Spiritual aptavani14 p 2 p2kh1-1

236 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aptavani14 p 2 p2kh1-1

 1. 1. 1 2 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) Ω›, ÷ı V≤ÏpfiÌ ±ÁÌ‹ ±Î¿ÚÏ÷÷÷Î ±ıÀ·ı ω¤Î√ ¿fl‰Î ‹ÎÀı »ı ÷ı ±ÎM÷‰ÎHÎÌ ÷ı‹Î_ ¿˘¥fiÌ …wfl fi◊Ì. Á_›˘√ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ¿˘¥fiÌ …wfl fi◊Ì, ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊›Î … ¿flı »ı ±Î. ±ıÀ·ı ±fiÎÏÿ ±fi_÷ ’HÎ ’Òfl‰Îfl ◊Λ »ı. lıHÎÌ-14 ¤Î√-2 ≠Ufi¿÷ν — Á‹√˛ V≤„WÀ ωiÎÎfi ’fl Ïfi¤˝fl »ı, ±Î’ ±Î‹ ¿Ë˘ »˘ ÷˘ ωiÎÎfifi˘ fl«fiÎfl ¿˘HÎ ? ÿÎÿÎlÌ — ωiÎÎfifi˘ fl«fiÎfl ¿˘¥ ˢ› fiËŸ. ωiÎÎfi ±ıÀ·ı ±Î » ÷k‰˘ µ’fl ±Î …√÷ fl«Î›ı·_ »ı. ¬_Õ - 1 ≠Ufi¿÷ν — Á‹√˛ V≤„WÀfiÎ ±b ±b‹Î_ ‰ˆiÎÎÏfi¿ √HΑ‹˘˝ » ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘ ! Á‹Î›ı·Î »ı, ÷˘ ÷ı ÿflı¿ ±b‹Î_ «˘yÁ √HÎ÷flÌ’Ò‰˝¿fiÎ √HΑ‹˘˝ ¿˘HÎı ‹Ò@›Î ? [1] ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ‹Ò¿fiÎfl fi◊Ì ±ıfi˘, V‰¤Îω¿(V‰Î¤Îω¿) »ı. ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘◊Ì fl«Î›_ ωr ! ‹Ò¿fiÎfl ˢ› ÷˘ ÷˘ ¿˘”¿ ÕŒ˘‚ ∂¤˘ ◊›˘. ÷ı ±Î’HÎfiı ⁄‘Îfiı ‹˘Z΋Î_ … fiÎ …‰Î ÿı. µI’ÏkÎ ◊¥, ωiÎÎfi◊Ì ! ±ıÀ·ı ¿˘¥±ı ¿›* … fi◊Ì. »ı, »ı fiı »ı, Ë÷_, Ë÷_ fiı Ë÷_ ≠Ufi¿÷ν — ∞‰ÎI‹¿, ’ÿ˚√· ’fl‹Îb ‰√ıflı » ƒT›fi˘ ’Ïfl«› ±fiı flËıÂı flËıÂı fiı flËıÂı …. ±Î ±fiÎÏÿ »ı ±fiı ±fi_÷ »ı. ±ıÀ·ı ÷k‰¬_Õ ÿ½fi‹Î_ ±Î’Ìfiı ±ıfiÎ Á_›˘√ ÷◊Πω¤Î√, V≤ÏpfiÌ ±ÁÌ‹ »ı, »ı fiı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı …ı ÁfiÎ÷fi ‰V÷fiı ±Î’HÎı “◊›_ Ë÷_” ±ı‰_ ±Î¿ÚÏ÷÷÷Î ±fiÎÏÿ ±fi_÷fi_ ≠Ï÷’Îÿfi ¿flı »ı. ±ı Á_›˘√ ±fiı ⁄˘·Ì±ı, ÷ı ±Î’HÎÌ ¤Ò· ◊Λ »ı. ±Î ωfiÎÂÌ ‰V÷fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı ω¤Î√fiÌ ‰Î÷ Á‹Ω‰˘. ±Î ◊›_ Ë÷_. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÷k‰¬_Õ ÿ½fi‹Î_ Â_ ⁄÷Ήı »ı ¿ı ±Î » ƒT›˘ ‘ıfl ±Îfl ÏÁ@Á ’fl‹ıfiLÀ˚Á, ±ı ’fl‹ıfiLÀfiı ÷˘ ◊‰Îfi_ ¿ı fiÎ Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· »ı. ±ıÀ·ı ±Î …√÷ ⁄‘_ ∂¤_ ◊Λ »ı, Á_›˘√- ◊‰Îfi_ flËı÷_ … fi◊Ì. ◊‰Îfi_-fiÎ ◊‰Îfi_ ±ı ¿˘fiÌ Â˘‘¬˘‚ »ı ? I›Îflı ω›˘√◊Ì. ±ıÀ·ı V≤ÏpfiÌ ±ÁÌ‹ ±Î¿ÚÏ÷÷÷Î ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ¿˘¥ ⁄fiΉfiÎfl …ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ωfiÎÂÌ ‹Îfiı »ı, ±ı ωfiÎÂÌ ÷k‰˘ Ωı Ωı ¿›Î˝ ˢ‰˘ fi Ωı¥±ı. ¿flı. …ı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı ±ı ±Ï‰fiÎÂÌ Ωı Ωı ¿›Î˝ ¿flı »ı. ±ı‰Ì ⁄Lfiı› ≠Ufi¿÷ν — Á_›˘√ …ı ÂOÿ ‰Î’›˘˝ fiı ±fiı ω›˘√ fi◊Ì ‹Ò@›˘, Ω÷fiÌ ºÏp »ı. ω¤Î√ ‹Ò@›˘ »ı. ω¤Î√ ÂOÿ …flÎ Á‹Ω‰˘. Á_›˘√fiı ÷‹ı ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿ ‰V÷ A›Î· fiÎ ±ÎT›˘. ±Î’ı ¿Ì‘_, …√÷ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ¿è΢, ’HΠω¤Î√ ? ¿Î‚◊Ì ±fiÎÏÿ »ı ’HÎ ±ıfiÌ µI’ÏkÎfi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ÷˘ ¿_¥¿ ˢ‰_ ÿÎÿÎlÌ — Ïfi…˝flÎ ◊¥ ±ı ω¤Î√ »ı ⁄‘˘. …ı ω¤ÎF› ◊¥ Ωı¥±ı ?
 2. 2. (1) ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘◊Ì fl«Î›_ ωr ! 3 4 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ ‰ˆiÎÎÏfi¿ w’ı ∂¤_ ◊›ı·_ »ı. ¬flÌ flÌ÷ı ≥Àfi˝· »ı fiËŸ ±Î …√÷‹Î_. ±Î » ÷k‰˘fi_ ¤ı√_ ◊›ı·_ V‰w’ ±Î Â_ »ı ±Î …√÷‹Î_ ±ı ΩHΉ_ Ωı¥±ı. ¬flÌ flÌ÷ı » ÷k‰˘ ±Î ∞‰‹Îh΋Î_ »ı. …ıÀ·Î ∞‰ ˢ›, ±ı‹Î_ » ‰V÷ ˢ› …. …√÷‹Î_ »ı, ±ı ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘ »ı ±fiı ±Î ⁄‘_ ±Î_¬ı w’Ì ÿı¬Î› ±Î …√÷‹Î_ » ÷k‰˘ »ı, ÷ı ‰V÷ w’ı flèÎÎ »ı. ÷ı ’˘÷ÎfiÎ »ı, ±ı ±ıfiÌ ±‰V◊α˘ ÿı¬Î› »ı. ÷k‰ ±Ï‰fiÎÂÌ Ë˘› ±fiı ‰V÷I‰fiÎ Á_’ÒHν V‰¤Î‰‹Î_ flËı »ı. ±Î » ‰V÷fiÎ Á_‹ı·fi◊Ì …√÷ ÷k‰fiÌ ±‰V◊α˘ ‹ÎhΠωfiÎÂÌ Ë˘›. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ Á‹Ω› fiËŸ, ±Î¬_ ∂¤_ ◊›_ »ı. ±Î …√÷fiı ⁄Ï©‰Î‚˘ @›Î_◊Ì Á‹∞ ¿ı ? ÷ı ’»Ì ·˘¿˘±ı Ã˘@›_ ¿ı ±Îfi˘ Ïø›ıÀfl ¤√‰Îfi »ı. Ïø›ıÀfl ±ı ‰Î÷ fiÎfiÎ ⁄΂¿˘ ‹ÎÀı »ı, fiËŸ ¿ı Á‹…ÿÎfl ‹ÎHÎÁ˘ ‹ÎÀı. ‰ÎV÷ω¿÷΋Î_ fi ’ˢӫı I›Î_ ⁄Ï© ! Ïø›ıÀfl fi◊Ì. ÷k‰ ¥„Lƒ›√Q› fiΠˢ›, ÷k‰ iÎÎfi√Q› ˢ›. ±ıÀ·ı ±Î ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ¿<ÿfl÷ı V≤Ïp fl«Ì ˢ› ±ı‰_ »ı ? ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ±‰V◊α˘ ÿı¬Î› »ı fiıı ±‰V◊α˘ ωfiÎÂÌ Ë˘›. ±ıÀ·ı “±Î’HÎı” ωfiÎÂÌ … Ωı÷Î ±ÎT›Î »Ì±ı fiı ωfiÎÂÌ … ±fi¤‰‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ¿<ÿfl÷ı fl«Ì fi◊Ì, ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı ◊¥ »ı. ±Î …√÷ ·Î‰ı·Î »Ì±ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎÌ Ω÷fiı ±Î ⁄‘_ ωfiÎÂÌ … ·Î√ı »ı. ¿ı‰Ì flÌ÷ı ∂¤_ ◊›_ »ı, ±ı ⁄‘_ ±‹fiı ±‹ÎflÎ iÎÎfi‹Î_ ÿı¬Î›. ±ıÀ·ı ¤√‰Îfiı ⁄fiÎ‰Ì fi◊Ì ±Î ÿÏfi›Î. ±Î ÿÏfi›Î ¤√‰Îfiı ≠Ufi¿÷ν — ±ıfiÌ ’λ‚ ¿_¥ Á‹…HÎ ÷˘ ‹‚‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ±Î ⁄fiÎ‰Ì Ë˘› ÷˘ ¤√‰Îfifi˘ ‘_‘˘ Â_ ˢ› ? ⁄fiÎT›_ ˢ› ’»Ì Â_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊›_ ? ÂÎr÷ ±ıÀ·ı Â_ ? ¿flı ? ⁄ıÁÌ flËı ? ÿÎÿÎlÌ — ÁfiÎ÷fi. ≠Ufi¿÷ν — ¤√‰Îfiı fi◊Ì ⁄fiÎ‰Ì ±fiı ¤√‰Îfi ‰√fl ⁄fiÌ ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ∞, ±Î’ı ÿά·˘ ±ÎM›˘”÷˘ ¿ı ±Î Á¿˝·‹Î_ ’HÎ fiΠ¿ı. Ï⁄Ï√fiŸ√ Â_ ±fiı ±ıLÕ Â_ ? µ’‹Î ±Î’‰Î◊Ì ≠Ufifi˘ Ïfi‰ıÕ˘ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ fiˆÏ‹Ïkο ‰Î÷ »ı. ’˘÷ÎfiÎ Ëy◊Ì fi◊Ì ±Î‰÷˘ fi◊Ì. ◊›ı·Ì. ÏfiÏ‹kÎ ¤Î‰◊Ì ±Î ⁄‘_ ¿÷ν »ı. V‰÷_hÎ ¤Î‰◊Ì ¿˘¥ ¿÷ν ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ±Î‰ı ±ı ‰Î÷ ¬flÌ »ı. ’HÎ ‰V÷„V◊Ï÷‹Î_ ±Î fi◊Ì. ±Î ÿÏfi›Î ¿˘¥±ı ⁄fiÎ‰Ì fi◊Ì ±fiı ⁄fiÎT›Î ÏÁ‰Î› ⁄fiÌ …√÷ »ı ÷ı ÷k‰˘◊Ì »ı. ‹fiW›˘ Ωı¥ ¿ı »ı ±ı ±‰V◊Îfiı … Ωı¥ fi◊Ì, ±ıfi˘ ±◊˝ ±ıÀ·˘ »ı ¿ı ÏfiÏ‹kÎ ¤Î‰◊Ì »ı. ±fiı ÏfiÏ‹kÎ ¿÷ν ¿ı »ı, ÷k‰ Ωı¥ ¿÷Î_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±‰V◊΋Î_ flËÌfiı ÷k‰fiÌ ‰Î÷ fiËŸ ˢ‰Î◊Ì ±Îfi˘ ¿˘¥ ¿÷ν fi◊Ì. ¿flı »ı, ±ı ’Ë˘Ó«Ì Â¿ı fiËŸ ‰Î÷. ±ı ÷˘ ÷k‰‹Î_ ’ıÁÌfiı ÷k‰fiÌ ‰Î÷ ≠Ufi¿÷ν — ¿÷ν fiı ±¿÷ν ⁄Lfiı fi◊Ì ±fiı ⁄Lfiı »ı … ? ¿flı ÷˘ ’Ë˘Ó«Ì Â¿ı. ±ıÀ·ı “’˘÷ı” ¥Àfi˝· ◊¥fiı ¥Àfi˝·fiÌ ‰Î÷ ¿flı, ÷˘ ’Ë˘Ó«Ì Â¿ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÁÎ’ıZÎ ¤Î‰ »ı. ±ıÀ·ı ±‹¿ ±’ıZÎαı, ±iÎÎfi ±’ıZÎαı ¿÷ν ’HÎ »ı ±fiı iÎÎfi ±’ıZÎαı ¿÷ν fi◊Ì ±ı. ≠Ufi¿÷ν — ÷‹ı Ë… ’ı·Î_ » ÷k‰˘ ¿èÎÎ_ fiËŸ. ±Î » ¥Àfi˝· ÷k‰˘fi_ ±Î …√÷ ∂¤_ ◊›ı·_ »ı ±fiı ¬flı¬fl ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Ë_ ¿Ë_ »_. «ı÷fi (±ÎI‹Î), …Õ (’ÿ˚√· ÷˘ ∂¤_ ◊›ı·_ fi◊Ì, »ı … ¿Î›‹fi_, ±fiÎÏÿ-±fi_÷ »ı …. ÁÎ÷‹_ ’fl‹Îb w’ı), √Ï÷ÁËΛ¿, „V◊Ï÷ÁËΛ¿, ¿Î‚, ±Î¿ÎÂ. ⁄Á, ±Î
 3. 3. (1) ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘◊Ì fl«Î›_ ωr ! 5 6 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) » ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘ »ı ±Î …√÷‹Î_. ◊Ì›flÌ ±Î"Œ Ïfl·ıÏÀωÀÌ ÁΛ„LÀVÀ˘ ·¥ …¥ ¿÷Î ? F›Îflı ±˘‚_√Âı I›Îflı … ±Î ‰Î÷ Á‹…‹Î_ ±Î‰Âı. Ïfl·ıÏÀωÀÌfiÌ ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ (Ïfl›ÎÏ·ÀÌ‹Î_) ¤ÎÊÎ fi◊Ì flËÌ. Ïfl›ÎÏ·ÀÌ‹Î_ ◊Ì›flÌ ±Î¬Ì ±˘‚_√ı I›Îflı I›Î_ ±Î√‚ Ï⁄Ï√fiŸ√ ±Î"Œ Ïfl›ÎÏ·ÀÌ ¤ÎÊÎ◊Ì ÷‹fiı Á‹Ω› ¬flÎ, ’HÎ ÷‹fiı ±ıOÁÎ"S›À ⁄÷Î‰Ì Â¿ı fiËŸ (Ïfl›ÎÏ·ÀÌfiÌ Âw±Î÷) ◊Λ »ı. ±ı. ±I›Îfl Á‘Ì ‹ıÓ ±Î fiÌ«ı µ÷flÌfiı … ‰Î÷ ¿flÌ »ı ÷‹ÎflÌ ΩıÕı. ≠Ufi¿÷ν — ±ı ◊Ì›flÌ ±Î"Œ Ïfl›ÎÏ·ÀÌ Â_ »ı ? ≠Ufi¿÷ν — Ïfl›ÎÏ·ÀÌ Ï‰Êıı ¿o¥ ’HÎ flÁ Ω√ı ±ı‰_ ◊˘Õ<_ ¿Ë˘. ÿÎÿÎlÌ — hÎHÎ … ◊Ì›flÌ ΩHΉÎfiÌ »ı. ’HÎ ±Î√‚ ’»Ì I›Î_ ÿÎÿÎlÌ — ⁄Λ Ïfl›·Ì „V’¿Ÿ√, ‘ıfl ±Îfl ÏÁ@Á ¥Àfi˝· ±ıfiı ‹ÎÀı ‰ÎHÎÌ … fi◊Ì Ë˘÷Ì. Ë_ Á‹Ω‰Ì ¿<_ ¬fl˘, ’HÎ ‹Ò‚ ‰V÷ ±ıÏ·‹ıLÀÁ˚ ¥fi ‘ÌÁ ‰SÕ˝. ⁄Λ Ïfl·ıÏÀ‰·Ì „V’¿Ÿ√, ‘ıfl ±Îfl ±Î"L·Ì ÷‹ı F›Îflı ΩH΢ I›Îflı … Á‹ΩÂı, ±ıÀ·ı I›Î_ ±Î√‚ ±Î » ÷k‰˘ Œı{Ì{, fi˘ ¥Àfi˝· ±ıÏ·‹ıLÀ. flËı·Î_ »ı. » ÷k‰˘ fiı ±Î (…√÷) ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î‹ «Î·Ì flèÎ_ »ı fiı ¤√‰Îfi Â_ ¿flÌ flèÎÎ »ı fiı ⁄‘_ I›Îflı …HÎÎÂı. ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı Ïfl·ıÏÀ‰ ŒflÌ ¿Ë˘, Ïfl·ıÏÀ‰‹Î_ Â_ ¿èÎ_ ÷‹ı ? Ïfl·ıÏÀ‰‹Î_ Œı{Ì{ »ı ? ±Î ◊Ì›flÌ ±˘Œ Ïfl·ıÏÀωÀÌ ±˘‚_√Ì √›˘ ÷˘ Ïfl·ıÀ̉ ø˘Á (’Ò fl_) ◊¥ Ω› fiı Ïfl›·fiÌ Âw±Î÷ ◊Λ. ±Î ÷˘ Ë… ◊Ì›flÌ ±Î"Œ ÿÎÿÎlÌ — Ïfl·ıÏÀ‰‹Î_ Œı{Ì{ »ı ±fiı ±Î Ïfl›·‹Î_ ¥Àfi˝· »ı. Ïfl·ıÏÀωÀÌ‹Î_ … Œ›Î˝ ¿flı »ı, ±ı◊Ì ±Î√‚ ¬V›Î fi◊Ì. ±ıÀ·ı ‘ıfl ±Îfl ÏÁ@Á ¥Àfi˝· ±ıÏ·‹ıLÀÁ. ‰SÕ˝fiÌ ±Î"ÏflÏ…fiÎÏ·ÀÌ ±Î »ı. ±ıÀ·_ ΩHΉÎfiÌ …wfl »ı ±fiı ÷‹Îflı Ωı ±fi‰ıSÕ (T›@÷) ¿fl‰˘ ‰SÕÛ‹Î_ Â_ »ı ±˘ÏflÏ…fi‹Î_ ? ÷˘ ±Î »ı, ±ı◊Ì ±Î√‚ ¿Â_ »ı ˢ› ±ÎI‹Î, ÷˘ ±Î‰Ìfiı ÷‹ı Á‹Ωı fiı ’»Ì ±ı¿‰Îfl ÷‹ı› ◊¥ fiËŸ. Â¿Â˘ I›Î_ ±Î√‚. Ïfl›· ±fiı Ïfl·ıÏÀ‰ ! ‘ıfl ±Îfl ◊˛Ì ◊Ì›flÌ; ◊Ì›flÌ ±Î"Œ Ïfl·ıÏÀωÀÌ, ◊Ì›flÌ ±Î"Œ …ı ÁfiÎ÷fi ˢ› ±ıfiı … Ïfl›· ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ±fiı ±ı‹fiÎ Ïfl›ÎÏ·ÀÌ ±ıLÕ ‘Ì ±ıOÁÎ"S›ÒÏÀ{‹ ◊Ì›flÌ. ÷ı ±ıOÁÎ"S›ÒÀ‹Î_ flËÌfiı ‰Î÷ ¤ı√Î ◊‰Î◊Ì Ï‹Z«fl V‰w’ı …ı ⁄‘_ ∂¤_ ◊›_ ±ı Ïfl·ıÏÀ‰. ¿fḻı »Ì±ı, ±Î Ïfl›ÎÏ·ÀÌfiÌ ! ≠Ufi¿÷ν — Ïfl›· fiı Ïfl·ıÏÀ‰ Â_ »ı ? ÷ı ⁄ı ¿›_ fiı ÷ı ⁄ıfiı ≠Ufi¿÷ν — Ë_ ’˘÷ı …ı ¤H›˘ »_ fiı …ı Ωb_ »_ ±ı Ë_ ¤HÎΉ_ Â_ Á_⁄_‘ »ı ? Ï·_¿ Â_ ? »_ ‹ÎflΠωzÎ◊a±˘fiı. ’HΠωzÎ◊a±˘fiı ±ı ‹ÎflÌ …ı Á‹…‹Î_ »ı ±ı ±ı‹fiÌ Á‹…‹Î_ ±Î‰ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ‹Îflı ±ı‹fiÎ_ ·ı‰· µ’fl ’Ëı·_ …‰_ ÿÎÿÎlÌ — Ïfl›· ’fl‹ıfiLÀ ‰V÷ »ı. ˉı »‹Î_ © «ı÷fi ’Õı »ı ±fiı ’»Ì ±ÎV÷ı ±ÎV÷ı ±ı‹fiı µ’fl ·Î‰‰Î ’Õı »ı. ’fl‹ıfiLÀ »ı fiı ⁄ÌΩ ’Î_« …ı ’fl‹ıfiLÀ »ı, ±ı‹Î_ «ı÷fi ¤Î‰ fi◊Ì. ⁄ÌΩ ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ √HΑ‹˘˝ »ı. ÷ı ⁄‘ÎfiÎ √HΑ‹˘˝fiı ·¥fiı ±Î ÿÎÿÎlÌ — ›Á, ›Á, flÎ¥À. Ïfl·ıÏÀ‰ ¤Î‰ µI’Lfi ◊›˘ »ı ¬Î·Ì. ±ÎI‹Î ÷˘ Ïfifl_÷fl ±ÎI‹Î … ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ±ı ’»Ì ‹ÎflÌ ¿ZÎαı ±Î‰Ì ¿ı ¿ı ‹ÎflÎ◊Ì flËı »ı. ±Î √‘ıÕ΋Î_, ¿Ò÷fl΋Î_, ÿflı¿‹Î_ ±ÎI‹Î «ı÷fiw’ı … flËı »ı, ’HÎ µ’fl …¥ ¿ı. ÷˘ ÷‹ı ±ı‰_ fiÌ«ı ±Î‰Ìfiı ±‹fiı µ’fl fi◊Ì Ïfifl_÷fl. ZÎHΉÎflı› ⁄ÿ·Î›˘ı fi◊Ì, Œ@÷ Ï⁄·ÌŒ fl˘Ó√ ◊Λ »ı.
 4. 4. (1) ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘◊Ì fl«Î›_ ωr ! 7 8 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ≠Ufi¿÷ν — Ïfl›ÎÏ·ÀÌ ±ı Ïfl›·fi_ ±Îω¤Î˝‰ »ı ±Î ? ϤLfi ϤLfi ˢ› ÷˘ ±_ÿfl ±_ÿfl ±ı‹fiÌ ±Î_÷fl Ïø›Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ±Îω¤Î˝‰ … »ı. ⁄Ì…_ ¿_¥ »ı … fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … Ωı‰ÎfiÌ …wfl »ı. ‰ÎV÷ω¿÷΋Î_ ÿı¬Î› ’fl‹ıfiLÀ’HÎ_ ! ≠Ufi¿÷ν — ±ı ‰ÎV÷ω¿÷΋Î_ …ı ÿı¬Î›, ±ı‹Î_ Â_ ÿı¬Î› ? ±Î ‰SÕ˝fi˘ ¿˘≥ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì, «·Î‰fiÎfl˘ fi◊Ì, »÷Î_ ÷ıfiÌ Ïfi›Ï÷ »ı. ÁÒhΑÎfl T›‰„V◊÷ „@÷ »ı, ÷ı› ’Î»Ì …Õ Â„@÷ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹ıfiLÀ’HÎ_. ±Î …√÷‹Î_ Ïfl·ıÏÀ‰ ÀıQ’flflÌ’HÎ_ ⁄÷ÎÕı »ı. ≠Ufi¿÷ν — ±Î „@÷ …Õ »ı, ±ı‰_ ¿˘HÎı ΩH›_ ? ≠Ufi¿÷ν — ±Î ⁄‘_ ÀıQ’flflÌ ÿı¬Î› »ı. ÿÎÿÎlÌ — …ı ’˘÷ı ±ÎI‹Î ◊Λ, iÎÎ÷Î-ƒpÎ ◊Λ, ÷ıHÎı. ±ÎI‹Î ’˘÷ı … ⁄‘_ ΩHÎfiÎfl˘ »ı. …Õ‹Î_ ’HÎ ±’Îfl „@÷ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ˉı ’fl‹ıfiLÀ ÿı¬Î÷_ fi◊Ì. iÎÎfiÌ ’vÊ iÎÎfi ±Î’ı I›Îflı ’˘÷ÎfiÌ ºÏp ’fl‹ıfiLÀfiı Ωı¥ ¿ı, ⁄‘Ì … ‰V÷. ˉı ’fl‹ıfiLÀ ≠Ufi¿÷ν — ’Ëı·_ «ı÷fi ¿ı …Õ ? ±ı¿ÿ‹ Ωı‰Î› fiËŸ. ’HÎ “’˘÷ı” ’fl‹ıfiLÀ ◊›˘ ±ıÀ·ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·_-»ıS·_ fi ˢ›. ⁄‘Î_ ÁÎ◊ı ‹‚Ìfiı Á‹E«› ’fl‹ıfiLÀ ÿı¬Î÷_ Ω› ’»Ì. ÷ı »ı‰Àı ±Î ’fl‹ıfiLÀ‹Î_ »ı ¿ıÀ·_ ? ◊Λ »ı. »ı‰Àı ±Î » ÷k‰˘ »ı, ±ı … ÿı¬Î›. ±Î ÷‹Îflı (±Î iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì) ±ı¿ «ı÷fi ±ı¿·_ … ÿı¬Î› ±I›Îflı. ’ÿ˚√· ’fl‹Îb @›Îflı ’Ëı·_ fiı »ıS·_ ÷’ÎÁ ¿fl‰Î …¢ ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷Îfl Œfl‰_ ÿı¬Î› ? ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ I›Îflı. ’HÎ ±Î ‹Î√˝ ‹Ò‚ ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ ’ÕÂı. ‹˘ZÎı fi …‰Î›. ÁÎ’fiı› ÿfl‹Î_ …÷Î_ ÁÌ‘_ ◊‰_ ’Õı. Ωı‰Îfi˘ »ı. ±ı ÷k‰˘fiı ¿_Àˇ˘· ¿fl‰ÎfiÌ …wfl … fi◊Ì flËı÷Ì. ±ı » ÷k‰˘ ◊Ì›flÌ ±Î"Œ Ïfl›ÎÏ·ÀÌ ÷k‰fiı V’½ ¿flı »ı. ¿˘¥ Á_÷˘-‹Ë_÷˘ ¥ÀÁıSŒ ’˘÷ÎfiÌ Ω÷ı … ŒflÌ flèÎÎ_ »ı. Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı Á‹ÁflHÎ. ÷k‰◊Ì ¤√‰Îfi Â_ »ı ÷ı Á‹…÷Î fi◊Ì. ÷ı±˘ ÷ı‹fiΠω«Îfl ±fiı Á‹ÁflHÎ ±ıÀ·ı ‰V÷±˘ Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fi ◊›Î_ ¿flı. V‰¤Îω¿ flÌ÷ı, ¿S’fiÎ◊Ì … Á‹…ı »ı. ¿˘¥fiı ¿flΉ‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. Ωı ±Îfi˘ ¿˘¥ «·Î‰fiÎfl˘ ˢ÷ fiı ÷˘ ÷˘ ±Î’H΢ ÿ‹ ¿ÎœÌ fiά÷ ! ¿˘¥ µ’flÌ … fi◊Ì ±Îfi˘, ¿˘¥ fi◊Ì ¿˘¥ ¿_Àˇ˘·fl ±ı‹fi˘ ! ‹ÎÏ·¿ … fi◊Ì, ±Îfi˘ ¿˘¥ ⁄fiΉfiÎfl˘ … fi◊Ì. ±Î …√÷ ±Î¬_ ≠Ufi¿÷ν — ±Î ÷k‰˘ …ı ¿èÎÎ_ ±Î’ı, ±ıfiÎ µ’fl ¿˘¥fi˘ ’HΠωiÎÎfi◊Ì ∂¤_ ◊›ı·_ »ı ±fiı Ë_ Ω÷ı Ωı¥fiı ⁄˘·_ »_. Ë_ Ω÷ı ±ıfiÌ ¿_Àˇ˘· ¬fl˘ ? …‰Î⁄ÿÎflÌ ·™ »_ ¿ı ¿˘¥ ⁄fiΉfiÎfl fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±Î …√÷fiÌ µ’fl ¿˘¥fi˘ ¿_Àˇ˘· »ı … fiËŸ, ⁄‘Î_ ÿflı¿ ÷k‰˘ Á_’ÒHν V‰÷_hÎ ! V‰÷_hÎ »ı. ±ÎI‹Î ±ÎfiÎ◊Ì Ï⁄·¿<· »>À˘ … »ı. ≠Ufi¿÷ν — » ÷k‰˘ »ı ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î›fiÎ ’Î_« ÷k‰˘ ≠Ufi¿÷ν — Ωı » ±ı » V‰÷_hÎ flÌ÷ı, ±·√ ±·√, »>ÀÎ_ »^ÀÎ_, »ı ±ıfi_ V‰÷_hÎ ±„V÷I‰ »ı ?
 5. 5. (1) ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘◊Ì fl«Î›_ ωr ! 9 10 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …ıÀ·_ ±ÎI‹Îfi_ V‰÷_hÎ ±„V÷I‰ »ı ±ıÀ·_ … ÷k‰˘ ±Ï‰fiÎ¤Î‰Ì w’ı (±ı¿⁄ÌΩ ωfiÎ flËÌ ¿ı ˢ¥ fiΠ¿ı ÷ı‰˘ ’Î_« ÷k‰˘fi_ »ı. ⁄‘Î_› ÷k‰˘ Á_’ÒHν V‰÷_hÎ »ı. ¤Î‰) »ı. ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÌ ±’ıZÎαı »ı ¿ı V‰÷_hΠˢ› »ı ⁄ÌΩ ÿÎÿÎ »ı ‰SÕ˝fiÌ ±Î˜O{‰ı˝ÀflÌ ! ’Î_« ÷k‰˘ ? ‘ÌÁ ¥{ ‘ ‰SÕ˝Á˚ ±˘O{‰ıÀflÌ. «Îfl ‰ıÿfiÎ µ’flÌ »ı ±Î ÿÎÿÎ. ˝ ÿÎÿÎlÌ — ±ı V‰÷_hÎ »ı ⁄‘Î_, Ï⁄·¿· V‰÷_hÎ »ı. ¿˘¥ ¿˘¥fiı ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ⁄‘Î ¬·ÎÁÎ ◊¥ …‰Î Ωı¥±ı ±fiı ÷˘ … ·ı‰Î› fiËŸ fiı ÿı‰Î› fiËŸ ±fiı ±I›Îflı ’HÎ V‰÷_hÎ, ±ıfiı ¿ÂÌ Á‹Ω› ±fiı ÷˘ … Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı. fiËŸ ÷˘ ±Î √M’Î_ ËΩfl ‰Ê˝◊Ì ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ±ÎI‹Î ¿˘¥fiÎ ÷Î⁄΋Î_ fi◊Ì, ¿˘¥ ±ÎI‹ÎfiÎ ÷Î⁄΋Î_ √ΛΠ¿fl÷Δ÷Î, ¿Â_ ‰‚Âı fiËŸ. ±ıÀ·ı ÷‹fiı Á‹Ω› I›Î_ Á‘Ì ’Ò»˘. fi◊Ì. ±ËŸ ’Ò»‰Î …ı‰_ »ı. ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±ÎI‹Î ±Ïø› »ı, ±ÎI‹Î ¿_¥ ¿fl÷˘ fi◊Ì ? ÷‹fiı ±Î ⁄‘Ì ‰Î÷ √‹ı »ı ? ÁΛLÁ »ı ±Î ÷˘. ±Î¬Î ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Ï⁄·¿<· ±Ïø› »ı. ‰SÕ˝‹Î_ ¿˘¥ …B›Î±ı ±Î ÁΛLÁ µI’Lfi ◊›_ fi◊Ì. ‘ÌÁ ¥{ ‘Ì ¿ı ⁄ıL¿ ±Î˜Œ Õ̉Υfi Á˘S›Âfi ! ’Ëı·Ì … ‰¬÷ ±Î ⁄ËÎfl ’Õı ≠Ufi¿÷ν — ¿_¥ ¿›* fi◊Ì, ÷˘ ±ıfiı ’ÿ˚√·fi˘ Á_Ωı√ ¿ı‰Ì flÌ÷ı »ı ·˘¿˘‹Î_ ! ◊›˘ ? ±ı¿ ÷k‰fi˘ iÎÎ÷Î iÎÎfiÌ ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹Î ±ı¿·˘ … ΩH›˘ ÷ı ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·‹Î_ … fl‹ı »ı ±Î. ±Î ⁄‘Î_ » ÷k‰˘ ¤ı√Î_ ÷k‰iÎÎfiÌ ¿Ëı‰Î›. …ıHÎı ⁄‘Î_ … ÷k‰˘ ΩH›Î_, …ÿÎ_ …ÿÎ_ ÿflı¿ ÷k‰˘ … »ı. ’HÎ ¿˘¥ ÷k‰ ±ı¿⁄ÌΩ‹Î_ ≠‰ı fi◊Ì ’΋÷_, …ÿÎ_ … »ı. Â_ ¿flÌ flèÎÎ »ı ÷ı ’HÎ ΩHÎı, ÷ı Á‰˝iÎ ¿Ëı‰Î›. ¿˘¥ ÷k‰ ¿˘¥ ÷k‰fiÌ ’fl ±Áfl ¿flÌ Â¿÷_ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ΩH›Îfi_ Œ‚ ‹˘ZÎ. ±fi_÷ ’ÌÕ΋Î_ ’HÎ ‹˘ZÎ »ı. …ıHÎı ±ı‹Î_ Œ@÷ ¤ıÿ Â_ »ı ¿ı ⁄ÌΩ ’Î_«ı› ÷k‰˘‹Î_ «ı÷fi ¤Î‰ ±ÎI‹Î ΩH›˘ ÷ı Á‰˝ ÷k‰˘fi˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ ◊›˘. fi◊Ì ±fiı ±ÎI‹Î‹Î_ «ı÷fi ¤Î‰ »ı. ±ÎI‹Î ±ı¿·Îfiı ¥fi΋ ‹‚ı ±ı‰_ fi◊Ì. ’λ_ ÷ı ÿflı¿fi˘ ωÂıÊ √HΑ‹˝ »ı ¿ı …ı ⁄ÌΩfi΋Î_ fi◊Ì. »fiÎ Ï‹lHÎ◊Ì ◊›˘ Á_ÁÎfl ! ⁄ÌΩ‹Î_ fi◊Ì ±ı‰˘ ωÂıÊ «ı÷fi √HΑ‹˝ ±Î ±ÎI‹Î‹Î_ »ı. ’ÿ˚√· ≠Ufi¿÷ν — ±Î ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ „V◊fl ‰V÷ Â_ »ı ? ’fl‹Îb‹Î_ …ÿ˘ ωÂıÊ √HÎ »ı, ’ÿ˚√· ’fl‹Îb‹Î_ w’Ì √HÎ »ı ¿ı …ı ⁄ÌΩ ’Î_«‹Î_ »ı fiËŸ. ±ıÀ·ı ÿflı¿fi΋Î_ ωÂıÊ √HΠˢ› ’λ˘. ÿÎÿÎlÌ — ’Î_« ¥„Lƒ›◊Ì ÿı¬Î› »ı ±ı‹Î_ „V◊fl ‰V÷ … fiΠˢ›. ⁄‘_ Ïfl·ıÏÀ‰ V‰¤Î‰◊Ì «_«‚ … »ı. ±ÎI‹Î „V◊fl »ı. ⁄‘Î_› …√÷ ±Î¬_ ÷k‰˘◊Ì ¤flı·_ »ı. «ı÷fi ÷k‰ ±ı¿ ±ÎI‹Î ±ı¿·_ ÷k‰˘ „V◊fl V‰¤Î‰fiÎ_ »ı, ’HÎ ±ËŸ◊Ì (Á_ÁÎfl‹Î_◊Ì) ⁄‘Î_ »^ÀÎ_ ◊Λ … »ı, ÷ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı. ±fiı ⁄ÌΩ_ ÷k‰˘ …Õ »ı, ±ı «ı÷fi fi◊Ì. (Ïfl›·‹Î_ ±Î‰ı) I›Îflı „V◊fl ◊Λ, I›Î_ Á‘Ì ¤ı√_ (Ïfl·ıÏÀ‰) ⁄‘_ ±«ı÷fi¤Î‰‰Î‚Î_, ’HÎ ⁄Ë Ω÷Ω÷fiÎ √HΑ‹˝‰Î‚Î_ »ı. «_«‚ …. ±ıÀ·ı „V◊fl ‰V÷ … fi◊Ì ¿˘¥. ¬flÌ flÌ÷ı ±ÎI‹Î „V◊fl …√÷‹Î_ ⁄ÌΩ_ ÷k‰˘ fiΠˢ÷ ÷˘ ±ÎI‹Î› fiΠˢ÷. ±Î ⁄‘Î_ »ı ’HÎ ±ıfiı ±Î «_«‚fi˘ ≠Á_√ ◊›˘ »ı fiı «_«‚ ÷flÌ¿ı ±ıfi› Œfl‰_ ı
