Газарзүй 9 Монголын хүн ам.ppt

Газарзүй 9 Монголын хүн ам.ppt
МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН
АМЫН БҮТЭЦ
1. Хүн амын нас хүйсийн бүтэц
2. Хүн амын угсаатны бүтэц
3. Хүн амын нийгмийн бүтэц
4. Хүмүүн капитал
Газарзүй 9 Монголын хүн ам.ppt
ХҮН АМ ХААГУУР ИХЭЭР
ТАРХСАН ВЭ?
ЭМЭГТЭЙ БОЛОН ЭРЭГТЭЙ ХҮМҮҮСИЙН АЛЬ
НЬ ИЛҮҮ УРТ НАСЛАДАГ ВЭ?
Эмэгтэй хүний гений эрэгтэй хүний
генээс тэсвэртэй байдаг болон
байгалийн тэнцвэрт байдал,
хөдөлмөр эрхлэлт амьдралын хэв
маяг зэрэг нь нийт хүн амын дотор
51,4%-ийг эмэгтэйчүүд эзлэхэд
хүргэжээ.
I. ХҮН АМЫН НАС,
ХҮЙСИЙН БҮТЭЦ
Нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэхэд хүн ам зүйн онцлох
үзүүлэлтүүд нь:
1. Хүн амын нас, хүйсийн бүтэц
Монгол улсын хувьд нийт /2753800 / хүн амын дотор:
0-15 нас 36%
16-30 нас 30%
31-50 нас 24%
51-60 нас 5%
61 түүнээс дээш 5% эзэлж байна.
а. Хүн амын насны бүлгийн (0-16, 17-64, 65+)
хоорондын хамаарал
б. Нас, хүйсний суварга
в. Хүн ам зүйн ачаалал, голч нас
г. Хүйсийн харьцаа
Насны бүлэг дэх хүйсийн харьцаа нь төрөх
үеийн хүйсийн харьцаа, нас баралтаас
гадна хүйсийн ялгаатай шилжих
хөдөлгөөнөөс шалтгаалдаг. Хүйсийн
харьцаа насны бүлэг ахих тутам буурч
байгаа нь эрэгтэйчүүдийн нас баралт
эмэгтэйчүүдийнхээс харьцангуй илүү
байдагтай холбоотой
Газарзүй 9 Монголын хүн ам.ppt
ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА
 Хүйсийн харьцааг 100 эмэгтэйд ногдох
эрэгтэйчүүдийн тоогоор илэрхийлдэг.
Манай улсын хүн амын хүйсний харьцаа
1979,1989 онд ижилхэн 100 байсан бол
2000 онд 99 болов.
 Хятадын эр эм хүйсийн харьцал 119:100
болсон бөгөөд хөгжингүй орнуудад энэ
харьцаа 107:100 байдаг юм байна.
1. Насны бүтэц:
 Насны бүтцийн хувьд зохистой харьцаатай
 Хүн амын дотор 16-30 насныхан 30%
байгаа нь хөдөлмөрийн нөөц боломжтой
2. Хүйсийн бүтэц:
 хүйсийн харьцаа эрэгтэй, эмэгтэйчүүд
бараг тэнцүү-эмэгтэй 50,5% эрэгтэй 49,5%
 16 хүртэлх насныхны дотор эрэгтэйчүүд,
 50-иас дээш насныхны дотор эмэгтэйчүүд
олон байна.
ХҮН АМЫН СУВАРГА
 Зураг: Суваргын зураг /скайнер/
МОНГОЛ ОРНЫ ХҮН АМЫН НАС
ХҮЙСИЙН БҮТЭЦ
 Бүгд
 Эрэгтэй
 Эмэгтэй
 2 778 281
 1 377 579
 1 400 703
Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй
2 778 281 1 377 579 1 400 703
МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ХЭТИЙН ТООЦОО 2020
ОН Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй
3 153 649 1 562 034 1 591 615
ДЭЛХИЙН ХҮН АМЫН ТООН ӨСӨЛТ
1999 онд 6 тэрбум
2011 онд 7 тэрбум
2100 онд 10 тэрбум
II. Хүн амын угсаатны бүтэц
Түүх, хэл, соёл, амьдрал ахуйн хувьд бие
биетэйгээ ойр төрөл, нэгэн угсаа
гаралтай хүмүүсийг угсаатан гэнэ.
Угсаатны үндсэн 3 хэлбэр байдаг.
Угсаатан
Овог аймаг Ястан Үндэстэн
Овог: Цусан төрлийн холбоотой
хүмүүсийн нэгдэл
Ястан: Нэгдмэл аялга, зан заншил, аж
ахуй, нутаг дэвсгэр бүхий овгуудын
нэгдэл-казах, дөрвөд, буриад гэх мэт
Үндэстэн: Нэгдсэн нутаг дэвсгэр хил
хязгаар, соёл зан заншил, эрхлэх аж
ахуй, бичиг үсэг, эцэст нь нэгдмэл нэг
хэл, үндэсний ухамсар бүхий хүмүүсийн
нэгдэл- Монгол
• Халх
• Дөрвөд
• Баяд
• Буриад
• Дарьганга
• Захчин
• Урианхай
