Spiritual aaptvani 13(u) 04 pg 189 to 242

314 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
314
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aaptvani 13(u) 04 pg 189 to 242

 1. 1. iÎÎfi - ±iÎÎfi 189 190 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ±fiı ‹˘ZÎfiı ¿Î‹fi_ fi◊Ì, ±ı ±’ıZÎαı ±ıfiı ±iÎÎfi ¿èÎ_, ⁄Î¿Ì ·˘¿˘fiı ±iÎÎfi ¿Ëı‰Î› fiËŸ fiı ! ±Î’HÎı ±Î ¿˘À˘˝‹Î_ ⁄‘Î_ ¿ıÁ «·Î‰Ì±ı ±fiı ’»Ì ±Î’HÎÎ◊Ì ±ıfiı ±iÎÎfi ¿Ëı‰Î› fiËŸ fiı! ’HÎ ‹˘ZÎfiÎ Ëı÷ ‹ÎÀı ±Î ±iÎÎfi »ı. ⁄Ï©fiı › ±iÎÎfi‹Î_ … CÎÎ·Ì »ı. ±ÎI‹Î ’˘÷ı … iÎÎfiV‰w’ »ı, ⁄Ì∞ ¿˘¥ ¿S’ı·Ì ‰V÷ fi◊Ì ±ı. ±fiı iÎÎfi ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±iÎÎfi ◊÷_ fi◊Ì, iÎÎfi iÎÎfi … flËı »ı. [4.1] ≠ffi¿÷ν — ±Î‰flHÎ ±Î‰ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î‰flHÎ ±Î‰ı ÷˘ ωÂıÊiÎÎfi ◊Λ »ı. ’HÎ ÷ı iÎÎfi iÎÎfi - ±iÎÎfi iÎÎfi … ˢ› »ı. ‹Ò‚ ¤ıÿ, iÎÎfi-±iÎÎfi ÷H΢ ! ‹ÎÀı ‹Ò‚ iÎÎfi, Â© iÎÎfi ˢ› ÷˘ … ‹˘ZÎ »ı ±fiı Â© iÎÎfi ±ı … ±ÎI‹Î »ı, ±ı … ‹˘ZÎ »ı, ±ı … V‰¤Îω¿ Á¬ »ı. ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ±fiı ±iÎÎfi ‰E«ıfi˘ ⁄ıÏ{¿ ÷ŒÎ‰÷ ¿›˘ »ı ? Á_ÁÎflfi_ iÎÎfi »ı ⁄‘_ ±ı ωÂıÊiÎÎfi »ı, ’ı·Î ‹Ò‚ iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi ±ı ’HÎ iÎÎfi »ı. ±iÎÎfi ±ı ¿_¥ ⁄Ì∞ ‰V÷ ±Î ±iÎÎfi »ı. ’HÎ ’»Ì Á_ÁÎflÌ ±Îfiı iÎÎfi ¿Ëı ±fiı ±Îfi_ ’λ_ ±iÎÎfi fi◊Ì. ±ı‰_ ¿o¥ ±_‘Îfl_ fi◊Ì. ±ı › ≠¿Î »ı ’HÎ ±ı ’fl ‰V÷ ⁄÷ΉfiÎfl˘ …ÿ_. ±Î iÎÎfiı› …ıfiı fiÎ ±Î‰Õ÷_ ˢ› ÷ıfi_› ’λ_ ±iÎÎfi. ≠¿Î »ı, ωÂıÊ ≠¿ÎÂ, ωÂıÊ ±…‰Î‚_. ⁄ËÎflfiÌ ‰V÷ ⁄÷ΉfiÎfl˘ ≠¿Î »ı. ±fiı iÎÎfi ’˘÷Îfiı ≠¿Î ¿flı fiı ’Îfl¿Î_fiı› ≠¿Î ¿flı, ⁄Lfiı›fiı ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ⁄fl˘⁄fl. ±Î ’ı·˘ ÿά·˘ ·¥±ı ±Î’HÎı ¿ı ¿œÌ ≠¿Î ¿flı. ±fiı ±iÎÎfi ÷˘ “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı ?” ±ı ΩHΉΠfiÎ ÿı, ⁄fiΉ÷Î ÷˘ ±Î‰Õ÷_ … fi◊Ì, ±ıfi_ ±iÎÎfi »ı ±ıfiı. ±fi¤‰‰Î fiÎ ÿı, ±fiı iÎÎfi ÷˘ ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ΩHΉΠÿı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ±iÎÎfi ¿èÎ_. ‹Ò‚ ÷˘ ±Î ’˘÷ı … ±iÎÎfi »ı, ’λ_ ÷‹fiı …ı »ı fiı, ±ı iÎÎfi ’˙ÿ˚√Ï·¿ iÎÎfi »ı. ±ı ±ı¿ ≠¿Îflfi_ ±ıfiı iÎÎfi ¿èÎ_. Ωı ±Î ·˘¿˘fiı ’ÎCÎÕÌ ’Ëıfl‰Îfi_ Ãı¿Îb_ »ı ? @›Î_fiÌ @›Î_ iÎÎfi ¬v_ ’HÎ ±iÎÎfi. ±ıÀ·ı Á¬ fiÎ ±Î’ı ±fiı V‰¤Îω¿÷Î fiÎ ±ÎÔ‰ı. ’ÎCÎÕÌ CÎÎ·Ì ÿı ! ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±Î ·˘¿˘fiı ¿Ë̱ı, ¤¥, ˉı ’ÎCÎÕÌ …√÷fi_ …ı iÎÎfi »ı, ±ı ÷˘ ±ı¿ ≠οÚÏ÷¿ iÎÎfi »ı. ±ıfiı ±iÎÎfi ’Ëıfl‰Ì fi◊Ì. ±‹ı «ÎS›Î ±‹Îflı √΋. ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ’HÎ »÷Î_› ±iÎÎfifiı › ’HÎ iÎÎfi ¿èÎ_ ¤√‰Îfiı. »Î_›˘ fiÎ ’Õı ±ı‰˘ µΩ ! ±Î …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ±iÎÎfi »ı, ¿≥ ÁÎ’ıZÎ÷Î◊Ì ? I›Îflı ¿Ëı, ±ÎI‹ÎfiÎ iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı ±Î ±iÎÎfi. ’HÎ …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ‹ÎÀı ÷˘ ±ı iÎÎfi … ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı …ı ¿„LÕÂfi ‹Ò¿Ìfiı ÿÎÿÎ, ¿ı ±iÎÎfi Ω› ÷˘ ¿Ëı‰Î›fiı ! “±Î ‹ÎflÎ ÁÁflÎ »ı” ±ı iÎÎfi … ¿Ëı‰Î› fiı ! fiÎ ¿Ëı‰Î› iÎÎfi ◊Λ. ? ¿Ëı‰Î›, ’HÎ ±ı ≠οÚÏ÷¿ iÎÎfi, ⁄Ï©…L› iÎÎfi. ±ı ωÂıÊ iÎÎfi »ı
 2. 2. iÎÎfi - ±iÎÎfi 191 192 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±iÎÎfi ŒÌÀı ÷˘ iÎÎfi ◊Λ. ±_‘ÎflÎfiÌ √‹ı ÷ıÀ·Ì ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±iÎÎfi »ı ÷ıfiı. ±ı ¿Ëı, “Ë_”, ±iÎÎfiÌ »_ ±ıÀ·ı, V·Î¥Á ’ÎÕ̱ı ÷˘ ±ı¿<_› ±…‰Î‚Î‰Î‚Ì fiÌ¿‚ı ?! ±ı ÷˘ ±_‘Îv_ … “±ıfiı”, iÎÎfiÌ ⁄fiÎ‰Ì ÿı ! fiÌ¿‚ı. ·˘¿˘±ı ±ÎÂαı ’ÎÕ ’ÎÕ ¿flı »ı V·Î¥ÁÌÁ ¿ı ¿_¥¿ ±…‰Î‚_ ≠ffi¿÷ν — ±Î iÎÎfi ¿˘fiı ·ı‰Îfi_ ˢ› »ı ? fiÌ¿‚Âı. ±ıÀ·ı ±Îfi˘ Ï‹Ïfi_√ ˢ› … fiËŸ ±ı‹Î_. ±iÎÎfi÷΋Î_ …ıÀ·Ì ÷‹ı V·Î¥Á˘ ’ÎÕÌ, ±ı‹Î_ iÎÎfi fiΠˢ›. ÿÎÿÎlÌ — …ı ¤Ò·˘ ’Õu˘ ˢ› fiı, ÷ıfiı iÎÎfi ·ı‰ÎfiÌ …wfl »ı. ¿˘HÎ ¤Ò·˘ ’Õu˘ »ı ÷ı ¬˘‚Ì ¿ÎœÌ±ıfiı ÷˘ …ÕÌ Ω› ±Î’HÎfiı. ¤˘√‰ı ±fiı iÎÎfi Ë_‹ıÂÎ_ Á¬ ±Î’ı, ±iÎÎfi ÿ—¬ ±Î’ı. ±Î‹ iÎÎfi- »ı ¿˘HÎ, ±ı ¤Ò·˘ ’Õı·˘, ¤˘√‰‰Îfi_ √‹÷_ fi◊Ì, ±ıÀ·ı √fl ¬˘‚ı »ı ±iÎÎfi ⁄ı ¤ı√Î »ı I›Î_ Á‘Ì Á_ÁÎflÌ »ı. ¿ı “¤≥, flV÷˘ ⁄÷ÎÕfiı ! ‹Îflı VÀıÂfi …‰_ »ı. ‹Îflı F›Î_ …‰_ »ı, I›Î_ ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi fi Ω› ’HÎ »÷Î_ iÎÎfi ◊Λ ±ı‰_ ⁄fiı ? …‰Îfi˘ flV÷˘ …Õ÷˘ fi◊Ì.” …Õu˘ ¿ı fiÎ …Õu˘ ÷‹fiı ? fi◊Ì …Õu˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ⁄fiı fiËŸ. ±_‘Îfl_ ¬Áı fiËŸ fiı ±…‰Î‚_ ◊Λ ≠ffi¿÷ν — ‰ÎV÷ω¿÷΋Î_ ±iÎÎfi÷Î »ı ¬flÌ ? fiËŸ, iÎÎfi ±…‰Î‚_ ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎV÷ω¿÷΋Î_ ±iÎÎfi÷Πˢ› fiËŸ. Ïfl›ÎÏ·ÀÌ‹Î_ Ïfl·ıÀ̉ ≠ffi¿÷ν — ±‹V÷˘ ÿά·˘ ±Î’_ »_. ±ËŸ ⁄ıÃÎ_ »Ì±ı. ±ËŸ ˢ÷_ fi◊Ì. ¿ı‹ ±Î‹ ’Ò»‰_ ’Õu_ ? ‰ÎV÷ω¿ ÷˘ ±ıfi_ fi΋ … ¿Ëı‰Î› ±…‰Î‚_ »ı, ±Î Á΋ı ±_‘Îfl_ flèÎ_. ±ıÀ·ı ±_‘Îfl_ ˢ¥ ¿ı, ±iÎÎfi ˢ¥ ¿ı F›Î_ ¿Â_ … √˘ÀÎÏ‚›_ ˢ› fiËŸ ¿_¥. ¿ı. ±iÎÎfi ¤·ı flËı ’HÎ Ωı iÎÎfi ◊Λ ÷˘ ±Î ±iÎÎfifiÌ ¿˘¥ ¥Œı@À ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ±Î iÎÎfi ±Î’Ì flèÎÎ »Ì±ı, ÷ı ¿˘fiı fiÎ flËı. ±Î’Ì flèÎÎ »Ì±ı ? ÂÎ ‹ÎÀı ±Î’Ì flèÎÎ »Ì±ı ? ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ±_‘Îfl_ ∂¤_ … fiÎ flËı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Î …ı iÎÎfi ±Î’Ì flèÎÎ »ı, fiı ÷ı …ı ¤Ò·˘ ’Õu˘ ±Î ≠¿Î ±ı‰˘ ËÂı ‰¬÷ı, ±Î‹ ¿ıflÌ ‘fḻıfiı ¿ıflÌfi˘ ±ËŸ »Î_›˘ ’Õı, »ıfiı, ÷ıfiı ±Î’Ì flèÎÎ »Ì±ı. ¤≥, ±Î‹ fiËŸ, ±Î‹ «Î·. ±ıÀ·ı VÀıÂfi ’ı·Î‹Î_ »Î_›˘ fiÎ ’Õı. ’ı·˘ ≠¿Î ±ı‰˘ »ı ¿ı, »Î_›˘ fiÎ ’Õı ¿˘¥fi˘. ’fl …Âı ±ıÀ·ı ≠√À ◊≥ …Âı iÎÎfi. ‰ÎV÷ω¿÷΋Î_ ±Î‰Ì …Âı. ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ÷‹ı ±Î¿Îfl ⁄÷Î‰Ì Â¿˘ ¿ı Ωı ’ıHÎı ±_‘Îfl_ flèÎ_ »ı. ’ı·Î‹Î_ fiÎ flËı ±ı‰_, ±ı ÷˘ ≠¿Î ±ıÀ·ı ≠¿ÎÂ. ≠ffi¿÷ν — ¿˘HÎ ¤Ò·˘ ’Õu˘ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı …, …ı ¤˘√‰ı »ı ÷ı ! iÎÎfi ·ıfiÎfl ¿˘HÎ ? ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ÁΈfiÌ ±_ÿfl ±ÎI‹Î, ’fl‹ÎI‹Î ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î …ı iÎÎfi ◊Λ »ı, ÷ı ¿˘fiı ◊Λ »ı ? »ı. ÷˘ ’»Ì ±ıfiı iÎÎfi ≠ÎM÷ ¿fl‰Îfi_ ¿ı ±Î ¤Ò·˘ ’Õ‰Îfi_ ¿Â_ ˢ› ? …Õfiı ÷˘ ◊÷_ fi◊Ì ! ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. ±ıfiı ¿˘≥ …wfl … fi◊Ì. ’HÎ ±ı ¿Ëı ¿ı “‹fiı ÿÎÿÎlÌ — …ıfiı ±iÎÎfi »ı, ÷ıfiı ◊Λ »ı. ˉı ¿ÂÌ … …wfl fi◊Ì” ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ±ı‰_ ⁄˘·ı, ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ±ı‰_ ˢ› ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±iÎÎfifiÌ ÁÎ◊ı «ˆ÷L›÷Î »ı. ÷˘ ¿ÂÌ …wfl fi◊Ì. ’HÎ ±ı ÷˘ ’λ_ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ¿Ëı »ı, ‹fiı Ï«_÷Î