 6. 6. (1) ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘◊Ì fl«Î›_ ωr ! 11 12 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ’Õı »ı. ±ËŸ◊Ì »^À˘ ◊¥ √›˘, ’˘÷ÎfiÎ √HÎ-V‰¤Î‰ ΩH›Î ±fiı ±fiı ωfiΠ◊‰Îfi˘ fi◊Ì. ±ı » ÁfiÎ÷fi ÷k‰˘fiÎ ±Î‘Îflı … ±Î iÎÎfiÌ ’vÊ »>À˘ ¿flÌ ±Î’ı, I›Îfl ’»Ì ±ı ‹„@÷‹Î_ Ω›. ÷ı ‹„@÷‹Î_ …√÷ ◊›ı·_ »ı. I›Î_ ’»Ì ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı „V◊fl, ¿ÎflHÎ ¿ı I›Î_ ⁄ÌΩ_ ÷k‰˘ fi◊Ì. ⁄ÌΩ_ ≠Ufi¿÷ν — » ÷k‰˘ ≥LÀflı@Âfi ◊‰Î◊Ì ±Î ⁄‘_ ⁄L›_. ÷˘ Ë… ÷k‰˘ ˢ› ÷˘ ±ıfiı ËıflÎfi ¿flı, ’λÎ_ ≠‰ÎË‹Î_ ΩıÕı ¬ıÓ«Ì Ω›. ±ı‰_ ◊›Î ¿flı »ı ¿ı ±ı¿ ‰Îfl ◊¥fiı ’»Ì ±À¿Ì √›_ ? ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Î ’fl‹ıfiLÀ »ı ’HÎ ’»Ì ±Î ’ÿ˚√· ÁÎ◊ı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı Ïfifl_÷fl ◊›Î ¿flı »ı fiı «ÎS›Î ¿flı. ◊›Î Ï‹„@Á_√ ⁄‘_ ¿ı‹ ◊›_ ? ±ıfi_ Ïfl{fi (¿ÎflHÎ) Â_ ’λ_ ? ¿flı fiı «ÎS›Î ¿flı. ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ¿ÎflHÎ fi◊Ì Ï‹@Á ◊‰Îfi_. ±Î » ÷k‰˘ ⁄‘Î_ ≠Ufi¿÷ν — ±ı‹Î_◊Ì »^ÀÌ ’HÎ Ω› fiı fi‰Î ’ıÁ÷Î_ ’HÎ Ω› ? ¤ı√Î_ … »ı ±ıfiı ·˘¿ ¿Ëı‰Î›˘. ’HÎ ·˘¿ ±ıÀ·ı Â_ ? I›Îflı ¿Ëı, “Á_ÁÎfl.” I›Îflı Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı Â_ ? Á‹ÁflHÎ. Á‹ÁflHÎ ±ıÀ·ı Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — µI’Lfi ◊Λ, ◊˘ÕÎ ‰¬÷ flËı ’»Ì ·› ◊Λ. ±ı‹ Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fi. ÷ı ±Î » ÷k‰˘ ±ı¿‹ı¿fiÌ ’λ‚ ±Î‹ ¤ı√Î_ Ïfifl_÷fl ◊›Î ¿flı. ◊¥fiı ⁄‘Î_ Œ›Î˝ … ¿flı »ı. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ (¿Q’εLÕ V‰w’ı) ¤ı√Î_ ◊¥ ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ·› ◊Λ ±ıÀ·ı ‹˘ZÎ ◊¥ Ω› ? …÷Î_ fi◊Ì. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ …ÿÎ_ ’ՉΠ…ı‰_ »ı fiËŸ, ±ı‰Ì flÌ÷ı (Ï‹Z«fl ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Î ‹ÎHÎÁ …ı‹ …L‹ı »ıfiı, ◊˘Õ˘ ‰¬÷ flËı V‰w’ı) Œ›Î˝ … ¿flı »ı. ±I›Îflı› …ÿÎ_ »ı. ±Î ‹fiW›˘fi˘ ÿıË »ı ±ı‹Î_› …ÿÎ_ »ı. ’HÎ ±Î ÷˘ ωiÎÎfi◊Ì ±Î ⁄‘_ ∂¤_ ◊¥ √›_ »ı, »ı ±fiı ’»Ì ‹flı »ıfiı, ±ı‰_ ±Î ⁄‘_ …√÷ «ÎS›Î ¿flı. ÷ı ‹ÎHÎÁ √Ò_«Î›˘ »ı. ≠Ufi¿÷ν — ˉı ƒT› ±fiı ‰V÷... ‰V÷ ±ıÀ·ı ±Ï‰fiÎÂÌ. ±Î » ƒT›˘ Á΋ÁÎ‹Ì ¤ı√Î_ ◊Λ ÿÎÿÎlÌ — √HÎ ±fiı ’›Î˝› …ı‹Î_◊Ì µI’Lfi ◊Λ »ı ±ı ƒT› I›Îflı ±‰V◊Î µI’Lfi ◊Λ. »ı. ≠Ufi¿÷ν — ±ı » ƒT›˘ ±ı¿⁄ÌΩ‹Î_ ¤‚Ì Ω› ¬flÎ_ ? ≠Ufi¿÷ν — ±fiı ‰V÷ ? ÿÎÿÎlÌ — ¤‚ı. » ƒT›˘ ±ı¿⁄ÌΩ‹Î_ (Ï‹Z«fl V‰w’ı) ¤‚‰Î◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ƒT› ±ı … ‰V÷. … ±Î‰_ ◊›_ »ı. ≠Ufi¿÷ν — ±Î’HÎı ±Î …ı ‰Î÷ ¿fḻı fiı, ±Î’b_ ±Î …ı ÷k‰ ≠Ufi¿÷ν — ±˘÷≠˘÷ ◊¥ Ω› ¬flÎ_ ? ±fiı …ˆfi˘ …ı ‰Î÷ ¿flı »ı ±ı ÷k‰, ±ı ⁄ı‹Î_ Œıfl Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ¿ı ’Ïfl‰÷˝fi ’΋ı, ±Î ⁄‘Î_ » ƒT›˘ ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ …, Œıfl ¿Â˘› fiËŸ. ’Ïfl‰÷˝fi‰Î‚Î_ »ı. ±Î¿Î ZÎıhÎ »ı ±fiı ±ıfiÌ ±_ÿfl ’fl‹Îb ±Î‹ ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄ÿ·Î›Î ¿flı »ı ? ’Ïfl‰÷˝fi ◊›Î Œflı. ±ÎI‹Î fiı ’fl‹Îb ⁄‘_ ¤ı√_ ◊¥fiı ’»Ì ±Î Ï‹Z«fl ∂¤_ ◊¥ ¿flı »ı ? Ω› »ı. µI’ÏkÎ …ıfiÌ ◊Λ ±ıfi˘ ωfiΠ»ı. ±ıÀ·ı ±ı ±‰V◊ÎfiÌ µI’ÏkÎ »ı. ±ıÀ·ı ±ı ωfiΠ◊Λ, ’HÎ ±ÎI‹Î ÷˘ µI’Lfi ◊›˘ fi◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ±Î …ı ⁄‘_ ÿı¬Î› »ı fiı, ÷ı ⁄‘_ ±ı¿ … Ω÷fi_
 7. 7. (1) ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘◊Ì fl«Î›_ ωr ! 13 14 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ÿı¬Î›Î ¿flı ÷˘ ’Ïfl‰÷˝fi fiÎ ¿Ëı‰Î›. ⁄‘_ ‰ÎflÎŒfl÷Ì ÿı¬Î›Î … ¿flı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ’˘÷ı ±’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· … ˢ› ÷˘ ¿›_ ¿›_ …±ı ±ı ? ⁄‘Îfiı ’˘÷ı …±-ΩHÎı. ±fiı ⁄‘Î_ ÷k‰˘ ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı Œ›Î˝ … ¿flı »ı. ı ΩıfiÎfl ÷ıfi˘ ÷ı … ±fiı Ωı‰ÎfiÌ ‰V÷ Œ›Î˝ ¿flı. ±ı «Î·ı fiËŸfiı ! ÿflı¿ ÷k‰ ±Î‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ¤ı√Î_ ◊¥ Ω› »ı. ±ı‹Î_ F›Îflı ’ÿ˚√· Ωı‰ÎfiÌ ‰V÷ √¥, ÷ıfiÌ ΩıÕı ΩıfiÎflı› √›˘. ŒflÌ Ωı‰ÎfiÌ ‰V÷ √¥, fiı ±ÎI‹Î ⁄ı ’ÎÁı ±Î‰ı »ı I›Îflı I›Î_ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ±Î‰_ ◊¥ Ω› »ı, ÷ıfiÌ ΩıÕı ΩıfiÎflı› √›˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ‰V÷fiÎ ’›Î˝›˘ ωfiÎÂÌ ±fiı ¿ı ⁄ıµ‹Î_ ’˘÷Îfi΋Î_ …ı √HÎ »ı fiËŸ ±ı‰Î_ fi‰Î √HÎ ∂¤Î ◊Λ »ı, ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ·. ‰V÷fiÎ √HÎ ±Ï‰fiÎÂÌ ±fiı ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ·Ö ±fiı ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ∂¤Î ◊Λ »ı. ¿˘¥fiı ¥E»Î fi◊Ì ±Î‰Ì ’HÎ V‰¤Î‰◊Ì ‰V÷fi_ ƒT› ±Ï‰fiÎÂÌ ±fiı ±’Ïfl‰÷˝fiÂÌ·. ±Î‰_ ∂¤_ ◊¥ Ω› »ı. ⁄‘Î_ ÷k‰˘fi˘ … V‰¤Î‰ ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· »ı. Œıfl, ωfiÎÂÌ ±fiı ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ·‹Î_ ! ±ÎI‹Î ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ·, iÎı›fiı ¿ÎflHÎı ! ≠Ufi¿÷ν — ˉı ÿÎÿÎ, ωfiÎÂÌ ±fiı ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ⁄ı‹Î_ Â_ ≠Ufi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ ¿ı …√÷‹Î_ ⁄‘Ì … ‰V÷ ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· Œıfl ? »ı, ±ÎI‹Î ’HÎ ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· »ı. «ˆ÷L› ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ¿¥ flÌ÷ı ˢ¥ ¿ı, ±ı …flÎ Á‹Ω‰˘. ÿÎÿÎlÌ — ωfiÎÂÌ ÷˘ fiΠ… ◊¥ Ω›. ±ı¿ ‰V÷ ÁfiÎ÷fi ˢ‰Î »÷Î_› Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ˢ› ±fiı ωfiÎÂÌ «Ì… ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — «ˆ÷L›fiÎ √HΑ‹˝ »ı ’˘÷ÎfiÎ. √HÎı› »ı fiı ’λΠ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· V‰¤Î‰fiÌ ¿Ëı‰Î› … fiËŸ. ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· …ı »ı, ±ıfi˘ ‘‹ı˝› »ı. √HÎ ±ı ¿Î›‹fiÎ »ı fiı ‘‹˝ ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· »ı. …ıÀ·Ì «ÌΩı ωfiÎÂÌ ÷˘ ±‹¿ ¤Î√ … »ı. ±fiı ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ÷˘ ±ÎI‹Î ’HÎ ±Î …√÷‹Î_ ’fl‹ıfiLÀ, ÁfiÎ÷fi, ¥Àfi˝· »ı ±ı ⁄‘Îfiı √HÎ ±fiı ‘‹˝ »ı. ±Î » ›ıı ÷k‰˘ ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· »ı. ⁄Lfiı ˢ› ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÎ √HÎ ¿›Î ? ÷˘ ±Î ±fi_÷ iÎÎfi, ±fi_÷ ÿ½fi, ±fi_÷ „@÷, ±fi_÷ Á¬‘΋, ⁄ÌΩ CÎHÎÎ √H΢ »ı. ±Î ⁄‘Î ≠Ufi¿÷ν — » ÷k‰˘ ±ı ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· »ı, ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? » …ı ±ıfiÎ √HÎ »ı, ÷ı ÷ıfiÎ ¿Î›‹fiÎ, ’fl‹ıfiLÀ. ˉı ‘‹˝ ¢ ? ‹ËŸ ÷k‰˘ ±fiı ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ∂¤_ ◊›ı·_ ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· …ı ’fl‹ıfiLÀ √H΢ »ı, …ı‹ ¿ı ±fi_÷ iÎÎfi, iÎÎfi ±ıÀ·ı ≠¿Î ±ı¿ »ı ? Ω÷fi˘. ÷ı ≠¿Î ±ıfiÌ …ı ⁄ËÎfl ±‰V◊Î ◊Λ, ÷ı ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ˢ› ÿÎÿÎlÌ — ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋ı› ¬fl_. ±ı ÷˘ Á_ÁÎfl ±’ıZÎαıı ±ıÀ·ı iÎı›fiÎ ≠‹ÎHÎı iÎÎfi Œ›Î˝ ¿flı. iÎı› ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· »ı ±ıÀ·ı iÎÎfi ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋. ’HÎ ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ◊Λ. ÿ½fi, ºU› ’HÎ ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· »ı ±ıÀ·ı ƒpÎ ’HÎ ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ◊Λ. ±ı (iÎı›˘-ºU›˘fiÎ) ±Î‘Îflı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±ı … ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· »ı fiı ? (iÎÎfi-ÿ½fi) ±‰V◊Πˢ›, ±ı ±‰V◊Î ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ V‰¤Îω¿ ±’ıZÎαı ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ·. ±ıfiÌ »ı ÷ı ≠Ufi¿÷ν — ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı ÷˘ ±’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· … ¿Ëı‰Î› »ı ±‰V◊α˘ ˢ› »ı, ±ÎI‹ÎfiÌ ±‰V◊Î, ’ÿ˚√·fiÌ ±‰V◊Î, ±ı ±‰V◊Î fiı ? ωfiÎÂÌ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı ¿ı, ±Î (iÎı›˘-ºU›˘) ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ˢ› ÷˘ ≠Ufi¿÷ν — ±Ï‰fiÎÂÌfiÎ ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· V‰¤Î‰◊Ì Ï‰fiÎÂÌ «ÌΩı ±ıfiı ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· … Ωı¥ ¿ı. ±’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· Ωı¥ ¿ı fiËŸ. µI’Lfi ◊Λ »ı ±ı ÿά·˘ ±Î’Ì Á‹Ω‰˘. Ö Ï‰ÂıÊ Œ˘Õ ‹ÎÀı …±˘ ±ÎM÷‰ÎHÎÌ lıHÎÌ-3, ’Îfi fi_. 60 ◊Ì 62, ±ÎI‹√H΢ — iÎÎfi-ÿ½fi