• Дархад
• Барга
• Үзэмчин
• Мянгад
• Өөлд
• Хотгойд гэх мэт.
Нэг үндэстэн нөгөөгөөс ялгарах хамгийн том
ялгаа нь хэл яриа. Монгол угсаатан буюу
монгол хэлтэнд 20 гаруй ястан хамаардаг.
Түрэг угсаатан буюу түрэг хэлтэнд дараах
ястан хамаардаг. Үүнд:
Казах
Хотон
Тува
Чантуу
Цаатан
1940 онд казах үндэстний Баян-Өлгий
аймгийг байгуулсан байна.
Газарзүй 9 Монголын хүн ам.ppt
Газарзүй 9 Монголын хүн ам.ppt
Газарзүй 9 Монголын хүн ам.ppt
Газарзүй 9 Монголын хүн ам.ppt
Буриад
Торгууд
Казах
Хүн амын дотор голлох ястны
эзлэх хувь
III. Хүн амын нийгмийн бүтэц
Хүний амьдрал ахуйтай холбоотой шинжүүдээр өөр
хоорондоо уялдан холбогдсон цогцыг нийгмийн
(social) бүтэц гэнэ.
Нийгмийн бүтцийг тодорхойлохын тулд эрдэмтэд
хэд хэдэн чиг хандлагыг боловсруулсан байна.
Эдгээрээс ангийн тухай онол, нийгмийн
давхраажилт (stratification)-ын тухай онол хамгийн
өргөн дэлгэрсэн байдаг.
- Нийгмийн давхраажилтыг үзэхийн өмнө
дараах асуултанд хариулЦГААЯ
- Дараах хос зургуудыг харьцуулан
хараарай.
- Эдгээр хүмүүст ялгаатай байгаа зүйл юу
байж болохыг бодоцгооё.
Зураг №1
Зураг №2
Зураг №3
Дээрх зургуудын хариуг дараах байдлаар
дүгнэж болох юм.
Зураг 1: Эрх мэдэл
Зураг 2: Хөрөнгө чинээ
Зураг 3: Нэр хүндийн ялгааг
анзаарч болно.
Дээрх 3 үзүүлэлт хүн амын доторх
нийгмийн давхраажилт үүсэхэд нөлөөлдөг
болохыг судлаачид тодорхойлжээ.
Монгол улсад хүн амыг нийгмийн
давхраажилтаар нь 3 ангилдаг.
Нийгмийн давхраа
1. Дээд (3%)
2. Дунд (35%)
3. Доод (62%)
Дээд
Дунд
Доод
Дээд
Дунд
Доод
IV. ХҮМҮҮН КАПИТАЛ
Өндөр мэдлэг боловсрол, зөв бодолтой бүтээлч
иргэнийг «Хүмүүн капитал» гэж хэмээн тодорхойлдог.
1945 оноос хойш хөгжингүй орнууд хөгжиж буй
орны мэдлэг боловсролтой чадварлаг иргэдийг
өөрийн оронд урьж өндөр цалин хангамжинд
ажиллуулж нарийн техник технологийг бүтээлгэж
хөгжиж байсныг «Оюун ухааны шүүрэл» гэж нэрлэж
ирсэн.
Тэгвэл ямар хүнийг хөгжсөн хүн гэж хэлэх
вэ?
Хөгжсөн иргэн
Өндөр боловсрол мэдлэг, хүнлэг
иргэн
Зөв саруул ухаан Эрүүл чийрэг
бие бялдар
Аливаа улс хүн амынхаа тоо ба чанарын
талаар явуулж буй цогц бодлогыг «Төрийн
хүн ам зүйн бодлого» гэж нэрлэдэг.
Манай төрийн хүн амын бодлогод:
• хүн амын тоог өсгөх,
• боловсролтой иргэдийг нийгэмд
төлөвшүүлэх гэр бүлийг дэмжих,
• ажилгүйдлийг бууруулах,
• амьдралын зөв хэвшил, дадалд
сургахад нийгмийн хамгааллын томоохон
бодлогууд хэрэгжиж байна.
Монгол Улс нь:
Хүн ам цөөтэй, өргөн уудам нутаг
дэвсгэртэй, хөрсөн доороо ихээхэн
эрдэс баялагтай төв Азийн төвд
орших бахархам сайхан орон юм.
Иймд:
Эрдэм мэдлэгтэй, чадварлаг, бүтээлч
хөдөлмөрч, иргэн бүр хамгаас чухал
тул сурагч та бүхэн мэрийн суралцаж
хөгжиж боловсрохыг хүсэн ерөөе.
Бүтээлч ажлуудыг гүйцэтгэхийг
хичээгээрэй
1. Хүн амын нас, хүйсийн бүтцийн суваргыг
ажиглаж, хүн амын өсөлтийн талаар эргэцүүлэн
бодоорой.
2. Монгол эр хүний эрхэмлэх шинж, сайн бүсгүй
хүний мөрдөх ёс жаягийн талаар гэр
бүлийнхэнтэйгээ ярилцаарай.
3. Монгол гэрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодруулж
нэрлээрэй.
4. Монгол үндэсний хувцас дээлний загвар,
бүтцийг нэрлэж зураглаарай.
1 of 40