 3. 3. iÎÎfi - ±iÎÎfi 193 194 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ◊Λ »ı, ‹fiı ø˘‘ ◊Λ »ı, ‹fiı ·˘¤ ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı …ı ÿ—Ϭ›˘ »ı, µ’ÎÏ‘. ±ÎÏ‘, T›ÎÏ‘, µ’ÎÏ‘◊Ì ‹@÷ ±ı‰˘ ±ÎI‹Î, Ïfifl_÷fl Á‹ÎÏ‘ ±ıfiı ÿ—¬◊Ì ‹@÷ ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı ¿fḻı »Ì±ı ! ⁄Î¿Ì ‹@÷ … »˘ “÷‹ı” V‰w’! ÷˘. ’HÎ ÷‹ÎflÌ Á‹…H΋Î_, ÷‹ı ÿ—Ϭ›Î »˘ ±ı ’ıÁÌ √›_ »ı, ¤Ò÷ ’ıÁÌ √›_ »ı. ¬Î·Ì ¤Ò÷ »ı, ±ı ¤Ò÷ … ¿Îœ‰Îfi_ »ı. ±Î‹Î_ “’˘÷ı” ¿˘HÎ ? “’˘÷ı” ’˘÷ÎfiÎ ±iÎÎfi◊Ì ⁄_‘Λ »ı. “’˘÷ı” ’˘÷ÎfiÎ iÎÎfi◊Ì »^ÀÌ ±Î’HÎı ±ËŸ›Î ±Î√‚ flÎhÎı ÁÒ≥ √›Î ˢ›fiı ±fiı ÿËÎÕı »ı ÷ı Ω›. “±ÎI‹Î” ÷˘ iÎÎfi‰Î‚˘ … »ı, ’HÎ “±Î” Ωı iÎÎfi‰Î‚_ ◊Λ, ⁄ıµ ¤Ò÷fiÌ ‰Î÷˘ ÁÎ_¤‚Ì-‰Î_«Ì ˢ›, flÎhÎı ±ı¿·Î_ ÁÒ≥ √›Î ˢ› ±fiı »^ÀÎ_ ’ÕÌ Ω›. ΩıÕıfiÌ w‹‹Î_◊Ì M›Î·˘ ¬¬Õu˘, ™ÿflÕαı ¬¬ÕÎT›˘, ±ı ±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_ ±Áfl ÁÎÕÎ ⁄Îfl ‰Î√ı ◊≥ ¿ı ¤Ò÷ ±ÎT›_. ±ıÀ·ı ¤Õ¿fiÎ_ ‹Î›Î˝ ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÷‹ı “±Îfiı” iÎÎfi‰Î‚_ ¿fl˘ »˘ ? Ωı‰Î › fiÎ …≥±ı. ±Î¬Ì flÎ÷ ‰ıÿfi ¿›Î˝ ¿fḻı. ±fiı Á‰Îfl‹Î_ ‰Ëı·Î_ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘ ⁄ÌΩ ¿˘fiı ? ’ı·˘ ÷˘ ±Î…ı› iÎÎfiÌ … »ıfiı! ∂Ã÷Î_ … I›Î_ ÷’ÎÁ ¿fḻı I›Îflı ÷˘ ™ÿflÕαı ¿›* ˢ›. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î‰flH΢ …÷Î_ flËı ? ±ı ¤Ò÷ » ¿·Î¿ ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ËıflÎfi ¿flı »ı. ÷˘ ±Î ¤Ò÷ ’ıÃı·_ ±fi_÷ ±‰÷Îfl ËıflÎfi ¿flı, ±iÎÎfi÷Îfi_ ¤Ò÷. ⁄Î¿Ì fiËŸ ÷˘ ÷‹ı ‹@÷ ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰flH΢ …÷Î_ flËı, ⁄Á. ±Î ±Î‰flHÎ »ı ±ı ∂ÕÌ Ω›, … »˘. ÷‹fiı ¿˘≥ ⁄_‘fi »ı … fiËŸ.’HÎ ÷‹fiı ±ı‰Ì ±Áfl ◊‰Ì Ωı≥±ı. ±ıÀ·ı T›@÷ ◊Λ. ±T›@÷ »ı ÷ı T›@÷ ◊Λ. ±fi¤‰ ±ı‰˘ ◊‰˘ Ωı≥±ı. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ iÎÎfiÌ ¿˘HÎ ◊Λ »ı, ÷‹ı iÎÎfi ±Î’˘ »˘ I›Îflı ? ±fiı Á⁄ Á_÷ ’flW΢ ⁄÷Î÷Πˈ. ¿ˆÁÎ ⁄÷Î÷Πˈ ? ¿Îfi ⁄ÒÀÌ ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfiÌ »ı ÷ı iÎÎfiÌ ◊Λ »ı. ±ÎI‹Î ÷˘ iÎÎfiÌ … »ı. ’¿Õ˘ ! “±flı ¤≥, ±Î ÷˘ ‹Îfl˘ ÿ‹ fiÌ¿‚Ì Ω› »ı. ‹Îfl˘ ËÎ◊ ÿ—¬ı »ı fiıı ! ±Î‹ ’¿ÕΛfiı ÁÌ‘_,” ÷ı ÁÌ‘_ fiÎ ’¿ÕΉı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıHÎı ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfiÌ ¿˘HÎ »ı ? ‰Î_¿<_ ’¿Õı·_ »ı. ±fiı ‹ıÓ ÷˘ ÁÌ‘_ ’¿Õı·_ »ı ÷ı ÁÌ‘_ ’¿ÕÎ÷Ì ÿı‰ÕΉ_. ÿÎÿÎlÌ — ±Î Ë_ ±fiı ‹Îfl_, …ı ⁄_‘Λı·˘ ¿Ëı »ı fiı, ‹fiı ÿ—¬ ¿ÎflHÎ ¿ı Ë_ Ωı≥fiı ⁄˘·_ »_. …√÷fiÎ Á_÷˘ fiÌ«ı flËÌfiı ω«ÎflÌfiı ⁄˘·ı »ı, ±ı ±iÎÎfiÌ »ı. »ı F›Îflı Ë_ µ’fl flËÌ ±fiı ‰√fl ω«Î›ı˝ ±Î_A›˘ ‹Ÿ«Ìfiı ⁄˘·_ »_. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄‘_ ‹ÎflÎ ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı·_ »ı fiı µ’fl «œı·˘ »_. µ’fl ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Â© «ı÷fifiı ÷ı «ı÷fi ¿fl˘ »˘, ±ı‰_ ◊›_ «œÌfiı ⁄˘·_ »_ ±Î ±fiı ·˘¿˘ fiÌ«ı flËÌfiı ‰Hνfi ¿flı »ı. ÷ıfi˘ ‹Îfl ¿Ëı‰Î› ⁄Ì∞ ¤ÎÊ΋Î_ ? ¬‰ÕÎT›˘fiı ⁄‘˘. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Â© «ı÷fifiı Â© ¿fḻı »Ì±ı. ±Â© «ı÷fi …ı ÁΫ˘ ¤˘Ï‹›˘ ‹Y›˘ ˢ÷ ÷˘ ±Î ÿÂÎ … fi ˢ÷ fiı ! ±fiı »ı, ÷ı ’λ_ ‹Ò‚ «ı÷fi fi◊Ì, ’Ήfl «ı÷fi »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiı ±‹ı Â© …’ ¿flÎT›Î_, ÷’ ¿flÎT›Î_, ÂÎfiÎ ËÎfl ‹Ò±Î ±Î ⁄‘_ ¬ı÷flÎ_ ¬ıÕΉÕÎT›Î ? ¿fḻı »Ì±ı. ±ı Á_’ÒHν Â© ◊Λ ÷˘ ⁄ıµ »^ÀÎ_ ’ÕÌ Ω›. ¬ı÷flÎ_ ¬ıÕı ±ıÀ·ı ’λÎ_ ±ıfi˘ ÿ_Õ, ±ıfi˘ Ωı‰Î-ΩHΉΠ±Î‰‰_ ’Õı fiı ! ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı Â©ÎI‹Î ⁄˘·˘ ±ıÀ·ı ’Ήfl «ı÷fi …ı »ı, ±ıfi˘ ’λ_ ¬Î‰Î …‰_ ’Õı fiı ’λ_ ‰Î‰‰Î …‰_ ’Õı fiı fi›_˝ µ’ÎÏ‘ µ’ÎÏ‘ fiı ’Ήfl ‰‘÷˘ Ω› ?
 4. 4. iÎÎfi - ±iÎÎfi 195 196 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, …ı ∂_‘˘ ’Ήfl Ë÷˘ ÷ı »k΢ ◊¥ Ω›. …ı ±iÎÎfi ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰˘ ÷˘ ⁄ı ¿·Î¿‹Î_ ±˘√Î‚Ì ±Î’_. ’Ήfl Ë÷˘ ±ıÀ·ı ¨‘_ ¿fl÷˘ Ë÷˘, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ »k΢ ◊¥ Ω›. ⁄‘Î ⁄Ë …HÎfiı ±˘√Î‚Ì ±ÎM›Î. ≠ffi¿÷ν — ¨‘˘ ’Ήfl ¿˘fiı ˢ› »ı ? ±iÎÎfifi˘ ≠ıfl¿ ¿˘HÎ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Ë_¿Îflfiı. ±Î ±iÎÎfiÌ ‹ÎHÎÁ ˢ›fiı, ÷ı ⁄‘_ ˢ› ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi◊Ì …√÷ ∂¤_ ◊›_ ÷˘ ±iÎÎfifi_ ≠ıflHÎÎ⁄‚ ÷ıfiı ¨‘_ … ¿flÌ ±Î‰ı. ±fiı ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ıfi, I›Îflı ’»Ì ¿˘”¿ı ¨‘_ ı ¿˘HÎ »ı ? ¿›* ˢ› ÷ı› »kÎ_ ¿flÌ ±Î‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÌ Á‹…HÎ »kÎÌ ◊¥ √¥. ÿÎÿÎlÌ — Á_›˘√˘. ±Ëo¿Îfl ¿¥ flÌ÷ı ±˘√΂‰˘ ? ≠ffi¿÷ν — ±fiı iÎÎfifi_ ≠ıflHÎÎ⁄‚ ¿˘HÎ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î V‰¤Î‰ı ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ı ˢ‰Î »÷Î_, ‰÷˝‹Îfi‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfifi_ ¿˘¥ ≠ıflHÎÎ⁄‚ »ı … fiËŸ ±Î …√÷‹Î_. ⁄‘_ ±iÎÎfiÌ V‰w’ı ¿ı‹ ‰÷ı˝ »ı ? Á_›˘√˘◊Ì ◊Λ »ı, Á_›˘√˘◊Ì ±iÎÎfi ∂¤_ ◊Λ »ı. Á_›˘√˘◊Ì iÎÎfi ◊Λ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ·˘¿Á_iÎÎ◊Ì ‰÷ı˝ »ı. Á¬ Âı‹Î_ »ı ±ı ΩHÎ÷Îı fiËŸ »ı. ±˘L·Ì ÁΛ_ÏÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ »ı ±Î. ˢ‰Î◊Ì ¤˙Ï÷¿‹Î_, ⁄ËÎflfiÌ ‰V÷‹Î_ Á¬ ‹ÎL›_. ±ıÀ·ı ±iÎÎfi ∂¤_ ◊›_ …√÷fi_ ±Ï‘WÃÎfi ! ±fiı ±ÎI‹Î‹Î_ … Á¬ »ı, ⁄ËÎfl ¬˘‚ı fiËŸ, I›Îflı iÎÎfi ∂¤_ ◊Λ. ±ıÀ·ı ⁄ËÎfl ¬˘‚÷˘ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±Î ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ ’Îfl ≠ffi¿÷ν — ±Î …√÷ ±iÎÎfi◊Ì ∂¤_ ◊›_ ? ‰√flfi_ Á¬ »ı ±fiı ±Î ⁄ËÎfl ÷˘ ¿„S’÷ »ı. ±Î’HÎı ¿S’fiÎ ¿fḻıfiı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±iÎÎfi◊Ì. ±ı› V‰w’fi_ ±iÎÎfi ¬Î·Ì. iÎÎfi ÷˘ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ fiÎ › ◊Λ. ωÂıÊiÎÎfi ◊Λ »ı, ÷ıfiı … ±iÎÎfi ¿Ëı »ı. ≠ffi¿÷ν — ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ ˢ‰Î »÷Î_ ±ı ¤Ò· @›Î_ ¿flÌ ⁄ıÃ˘ ≠ffi¿÷ν — ±Î‹Î_ Œ˘Õ ’Ò»›˘ »ı, ¿ı ±Ï‘WÃÎfi ±ıÀ·ı …ı‹Î_◊Ì ‰V÷ »ı ? µI’Lfi ◊¥, …ı‹Î_ ÷ı „V◊fl flËÌ ±fiı …ı‹Î_ ·› ’Î‹Ì ÷ı. ±ı T›ÎA›Îfiı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ¤Ò· ¿flÌ fi◊Ì. ±ı ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ … »ı. ±fiÁflÌ …√÷fi_ ±Ï‘WÃÎfi Á‹Ω‰˘. ±Î ÷˘ ωiÎÎfi◊Ì ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊¥ √›˘ »ı. ±ı ÷˘ ’˘÷ı ‹ËŸ … »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ Âı‹Î_◊Ì ∂¤_ ◊›_ »ı ? ±ıÀ·ı ω¤Îω¿ ‹ËŸ ’˘÷ı ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ … »ı. ±ı ⁄√Õı fiËŸ ¿ı Á‘flı fiËŸ. ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î, ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î‹Î_◊Ì ∂¤_ ◊›_ »ı fiı ±ı‹Î_ ’»Ì ·› ◊Λ »ı ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ. …ı‹ ±Î ÁÒ›˝fiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ±Î ·˘¿˘ ¿Î‹ ¿flı ±ı‰Ì flÌ÷ı fiı ±ı‹Î_◊Ì ’λ_ µI’Lfi ◊Λ »ı fiı ±ı‹Î_ ·› ◊Λ »ı. ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı ±Î ±_ÿfl ¿Î‹ «Î·Ì flèÎ_ »ı. ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ±Î ⁄‘_ «Î·ı »ı. ˉı ¿Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î ±Î‹Î_ fi◊Ì. ±ÎI‹ÎfiÌ N@÷ ω¤Îω¿ ƒÏp µI’Lfi ◊¥ ±ı ÷‹Îflı ±Ë_¿Îfl ⁄‘˘ ±˘√‚Ì Ω›, ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı »ı. ±ıÀ·ı Ï⁄Ï·Œ ⁄ÿ·Î›ı·Ì »ı. ⁄Ì… ¿Â_ ⁄ÿ·Î›ı·_ fi◊Ì. iÎÎfiı› … ‹@÷ ◊Λ ’λ˘. ⁄ÿ·Î›ı·_ fi◊Ì fiı «ÎÏflhΛı ⁄ÿ·Î›_ fi◊Ì. ±ÎI‹Îfi_ «ÎÏflhÎ ±ı¿ ZÎHΉÎfl ≠ffi¿÷ν — ±Ë_¿Îfl ±˘√΂‰˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ⁄ÿ·Î÷_ fi◊Ì. I›Î_ fi¿˝‹Î_ Ω› »ı I›Î_› ±ÎI‹Î ±ıfiÎ ’˘÷ÎfiÎ «ÎÏflh΋Î_