 8. 8. (1) ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘◊Ì fl«Î›_ ωr ! 15 16 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ …ı ’Ïfl‰÷˝fi ◊Λ »ı fiı ±Î ⁄‘_ ÿı¬Î› ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘Ì ‰V÷... »ı ωfiÎÂÌ. CÎÕÌ ’»Ì ¿_¥fi_ ¿_¥ ‰Îÿ‚Ì ◊¥ Ω› fiı ¿_¥fi_ ¿_¥ ◊¥ ≠Ufi¿÷ν — fiΉ_÷ fiı ±Ï‰fiÎÂÌ, ⁄ı› ? Ω›fiı ⁄‘_ ±Î ? ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ ÿı¬Î› fiËŸ ±fiı …ı ÿı¬Î› »ı ±ı ωfiÎÂÌ ÿı¬Î› »ı. ωfiÎÂÌ ⁄‘Î ±‰‚ˉ‚ ◊›Î ¿flı »ı ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, fiΉ_÷ ÷˘ ±‰V◊α˘, ’HÎ ±Î ÷˘ ‹ËŸ ÷ıfiÌ ±_ÿfl ÷k‰˘ »ı, ÷ı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı, ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· »ı. ±_ÿfl ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ±ıÀ·ı Ïfifl_÷fl ’›Î˝› Œ›Î˝˝ … ¿flı. ¤˛‹HÎ÷Î … ¿›Î˝ ¿flı »ı, ⁄Ì…_ ¿Â_ ¿fl÷Î_ fi◊Ì. ±fiı ÷ı CÎÕÌ¿‹Î_ ±Î‹ ≠Ufi¿÷ν — ±ıfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ flËÌfiı Œ›Î˝ ¿flı ? ÿı¬Î› fiı CÎÕÌ¿‹Î_ ±Î‹ ÿı¬Î›. CÎÕÌ¿‹Î_ ±Î ⁄Î… ‰Îÿ‚ ÿı¬Î›, CÎÕÌ¿‹Î_ ±Î‹ ÷ÒÀÌ Ω› fiı ±Î‹◊Ì ±Î‹ …÷_ flËı, CÎÕÌ¿‹Î_ ’λ_ ÿÎÿÎlÌ — V‰¤Î‰‹Î_ flËÌfiı. ±Î‹ ‹ıCΑfiÊ ÿı¬Î›, CÎÕÌ¿‹Î_ ∂ÕÌ Ω› ’λ_ ±ı ⁄‘_. ‹Ò‚ V‰w’ ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Î ±Ï‰fiÎÂÌ »ı, ˉı ±ÎI‹Îfi_ ¿›_ ’Ïfl‰÷˝fi ±Ï‰fiÎÂÌ, ±Î …√÷‹Î_ ‹Ò‚ ±Ï‰fiÎÂÌ … »ı ⁄‘_, ωfiÎÂÌ ⁄‘_ ◊Λ »ı ±ı‹Î_ ? ÿı¬Î›Î ¿flı ±fiı ±Ï‰fiÎÂÌ ±Î_¬ı ÿı¬Î› fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±ÎI‹Î, ‹Ò‚ «ı÷fi ƒT›, ’»Ì ±ı‹Î_ √HÎ. ÷ı ±Î ⁄‘Î ’fl‹Îb±˘ »ı fiı, ÷ı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ÷ı ±Î‹ Œ›Î˝ √H΋Î_ ±fi_÷ iÎÎfi, ±fi_÷ ÿ½fi, ±fi_÷ „@÷, ÷ı ±Î iÎÎfi◊Ì ÷‹ı … ¿flı, Ïfifl_÷fl Œ›Î˝ … ¿flı. ±ı¿ ’fl‹Îb ⁄ÌΩ ’fl‹Îbfiı ±˘‚_√ı Ωı÷Î fi◊Ì, ±ı ’›Î˝›◊Ì …±˘ »˘. iÎÎfi ÷˘ ±ıfi˘ √HÎ »ı. √HÎ ±ıÀ·Î ¤Î√fiı Á‹› ¿è΢. ±ıfiÎ ’fl◊Ì ¿Î‚fi_ ÏfiÏ‹kÎ ¿Îœu_. ±ı ⁄‘_ ±ÎC΢’λ˘ fiÎ ◊Λ. ±ıfi˘ ’›Î˝› … ±ÎC΢’λ˘ ◊Λ, √HÎ Ïfifl_÷fl ±Î Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fi ◊›Î … ¿flı. ±Î ±ÎI‹Î fiı ⁄Ì…_ ⁄‘_› ÁÎ◊ı flËıfiÎfl˘. ωfiÎÂÌ ‰V÷fi_ ’Ïfl‰÷˝fi ◊Λ »ı. ±ı‹Î_ ±ÎI‹ÎfiÌ ’Ïfl‰÷˝fi ◊›Î … ¿flı. iÎÎfi„@÷ ’Ïfl‰÷˝fi ’΋ı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‰V◊α˘fiı “ΩıfiÎfl” “iÎÎfi” »ı. ÷ı ±‰V◊Î ⁄ÿ·Î› ÷ı‹ iÎÎfi ’›Î˝› ⁄ÿ·Î› »ı. ’›Î˝›˘fi_ ≠Ufi¿÷ν — ±Î …ı ’fl‹Îb Ïfifl_÷fl Œ›Î˝ ¿flı, ±ıfiı ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fi ◊›Î … ¿flı »ı. »÷Î_ ÷ı‹Î_ iÎÎfi © … flËı »ı, ¿Ë˘ »˘ ? Á_’ÒHν © flËı »ı, Á‰ÎÙ√ © flËı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…_ Â_ I›Îflı ? ±ı¿ „V◊Ï÷‹Î_ fiÎ flËı‰. „V◊Ï÷ Œ›Î˝ _ ≠Ufi¿÷ν — iÎÎfi ¿›Î V‰w’ı Œflı »ı ? ’›Î˝› V‰w’ı ? … ¿fl‰Ì, Ïfifl_÷fl ±‰V◊Î ⁄ÿ·Î›Î … ¿flı.... ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ’›Î˝›fiı ’HÎ …ı ΩHÎı »ı ÷ı ’˘÷ı ≠Ufi¿÷ν — ±ı ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ¿èÎ_, ÷˘ ±ÎI‹Î ±Ï‰fiÎÂÌ »ı fiı »ı, ©ÎI‹Î »ı. ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· »ı ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ ±ıfiÎ◊Ì Ï‰fiÎÂÌ «ÌΩı µI’Lfi ◊Λ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ’HÎ (‰V÷) ±Ï‰fiÎÂÌ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? ‰V÷ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ωfiÎÂÌ »ı ÷ı◊Ì … ÿı¬Î› fiı ±Î‹ ±Î. ±ı¿ ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ˢ› ÷˘ … »ı ÷ı ‰V÷ ˢ›, fiËŸ ÷˘ ‰V÷ … fiÎ «Ì… ⁄Ì…ı …÷Ì Ë˘›, ÷ı hÎÌΩ ±ıfiÎ ’ÕCÎÎ ÿı¬Î› ±Î’HÎfiı. ±Î’HÎı ˢ›. ±Î¿ÎÂfiÎ Á΋_ Ωı¥±ı ±fiı CÎÕÌ¿‹Î_ ‰Îÿ‚ ±Î‰Ìfiı ∂¤_ flËı. ÷ı ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ⁄‘Ì ‰V÷ ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ◊¥ ? ‰Îÿ‚ O·ı¿ (¿Î‚_) ˢ› ÷˘ ±Î’HÎfiı ¿Â_ fiÎ ÿı¬Î›, ’HÎ ⁄ı Ï‹ÏfiÀ,
 9. 9. (1) ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘◊Ì fl«Î›_ ωr ! 17 18 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ’Î_« Ï‹ÏfiÀ ’»Ì ’λ_ …flο ¬ÁÌ Ω› ±ıÀ·ı ‹ËŸ ·Î· ÿı¬Î› ⁄˘·˘ »˘ ±ı fiÌv⁄ıfi Àı’ ¿flı »ı. ’HÎ Àı’flı¿Õ˝ ⁄˘·÷_ fi◊Ì ¿ı ±Î ¿Â_. ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ±ı Ë‹HÎı ◊˘ÕÌ ‰Îfl ’Ëı·Î_ fiˢ÷_ ÿı¬Î÷_. ÷˘ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√˘ »˘ ÷‹ı. ±ıÀ·ı ¬·ÎÁÎ ’Ò»‰Î ’Õı »ı. ¿Ëı, ±ıωÕLÁ ŒıflŒÎfl ◊›˘ ±fiı ±ıfi_ …ı.... ÿÎÿÎlÌ — ¬·ÎÁÎ ’Ò»‰ÎfiÎ ±ı ÷˘, ’Ò»˘ ±ı. ±ı ’Ò»ı »ı ±ı ≠Ufi¿÷ν — ÷˘ ÷˘ w’Î_÷fl ¿Ë˘, ’Ïfl‰÷˝fi fiÎ ¿Ëı¢. ÀÎ¥‹ Âı‹Î_ Ω› ÷ı Ï¿_‹÷ ¿Ë_ »_. ±ı¿ ¿·Î¿ ±Î‰Î K›Îfi‹Î_ ˢ› fiı ÷˘›ı ¿Î‹ ¿ÎœÌ fiάı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î K›Îfifiı ’ÿ˚√·‹Î_ fiά÷Î ÿÎÿÎlÌ — w’Î_÷fl ±ıfiı fiÎ ¿Ëı‰Î›. w’Î_÷fl ÷˘ ±ı¿ … ÷k‰fiı fi◊Ì ¤√‰Îfi. Ïfl·ıÏÀ‰ Ïfl›·‹Î_ fiάı »ı. ±Î¬_ …√÷ … Ïfl·ıÏÀ‰ ·Î√ ’Õı. w’Î_÷fl ¿˘fiı ·Î√ ◊Λ ¿ı ±Î w’Ì ÷k‰fiı, ’ÿ˚√· ‰Î÷˘ ¿flı »ı fiı ±Î Ïfl·ıÏÀ‰ Ïfl›·fiÌ ‰Î÷˘ »ı. ±ı¿·Îfiı ±fiı ÷ı› ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· … ¿Ëı‰Î›. w’Î_÷fl ÷˘ ΩÕ_ ¿Ëı‰Î› ±ı ⁄ËÎflfiÎ ¤Î√fiı. ‹Ò‚ …ı ’ÿ˚√· »ı fiı, ±ı ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ·. ‹ËŸ » ¥Àfi˝SÁfi_ Ïfl‰˘S›Âfi ! © … ˢ›, ÷k‰ ±ıfi_ fi΋. ±ÎI‹ÎfiÎ √HÎ ¿›Î ? ÷˘ ¿Ëı, iÎÎfi- ≠Ufi¿÷ν — ’Î_« ÷k‰fiÌ ΩıÕı »ßÎ ÷k‰fi˘ ‹ı‚Î’ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÿ½fi. √HÎ »ı ÷ı VÀıÕÌ flËı ±fiı ±‰V◊Î ¿¥ ? I›Îflı ¿Ëı, ÿı¬Î‰Î‹Î_ ◊Λ »ı ? ±Î‰ı, ΩHΉ΋Î_ ±Î‰ı ±ı ±‰V◊α˘ ⁄‘Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±Î » ÷k‰˘ ±Î …√÷‹Î_ ¤˛‹‹ÎHÎ ¿flÌ flèÎÎ_ »ı. ≠Ufi¿÷ν — ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ±ı ÂOÿ Á΋ÎL› ¤ÎÊ΋Î_ …÷˘ flËı ±ı‹Î_ ±Î ⁄‘Î_ ÷k‰˘ ’λÎ_ ±ı‰Î_ »ı ¿ı ¿˘¥ ¿˘¥fiı ‹ÿÿ ¿flı fiËŸ, »ı. ¿˘¥ ¿˘¥fiı »ı ÷ı µ’¿Îfl ¿fl÷_ fi◊Ì, ¿˘¥ ¿˘¥fi˘ ¿÷ν fi◊Ì, ¿˘¥ ÿÎÿÎlÌ — Á΋ÎL› ¤ÎÊÎfi˘ … ÂOÿ »ı ±Î, ‹Ò‚ ¤ÎÊÎ fi◊Ì. ¿˘¥fiı hÎÎÁ ±Î’ı fiËŸ, ±ı¿Î¿Îfl ◊Λ fiËŸ ±ı‰Î_ ÷k‰˘ »ı. ±ıÀ·ı „@·›fl »ı ⁄‘Î_. ±Î …√÷‹Î_ …ı ±Î¿Î »ı, ±ı‹Î_ ±Î ÷k‰˘ Œ@÷ ≠Ufi¿÷ν — ‹Ò‚ ¤ÎÊÎfi˘ ¿›˘ ? Á‹ÁflHÎ ¿›Î˝ ¿flı »ı Ïfifl_÷fl ±fiı Œ›Î˝ … ¿flı, ⁄Á. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ‹Ò‚ ¤ÎÊÎfi˘ ±◊˝ ¿Î‹fi˘ … fiËŸ. ÷‹Îflı ˉı ±Î » ‰V÷±˘ »ı ±ı ¿˘¥ ¿˘¥fiı ÏÕ’ıLÕLÀ »ı … fiËŸ ¿Î‹‹Î_ Â_ ·Î√ı ? ±ËŸ …ı ¤ÎÊÎ ‰’flÎ÷Ì Ë˘› ÷ı … ¿Î‹fiÌ. ¬flÌ flÌ÷ı. ±ı ÷˘ ±ı‰_ ·Î√ı »ı ¿ı ±Î ÏÕ’ıLÕLÀ’b_ »ı. ÏÕ’ıLÕLÀ ±ÎI‹Î Á_⁄‘Ì ¿Î_÷ı »ı ±Î ·˘¿˘. ⁄‘Ì ‰Î÷˘ ’Ò»ı »ı ±ı ±ÎI‹Î _ »ı … fiËŸ, ’˘÷ ’˘÷ÎfiÎ_ V‰¤Î‰‹Î_ … flËı »ı. …√÷ ⁄Ë Ï‰Â΂ Á_⁄_‘Ì ¿Î_I›_ ¿Ëı‰Î›. Á_ÁÎfl Á_⁄_‘Ì ¿Î_÷‰_, ¿ÊΛ Á_⁄_‘Ì ¿Î_÷‰_, ’H› Á‹…‰Î …ı‰_ »ı. ÷‹fiı …ı …ı ω«Îfl ±Î‰ı ÷ı ¿Ë˘fiı, ⁄˘·˘fiı, Á_⁄_‘Ì ¿Î_÷‰_, ’Î’ Á_⁄_‘Ì ¿Î_÷‰_ ±fiı ±Î ¿Î_÷‰_ ±ı‹Î_ ⁄Ë Œıfl. ’Ò»˘fiı.... ’Òflı’Òfl_ ’Ò»˘ fiı ! ±Î‹Î_ ÀÎ¥‹ CÎÎS›˘fiı ±ı ¿_¥ ±˘fl … Ω÷fi__ ±Î ! ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ≠Ufi¿÷ν — ¤ı√_ @›Îflı ◊›_ ? ¿˘¥ ±Î‹Î_ ÀÎ¥‹ ⁄√ÎÕı … fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ‰V÷fiÌ ««Î˝ … fiÎ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘Î ’fl‹Îb »ı ÷ı ±Î‹ Ïfl‰˘S‰Ÿ√ ◊›Î ¿flı ˢ›. ±Î’HÎı I›Î_ …ı ‰Î÷ ◊Λ »ı ÷ı ‰Î÷ ‰SÕ˝‹Î_ ¿˘¥ …B›Î±ı ¿flÌ »ı fiı «ı÷fifiı› Ïfl‰˘S‰Ÿ√ ¿flı »ı. ⁄‘_ ¤ı√Î_ ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ÷fl÷ ¿ı fiËŸ ¿˘¥. ±Î‰flHÎ ±Î‰Ì Ω›. ’»Ì »^ÀÎ_ ’ÎÕı I›Îflı ±Î‰flHÎ ÷ÒÀÌ Ω› ±fiı ≠Ufi¿÷ν — ÷‹ı …ı ⁄˘·˘ »˘ ¿ı ±ı‹Î_ Á‹…HÎ fiÎ ’ÕÌ ? ÷‹ı …ÿÎ_ ’ÕÌ Ω›.
