Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie 14 april 2018 joomladagen eindhoven

210 views

Published on

Auteur: mr. C.H.M. Reijmers CIPP/E
Inhoud:
1. Aandacht voor de verwerking van persoonsgegevens
2. De Algemene verordening gegevensbescherming /AVG
3. Verplichtingen ‘verwerkingsverantwoordelijke’
4. Meer eisen aan de ‘verwerker’
5. Nut en noodzaak van een verwerkersovereenkomst
6. Wat wordt er in de overeenkomst vastgelegd?
7. Een eigen register van ‘verwerkingsactiviteiten’
8. De meldplicht datalekken

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie 14 april 2018 joomladagen eindhoven

 1. 1. Gegevensbescherming door webmasters Nut en noodzaak van een verwerkersovereenkomst mr. C.H.M. Reijmers CIPP/E Joomladagen keynote 14 april 2018
 2. 2. Kort voorstellen Inhoud van mijn presentatie: 1. Aandacht voor de verwerking van persoonsgegevens 2. De Algemene verordening gegevensbescherming /AVG 3. Verplichtingen ‘verwerkingsverantwoordelijke’ 4. Meer eisen aan de ‘verwerker’ 5. Nut en noodzaak van een verwerkersovereenkomst 6. Wat wordt er in de overeenkomst vastgelegd? 7. Een eigen register van ‘verwerkingsactiviteiten’ 8. De meldplicht datalekken Joomladagen 2018 – presentatie 14 april 2018 2
 3. 3. • Als politieagent begonnen in Rotterdam, avondstudie rechten EUR • In projectgroep bezig gehouden met Wet persoonsregistraties (1988) en Wet politieregisters • Gemeente Rotterdam, deelgemeente Delfshaven sector OOV naast zelfstandig adviesbureau op het terrein van gegevensbescherming • Implementatietrajecten Wbp (2001), docent politieonderwijs, Kmar en Bestuursacademie • Consultant / betrokken bij bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad (informatie uitwisseling), dienstverlening Hogescholen en overheid • Lid expertpool privacy VNG/KING voor gegevensbescherming sociaal domein • Gemeente Amsterdam, Kansspelautoriteit, NAM Legal Counsel Data Privacy Earthquake team, senior jurist privacy AVG bij ministerie van Economische Zaken • Projectleider AVG ministerie Algemene Zaken functionaris voor gegevensbescherming • Geassocieerd lid NGFG, lid IAPP en gecertificeerd Joomladagen 2018 - presentatie 14 april 2018
 4. 4. Aandacht voor de verwerking van persoonsgegevens Privacybescherming dagelijks nieuws ! Facebook ‘nieuwe privacywet’ nieuwe regels en zware boetes risico’s bij onzorgvuldig gebruik Joomladagen 2018 - presentatie 14 april 2018 4
 5. 5. Kennismaking Algemene verordening gegevensbescherming AVG Privacybescherming is een grondrecht ! Centraal staat het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens Verwerkingsverantwoordelijke moet dit kunnen aantonen! Balans tussen verplichtingen en rechten betrokkene Autoriteit persoonsgegevens als ‘toezichthouder’ Positie verwerker (als ‘juridisch’ begrip) Joomladagen 2018 - presentatie 14 april 2018 5
 6. 6. Verplichtingen verwerkingsverantwoordelijke – opdrachtgever(s) Welke verplichtingen ‘verwerkingsverantwoordelijke’ ? Alleen persoonsgegevens verwerken bij doel en grondslag Informatieplicht (actief en passief) Registerplicht (van de verwerkingsactiviteiten) Informatiebeveiligingsplicht (met meldplicht datalekken en gebruik encryptie) Bij gebruik ‘verwerker’ een ‘verwerkersovereenkomst’ Welke rechten ‘betrokkenen’ ? Recht op informatie, ‘inzage’, verwijdering (wissing) of verbetering (rectificatie) en overdraagbaarheid (dataportabiliteit) en schadevergoeding Joomladagen 2018 - presentatie 14 april 2018 6
 7. 7. Nut en noodzaak van een verwerkersovereenkomst Er worden meer eisen gesteld aan de ‘verwerker’ ‘Moet afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van technische er organisatorische maatregelen opdat de verwerking voldoet aan de eisen van de AVG en de bescherming van de rechten van betrokkene is gewaarborgd’ (art. 28 AVG) Algemeen doel: aantoonbaar zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens door verwerker! Joomladagen 2018 - presentatie 14 april 2018 7