 5. 5. iÎÎfi - ±iÎÎfi 197 198 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) flËı »ı ±fiı ±Î ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ±ıfiÎ fi¿˝fiÎ «ÎÏflh΋Î_ ˢ› »ı. »‹Î_ ±ÎI‹ › »ı, ±ı » ‰V÷ Á‹ÁflHÎ ◊›Î ¿flı »ı, Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fi ≠Ï÷Ïq÷ ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı ≠Ï÷WÃÎ ¿flı·Ì ‰V÷. “±Î’HÎı” ‹ÒÏ÷˝‹Î_ ≠Ï÷WÃÎ ◊›Î ¿flı »ı. ±ı ’Ïfl‰÷˝fi‹Î_ ¤ı√Î ◊Λ, ÷ıfiÎ◊Ì ±Î T›Ï÷flı¿ √H΢ ⁄‘Î ¿fḻı »Ì±ı fiı ? ±ı ≠Ï÷WÃÎ Œ‚ ±Î’ı »ı ’»Ì, ±ı@{ı¿ÀfiıÁ ¿Ëı‰Î›. µI’Lfi ◊›Î. V‰w’fi_ ±iÎÎfi ÷ı◊Ì ¿flÌfiı V‰w’‹Î_ ¿_¥ ±ÎCÎ_’λ_ ◊›_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î » ‰V÷±˘ ¤ı√Î ◊‰Î◊Ì, T›Ï÷flı¿ √H΢ ∂¤Î_ ◊›Î ÷Îfl_ “Ë_”’b_ ⁄ÿ·Î›ı·_ »ı. ±ı √‹ı ÷ı ¿˘”¿fiÎ ‘yÎ◊Ì ⁄ÿ·Î›_ ¿ı ±ıfiÌ ±fiı T›Ï÷flı¿ √H΢fi˘ ±Î Á_ÁÎfl »ı ⁄‘˘. » ‰V÷±˘ »^ÀÌ ’ÎÕ‰Î◊Ì ‰ı (¿˘¥ ’HÎ flV÷ı) ⁄ÿ·Î›_. ’HÎ ⁄ÿ·Î›ı·_ »ı ±ı¿{ı¿À. ‹ÎÀı ±ı “Ë_”’b_ T›Ï÷flı¿ √H΢ ∂ÕÌ Ω› ¿ı ⁄‘_ ∂ÕÌ √›_. ±ıfiÎ ‹Ò‚ …B›Î±ı ⁄ıÁÌ Ω› ±ıÀ·ı ◊¥ √›_. ¿Â_ »ı … fiËŸ ±Î‹Î_. ±„V÷I‰ ÷˘ »ı …. ’HÎ ‰V÷I‰fi_ ÷fiı ¤Îfi flèÎ_ fi◊Ì. ‹ÎÀı ±ı ¤Îfi ±Ëo¿ÎflfiÌ µI’ÏkÎ ! ÷Îfl_ ±Î‰Ì Ω› ÷˘ ÷_ ÷ı … w’ı »_. ±ÎI‹Î ŒflÌ Á‹˘ ¿fl‰˘ ’Õ÷˘ ˢ÷ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î ±Ë_¿Îfl fiΠˢ÷ ÷˘ ±ÎI‹Â˘‘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÷˘ ÷˘ ¿˘¥fi˘ › fiÎ ◊Λ. ’»Ì ±Î ÷˘ ·˘¿˘ ±ı‹ ΩHÎı »ı ¿ı ±Î Á‹˘ ◊Î÷? ÁÎ’ıZÎ ÷˘ ¬fl_ fiı ¿_¥¿ ? ¿fḻı. ±ıfiı „V◊fl ¿fḻı ÷˘ ±ıfiÌ «_«‚÷Î Ω› ±ı ⁄‘_ ±Î լ΋Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı fiΠˢ÷ ¿ı ˢ÷, ±ı ÷˘ ±iÎÎfi÷Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı ’ÕÌ √›Î »ı. ¿ı ±iÎÎfi÷Î ‰√fl ±Ëo¿Îfl ∂¤˘ … fiÎ flËı. ±iÎÎfi÷Î Ë÷Ì I›Î_ Á‘Ì ⁄Lfiıfi_ ±ÎÏÿ ωiÎÎfi ! ±‹fiı › ±Ë_¿Îfl Ë÷˘. ≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î iÎÎfi ¿ı ±iÎÎfi ±ı ⁄Lfiıfi_ ±ÎÏÿ ¿›_ ? ≠ffi¿÷ν — ±Ë_¿Îfl @›Î_◊Ì ±ÎT›˘ fiı ¿˘fiı ±ÎT›˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Lfiıfi_ ±ÎÏÿ ωiÎÎfi. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î, ωiÎÎfi‹› ±ÎI‹Î. ÿÎÿÎlÌ — @›Î_◊Ì ±ÎT›˘ fiı @›Îflı fiËŸ. ±Î …ı ¤˘√‰ı »ıfiı, ÷ı ±ı‹Î_◊Ì ±Î iÎÎfi fiı ±iÎÎfi, ÷Õ¿˘-»Î_›Õ˘ ⁄ı Âw ◊¥ √›Î. ±ıfiı ±Ë_¿Îfl »ı. ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ ¤ı√Î ◊›Î ±ıÀ·ı ø˘‘-‹Îfi- ≠ffi¿÷ν — ¿˘fiı ±Ë_¿Îfl ±ÎT›˘ ? ‹Î›Î-·˘¤ ∂¤Î ◊›Î. ÷ı‹Î_ ø˘‘ fiı ‹Îfi ±ıfiÎ◊Ì “Ë_” ◊›_ ±fiı ·˘¤ ±fiı ¿’À◊Ì “‹Îfl_” ◊›_. ÿÎÿÎlÌ — …ıfiı ±HÎÁ‹…HÎ ÷ıfiı. ±iÎÎfifiı ±Ë_¿Îfl ±ÎT›˘. ≠ffi¿÷ν — T›Ï÷flı¿ √H΢ …ı µI’Lfi ◊›Î ±ıÀ·ı ±iÎÎfi ∂¤_ ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi ¿˘fi_ ? ◊›_ ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı ‰V÷. ±iÎÎfi ±fiı iÎÎfi. iÎÎfi ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ±fiı ÿÎÿÎlÌ — T›Ï÷flı¿ √H΢ ±ı … ±iÎÎfi. ÷ı fiΠˢ› ÷˘ ¿Â_ »ı ±iÎÎfi ±ıÀ·ı ±fiÎI‹Î. ÷ıfiı ±Ë_¿Îfl ±ÎT›˘, ±iÎÎfifiı. ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl fiËŸ. ±ı ⁄ıfiÎ ¤ı√Î ◊‰Î◊Ì ∂¤_ ◊›_. ±ÎT›˘ ÷ıfi_ ±Î ⁄‘_ ∂¤_ ◊¥ √›. ÷ı flÎ÷-ÿËÎÕ˘ Ï«_÷Î-µ’ÎÏ‘±˘, Á_ÁÎfl‹Î_ _ fiÎ √‹ı ÷˘› ’ÕÌ flËı‰_ ’Õıfi,ı @›Î_ Ω› ÷ı ? @›Î_ …‰Î› ? I›Î_ fiı I›Î_ ≠ffi¿÷ν — ωiÎÎfi‹Î_◊Ì iÎÎfi ±fiı ±iÎÎfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ∂¤_ ◊›_ ? …. ±ıÀ·ı ±ËŸ ¬ÎÀ·Î‹Î_ ÁÒ¥ flËı‰Îfifi,ı ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı ÷˘› ? _ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ωiÎÎfi ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î. ±Î » ‰V÷±˘ ¤ı√Ì ◊¥, ≠ffi¿÷ν — ±Ë_¿Îfl @›Î_◊Ì µI’Lfi ◊›˘ ?
 6. 6. iÎÎfi - ±iÎÎfi 199 200 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl ±ı … ±iÎÎfifiı. ±iÎÎfi fiı iÎÎfi ⁄ı …ÿÌ ‰V÷ ±Ë_¿Îflfiı √Y›_ ·Î√ı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ±ı ¿Ëı fiËŸ ¿ı ±Î Áοfl »ı. ±ıÀ·ı »ı. ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î√‚ ±I›Îflı ±ı¿, ‹˘ÀÎ Âıà ±ÎT›Î »ı, ±ı Âıà ⁄Ë ±Ë_¿Îflfi˘ Ïfi‰ıÕ˘ ¿fl‰Îfi˘ »ı. ±ÎI‹Îfi˘ ÷˘ Ïfi‰ıÕ˘ ◊›ı·˘ … »ı. Á_ÿfl ‰Î÷˘«Ì÷˘ ¿flı, ’HÎ ¿˘”¿ı ±Õ‘˘ fl÷· ⁄˛ÎLÕÌ ’Î¥ ÿÌ‘Ì ±ı‹fiı, iÎÎfi, V‰-’fl ≠¿Î¿ ! ’»Ì ±ı ‰Î÷ ¿ı‰Ì ¿flı ? ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÌ ±fiÒ¤Ï÷ ÷‹fiı ◊¥, ±ÎI‹Îfi_ iÎÎfi ◊›_. ≠ffi¿÷ν — ⁄˛ÎLÕÌfi˘ Á_›˘√ ◊›˘, ±ıÀ·ı ⁄Ì∞ ‰Î÷ ŒflÌ. ˉı ⁄ÌΩfiı ÷‹ı ±ÎI‹Îfi_ iÎÎfi ±Î’˘ »˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿÎÿÎ ’˘÷ı ±ÎI‹iÎÎfiÌ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î Á_›˘√ ¤ı√Î ◊›Î »ıfiı, ±ıÀ·ı ⁄‘_ ±Î ∂¤_ »ı fiı ! ⁄ÌΩfiı ±ÎI‹Î ±iÎÎfiÌ ΩHÎÌfiı ±Î’˘ ¿ı iÎÎfiÌ ΩHÎÌfiı ±Î’˘ ? ◊›_. iÎÎfi V‰w’fiı Á_›˘√ ¤ı√˘ ◊›˘ ±ıÀ·ı ±Î ¤˛Î_Ï÷ µI’Lfi ◊¥. …ı‹ ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfiÌ ΩHÎÌfiı. ’ı·˘ Âıà ±ı‹ ¿Ëı »ıfiı ¿ı Ë_ ÷˘ ω…›lÌ∞ ‹ËÎflÎΩ »_, ±Î‹ »_, ÷ı‹ »_, ⁄˘·ı.... ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î ÷˘ T›Î’¿ »ı, ±ı¿w’ »ı. ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷˘ iÎÎfi @›Î_◊Ì µI’Lfi ◊›_ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ±ÎI‹Îfiı ±‹ı Ωı¥±ı ¬flÎ_ fiı ±iÎÎfiÌfiı › Ωı¥±ı. ⁄Lfiıfiı …ÿÎ_ Ωı¥±ı. …ıfiı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ⁄‚÷flÎ »ı ±ı ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ÷˘ µI’Lfi ˢ› … fiËŸfiı ! iÎÎfi ÷˘ ’fl‹ıfiLÀ ±iÎÎfiÌ ±fiı ⁄‚÷flÎ_ fi◊Ì, ±ıfi_ fi΋ iÎÎfiÌ. ‰V÷ »ı. ⁄ËÎflfiÌ ‰V÷±˘fiı ·¥fiı ±iÎÎfi ∂¤_ ◊›_, …ı‹ ’ı·˘ ÿÎw ’Ì‘˘fiı, Á_›˘√◊Ì. ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î ⁄‘Î Á_›˘√˘◊Ì »^ÀÌ Ω› ÷˘ ⁄‘_ ‹@÷ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿ı ±Î ±iÎÎfifiÎ iÎÎfifiı ’HÎ ΩB≤Ï÷ ΩHÎı »ı, ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ı ⁄Lfiıfi˘ ƒpÎ ⁄fiı »ı iÎÎfiÌ, ±iÎÎfifiÎ iÎÎfifi˘ ±fiı iÎÎfifiÎ iÎÎfifi˘ ? ≠ffi¿÷ν — ¤Î‰ ¿›˘˝ ÷˘ ÷ı ±iÎÎfifi˘ Á_›˘√ ◊›˘fiı ±ıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Lfiıfi˘. iÎÎfiÌ ⁄Lfiıfiı ΩHÎı. V‰-’fl ≠¿Î¿. V‰ ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰fi˘ ¿Â˘ Á‰Î· fi◊Ì. ±iÎÎfifi˘ Á_›˘√ fi◊Ì ¤ı√˘ iÎÎfifiı ΩHÎı ±fiı ’fl ±ıÀ·ı ±iÎÎfifiı ΩHÎı, V‰-’fl ≠¿Î¿ ’˘÷ı »ı. ◊÷˘. ⁄ÌΩ Á_›˘√˘ ¤ı√Î ◊Λ »ı. ’ı·˘ ÿÎw ’Ì‘˘fiı ? ±iÎÎfi÷Î ±ı … ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ ¿Â_ ¬Î‹Ì fi◊Ì flËı÷Ì. ±fiı ±iÎÎfiÌ ’flfiı ±ı¿·Îfiı … ±Ë_¿Îfl … »ı. ≠¿Î ¿flı, ±ı V‰fiı ≠¿Î fiÎ ¿flı. ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î ÷˘ ‹Ò‚ ≠¿Î »ı, ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »ı, ÷˘ iÎÎfi ˢ› ÁË…, ω«Îflı·_ fiÏË ! ±ıfiı ±Î ±Ë_¿Îfl @›Î_◊Ì ±Î‰Ì Ω› »ı ? ω«Îfl‰Î◊Ì, …ı …ı ¿_≥ ω«ÎflÌfiı ¿‹˝ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ±ı ⁄‘_ ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı @›Î_ ±Î‰Ì Ω› »ı ? ±iÎÎfi÷Î ±ı … ±Ë_¿Îfl »ı. ±iÎÎfi ∂¤_ ◊Λ ±fiı Ïfiω˝«Îfl◊Ì iÎÎfi ◊Λ. ±ı ÁË… ˢ› ! ω«Îflı·_ ≠ffi¿÷ν — ±Î‰flHÎ ±Î‰ı ÷˘› ‰Î_‘˘ Â_ »ı ? ±ı ’˘÷ı ÷˘ ΩHÎı ±ı iÎÎfi √HÎΛ fiËŸ. ω«Îfl ±ıÀ·ı ±ı ⁄‘_ ‹Õÿη iÎÎfi ¿Ëı‰Î› ±fiı … »ıfiı ¿ı Ë_ ≠¿Î »_. ±Î ÁË… ±ı ωiÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ±ı «ı÷fi ˢ›, ¿Î›˝¿ÎflÌ Ë˘›. ±fiı ’ı·_ ω«Îflı·_ ⁄‘_ ±iÎÎfi ¿Ëı‰Î›, iÎÎfi ¿Ëı‰Î› fiËŸ ±fiı Ïø›Î¿ÎflÌ fiÎ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ÿËÎÕ˘ ‰‚ı fiËŸfiı, ±Ë_¿Îflfiı ¢ ·Î¤ ? ˢ›, ’ÏflHÎ΋ fiÎ ’΋ı. ’»Ì ¿Ëı ¿ı Ë_ Ωb_ »_ ’HÎ ◊÷_ fi◊Ì, Ë_ Ωb_