 10. 10. (1) ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘◊Ì fl«Î›_ ωr ! 19 20 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ≠Ufi¿÷ν — ¤ı√Î_ ◊›Î_, ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ÷˘ ◊›˘fiı ¿ı @›Îflı¿ ÿÎÿÎlÌ — w’Ì ±ıÀ·ı ⁄‘_ ÿı¬Î›, ¥„Lƒ›◊Ì ±fi¤‰Î› ±ıÀ·ı ±ı …ÿÎ_ Ë÷Î_. w’Ì. ÷ı ±Î …Õ ±ı¿·Ì … w’Ì »ı. ±ÎI‹Î ±ı w’Ì fi◊Ì, ±Î ±Î¿ÎÂı w’Ì fi◊Ì. ±ı ÀÎ¥‹ı› (¿Î‚) w’Ì fi◊Ì. √Ï÷ÁËΛ¿ »ı ÷ı ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î_ »±ı » ±Î‹ √˘‚ Œfl÷Î_ Œfl÷Î_ Œfl÷Î_ w’Ì fi◊Ì. „V◊Ï÷ÁËΛ¿ »ı ÷ı w’Ì fi◊Ì. ’Î_« ±w’Ì »ı ±fiı ±ı¿ Ïfl‰˘S‰Ÿ√ ◊›Î I›Îflı ¤ı√Î_ ◊¥ Ω› »ı. w’Ì »ı. ’Î_« ±«ı÷fi »ı, ±ı¿ ±ÎI‹Î «ı÷fi »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı » ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı Âw±Î÷◊Ì … »±ı » Ïfl‰˘S‰ ◊›Î ¿flı »ı ? ÷k‰˘◊Ì ±Î ⁄fiı·_ »ı. ÿÎÿÎlÌ — Ë_±... ⁄Á. ±Î ¤ı√Î_ ◊›Î_. ±ıÀ·ı ÏÁ@Á ¥Àfi˝SÁfi_ ±Î ‰Î÷ ÷˘ ±ı‰Ì »ı fiı ⁄Ë ¨ÕÌ ‰Î÷˘, ÷ı iÎÎfiÌ ’vÊ ’ÎÁı Ïfl‰˘S›Âfi, ±ıfi_ fi΋ …√÷. ΩHΉΠ…ı‰Ì »ı. ΩH›Î ’»Ì ⁄Ì…_ ¿Â_ ΩHΉÎfi_ ⁄Î¿Ì fiÎ flËı. ±Î¬Î …√÷fiÎ ’ÌV÷ηÌÁ ÂÎVh΢ (±Î√‹˘) ±ÎfiÌ ‹ËŸ ±Î‰Ì √›Î_ ˢ›. ±Î »ı ⁄˛õÎ_ÕfiÎ » ÷k‰˘ ! ÷Ì◊*¿fl˘ ¿Ëı »ı ¿ı «ı÷fi, ’»Ì ’fl‹Îb, hÎÌ…_ ¿Î‚ ÷k‰, ’»Ì ±Î ÷˘ ¿˘¥±ı ⁄fiÎT›_ … fi◊Ì …√÷fiı. «ÌΩı ⁄‘Ì ¿Î›‹fiÌ ±Î¿Î ÷k‰ »ı «˘◊_ ±fiı ‘‹Î˝„V÷¿Î› ±fiı ±‘‹Î˝„V÷¿Î›. ±Î … »ı. (¿Î‚ ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ) ’Î_« ±„V÷¿Î› ¿Ëı‰Î› »ı. ±ı‰Î » ÷k‰˘fiÌ ≠Ufi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı ¿›Î ¿›Î ? ±ı » ÷k‰˘fi_ ¿Î›˝ Â_ »ı, ¢‘¬˘‚ ÷Ì◊*¿fl˘±ı ¿flı·Ì »ı, ¿ı‰‚iÎÎfiı ¿flÌfiı. ±ı ⁄‘_ Á‹…‰_ »ı. ÷k‰ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘Î_ ÷k‰˘ ’˘÷’˘÷Îfi_ ¿Î›˝ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ±ı‹Î_ ÷k‰ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ¿ı ±ıfiÎ √HΑ‹˝ ÁÏË÷ ˢ› ÷˘ … ÷k‰ ±ı¿ ±ÎI‹Î, …ı ‹Ò‚ «ı÷fi, …ıfiı «ı÷fi ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ±fiı ⁄Ì…_ ¿Ëı‰Î› ±fiı Á÷˚ ˢ›. …Õ, …ıfiı ±b ¿Ëı »ı fiı, ±b-’fl‹Îb ÷ı. hÎÌ…_ »ı ÷ı, ±Î ⁄ıµfi΋Î_ „@÷ fi◊Ì, …‰Î-±Î‰‰ÎfiÌ ÷ı „@÷ ±ıfiı ·¥ Ω› »ı. ±ıfi_ fi΋ ≠Ufi¿÷ν — Á÷˚ ¿˘fiı ¿Ëı‰_ ? ‘‹Î˝„V÷¿Î›. ˉı ‘‹Î˝„V÷¿Î› ±ı¿·_ ˢ› ÷˘ ±ËŸ◊Ì …‰Î fiÌ¿‚ı ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — ±Î Á_ÁÎflfi_ Á÷˚ ÷˘ ωfiÎÂÌ Ë˘›, ±ıfiı ÁI› ’»Ì ∂¤˘ … fiÎ flËı. ±ıÀ·ı „V◊fl ¿fl‰Î ‹ÎÀı „V◊Ï÷ÁËΛ¿ »ı. ±ı ¿Ëı‰Î›. Á_ÁÎfl‹Î_ …ıfiı À%◊ ¿Ëı »ıfiı, ÷ı ÁI› ωfiÎÂÌ Ë˘› ±fiı «Îfl ◊›Î_ fiı ? ’Î_«‹_ ÷k‰ ±Î¿Î ¿ı …ıfiÌ ±_ÿfl ÿflı¿ ÷k‰˘ …B›Î ¬flı¬fl Á÷˚ »ı ÷ı ±Ï‰fiÎÂÌ Ë˘›. ÷ı ±Ï‰fiÎÂÌ “÷‹Îfl<_” V‰w’ »ı. ‹Î_√ı »ı, …B›Î Ωı¥±ı fiı ? …B›Î ‰√fl ÂÌ flÌ÷ı «Î·ı ? ±ıÀ·ı …B›Î ±fiı ±Î …√÷fi_ ÁI› ÷ı ÷˘ ¤√‰Îfifiı I›Î_ ±ÁI› »ı. ±Î ÷˘ ±Î’fiÎfl ’Î_«‹_ ±Î¿Î ÷k‰ ±fiı »ß_ ¿Î‚ ÷k‰. ±fiı ¿Î‚ ÷˘ Ïfl·ıÏÀ‰ ÁI› »ı, Ïfl›· ÁI› fi◊Ì. Ïfl›· ÁI› ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘› fiΉ_÷ ±b ÁÎ◊ı »ı, ’˘÷ÎfiÎ ¿Î‚ÎHÎ. fiΠˢ›. ±Î ÷˘ Ïfl·ıÏÀ‰ ÁI›fiı ÷‹ı ÁI› ¿fl‰Î Ω‰ ÷˘ ‰‚ı ¬fl<_ ±ıÀ·ı ±Î » ÷k‰˘ »ı. ¿Î‚, ±Î¿ÎÂ, √Ï÷ÁËΛ¿, „V◊Ï÷ÁËΛ¿, ¿Â_ ? …Õ ±fiı ±Î ±ÎI‹Î. ±ı‹Î_ ±ı¿ … …Õ ‰V÷ w’Ì »ı. ’»Ì ⁄Ì…_ Â_ ’Ò»‰_ »ı, Á÷˚fi˘ ¬·ÎÁ˘ ◊›˘ ÷‹fiı ? ≠Ufi¿÷ν — w’Ì ±ıÀ·ı ? ≠Ufi¿÷ν — ’Òfl˘ ◊›˘ fi◊Ì Ë∞.
 11. 11. (1) ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘◊Ì fl«Î›_ ωr ! 21 22 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Â_ ’Ò»‰_ »ı ¿Ë˘ ˉı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î›ı ’Õı »ı. ¿˘¥ ±ıfiı ’ÎÕfiÎfl fi◊Ì, ±ÎfiÌ ’λ‚ Ïfi›Ï÷ »ı. Ïfi›Ï÷ ±ıÀ·ı ≠‰ÎË ! ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Î »ı ±ı Á÷˚ ¿Ëı‰Î› ? Ïfi›Ï÷ ¿ËıÂı ¿ı “±Î ‹ıÓ ¿›*.” I›Îflı ’λ˘ ¿Î‚ ¿ËıÂı, “÷_ Â_ ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·Ì ÁfiÎ÷fi ‰V÷±˘ ˢ› ±ı ⁄‘Ì Á÷˚ ¿Ëı‰Î›. ¿flfiÎfl, Ë_ Ë÷˘ I›Îflı ◊›_.” ±ıÀ·ı ⁄‘Î_ ¿˘¥fiı ‹Î◊ı fiÎ ±Î‰‰Î ÿı. » ≥Àfi˝· »ı, ±ı ⁄‘Ì Á÷˚ ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹Î Á÷˚ »ı. ¿˘¥ µ’flÌ fi◊Ì, ±ı‰_ ÃflΉı. Ïfl›·‹Î_ fi◊Ì ¿˘¥ ·ı‰Îÿı‰Î ! ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘±ı ÷˘ ±ı‰_ … ‹Îfiı·_ ¿ı ±Î …√÷ Ïfi›Ï÷fiı ≠Ufi¿÷ν — ±Î¿ÎÂ, √Ï÷ÁËΛ¿, „V◊Ï÷ÁËΛ¿, ’fl‹Îb±˘ ±Î‘Ìfi … »ı. ÂÎVhοÎfl˘±ı ‰Î_‘˘ µÃÎT›˘. fiËŸ ÷˘ Ïfi›Ï÷fi˘ fl˘Œ ’ÕÌ ±fiı ¿Î‚ ±Î ⁄‘Î ÁÎ’ıZÎ ¿Ëı‰Î› ? ÿά·Î ÷flÌ¿ı ±ËŸ◊Ì I›Î_ √›Î Ω› ¿ı ‹Îflı ·Ì‘ı … «Î·ı »ı ±Î ! ±ıÀ·ı ¿˘¥◊Ì ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ±ıÀ·ı √Ï÷ ◊¥, ’»Ì „V◊Ï÷ »ı ±fiı √Ï÷ fi◊Ì ±ıÀ·ı „V◊Ï÷ fi◊Ì ±ı‰_ ⁄˘·Î› fiËŸ ¿ı ‹Îflı ·Ì‘ı ±Î …√÷ «Î·ı »ı. ±ÎI‹Î◊Ì ±ı‹ ÷˘ ±Î¿Î fi◊Ì. ⁄˘·Î› fiËŸ ¿ı ‹Îflı ·Ì‘ı «Î·ı »ı ±Î. ’ÿ˚√·◊Ì ±ı‹ ⁄˘·Î› fiËŸ. ±ı‰_ ±Î ÏfiÏ‹÷-fiˆÏ‹Ïkο »ı ⁄‘_. ÁÒ›˝ ±fiı ÿÏfl›˘ ⁄ı ¤ı√Î ◊›Î ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ √Ï÷ ˢ› ±fiı „V◊Ï÷ ˢ› I›Î_ ±Î¿Î ˢ›. I›Îfl◊Ì ±Î ‰fl΂ ∂¤Ì ◊¥. ¤ı√Î fiÎ ◊›Î ˢ÷ ÷˘ fiÎ ◊Î÷. ±ı‰_ ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ fi˘fi Ïfl·ıÏÀ‰ ‰Î÷ ◊¥. ±Î Ïfl·ıÀıÕ ·Î√ı »ıfiı ÷‹fiı ? V’ıÁfiÌ ‰Î÷ fi◊Ì. ≠Ufi¿÷ν — ËÎ. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı Ïfl›·‹Î_ V’ıÁ ˢ÷Ì fi◊Ì, „V◊Ï÷› fi◊Ì ÿÎÿÎlÌ — »÷Î_ ‹A› ¤Î√ ¿˘fi˘ »ı ? ±Î ’ÿ˚√·fi˘ ¤Î√ ˢ÷Ì. „V◊Ï÷ ˢ› ÷ı ÁÎ’ıZÎ »ı, √Ï÷› ÁÎ’ıZÎ »ı. »ı, ‹A›. ¿Î‚fiÌ ÷˘ ±Î’HÎfiı ⁄Ë ’Õı·Ì fi◊Ì. ⁄οÌ, ¿Î‚fiı ±fiı ÿıË‘ÎflÌ ±ÎI‹Î ±‰¿Î ‰√fl fiΠˢ› fiı ! ÿıË‘ÎflÌ fiΠˢ› ±Î’HÎfiı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±˘‚¬Î÷˘ fi◊Ì, ¬⁄flı› ’Õ÷Ì fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ı‰˘ ±ÎI‹Î ±ı ±ËŸ ±Î√‚ ˢ› fiËŸ. ±ıÀ·ı ⁄‘Î_ ÷k‰˘fiı ±ıfiı ⁄Îÿ ¿fḻı. ±Î √Ï÷ÁËΛ¿, ±Î „V◊Ï÷ÁËΛ¿ ±fiı ±Î’HÎı Ïfl›·‹Î_ ·ı‰Îÿı‰Î … fi◊Ì, Á_⁄‘ … fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı flËı÷Πˢ¥±ı _ ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ±ıÀ·ı hÎHÎ ⁄Îÿ ¿fḻı ±fiı «˘◊_ ±Î¿ÎÂ. ÷ı ÷ı CÎÕ̱ı ⁄Ì…_ ÷k‰ ⁄Î…‹Î_ ˢ›, ÷˘ ±ÎI‹Î ¿_¥ ‹ÎÏ·¿ fi◊Ì ¿ı ±Î¿Î ÷˘ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı »Ì±ı ¿ı ±Î¿Î ±ıÀ·ı ±Î ±ı¿ …B›Î ⁄ÌΩ_ ÷k‰˘fiı ¿Ëı ¿ı ÷‹ı «ÎS›Î Ω‰ ±ËŸ◊Ì. ±Î’fiÎfl_ »ı. ‹ÎÀı ±Î¿ÎÂfiı ±Î’HÎÌ ÁÎ◊ıı ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ˉı «Îflfiı ⁄Îÿ ¿fḻı. Œ@÷ ±Î …Õ ±fiı «ı÷fi (±Î’HÎı ’˘÷ı) ⁄ı ÷k‰˘fiÌ ≠Ufi¿÷ν — ±T›‰ËÎfl flÎÏ‹Î_◊Ì ∞‰ …ı T›‰ËÎfl flÎÏ‹Î_ ‹Îfl΋ÎflÌ »ı ±fiı ⁄ÌΩ «Îfl ÷k‰˘ ±ıfiı ËıS’ ¿flı »ı. ±ÎT›˘ I›Îflı ±ıfiı ¿Î‚ ’Ëı·˘ «˘ÓÀu˘ ¿ı ’ÿ˚√· «˘ÓÀu_ ¿ı Â_ «˘ÓÀu_ ? ¿›_ ÷k‰ ’Ëı·_ «˘ÓÀı ? ±ÎI‹Î ŒÁΛ˘ Âı‹Î_ ? ÿÎÿÎlÌ — ¿Î‚fiÎ ±Î‘Îflı ±Î‹Î_ ’Õu˘. ±Î‹ ≠‰ÎËfiÌ ’ıà ‰Ëı ≠Ufi¿÷ν — ±Î …Õ ÷k‰, ’ÿ˚√·‹Î_ ±ÎI‹Î ŒÁΛ »ı, ±ı »ı. ¿˘¥’HÎ ≠‰ÎË ±Î‰÷˘ ˢ› ÷˘ ±ıfi˘ ‰Îfl˘ ±Î‰ı ¿ı fiÎ ±Î‰ı ? ≠‹ÎHÎı ⁄ÌΩ ¿˘¥ ÷k‰‹Î_ ŒÁÎ¥ ¿ı ?