Recommended

газарзүйн зураг by
газарзүйн зураггазарзүйн зураг
газарзүйн зурагshine shine
7K views13 slides
лекц 6 дэлхийн дулааны баланс by
лекц 6 дэлхийн дулааны баланслекц 6 дэлхийн дулааны баланс
лекц 6 дэлхийн дулааны балансDavaa-Ochir Azzaya
5.2K views11 slides
газар зүйн зураг by
газар зүйн зураг газар зүйн зураг
газар зүйн зураг Tsekeel Tsekee
28.9K views14 slides
чулуун мандал гэж юу вэ by
чулуун мандал гэж юу вэчулуун мандал гэж юу вэ
чулуун мандал гэж юу вэNinj Suren
6.3K views32 slides
Физик ном 2010 by
Физик ном 2010Физик ном 2010
Физик ном 2010Моёко Хакер
270.3K views105 slides
дэлхийн дотоод бүтэц 1 by
дэлхийн дотоод бүтэц 1дэлхийн дотоод бүтэц 1
дэлхийн дотоод бүтэц 1Baterdene Solongo
19.5K views14 slides

More Related Content

What's hot

чийг ба хур тунадас by
чийг ба хур тунадасчийг ба хур тунадас
чийг ба хур тунадасSodbilegt Sodbilegt
8.2K views58 slides
уур амьсгалын өөрчлөлт by
уур амьсгалын өөрчлөлтуур амьсгалын өөрчлөлт
уур амьсгалын өөрчлөлтZaya Shirentogtokh
6.4K views31 slides
8-р ангийн Газарзүйн хичээлийн шалгалтын материал by
8-р ангийн Газарзүйн хичээлийн шалгалтын материал8-р ангийн Газарзүйн хичээлийн шалгалтын материал
8-р ангийн Газарзүйн хичээлийн шалгалтын материалХөвсгөл аймаг Боловсролын газар
10.2K views4 slides
Байрзүйн зураг by
Байрзүйн зурагБайрзүйн зураг
Байрзүйн зурагGantulga Batmunkh
11.6K views14 slides
гол мөрөн by
гол мөрөнгол мөрөн
гол мөрөнenkhee lkhagwae
19.6K views14 slides
8-р анги газар зүйн зураг by
8-р анги газар зүйн зураг8-р анги газар зүйн зураг
8-р анги газар зүйн зурагshine shine
12K views13 slides

What's hot(20)