 7. 7. iÎÎfi - ±iÎÎfi 201 202 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) »_ ’HÎ ◊÷_ fi◊Ì. ±ıfiÌ ‹ı‚ı √ΛΠ¿flı. ±ı‰_ ¿_≥ ÁÎ_¤‚ı·_ ÷‹ı ¿˘≥ ±Î ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±ı¿ ’HÎ ‹ÎHÎÁ iÎÎfi ÷˘ ¤·ı ⁄Î…±ı flèÎ_, ‹ÎHÎÁ ⁄˘·÷˘ ˢ› ±ı‰_ ? ’HÎ ±iÎÎfi ΩHÎÌ Â¿ı, ÷ıfiÎ Ë_ ÿ½fi ¿fl‰Î ÷ˆ›Îfl »_. ¿˘≥ ±iÎÎfi ’HÎ Á_’ÒHν ΩHÎÌ Â@›˘ fi◊Ì Ë…. ¿ÎflHÎ ¿ı ±iÎÎfi …ı Á_’ÒHν ΩHÎı, ÷ı Á΋ı ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÎ_ › ⁄˘·÷Πˢ› »ı. Ï¿fiÎflı iÎÎfifiı Á‹∞ Ω›. …ı‹ CΙfiı ΩHÎı ±ı ¿Î_¿flÎfiı Á‹∞ Ω› ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î › ±Î ⁄˘·ı, ±Î … ⁄˘·ı »ı. ΩHÎı·_ ±‰U› ◊‰_ ±√fl ¿Î_¿flÎfiı ΩHÎı ±ı CΙfiı ±˘‚¬Ì Ω›. ⁄ıµ Â̬‰_ fiÎ ’Õı, ±ı¿ … Ωı≥±ı ±fiı fiÎ ◊Λ ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ±ıHÎı ΩH›_ … fi◊Ì. ±fiı ω«Îflı·_ … Â̬‰_ ’Õı. iÎÎfi ±ı iÎÎfi fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı ÷˘ …Õ iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. …Õ Ï‰«Îfl˘◊Ì …ı ’Έÿ˚√Ï·¿ iÎÎfifiı ±iÎÎfi ¿Ëı‰Î› »ı ±fiı ±ÎI‹iÎÎfifiı iÎÎfi µI’¯Î ◊Λ ±ı ÷˘ …Õ »ı. ω«Îfl˘ … …Õ »ı. ¿Ëı‰Î› »ı. ÷ı Ωı ’ÿ˚√·fi_ ⁄‘_ iÎÎfi fiΠˢ› ÷˘ ±ÎI‹Îfi_ iÎÎfi ◊Λ ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ±Î ÁË… flÌ÷ı …ı ±Î‰÷_ ËÂı ¿ı ÁË… flÌ÷ı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ¤Ò·-◊Î’ ¬≥ Ω›. ±ıÀ·ı ⁄ıfiı Ïfi¤ı˝‚ ¿fl‰Î_ ‹ÎÀı ⁄Lfiı ◊÷_ ËÂı ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? iÎÎfi Ωı≥±ı. ±ÎI‹Î ±ı¿·˘ Ïfi¤ı˝‚ ⁄fiÌ Â¿ı fiËŸ. Ωı ’ÿ˚√·fi_ iÎÎfi fiΠˢ› ÷˘ ’»Ì ◊˘Õ˘ ¤ı‚Áı‚‰Î‚˘ ◊≥ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ⁄‘_ ±Î√‚ »ı ÷ı ⁄ÌΩ ¤‰˘fi˘ ⁄‘˘ ‹Î· ¤flı·˘fiı, ÷ı ⁄‘˘ Á‹∞ Á‹∞fiı ¤flı·˘. ÷ı ÁË… flÌ÷ı µI’Lfi ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — …ı ¿ÎflHÎı ±Î’HÎı …√÷‹Î_ ±ÎT›Î ±ı … ¿ÎflHÎ Á‹∞fiı-ΩHÎÌfiı ‹ËŸ ¤flı·˘. ω«Îflı ¿flÌfiı ΩHÎı·_ ±ı ¿Î‹ ·Î√ı fiËŸ. ±Î’HÎfiı ‹˘ZÎı fiËŸ ·≥ Ω› ? ’»Ì Á‹∞fiı ¤flı·_ ˢ› ÷˘ ¿Î‹ ·Î√ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. …√÷‹Î_ ·Î‰fiÎv_ ¿ÎflHÎ …ÿ_ Ë÷_. ±Î ¿ÎflHÎ …ÿ_. …√÷‹Î_ ·Î‰fiÎv_ ¿ÎflHÎ ±ı ±iÎÎfi÷Î Ë÷Ì ±fiı iÎÎfi◊Ì ±Î ⁄Î… ‹˘ZÎı ≠ffi¿÷ν — ÷ı ±Î Á‹∞fiı ¤flı·_ ˢ› ÷˘ ±ı ÁË…‹Î_ ±Î‰Ì Ω›. …≥±ı. ±iÎÎfi◊Ì …√÷ ¤HÎÌ «ÎS›Î, ˉı iÎÎfi◊Ì ±Î ⁄Ì∞ ⁄Î… ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ÁË…‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ … ±ı ωiÎÎfi ¿Ëı‰Î›, fiËŸ ÷˘ ‹˘ZÎı …≥±ı. ±ıÀ·ı ±iÎÎfi◊Ì …ıÀ·_ «ÎS›Î”÷Î ±ıÀ·_ ⁄‘_› ’λ_ Œfl‰_ ωiÎÎfi … fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’ÕÂı, Ωı «ÎS›Î fiΠˢ÷ ÷˘ Œfl‰_ fiÎ ’Õ÷ ’λ_. ÷ı …ı …ı ¬Î_«Î‹Î_ ŒflÌ ±ÎT›Î ÷ı ⁄‘Î ¬Î_«Î‹Î_ flËÌfiı ’λ_ ±Î‰‰_ ’ÕÂı. ±ıÀ·ı ±iÎÎfi◊Ì …wflÌ »ı “⁄_‘fifi_ iÎÎfi” ◊‰_ ! ∂¤_ ◊›_”÷_ ±Î …√÷, ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ ±iÎÎfi. “Ë_ ¿˘HÎ »_” ±ı ¤Ò·Ì Ë… ÷˘ ⁄_‘fi‹Î_ ±ÎT›˘ »_ ±ı‰_ ΩHÎ÷Î fi◊Ì. “Ë_ ⁄_‘fi‹Î_ »_” √›˘, ±ıfi_ ¤Îfi …÷_ flèÎ_. ˉı “Ë_ ¿˘HÎ »_” ±ı‰_ ¤Îfi ¿flΉ̱ı ±ıÀ·ı ±ı ΩHÎı I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı ±Î ‹ÎHÎÁ ¿_¥¿ ¨«Ì Á‹…H΄@÷ ‘flΉı »ı. »^À<_ ◊÷_ Ω›. ⁄_‘fi‹Î_ ±ÎT›˘ »_ ±ı‹ ΩHÎı, I›Îfl◊Ì … »ı ÷ı ‹„@÷fiÌ ±ÎflΑfiÎ ¿flı. ‹Î›Îfi_ ÁΫ_ V‰w’ ! fiËŸ ÷˘ ¿flı fiËŸfiı ! ±Î ÷˘ fi◊Ì ⁄_‘fi‹Î_ ±ÎT›˘, fi◊Ì ‹@÷ ◊›˘. ≠ffi¿÷ν — ‹Î›Î ±ıÀ·ı Â_ ? fi◊Ì ¤·Ì‰Îfl ±Î‹Î_ ±ÎT›˘, fi◊Ì ±Î‹Î_ ±ÎT›˘. fiÎ Á_ÁÎfl wÕ˘ ÿı¬Î›˘, Á_ÁÎfl‹Î_ ’Îfl ‰√flfiÌ ±ÎÏ‘-T›ÎÏ‘ fiı µ’ÎÏ‘ ±fiı fiÎ ‹˘Z΋Î√˝fiÌ ÿÎÿÎlÌ — ‹Î›Î ±ıÀ·ı …ı ‰V÷ …ı‰Î V‰w’ı »ı ÷ı‰Î V‰w’ı fiËŸ ‰Î÷ ◊¥ ! ÿı¬Î÷Î_, …ÿÎ_ … V‰w’ı ÿı¬Î›, ±Î’HÎfiı ¤Ò·Î‰Î‹Î_ fiÎ¬Ì ÿı. ±ıfiı ±ı¿
 8. 8. iÎÎfi - ±iÎÎfi 203 204 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÂOÿ‹Î_ ¿Ëı‰Î› ¿ı ‹Î›Î ±ıÀ·ı Ïfi… V‰w’fiÌ ±iÎÎfi÷Î. ±Î ⁄‘_ ÿÎÿÎlÌ — ‹Î›Î …ÿÌ ‰V÷ »ı. ’ÿ˚√·fiı fiı ‹Î›Îfiı ·ı‰Î-ÿı‰Î ±iÎÎfifiı ·¥fiı ‹Î›Î ÿı¬Î› »ı. V‰w’fi_ ±iÎÎfi »ı ‹ÎÀı ‹Î›Î ∂¤Ì fi◊Ì. ‹Î›Î ÷˘ ±ı¿ ≠¿ÎflfiÌ ‹ÎL›÷Î »ı. ·˘¿˘±ı ‹ÎL›÷Î ¿flÌ »ı ±ıÀ·ı ◊¥ »ı. V‰w’fi_ ±iÎÎfi √›_ ±ıÀ·ı ‹Î›Î √¥. ⁄Î¿Ì ‹Ò‚ V‰w’ı fiËŸ ÷ı ¤ÎV›‹Îfi ◊Λ »ı ¿ı ±Î ¤√‰ÎfifiÌ ‹Î›Î »ı. ⁄Î¿Ì ¤√‰ÎfifiÌ ÿı¬Î÷Î ±L› V‰w’ı ÿı¬Î›, ±ıfi_ fi΋ ‹Î›Î. ±Î ’ÿ˚√· ‹Ò‚ V‰w’ı ‹Î›Î ˢ› fiËŸ. ±Î ÷˘ ±iÎÎfi÷Î … »ı ¬Î·Ì ! ‹Î›Î µ’fl ÷˘ ·˘¿˘±ı ±Î‰_ fi◊Ì. ’ÿ˚√· ‹Ò‚ V‰w’ı ⁄Ë Á_ÿfl ÁÎfl_ »ı, ’HÎ ±ı ÷˘ ±L› ¿ı‰ÕÎ_ ¿ı‰ÕÎ_ ‹˘ÀÎ_ V‰w’ ·A›Î_ ! ⁄Ë$ ⁄Ë ·¬Î›_, ±Î ‹Î›Î±ı ÷˘ V‰w’ı ÿı¬Î› »ı ’ÿ˚√·. ·˘¿˘fi_ ÷ı· ¿ÎœÌ fiÎA›_ »ı fiı ! ‹Î›Î ¿ıÀ·Ì …⁄flÌ »ı ’HÎ ±ıfi_ wÀ ¿˘{ Â_ ? ±iÎÎfi÷Î. ±iÎÎfi÷Î Ω› ±ıÀ·ı ⁄‘_ Ω› ! ‹Î›Î ÿ½fiÌ› fi◊Ì, ±ı ¤ÎV›‹Îfi ’ÏflHÎ΋ »ı. ‹Î›Î ±ıÀ·ı ±iÎÎfi÷Î, ⁄Ì…_ ¿Â_ … fiËŸ. ‹A› ‰V÷ V‰w’fiÌ ±iÎÎfi÷Î ±ıÀ·ı … ‹Î›Î ±fiı ±ı ±iÎÎfi÷Î ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi÷ÎfiÎ ÏËÁÎ⁄ı … ‹Î›Îfiı ? Ω› ±ıÀ·ı ’»Ì …ı‹ »ı ÷ı‹ ÿı¬Î›. ⁄Á, ±ı ±iÎÎfi÷Î◊Ì ¨‘_ ÿı¬Î› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ‹Î›Î ∂¤Ì flËÌ »ı ±iÎÎfi÷Îfiı ·Ì‘ı. ±ıÀ·ı ‹Î›Î ¿˘≥ ‰V÷ fi◊Ì, ±iÎÎfi÷Î … ‹A› ‰V÷ »ı. ±ıfi_ ŒÎµLÕıÂfi ±iÎÎfi÷Î »ı. ›◊Î◊˝ V‰w’ ±iÎÎfi ÷b_ ! ±Î¬Î …√÷fi_ ŒÎµLÕıÂfi … ±iÎÎfi÷Î »ı. ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfifi_ V‰w’ Â_ »ı fiı @›Î_◊Ì ±Î‰ı »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi÷Îfi_ ŒÎµLÕıÂfi ±Ë_¿Îfl √HÎΛ ? ÿÎÿÎlÌ — “«_ÿ¤Î¥” “÷‹Îfl_” fi΋ ’ÎÕu_ ±ËŸ ±Î√‚ fiı “÷‹ı” ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Ë_¿Îfl fiËŸ, ±iÎÎfi÷Î … ŒÎµLÕıÂfi. wÀ ¿˘{ ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ ’λ_. “«_ÿ¤Î¥” fi΋ ¬˘À<_ fi◊Ì. “«_ÿ¤Î¥” ÷˘ ±˘‚¬‰Î ±iÎÎfi÷Î … »ı. ¤·ıfiı √‹ı ±ıÀ·˘ ±Ë_¿Îfl ˢ› ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ‹ÎÀıfi_ ÁΑfi ’HÎ ÷‹ı ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ ±ı ±iÎÎfi. fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ ¿Ëı‰Î› ±ı. ±iÎÎfi Ω› ±ıÀ·ı ⁄‘_› √›_. ’»Ì ±Î »˘¿flÎfi˘ ŒÎ‘fl ◊™, ±Îfi˘ ‹Î‹˘ ◊™, ±Îfi˘ ¿Î¿˘ ◊™, ±Îfi˘ e‰˘ ◊™, ±Îfi˘ ÿÎÿ˘ ◊™, ±Î ¿ıÀ·Ì fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ˘ ⁄ıÃÌ »ı, ⁄˘·˘ ? ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ±ı‹ ¿èÎ_ ¿ı ‹Î›Î ÿ½fiÌ› fi◊Ì ±fiı ¤ÎV›‹Îfi »ı, ±ıÀ·ı Â_ ? ˉı ±Î fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ˘ ±ı ±iÎÎfifi_ ±Î¬_ V‰w’. ±Î’HÎı fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ˘‹Î_ ’ÕuÎ »Ì±ı. ±Î’HÎfiı ÂıfiÌ …wfl »ı ? fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ˘ ÿ—¬ÿÎ›Ì ÿÎÿÎlÌ — ¤ÎV›‹Îfi ±ıÀ·ı ¬Î·Ì ¤ÎÁı »ı ±ıÀ·_ … »ı, ±ı ◊¥ ’ÕÌ, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Á¬ ¬˘‚̱ı »Ì±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Ò‚ ±Î’H΢ ÿ½fiÌ› fi◊Ì. V‰¤Î‰ Á¬Ì›˘ »ı. ±ıÀ·ı ‹Ò‚ V‰w’‹Î_ ±Î‰Ì±ı I›Îflı ’λ_ Á¬ ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — ÿ½fiÌ› fi◊Ì ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ ±ıÀ·ı ±ÎÕÎ «ÎS›Î ±Î’HÎı. ±ıÀ·ı ±Î fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ˘fiı ±‹ı ¡ı@«fl ¿fḻı ±fiı flÎ¥À Ï⁄Ï·Œ ⁄ıÁÎÕ̱ı. flÎ¥À Ï⁄Ï·Œfiı ÁQ›¿˚ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÿı¬Î÷Ì fi◊Ì. ÿı¬Î› »ı ±ı‰_ ·Î√ı »ı, ¤ÎÁı … ÿ½fi ¿Ëı »ı. ±fiı ÁQ›¿˚ ÿ½fi, ÁQ›¿˚ iÎÎfi, ÁQ›¿˚ «ÎÏflhÎ ±ıfiÎ◊Ì »ı ¬Î·Ì ! ‹˘ZÎ »ı. ÁQ›¿˚ ÿ½fi ±ıÀ·ı ±Î …ı ‰Î_¿_< …±˘ »˘ ±ı ±‹ı ÁÌ‘_ ÿı¬ÎÕÌ ≠ffi¿÷ν — ±Î ’ÿ˚√· ⁄‘_ ÿı¬Î› »ı ±ı Â_ ‹Î›Î fi◊Ì ? ÿ¥±ı, ƒÏpŒıfl ¿flÌ ±Î’̱ı. ±iÎÎfifi_ V‰w’ ±Î’fiı Á‹Ω›_ ⁄fl˘⁄fl ?