 12. 12. (1) ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘◊Ì fl«Î›_ ωr ! 23 24 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ÿÎÿÎlÌ — ‹A› ±Î …Õ ÷k‰, ’ÿ˚√· ±ı¿·_ …. ⁄Y›Î. ÷ı ±ı‰˘ ◊¥ √›˘ ’λ˘. ≠Ufi¿÷ν — ±Î¿Î ÷k‰ ¿ı ±ı‰Î_ ⁄ÌΩ_ ¿˘¥ ÷k‰‹Î_ ŒÁΛ ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿ …Õ ÏÁ‰Î› ⁄‘Î ±w’Ì. »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±w’Ì »÷Î_ «ı÷fi fiËŸ ±fiı ±Î’HÎı «ı÷fifiı ±w’Ì ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹ ÷˘ ±ı ⁄‘Î_ ÷k‰˘‹Î_ ±Î’HÎı ŒÁΛΠ»Ì±ı. ¿flÌ ±ıfiÎ µ’fl ‹ÿÎfl ⁄Î_‘̱ı, I›Îflı ¿Ëı, ÷˘ ‹Îfl ¬Î¥Â ! ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ ’Î_« »ı ÷ı ⁄‘Î_‹Î_ ±I›Îflı ŒÁΛΠ»Ì±ı. ⁄‘Î_±ı ±fiÎÏÿ◊Ì »±ı ÁÎ◊ı … ! ±Î’HÎfiı ⁄Î_K›Î »ı. ≠Ufi¿÷ν — ’Î_« ÷k‰˘ fiˢ÷Î_ I›Îflı ±ÎI‹Î @›Î_ Ë÷˘ ? ≠Ufi¿÷ν — ¬Î·Ì ±ı¿·Î ±‰¿Î‹Î_ ¤√‰Îfi ŒÁΛ ¿ı ⁄‘Î_ ÷k‰˘‹Î_ ŒÁΛΠ»ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ’Î_« ÷k‰˘ Ë÷Î_ fiËŸ, ±ı‰˘ Ïÿ‰Á … fi◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ fiËŸ, ±Î ŒÁΛΠ»ı ÷ı ⁄‘Î_ ÷k‰˘◊Ì ŒÁΛΠ∂B›˘. ±ÎI‹Î ±ıfiÎ ±Î‘Îflı … ±I›Îflı flè΢ »ı. ±ı F›Îflı ’˘÷Îfi_ »Ì±ı ±fiı ‰ˆiÎÎÏfi¿ ¿ÎflHÎ »ı ±ıfi_. ‰ˆiÎÎÏfi¿ µ’ÎÏ‘ »ı. ±Î ŒÁΛΠV‰w’ ΩHÎı I›Îflı ±ËŸ◊Ì »^À˘ ◊Λ, ÷ı ’Î_« ÷k‰˘ ⁄_‘ ◊≥ Ω›. ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ±Î Ë_ ‘˘Ï÷›_ ’ËıflÌfiı flV÷΋Î_ …÷˘ ˢ™ ±fiı ⁄Î¿Ì ’Î_« ÷k‰˘ ±ÎI‹ÎfiÌ ΩıÕı fiı ΩıÕı … »ı, ±ı ’»Ì fiÎfiÎ ’‰fi ±ÎT›˘, ’‰fi‹Î_ ‘˘Ï÷›_ ∂ÕÌfiı ’ı·Ì ⁄Î… ¿Î_ÀÎfiÎ Ω‚΋Î_ ∞‰ÕÎ_w’ı ˢ› ¿ı ‹˘ÀÎ_w’ı ¿ı {ÎÕw’ı ˢ›. {ÎÕ‹Î_› ’Î_« ÷k‰, ŒÁΛ_ ±ıÀ·ı ’λ˘ ±ı I›Î_ ¿Îœ‰Î ‹Î◊ο>À ¿fl_, I›Îflı ˢfl˘ ⁄ÌΩı fiÎfi΋Î_ fiÎfiÎ ∞‰‹Î_› ’Î_« ÷k‰, ⁄ı ≥ÏLƒ›‹Î_› ’Î_« ÷k‰, hÎHÎ ’‰fi ±Î‰ı ±fiı ⁄Ì∞ ⁄Î… ŒÁΛ_ ±ıÀ·ı Ω‚Î_ ±Î’HÎfiı »˘Õı fiËŸ. ≥„Lƒ›‹Î_› ’Î_« ÷k‰, «Îfl ≥„Lƒ›‹Î_› ’Î_« ÷k‰ ±fiı ±Î ’Î_« ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Â_ ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î’HÎı ŒÁΛΠ¿ı Ω‚_ ŒÁΛ_ ? ≥„Lƒ›‹Î_› ’Î_« ÷k‰ ΩıÕı fiı ΩıÕı … »ı. ≠Ufi¿÷ν — ±Î’HÎı ŒÁΛÎ. ±Î ÂflÌfl‹Î_ »±ı » ÷k‰˘ ¤ı√Î_ ◊›ı·Î_ »ı. ±Î ÷k‰˘ Ï‹Z«fl w’ı »ı, ¿Q’εLÕ fi◊Ì. ±ıÀ·ı …ÿÎ_ ’ÎÕÌ Â¿Î›. ¿Q’εLÕ ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎI‹Î ŒÁΛ˘ »ı, ±fi_÷ „@÷fi˘ ◊›˘ ±ıÀ·ı ±ÎI‹ÎfiÎ √HΑ‹˝ ⁄ÿ·Î¥ Ω› ±fiı ±Î …ÕfiΛ ‘HÎÌ ! „@÷fiı Â_ ¿flı ’HÎ, ‹Î◊Î Œ˘Õı ? √HΑ‹˝ ⁄ÿ·Î¥ Ω›. ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿·Î …Õ ÷k‰‹Î_ ŒÁΛ˘ »ı ±ı‹ … ±ı¿·_ ±ı‹Î_ ±ÎI‹Îfi_ ¿Â_ ⁄√Õu_ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ±Î‹Î_ Á_›˘√Ì ’ÿÎ◊˝ ‹Îfi‰Îfi_ fi◊Ì, ⁄‘Î ÷k‰˘fiÌ ±_ÿfl ŒÁΛı·˘ »ı. »ı. ⁄‘Ì ‰V÷±˘ ±Î » ¤ı√Ì ◊Λfiı, ±ı Á_›˘√Ì »ı. ±ıÀ·ı iÎÎfiÌ ÿÎÿÎlÌ — ±Î …Õ‹Î_ ŒÁΛ˘ ÷ı ŒÁΛ˘ ’HÎ ⁄‘Î_ ÷k‰˘fiÌ ’vÊ ±Îfiı ’λ_ »^À<_ ’ÎÕÌ ±fiı ±ÎI‹Î …ÿ˘ ¿flÌ ±Î’ı. ±ÎI‹Î ±_ÿfl ŒÁΛ˘ »ı. ˉı F›Îflı ⁄‘Î ÷k‰˘fiÌ ±fiı …ÕfiÌ fiı ’˘÷ÎfiÌ «˘A¬˘ … »ı, V‰E» … »ı, Œ@÷ Ï⁄·ÌŒ fl˘Ó√ »ı. ⁄ıfiÌ ±˘‚¬ÎHÎ ’ÕÂı ¿ı ÷fl÷ »^À˘ ◊¥ …Âı. ±Î ‹fiı ⁄Î_K›Î »ı ω¿S’˘ Ï·Ï‹ÀıÕ, ±ÎI‹√HÎ ±fi˚Ï·Ï‹ÀıÕ ! ÷ı ÷k‰˘ ±Î‰Î_ »ı fiı Ë_ ±Î‰˘ »_, ±ı‰_ ¤Îfi ◊Âı I›Îflı »^À<_ ◊¥ …Âı. ±Î ÷˘ ’ı·_ ⁄ı¤Îfi’HÎı «ÎS›_ ¿ı ±Î› ‹Îfl˘ √HÎ ±fiı ±Î …√÷ ÷˘ ⁄Ë ‹˘À_ ωÂ΂ Á‹…‰Î …ı‰_ »ı. ¿Â_ ⁄L›_ … ±w’Ì›ı ‹Îfl˘ √HÎ, ¿Ëı »ı. I›Îflı ⁄ÌΩ ÷k‰˘ ±w’Ì ÷˘ »ı …, fi◊Ì. ±Î ±ıfiÎ ±ı … » ÷k‰˘fiÌ … ±Î ⁄‘Ì CÎη‹ı· »ı, ⁄Ì…_
 13. 13. (1) ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘◊Ì fl«Î›_ ωr ! 25 26 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ¿Â_ fi◊Ì. ÷ı‹Î_ ÷˘ ¿ıÀ·Ì› ‰V÷, ω¿S’˘ ¿ıÀ·Î ⁄‘Î ! I›Îflı ’»Ì ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¤‚ı fiËŸ. ±ıfiÎ ¤ı√Î_ ◊‰Î◊Ì ±‰V◊α˘ ¿˘¥ ’Ò»ı, ¿ı ω¿S’˘ ¿ıÀ·Î ⁄‘Î ËÂı ? ±ıfiÌ ¿˘¥ Ï·Ï‹À-Ï⁄Ï‹À ? µI’Lfi ◊Λ »ı. I›Îflı ¿Ëı, ±fi˚Ï·Ï‹ÀıÕ ‰V÷ … ±Î …√÷‹Î_ fi◊Ì ¿˘¥. ⁄‘Ì ≠Ufi¿÷ν — ¤ı√Î_ ◊Λ »ı ¿ı ±ı¿⁄ÌΩ fi∞¿‹Î_ ±Î‰‰Î◊Ì Ï·Ï‹À‰Î‚Ì ‰V÷±˘. Ï·Ï‹À‰Î‚Ì fiΠˢ÷ ÷˘ ÷˘ ¿˘¥ ’Ë˘Ó«Ì … fiÎ ±‰V◊α˘ µI’Lfi ◊Λ »ı ? ¿÷. ‹˘ZÎfiÌ ÷˘ ‰Î÷ … fiΠˢ÷. ⁄‘_ … Ï·Ï‹À‰Î‚_ »ı. ±Î Ï·Ï‹À‰Î‚_ »ı ÷ı◊Ì ±Î’HÎfiı ‹˘ZÎ ‹‚ı, fiËŸ ÷˘ ±Î ¿œÎ’˘-±…_’˘ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … V÷˘ fiı. Œfl÷Î_ Œfl÷Î_ ¤ı√Î_ ◊›Î_ ±ıÀ·ı fiı g«÷Î ’Îfl ‰√flfiÌ Ë˘›. ±‰V◊α˘ Œ›Î˝ ¿flı. ‹Ò‚ ‰V÷fiı ¿Â˘ ŒıflŒÎfl ◊÷˘ fi◊Ì. ≠Ufi¿÷ν — Ωı Ï·Ï‹À‰Î‚_ … »ı ⁄‘_, ÷˘ ’»Ì ±fi_÷ ÂOÿ ≠Ufi¿÷ν — »÷Î_ ±ı ÷k‰˘ ÷˘ ⁄‘Î_ ±·√ … flËı‰ÎfiÎ_fiı ? @›Î_◊Ì ±ÎT›˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ¿Î›‹ ±·√. ±I›Îflı› ±·√ »ı. ±I›Îflı› ÿÎÿÎlÌ — ±fi_÷ ±ıfiı ·Î√÷_‰‚√÷_ fi◊Ì. “±fi_÷” fiı ±ıfiı ÂflÌfl‹Î_ »ı, ÷˘› ±·√ »ı ⁄‘Î_. Â_ ·ı‰Îÿı‰Î »ı ? ±Î ⁄‘_ Ï·Ï‹À‰Î‚_ »ı. ±fi_÷ ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ ≠Ufi¿÷ν — ±ı‹fiÎ √HÎ-ÿ˘Ê˘ ±·√ … ˢ› ? ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ı, ÷ı› ÷‹fiı Á‹Ω‰‰Î ‹ÎÀı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ·˘¿˘fiı (» ÷k‰˘fiı) ÷˘ » ÷k‰ ΩHΉÎfiÌ …wfl … fi◊Ì. ±Î ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ±·√, V‰÷_hÎ, √HÎ-ÿ˘Ê˘ ±·√ ! ±ıÀ·ı ±Î “÷‹fiı” “÷‹Îfl_” ¤Îfi ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı. “÷‹ı” ¿ı‰Î »˘ ÷ı ? ⁄Î¿Ì ÷k‰fiı ±‹ı …ÿÎ_ ’ÎÕ̱ı. …ı‹ Á˘fi_ ±fiı ÷Î_⁄_ ⁄ı ¤ı√Î_ ◊›ı·Î_ ˢ›, ±ı‹fiı ¿_¥ ΩHΉÎfi_ ˢ› … fiËŸ fiı ! ±Î ÷˘ ⁄ı¤Îfi ◊›ı·˘ ˢ› ÷ı ’ı·Î Á˘fiÌ ·˘¿˘ …ÿÎ ’ÎÕı fiı ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î iÎÎfiÌ ’vÊ …ÿÎ_ ÷ıfiı ¤Îfi ¿flΉ‰Îfi_, ÷ıfiı ±ı‹ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı “¤¥, ÷_ ±fi_÷ iÎÎfi‰Î‚˘ ’ÎÕÌ Â¿ı. ¤ıÿ ωiÎÎfiÌ, …ıfiı ¤√‰Îfifi_ ≠Ï÷ÏfiÏ‘’b_ ˢ› ÷ı ¤Î√ »_. ÷_ ±fi_÷ ÿ½fi‰Î‚˘.” ’HÎ …ı ¤Îfi‹Î_ ˢ› ÷ıfiı ¿Â_ ¿Ëı‰Îfi_ ’ÎÕÌ Â¿ı. ÷ı ±‹ı ’ÎÕÌ Â@›Î. ±ıÀ·ı …ÿ˘ ◊¥ Ω› ±ÎI‹Î. ±ÎI‹Î ˢ› … fiËŸ fiı ! …ÿ˘ ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ¿‹˝ ⁄_‘Λ fiËŸ. “Ë_ ¿fl_ »_” ±ı‰_ ¤Îfi »ı I›Î_ Á‘Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ. “Ë_ ¿˘HÎ »_” ±ı‰_ ¤Îfi ◊Λ ±ıÀ·ı ¿‹˝ fiÎ Ωı ±Î ±fi˚Ï·Ï‹ÀıÕ Ë˘÷fiı ÷˘ ±Î ‹ÎHÎÁ˘ ⁄‘Î Áfl¬Î ÿı¬Î› ⁄_‘Λ. ±ı‰_ fiı ±ı‰_ ⁄‘_ Áfl¬_ fiΠˢ÷. ¿˘”¿fiı hÎHÎ ’√ ˢ÷, ¿˘”¿fiı ÁÎÕÎ hÎHÎ ’√ ˢ÷, ¿˘”¿fiı hÎHÎ ËÎ◊ ˢ÷, ¿˘”¿fiı «Îfl ËÎ◊ ˢ÷, ¿˘”¿fiı ≠Ufi¿÷ν — ±ı ±ÎI‹Îfi_ ±„V÷I‰ ’HÎ ¿_¥ ¿ÎflHÎfiı ·Ì‘ı … hÎHÎ ±Î_¬˘ ˢ÷. ’HÎ fiÎ, ±ı‹ fi◊Ì. Ωı ±fi˚Ï·Ï‹ÀıÕ Ë˘÷fiı ÷˘ ±Î ËÂıfiı ? ⁄ËÎfl√΋fiÎ ‹ÎHÎÁ˘ ±Î‰ı, ÷ı ¿_¥ fi‰Ì … Ω÷fiÎ ÿı¬Î›. ’ı·Î ÿÎÿÎlÌ — ±„V÷I‰fiı ¿ÎflHΠˢ÷_ fi◊Ì fiı ! …ı ±„V÷I‰ »ı, √΋fiÎ …ÿÎ. ±ıÀ·ı Ï·Ï‹ÀıÕ »ı, ±ı ±ı@{ı@À »ı. ¿˘¥ ’HÎ ÿı‹Î_ ÷ı ¿ı‰_ »ı ? ±„V÷I‰ »ı, ÷ı ‰V÷I‰‰Î‚_ »ı, ÁfiÎ÷fi »ı. ÁfiÎ÷fifiı Ω‰ ÷˘ ‹ÎHÎÁ ⁄ı ’√‰Î‚˘ fiı ⁄‘_ Áfl¬_ ÿı¬Î›. ¿˘¥ ¿ÎflHÎ ·Î√÷_ … fi◊Ì. ⁄‘Î_ ¿ÎflH΢ ·Î√ ◊Λ »ı ±‰V◊α˘fiı. ≠Ufi¿÷ν — ±ı¿ ÷k‰ ⁄ÌΩ_ ÷k‰‹Î_ ¤‚÷_ … fi◊Ì, ±ı ⁄Lfiı “’˘÷ı” ±‰V◊΋Î_ »ı ±fiı ÿı¬Î› ±ı ⁄‘Ì› ’Î»Ì ±‰V◊α˘ … ±·√ … flËı »ı fiıı ? »ı.