 8. 8. Nut en noodzaak van een verwerkersovereenkomst Wat leg je vast (tussen opdrachtgever en webmaster) in een verwerkersovereenkomst? Doeleinden gebruik van de gegevens en daarmee vertrouwelijkheid Welke categorieën van personen en soorten van gegevens Wie is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ (= opdrachtgever) Overeengekomen ‘beveiligingsmaatregelen’ door verwerker/webmaster Melden van een ‘datalek’ (bij de ‘opdrachtgever’) Na beëindiging van het werk ‘overdragen’ van de persoonsgegevens Joomladagen 2018 - presentatie 14 april 2018 8
 9. 9. Taken en verantwoordelijkheden webmaster Welke taken als ‘verwerker’ ? Bijna geen ! Alle taken zijn voor de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ (opdrachtgever). Informatieplicht (actief, kan webmaster bij helpen !) Register van verwerkingsactiviteiten Informatieplicht (passief, dan medewerking verlenen) IB (maar aan welke vereisten voldoet webmaster) Datalekken (bij ontdekken opdrachtgever informeren binnen 24 uur) Bewaartermijnen (vaststellen taak opdrachtgever) Medewerking aan toezichthouder Joomladagen 2018 - presentatie 14 april 2018 9
 10. 10. Taken en verantwoordelijkheden webmaster Soortgelijk register met verwerkingsactiviteiten : (allemaal niet incidentele verwerkingen) Naam en contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke (bij overheid als opdrachtgever – met gegevens FG) Categorieën van verwerkingen van de opdrachtgevers Doorgifte gegevens derde landen (buiten EU) Algemene beschrijving IB maatregelen Bij inschakelen ‘subverwerker’ ook overeenkomst afsluiten! Joomladagen 2018 - presentatie 14 april 2018 10
 11. 11. Aandachtspunten Aandachtspunten verwerkersovereenkomst : Bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheid) en risico’s ´Gevoelige gegevens´ (zoals financiële gegevens) Boeteclausule of verhaalsmogelijkheid Audits door de ‘opdrachtgever’ Afhandeling van verzoeken om ‘inzage’ door betrokkene Medewerking aan ‘opdrachtgever’ bij onderzoek door AP Aanspreekpunt ‘privacy officer’ bij opdrachtgever Opslag gegevens - datacenter binnen EU Joomladagen 2018 - presentatie 14 april 2018 11
 12. 12. Taken en verantwoordelijkheden webmaster Welke ‘indirecte’ taken als ‘verwerker’ / webmaster ? Niet meer gegevens gaan vastleggen dan binnen de afspraken met de opdrachtgever, vastgelegd in de ‘overeenkomst’ In het geval van ‘datalek’ opdrachtgever informeren en onderzoek ondersteunen, helpen betrokkene(n) te informeren Bij verzoek tot ‘kennisneming’ e.d. opdrachtgever helpen met de benodigde persoonsgegevens Gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk Let op ‘verhaalsmogelijkheid’ van de opdrachtgever ingeval van foutief handelen door de webmaster / verwerker Vertrouwelijkheid in acht nemen bij het werken met de persoonsgegevens ! Joomladagen 2018 - presentatie 14 april 2018 12
 13. 13. ‘Meldplicht datalekken’ (sinds 1 januari 2016!) Wat is een ‘datalek’ ? Als bij een beveiligingsincident (inbreuk) persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of een onrechtmatige verwerking niet is uit te sluiten en de inbreuk een risico inhoudt voor de betrokkene Wanneer moet een datalek gemeld worden bij de AP ? Als het waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de betrokkene dan melden binnen 72 uur door opdrachtgever of met motivering van de vertraging en de verwerker zonder onredelijke vertraging bij de opdrachtgever zodra hij heeft kennisgenomen van de inbreuk Welke maatregelen zijn beoogd voor de betrokkene? Bij een hoog risico wordt de betrokkene geïnformeerd door opdrachtgever Joomladagen 2018 - presentatie 14 april 2018 13
 14. 14. Zijn er vragen ! Chris Reijmers Joomladagen 2018 - presentatie 14 april 2018
 15. 15. Dank voor jullie aandacht! mr. C.H.M. Reijmers CIPP/E Email: chrisreijmers@outlook.com Telefoonnummer 06-14325418 Joomladagen 2018 - presentatie 14 april 2018

×