уур амьсгалын өөрчлөлт by Zaya Shirentogtokh
уур амьсгалын өөрчлөлтуур амьсгалын өөрчлөлт
уур амьсгалын өөрчлөлт
Zaya Shirentogtokh6.4K views
8-р анги газар зүйн зураг by shine shine
8-р анги газар зүйн зураг8-р анги газар зүйн зураг
8-р анги газар зүйн зураг
shine shine12K views
хүчний хэлбэрүүд by nsuren1
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүд
nsuren157.7K views
Газарзүй 9 Бүс нутгийн хөгжил.pptx by Enkh Tseba
Газарзүй 9 Бүс нутгийн хөгжил.pptxГазарзүй 9 Бүс нутгийн хөгжил.pptx
Газарзүй 9 Бүс нутгийн хөгжил.pptx
Enkh Tseba585 views
цаг агаар ба уур амьсгал by Baterdene Solongo
цаг агаар ба уур амьсгалцаг агаар ба уур амьсгал
цаг агаар ба уур амьсгал
Baterdene Solongo7.7K views
Эсийн хуваагдал by night owl
Эсийн хуваагдалЭсийн хуваагдал
Эсийн хуваагдал
night owl52.8K views
Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг by gbd01
Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэгЧингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг
Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг
gbd0146.2K views
дэлхийг газарзүйн зурагт дүрслэх нь by tungalag
дэлхийг газарзүйн зурагт дүрслэх ньдэлхийг газарзүйн зурагт дүрслэх нь
дэлхийг газарзүйн зурагт дүрслэх нь
tungalag8.7K views
биомандал нээлттэй хичээл by Davaa-Ochir Azzaya
биомандал нээлттэй хичээлбиомандал нээлттэй хичээл
биомандал нээлттэй хичээл
Davaa-Ochir Azzaya6.6K views
Газарзүйн бодлого бодох аргачлал.pptx by Enkh Tseba
Газарзүйн бодлого бодох аргачлал.pptxГазарзүйн бодлого бодох аргачлал.pptx
Газарзүйн бодлого бодох аргачлал.pptx
Enkh Tseba2.5K views
Neelttei hicheel gazriin zurag by Soyoloo_od
Neelttei hicheel gazriin zuragNeelttei hicheel gazriin zurag
Neelttei hicheel gazriin zurag
Soyoloo_od7.6K views
монголын хүн ам by Haliun53
монголын хүн ам монголын хүн ам
монголын хүн ам
Haliun5313.6K views
механик ажил by nsuren1
механик ажилмеханик ажил
механик ажил
nsuren123.3K views
чингис задлал by Oyuhai1127
чингис задлалчингис задлал
чингис задлал
Oyuhai112719.6K views
хийн мандал дах чийг түүний төрөл by Ganbat Narantsetseg
хийн мандал дах чийг түүний төрөлхийн мандал дах чийг түүний төрөл
хийн мандал дах чийг түүний төрөл
Ganbat Narantsetseg8.1K views

Similar to Газарзүй 9 Монголын хүн ам.ppt

Population by
PopulationPopulation
PopulationBMunguntuul
1.6K views50 slides
Монгол хүний хөгжил, хот суурингийн үүсэл, хөгжлийн хандлага by
Монгол хүний хөгжил, хот суурингийн үүсэл, хөгжлийн хандлагаМонгол хүний хөгжил, хот суурингийн үүсэл, хөгжлийн хандлага
Монгол хүний хөгжил, хот суурингийн үүсэл, хөгжлийн хандлагаtolya_08
3.6K views10 slides
Дэлхийн хүн ам by
Дэлхийн хүн амДэлхийн хүн ам
Дэлхийн хүн амBMunguntuul
5.2K views61 slides
Population by
PopulationPopulation
PopulationBMunguntuul
401 views61 slides
Population by
PopulationPopulation
PopulationBMunguntuul
11.1K views61 slides
8 r angi-khun_am by
8 r angi-khun_am8 r angi-khun_am
8 r angi-khun_amenkhsaruulsukhochir
257 views23 slides

Similar to Газарзүй 9 Монголын хүн ам.ppt(20)

Монгол хүний хөгжил, хот суурингийн үүсэл, хөгжлийн хандлага by tolya_08
Монгол хүний хөгжил, хот суурингийн үүсэл, хөгжлийн хандлагаМонгол хүний хөгжил, хот суурингийн үүсэл, хөгжлийн хандлага
Монгол хүний хөгжил, хот суурингийн үүсэл, хөгжлийн хандлага
tolya_083.6K views
Дэлхийн хүн ам by BMunguntuul
Дэлхийн хүн амДэлхийн хүн ам
Дэлхийн хүн ам
BMunguntuul5.2K views
Population by BMunguntuul
PopulationPopulation
Population
BMunguntuul11.1K views
Naraa3. by Naraa53
Naraa3.Naraa3.
Naraa3.
Naraa53586 views
hun amiin too osolt by Miigaa Mj
hun amiin too osolthun amiin too osolt
hun amiin too osolt
Miigaa Mj24.1K views
Газарзүй 9 Монгол улсын НЭЗ-ийн хөгжил.pptx by Enkh Tseba
Газарзүй 9 Монгол улсын НЭЗ-ийн хөгжил.pptxГазарзүй 9 Монгол улсын НЭЗ-ийн хөгжил.pptx
Газарзүй 9 Монгол улсын НЭЗ-ийн хөгжил.pptx
Enkh Tseba45 views
Ж.Цолмон: Эрүүл мэндийн салбарт тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам by Unuruu Dear
Ж.Цолмон: Эрүүл мэндийн салбарт тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга замЖ.Цолмон: Эрүүл мэндийн салбарт тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам
Ж.Цолмон: Эрүүл мэндийн салбарт тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам
Unuruu Dear1.5K views
Ж.Цолмон: Эрүүл мэндийн салбарын тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам by Unuruu Dear
Ж.Цолмон: Эрүүл мэндийн салбарын тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам Ж.Цолмон: Эрүүл мэндийн салбарын тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам
Ж.Цолмон: Эрүүл мэндийн салбарын тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам
Unuruu Dear3.3K views
нийгмийн нийтлэг by tulgaa14
нийгмийн нийтлэгнийгмийн нийтлэг
нийгмийн нийтлэг
tulgaa148.5K views
Популяцийн нас ба хүйсний бүтэц by Kherlen Shinebayar
Популяцийн нас ба хүйсний бүтэцПопуляцийн нас ба хүйсний бүтэц
Популяцийн нас ба хүйсний бүтэц
Kherlen Shinebayar4.6K views
нийгмийн хөгжлийн концепци by Bayarmaa Anu
нийгмийн хөгжлийн концепцинийгмийн хөгжлийн концепци
нийгмийн хөгжлийн концепци
Bayarmaa Anu371 views