 9. 9. iÎÎfi - ±iÎÎfi 205 206 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ◊Λ ±fiı ±iÎÎfifiı ±Î‘Îfl “’˘÷ı” ±Î’ı. Ë_ … «_ÿ·Î·, ‹fiı fiÎ ±˘‚A›˘ ? ±S›Î ‹Ò±Î, ±ıfiı Â_ ¿Î‹ ±Î‘Îfl ±Î’ı »ı ? ±iÎÎfi »ı ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±ıfiÌ ÁÎ‹Ì ⁄Î… iÎÎfifi_ V‰w’. µkÎfl-ÿÏZÎHÎ …ı‹ ±Î ÷˘ ! ±ıfiı ±Î‘Îfl ±Î’ ±Î’ ¿flı »ı. ±fiı ±Î’HÎfiı ±Î iÎÎfi ≠ÎM÷ Á΋ÁÎ‹Ì »ı ±ı‰_ ±ıfiÌ Á΋ı, iÎÎfifi_ V‰w’ ±Î »ı. ◊›_ ÷˘ ÏfiflΑÎfl ◊›_ ¿ı ’I›_. ÷‹ı «_ÿ¤Î¥ ±ı‹, ÷‹ı ÷˘ ÷‹ÎflÌ ‹ı‚ı ΩH΢ fiı ? ±Î …√÷ ±Î‘Îfl ±Î’Ìfiı ∂¤_ flèÎ_ »ı. ’˘÷ı … ±Î‘Îfl ±Î’ı ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥±ı ¿Ì‘ı·_. »ı. Ωı ±Î‘Îfl fiÎ ±Î’ı, ÷˘ ±Î …√÷ ’ÕÌ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ¿Ì‘ı·Î iÎÎfifiı Â_ ¿fl‰Îfi_, ΩHÎı·_ iÎÎfi ˢ‰_ ±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì “Ë_”’b_ “Ë_”‹Î_ ⁄ıÁÌ √›_. ±ıÀ·ı ±iÎÎfi Ωı¥±ı. ÏfiflΑÎfl ◊›_, ±ıfi˘ ±Î‘Îfl ¬ÁÌ √›˘. ±ıÀ·ı ’»Ì ±iÎÎfi ’ÕÌ Ω›. ±Î‘Îflfiı ·Ì‘ı ±Î ⁄‘_ ∂¤_ flèÎ_ »ı. ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ ’HÎ ¿Ì‘ıı·_ ÷ı ÁΫ_ … ¿Ì‘ı·_ ˢ› fiı ! …ı ±iÎÎfi ÏfiflΑÎfl ◊›_, ÷ıfiı ±Î’HÎı ±Î‘Îfl ±Î’÷Δ÷Î ¿ı Ë_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiÌ µ’fl ωrÎÁ ±ıÀ·ı … fiı ! ±Î ¿Ì‘ı·Î iÎÎfi◊Ì «_ÿ¤Î¥ »_, Ë_ ÂÎË »_, Ë_ …ˆfi »_, Ë_ Œ·ÎHÎÎ »_, Ë_ Œ·ÎHÎÎ »_. Ë_ ÏÁkÎıfl …√÷ «Î·ı »ı ±fiı ΩHÎı·Î iÎÎfi◊Ì ‹˘ZÎı …‰Î› »ı. ‰Ê˝fi˘, ÁÎ_¥Ã ‰Ê˝fi˘ »_, ’«ÎÁ ‰Ê˝fi˘ »_, ⁄‘_ ‰flÁ˘ › ’˘÷ÎfiÎ »ı. ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ±ıÀ·ı …ı Œ@÷ ΩHÎı·_ ÷ı iÎÎfi ¿Ëı‰Î› ? ÷ı ±Î‘Îfl ±Î’÷Δ÷Î. ÷ı ±Î‘Îfl ⁄‘˘ ÏfiflΑÎfl ◊¥fiı ’ÕÌ √›˘, ±ıfiÌ ‹ı‚ı. ±Î ±iÎÎfi ±fiı ¤˛Î_Ï÷ ⁄‘Ì ±Î‘Îfl ±Î’Ìfiı ∂¤Ì flάı·Ì »ı ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ±Î’HÎı ¬flı¬fl …ı »Ì±ı, Â©ÎI‹Î »Ì±ı ±ı ±Î’HÎı. iÎÎfi ±ÎM›_ ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿èÎ_, ±Î‘Îfl »˘ÕÌ ÿ˘. ±ıÀ·ı ÏfiflΑÎfl ΩHÎı·_, ±fi¤‰ı·_ ˢ› ±ı iÎÎfi. ◊¥fiı ’ÕÌ Ω› ⁄‘_. ≠ffi¿÷ν — ⁄Î¿Ì ⁄‘_ ¿Ì‘ı·_ … ? ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±ı¿·˘ ±Î‘Îfl ÷˘ ±ÎI‹Î … flËı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ¿Ì‘ı·_ iÎÎfi. ÷‹Îv_ fi΋ «_ÿ¤Î¥, ±ı @›Î_◊Ì ÷‹ı ΩHÎÌ ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. “’˘÷ı” … flèÎÎ ’»Ì. ±Î’HÎı ¿˘¥ «Ì…fiÎ ±Î‘Îfl ·ÎT›Î ? ÂÌ flÌ÷ı ±ıfi˘ ÷΂˘ ‹S›˘ ? I›Îflı ¿Ëı, Œ˘¥±ı ’ÎÕı·_. ⁄Á, ±Î’fiÎflÎ flèÎÎ … fiËŸ. ’Ëı·Î ÷˘ ±Î‘Îfl ±Î’fiÎfl Ë÷Îfiı, ‹ÎÀı ¤˛Î_Ï÷ ±ıÀ·_ … ΩHÎı ±ı, ±ıÀ·ı ¿Ì‘ı·_ iÎÎfi ±Î. Ë÷Ì. ˉı ±Î‘Îfl ±Î’fiÎflÎ √›Î. ÏfiflΑÎfl ◊›_ ⁄‘_, ’Õu_ ÁÕÁÕÎÀ ! ≠ffi¿÷ν — fiı ’ı·_ ±fi¤‰ı·_. ±ıÀ·ı ±iÎÎfi ÏfiflΑÎfl ◊›_ ±ıÀ·ı ±iÎÎfi ’Õu_. ±ıÀ·ı flè΢ ≠¿Î ±ı¿·˘ …, ÷ı ’λ˘ V‰-’fl. ÷‹ÎflÌ Ω÷fiı › ≠¿Î ¿flı fiı «_ÿ¤Î¥fiı ÿÎÿÎlÌ — ±fi¤‰ı·_ iÎÎfi ±ı ‹˘ZÎı ·¥ Ω› ±fiı ±Î ¿Ì‘ı·_ iÎÎfi Â_ Â_ ◊›_ »ı, ÷ı › ≠¿Î ¿flı. ’flfi˘ ≠¿ÎÂı › ¿flı fiı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı Á_ÁÎfl‹Î_ fl¬ÕΉı. › ≠¿Î ¿flı, iÎÎfi ≠¿Î ! ‘L› »ıfiı ‰Ì÷flÎ√ ωiÎÎfifiı ! ±Î‘Îfl ±Î’ı ±iÎÎfifiı... Œıfl »ı ¤˛Î_Ï÷ fiı ±iÎÎfi‹Î_ ! ‹Ò‚ ÷˘ ±fiÎ◊ ±fiı ’λ˘ Àı¿˘ ÿı, ’˘÷ı … ±Î‘Îfl ¿flı. ±Î‘ÎflÌ ≠ffi¿÷ν — ¤˛Î_Ï÷ ±fiı ±iÎÎfi‹Î_ Œıfl ¬fl˘ ?
 10. 10. iÎÎfi - ±iÎÎfi 207 208 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë Œıfl, ¤˛Î_Ï÷ ±fiı ±iÎÎfi‹Î_. ≠ffi¿÷ν — ‹Îfiı·_ iÎÎfi ±fiı ΩHÎı·_ iÎÎfi, ±ı ⁄ı‹Î_ Œıfl Â_ ? ≠ffi¿÷ν — ¤˛Î_Ï÷ ¿˘fiı ¿ËÌ ? ±iÎÎfi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ΩHÎı·_ iÎÎfi ±fi¤‰ı·_. ±fiı ‹Îfiı·_ ±ıÀ·ı Áοfl √‚Ì »ı, ±ı‰_ ÷_ ‹Îfi_ ’HÎ ±ıfiı √‚Ì ±ıÀ·ı Â_ Á‹…_ ? ±fiı ΩHÎı·_ ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi‹Î_◊Ì …L‹ ’΋ı·Ì ±ıfi_ fi΋ ¤˛Î_Ï÷. ±iÎÎfi‹Î_◊Ì ÷Îflı ŒflÌ ’Ò»‰_ … fiÎ ’Õı. Áοfl ·Î‰ı ±I›Îflı ? ±fi¤‰ ¿fl‰˘ »ı ⁄Ë «ÌΩı …L‹ ’΋ı, ±ı‹Î_ ±ı¿ ŒHÎ√˘ ±Î ¤˛Î_Ï÷fi˘ ’HÎ eÀı. ? ¿flÌ Ωıfiı, Áοflfi˘ ±fi¤‰ ¿flÌ ·Ì‘˘ »ı ? I›Îflı ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±ı ≠ffi¿÷ν — …flÎ ±ıfiı ÿά·˘ ±Î’Ìfiı Á‹Ω‰˘fiı ! ‹Îfiı·Ìfi˘, ±fi¤‰ fiËŸ ¿flı·˘ ? “Áοfl √‚Ì »ı” ±ı ‹ÎL›_ ±fiı ’ı·_ ΩH›_ ±ı ±fi¤‰ı·_. ÿÎÿÎlÌ — ¤˛Î_Ï÷ ÷˘ ±Î’HÎı iÎÎfi ·Ì‘ı·_ ˢ› fiı, ÷ıfiı ¤˛Î_Ï÷ fiΠˢ›. ’HÎ ±ıfiı › Ωı ±ÎÀ·Ì ⁄˛Î_ÕÌ ’Ì ·Ì‘Ì ÷˘ ¤˛Î_Ï÷ ∂¤Ì ◊¥ Ω›. Â_ iÎÎfi ±Î‰ı·_ …÷_ flËı ? fi ◊¥ Ω› ? ≠ffi¿÷ν — Á‹…HÎ fiı iÎÎfi ±Î‰Ì ±fiı ’λ_ …÷_ flËı ? ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ◊¥ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — …÷_ flËı ±ı iÎÎfi fiÎ ¿Ëı‰Î›. Á‹…HÎ ±Î‰Ìfiı …÷Ì ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì ¿o¥ ±iÎÎfi ◊¥ √›_ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ’HÎ “Ë_ flËı ’HÎ iÎÎfi …÷_ fiÎ flËı. «_ÿ¤Î¥ »_” ±ı‰_ ⁄˘·ı ’»Ì ? ’»Ì ±ı ¿Ëı ¿ı, “‹ıÓ … ¿›* »ı ±Î. ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi÷Î ±fiı √ıflÁ‹…HÎ ±ı¿ … ‰V÷ »ı ¿ı …ÿÌ ? S›˘, ◊Λ ±ı ¿flÌ ·˘. ⁄˘·ı ¿ı fiÎ ⁄˘·ı ? ±ı ¤˛Î_Ï÷ ¿Ëı‰Î›. ·˘¿˘ ¿Ëı, ±ıfiı ¤˛Î_Ï÷ ◊¥ √¥ »ı. ±iÎÎfi‹Î_◊Ì ∂¤Ì ◊fiÎflÌ «Ì… »ı ±ı. ÿÎÿÎlÌ — √ıflÁ‹… ±ı ÷˘ ∂¤Ì ◊Λ. ’»Ì Á‹…◊Ì fiÌ¿‚Ì Ω›. ’HÎ ±iÎÎfi÷Î Ω› fiËŸ. √ıflÁ‹…fiÌ ±Î_ÀÌ ÷˘ ’ÕÌ, ÷ı ’Î»Ì ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ ¤˛Î_Ï÷ fiı ±iÎÎfifi˘ ÷ŒÎ‰÷ ’Ò»÷˘ Ë÷˘. ±Î_ÀÌ µ¿·Ì Ω›. ±ı ÷˘ ±Î’HÎfiı ¿˘≥¿ ±Î_ÀÌ ¿ÎœÌ ±Î’ı. ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ¤˛Î_Ï÷ ±ı ÷˘ ±iÎÎfifi˘ ±ı¿ ¤Î√ »ı. ±ı‹Î_◊Ì ±iÎÎfi÷Î ÷˘ iÎÎfiÌ ’flWÎ ‰√fl Ω› fiËŸ. iÎÎfi ◊÷Î_ ◊÷Î_ ÷˘ ⁄Ë ‰Îfl ·Î√ı. ±ı ¤˛Î_Ï÷ Ω› ÷˘ › ±‹¿ ¤Î√ ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı fiÌ¿‚ı ¿ı ? ±˘»˘ ◊›˘ ¿Ëı‰Î› ±iÎÎfifi˘. ÷ı ˉı ¤˛Î_Ï÷ √¥ ±ı ¿o¥ iÎÎfi ◊›_ fiËŸ. ÷‹fiı ÷˘ Œ@÷ “Ë_ Â©ÎI‹Î »_” ÷ı ±ı¿ ≠÷ÌÏ÷ … ⁄ıÃÌ. ˉı iÎÎfi ◊‰Î ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfiÌ ’ÎÁı √›Î ±ıÀ·ı ±iÎÎfi fiÌ¿‚ı. Ωı iÎÎfiÌ ’ÎÁı ‹ÎÀı ⁄ÌΩ_ ÁΑfi˘ ¤ı√Î ◊¥fiı iÎÎfi ◊Âı. ±Î ÁQ›¿˚ ÿ½fi ◊›_ ±Î. √›Î ±Î’HÎı ±fiı ±Î’b_ ±iÎÎfi fiÌ¿‚Ì fiÎ Ω› ÷˘ ±ı iÎÎfiÌ … Lˢ›. ˉı ÁQ›¿˚ iÎÎfi ◊‰Î ‹Î_Õu_. ‹Î√˝ ±Î »ı. ±Î ÷˘ ÷‹fiı Ã˘¿Ì ⁄ıÁÎÕı·_ ±ı ±ıfiÌ ÁÎÏ⁄÷Ì »ı. ±ıÀ·ı ±ı‰_ ¿èÎ_ »ı fiı, iÎÎfi iÎÎfiÌ ’ÎÁı◊Ì … ≠ÎÅ ±ı¿ ‰Î@› «Î·ı fiËŸ. ±ı … ÏËoÁÎ ¿Ëı‰Î› fiı ! ¿˘¥ ‰V÷fiı Ã˘¿Ì ◊‰_ Ωı≥±ı ! ⁄ıÁÎÕ‰Ì ±ı ÷˘ ÏËoÁÎ ¿Ëı‰Î›. ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘Îfi_ ‹Ò‚ ±iÎÎfi »ı ¿ı ‹˘Ë »ı ? ‹ÎL›÷α˘ ÁÎ«Ì Ë˘› ¿ı ¬˘ÀÌ, ⁄ıµ Ω÷fiÌ Ë˘› ±fiı ÿ½fi ÁI› ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±iÎÎfi‹Î_◊Ì … ‹˘Ë ¿Ëı‰Î› »ı. ±ı ±iÎÎfi …ıÀ·_ … ˢ›. ±˘»_ ◊Λ »ı fiı ±ıÀ·˘ ‹˘Ë ±˘»˘ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. ‹Ò‚ ±iÎÎfi »ı,
 11. 11. iÎÎfi - ±iÎÎfi 209 210 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ±_‘Îv_ C΢fl. ’»Ì ±ıfiΠω¤Î…fi »ı ‹˘Ë fiı ±ı ⁄‘_ ÷˘. ·Î¤ fiÎ µÃÎT›˘ ÷˘ ±Î ·˘ ·ı‰·‹Î_ Â_ ·Î¤ µÃΉ‰ÎfiÎ ? ±ı¿ Œıfl˘ flÎΩfiÎ Ïÿ‰Îfi ◊Λ ±fiı ⁄Ì…ı ‰¬÷ı ±ÎÏÿ‰ÎÁÌ ◊Λ ±ı‰_ ±Î …√÷. ±ÎI‹iÎÎfi ◊Λ I›Îfl◊Ì ‹˘ËfiÎ ±_¢ ±˘»Î ◊Λ »ı ’HÎ ±Î ±ÎÏÿ‰ÎÁÌ‹Î_ »ı ÷ı I›Î_ ±Î√‚ ⁄ı¿Îfl ÁÌ{fifiÎ_ «˘¬Î ’Î@›Î ˢ› ±ÎI‹iÎÎfifiÎ ¿_¥ ±_¢ ˢ÷Î fi◊Ì. ±ÎI‹iÎÎfi Á‰Î* »ı. ‹˘Ë ±˘»˘ fiı ¬ ¬ ±fiı Ïÿ‰Îfifiı ÷˘ √‹ı ±ıÀ·_ Á˘fi_ ±Î’̱ı ÷˘› ¬ fiÎ ◊Λ ÷˘ ±ıfiÎ ±_ ˢ› »ı. ◊Λ. ’HÎ ±ıfi˘ ±ı … ∞‰ ’λ˘, I›Î_ √›˘ ÷˘ ±ı‰˘ Á_Ωı√˘ ≠‹ÎHÎı iÎÎfifi˘ »ı ±_÷, fiÏË ±iÎÎfifi˘ ! ◊¥ Ω› »ı. ≠ffi¿÷ν — iÎÎfifi˘ ¿˘¥ ±_÷ ¬fl˘ ¿ı µkÎfl˘kÎfl ÷ıfi˘ ωV÷Îfl ‰‘÷˘ ±iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı ±À@›˘ ‹˘ZÎ ! … …÷˘ ˢ› »ı ? ≠ffi¿÷ν — ˉı ’λ˘ ÿıË ±ı ±fi_÷ ¿Î‚ Á‘Ì flËı‰Îfi˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, ±iÎÎfifi˘ ±_÷ fi◊Ì. ±Î ±_÷ ÂÎfi˘ fi◊Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ ±iÎÎfi ÷ıfiÎ◊Ì ±Î ∂¤_ flèÎ_ »ı. ±iÎÎfifi˘ ±_÷ ±Î‰÷˘ … fi◊Ì. ±ıfi˘ »ıÕ˘ … fi◊Ì. iÎÎfi ÷˘ ±_÷‰Î‚_ ±iÎÎfi …Âı ±ıÀ·ı ±Î T›‰ËÎflı› »^ÀÌ …Âı fiı ÿıËı› »^ÀÌ …Âı. … ˢ›. ŒÎ¥fi· ◊‰_ … Ωı¥±ı. fiËŸ ÷˘ ŒÎ¥fi· ◊›Î ’»Ì ÷˘ Ë_ ±Î ¿_¥ ⁄˘·_ »_ ¿ı ŒÎ¥fi·fiÌ ‹ÎflÌ ’flÌZÎÎ ±’Î¥ √¥, ÷ı ŒÎ¥fi·‹Î_ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı “Ë_” ±iÎÎfi÷Î◊Ì ∂¤˘ ◊›˘ »ı ¬flı¬fl ? fiÎ’ÎÁ ◊›˘ »_. ’HÎ ’flÌZÎÎ ÷˘ ±’Î¥ √¥ »ıfiı ŒÎ¥fi·fiÌ ? ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ±iÎÎfi÷Î◊Ì … »ı. ±Î ⁄‘_ ±iÎÎfi÷Îfi_ … ’ÏflHÎ΋ ŒÎ¥fi· Ï·Ï‹À ¬flÌ. »ı. ±_‘ÎflÎfiı ·¥fiı … ·˘¿˘ ÿ—¬ ¤˘√‰ı »ı, fiËŸ ÷˘ ÿ—¬ ÷˘ ˢ÷_ µkÎfl˘kÎfl ±ıfi˘ ωV÷Îfl ‰‘÷˘ …÷˘ ˢ› ÷˘ ÷˘ ’»Ì ±ı iÎÎfi ËÂı ? F›Î_ ±…‰Î‚_ ˢ›, ≠¿Î ˢ›, I›Î_ ÿ—¬ fiΠˢ›. ±_‘Îfl_ ˢ› … fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±iÎÎfi … ¿Ëı‰Î›. ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ «Î·_ flèÎ_ »ıfiı, ±ı I›Î_ … ÿ—¬ ˢ›. ÷ı◊Ì ±Î ≠¿ÎÂfiÌ … ‰Î÷˘ ¿fḻı »Ì±ı. ±Î’HÎı ±iÎÎfi, ¿„S’÷w’ı iÎÎfi »ı. »ı ±iÎÎfi ’HÎ @›Î w’ı iÎÎfi »ı ? ¿„S’÷. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ÂıfiÌ ‰Î÷˘ ¿fḻı »Ì±ı ? ≠¿Î ¿ı‹ µI’Lfi ◊Λ ±ıfiÌ ¿ıÀ·Î_¿ ¿S«Õ˝ ËÌflοoÃÌ Ë˘›fiı, ±Î‹ ¿S«ÕÛ ‹˘÷ÌfiÌ ‹Î‚Πˢ› fiı … ‰Î÷˘ «ÎS›Î ¿flı »ı. ±Î’HÎı ÁÎ«Ì ‹Îfi̱ı ±ıfiÎ …ı‰Ì ‰V÷. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±iÎÎfi÷Î › ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì »ı ? iÎÎfi ÷˘ ±_÷‰Î‚_ »ı. ±ıfi˘ ωV÷Îfl ‰‘÷˘ …÷˘ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì ⁄‘_ F›Îfl◊Ì »ı I›Îfl◊Ì …, ±iÎÎfi ⁄‘_ ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ’ÒHν÷Î ±ıÀ·ı Â_ ? ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì … «ÎS›_ ±ÎT›_ »ı. ’HÎ ±Î iÎÎfi ‹‚ı »ı I›Îflı ±ıfi˘ ±_÷ ±Î‰ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’ÒHν÷Î ±ıÀ·ı ±_÷ ±Î‰ı, ±ı ’ÒHν iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ±fiı …ıfi˘ ±_÷ … fiÎ ±Î‰ı ±ı ±iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ±Î’HÎı «Î· «Î· ¿fḻı …√÷ ’ÎÁı »ı ⁄Ï©…L›iÎÎfi ! ’HÎ √΋ fiÎ ±Î‰ı, I›Îflı ¿›˘ flV÷˘ ¿Ëı‰Î› ? flV÷˘ ¬˘À˘ »ıfiı ? ÷ı ·˘¿˘‹Î_ iÎÎfi ÂOÿ ˢ› … fiËŸ fiı ! ±ZÎflı › iÎÎfi ˢ› fiËŸ. ±Î ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ±Î ΩH›_ »ı, ±Î◊Ì ’HÎ ËÎ¥ ·ı‰·fiÎ_ iÎÎfi ±Î¬Î …√÷‹Î_ fi◊Ì iÎÎfi. iÎÎfi ÂOÿ @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ±ıÀ·ı ‹˘œı ⁄˘·ı ΩH›Î”÷Î. ±Î ÷˘ ±I›Îflı ·˘ ·ı‰·‹Î_ ±ÎT›Î µSÀÎ_, ËÎ¥ ·ı‰·‹Î_ ÷‹ı ¿ı ‹fiı iÎÎfi »ı, ‹fiı iÎÎfi »ı. ’HÎ ±ı Á‹…÷˘ fi◊Ì ¿ı, iÎÎfi ¿˘fiı
 12. 12. iÎÎfi - ±iÎÎfi 211 212 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ¿Ëı‰Î› ÷ı ? ’˘÷ı ⁄˘·ı ¬flÎ_, …√÷‹Î_ ⁄Ë ·˘¿˘ ⁄˘·ı, iÎÎfi. ⁄Ï©, Ï«kÎ, ±Ë_¿ÎflfiÌ, ±ıfi˘ ±Î‘Îfl ’HÎ ±iÎÎfi ÷˘ ¬fl_fiı ? ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı …ıfiı iÎÎfi ¿Ë˘ »˘ ±ı ±fiı …√÷ …ıfiı iÎÎfi ¿Ëı ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ±ı … Ïø›Î‰Î‚_ iÎÎfi. “Ë_ ¿fl_ »_” ±ı Ïø›Î ±fiı »ı ±ı‹Î_ Â_ ¤ıÿ ¿Ëı‰Î ‹Î_√˘ »˘ ? ±ıfi_ …ı iÎÎfi, ±ı ⁄‘_ iÎÎfiı› ±iÎÎfi ±fiı Ïø›Î › ±iÎÎfi ’»Ì... ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, …√÷ …ıfiı iÎÎfi ¿Ëı »ıfi, ±ı iÎÎfi … fi◊Ì. ı ≠ffi¿÷ν — ±Ëo¿Îfl‰Î‚_ iÎÎfi ±ı ±ı¿ ≠¿ÎflfiÌ ‹ÎÏË÷Ì … ◊¥fiı ? ’Ëı·_ Á‹Ω‰_ ÷‹fiı. ’Ëı·Î_ ÁÎ_¤‚Ì ·˘fiı. iÎÎfi fi◊Ì ¿ı‹ ÷˘ ‹ÎÏË÷Ì ±fiı iÎÎfi‹Î_ Â_ Œfl¿ ? ¿flÌfiı ? ⁄Ï© »ı ±Î …√÷fiı. ⁄Ï©‹Î_ flËı·_ »ı ±Î¬_. iÎÎfi‹Î_ fiËŸ ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÏË÷Ì ⁄‘Ì Ï‰fiÎÂÌ Ë˘› ±fiı ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ⁄Ï©‹Î_. ±Î¬Î …√÷fiÎ ÷‹Î‹ Á⁄…ı@ÀÁ˚ ΩHÎı, ’HÎ ±ı iÎÎfi‹Î_ fiËŸ. ˢ› ! iÎÎfi ±Ï‰fiÎÂÌ Ë˘›. ±ı ⁄‘_ ±ÎÀ·_ iÎÎfi »ı ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı‰Î›, ⁄Ï© ¿Ëı‰Î›. ±fiı ’˘÷Îfi_ V‰w’ “Ë_ ¿˘HÎ »_” ±ı¿·_ … ΩHÎı, ±ı iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ’ÎÁı …ı iÎÎfi »ı, ±ı iÎÎfi ÷˘ ±ıfiÎ_ ‹ÎÀı ÷˘ Ïø›Î¿ÎflÌ … »ıfiı ! ±ı ≠‹ÎHÎı ±ı ‰I›Î˝ ¿flı »ı, ±ı ≠‹ÎHÎı ⁄˘·ı Ïø›Î‰Î‚_ iÎÎfi ‹ÎhÎ ±iÎÎfi ! »ı, ±ı ≠‹ÎHÎı ω«Îflı »ı. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ¤˛Î_Ï÷…L› iÎÎfi »ı, ÷ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ¿o¥ fi‰_ iÎÎfi ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ıfiÌ ΩıÕı ±Ë_¿Îfl »ıfiı ! ΩHΉΠ…ı‰_ ˢ› ±fiı …ı ÁΫ_, ›◊Î◊˝ iÎÎfi ˢ›, hÎHÎı› ¿Î‚fiı ‹ÎÀı ÷ı‹ … flËı »ı ±ı iÎÎfi »ı. ±fiı ±Î ¤˛Î_Ï÷…L› iÎÎfi ÷ı ŒıflŒÎfl ◊›Î ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Ïø›Î¿ÎflÌfi˘ ±◊˝ Â_ ¿è΢ ? ±Î «ı÷fi iÎÎfi … ¿flı »ı. ±‹¿ ÏÕÁÌ{fi fi◊Ì ±Î‰÷_ ±fiı ωfl˘‘ΤÎÁ ·Î√ı ±ı Ïø›Î¿ÎflÌ ¿èÎ_... ≥„Lƒ› iÎÎfi. ±÷Ì„Lƒ› iÎÎfi ±ı iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ≥„Lƒ›˘fiÌ F›Î_ …wfl ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl »ı ÷˘ ±ıfiÌ Ïø›Î ◊¥ ¿ı. Ïø›Î¿ÎflÌ ¬fl<_, fi◊Ì ’Õ÷Ì, F›Î_ ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ fiı ±Ë_¿Îfl ¿Î‹ fi◊Ì ¿fl÷Î_, I›Î_ ±ı ’HÎ ±Ë_¿Îfl ˢ› ÷˘ ◊¥ ¿ı. fiËŸ ÷˘ fiÎ ◊Λ. ±fiı ’ı·_ ±ıfiÌ ‹ı‚ı, ±÷Ì„Lƒ› iÎÎfi ˢ› »ı. ’˘÷ı Ω÷ı … Ïø›Î ¿flı. ±ıÀ·ı «ı÷fi iÎÎfi, V‰›_ Ïø›Î¿ÎflÌ. ≠ffi¿÷ν — …flÎ Á‹…‰_ »ı ¿ı ±Î Ïø›Î‰Î‚_ iÎÎfi …ı »ı, ±ı Â_ ≠ffi¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl, ±Î ωÂıÊiÎÎfi, ±Ë_¿Îfl ˢ› ÷˘ Ïø›Î¿ÎflÌ ¿Ëı‰Î› ? ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ ÷˘ fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Ë_¿ÎflfiÌ …wfl ±Î ωÂıÊiÎÎfi‹Î_. ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±ı ±Ë‹˚◊Ì ∂¤_ ◊Λ »ı ? ±Î’HÎı ±Î iÎÎfi ΩHÎÌ ·ı‰_ ¿ı “Ë_ ’˘÷ı ¿˘HÎ »_.” ’»Ì ±ı iÎÎfi ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ±Î ⁄‘_ «Î·ı »ı ÷ı iÎÎfi, …√÷fi_ «Î·ı »ı ÷ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı. ÷‹Îflı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. iÎÎfi … ¿Î‹ Ïø›Î‰Î‚_ iÎÎfi »ı. ¿›Î˝ ¿flı. ±Î’HÎı ÷˘ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ΩHÎÌ ·ı‰Îfi_ fiı Á‹∞ ·ı‰Îfi_. ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±Î’HÎÌ ±_ÿflfiÌ ’HÎ …ı Ïø›Î±˘ »ı - ‹fi,
 13. 13. iÎÎfi - ±iÎÎfi 213 214 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) „V◊Ï÷ Áfl÷ VÀıÂfiı iÎÎfi ◊›_ I›ÎflfiÌ ! Lˢ›.” …ÿ_ ’ÕÌ √›_ ! ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı ¿èÎ_ ¿ı 1958‹Î_ ÷‹fiı iÎÎfi ◊›_ Áfl÷fiÎ VÀıÂfiı, ±ÎI‹Î — V‰Î‘Ìfi - ’flΑÌfi ! ±ı ’Ëı·Î_ ÷‹ÎflÌ Â_ „V◊Ï÷ Ë÷Ì ? ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ı ¿Ë˘ ¿ı ±ÎI‹Î V‰Î‘Ìfi ¿ı ’flΑÌfi ? ÿÎÿÎlÌ — ±flı ±Ë_¿ÎflÌ, √Î_ÕÌ „V◊Ï÷, ⁄_‘fi‰Î‚˘. ±ı ⁄_‘fi ÿÎÿÎlÌ — V‰Î‘Ìfiı › »ı ±fiı ’flΑÌfiı › »ı. ±iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı ÿÂαı Ωı›ı·Ì »ı. ±ı‹ ‹fiı A›Î· »ı ¿ı ⁄_‘fi ÿÂÎ ±Î‰Ì ˢ› ±fiı ’flΑÌfi »ı ±fiı iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı V‰Î‘Ìfi »ı. ±ıÀ·ı ’vÊ ’vÊÎ◊˝ ÁÏË÷ ±Î ‹@÷ ÿÂÎfiÎ_ ¤Îfifiı› Ë_ ΩHÎ_ »_. »ı. I›Î_ Á‘Ì ’vÊÎ◊˝ fi΋ »ı … fiËŸ ¿˘¥ Ω÷fi˘ ›. ±ı ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝ ≠ffi¿÷ν — ±ı iÎÎfi ±Î’fiı ¿¥ flÌ÷ı ◊›_ ? »ı ÷ı› ±ıωÕLÁfiÎ ±Î‘Îflı. fiˆÏ‹ÏkοfiÎ ±Î‘Îflı »ı. ±ıÀ·ı iÎÎfi ≠΄M÷ ◊Λ ’»Ì …ı ’vÊÎ◊˝ ◊Λ ÷ı ’vÊ ◊›Î ’»Ìfi˘ »ı. ’»Ì ±ÎI‹Î ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄‘Î_ ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ, V‰Î‘Ìfi »ı. ⁄‘Î Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊¥ √›Î, ◊Λ I›Îflı ◊¥ Ω›. ±ı ¿˘”¿fiı … ◊Λ, ⁄Î¿Ì ◊Λ fiËŸ, ±ı ‰V÷ ◊Λ fiËŸ. ±Î‰_ ◊Âı ±ı‰_ ‹ıÓ ‹Îfiı·_ … fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ◊¥ Ω› ±fiı ±ÎI‹Î V‰Î‘Ìfi ˢ› ÷˘ ’»Ì ±ÎI‹Îfiı ¿_¥ ¿fl‰Îfi_ flËı÷_ fi◊Ì. ±fiı ±iÎÎfi ˢ› ±fiı ’flΑÌfi ˢ› ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiı iÎÎfi ◊›_ ÷ı ‰¬÷fiÌ ±Î’fiÌ „V◊Ï÷fiÌ …flÎ ÷˘ ’flΑÌfi ¿_¥ ¿flÌ Â¿÷˘ fi◊Ì, ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î±ı Â_ ¿fl‰_ ±ı Á‹…HÎ ‰Î÷ ¿fl¢ ±‹fiı ? ’Õı … fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — „V◊Ï÷ ÷˘ ±ÎfiÌ ±Î …. flÌ÷-⁄Ì÷ ˢ› fiËŸ ±ı‹Î_. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ’vÊÎ◊˝ … ¿flı »ı. ±fiı Ëı›... ‹ËŸ ±Î‰flHÎ ÷ÒÀÌ Ω›. ‹ËŸ ±Î‰flHÎ ¬S·_ ◊¥ Ω›. ±fiı ≠ffi¿÷ν — ’vÊÎ◊˝ ‰√fl iÎÎfi fiÎ ◊Λfiı ? ±ı¿Õ˘ Â̬‰Î ‹ÎÀı ÷‹fiı √Ò_«Î‰ »˘ I›Îflı ‹ËŸ ÁÒ{ ’Õı »ı ¬flÌ ¿ı fiËŸ ’Õ÷Ì ?! ±ı › ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ ’Õı ±fiı ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ’vÊÎ◊˝˝ ◊Λ ±Î‰flHÎ ÷ÒÀı »ı ±ıÀ·ı ÁÒ{ ’Õı. ±ı‰_ ±Î ±Î‰flHÎ ÷ÒÀı »ı ±ıÀ·ı …√÷ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı, ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı »ı, Ë_ ¿˘HÎ »_, ±Î ¿˘HÎ »ı, ±ı ⁄‘˘ A›Î· ¬S·˘ ◊¥ √›˘. ÷ı …ıÀ·_ ⁄˘·Î› ±ıÀ·_ Ë_ ⁄˘·_ »_. ⁄Ì…_ ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ’»Ì … ’vÊÎ◊˝ ◊Λ. ±fi¤‰ »ı, ±ı ÷‹ı Ω÷ı ΩıÂÎı I›Îflı. ⁄Ì…_ ÷˘ ‰ÎHÎÌ … fi◊Ì I›Î_ ≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ’Ëı·Î_ ’vÊÎ◊˝ fiÎ Ωı¥±ı ? ±Î√‚, ⁄Ì…_ T›@÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ‰ÎHÎÌ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±I›Îflı ÷˘ “Ë_ ¿˘HÎ »_ ?” ±ı ΩH›_ ±ıÀ·ı ⁄‘_ … ◊¥ √›_, ¿„QM·À e· ◊¥ √›_. ÿÎÿÎlÌ — ’vÊÎ◊˝ ˢ› … fiËŸfiı ’flÁkÎ΋Î_. Ïfifl_÷fl ’flÁkÎ΋Î_ …ı ∞‰ı »ı, ±ıfiı ’vÊÎ◊˝ ¿ı‰˘ Ï⁄«ÎflÎfiı ? ¿Ëı‰˘ ˢ› ÷˘ › ¤˛Î_Ï÷fi˘ ≠ffi¿÷ν — ±ıfi˘ ±fi¤‰ Â©ÎI‹Îfiı ◊›˘ ¿ı ’ÿ˚√·fiı ◊›˘, ¿˘fiı ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰˘ ’Õı ¿ı ¤¥, ÂÎ ±Î‘Îflı ±Î√‚ ‰‘ı »ı ? ±ı ÷˘ fiˆÏ‹Ïkο ◊›˘ ±ı ±fi¤‰ ? ’vÊÎ◊˝, ¤˛Î_Ï÷fi˘ ’vÊÎ◊˝ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±fi¤‰, ’˘÷ı ’˘÷Îfiı … ΩH›˘, ⁄Ì…_ ¿Â_ fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi‹Î_ …ıfiı ’vÊÎ◊˝ ‹Îfiı »ı ÷ı fiˆÏ‹Ïkο ’vÊÎ◊˝ ’Îfl¿Î_fiı “Ë_” ‹Îfi÷˘ Ë÷˘, ÷ı ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ΩH›˘ ¿ı, “±Î Ë_ »_, ±Î »ı ?
