Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spiritual aaptvani 13(p) 06 pg 412 to 461

279 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spiritual aaptvani 13(p) 06 pg 412 to 461

 1. 1. 412 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! 413 Õ¬˘Õ¬· ¿Îœ‰Î ÿÎÿÎfiÌ Õ¬˘Õ¬· ! Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı Â_ ¿ı (T›‰ËÎfl) ±ÎI‹Î Õ¬˘Õ¬·‹Î_ ’Õu˘. ±fiı ÿıËfi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı ? ÁË… »ı. ÷ı(T›‰ËÎfl) ±ÎI‹Î Õ¬˘Õ¬· fiÎ ¿flı, ÷˘ ÿıË ÁË… »ı. ÿıË› »^À˘ ±fiı ±ÎI‹Î › »^À˘. ±Î Õ¬˘Õ¬·◊Ì ⁄_‘Λ˘ ı »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Õ¬˘Õ¬· ⁄_‘ ¿flΉ̱ı »Ì±ı. ÷_ ±Î («_ÿ¤Î¥) fi◊Ì, ÷_ ±Î (±ÎI‹Î) »_. ±ıÀ·ı ±ı Õ¬˘Õ¬· ⁄_‘ ¿flÌ ÿı. ±Ëo¿Îfl-‹‹÷Î «ÎS›Î √›Î. ˉı Õ¬˘Õ¬· …ıÀ·Ì ⁄_‘ ¿flÌÂ, ±ıÀ·˘ ÷_ ÷ı (±ÎI‹Î)w’ [5] ◊¥ …¥Â, ÁË…w’. ÁË… ±ıÀ·ı Õ¬˘Õ¬· fiËŸ ÷ı ! ±Î ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! «Î·ı »ı fiı ±Î › ±ıfiÌ ‹ı‚ı, ±ı ⁄Lfiı ’˘÷’˘÷ÎfiÌ flÌ÷ı … «ÎS›Î ¿flı »ı. Õ¬· ⁄_‘ ±ı … ÁÎËÏ…¿÷Î ! ±ÎI‹Î ±ıfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ flËı »ı ±fiı ±Î ÿıË ±ıfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ flËı »ı. ÿıËÎK›ÎÁ …÷˘ flËı‰Î◊Ì, ÿıËÎK›ÎÁ ⁄ıfi˘ ÁÎ_‘˘ Ë÷˘ ±ı¿Î¿Îfl ◊‰Îfi˘, ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiÎ_ ‹÷ı ÁÎËÏ…¿ ±ıÀ·ı Â_ ? ÷ı ÿıËÎK›ÎÁ µÕÌ √›˘. ±ıÀ·ı ±Î ÿıË ÿıËfiÎ ¿Î‹‹Î_ ±fiı ±ÎI‹Î ±ıfiÎ ¿Î‹‹Î_, ±ıfi_ fi΋ ÁË…÷Î. ÿÎÿÎlÌ — ÁÎËÏ…¿ ±ıÀ·ı ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÌ Ïø›Î±˘ …ı ◊¥ flËÌ »ı, ±ı‹Î_ Õ¬· fiÎ ¿fl‰Ì, ±ıfi_ fi΋ ÁÎËÏ…¿÷Î. ±Î À>_¿Î‹Î_ ±ı¿ … ±Î ±‹ı Õ¬˘Õ¬· ¿fḻı »Ì±ı ±I›Îflı, ÷ı ÷‹ÎflÌ Õ¬˘Õ¬· ‰Î@›‹Î_ ‹ıÓ ‰Î÷ ¿flÌ, ¿ıÀ·_ Á‹Ω› »ı ±Î‹Î_ ? fi Á‹Ω› ÷˘ ±Î√‚ ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı. ’»Ì ¿˘¥fiı ±ı‹ ·Î√ıfiı ¿ı ÿÎÿÎ ’˘÷ı … Õ¬˘Õ¬· ¿flı »ı. ⁄Ì…_ ‰Î@› ‹Ò ¿_< ? ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÌ …ı Ïø›Î±˘ ◊¥ flËÌ »ı, ÷ı‹Î_ Õ¬· ÷˘ ±ıfiı Á‹…HÎ ’ÕÌ fi◊Ì. ±ı ÷ÎflÌ Õ¬˘Õ¬· ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı ¿flı »ı. ±ı ¿fl‰Ì ±ı ÁÎËÏ…¿÷Î ÷ÒÀÌ √¥. Õ¬· fi ¿fl‰Ì ±ı ÁÎËÏ…¿÷Î. “Ë_ ¿ÎœÌfiı ÏfiflÎ_÷ı ⁄ıÃÎ »ı fiı ÷ı ÷ÎflÌ ¿ÎœÌ ±Î’ı »ı. ‰œ‰Îfi_ fiËŸ fiı ËÁÎ‰Ì «_ÿ¤Î¥ »_” ±ı ¤Îfi ÷ÒÀÌ Ω›, I›Îflı ÁË… ◊Λ. ËÁΉÌfiı, ΩHÎı ËÁΉ‰ÎfiÌ Âfl÷ fiÎ ¿flÌ Ë˘› ±Î’HÎı ! ±Î ÷˘ iÎÎfiÌ ’flÊ ÷‹ÎflΠլΠfiı ±ı ⁄‘_, Õ¬˘Õ¬· ⁄‘_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı ±fiı ËÁÎ‰Ì ≠ffi¿÷ν — ˉı …ı ±ÎI‹ÎfiÎ ¤Îfi‹Î_ ±ÎT›˘, ±ıfi˘ T›‰ËÎfl ’»Ì ËÁΉÌfiı ±Î√‚ ·¥ Ω›. …ı »ı ÷ı ÁË… T›‰ËÎfl ˢ› ⁄‘˘ ? ‹Ò‚ ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷ ÁË…, ’HÎ T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ±ÁË… ! ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÎ ¤Îfi‹Î_ ±ÎT›˘ ±ıÀ·ı ’»Ì T›‰ËÎflfiÌ ¿ÂÌ ·ı‰Î-ÿı‰Î flËÌ fiËŸfiı ! T›‰ËÎfl «ÎS›Î ¿flı. ≠ffi¿÷ν — ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÌ ÁË…÷Î ±fiı ±ÎI‹ÎfiÌ ÁË…÷Î ±ı ωÂı …flÎ Á‹Ω‰˘fiı. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı µÿ›w’ T›‰ËÎfl ˢ› ±ıfi˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ÁË… »ı …. iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì ©ÎI‹Î …ı ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ⁄Ì…_ ¿Â_ ˢ› … fiËŸ. ¿÷ν’b_ »^Àı I›Îfl ’»Ì ·Z΋Î_ ±Î‰ı »ıfiı, ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ·Z΋Î_ ±Î‰ı. ±Î’HÎı ›Îÿ fiÎ ¿fl‰_ ’Õı. ±ı ±ÎI‹ÎfiÎ ¤Îfi‹Î_ ±Î‰ı. Ωı ¿÷ν’b_ »^Àı ±ıÀ·ı µÿ› V‰w’ flèÎ_. …ıfiı ›Îÿ ¿fḻı ±ı ‰V÷ ¤Ò·Ì …‰Î›. ±Î Ïfifl_÷fl ·ZÎ flËı. ±ı ÁË…