More from Enkh Tseba

Газарзүй 9 Ястан угсаатан.pptx by
Газарзүй 9 Ястан угсаатан.pptxГазарзүй 9 Ястан угсаатан.pptx
Газарзүй 9 Ястан угсаатан.pptxEnkh Tseba
2.6K views14 slides
газарзүй сорил.docx by
газарзүй сорил.docxгазарзүй сорил.docx
газарзүй сорил.docxEnkh Tseba
326 views5 slides
Газарзүй 9 Монгол орны аж үйлдвэрийн газарзүй.pptx by
Газарзүй 9 Монгол орны аж үйлдвэрийн газарзүй.pptxГазарзүй 9 Монгол орны аж үйлдвэрийн газарзүй.pptx
Газарзүй 9 Монгол орны аж үйлдвэрийн газарзүй.pptxEnkh Tseba
54 views37 slides
Газарзүй 9 Статистик.pptx by
Газарзүй 9 Статистик.pptxГазарзүй 9 Статистик.pptx
Газарзүй 9 Статистик.pptxEnkh Tseba
18 views28 slides
Газарзүй 9 Хүрээлэн буй орчны бохирдол.pptx by
Газарзүй 9 Хүрээлэн буй орчны бохирдол.pptxГазарзүй 9 Хүрээлэн буй орчны бохирдол.pptx
Газарзүй 9 Хүрээлэн буй орчны бохирдол.pptxEnkh Tseba
498 views33 slides
Газарзүй 9 МУн НЭЗ-ийн бүтэц.ppt by
Газарзүй 9 МУн НЭЗ-ийн бүтэц.pptГазарзүй 9 МУн НЭЗ-ийн бүтэц.ppt
Газарзүй 9 МУн НЭЗ-ийн бүтэц.pptEnkh Tseba
40 views39 slides

More from Enkh Tseba(20)