 14. 14. iÎÎfi - ±iÎÎfi 215 216 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — ±ı › ’vÊÎ◊˝ Lˢ›. ±ı ÷˘ ±ıfiı ¤Îfi … fi◊Ì »ı ’HÎ Á_Ωı√ ¿˘fiı ±Î‘Ìfi »ı ? ±iÎÎfi‹Î_. ¤ÎB›ı … ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ Á‹…÷˘ ˢ› ¿ı ±Îfiı ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›. ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ ¿‹˝fiı ±Î‘Ìfi »ı. ≠ffi¿÷ν — Ωı ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ’vÊÎ◊˝ fi ˢ› ÷˘ ¿›Î ⁄‚ı ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ¿‹˝ ¿˘fiı ±Î‘Ìfi ? ±ÎI‹Îfiı iÎÎfi ◊Λ ? ±iÎÎfi‹Î_◊Ì iÎÎfi‹Î_ ±Î‰ı ? ≠ffi¿÷ν — ±Î’ Á‹Ω‰˘, ‹fiı A›Î· fi◊Ì ±Î‰÷˘. ÿÎÿÎlÌ — ’H›fiÎ ⁄‚ı. ’H›Îfi_ ⁄_‘Ì ’H›ˆ◊Ì iÎÎfiÌ ’vÊ ¤ı√Î ◊Λ. ±fiı iÎÎfiÌ ¿Ú’Î◊Ì iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊Λ. ’vÊÎ◊˝ iÎÎfi ◊›Î ’»Ì … ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±Î’HÎı ±I›Îflı …ı »Ì±ı fiı, ÷ı ‰V÷‹Î_ ◊Λ. ’Ëı·Î_ ˢ› fiËŸ. ’Ëı·Î_ ¤˛Î_Ï÷ … ˢ›. ’vÊ ◊›Î ’»Ì ’vÊÎ◊˝ ±Î’HÎı ¬flı¬fl Â_ »Ì±ı ? ±Î fi΋w’ fi◊Ì ±Î’HÎı. T›‰ËÎflw’ fi◊Ì ◊Λ. ≠¿ÚÏ÷ fiı ’vÊ ⁄ı …ÿÎ_ ’Õı. iÎÎfi ◊Λ ±ıÀ·ı ’vÊÎ◊˝ Âw ◊Λ ±Î’HÎı. ÷˘ ¬flı¬fl Â_ »Ì±ı ±Î’HÎı ? I›Îflı ¿Ëı »ı, …ıÀ·_ ±Î’b_ iÎÎfi ±fiı I›Î_ Á‘Ì ≠¿ÚÏ÷ fiı ’vÊ ⁄ı ±ı¿Î¿Îfl »ı. ÷L‹›Î¿Îfl »ı I›Î_ Á‘Ì ±fiı …ıÀ·_ ±Î’b_ ±iÎÎfi ±ıÀ·_, ±ı … ±Î’HÎı. iÎÎfi ˢ› ±ı ≠‹ÎHÎı ¤˛Î_Ï÷ »ı. Á_Ωı√˘ ⁄Î{ı. ±iÎÎfi ˢ› ÷˘ ÷ı ≠‹ÎHÎı Á_Ωı√˘ ⁄Î{ı. iÎÎfi-±iÎÎfifiÎ_ ≠‹ÎHÎı Á_Ωı√˘ ⁄Î{ı »ı. “’˘÷ı” Â_ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±ı iÎÎfi-±iÎÎfi ≠‹ÎHÎı ¿‹˝ ◊Λ ? ≠ffi¿÷ν — ÏÁfiı‹Î Ωı‰Î Ω‰_ ˢ› ÷˘ …SÿÌ …÷Î_ flËı‰Î› ’HÎ ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_ ±Î‰‰_ ˢ› ÷˘ …SÿÌ fi ±‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷ı ≠‹ÎHÎı ¿‹˝ ◊Λ fiı ÷ıfiÎ ÏËÁÎ⁄ı ±Î ⁄‘Î Á_Ωı√ ⁄Î{ı. ¨«˘ ‹ÎHÎÁ ÷ı ¨«Ì Ω÷fiÎ ¿‹˝ ⁄Î_‘ı. ±ıfiı iÎÎfi ¨«_ ±ıÀ·ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? Ë·¿˘ ‹ÎHÎÁ fiÌ«Ì Ω÷fiÎ ¿‹˝ ⁄Î_‘ı. ±ıÀ·ı iÎÎfi ±fiı ±iÎÎfifiÎ ÏËÁÎ⁄ı ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ Ïfi‹Î˝HÎ ◊›_ ËÂı ±ı‰_ ? ±ı ⁄Î_‘ı »ı. I›Îflı ¿Ëı »ı, ±ı ±ı‹fiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, fiÎ, ±ıı ’˘÷ı … »ı ±ı. ±Î fi΋ ±ı ’˘÷ı fi◊Ì, ±Ë_¿Îfl ±ı ’˘÷ı fi◊Ì, “±Î” ÿÎÿÎlÌ — ÏÁfiı‹Î‹Î_ ‹fi ÁË¿Îfl ±Î’ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı V·Ì’ ◊Λ ’˘÷ı »ı. »ı ÷ı fiÌ«ı ±‘˘√Ï÷‹Î_ Ω› »ı. ±ı √‹ı. ËıS’ ¿flı fiËŸfiı, ±ı‹ fiı ±ı‹ … V·Ì’ ◊›Î ¿flı. ’ı·_ «œ‰Î‹Î_ ‹Ëıfi÷, K›ı›’Ò‰˝¿ …‰Î‹Î_ ‹Ëıfi÷ ¿fl‰Ì ≠ffi¿÷ν — “±Î ’˘÷ı »ı” ±ıÀ·ı Â_ ÿÎÿÎ ? ’Õı. ±Î fiÌ«ı …‰Î‹Î_ V·Ì’ ◊›Î ¿flı. µ÷fl‰Îfi_ › fiËŸ. V·Ì’ … ◊Λ, ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ¿ı ±iÎÎfi, ÷ı … ’˘÷ı. ±ı … ±ıfi_ µ’ÎÿÎfi. ’HÎ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … V·Ì’ ◊Λ. ÷‹fiı ¿˘¥ Ïÿ‰Á V·Ì’ ¿›* fiËŸ ˢ›, ¿flı·_ ±ı Á‹…HÎ fiÎ ’Õı ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ≠Ï÷ÏfiÏ‘ ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îflfi˘ ±Î’HÎı ¿ı ? V‰Ì¿Îfl ¿fḻı »Ì±ı. ±Î ⁄Ë ¨ÕÌ ‰Î÷ »ı. Á_÷˘ › ΩHÎ÷Î fi◊Ì. øÏ‹¿ ≠ffi¿÷ν — Á_Ωı√˘fiı ±Î‘Ìfi fiÎ ±‰Î›_, ±ı‰_ ⁄fiı fiı ! ‹Î√˝fiÎ iÎÎfi̱˘ › ΩHÎ÷Î fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı Á_Ωı√˘ ¿˘fiı ±Î‘Ìfi »ı ? ÷‹ı ¿ËÌfiı »^ÀÌ ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı …flÎ …·ÿÌ Á‹Ω› ±ı‰_ fi◊Ì. √›Î ¿ı Á_Ωı√˘fiı ±Î‘Ìfi ±‰Î›_ fiËŸ. ‰Î÷ı › ÁÎ«Ì »ı, Á˘ À¿Î ÁΫÌ
 15. 15. iÎÎfi - ±iÎÎfi 217 218 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — fiÎ Á‹Ω›. iÎÎfi ±ıÀ·ı ≠¿ÎÂ, Á‹… fiËŸ ! ≠ffi¿÷ν — ¿ı ±I›Îfl Á‘Ì ±Î’HÎı ±ı‹ ¿Ë̱ı »Ì±ı ±Ë_¿Îfl ¿flı ≠ffi¿÷ν — “iÎÎfi ±ıÀ·ı ≠¿ÎÂ, Á‹… fiËŸ” ÷ı Á‹Ω‰˘. »ı ±ı. ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi◊Ì ≠¿Î ±Î’HÎı ‘fḻı ¿˘¥fiı ÷˘ ±ıfiı Á‹…‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ¤¥ ±ÎT›Î ÷ı◊Ì ‰Î÷ fiÌ¿‚Ì, fiËŸ ÷˘ fiÌ¿‚ı ±Î‰ı ¿ı ±Î ‰Î÷ ±Î‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰ÎfiÌ »ı. iÎÎfifi˘ ≠¿Î fiΠˢ› ÷˘ fiËŸ fiı ±Î‰Ì {ÌHÎÌ ‰Î÷. ‰Î÷ ÷˘ ‹ıÓ ¿ËÌ ÿÌ‘Ì. ‰Î÷ Á‹…‰Î …ı‰Ì Á‹…‹Î_ … ±Î‰ı fiËŸfiı ! Á‹… ‰V÷ …ÿÌ »ı ±fiı iÎÎfi ‰V÷ …ÿÌ »ı, {ÌHÎÌ »ı. »ı. iÎÎfi ±Î’HÎı ⁄˘·Ì±ı, ±ıÀ·ı ±ıfiÌ Á‹…‹Î_ ±Î‰ı ¿ı VÀıÂfi ±Î ⁄Î… »ı, ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı. ±Î flV÷ı◊Ì ±Î flV÷ı, ±Î flV÷ı ±ıfiÌ Á‹…H΋Î_ ±ıÀ·ı ±Î iÎÎfi-±iÎÎfifiı ·¥fiı ¿‹˝ ◊Λ »ı. ±ı µ’ÎÿÎfi ±fiı ⁄ıÁÌ Ω›. ¿ËıÂı, “ËÎ, ⁄fl˘⁄fl. ËÎ, ‹fiı A›Î· ±ÎT›˘.” ±ıÀ·ı Á‹…HÎ ±ı ±Ë_¿Îfl …ı ¿Ë˘ ÷ı ±ı. ±ı ’˘÷ı …. ’HÎ ±Î‹ ¬flı¬fl ±Ë_¿Îfl …ÿ˘ ‰V÷ …ÿÌ »ı fiı iÎÎfi ±ı ≠¿Î »ı ±fiı Á‹…HÎ ±ıÀ·ı ±ı ≠¿ÎÂ◊Ì ’Õı »ı. ±Ë_¿Îfl …ÿ˘ ÿı¬Î› ±fiı ±Î ÷˘ iÎÎfi ±fiı ±iÎÎfi, ≠¿Î fiı ±Î’HÎfiı Œ‚ ‹‚ı »ı. ±fiı Œ‚◊Ì ’»Ì ¿Î›˝ ◊Λ »ı. ±_‘Îv_ ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı … ±ı ¿flı »ı. ±ËŸ◊Ì VÀıÂfi …‰Îfi_ iÎÎfi ±ı ÷‹fiı Á‹…HÎ ’ÎÕı. iÎÎfi ¿Ëı ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ’HÎ iÎÎfi ˢ›, ±iÎÎfi ˢ› ±fiı ±Ë_¿Îfl fiÎ ’Ëı·_, fi¿Â˘ «Ì÷flÌ ±Î’ı ⁄‘_, ÷˘ ÷‹ÎflÌ Á‹…H΋Î_ ±Î‰ı ’»Ì ÷‹ı ˢ› ÷˘ ’»Ì Â_ ◊Λ ? ÷˘ ¿‹˝ ◊Λ … fiËŸ fiı ? ¿Ë˘ ¿ı ‹fiı Á‹…HÎ ’ÕÌ. iÎÎfi ¿˘¥ ÿı¬ÎÕı ÷˘ ’»Ì Â_ ¿Ë˘ ÷‹ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl ˢ› …. F›Î_ iÎÎfi fiı ±iÎÎfi ⁄ı ¤ı√_ ˢ› ≠ffi¿÷ν — Á‹…HÎ ’ÕÌ. I›Î_ ±Ë_¿Îfl ˢ› …. ÿÎÿÎlÌ — “‹fiı Á‹…HÎ ’ÕÌ !” ±ı Á‹…HÎ ±ı ‰V÷ …ÿÌ »ı, ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi ˢ› ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ˢ› ? iÎÎfi ‰V÷ …ÿÌ »ı. Á‹…HÎ ’Õı ±ı ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı ’»Ì. Á‹…HÎ fiÎ ÿÎÿÎlÌ — ˢ› …. F›Îflı ±iÎÎfi …÷_ flËı I›Îflı ±Ë_¿Îfl …÷˘ flËı. ˢ› ÷˘ iÎÎfi √‹ı ±ıÀ·_ ≠¿Î ‘fḻı ÷˘› ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı fiËŸ. I›Î_ Á‘Ì iÎÎfi fiı ±iÎÎfi ΩıÕı flËı‰Îfi_. ±ıfiı ZΛ˘’Z΋ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ±iÎÎfi ’ÿ˚√· ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? »ı. ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi ’ÿ˚√· »ı, iÎÎfi ’ÿ˚√· fi◊Ì ±ı ¿ı‹fi_, ≠ffi¿÷ν — ÷˘ iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì …ı ’vÊ ◊Λ »ı ÷˘ ’vÊ ¿›˘ ¿Ëı¢? ¤Î√ ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ‹fi, ±ı ’ÿ˚√· »ı ±fiıı ±iÎÎfifi_ ¿<÷Ë· ’ÏflHÎ΋ ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ±ı … ’vÊ. ±ı‹Î_ ‰‚Ì ¤Î√ ¿ı‰˘ ? ±iÎÎfi ±ı »ı. ‹fi ±ı ±iÎÎfi ’ÏflHÎ΋fiÌ √Î_à »ı. ⁄Î¿Ì iÎÎfi ’ÏflHÎ΋fiÌ √Î_Ã˘ »ı ÷ı ≠¿ÚÏ÷. iÎÎfi-±iÎÎfifi_ ¤ı√_ V‰w’ ±ı ≠¿ÚÏ÷. iÎÎfi ±ı … ’vÊ, fi◊Ì Ë˘÷Ì. ±ı … ’fl‹ÎI‹Î. iÎÎfi ±ı … ±ÎI‹Î »ı. …ı iÎÎfi, ωiÎÎfiV‰w’fi_ ˢ› ±ı ±ÎI‹Î »ı, ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ‹fifi_ iÎÎfi ’ÏflHÎ΋‹Î_ Â_ ◊Λ ?