 2. 2. 414 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Îfiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! 415 ±ÎI‹Î ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. ˉı ’»Ì ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ÁË… ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±ı¿ iÎÎfiÌ ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÌ ÁË…÷Î ÷˘ ±ÎI‹Î ÷˘ ’˘÷ı ÁË… … »ı. ±Î ’fl<ÊfiÌ ±ÎiÎÎ …ı‹ …ı‹ ’΂÷Î Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ÁË… ◊÷Î_ ⁄ËÎflfi_ ÁË… ◊Λfiı ÷˘ ’˘÷ı ÁË… … »ı. ⁄ËÎflfi_ ÁË… ◊÷_ fi◊Ì Ω›. fiı ?! ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ÁË… ¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ ±ı‹ ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ÷˘ ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄flÎ⁄fl Á‹Ω›_ fiËŸ Ë…. ÁË… ¤Î‰ ¿ı‚‰‰ÎfiÌ flÌ÷ ¿¥ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ÁË… ◊Λ ÷˘ ÿıË ±ıfiÌ ‹ı‚ı ÁË… ◊Λ, ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ÁË… ¤Î‰ ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ÷‹ı ©ÎI‹Î ±ı Â_ ¿Ëı »ı ? ±Î T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ÁË… ◊Λ ÷˘ ÿıË ÁË… … ◊¥ ◊›Î ±ıÀ·ı ÷‹ı ÁË… ¤Î‰‹Î_ … »˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Ë_¿Îfl ËÎ…fl fiΠˢ› Ω›, ’HÎ ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘ ÁË… »ı. ±Î T›‰ËÎfl ±ÎI‹ÎfiÌ … ¤Î_…√Õ I›Îflı ÁË… ¤Î‰ … ˢ›. ±Ë_¿ÎflfiÌ ±ıOÁLÁ ±ı ÁË… ¤Î‰. »ı ⁄‘Ì. ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ fiı, ÁË… ¤Î‰ı ‘˘· ‹Îfl‰ÎfiÌ, ÷˘ ÁË… ±Î iÎÎfi ·Ì‘_ ±ıÀ·ı ÷‹Îfl˘ ±Ë_¿Îfl ±ıOÁLÀ »ı. ÷‹ı …ı “Ë_ ¤Î‰ı ‘˘· ˢ¥ ¿ı ? «_ÿ¤Î¥ »” ‹Îfi÷Î Ë÷Î. ˉı ‹Îfi÷Î fi◊Ì fiı ? ◊¥ flèÎ_ ! _ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ˢ¥ ¿ı ‘˘·. “‹ıÓ ‰¿Ì·Î÷ ¿flÌ fiı ‹ıÓ »˘ÕÎT›˘ fiı ‹ıÓ ±ıfiı ±Î‹ ¿›* fiı !” “Ë_ Á_ÕÎÁ …¥ ±ÎT›˘”, ¿ËıÂ. ±˘Ë˘Ë˘ ! ¿Î·ı ¿ı‹ fiˢ÷Î √›Î_ ? I›Îflı ¿Ëı, ¿Î·ı ı ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ …ı ⁄‘Îfiı ≠ÁÎÿÌ ±Î’ı »ı fiı, ⁄ÒÀfiÌ..... ÷˘ ÕÎ"@Àflfiı ⁄˘·Î‰‰˘ ’Õu˘, ±À@›_”÷_ ‹ËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ÁË… ¤Î‰ı. ÁË… ¤Î‰ ±ıÀ·ı “Ë_ ‹Îfl_ »_” ÁÏø›÷Î µ·ÀÌ ‰‘ı ±Î‹Î_. ±Ë_¿Îflfiı ·¥fiı ÁÏø›÷Î »ı. ±Ë_¿Îflfiı ±ı ¤Îfi fiΠˢ›, “Ë_ ‹Îfl_ »_” ±ı iÎÎfi fiΠˢ› fiı “Ë_ ‹Îfl_ »_” ±ı lK‘Î ·¥fiı ⁄‘_ ⁄√ÕÌ √›_ »ı. ±ı ±Ë_¿Îfl ÿÒfl ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ⁄‘_ flıB›·fl fiΠˢ›, ±ıfi_ fi΋ ÁË… ¤Î‰. ±fiı ÁË… ¤Î‰◊Ì ±‹ı ‹Îfḻı, ±ıÀ·ı ◊¥ Ω›, ÁÎËÏ…¿ ◊Λ ’»Ì. ±Ë_¿Îfl ⁄‘_ ⁄√ÎÕı »ı, ’˘÷Îfi_ … ⁄√ÎÕı ÿ—¬ ·Î√ı fiËŸ ¿˘¥fiı ! »ı ±fiı ÁÎËÏ…¿÷Πˢ› ÷Îı ⁄‘_ Á_ÿfl ˢ›. ≠ffi¿÷ν — ÁË… ¤Î‰ı ‘˘· ‹Îfl‰Ì ±ı iÎÎfiÌ ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı ¿˘¥ ‹ÎflÌ Â¿ı ¬fl˘ ? ≠ffi¿÷ν — ÿıËfiÌ Á_’Hν ÁË…÷Î ±ı ¤√‰Îfi. ±ÎI‹ÎfiÌ ÁË…÷Î Ò ±ı ¤√‰Îfi fiÎ ¿Ëı‰Î›. ÿıË ÁË… ◊Λ ÷˘ ±ÎI‹Î ÁË… ◊Λ »ı. ±ÎI‹Î ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÁË… ¤Î‰ı ˢ› ÷˘ ‹ÎflÌ Â¿ı. ÁË… ◊Λ ÷˘ ÿıË ±ıfiÌ ‹ı‚ı ÁË… ◊Λ fiı ! Â_ ⁄Lfiı ±L›˘L› fi◊Ì ? ≠ffi¿÷ν — Ωı iÎÎfiÌ ÏÁ‰Î› ¿˘¥ ⁄ÌΩ ¿˘¥ ‹Îflı ‘˘· ÷˘ Á΋Îfiı ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ÷˘ ÁË… … »ı. “ÿıËfiÌ Á_’Hν ÁË…÷Î ±ı Ò ÿ—¬ ◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸ. ¤√‰Îfi” ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı, ±ı ‰Î÷ ÁÎ«Ì »ı. ÿıËfiÌ Á_’Hν ÁË…÷Î ◊≥ Ω› Ò ÿÎÿÎlÌ — ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ÷˘ ’»Ì ±ı ÁË…÷Î fi◊Ì. ¿_¥¿ı› ⁄√ÎÕ ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi. ÿıË ÁË… ¤Î‰ı ¿˘”¿fiı ‘˘· ‹Îfl÷˘ ˢ› ÷˘ › ¤√‰Îfi ! »ı ±ı‹Î_, fiËŸ ÷˘ ÿ—¬ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı. ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÌ ÁË…÷Î ±ı ¤√‰Îfi fiÎ ¿Ëı‰Î› ? ±‹Îv_ ÁË… ˢ› ⁄‘_. ±ıÀ·ı ÁË…÷Î ’fl …‰Îfi_ »ı. ±Î