Газарзүй 9 Ястан угсаатан.pptx by Enkh Tseba
Газарзүй 9 Ястан угсаатан.pptxГазарзүй 9 Ястан угсаатан.pptx
Газарзүй 9 Ястан угсаатан.pptx
Enkh Tseba2.6K views
газарзүй сорил.docx by Enkh Tseba
газарзүй сорил.docxгазарзүй сорил.docx
газарзүй сорил.docx
Enkh Tseba326 views
Газарзүй 9 Монгол орны аж үйлдвэрийн газарзүй.pptx by Enkh Tseba
Газарзүй 9 Монгол орны аж үйлдвэрийн газарзүй.pptxГазарзүй 9 Монгол орны аж үйлдвэрийн газарзүй.pptx
Газарзүй 9 Монгол орны аж үйлдвэрийн газарзүй.pptx
Enkh Tseba54 views
Газарзүй 9 Статистик.pptx by Enkh Tseba
Газарзүй 9 Статистик.pptxГазарзүй 9 Статистик.pptx
Газарзүй 9 Статистик.pptx
Enkh Tseba18 views
Газарзүй 9 Хүрээлэн буй орчны бохирдол.pptx by Enkh Tseba
Газарзүй 9 Хүрээлэн буй орчны бохирдол.pptxГазарзүй 9 Хүрээлэн буй орчны бохирдол.pptx
Газарзүй 9 Хүрээлэн буй орчны бохирдол.pptx
Enkh Tseba498 views
Газарзүй 9 МУн НЭЗ-ийн бүтэц.ppt by Enkh Tseba
Газарзүй 9 МУн НЭЗ-ийн бүтэц.pptГазарзүй 9 МУн НЭЗ-ийн бүтэц.ppt
Газарзүй 9 МУн НЭЗ-ийн бүтэц.ppt
Enkh Tseba40 views
Газарзүй 11 Дэлхийн аж үйлдвэр.pptx by Enkh Tseba
Газарзүй 11 Дэлхийн аж үйлдвэр.pptxГазарзүй 11 Дэлхийн аж үйлдвэр.pptx
Газарзүй 11 Дэлхийн аж үйлдвэр.pptx
Enkh Tseba2.2K views
Газарзүй 11 Дэлхийн хүн ам.pptx by Enkh Tseba
Газарзүй 11 Дэлхийн хүн ам.pptxГазарзүй 11 Дэлхийн хүн ам.pptx
Газарзүй 11 Дэлхийн хүн ам.pptx
Enkh Tseba116 views
Монгол улсын төрийн тэргүүнүүд.pptx by Enkh Tseba
Монгол улсын төрийн тэргүүнүүд.pptxМонгол улсын төрийн тэргүүнүүд.pptx
Монгол улсын төрийн тэргүүнүүд.pptx
Enkh Tseba116 views
дэлхийн монгол.pptx by Enkh Tseba
дэлхийн монгол.pptxдэлхийн монгол.pptx
дэлхийн монгол.pptx
Enkh Tseba92 views
Газарзүй 11 Дэлхийн улсуудын засаглал, төрийн байгууламж, нутаг дэвсгэр.pptx by Enkh Tseba
Газарзүй 11 Дэлхийн улсуудын засаглал, төрийн байгууламж, нутаг дэвсгэр.pptxГазарзүй 11 Дэлхийн улсуудын засаглал, төрийн байгууламж, нутаг дэвсгэр.pptx
Газарзүй 11 Дэлхийн улсуудын засаглал, төрийн байгууламж, нутаг дэвсгэр.pptx
Enkh Tseba697 views
Газарзүйн тест.docx by Enkh Tseba
Газарзүйн тест.docxГазарзүйн тест.docx
Газарзүйн тест.docx
Enkh Tseba2.5K views
Газарзүй 10 Биомандал.pptx by Enkh Tseba
Газарзүй 10 Биомандал.pptxГазарзүй 10 Биомандал.pptx
Газарзүй 10 Биомандал.pptx
Enkh Tseba260 views
Газарзүй 9 Монголын нийгмийн бүтэц.pptx by Enkh Tseba
Газарзүй 9 Монголын нийгмийн бүтэц.pptxГазарзүй 9 Монголын нийгмийн бүтэц.pptx
Газарзүй 9 Монголын нийгмийн бүтэц.pptx
Enkh Tseba57 views
Эшлэл үг.ppt by Enkh Tseba
Эшлэл үг.pptЭшлэл үг.ppt
Эшлэл үг.ppt
Enkh Tseba94 views
төрийн алба, түүний ангилал.pptx by Enkh Tseba
төрийн алба, түүний ангилал.pptxтөрийн алба, түүний ангилал.pptx
төрийн алба, түүний ангилал.pptx
Enkh Tseba692 views
Газарзүй 9 ЭЗ-ийн ШУ-ны үндсэн ойлголт.pptx by Enkh Tseba
Газарзүй 9 ЭЗ-ийн ШУ-ны үндсэн ойлголт.pptxГазарзүй 9 ЭЗ-ийн ШУ-ны үндсэн ойлголт.pptx
Газарзүй 9 ЭЗ-ийн ШУ-ны үндсэн ойлголт.pptx
Enkh Tseba12 views
Газарзүй 8 Уур амьсгал.pptx by Enkh Tseba
Газарзүй 8 Уур амьсгал.pptxГазарзүй 8 Уур амьсгал.pptx
Газарзүй 8 Уур амьсгал.pptx
Enkh Tseba277 views
Газарзүй 8 Монгол орны хөрс.pptx by Enkh Tseba
Газарзүй 8 Монгол орны хөрс.pptxГазарзүй 8 Монгол орны хөрс.pptx
Газарзүй 8 Монгол орны хөрс.pptx
Enkh Tseba668 views
Газарзүй 8 Монгол орны ургамал амьтан.pptx by Enkh Tseba
Газарзүй 8 Монгол орны ургамал амьтан.pptxГазарзүй 8 Монгол орны ургамал амьтан.pptx
Газарзүй 8 Монгол орны ургамал амьтан.pptx
Enkh Tseba1.9K views

