞tîö‰ °MO∑t«∞JKOÒW±FMv≈§LU∞w 63 ÅÓU•Ó∂ÓXÚ«_ÔÂ^“Ó¥ÚMÓVÓ≈∞Óv«∞ÚLÓb¥MÓW«∞FÓBÚd¥]WËÓ§ÓU°ÓX«∞A]uÓ«¸ŸÓ«∞ÚFÓd¥CÓWÓËÓ√Ô´Úπ∂ÓXÚ°HÓªÓU±ÓW «∞Ú∂MÓU¡Ó«‹ËÓ§ÓLÓU‰«∞ÚLÓGÓU“Ó«‹∞ÓJM]NÓU¸Ó¨∂ÓXÚ≠w±ÓJÓUȨ̂Ób¥ḇԪÚ∑ÓKnÌ–Í©ÓU°lÌ¢ÓU¸¥ªwæ≠ÓIÓU∞ÓXÚ:ò≈Ê] ËÓßÓjÓ«∞ÚLÓb¥MÓWôÓ¥ÓªÚ∑ÓKnÔ´ÓsÚØÔqΩ±Ób¥MÓWÌ´ÓBÚd¥]WÌ∞ÓOÚ∑ÓMw¸Ó«≠ÓIÚXÔ√Ó°w≈∞Óv±ÓJÓUÊ̬îÓdÓå.¢ÓHÓD]MÓXÚ«_ÔÂ^ ≈∞Óv√ÓÊ]“Ó¥ÚMÓVÓ∞ÓrÚ¢Ó∑ÓLÓ∑]lÚ°U∞ÚπÓuÚ∞ÓW≠ÓIÓU∞ÓXÚ∞ÓNÓU:òôÓ´ÓKÓOÚp∞MÓKÚ∑Ó∫oÚ°QÓ°OpËÓ±ÓU§bÓËÓ≤ÓeÔ¸«∞ÚLÓb¥MÓWÓ «∞ÚFÓ∑OIÓWÓ.ËÓ≠w©Ód¥INLÓU«ÆÚ∑ÓMÓXÚ«_ÔÂ^£ÓuÚ°ÎUÅÓOÚHOÒÎU√Ô´Úπ∂ÓXÚ°QÓ∞ÚuÓ«≤t«∞e]«≥OÓW.ËÓÅÓKÓXÚ“Ó¥ÚMÓVÔ≈∞Óv «_ÓßÚuÓ«‚ËÓ√Ô´Úπ∂ÓXÚ°JÔqΩ±ÓU≠ONÓU±sÚ∞∂ÓU”ÌËÓ®ÓuÓ«‘ÌËÓ•ÔKwæ≠CO]WÌËÓ√ÓËÓ«ÊÌ≤Ô∫ÓUßO]WÌËÓ≠Óª]U¸¥]WÌ ËÓÆHÓU·Ì±sÓ«∞º]FÓn.«®Ú∑ÓdÓ‹ÚßÓK]WÎØÔ∑VÓ´ÓKÓOÚNÓUò±ÓdÚ•Ó∂ÎU°JÔrÚ≠wßÔußÓWÓå.≈≤]NÓU¢cÚØÓU¸Ï§ÓLOqÏ. ÆÓU∞ÓXÚ“Ó¥ÚMÓVÔ:òßÓOÓEÓq^ÅÓuÚ‹Ô°ÓUzl«∞∑^∫Ón«∞HÓª]U¸¥]W¥ÓdÊ^≠w√Ô–Ô≤w°JÓöÓ±t«∞FÓcÚVå.
 61. 61. 1-√Ó{ÓlÔ«∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ(X)¢Ó∫ÚXÓ«ù©ÓU¸«∞]cÍ¥ÔIÓU°qÔ®ÓªÚBO]WÎËӸӜӋÚ≠w«∞M]hΩ: ßÓuÚßÓsÔßÔFÓUœÔ±ÓU§bÔ“Ó¥ÚMÓVÔ 2-√ÓÅqÔ«∞Ú∫ÓbÓÀÓ°U∞A]ªÚBO]WÔ«∞ÚLÔMÓUß∂ÓW: ®dÓ«¡Ô£Óuڻ̮dÓ«¡ÔßÓK]WÌ®dÓ«¡Ô±∂ÚªÓdÓ…Ì ±ÓU§bÔ“Ó¥ÚMÓVÔßÓuÚßÓsÔ 3-√Ô´ÓLΩdÔ«∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó«∞∑]U∞w°CÓ∂Új±ÓJÓUÊÓ«∞eΩ¥ÓU¸Ó…: «∞A]ªÚBO]WÔ±ÓJÓUÊÔ«∞eΩ¥ÓU¸Ó… “Ó¥ÚMÓVÔ ±ÓU§bÔ ßÓuÚßÓsÔ 64 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡…
 62. 62. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… 65 «∞Nb·«∞LLOÒe: ¥∫KÒq±JuÒ≤U‹«∞ºÒdœ≠w«∞MÒhÒ «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥∫KÒq«∞∂MOW«∞ºdœ¥ÒW≈∞v ±JuÒ≤U¢NUË¥∑∂OÒsœôô¢NU 4-√Ó{ÓlÔ«ù§ÓU°ÓWÓ«∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ: «®Ú∑ÓdÓÈ«_ÓËÚôÓœÔ 5-√Ó¢ÓQÓ±]qÔ«∞πÓbÚËÓ‰ÓËÓ√Ô´ÓLΩdÔÁÔ°uÓ{Úl«∞FÓöÓ±ÓW(X)≠w«∞LÓJÓUÊ«∞LÔMÓUßV: ±ÓU–Ó«®ÓU≥ÓbÓ±ÓU§bÏ“Ó¥ÚMÓVÔ ≠w«∞LÓb¥MÓW«∞FÓBÚd¥]W ≠w«_ÓßÚuÓ«‚«∞FÓ∑OIÓW £ÓuÚ°ÎUÅÓOÚHOÒÎU √ÓËÓ«ÊÌ≠CO]WÎ ±∂ÚªÓdÓ…Î≤Ô∫ÓUßO]WÎ ®ÓU®O]WαÔeÓ¸ÚØÓAÓWÎ