 14. 14. (1) ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰˘◊Ì fl«Î›_ ωr ! 27 28 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ‹@÷ … ±’Ήı ‹„@÷ ! ±Î …√÷‹Î_ » … ÷k‰˘ »ı ±fiı ÷ı ÿflı¿ Ïfi… V‰¤Î‰‹Î_ … »ı. ±fiı ÿflı¿ ’˘÷Îfi˘ … ¤Î√ ¤…‰ı »ı »÷Î_ » ÷k‰˘ ±fi_÷ ¿Î‚◊Ì flËı »ı. ’Î_« ±«ı÷fi ±fiı »ß_ ’˘÷ı «ı÷fi, …ı ⁄‘_ … ΩHÎı. ±ı¿ (’ÿ˚√· ’fl‹Îb) ÷k‰ ±ı‰_ »ı ¿ı ’˘÷ı («ı÷fi) …ı‰_ ±Õ’·_ [2] ¿flı ÷ı‰_ … ±ı ◊¥ Ω›. w’Ìfiı ÿı¬Ìfiı ’˘÷ı w’Ì ◊Λ »ı. ‹Ò‚ ’˘÷ı ±ÎI‹Î, ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ ! ±w’Ì »ı. ’˘÷ı ±Õ’·_ ¿fl‰Î◊Ì w’Ì ¨«_fiÌ«_ ◊Λ »ı ’HÎ fiΠ¿ÂÎfi˘ ◊÷˘ fi◊Ì. ±‰V◊Îfi˘ fiΠ◊Λ »ı. ±Õ’·_ ¿fl‰Î◊Ì Á_ÁÎfl ±ÎI‹Îfi_ V‰w’ ! ±fiı fiÎ ¿fl‰Î◊Ì ‹˘ZÎ. ±Õ’·_ @›Îflı fiÎ ¿flı ? F›Îflı ’˘÷ı ¤Îfi‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı. ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Î Â_ »ı ? Ö ‰ıÿfiÎ µ’flÌ ¤ıÿωiÎÎfiÌ ¿Ëı‰Î›, …ı ±ÎI‹Î ±fiı ⁄ÌΩ ’Î_« ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ±ı ‰V÷ »ı. ‰V÷ ±ıÀ·ı ¥Àfi˝· «Ì… »ı ÷k‰˘ »ı ±ı ⁄‘Î_fiı …ÿÎ ’ÎÕÌ ÿı. ±‹ÎflÌ ÏÁÏ©±˘ ·˘¿˘ ÷k‰ V‰w’ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ƒT›-√HÎ-’›Î˝› ÁÏË÷ »ı. ’˘÷Îfi_ ‰V÷I‰’HÎ_ Ω‚‰ı ’΋ı ±ı‹Î_ «Î·ı. »ı. ’˘÷ÎfiÎ √HÎ ’HÎ ⁄‘Î Ω‚‰Ì flάı ±fiı ±ıfiı ±‰V◊α˘ ’HÎ »ı. F›Î_ ⁄Ï© fi◊Ì I›Î_ »ı ±ÎI‹iÎÎfi ! » ÷k‰˘‹Î_ ±ı¿ «ı÷fi ÷k‰ »ı. …ıfiı ±Î’HÎı ±ÎI‹Î ¿Ë̱ı ÷k‰ ‰V÷ ΩHÎ‰Ì Ë˘› ÷˘, F›Î_ ⁄Ï© fi◊Ì I›Î_ … ΩHΉΠ»Ì±ı, ©ÎI‹Î ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ¤√‰Îfi ¿Ë̱ı »Ì±ı ±ı «ı÷fi ÷k‰ ‹‚ı. ⁄Ì∞ ¿˘¥ …B›Î±ı ÷k‰ ˢ› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄Ï©fiı Ï·Ï‹ÀıÂLÁ »ı ±fiı ⁄ÌΩ ’Î_«› ÷k‰ ±«ı÷fi »ı. ±ıÀ·ı «ı÷fi÷Î ±ı‹fi΋Î_ fi◊Ì. ı »ı ±fiı iÎÎfi ±fi˚Ï·Ï‹ÀıÕ »ı. ±ı iÎÎfiÌ ’vÊ Ë˘‰Î Ωı¥±ı. iÎÎfiÌ ÷˘ ‰SÕ˝‹Î_ ¿˘”¿ … Œıfl˘ ˢ› »ı. iÎÎfiÌ Ë˘› … fiËŸ fiı ! ‰SÕ˝‹Î_ ±ıÀ·ı …ı ÷k‰˘ ⁄‘Î_ »ı ±ı‹Î_ ’fl‹ ÷k‰ ˢ› ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î. ¿˘¥ «Ì… ±ı‰Ì fiΠˢ› ¿ı …ı iÎÎfiÌfiÎ iÎÎfifiÌ ⁄ËÎfl ˢ›. ±Î ’fl‹ ÷k‰ …ıfiÌ ÁflÿÎflÌ Ë˘›, …ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À_ ÷k‰ ˢ›, ±fi_÷ ÿı¬Ìfiı ⁄˘·_ »_. ±Î ¿_¥ ’V÷¿fiÌ ‰V÷ fi◊Ì. ’V÷¿fi_ ¿Î‹ ·Î√ı „@÷fi˘ ‘HÎÌ Ë˘›, ±ı ’fl‹ÎI‹Î. ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı ’fl‹ ÷k‰ …ı‹Î_ fiËŸ fiı ! ’V÷¿fiÌ ‰V÷ …Õ Ë˘› Ë_‹ıÂÎ_, ±fiı ’V÷¿‹Î_◊Ì ÷‹ı «ı÷fi »ı. ⁄ÌΩ ¿˘¥‹Î_ «ı÷fi fi◊Ì. ⁄ÌΩ_ ÷k‰˘fiÌ ⁄Ë … „@÷ √˛ËHÎ ¿flı·Ì «Ì… ˢ›, ÷ı Â_ ˢ› ? ±ı ’HÎ …Õ Ë˘›. iÎÎfiÌ ’ÎÁı◊Ì »ı, …⁄fl…V÷. ÷ı◊Ì ÷˘ …√÷ ⁄‘_ ±Î‰_ ÿı¬Î› »ı. ’HÎ «ı÷fi fi◊Ì ÏÕflı@À ˢ‰_ Ωı¥±ı. ÏÕflı@À ≠¿Î ˢ‰˘ Ωı¥±ı ÷˘ … µ¿ı· ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ±ı‹fi΋Î_ iÎÎfi fi◊Ì. ±fiı F›Î_ iÎÎfi fi◊Ì I›Î_ ±ÎI‹Î fi◊Ì, Ïfifl_÷fl ΩB≤Ï÷ »ı ÿÎÿÎfiÌ ±ıÀ·ı ±ı Á‹∞ ¿ı »ı ±ıfiı, ±ÎI‹Î ’fl‹ÎI‹Î fi◊Ì. dS·Ì ±LÕflVÀıLÕ ◊›ı·˘ (Á‹Ω›ı·˘) »ı. ±Î ⁄‘_ ±fi‰ıSÕ (ÏfiflΉflHÎ) «ı÷fi ÷k‰ ÷ı ±ı¿ ÷k‰ fi◊Ì, ±fi_÷Î «ı÷fi ÷k‰˘ »ı. ±ı ±ÎI‹Î◊Ì … Ωı¥ ¿Λ »ı. ⁄‘Î_fiı ¤ı√Î_ ¿fḻı ÷˘ ±ı¿ V‰¤Î‰fiÎ_ »ı. …ı‹ ±Î’HÎı Á˘fiÎfiÌ vvvvv ·√Õ̱˘ ˢ› ⁄‘Ì, ÷ı ¿fl˘Õ˘ ˢ› ÷˘› ’HÎ Á˘fi_ … ¿Ëı‰Î› fiı ! Ö ±ÎM÷‰ÎHÎÌ lıHÎÌ-14 ¤Î√-3 fiı 4‹Î_ ±ÎI‹÷k‰fiÎ ƒT›-√HÎ-’›Î˝› Á_⁄‘Ì Ï‰ÂıÊ ‰ÎHÎÌ »ı. _
 15. 15. (2) ±ÎI‹Î, ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ ! 29 30 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ±ıÀ·ı ±ıfiı «ı÷fi ÷k‰ ¿èÎ_. ±ı ÷k‰ V‰÷_hÎ »ı ±fiı ±fiÎÏÿ fiı ÿflı¿fiÌ …B›Î ÷˘ …ÿÌ …, ’HÎ ±ı¿ …B›Î‹Î_ ⁄ı-«Îfl fiÎ flËÌ Â¿ı ±fi_÷fi_ »ı. fiı ? ±ıfi_ fi΋ T›‰ËÎfl …ÿ˘. ±fiı Ïfiç› ±ı¿ … »ı ±Î’H΢ ±fi_÷Î ±ÎI‹Î »ı fiı ⁄‘Î »ı … ±fiı flËı‰ÎfiÎ … »ı. ±ıfiı ±ÎI‹Î. …ı‰˘ ±Î ±ÎI‹Î, ±ı‰˘ ±Î ±ÎI‹Î, ⁄‘Î ±ı¿ … Áfl¬Î ¿Â_ … ◊‰Îfi_ fi◊Ì. ‰Ì÷flÎ√˘±ı, ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfiı ¿Ëı·Ì ±Î ‰Î÷ V‰¤Î‰fiÎ »ı. »ı. Ïfifl_÷fl ±ıfi_ ˢ‰Î’b_ »ı. ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ »ı, ‹˘Z΋Î_ ’HÎ ÷ı ≠Ufi¿÷ν — «ı÷fi ÷k‰ ¿⁄Ò· »ı, ’HÎ «ı÷fi ÷k‰fiı ‘flΉfiÎfl w’ı »ı. ±I›Îflı ’HÎ ÷ı flÌ÷ı … »ı ’HÎ ¤Îfi ◊‰_ Ωı¥±ı. ¿˘¥ ⁄Ì…_ ÷k‰ ˢ‰_ Ωı¥±ı ¿ı fiËŸ ? Œıfl, ±ÎI‹Î-±fiÎI‹Î ÷k‰˘‹Î_ ! ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ±ıfiı ‘flΉfiÎfl ˢ› … fiËŸ. «ı÷fi ÷k‰, ±ÎI‹Î ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±fiÎI‹Î ◊Λ … fiËŸ. «ˆ÷L›, ±«ˆ÷L› «ı÷fi … »ı ±fiı V‰¤Îω¿ »ı. «ı÷fi ÷k‰ ÷‹ÎflÌ ±_ÿfl ±Î¬_› @›Îflı› ’HÎ fiÎ ◊Λ. ±ıfi˘ ¿˘¥ À>¿Õ˘, ¿˘¥ Ï’ÁÌÁ ±«ˆ÷L› fiÎ ⁄ı÷_ »ı. ∞‰‹ÎhÎfiÌ ±_ÿfl ⁄ı÷_ »ı ±fiı ±ıfiı ¿˘¥fiÌ ¿ÂÌ …wÏfl›Î÷ ı ı ◊Λ. ±fiı ±«ˆ÷L› »ı, ±ıfi_ ±Î’HÎı Õ<_√‚Ìfiı Á‹ÎflÌ›ı »Ì±ı fiı ’ı·Ì fi◊Ì ’ÕÌ. ±‰·_⁄fi fiËŸ, «ı÷fi ÷k‰ ±‰·_⁄fi ÏÁ‰Î›fi_ »ı. Ωı V·Î¥Á ’ÎÕ̱ı »Ì±ı fiı, ±ı‰Ì √‹ı ±ıÀ·Ì ±Î ±fiÎI‹ ω¤Î√fiÌ ±‰·_⁄fi ˢ÷ fiı, ÷˘ ÷˘ ±ıfiı ‹ÎflÌ fiά÷ ·˘¿˘. ’HÎ «ı÷fi ±ı V·Î¥Á ’ÎÕ̱ı ÷˘ ’HÎ ±ı¿<› À>¿Õ˘ ±ı‰˘ fiÎ fiÌ¿‚ı ¿ı …ı‹Î_ … ¤√‰Îfi »ı. ±…‰Î‚_ ˢ›. ⁄ıµ …ÿı …ÿÌ ‰V÷ »ı. V‰¤Îω¿ ‰V÷ »ı ’λÌ. ±Î ≠Ufi¿÷ν — ±ıÀ·ı Ïfiflη_⁄Ì »ı ? ¿_¥ ±ı‰Ì ÷ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. V‰¤Îω¿ ±ıÀ·ı ’˘÷ı V‰¤Î‰ÁÏË÷ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Ïfiflη_⁄Ì. ±ÎI‹ÎfiÌ ¿˘¥ ’HÎ ⁄Î⁄÷ ωfiÎÂÌ »ı fiËŸ. ±ıfi˘ V‰¤Î‰, ±ıfiÎ √HÎı› ωfiÎÂÌ »ı fiËŸ. ±ı ÷˘ Œ@÷ ±ÎI‹ÎfiÌ ±‰V◊Î ÷ı ≠Ufi¿÷ν — ’HÎ «ı÷fifi_ ‘Îfl¿ ÷k‰, ±¶ˆ÷ ‰ıÿÎ_÷‹Î_ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±ı¿·Ì … µI’Lfi ◊Λ »ı, ωfiΠ◊Λ »ı. ±ı Ïfifl_÷fl ◊›Î … ¿flı ’flÎI’fl «ˆ÷L› ±ı‰˘ ÂOÿ ‰Î’›˘˝ »ı. »ı. ±fiı “’˘÷ı” ‘˛‰ flËı »ı. ˉı ±ÎI‹ÎfiÌ ⁄‘Ì ±‰V◊α˘ «ı÷fi ÿÎÿÎlÌ — ’flÎI’fl ±ıÀ·ı … © «ı÷fi. ±ıfiı ¿˘¥ ±‰·_⁄fi »ı ±fiı ’ÿ˚√·fiÌ ±‰V◊α˘ ⁄‘Ì ±«ı÷fi »ı. fiΠˢ›. Ë_ ÿıË ÁÎ◊ı ¿ËÌ Â¿<_ »_ ¿ı Ë_ Ïfiflη_⁄ »,_ I›Îflı ‹Ò‚ «ı÷fi ±ÎI‹Î © «ı÷fi »ı. ±Î ÿı¬Î› »ı fiı, ±ı Ï‹l«ı÷fi ÿı¬Î› ¿ı‰_ ËÂı ! »ı. ±fiı © «ı÷fi ±ı ©ÎI‹Î »ı ±fiı ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı. ∞‰ ±fiı ±ÎI‹Î ! ≠Ufi¿÷ν — ±ÎI‹Îfi_ ±Â© V‰w’ ¬fl_ ? ≠Ufi¿÷ν — ¿˘¥ Ãı¿ÎHÎı ±ıfiı ±Î ∞‰ »ı, ±ı‹ ¿Ëı »ı ±fiı ÿÎÿÎlÌ — ±Î …ı ≠¿ÚÏ÷ V‰w’ »ı ±ı ±ÎI‹Îfi_ ±Â© V‰w’ ¿ıÀ·Î¿ ±ıfiı ±Î ±ÎI‹Î »ı, ±ı‹ ¿Ëı »ı. »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı ¿ı ¤√‰ÎfifiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ±ıfiı (±ÎI‹Îfiı) Ïfiç› ’fl‹ ÷k‰ ¤√‰Îfi V‰w’ »ı ±fiı T›‰ËÎfl ÷˘ …ÿ˘ ∞‰ ¿Ëı÷Î Ë÷Î ±ı ±fiı ±I›Îflı ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ∞‰ Âıfiı Á‹…ı »ı ? »ı … fiı ! ±Î ÷‹ı …ÿÎ ⁄ıÃÎ »˘ fiı ±Î ÁÎËı⁄ …ÿÎ ⁄ıÃÎ »ı. ±Î ∞‰ı »ı ÷ıfiı ∞‰ ¿Ëı »ı ±ı. ±fiı ‹flÌ Ω› ÷ıfiı »ı ÷ı ‹flÌ
 16. 16. (2) ±ÎI‹Î, ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ ! 31 32 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) √›˘, ¿Ëı »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±‰V◊Îfiı ∞‰ ¿Ë̱ı »Ì±ı ±fiı ±ÎI‹Î ¤ı√˘ ◊¥ Ω› ÷˘ …Õ ◊¥ Ω› ±fiı ±Î …Õ ÷˘ ±ÎI‹Îfiı ¤√‰Îfi ‹Ò‚ ‰V÷fiı ∞‰ ¿Ëı÷Δ÷Î. ÷ı ±Î’HÎı ˉı ‹Ò‚ ‰V÷fiı ±˘‚¬÷Î … fi◊Ì, ±ÎI‹Î ±ı‹fiı ±˘‚¬ı »ı. ±ÎI‹Î ¿Ë̱ı, ÷˘ »ı ÷ı ±Î ∞‰ Á‹Ω›. ≠Ufi¿÷ν — ±ı ΩHΉÎfi˘ √HÎ Œ@÷ «ı÷fi‹Î_ … »ı ? ∞‰ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ∞‰ı fiı ‹flı, ±ıfi_ fi΋ ∞‰. ±ÎI‹Î ÷ıfi˘ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı Ω÷fiı ΩHΉÎfi˘, ’»Ì ±ıfi΋Î_ ·Î√HÎ̱˘ ÷ı, ’HÎ ¤√‰Îfiı ‹Ò‚ ‰V÷fiı ∞‰ ¿è΢ »ı. ±ıÀ·ı ±ı‹fiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ‘flΉ‰Îfi˘, ⁄ÌΩ ⁄‘Î ≠¿ÎflfiÎ √H΢ ±ıfiÎ »ı. Ωı Á‹…‰_ ˢ› ÷˘ ‰Îfl ·Î√ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıfiı ±ÎI‹Î ¿Ëı‰˘ ±ıÀ·ı ¿Î›‹fiÌ ‰V÷ ◊¥ √¥. »›ı‹Î_ L›Îfl_ «ı÷fi ! ≠Ufi¿÷ν — ±Î ±Î’H΢ ±ÎI‹Î, Á‰˝ ≠ÎHÎ̱˘fi˘ ±ÎI‹Î ÷◊Î ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ «ı÷fifiı ±˘‚¬Ì ¿ı fiËŸ ¿ı ±Î «ı÷fi »ı. Á‰ıÛ …Õ ‰V÷±˘fi˘ ±ÎI‹Î ‰ÎV÷ω¿÷αı ±ı¿ … »ı ¿ı …ÿÎ …ÿÎ «ı÷fi Ωı¥ ¿Λ fiËŸ, «ı÷fi ÁÎ_¤‚Ì Â¿Î› fiËŸ. «ı÷fifiÌ Ïø›Î »ı ? ’HÎ fi ÿı¬Î›. ÿÎÿÎlÌ — …ÿÎ …ÿÎ »ı. …ı …Õ ‰V÷‹Î_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_ ¿˘≥fi_› ≠Ufi¿÷ν — …ı ±Ïø› »ı, ±Õ˘· »ı, ±ıfiı «ı÷fi ¿ı‹ ¿èÎ_ ? ˢ÷_ fi◊Ì, ÷ı‹Î_ ±ÎI‹Î fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — …ı ±Õ˘· ˢ›, ±Ïø› ˢ›, ±ı … «ı÷fi ˢ›. ≠Ufi¿÷ν — …Õ ‰V÷ ÂÎ ±Î‘Îflı À¿÷Ì ËÂı ? ≠Ufi¿÷ν — ±ı ÂÌ flÌ÷ı Á‹Ω‰˘. ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹Îb V‰w’ı ±ı ‰V÷ »ı, ÷ı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı, V‰÷_hÎ ÿÎÿÎlÌ — «ı÷fifi˘ ±◊˝ Â_ ? …ıfiı ±Î ⁄‘_ …ı ◊¥ flèÎ_ »ı, »ı fiı …Õ »ı. ±ıfi_ ΩHÎ’HÎ_ ◊Λ, ¬⁄fl ◊Λ ±ı «ı÷fi ! ±Î ⁄‘Î_ » ÷k‰˘‹Î_ ±ı¿ … ÷k‰fiı, «ı÷fifiı ±Î ⁄‘_ ¬⁄fl ’Õı »ı. …Õfiı ¿ÂÌ ¬⁄fl ’Õı ¿˘¥ ¿ËıÂı ¿ı “…Õ‹Î_ Á„E«ÿÎfi_ÿ T›ÎM÷ »ıı ?” I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, fiËŸ. ±ıÀ·ı iÎÎfi-ÿ½fi ±ıfi_ fi΋ «ı÷fi. …ıfi΋Î_ iÎÎfi-ÿ½fi »ı ±ı Á„E«ÿÎfi_ÿ …Õ‹Î_ T›ÎM÷ fi◊Ì ±fiı Á„E«ÿÎfi_ÿ‹Î_ …Õ T›ÎM÷ fi◊Ì. «ı÷fi. ±Î {ÎÕ‹Î_› iÎÎfi fiı ÿ½fi ⁄ı »ı. ⁄ıµ ’˘÷’˘÷ÎfiÌ flÌ÷ı ±·√ … flËı »ı. ±ı¿Î¿Îfl ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ◊÷Î_ … fi◊Ì. ÿıË‹Î_ ⁄ıµ ÁÎ◊ı ˢ‰Î »÷Î_› √HΑ‹ıÛ› ⁄ıµ‹Î_ …ÿÎ »ı.” ±Î ⁄‘Î »‹Î_ ±ÎI‹Î ±ı¿·˘ … «ı÷fi »ı. ±ıÀ·ı ·Î√HÎÌ- ⁄Î√HÎ̱˘ ⁄‘_ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›. …ıfiı ¤Îfi »ı ÷ı «ı÷fi »ı, ±ıfiı ±Î ±Î_¬ı ÿı¬Î›, ¿Îfiı Á_¤‚Λ, ∞¤◊Ì «¬Î› »ı ÷ı ⁄‘_ ¿_¥ ’HÎ ¿fl˘ ÷˘ ±ıfiı ¤Îfi, ¬⁄fl ’Õı. ⁄ÌΩ ⁄‘Îfiı ¬⁄fl fi ’Õı. …Õ »ı. ±Î ’Î_« ≥„Lƒ›˘◊Ì …ı ÿı¬Î› »ı ÷ı …Õ »ı. ÏÿT›«ZÎ◊Ì «ı÷fi ÿı¬Î›. ⁄ÌΩ ⁄‘Î_ ±«ı÷fi ÷k‰˘ »ı. √H΢ ⁄‘Î ⁄Ë »ı ±ı‹fiÌ ‹ËŸ, ’˘÷ ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Îω¿ √H΢ ’HÎ ÷ı ·Î√HÎÌ fiËŸ ±ıfiÌ ‹ËŸ, ≠Ufi¿÷ν — ±Î «ı÷fi ÷k‰ »ı ÷ı ⁄οÌfiÎ_ …ı ±Î √Ï÷, „V◊Ï÷, ¿˘¥fiı. ±Î’HÎı ¿«Õ ¿«Õ ¿fḻıfiı ÷˘ ¿Â_› fiËŸ. ¿Î‚, ±Î¿Î ÷k‰˘ »ı ±ı ⁄‘Î_‹Î_ ±ı «ı÷fi ÷k‰ ¿˘‹fi fiËŸ ? Ωı ±ÎI‹Îfiı ±w’Ì ÷flÌ¿ı … ¤…¢ ÷˘ ±w’Ì ⁄ÌΩ «Îfl »ı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Âıfi_ ¿˘‹fi ? ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ. ±Î …Õ ΩıÕı ÷ı‹fiı ’Ë˘Ó«Ì Ω›. ±Á_√ ±ÎI‹ ÏÁ‰Î› ⁄‘Î_›fiı ’Ë˘Ó«Ì Ω›. ±Î