Газарзүй 9 Монголын хүн ам.ppt

 • 2. МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН БҮТЭЦ 1. Хүн амын нас хүйсийн бүтэц 2. Хүн амын угсаатны бүтэц 3. Хүн амын нийгмийн бүтэц 4. Хүмүүн капитал
 • 4. ХҮН АМ ХААГУУР ИХЭЭР ТАРХСАН ВЭ?
 • 5. ЭМЭГТЭЙ БОЛОН ЭРЭГТЭЙ ХҮМҮҮСИЙН АЛЬ НЬ ИЛҮҮ УРТ НАСЛАДАГ ВЭ? Эмэгтэй хүний гений эрэгтэй хүний генээс тэсвэртэй байдаг болон байгалийн тэнцвэрт байдал, хөдөлмөр эрхлэлт амьдралын хэв маяг зэрэг нь нийт хүн амын дотор 51,4%-ийг эмэгтэйчүүд эзлэхэд хүргэжээ.
 • 6. I. ХҮН АМЫН НАС, ХҮЙСИЙН БҮТЭЦ Нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэхэд хүн ам зүйн онцлох үзүүлэлтүүд нь: 1. Хүн амын нас, хүйсийн бүтэц Монгол улсын хувьд нийт /2753800 / хүн амын дотор: 0-15 нас 36% 16-30 нас 30% 31-50 нас 24% 51-60 нас 5% 61 түүнээс дээш 5% эзэлж байна.
 • 7. а. Хүн амын насны бүлгийн (0-16, 17-64, 65+) хоорондын хамаарал б. Нас, хүйсний суварга в. Хүн ам зүйн ачаалал, голч нас г. Хүйсийн харьцаа
 • 8. Насны бүлэг дэх хүйсийн харьцаа нь төрөх үеийн хүйсийн харьцаа, нас баралтаас гадна хүйсийн ялгаатай шилжих хөдөлгөөнөөс шалтгаалдаг. Хүйсийн харьцаа насны бүлэг ахих тутам буурч байгаа нь эрэгтэйчүүдийн нас баралт эмэгтэйчүүдийнхээс харьцангуй илүү байдагтай холбоотой
 • 10. ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА  Хүйсийн харьцааг 100 эмэгтэйд ногдох эрэгтэйчүүдийн тоогоор илэрхийлдэг. Манай улсын хүн амын хүйсний харьцаа 1979,1989 онд ижилхэн 100 байсан бол 2000 онд 99 болов.  Хятадын эр эм хүйсийн харьцал 119:100 болсон бөгөөд хөгжингүй орнуудад энэ харьцаа 107:100 байдаг юм байна.
 • 11. 1. Насны бүтэц:  Насны бүтцийн хувьд зохистой харьцаатай  Хүн амын дотор 16-30 насныхан 30% байгаа нь хөдөлмөрийн нөөц боломжтой 2. Хүйсийн бүтэц:  хүйсийн харьцаа эрэгтэй, эмэгтэйчүүд бараг тэнцүү-эмэгтэй 50,5% эрэгтэй 49,5%  16 хүртэлх насныхны дотор эрэгтэйчүүд,  50-иас дээш насныхны дотор эмэгтэйчүүд олон байна.
 • 12. ХҮН АМЫН СУВАРГА  Зураг: Суваргын зураг /скайнер/
 • 13. МОНГОЛ ОРНЫ ХҮН АМЫН НАС ХҮЙСИЙН БҮТЭЦ  Бүгд  Эрэгтэй  Эмэгтэй  2 778 281  1 377 579  1 400 703 Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй 2 778 281 1 377 579 1 400 703
 • 14. МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ХЭТИЙН ТООЦОО 2020 ОН Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй 3 153 649 1 562 034 1 591 615
 • 15. ДЭЛХИЙН ХҮН АМЫН ТООН ӨСӨЛТ 1999 онд 6 тэрбум 2011 онд 7 тэрбум 2100 онд 10 тэрбум
 • 16. II. Хүн амын угсаатны бүтэц Түүх, хэл, соёл, амьдрал ахуйн хувьд бие биетэйгээ ойр төрөл, нэгэн угсаа гаралтай хүмүүсийг угсаатан гэнэ. Угсаатны үндсэн 3 хэлбэр байдаг. Угсаатан Овог аймаг Ястан Үндэстэн
 • 17. Овог: Цусан төрлийн холбоотой хүмүүсийн нэгдэл Ястан: Нэгдмэл аялга, зан заншил, аж ахуй, нутаг дэвсгэр бүхий овгуудын нэгдэл-казах, дөрвөд, буриад гэх мэт Үндэстэн: Нэгдсэн нутаг дэвсгэр хил хязгаар, соёл зан заншил, эрхлэх аж ахуй, бичиг үсэг, эцэст нь нэгдмэл нэг хэл, үндэсний ухамсар бүхий хүмүүсийн нэгдэл- Монгол