 16. 16. iÎÎfi - ±iÎÎfi 219 220 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_› fiËŸ. iÎÎfi ’ÏflHÎ΋ ±ıÀ·ı ±Î ÁÒ›˝fiÎ Ï¿flHÎ ±Î¬Î ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ¿˘¥fiı ⁄ıÁı fiËŸ. ±Î Á‹…HÎ …ÿÌ »ı. ÷‹fiı …ı‰_. iÎı›fiı ±ı ’ÏflHÎ΋ ÿı¬ÎÕı. iÎı›fiı iÎÎfi iÎı›Î¿Îfl ÿı¬ÎÕı, ⁄Á ±ıÀ·_ ’ˢӫı »ı ±Î ! ÷‹fiı ⁄ıÁÌ Ω› »ı. …±˘fiı, ±Ω›⁄Ì »ı fiı ! fiËŸ …. flÎ√-¶ıÊ Ë˘› ÷˘ … »ı ÷ı ‹fi ∂¤_ ◊Λ ±fiı ÷˘ … ±iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ÷˘ fiÎ ⁄ıÁı. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì iÎÎfi ¿˘fiı ¿Ë˘ »˘ ? ±iÎÎfi ÷˘ Á‹… ’ÕÌ. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ iÎÎfi ’ÏflHÎ΋fiÎ_ V’_ÿfi ÷˘ »ı … fiı ! flÎ√-¶ıÊfi_ ’ÏflHÎ΋ ±iÎÎfi. ±fiı iÎÎfi ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ıfiı V’_ÿfi fiΠˢ›. V’_ÿfi ÷˘ ⁄‘_ ±iÎÎfi‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√÷Î. @›Î_› «˘_Àı fiËŸ, ÷˘ √Î_à fiΠˢ›. … ˢ›. iÎÎfi ’ÏflHÎ΋ ÷˘, …ı‹ ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfi˘ ±Î ≠¿Î ’Õı, ±ı‹Î_ V’_ÿfi ˢ÷_ fi◊Ì. ±ı ÷˘ V‰Î¤Îω¿÷Î »ı. ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ V’_ÿfi ˢ›. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ı iÎÎfi ±ı «ı÷fi ◊›_ ? V’_ÿfi ±ıÀ·ı ‹˘Ω_ ∂ÉÎ. ¿˘”¿ Œıfl˘ ‹˘ÀÎ ∂Ãı, ¿˘≥ fiÎfiÎ ∂Ãı. ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi «ı÷fi »ı. ±iÎÎfi ±ı «ı÷fi ÷˘ ¬fl_ ’HÎ ±ı iÎÎfi ≠¿ÎÂfiı √Î_Ã˘-⁄Î_Ã˘ fiΠˢ›, ÷ı◊Ì Ïfi√˛*◊ ¿èÎ_. Ïfi√˛*◊ Ï‹l«ı÷fi. ‹Ïfi ¿èÎÎ_. √Î_É΂˘ ÷˘ eÀı Ë_‹ıÂÎ_. √Î_Ãfiı ’ÎHÎÌ ‹‚ı ±ıÀ·ı eÀı. ±ıÀ·ı ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì iÎÎfifiÌ ÁÎflÌ √Î_Ã˘ ¿ı‹ fiÎ ⁄Î{ı ? ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±ı ⁄‘Ì √Î_Ã˘ ¿Ëı‰Î›. ÷ı Ë‹HÎı ·Z‹Ì ÿı¬ı ·˘¤fiÌ √Î_à eÀı ËÕËÕÎÀ. ±Î’HÎı ·Bfi‹Î_ …¥±ı ÷˘ ‹ÎfifiÌ √Î_à eÀı ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfifiÌ √Î_Ã˘ ’Õ÷Ì ËÂı ? iÎÎfi ≠¿Î ¿Ëı‰Î›. ±fiı iÎÎfi‹Î_ √Î_à fiΠˢ› ÷˘ eÀı fiËŸ ¿˘¥ …B›Î±ı. ≠¿ÎÂfiÌ √Î_Ã˘ ˢ› fiËŸ fiı ?! ’ÿ˚√· ‹ËŸ ¤ı√_ ¤‚ı I›Îflı √Î_à ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — ˉı ⁄ıÃ_. ±iÎÎfi ’ÏflHÎ΋‹Î_ ’ÿ˚√· ¤‚ı »ı, ±ıÀ·ı ±iÎÎfi … ‹˘À<_ ±Î‰flHÎ ! … √Î_Ã˘ ◊¥. ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ ¿›Î ±Î‰flHΠˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¤‚ı »ı I›Îflı … fiı ! ’HÎ ±iÎÎfi ’ÏflHÎ΋ ±ı ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi ÷˘ ⁄Ë ‹˘À<_ ±Î‰flHÎ »ı. ±Î¬_ …√÷ ±ı‹Î_ ’ÿ˚√· ÁÎ◊ı ˢ› …. ¤‚ı ±ı‰_ fiËŸ. ±iÎÎfi ’ÏflHÎ΋ … ’ÿ˚√·fiı ŒÁΛ_ »ı ±fiı ¤√‰Îfi˘ › ’HÎ ±ı‹Î_ ŒÁΛΠË÷Î. ±iÎÎfi ±Î‰flHÎ ·¥fiı »ı. ’ÿ˚√· fiΠˢ÷ ÷˘ iÎÎfi ’ÏflHÎ΋ ˢ÷. ⁄ıÁ÷_ fi◊Ì ’λ_ ? ÷ı ¿o¥ …ı‰_ ÷ı‰_ ‹˘À<_ »ı ?! ∂¤_ ◊¥ √›_ ? ËÎ, ’HÎ ±ÎÀ·Î ÂÎVh΢◊Ì › …flΛ ¬Á÷_ fi◊Ì. ±ı‰_ …ı ±iÎÎfi ≠ffi¿÷ν — fiÎ, fiÎ, ⁄ıÃ<_ fiı ! ±Î‰flHÎ ±ıfiÌ ÷˘ ‰Î÷ … ¿ıÀ·Ì ‹˘ÀÌ ?! ±ıfiÌ ⁄εLÕˇÌ ¿ı‰ÕÌ ‹˘ÀÌ ?! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ ¿Ëı ÷˘ ⁄ıÁı ’λ_. fiËŸ ÷˘ ⁄ıÃ<_ ˢ› ÷˘ › ’λ_ ⁄Ì…_ Â_ ¿fl‰Î ¬˘‚˘ »˘ ? ∂¤_ ◊¥ Ω›. ⁄Ì…_ ¿Â_ ±Î‰flHΠˢ› … fiËŸ. ’HÎ ±ÎÀ·_ ±iÎÎfi »ı ÷˘› ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄flÎ⁄fl ⁄ıÃ<_ fiΠˢ›, I›Î_ Á‘Ì ∂¤_ ◊Λfiı ? fiÎϤ≠ÿı¢ ◊˘ÕÎ ¬S·Î »ı. …ıÀ·Î_ ¬S·Î_ ˢ› »ı ±ıÀ·_ ∞‰fi T›‰ËÎfl «Î·ı. fiËŸ ÷˘ C΢fl ±iÎÎfi÷Î »ı. ⁄‘_ ±Î‰flHÎ … »ı ±ı ÷˘, ±iÎÎfi ÿÎÿÎlÌ — ∂¤_ ◊¥ Ω›, ËÎ. ±ıfiı ⁄ıÁÎÕ‰_. ⁄ıÁÎÕı I›Îflı »ÒÀ¿˘. … »ı. ±ıfiÎ_ √‹ı ÷ıÀ·Î_ À>¿ÕÎ ¿fl˘ ÷˘ ÷ıfi_ ÷ı ±iÎÎfi … »ı.
 17. 17. iÎÎfi - ±iÎÎfi 221 222 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) iÎÎfi̱˘ … Á‹Ω‰Ì ¿ı iÎÎfi ! ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î ÷Ì◊*¿fl˘fi_ ±ı¿ … Ω÷fi_ iÎÎfi. ±ı‹Î_ ŒıflŒÎfl ¿Â˘ fiËŸ. ¤ÎWÎÎŒıfl ’HÎ iÎÎfi ±ı¿ … ≠¿Îflfi_. ±I›Îflı › ±ıfi_ ±ı … iÎÎfi ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌ ’vÊ˘fiı iÎÎfi ◊Λ ±ı Á‹Ω‰Ì ¿Λ fiËŸ ? ˢ› ’HÎ ¤ÎWÎÎŒıfl ˢ›, ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì ’ÿ˚√·fi˘ ≠¿Î ±fiı iÎÎfi ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‹Ω‰Ì ¿‰_ ÁËı·_ fi◊Ì. iÎÎfi ÷˘ ±Î‹fiı ˵ ≠¿Î Œıfl … ˢ› »ı. iÎÎfi ≠¿Î ⁄‘Î iÎÎfi̱˘fi˘ ±ı¿ … ≠¿Î ±fiı ◊›ı·_ »ı, ’HÎ ±ı Á‹Ω‰Ì ¿Λ fiËŸ. ±‹ı ±ı¿·Î_ … Á‹Ω‰Ì ±Î ’ÿ˚√·fi˘ ≠¿Î ⁄‘Ì ·Î≥À˘fi˘ ±ı¿ … Ω÷fi˘ ≠¿ÎÂ. ±ı ⁄Lfiı ¿̱ı, ±√fl ÷˘ ±Î fiÌfl⁄ıfi ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ Á‹Ω‰ı ! …ı ‰‘ ’Ïfl«›‹Î_ ≠¿Î …ÿÎ V‰¤Î‰fiÎ »ı. ±ÎT›Î_ ˢ›, ±ı ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ Á‹Ω‰ı. ±Î ¤Î¥ ◊˘Õ<_, ⁄Ë …^… Á‹Ω‰ı ±…‰Î‚΋Î_ Œıfl ’Õı fiËŸ. ±ıÀ·ı iÎÎfi ÷˘ ÷ıfi_ ÷ı …. ±Î ¤√‰Îfi ’HÎ Á‹Ω‰ı ! ’Ïfl«›‹Î_ ±ÎT›Î fiı ! ’Ïfl«› ‰‘Îflı ·ı‰˘ Ωı¥±ı ‹ËΉÌfl ±ı‹ fiÎ ¿ËÌ Â¿ı ¿ı ±Î ‹Îv_ iÎÎfi »ı. ’fl_’flÎ◊Ì «Î· ±ÎT›_ ±‹ÎflÌ ΩıÕı, ÷˘ ⁄‘_ Á‹Ω‰Ì ¿ı ! ÷ı iÎÎfi. ≠¿Î ÷ıfi˘ ÷ı …. ±‹fiı ·˘¿˘ ¿Ëı ¿ı ÷‹Îv_ ±Î√‰_ »ı ? iÎÎfi≠΄M÷fi_ ±ı¿‹ı‰ ÁΑfi... I›Îflı ÷˘ ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ¤¥, fiÎ, ÷fiı ·Î√ı »ı ±Î√‰_. ’HÎ ±Î iÎÎfi ÷˘ ±Î√‚◊Ì ±ÎT›_ »ı. ¤ÎÊÎ-⁄ÎÊÎ ⁄‘Ì ±Î√‰Ì ˢ› ‰¬÷ı, iÎÎfi ÷˘ ÷ı ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi≠ÎÏÅfi_ ÁΑfi Â_ ? ±Î√‚fi_ iÎÎfi. ¿˘¥ µI’Lfi ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷ı … iÎÎfi »ı, ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ ¿ıLÕ· ˢ› ÷˘ ±Î’HÎfiı ±…‰Î‚_ ÿı¬Î›. ¿ıLÕ· ÷ıfiı µI’Lfi ÂÌ flÌ÷ı ¿flÌ Â¿ı ±fiı µI’Lfi ◊Λ ±ı ωfiΠ◊Λ. …ı … fiΠˢ› ÷˘ ±…‰Î‚_ … fiÎ ÿı¬Î› fiı ? ±ıÀ·ı F›Î_ ±Î√‚ ±…‰Î‚_ iÎÎfi, ±Î ⁄Ï©…L› iÎÎfi µI’Lfi ◊Λ »ı ±fiı ωfiΠ◊Λ »ı. ÿı¬Î÷_ ˢ› ÷ı iÎÎfiÌ Ë˘›. ±ıÀ·ı iÎÎfifiÎ ≠¿Î ⁄ı Ω÷fiÎ_ ˢ÷Î_ fi◊Ì. iÎÎfifi˘ ≠¿Î ±ı¿ ≠ffi¿÷ν — ±E»Î. CÎHÎ̉Îfl ±ı‰˘ ≠ffi ◊Λ »ı ¿ı iÎÎfi ’΋‰Î … Ω÷fi˘ ˢ›. ±ıÀ·ı ¿Ëı »ı ‹Îflı iÎÎfi‹Î_ ±Õ‘_ flËı‰Î› »ı fiı ±Õ‘_ ‹ÎÀı √wfiÌ …wfl ¬flÌ ? fi◊Ì flËı‰Î÷_, ÷ı iÎÎfi … Lˢ›. ±ıfi_ fi΋ ±iÎÎfi. iÎÎfi ±ıÀ·ı iÎÎfi. ¿Î›‹ ‹ÎÀı ±…‰Î‚_. ÿÎÿÎlÌ — √flfiÌ … …wfl. √w ‰√fl ÷˘ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ «Î·ı … fiÏË. ÷‹ı V¿>·‹Î_ ¤H›Î I›Îfl◊Ì √fl. ±ËŸ◊Ì VÀıÂfiı …‰_ ˢ› ÷˘ iÎÎfi ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ? ÷΂˘ ⁄‘Ì flÌ÷ı ‹‚‰˘ Ωı≥±ı. › √fl ¬˘‚‰˘ ’Õı. fiÎ ’Ò»‰_ ’Õı ? F›Î_ F›Î_ ’Ò»‰_ ’Õı ±ı √fl. ωfl˘‘ΤÎÁ µI’Lfi ◊‰˘ fiÎ Ωı≥±ı. F›Î_◊Ì ⁄˘·ı I›Î_◊Ì, ’«ÎÁ ‰Wν ’»Ì› ±ı ‰Î@› ‹‚÷_ ±Î‰‰_ Ωı≥±ı ±fiı iÎÎfi … Œ‚ ±Î’ı. iÎÎfi ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı V‰›_ ≠ÎM÷ fiÎ ¿flÌ Â¿ı ‹ÎHÎÁ ? ÁŒ‚ … ˢ›, ≠¿Î »ı ±ı ÷˘ ! ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, V‰›_ ¿Â_ ≠ÎM÷ fiÎ ¿flı. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘≥fiı ◊›ı·_ › fiËŸ. ±fiı …ı V‰›_ÏÁK‘ ◊›ı·Îfiı, V‰›_⁄©, ÷ı ±Î√·Î ±‰÷Îfl‹Î_ Â© iÎÎfi ±ı … ’fl‹ÎI‹Î ! ’Ò»Ì ’Ò»Ìfiı ±Î‰ı·Î. ±ıÀ·ı ⁄‘_ ’Ò»Ì ’Ò»Ìfiı … …√÷ «ÎS›Î ¿flı »ı. ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ±ı ’fl‹ÎI‹Îfi˘ √HÎ ¬fl˘ ? ≠ffi¿÷ν — ±Î’ …ı iÎÎfi ±Î’˘ »˘, ÷ı ¿ı‰‚iÎÎfi ÷Ì◊_˝¿fl …ı‰_ ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı ’HÎ ±Î iÎÎfi fiËŸ. …ı ÷‹ı ◊Λ ? ΩH΢ »˘ fiı, ±Î …√÷ …ı ΩHÎı »ı fiı, ±ı iÎÎfi fiËŸ. …√÷ …ı ΩHÎı

×