 17. 17. (2) ±ÎI‹Î, ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ ! 33 34 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ±ÎI‹ÎfiÎ ±ı¿·Î … √H΢ fi◊Ì. ˉı ±ÎI‹Î ±w’Ì ÷ı ±ÎI‹Î ±ı¿·˘ ±Ë_¿ÎflÌ »ı fiı, I›Î_ Á‘Ì …ÿ_ …ÿ_ ÿı¬Î›. Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ ◊›Î ’»Ì … ±w’Ì fi◊Ì. ±Î’HÎÎ ·˘¿ ±w’Ì ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î … ‹ÎfiÌ ·ı »ı. ¿fl˘Õ Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ Ë˘› ÷˘ ’HÎ ±ı¿ … Ω÷fi_ ÷k‰ ÿı¬ı ±fiı Á˘ ±Î¿Î ’HÎ ±w’Ì »ı. ’»Ì √Ï÷ÁËΛ¿ ±w’Ì »ı. „V◊Ï÷ÁËΛ¿ ±Ë_¿ÎflÌ Ë˘› fiı, ÷˘ ’Î_«Á˘ Ω÷fiÎ_ ÷k‰ ÿı¬ı. ±w’Ì »ı ±fiı ¿Î‚fiÎ ’fl‹ÎHΛı ±w’Ì »ı. ±ı¿ Œ@÷ ±Î ’ÿ˚√· ≠Ufi¿÷ν — …ı w’ Ωı›_ ˢ› ±ı ÷k‰ ‹‚Ì Ω› ÷˘ ÷ı ’λ˘ ±ı¿·_ … w’Ì »ı, ’ÿ˚√· ±ı¿·_ … ‹Ò÷˝ »ı. ±ÎI‹Îfiı ±‹Ò÷˝ ÷flÌ¿ı ±Î‰ı ¬fl˘ ? ±ı¿·_ ¤…‰Î◊Ì ¿Î‹ fiÎ ◊Λ. ⁄ÌΩ_ «Îfl ÷k‰˘› ±‹Ò÷˝ »ı. ⁄‘Λ ÷k‰˘ ±√v-·CÎ V‰¤Î‰fiÎ_ »ı. …ı (ω¤Îω¿) ’ÿ˚√· ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’»Ì Â_ ¿fl‰Î ±Î‰ı ÷ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ÷k‰ ±Î’HÎı »˘ÕÌ ÿı‰Îfi_ »ı, ÷ı √v-·CÎ V‰¤Î‰fi_ »ı. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î- ‹Y›Î ’»Ì ¥E»Î±˘ ˢ› fiËŸ. ±ıfiı ¥E»Î ˢ› I›Î_ Á‘Ì ±Î ⁄‘_ ·˘¤ ±ı ω¿ÎflÌ ’ÿ˚√· »ı ±fiı ÷ı √v-·CÎ V‰¤Î‰fi_ »ı. ±√v- ÷˘ŒÎfi »ı. ·CÎ V‰¤Î‰ ⁄‘Î_ … ÷k‰˘fiı »ı. »›ı ÷k‰˘ Ïfi·ıÛ’ »ı. ÷ı◊Ì ÷ıfiı ±fiı ±Î ⁄‘_ ΩHΉΠ…ı‰_ »ı ±Î ‰Ì÷flÎ√ ωiÎÎfi. ÷‹Îflı ÷˘ À_¿˘I¿ÌHν ¿Ë̱ı »Ì±ı. ⁄‘Î_ … ±Ï‰«‚ »ı. ±ı¿ (ω¤Îω¿) ’ÿ˚√· …ı (Á¬) «Î¬‰Îfi_ ‹‚ı ÷ı «Î¬Ì ·Ì‘_ ’»Ì ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±Î‰‰_, ±ı‹ ÷k‰ «_«‚ »ı. ⁄ÌΩ ⁄‘Î_ … ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ±ıÀ·ı ±ı¿·Î ±Î √H΢ ¿flÌfiı ⁄ıÁ‰_ ÏfiflÎ_÷ı. ’»Ì ‹ÎflÌ ‰Î÷ ÷‹fiı Á‹…HÎ ’ÕÂı. ’Ëı·_ ¤…‰Î◊Ì ±ÎI‹ÎfiÌ ¤…fiÎ ◊÷Ì fi◊Ì. ÷‹ÎflÌ ⁄Ï©◊Ì ‹Î’‰Î Ω‰ ÷˘ ⁄Ï©◊Ì ÂÌ flÌ÷ı ‹’Λ ? ±ı‰Ì ‰V÷ ≠Ufi¿÷ν — ‹fiı ±Î ±Î_¬ı V’WÀ «ı÷fi Ï⁄Lÿ±˘ ÿı¬Î› »ı, fiΠˢ› ±Î. ¿ÎflHÎ ¿ı Ë_ ⁄Ï© ‰√flfi˘ ‹ÎHÎÁ »_. ±ı¿ ÁıLÀ ’HÎ ±ı Â_ »ı ? ‹Îfl΋Î_ ⁄Ï© fi ˢ›. ±fiı ⁄Ï© ˢ› I›Î_ Á‘Ì ¿ÂÌ ‰Î÷ ÁÎ«Ì Á‹…HÎ ’Õı fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, «ı÷fi ±Î_¬ı ¿Â_ ÿı¬Î› fiËŸ, ¿S’fiÎ◊Ì ¿Â_ ÿı¬Î› fiËŸ. «ı÷fi Ïfiω˝¿S’ »ı. ±ı ÷˘ ±fi¤‰‹Î_ … ±Î‰ı. Áοfl M›Î"fl ¿˘HÎ fiı ¥Q›Î"fl ¿˘HÎ ? √‚Ì »ı, ’HÎ √‚Ì »ı ±ı ‰V÷ ÿı¬Î› fiËŸ. √‚Ì »ı ±ı ‰V÷ ≠Ufi¿÷ν — Ë_ M›Î"fl ÁÎ"· (©ÎI‹Î) »_, ÷˘ ±Î «_ÿ ¥QM›Î"fl ÿı¬Î› ? (±Â©) ¿ı‰Ì flÌ÷fiÎ ◊›˘ ? ≠Ufi¿÷ν — fiÎ ÿı¬Î›. ÿÎÿÎlÌ — ±Î » ÷k‰˘ »ı fiı, ±ı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ±Î‹ ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, √‚Ì ±ıÀ·ı Â_ ÿı¬Î› ? ±ı ÷˘ Á΋Á΋ı Œfl‰Î◊Ì Ï‰fiÎÂÌ ±‰V◊Î ◊Λ »ı. ‹˘œÎ‹Î_ ÷‹ı ‹Ò¿˘ ±ıÀ·ı ÷‹ı Á‹∞ Ω‰. ±ıÀ·ı «ı÷fi ±ı ±fi¤‰fiÌ ‰V÷ »ı. F›Î_ Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ ‰I›˘˝, Ïfiflο<‚÷Î ‰÷a ±ı «ı÷fi. fiËŸ ÷ı ±Î «_ÿ¤Î¥ »ı ÷ı ±Î ’ÿ˚√·fi_ V‰w’ »ı fiı “’˘÷ı” “Ë_ ÷˘ ±Î¿<‚÷ÎT›Î¿<‚÷Î ±ı «ı÷fi fiËŸ. «_ÿ »_” ‹Îfiı »ı, ÷ı◊Ì ±Î ÿ˘Ê˘ ◊›Î ¿flı »ı. ÷ı ¬flı¬fl ±Î ’˘÷Îfi_ V‰w’ fi◊Ì. ’˘÷ı ¥QM›Î"fl ◊›˘ … fi◊Ì ’HÎ ¥QM›Î"fl ◊›ÎfiÌ ¤˛Î_Ï÷ ≠Ufi¿÷ν — …ı‰Î …ı‰Î iÎÎfiÌ ’vÊ˘ ˢ›, ±ı‹HÎı …ı‰_ …ı‰_ ¿÷˝T› … »ı. ¿ÎflHÎ ÷_ ÷˘ M›Î"fl … Ë÷˘, ’HÎ ¤˛Î_Ï÷◊Ì ÷ÎflÌ ‹ÎL›÷΋Î_ ¿›* ˢ›, ÷ı w’ ÷ıfiı ÿı¬Î› ? ±ÎT›_ ¿ı “Ë_ ±Î «_ÿ »_.” ⁄Î¿Ì ⁄Λ Ïfl·ıÏÀ‰·Ì „V’Ï¿_√ › ±Îfl ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fiËŸ. ±ı ÷˘ ⁄‘_ @›Î_ Á‘Ì ? F›Î_ Á‘Ì «_ÿ. Ïfl›·Ì „V’Ï¿_√ › ±Îfl M›Î"fl ÁÎ"·, fi˘À Ïfl·ıÏÀ‰·Ì „V’Ï¿_√.
 18. 18. (2) ±ÎI‹Î, ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ ! 35 36 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-14 (¤Î√-2) ˉı “±ÎHÎı” Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ¿ı Ïfl›·Ì „V’Ï¿_√‹Î_ … flËı‰_ Ωı¥±ı ωfiÎÂÌ ±ıfiı ±Á÷˚ ¿Ëı‰Î›. ““±Î ÷k‰ÿÂa±˘±ı ⁄_fiıfi˘ ÏfiHν› ±fiı Ïfl·ıÏÀ‰·Ì „V’¿Ÿ√‹Î_ “÷_” …ı ÷ÎflÌ Ω÷fiı ‹Îfi÷˘ Ë÷˘, ÷ıfi_ Ωı›˘ »ı ¿ı ±Î ±Ï‰fiÎÂÌ ±fiı ±Î ωfiÎÂÌ. …ı ‰Õı ±Î ÁC΂_ T›ÎM÷ fi΋ ¥√˘¥{‹ Ë÷_. “÷‹ı” ÷˘ «ı÷fi »˘, ÷‹Îfl_ Ïø›ıÂfi ¿<ÿfl÷ ¿flÌ »ı ÷ıfiı ÷_ ±Ï‰fiÎÂÌ ΩHΔ”, ÷ı ¿Ëı »ı. ““±ÎI‹Î ‰Õı ±Î ⁄‘_ T›ÎM÷ ¿ı fiËŸ ±fiı ¿<ÿfl÷ Ïfi∞˝‰ »ı. ±ıÀ·ı ¿<ÿfl÷ı ±Î ÷‹fiı ¿›Î˝ fi◊Ì. »ı.”” ±ÎI‹Î »ı ÷˘ ±Î T›ÎM÷ »ı, fiËŸ ÷˘ ±Î ±ÎI‹Î fiΠˢ÷ ÷‹ı Ïø›ı«fl fi◊Ì ¿<ÿfl÷fiÎ. ÷˘ T›ÎM÷ fiΠˢ÷ ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√ı »ı. ““±T››fi˘ ωfiΠ¿fl‰Î ¿˘¥ Á‹◊˝ fi◊Ì.”” ±Ï‰fiÎÂÌfi˘ ωfiΠ¿fl‰Î ¿˘¥ Á‹◊˝ fi◊Ì, ±ı‹ √Ì÷ÎfiÎ Œ˘Õ, iÎÎfiÌfiÌ ºÏp±ı ! √Ì÷΋Î_ ¿Ëı »ı. ’»Ì... ≠Ufi¿÷ν — …√÷fiÌ µI’ÏkÎ ±Î’ı ¿Ì‘_ ¿ı “V‰›_ »ı, ±fiÎÏÿ ““±ÎI‹Î ÏfiI› »ı, ±Ï‰fiÎÂÌ »ı, ±≠‹ı› »ı. ±ı‰Î ÂflÌfl‘ÎflÌ ¿Î‚◊Ì «Î·Ì ±Î‰ı »ı”, ÷˘ √Ì÷Î ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ““F›Î_ ÁÒ›˝ ’HÎ ±ÎI‹ÎfiÎ ±Î ÂflÌfl˘ ÷ı ⁄‘Î_ fiΉ_÷ ¿èÎÎ_ ‹ÎÀı, Ëı ¤fl÷, ÷_ ›© fi◊Ì …¥ ¿÷˘, «_ƒ ’HÎ fi◊Ì …¥ ¿÷˘ ±fiı …ı µE« ¿˘ÏÀfi_ ‘΋ ¿fl.”” ¿Ëı »ı. ±ı ÷˘ ·˘¿¤ÎÊ΋Î_ ‹flı »ı. ⁄Î¿Ì ¤√‰ÎfifiÌ ¤ÎÊ΋Î_ »ı ±ı ‹Îfl_ ‘΋ »ı””, ÷˘ ±ı ‘΋ ÷˘ …√÷◊Ì ⁄Ì…_ ËÂı ¿ı …√÷‹Î_ ¿˘¥ ‹fl÷_ fi◊Ì fiı ¿˘¥ …L‹÷_› fi◊Ì. ±Î ’Ò÷‚Î_ …L‹ı »ı fiı ’Ò÷‚Î_ … ËÂı ? ‹flı »ı. ¿˘¥ ‹flı »ı, ±ı ‹fl÷_ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı …ı ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ÿÎÿÎlÌ — …√÷‹Î_ ±ËŸ (±ÎI‹Î‹Î_) … »ı, ⁄Ì…ı @›Î_ ±Î√‚ ? ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ÷ı. ±Î ÷˘ µI’Lfi ◊‰_, ’»Ì T›› ◊Λ, ’λ_ ±ı ÷‹fiı ±‰‚_ Á‹Ω› »ı. ‰Î_¿Ì ºÏp±˘fiı ⁄‘_ ‰Î_¿_< ÿı¬Î›. ÁQ›¿˚ µI’Lfi ◊Λ, ’»Ì T›› ◊Λ »ı. ºÏp‰Î‚Îfiı ÁQ›¿˚ ÿı¬Î›. ÁQ›¿˚ ºÏp ◊Âı fiı, I›Îflı ÿı¬ÎÂı ÁΫ_. ≠Ufi¿÷ν — µI’Î÷, T››, ‘˛‰ ? ≠Ufi¿÷ν — ⁄Ë ‹ÂËÒfl U·˘¿ »ı, “±ı ÷k‰fiı ÁÒ›˝ ≠¿Î fi◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±fiı ‘˛‰ ’˘÷ı, ¿Î›‹fi˘ flËı »ı ±fiı ±‰V◊Î ±Î’÷˘, «_ƒ ≠¿Î fi◊Ì ±Î’÷˘.” µI’Lfi-ωfiΠ◊›Î ¿flı. µI’Lfi-T››, µI’Lfi-T››. “…‰ÎfiÌ” µI’Lfi ÿÎÿÎlÌ — «ı÷fi ÷˘ ÁÒ›˝fiı … ±ı ≠¿Î ¿flı »ı. ËÎ, I›Îflı ◊¥”÷Ì, fiËŸ ? fi”÷Ì ◊¥ ÷‹fiı ? ±fiı T›› ◊¥ √¥ fiı ? ’»Ì ! ≠Ufi¿÷ν — ËÎ, ◊¥ √¥. ˉı Â_ ¿Ëı »ı, ÿÎÿÎlÌ — ±Î CΈՒHÎ µI’Lfi ◊›_ »ı. ˉı T›› ◊¥ …Âı fiı ? ““fiÎÁ÷˘ ωz÷ı ¤Î‰˘, fiΤΉ˘ ωz÷ı Á÷˚—”” ±Î ⁄‘_ µI’Lfi-T›› ◊›Î ¿flı. ““…ı ±Î ±ÎI‹Îfiı ‹ÎflfiÎfl ΩHÎı ±◊‰Î …ı ±Îfiı (±ÎI‹Îfiı) ‹flΛı·˘ … ‹Îfiı »ı, ÷ı±˘ ⁄Lfiı fi◊Ì Á‹…÷Î. ¤√‰ÿ˚ √Ì÷Î, ±K›Î›-2, U·˘¿-16 ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ±ÎI‹Îfiı ¿˘¥ ‹ÎflÌ Â¿ı ±ı‹ »ı fiËŸ. ±√fl …ı ±ıfiı ““±Á÷˚fi˘ ¤Î‰ fi◊Ì””, ±ıÀ·ı ±„V÷I‰ … fi◊Ì. ±Á÷˚ ±ıÀ·ı ‹flÌ √›˘ »ı ±ı‹ ‹Îfiı »ı, ÷ı ⁄‘Λ Á‹…÷Î fi◊Ì. ¿ı‹ ¿ı ±Î ±ÎI‹Î …ı ‰V÷ »ı fiËŸ, ±ËŸ ±ıfi_ ±„V÷I‰ … fi◊Ì. ±fiı Á÷˚fi˘ ±¤Î‰ fi◊Ì ‹fl÷˘ ¿ı fi◊Ì ‹flÎ÷˘. ±Î ±ÎI‹Î ¿ÿÌ …L‹÷˘ fi◊Ì fiı ‹fl÷˘ fi◊Ì. Á÷˚ ±ıÀ·ı ‰V÷. …ı ÏhÎ¿Î‚Ì ‰V÷ ±ıfiı Á÷˚ ¿Ëı‰Î›. hÎHÎı› fi◊Ì. ±Î ’Ò‰˝ı fiËŸ ˢ›, ŒflÌ fiËŸ ˢ› ±ı‹ ’HÎ fi◊Ì, »ı … Ïhο΂Ì. ¿Î‚ flËı. …ıfi˘ ωfiΠ@›Îflı› fiÎ ◊Λ, ÷ıfiı Á÷˚ ¿Ëı‰Î› ±fiı …ı ±Î ±…L‹Î, ÏfiI›, ÂÎr÷, ’flÎ÷fi »ı; ÷ı◊Ì ÂflÌfl ‹flΛΠ»÷Î_ ‹flÎ÷˘

×