 • 18. • Халх • Дөрвөд • Баяд • Буриад • Дарьганга • Захчин • Урианхай • Дархад • Барга • Үзэмчин • Мянгад • Өөлд • Хотгойд гэх мэт. Нэг үндэстэн нөгөөгөөс ялгарах хамгийн том ялгаа нь хэл яриа. Монгол угсаатан буюу монгол хэлтэнд 20 гаруй ястан хамаардаг.
 • 19. Түрэг угсаатан буюу түрэг хэлтэнд дараах ястан хамаардаг. Үүнд: Казах Хотон Тува Чантуу Цаатан 1940 онд казах үндэстний Баян-Өлгий аймгийг байгуулсан байна.
 • 27. Хүн амын дотор голлох ястны эзлэх хувь
 • 28. III. Хүн амын нийгмийн бүтэц Хүний амьдрал ахуйтай холбоотой шинжүүдээр өөр хоорондоо уялдан холбогдсон цогцыг нийгмийн (social) бүтэц гэнэ. Нийгмийн бүтцийг тодорхойлохын тулд эрдэмтэд хэд хэдэн чиг хандлагыг боловсруулсан байна. Эдгээрээс ангийн тухай онол, нийгмийн давхраажилт (stratification)-ын тухай онол хамгийн өргөн дэлгэрсэн байдаг.
 • 29. - Нийгмийн давхраажилтыг үзэхийн өмнө дараах асуултанд хариулЦГААЯ - Дараах хос зургуудыг харьцуулан хараарай. - Эдгээр хүмүүст ялгаатай байгаа зүйл юу байж болохыг бодоцгооё.
 • 33. Дээрх зургуудын хариуг дараах байдлаар дүгнэж болох юм. Зураг 1: Эрх мэдэл Зураг 2: Хөрөнгө чинээ Зураг 3: Нэр хүндийн ялгааг анзаарч болно. Дээрх 3 үзүүлэлт хүн амын доторх нийгмийн давхраажилт үүсэхэд нөлөөлдөг болохыг судлаачид тодорхойлжээ. Монгол улсад хүн амыг нийгмийн давхраажилтаар нь 3 ангилдаг.
 • 34. Нийгмийн давхраа 1. Дээд (3%) 2. Дунд (35%) 3. Доод (62%) Дээд Дунд Доод
 • 36. IV. ХҮМҮҮН КАПИТАЛ Өндөр мэдлэг боловсрол, зөв бодолтой бүтээлч иргэнийг «Хүмүүн капитал» гэж хэмээн тодорхойлдог. 1945 оноос хойш хөгжингүй орнууд хөгжиж буй орны мэдлэг боловсролтой чадварлаг иргэдийг өөрийн оронд урьж өндөр цалин хангамжинд ажиллуулж нарийн техник технологийг бүтээлгэж хөгжиж байсныг «Оюун ухааны шүүрэл» гэж нэрлэж ирсэн. Тэгвэл ямар хүнийг хөгжсөн хүн гэж хэлэх вэ?
 • 37. Хөгжсөн иргэн Өндөр боловсрол мэдлэг, хүнлэг иргэн Зөв саруул ухаан Эрүүл чийрэг бие бялдар
 • 38. Аливаа улс хүн амынхаа тоо ба чанарын талаар явуулж буй цогц бодлогыг «Төрийн хүн ам зүйн бодлого» гэж нэрлэдэг. Манай төрийн хүн амын бодлогод: • хүн амын тоог өсгөх, • боловсролтой иргэдийг нийгэмд төлөвшүүлэх гэр бүлийг дэмжих, • ажилгүйдлийг бууруулах, • амьдралын зөв хэвшил, дадалд сургахад нийгмийн хамгааллын томоохон бодлогууд хэрэгжиж байна.
 • 39. Монгол Улс нь: Хүн ам цөөтэй, өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй, хөрсөн доороо ихээхэн эрдэс баялагтай төв Азийн төвд орших бахархам сайхан орон юм. Иймд: Эрдэм мэдлэгтэй, чадварлаг, бүтээлч хөдөлмөрч, иргэн бүр хамгаас чухал тул сурагч та бүхэн мэрийн суралцаж хөгжиж боловсрохыг хүсэн ерөөе.
 • 40. Бүтээлч ажлуудыг гүйцэтгэхийг хичээгээрэй 1. Хүн амын нас, хүйсийн бүтцийн суваргыг ажиглаж, хүн амын өсөлтийн талаар эргэцүүлэн бодоорой. 2. Монгол эр хүний эрхэмлэх шинж, сайн бүсгүй хүний мөрдөх ёс жаягийн талаар гэр бүлийнхэнтэйгээ ярилцаарай. 3. Монгол гэрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодруулж нэрлээрэй. 4. Монгол үндэсний хувцас дээлний загвар, бүтцийг нэрлэж зураглаарай.