 3. 3. 416 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! 417 ÁË…÷Îfi˘ ‹Î√˝. fi˘ ·Î˜ ·Î˜, ÁË…÷Î ’fl ·¥ …‰Î ‹ÎÀıfi˘ »ı. ·Î˜ ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ › ¿˘≥ …B›Î±ı ËÎ◊ ±ÕÎÕ÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı (ÏÕV«Î…˝) (¿Î›ÿ˘) ˢ› ÷˘ ÁË…÷Î ¿ı‹ ◊Λ ? ±I›Îflı Ë_ ±ËŸ ⁄ıÃ˘ »_, ±ı‰_ ±Ë_¿Îfl ¬·ÎÁ ◊Λ ±ıÀ·ı ÁË… ◊Λ. ±ı ÁË…, ÷˘ › ’HÎ ±Î ¿˘≥ ⁄ıÁı fiËŸ. ±Î‰_ ¿Â_ ±ÎT›_ ˢ›fiı ÷˘ ±Õı fiËŸ. ±ı ⁄‘Ì ‰Î÷ ±ı ¿˘¥ …B›Î±ı ±Î flËÌ √›Î ˢ› À’¿Î_. ¿ÎflHÎ ¿ı flV÷˘ ’ÒHν ◊›˘ fi◊Ì ÁÎËÏ…¿÷Î fiËŸ. ÁÎËÏ…¿ ±ıÀ·ı …ı‹ ±fi¿Ò‚ ±Î‰ı ÷ı‹ flËı. ⁄ÌΩı I›Î_ Á‘Ì ±‹¿ À’¿Î_ flËı. I›Îflı … ’ÒHν fiÎ ◊Λ fiı ! ÷ıfiÎ ‹ÎÀı fiËŸ ω«Îfl … fiÎ ±Î‰ı ¿ı ±Î ·˘¿˘ ‹fiı Â_ ¿ËıÂı ¿ı ±ı‰_ ÷ı‰_ ⁄‘_ fiΠˢ›. ’HÎ …ı À’¿Î_ flËÌ √›Î, ÷ı ÏÁ‰Î› Â_ ? ÷˘ ¿Ëı, ⁄‘_ ÁË… »ı. ±fiı ±ıÀ·ı ±Î ÁÎËÏ…¿÷Î fiı ±Î ⁄‘_ ±Î‹ Ωı¢ ÷˘ ÷‹fiı ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ÷‹Îflı › ±‹¿ ±‹¿ ÁË… ◊÷_ Ω›, ’HÎ ’ı·Î_ À’¿Î_ ‰‘Îflı »ı. ±ıÀ·ı ¿ı ±Î ¤¥ ±Î‰Î_ »ı. ÷‹fiı ±ı‹ … ·Î√ı ¿ı flÎ÷_ … ÿı¬Î› »ı. ≠ffi¿÷ν — ±Ë_¿Îfl ’HÎ ÁÎËÏ…¿ ±Î‰ı ¿ı fiËŸ ? ≠ffi¿÷ν — ±ıfiı … Ï«÷fl΋HÎ ¿Ëı‰Î› »ıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±˘‚¬Î¥ Ω› ±Î’HÎfiı, ±Ë_¿Îfl ±Î_‘‚˘fiı ‹Ò‚. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÏËÁÎ⁄ ±Î’HÎı «Ò¿T›˘ fi◊Ì. Ï«÷fl΋HÎ ÷˘ ±ı‰_ ÷ı √‹ı I›Î_ Ω› ’HÎ ±Î_‘‚˘ ±ıÀ·ı ¬⁄fl ’Õı. ±◊ÕΛΠ‰√fl flËı fiËŸ. »ı fiı ≠˘…ı@À ¿flı·˘ ˢ› ÷ı ‰V÷ Ï«÷fl΋H΋Î_ ±Î‰ı. ≠˘…ı@À ! ±ı Ï«÷fl΋HÎ w’¿‹Î_ ±Î‰ı ’»Ì ±ıfiı ·Î√÷_-‰‚√÷_ fi◊Ì ±Î. ±Î »ı ÷ı ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÷˘ ’»Ì I›Î_ ÁÎËÏ…¿ fiËŸ ? …ıÀ·Î_ ÁË… fiÎ ◊›Î_ ˢ› ±ı ⁄‘Î_ À’¿Î_‰Î‚Πˢ›, CÎHÎÎ ¬flÎ_ ÁË… ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Ë_¿Îfl ˢ› I›Î_ ÁÎËÏ…¿ ˢ› … fiËŸ fiı ! ◊≥ √›ı·Î_ ˢ›. ÁË… V‰¤Î‰ı … ‰÷ı˝. ±Ëo¿Îfl◊Ì ±À¿Ì ’ÒHÎνËÒÏ÷ ! ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı¿ …B›Î±ı …ı ±Î¬˘ ±Ë_¿Îfl ‰÷˝÷˘ ˢ› ±‹V÷˘ ÁΑÎflHÎ flÌ÷ı ⁄‘˘ ÀÎ≥‹, ±ıfiÎ ⁄ÿ·ı ±‹Îflı ‰‘Îflı ‰÷˝÷˘ ˢ›, ≠ffi¿÷ν — ±Ë_¿Îfl Ë_‹ıÂÎ_ ±‰fl˘‘¿Îfl¿ ¿ı µ’›˘√Ì ’HÎ ¬fl˘? ±˘»˘ ‰÷˝÷˘ ˢ›, ’»Ì ±Î’fiı ÁΉ ±˘»˘ ◊≥ √›˘ ˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl ‰√fl ÷˘ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ±Î ‰Î÷ı› ·¬Î› ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÷‹Îflı »ı ÷ı ’Î_«-’Î_« Ï‹ÏfiÀı …flο ⁄˛ı¿Õεfi ◊Λ. fiËŸ. ±Î «ÌßÌ ·¬‰Ì ˢ›fiı ÷ı › ±Ë_¿ÎflfiÌ √ıflËÎ…flÌ‹Î_ fiÎ ·¬Î›. ’»Ì ‰‘÷_ Ω›. ÁË…÷Î ‰‘÷Ì Ω› ÷ı‹ ’ı·_ ±˘»_ ◊Λ. F›Îfl◊Ì iÎÎfi ±Ë_¿Îfl ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ. ±ı¿ ÏÕV«Î…˝ ◊÷˘ (‹Õÿη) ±Ë_¿Îfl, …ı ¤‹flÕÎ ±ÎM›_ I›Îfl◊Ì ÁË…÷Î ‰‘÷Ì …Âı ±fiı ’ı·_ ±˘»_ ◊÷_ …Âı. ±fiı ‹Ò‚ …ı‰˘ »ı ±fiı ⁄ÌΩı «Î…˝ ◊÷˘ (∞‰÷˘) ±Ë_¿Îfl, …ı ÂÒfl‰Ìfl …ı‰˘ »ı. ·Õı Áfl‰Î‚ı Â_ ? »ıS·_ VÀıÂfi Â_ ? I›Îflı ¿Ëı, ±ÎI‹Î ÁË… ÏV◊Ï÷‹Î_ ±fiı ˵, {CÎÕ˘ ¿flı, ⁄‘_ … ¿flı. ’ı·ÎfiÎ_ ÷˘ ËÎ◊‹Î_ ¿Â_ › fiËŸ Ï⁄«ÎflÎfiÎ_, ÿıË ’HÎ ÁË… ÏV◊Ï÷‹Î_, ±ı … »ıS·_ VÀıÂfi. ⁄Lfiı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ÁË… …ı‹ ¤‹flÕ˘ Œflı. ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ‰√fl ÷˘ ÿÏfi›Î‹Î_ ¿Â_ ◊Λ … fiËŸ. V‰¤Î‰‹Î_. ±Î Ï«ßÌ› fiÎ ·¬Î›fiı ! ’HÎ ±ı ±Ë_¿Îfl ÏÕV«Î…˝ ◊÷˘ »ı. ÷‹fiı ËıflÎfi fiÎ ¿flı. ±Ë_¿Îfl ‰√fl ÷˘ ¿Î›˝ … fiÎ ◊Λ. ±Î’HÎı ⁄˘·‰_ ’Õı ¬fl_ ¿ı ≠ffi¿÷ν — ¿S’fiÎ ¿fl‰Ì ‹U¿ı· »ı ±ı ÁË…÷ÎfiÌ. Ë_ Á_ÕÎÁ …≥ ±ÎT›˘, ‹Îflı Á_ÕÎÁ …‰_ »ı. ±ı ±Ë_¿Îfl ÁËÌ ¿flı ÷˘ … ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ¿S’fiÎ ¿S’fiΠˢ› fiËŸfiı ! ¿S’fi΋Î_ ±ı ±Î‰ı ¿Î›˝ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ¿Î›˝ fiÎ ◊Λ. fiËŸfiı ! ¿S’fiÎfi_ {΂_ ±ıfi_ Áfl¿‹ŒflLÁ ±ıÏfl›Î(’ÏflCÎ ±ıÏfl›Î) ±ÎÀ·_ ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiı ÁË… ◊›ı·_ ˢ› ⁄‘_ ? fiÎfi_ ˢ›, ’ı·˘ ÷˘ ⁄Ë ‹˘À˘ ±ıÏfl›Î.