 63. 63. 6-√ÓÆÚdÓ√Ô«∞πÔLÓqÓËÓ√Ô´ÓLΩdÔ«∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó«∞LÔuÓ«∞w: 1->ËÓÅÓKÓX«_ÔÂ^±ÓlÓ“Ó¥ÚMÓVÓ≈∞Óv«∞ÚLÓb¥MÓW«∞ÚFÓ∑OIÓW≠w•ÔbÔËœ«∞º]U´ÓW«∞∏]U∞∏ÓW°ÓFÚbÓ«∞e]ËÓ«‰ËÓ√ÓîÓcÓ¢ÓU¢Ó∑ÓπÓu]ôÓÊ ≠w«_Ó“Æ]W«∞C]OΩIÓW. 2->¢ÓMÓUËÓ‰Ó±ÓU§bϱÓlÓ√Ó°OtÆÔ∂ÓOÚqÓ«∞E^NÚd©ÓFÓUÂÓ«∞GÓbÓ«¡≠w±ÓDÚFÓrÌÅÓGOdÌ. 3->“Ó«¸Ó‹ÚßÓuÚßÓsÔ±ÓlÓ´ÓLΩNÓU±Ó∑Ú∫ÓHÎU¸Ó«zFÎU. «∞A]ªÚBO]WÔ «∞ÚLÓJÓUÊÔ «∞e]±ÓsÔ «∞Ú∫ÓbÓÀÔ «∞πLKW(1)«∞πLKW(2)«∞πLKW(3) 66 «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞LcØÒd…«_ßUßOÒW «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡…
 64. 64. «∞Fd°OÒW «∞º‡‡‡‡M‡‡‡‡‡W«∞∏ÒU∞∏W «∞MÒAU◊: Ƈ‡d«¡… 67 «∞LcØÒd…«ô≤b±U§OÒW «∞Nb·«∞LLOÒe: ¥∫KÒq±JuÒ≤U‹«∞ºÒdœ≠w«∞MÒhÒ «∞JHU¥W«∞Hd´OW: ¥∫KÒq«∞∂MOW«∞ºdœ¥ÒW≈∞v ±JuÒ≤U¢NUË¥∑∂OÒsœôô¢NU «∞MÒhÒ: §ÓuÚ∞ÓWÏ≠w√ÓßÚuÓ«‚«∞ÚLÓb¥MÓW ¸Ó«≠ÓoÓ¨Óº]UÊÔ«∞ÚLÔIOrÔ≠w≠dÓ≤ÚºÓU«°ÚMÓWÓîÓU∞Ó∑t∞e¥ÓU¸Ó…√ÓßÚuÓ«‚«∞ÚLÓb¥MÓW«∞ÚFÓ∑OIÓW°U∞ÚFÓUÅLÓW, ≠ÓU≤ÚbÓ≥ÓgÓ°LÓU¸Ó¬ÁÔ±sÚ•ÓdÓØO]WÌ¢ÔCÓU≥w±ÓU¸¬ÁÔ≠w«∞FÓuÓ«År«∞JÔ∂ÚdÓÈ•ÓOÚYÔ«®Ú∑Ób]«∞eΩ•ÓUÂÔËÓ«¸Ú¢ÓHÓFÓXÚ √ÓÅÚuÓ«‹Ô«∞Ú∂ÓU´ÓW¥ÓLÚbÓ•ÔuÊÓ°CÓU´Ó∑ÓNÔrÚ«∞ÚLÔJÓb]ßÓW≠w«∞uÓ«§NÓU‹ËÓ´ÓKÓv«_Ó¸ÚÅHÓW√Ó±ÓUÂÓ«∞b]ØÓUØOsÓ. ∞ÓIÓbÚ≥ÓU‰Ó¨Óº]UÊÔ±ÓU¸¬ÁÔ±sÚËÓ≠ÚdÓ…«∞ºΩKÓlËÓ¢ÓMÓu^´NÓUËÓ«≤ÚªHÓU÷√Ó£ÚLÓU≤NÓU±L]U§ÓFÓKÓtÔ¥Ó∑ÓºÓU¡Ó‰Ô´ÓsÚ §ÓbÚËÓÈ«ÆÚ∑MÓUzNÓU±sÓ«∞ÚªÓU¸ÃËÓ¢ÓJÓ∂^b±ÓAÓI]W•ÔLÔu∞Ó∑NÓUËÓ«_Ӝӫ¡Ó«‹«∞LÔ∑ÓdÓ¢Ω∂ÓW´ÓKÓOÚNÓU≠w«∞IÓLÓU¸‚. 1-≥ÓqÚ¢ÔuÓ«≠ÓoÔ¨Óº]UÊÓ≠w≠JÚdÓ¢t°FÓbÓÂ§ÓKÚV«∞Ú∂ÓCÓUzl±sÓ«∞ÚªÓU¸ÃÓ?∞LÓU–Ó«? ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 2-´ÓL]U¢ÓbÔ‰^•ÓU∞ÓWÔ«_ÓßÚuÓ«‚ØÓLÓUËÓÅÓHÓNÓU¨Óº]UÊÔ? ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

×