 4. 4. 418 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! 419 „@÷±˘ ‹Î_√‰Î◊Ì ΩB≤Ï÷ ‰‘ı ! ±ı ÷˘. ±ıfi˘ Ïfi¿Î· … ¿fl‰Îfi˘ »ı. «ÎflHÎÌ◊Ì …ıÀ·Ì «‚Î¥ ±ıÀ·Ì ¬flÌ fiı fiÎ «‚΋HÎ ◊Λ ÷˘ ŒflÌ «Î‚‰_ ’ÕÂı. ≠ffi¿÷ν — ÁË…÷ÎfiÌ Ï·Ï‹À ¿ıÀ·Ì ? ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ‹ËŸ “Õ¬˘Õ¬· ¿fl_ fiËŸ” ±ı‹ ⁄˘·‰ÎfiÌ ÿÎÿÎlÌ — Ïfifl_÷fl ÁË…÷Î … flËı. ÁË…÷Î flËı ’HÎ …ıÀ·Ì ±ÎiÎÎ …wfl @›Î_ flËÌ ? ’΂˘ ±ıÀ·Ì flËı. ±ÎiÎÎ ±ı ‘‹˝ fiı ±ÎiÎÎ ±ı … ÷’, ±ıÀ·_ ‹A› ‰V÷ »ı. ±‹ı Â_ ¿èÎ_ »ı ¿ı Ωı ±ÎiÎÎ ’΂˘ ÷˘ ¿Î›‹ Á‹ÎÏ‘ flËıÂı. √΂˘ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ “Õ¬˘Õ¬· ¿fl<_ fiËŸ” ±ı …ı ⁄˘·ıfiı, ÷ı ±ı ≠‹ÎHÎı ¤Î_Õı, ‹Îflı ÷˘› ’HÎ Á‹ÎÏ‘ Ω› fiËŸ ±ı‰Ì Á‹ÎÏ‘. flÎ√ı ’Õı. Õ¬· ¿flı fiËŸ ’»Ì ±ı. ±fiı ⁄˘·ı fiËŸ ÷˘ ¿flı ±ı‰Ì Õ¬·˘. Á‰ÎflfiÎ ’ˢfl‹Î_ fiyÌ … ¿fl‰Îfi_ ¿ı ÿÎÿÎ ±Î’fiÌ ±ÎiÎ΋Î_ … ≠ffi¿÷ν — ’ÿ˚√·fiÌ ◊÷Ì Ïø›Î±˘fiı Ωı÷Î_ ˢ¥±ı ±Î’HÎı, ÷˘ flËı‰Î› ±ı‰Ì „@÷ ±Î’˘. ±ı fiyÌ ¿›* ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‰‘÷_ Ω›. ±ı‹Î_ Õ¬˘Õ¬· @›Î_ ±Î√‚ ¿fl‰ÎfiÌ ±Î‰Ì ? ≠ffi¿÷ν — Âw±Î÷‹Î_ iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ±ı ≠‹ÎHÎı ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ Õ¬˘Õ¬· fi◊Ì Ë˘÷Ì. ±Î’HÎı «flHΠωϑ ‰Î_«Ì±ı …¥±ı fiı ¤Î‰ ±Î’H΢ ’ο˘ ◊÷˘ Ω› …ı‹, ±ı‹ ±ı‹ ’»Ì ‰‘Îflı ÷ı CÎÕ̱ı “Õ¬˘Õ¬· ¿fl_ fiËŸ, ÷ı‰Ì „@÷ ±Î’˘.” Á‰Îfl‹Î_ ⁄˘·˘fiı ÷‹ı, fiı ‰‘Îflı ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰Î› »ı. ÷ı ’»Ì ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ±ı iÎÎfi flèÎÎ ¿flı. Õ¬˘Õ¬· ¿flı fiËŸ. …ı‹ ±Î’HÎı ÿÎÿÎlÌ — ‰‘Îflı fiı ‰‘Îflı … flËı‰Î›. ±Î’HÎÎ iÎÎfi‹Î_, ±ø‹ ¿˘”¿fiı ¿èÎ_ ˢ› ¿ı I›Î_ Ω‰ »˘ ’HÎ Ωı ÏÁfiı‹Î‹Î_ fiÎ …¢ Ë˘Ó ? ±ıÀ·ı ωiÎÎfi‹Î_ «˙ÿ ‰Ê˝fi˘ ¿˘Á˝ »ı, Á΋ÎL› flÌ÷ı. ÷ı ’λÎ_ ⁄Ë ¿Î«Î ˢ›fiı ’ı·_ iÎÎfi ±ıfiı I›Î_ flËı ËÎ…fl, ±ıÀ·ı ’λ˘ ±Î‰ı. ±fiı fiËŸ ÷˘ ±Î’HÎı ÷ıfiı ‰‘ ◊Λ fiı ⁄Ë ’οÎ_ ˢ› ÷ıfiı ±Ï√›Îfl ‰Ê˝‹Î_ ◊¥ Ω›, ÏfiqÎ fiÎ ⁄˘S›Î ˢ¥±ı ÷˘ ÏÁfiı‹Î‹Î_ …¥ ±Î‰ı› ¬fl<_. ±ıÀ·ı ±ıfiÎ µ’fl◊Ì Â_ ‰‘ı ±ı‹. ’HÎ «˙ÿ ‰Ê˝fi˘ ¿˘Á˝ »ı ±Î’H΢. «˙ÿ ‰Êı˝ ÁË… ◊¥ Ω›. ÏfiÏ‹kÎ ⁄fiÂı, ±ı ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı. ÏÕV«Î…˝‹Î_ Â_ ⁄˘·ı »ı, ±ıfiÎ ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ’HÎ ÁË… ◊¥ Ω›, ÁË…. µ’fl◊Ì Â_ ÏfiÏ‹kÎ ⁄fiÂı ±ı ¬⁄fl ’Õı ±Î’HÎfiı. ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷ Ë_ ¿Ë_ »_ ÷‹fiı ! “Õ¬˘Õ¬· fiËŸ ¿fl<_ ÷ı‰Ì „@÷ ±Î’˘” ±ı‰_ «flHΠωϑ‹Î_ ⁄˘·ı fl˘…, ±ıÀ·ı ±ı ¿Î‹ ÁÎfl<_ ±Î’ı ±ı ·˘¿˘fiı. ±fiı Õ¬˘Õ¬· fiÎ ¿fl‰Ì ’Î»Ì ¬ıÓ«‰Ì Õ¬˘Õ¬·˘ ! ±ı ΩHÎ÷˘ … fiΠˢ› ÷˘ Õ¬˘Õ¬· ◊¥ Ω› ‰ÎflıCÎÕ̱ı ±fiı ’»Ì ≠ffi¿÷ν — ⁄˘Q⁄ı‹Î_ ’ı·Ì Ïø¿ıÀ ‹ı« VÀÎÀÛ (Âw) ◊Λ »ı. ÷ı ’V÷΋HÎ ◊Λ. ±ı ÂıfiÎ …ı‰_ ? “¿S›ÎHΠˢ” ±ı‰_ ¤Î‰ ⁄˘S›Î ˢ› ±Î’HÎÎ ±ı¿-⁄ı …HÎ ±ËŸ◊Ì I›Î_ Ωı‰Î …‰ÎfiÎ »ı. ÷˘ ‹ıÓ ±ıfiı ¿èÎ_, ¿ı ±Î’HÎı ÷˘ ’ı·_ ±Áfl ¿flı. ±fiı ±ı‰_ ¿Â_ fiÎ ⁄˘S›Î ˢ› ÷˘ ’ı·Ì ±Áfl ÷_ ÿÎÿÎfiÎ ÿ½fi ¿fl‰Î …÷˘ fi◊Ì Á‰Îfl‹Î_ fiı ÷_ ¿Ë_ »_ ‹fiı ÿ¿Îfi‰Î‚Î fiÎ ¿flı. ±ıÀ·ı ±‰‚Î_ ’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı. ⁄fl˘⁄fl, ÁÎflÎ fiÎ ±Î‰ı. ¤Î_Õı »ı ¤Î√ÌÿÎfl. ÷ı ±Î ’Î_« Ïÿ‰Á‹Î_ ÷fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı …‰Î ÿıÂı ? ÷fiı ≠ffi¿÷ν — ’˘÷ı ’fl<Ê ◊›Î ’»Ì ≠¿ÚÏ÷ ±Î’HÎÌ ¬flÎ⁄ ˢ›, ÷ıfiı ‰œÂı fiËŸ ±ı ? ÷˘ ±ı …ı ‹ıÓ ‰Î÷ ¿flÌ, ÷˘ ±ı‹Î_ Õ¬˘Õ¬· ¬flÌ ? Á‘Îfl‰Îfi˘ ’fl<ÊÎ◊˝ ¿fl‰Îfi˘ ¿ı ‹ÎhÎ Ωı›Î ¿fl‰Îfi˘ ’fl<ÊÎ◊˝ ¿fl‰Îfi˘ ? ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ ±Î√‚ ±‹ı Â_ ¿Ë̱ı ¿ı ¤¥, Â_ Â_ Ωı‰Î …™ »_ ? ÿÎÿÎlÌ — Á‘Îfl‰Îfi˘ ¿Â˘ ’fl<ÊÎ◊˝ fi◊Ì ¿fl‰Îfi˘. ˉı Á‘flÌ flËÌ ±ı ¿ËıÂı, “Ë_ ‹_⁄¥ ‹ı« Ωı‰Î …™ »_.” ÷˘ ±‹ı ¿Ë̱ı, “«Î·ı ±ı‰_
 5. 5. 420 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! 421 fi◊Ì ?” I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, …‰_ … ’ÕÂı.” I›Îflı ±‹ı ¿Ë̱ı, “⁄fl˘⁄fl »ı”. ˢ› ? fl˘@›_ fl˘¿Î› fiËŸfiı ! ±ı ¿ËÌfiı ÂOÿ˘ ’λÎ_ ¬ıÓ«Ì ·ı‰Î. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ≠ı„@ÀÁ »ı ±ı ÷˘. ≠ı„@ÀÁfiı ⁄_‘ ¿fl‰Ì ’Õı ¿ı ˉı ≠ffi¿÷ν — ¿èÎ_ ±ı Õ¬˘Õ¬· ◊¥ ? Õ¬˘Õ¬· @›Îflı› ’HÎ fiËŸ ◊Λ ±ı‰, ±ı‰Ì ±ı «Î‰Ì ‰Î√ ‰Î√ ¿flı I›Îflı _ ’»Ì ⁄Ì…_ ¿o¥ ◊˘Õ˘-CÎH΢ ‹Î· ˢ› ÷ı fiÌ¿‚Ì √›Î ’»Ì ⁄_‘ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ÂOÿ ’λÎ_ fiÎ ¬ıÓ«Ì ·ı ÷˘ Õ¬˘Õ¬· ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ’ı·˘ ¿Ëı› ¬fl˘ ¿ı «_ÿ¤Î¥ ‰√fl ¿Î‹fiÎ À˘¿ À˘¿ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ≠ffi¿÷ν — ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı ÁË… ◊‰_ ˢ› ±fiı Ωı›Î ¿fl‰_ ˢ› ±Î’HÎı ±ıfiı ¿ËÌfiı ’»Ì ’λ_ ¬ıÓ«Ì ·ı‰_ ¿ı fiÎ, ⁄fl˘⁄fl »ı. ±‹ı ±Î‹ ÷˘ Õ¬˘Õ¬· ¿Î‹fiÌ fiËŸ Ï⁄·¿<·. ¿Ë̱ı »Ì±ı, ’HÎ ±‹ı ÷˘ ±Î ÂOÿ˘ ’λÎ_ ¬ıÓ«Ì ·¥±ı »Ì±ı. ±‹Îflı fiÎ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ÷‹fiı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’Ëı·Î_fi˘ ‹Î· ¤flı·˘ fiÌ¿Y›Î ‰√fl flËı fiËŸ, ÷ıfiı ±Î’HÎı Ωı¥±ı ÷˘ ÁË… »Ì±ı. ’ı·_ (≠¿ÚÏ÷) ÁË… ◊Âı, ⁄Lfiı ÁË… ±Î‰_ ÂOÿ˘ ’λÎ_ fiÎ ¬ıÓ«Ì ·˘, ±Îfi_ fi΋ … “Õ¬˘” ¿›˘˝. Õ¬˘ ◊Âı I›Îflı µ¿ı· ±Î‰Âı. ’HÎ ±I›Îflı ÷˘ ±ı¿ ÁË… ◊›Î ÷˘ › ⁄Ë ◊¥ ¿›˘˝ ±ıÀ·ı Õ¬· ◊¥ √¥. ±Î’HÎı ÷˘ ±ıfiı ¿Ë̱ı ’HÎ ≠¿ÚÏ÷ »˘Õı √›_. ¤flı·˘ ‹Î· ÷˘ eÀuÎ ‰√fl flËı … fiËŸ fiı ! ¤flı·˘ ‹Î· fiÎ √‹÷˘ fiËŸfiı ! ±ı ’˘÷ı fiÎ ¿Ëı÷˘ ˢ›, ±ı ⁄‘Λ ¿flÎfl ¿flÌ ±ÎT›˘ ˢ› ÷˘› ˢ› ÷˘ › fiÌ¿Y›Î ¿flı. ¿flÎfl ¤Î_√Ìfiı Ω› ±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ≠¿ÚÏ÷fi˘ ⁄_‘Λı·˘ »ı. ÏÕV«Î…˝ »ı ¿‹˝. ≠ÔÔffi¿÷ν — …^fiÌ Àı‰˘ ±fiı V‰¤Î‰ ’ÕuΠˢ›, ˉı ±ı ≠¿ÚÏ÷ »ı. ±ıÀ·ı ¿˘¥fiı› ÁΑÎflHÎ À¿˘fl ¿fl‰Ì … fiËŸ. ±ıfiı ±ı‹ … ¿Ëı‰_ ÷‹ı iÎÎfi ±Î’˘ »˘ I›Îflı ±ÎI‹Î ±fiı ≠¿ÚÏ÷, ⁄ı …ÿ_ ’ÎÕÌ ±Î’˘ »˘. ¿ı “ÁIÁ_√ ‹ÎÀı ±Î‰Ωı”. ’˘Ï{À̉ ⁄˘·‰_, fiı√À̉ fiÎ ⁄˘·‰_, fiı√À̉‹Î_ ı ı ÂK‘ÎI‹Î V‰V‰w’‹Î_ flËı, ’˘÷ÎfiÎ ÁË… V‰w’‹Î_, ÷˘ ≠¿ÚÏ÷ ’HÎ ±ıfiÌ ⁄‘ı Õ¬· ◊¥ …Âı. ¿Ë̱ı ’»Ì ±ıfiÎ ÂOÿ˘ ±Î’HÎfiı ’λÎ_ ‹‚ı ¿ı “fiÎ, Á΋ı ÁË… ◊‰Ì Ωı≥±ı fiı ? ‹Îflı …‰_ ’ÕÂı. ÷‹ı fiÎ ¿Ë˘ »˘ ’HÎ ‹Îflı …‰Îfi_ »ı.” ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î Õ¬˘ ¿›˘˝, ÷˘ ±Î Õ¬· ◊¥fiı ±Î. ±‹Îflı ±ı‰_ fiÎ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ÷˘ ÁË… … »ı. ÷‹ı …ıÀ·Î ÁË… ◊›Îfiı ±ıÀ·ı ±ı ÂOÿ˘ ÷fl÷ ’λΠ¬ıÓ«Ì ·¥±ı. ±‹ı ΩHÎ̱ı ¿ı …ı ⁄fi‰Îfi_ »ı, ±ı‹Î_ ≠¿ÚÏ÷ ÁË… … ◊¥ ¿Ëı‰Î›. ±ıfi_› «Î·‰Îfi_ fi◊Ì, ‹Îfl<_› «Î·‰Îfi_ fi◊Ì. ±‹◊_ Â_ ¿fl‰Î ±ı‹Î_ ≠ÔÔffi¿÷ν — ˉı ±ıfiı ±ı ≠¿ÚÏ÷ ÁË… flËı÷Ì fiΠˢ› ÷˘ ±ı …±ı Õ¬˘ ¿fl‰˘ ! fiı ΩHÎı. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı «flHÎωϑ Á‰Îflı ⁄˘·Ì±ı ±Î’HÎı ÷˘ ±ı‹Î_ ±ı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ ±ıÀ·Ì ¿«ÎÂ, ±ıÀ·Ì ŒÎ≥·fi˘ Ïfi¿Î· ¿fl÷Î_ ‰Îfl ËıS’e· ¿flı ? ±ı ’ı·Îfiı À˘¿÷Î_ ±À¿Î‰ı ±Î’HÎfiı ? ·Î√ı »ı. ±ıÀ·Ì ΩB≤Ï÷ µI’Lfi ◊≥ fi◊Ì. ΩB≤Ï÷ Ïfi⁄˝‚ »ı. ZÎHÎı ZÎHÎfiÌ ÿÎÿÎlÌ — ±Î Á‹∞±ı ÷˘ ËıS’e· ◊Λ ! ΩB≤Ï÷ Ωı≥±ı. ¤flı·˘ ‹Î· ÷˘ fiÌ¿‚ı … ! I›Îflı ‰Î√ı ÏÁy˘ ‹˘ZÎfi˘ ! ≠ffi¿÷ν — ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ Õ¬˘Õ¬· ¿›Î˝ ‰√fl ¿ı‹ fiËŸ flËı‰Î÷_ ≠ffi¿÷ν — ‹˘ZÎfiÌ „V◊Ï÷ @›Îflı ≠ÎÅ ¿flÌ √HÎΛ ?
 6. 6. 422 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! 423 ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ZÎfiÌ „V◊Ï÷ ÷‹ı ¿˘”¿fiı √΂ ¤Î_Õ˘fiı, ÷˘ › ÷‹˘ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î’HÎÎ ’Ò‰˝¤‰fiÌ ŒÎ«fl »ı, ±Î’HÎÌ Õ¬·˘ »ı. ‹˘Z΋Î_ »˘ ±fiı ¿˘”¿ √΂ fiÎ ¤Î_Õı, ÷˘ › ‹˘Z΋Î_ fi◊Ì, ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ’HÎ ¿¥ ¿¥, ÿÎÿÎ ? Á‹Ω› ±Î ·˘¿˘fiı ? ±ÎI‹ÎfiÌ ÁË… „V◊Ï÷ ±fiı ÿıËfiÌ ÁË… „V◊Ï÷ ±ı … ‹˘ZÎ. ÿıËfiÌ ÁË… „V◊Ï÷ ±ıÀ·ı ÷‹ı ¿˘”¿fiı ‘y˘ ‹Î›˘˝fiı ÷˘ › ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘Ì Õ¬·˘ ±Î‰ı »ı ÷˘ ’»Ì ¬⁄fl ’Õı »ıfiı ! ¿Õ‰_ Ë_ Ωb_ ¿ı ±Î »ı ÷ı ±ÎI‹Î fi◊Ì ¿fl÷˘. ÷‹ı fi◊Ì ¿fl÷Î. ÷‹fiı ¬⁄fl Œ‚ ±Î‰ı ÷˘ ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î’HÎı ¿˘”¿fiı ÿ—¬ ÿÌ‘ı·_. ‹ÌÃ<_ ±Î‰ı ÷˘ ±ı ’Õı fiı ¿ı ÷‹ı ¿fl÷Î_ fi◊Ì ±ı‰_ ? ÷‹ÎflÌ ¥E»Î fi◊Ì »÷Î_ ◊Λ »ı ±ı ¿˘”¿fiı Á¬ ±Î’ı·_ »ı. ±Î‰_ ±ıfiı ‹Î·‹ ’ÕÌ Ω›fiı ! Ωı‰Îfi_, ±ı ÿıËfiÌ ÁË… „V◊Ï÷ »ı. ±ı‹Î_ Õ¬˘Õ¬· ¿fl‰Ì ÷ı › ’Î»Ì ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘Î_ ±_÷flΛ˘ ◊›Î ±ıfiı Ïfi‰Îfl‰Î, ±ıfiı À΂‰Î, ÁË… „V◊Ï÷ ∂ÕÌ Ω›. ±ıfiı ¿Îœ‰Î ±ı‹Î_ ’flÊÎ◊˝ flËı·˘ »ı ±ı‹ ? ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÌ ±Î‰Ì ÁË… „V◊Ï÷ ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ¿ıÀ·˘ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’HÎ ±ı ’flÊÎ◊˝ ±ıÀ·ı “Ωı‰Îfi˘” »ı ¬Î·Ì, ±_÷flΛ˘ Á‹› ⁄‘Îfiı À¿ı ? Ωı‰ÎfiÎ »ı. ⁄Ì…_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ¬ÁıՉ΋Î_ ÷˘ ¬ÁıÕfiÎfl Ωı¥±ı ÿÎÿÎlÌ — ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı À¿ı. ±Î ÷˘ ¿Î›‹fi_ ˢ› ÷˘ … ‹˘ZÎ ’λ˘. ±ıÀ·ı Á_›˘√˘fiı ¬ÁıՉΠ±ı √fi˘ »ı. …ı Á_›˘√ ω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ ¿Ëı‰Î› fiı ! ±ËŸ … ‹˘ZÎ ◊¥ …‰˘ Ωı¥±ı. ±ËŸ ’_ÿflı¿ ËΩfl »ı ±ıfiı ¬ÁıÕ‰_ ±ı √fi˘ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Ωı›Î … ¿fl‰Îfi_. ‹ÎHÎÁ˘fi˘ ‹˘ZÎ ◊¥ √›ı·˘ »ı …, ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î ±ıfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ‹Î_ »ı. ¿ıÀ·Î_¿fiı ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±Î ‰Î÷ ÁI› ¿ı ‹˘ZÎ ‹ı‚‰‰˘ ±ı ’flÊÎ◊˝‹Î_ ◊¥ √›˘ »ı, ¿ıÀ·Î_¿ ◊÷Î_ Ω› »ı. ’Ëı·Ì Ï«_÷Î ⁄_‘ ◊¥ …‰Ì Ωı¥±ı. ¿_¥ ¿fl‰Î’b_ fi◊Ì, ±ı ⁄fl˘⁄fl ? ≠ffi¿÷ν — ±‹Îfl˘ fi_⁄fl ·Î√Âı ¿ı ¿ı‹ ? ÿÎÿÎlÌ — ÁË… »ı ‰V÷. ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ÎflÌ ¥E»Î ËÂı ÷˘ ·Î√Âı, ÷‹ÎflÌ ¥E»Î fi◊Ì ÷˘ fiÎ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ±Î’H΢ V‰¤Î‰ »ı ±ÎI‹Îfi˘ ? ·Î√ı. ±I›Îfl Á‘Ì fi Ë÷Ì ÷ı fiÎ ·ÎB›˘. Ωı ¥E»Î ◊Âı, ÷˘ ·Î√Âı. ±Î ⁄‘Îfiı ·ÎB›˘ fiı ÷‹Îfl˘ ¿ı‹ fiÎ ·Î√ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı Á‹Ω›_ fiˢ÷_, ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±Î ’ÎHÎÌ …ı‹ Ï‹ÁÌÁÌ’Ì ±Î Â_ »ı ? ±Î ‰SÕ˝‹Î_ ÂÌ flÌ÷ı Á‹Ω› ? ±Î ±·˙Ï¿¿ ‰V÷ ÿÁ ·Î¬ fiÿÌ‹Î_◊Ì fiÌ¿‚ı ÷ı hÎHÎ ËΩfl ‹Î¥· Á‘Ì ±ı‹ fiı ±ı‹ ÿÏfl›Îfiı ¬˘‚Ì ‰Êı˝ ±ı¿ … ‰¬÷ ≠√À ◊Λ ±ı‰Ì ‰V÷ »ı ±Î. ±ø‹ ωiÎÎfi◊Ì VhÎÌ- … ¿Îœı. ±ıfi˘ V‰¤Î‰ »ı, ÁË… V‰¤Î‰ »ı. ’vÊ˘ Á_ÁÎfl‹Î_ flËÌfiı ‹˘ZÎ ¤˘√‰ı. ÷‹fiı Á_ÁÎfl‹Î_ ⁄‘Ì Ωı »^À ±Î’Ìfiı. ≠ffi¿÷ν — ±ı V‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰‰Î ‹ÎÀı ’flÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ ’Õıfiı ? ÿÁ ·Î¬ ‰Êı˝ ≠√À ◊Λ »ı, I›Îflı ±Î Ë_ ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ ⁄L›˘ »_. ⁄‘_ ¿Î‹ ÿÎÿÎlÌ — ω¤Îω¿ ’flÊÎ◊˝ ¿flı ÷˘ ‹‚ı ? √Î_Õ˘ ‹ÎHÎÁ ’flÊÎ◊˝ ¿ÎœÌ ·ı‰Îfi_ »ı. ¿flı fiı ÕÎè΢ ◊Λ ±ı‰_ ⁄fiı ¬fl_ ? ±ıÀ·ı ÕÎèÎÎ ‹ÎHÎÁfiÌ ÷Î⁄ı …‰Îfi_ »ı Ωı‰Î◊Ì Ω› ±_÷flΛ˘ ! ¿ı ±Î’ ¿Ú’Î ¿fl˘, ¿Ë̱ı. ≠ffi¿÷ν — ‹˘ZÎ ‹ı‚‰‰˘ ±ı ÁË… »ı. ±ı ÁË…‹Î_ …ı ±_÷flΛ˘ ≠ffi¿÷ν — fiÎ. ÷‹ı ¿Ë˘ »˘fiı, ÿÎÿÎ. ‹˘ZÎ ⁄ı ¿·Î¿‹Î_ ‹‚ı. ’Ëı·˘, ±Î‰ı »ı, ±ıfiı fl˘¿‰Î ±ı ’flÊÎ◊˝ »ı. ÷˘ Á‹Ω‰˘ ±ı ±_÷flΛ˘ ¿›Î ¿›Î ? Ωı iÎÎfiÌfi˘ ±_÷flΛ Ω› ÷˘ !
 7. 7. 424 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! 425 ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’HÎ ±ı ±_÷flΛ Ω› fiËŸfiı ! ±_÷flΛ ¿flı·Î_fiı! fiËŸ flÎ√-¶ıÊ I›Î_ ÁË…÷Î ! ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ’HÎ ±ı ÷‹ı ¿èÎ_, “¬Î·Ì ±ıfiı Ωı‰Îfi_ … ¿Ì‘_, ≠ffi¿÷ν — ˉı iÎÎfi ’»Ì ÷˘ ±ÎI‹Î ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ … ±Î‰Ì iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ¤Î‰ı.” Ω› »ıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — Ωı›ı … »^À¿˘. …ı ±_÷flΛ »ı ±ı Á_›˘√ V‰w’ı ±Î‰ı ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ’ÿ˚√· ±ıfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ ±ÎT›_. ’ÿ˚√· ¿Î›ÿ΋Î_ »ı ±fiı ±ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ »ı. ±ıfiı Ωı›ı … »^À¿˘ ◊Λ. ±Î‰Ì √›_. ¿ÎflHÎ ¿ı Õ¬· ¿flfiÎfl˘ Ë÷˘ ±ı ¬ÁÌ √›˘. ’ÿ˚√· Ë‹ıÂÎ_ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±ı‹Î_ ÷˘ ¿ıÀ·Î_ …L‹˘ Ωı¥±ı ±ıfiÎ ‹ÎÀı ? ¿Î›ÿıÁfl … ˢ› »ı ’HÎ Ωı Õ¬· ¿flfiÎfl˘ fiΠˢ› ÷˘. ±Î ±ı„L…fifiı ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ Ïfi¿Î·Ì »ı ±ı‹ ? ‹ËŸ ⁄‘_ ¿˘·ÁÎ-⁄˘·ÁÎ ¤flÌ ⁄Ì…_ ⁄‘_› ¿„QM·À ¿flÌ ±fiı ÕˇÎ¥‰fl fiΠˢ› ÷˘ ⁄Á «ÎS›Î ¿fl‰Îfi˘ ±ıfi˘ V‰¤Î‰ … »ı. ‹ËŸ Õ¬· ¿flfiÎfl˘ ÿÎÿÎlÌ — Ïfi¿Î·Ì … »ı. ±Î ·˘¿˘±ı fiËŸ Á‹…‰Î◊Ì … ±Î ’ı·˘ ⁄ıÃ˘ ˢ› ÷˘ ∂¤Ì flάı, ’λ_ «Î· ¿flı. ’ÿ˚√·fiı Ωı Õ¬˘Õ¬· √fl⁄Õ ¿flÌ »ı. Ïfi¿Î·Ì ÷˘ Á‹∞ ·˘fiı ! Ωı √˛ËHÎÌ› ¿flı ÷˘ «˘ÓÀÌ ’Õı. fiÎ ◊Λfiı, ÷˘ ±Î «˘A¬_ ◊›Î … ¿flı. ’HÎ ±Î Õ¬˘Õ¬· ¿flı »ı. Õ¬˘ Ωı I›Î√ ¿flı ÷˘ ±Ëo¿Îfl «˘ÓÀÌ ’Õı. I›Î√fiÎflı› ±Ëo¿ÎflÌ … ˢ› ±fiı ¿flı fiı ’»Ì Õ¬· ◊¥ Ω›. Õ¬˘Õ¬· ¿flfiÎflÌ ¿˘HÎ ? ÷ı ±iÎÎfi I›Î√fi_ Œ‚ ±Î√‚ ±Î‰ı. ±Î’HÎÎ ·˘¿˘› ¿Ëı »ı, “I›Î√ı ≥Á¿< ±Î√ı.” ‹ÎL›÷α˘ ±fiı ’»Ì ‰Î_‘Î fiı ‰«¿Î ! ±ı Ωı ÷‹Îflı ÿı‰√Ï÷fi_, Á¬ ¤˘√‰‰_ ˢ› ÷˘ ±ËŸ›Î_ ±ı¿ VhÎÌ »˘Õ, ¿Ëı »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ÷˘ı I›Î√ fiı √˛ËHÎ, ⁄ıµ fiÎ Ωı¥±ı. Ïfi¿Î· Ωı¥±ı. ≠ffi¿÷ν — ÿıË ÁË… ◊Λ, ±ıfiı ÿıËÎK›ÎÁ √›˘ ¿Ëı‰Î› ? Á_›˘√˘ ⁄‘Πω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ »ı. ±fiı Á_›˘√˘ ±Î’HÎÌ Õ¬·◊Ì ÿÎÿÎlÌ — √…‰_ ¿Î’Ì ·ı fiı ÷‹fiı ±Õı fiËŸ ÷˘ ÿıËÎK›ÎÁ √›˘. ∂¤Î ◊›Î »ı. ±Î Õ¬· fiÎ ¿flÌ Ë˘÷ ÷˘ Á_›˘√˘ ∂¤Î fiÎ ◊Î÷ Ë…. ÿıËfiı ¿o¥ ’HÎ ¿˘¥ Á‚Ì ¿flı ÷ı Ωı‰Ì. ±fiı Ωı V‰Ì¿Îflı ÷˘ ÿıËÎK›ÎÁ »ı. F›Î_ Á‘Ì iÎÎfi fiˢ÷_ ‹Y›_ I›Î_ Á‘Ì Õ¬· ¿›Î˝ … ¿fl÷Î Ë÷Î ±fiı “‹fiı ¿ı‹ ¿›*” ÷˘ ±ı ÿıËÎK›ÎÁ. ‹fi‹Î_ √‹Îfi ·¥fiı Œfl÷Î Ë÷Î, ¿ı Ë_ ¤√‰Îfifi˘ ‘‹˝ ’΂_ »_ ! ≠ffi¿÷ν — ÿıË ÁË… ◊›˘ @›Îflı √HÎΛ ? ≠ffi¿÷ν — Á_›˘√‹Î_◊Ì ÁË…‹Î_ √›˘ ±ıÀ·ı ’»Ì »^ÀÌ √›_ fiı ’»Ì ÁË…‹Î_ … ±Î‰Ì √›˘ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ ÿıËfiı ¿o¥ ’HÎ ¿flı ÷˘ ±Î’HÎfiı flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊›Î, ÷ıfi_ fi΋ ÁË…. ±Î ±‹fiı Ωı¥fiı Á‹∞ ·˘. ±‹fiı √‹ı ÷ı ¿flı ÿÎÿÎlÌ — ÁË…‹Î_ flè΢ ±ııÀ·ı Á_›˘√ »^ÀÌ Ω›. ’˘÷ı ÁË…‹Î_ ÷˘ flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ. ÁË… ±ıÀ·ı iÎÎfi̱˘fiÌ ¤ÎÊ΋Î_ …ıfiı ÁË… √›˘ ±ıÀ·ı Á_›˘√ »^ÀÌ √›Î. Á_›˘√‹Î_◊Ì ’˘÷ı ÁË…‹Î_ …¥ ¿ı ±fiı ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÿıË ÁË… ◊Λ ±ıÀ·ı ÿıËÎK›ÎÁ √›˘. ÁË… ±ıÀ·ı ÁË…‹Î_ √›Î ’»Ì Á_›˘√ »^ÀÌ Ω› (¬flÌ ’Õı). V‰Î¤Îω¿. ±ı‹Î_ ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı V‰Î¤Îω¿, ±ı‹Î_ ω¤Îω¿ ÿÂÎ fiËŸ, ≠ffi¿÷ν — ˉı Á_›˘√ ±ı ’HÎ ÁË…‹Î_ Ω› ? ±ı‹Î_ ’˘÷ı Ë_ »_, ±ı‰_ ¤Îfi fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, Á_›˘√‹Î_◊Ì ÁË…‹Î_ Ω›. Á_›˘√ ÁË… ◊Λ ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ±Î’ı ÿıËfi˘ ÁË…fi˘ ≠¿Îfl ¿è΢, ’HÎ ±ı ÁË… fiËŸ fiı ? ÁË… ‰V÷ …ÿÌ »ı fiı Á_›˘√ ‰V÷ …ÿÌ »ı. ±‹Îflı @›Îflı ◊Λ ?
 8. 8. 426 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! 427 ÿÎÿÎlÌ — ÁË… ÷˘ ’˘÷ı ±Î iÎÎfi …ı ±Î’b_ ·Ì‘_ »ı fiı ÷ı ¤Îfi‹Î_ ¿o¥ fiı ¿o¥ ˢ› »ı. ’ÏflHÎ΋ ’΋Ìfiı, ±Î ¿‹˘˝ ⁄‘Î ±˘»Î_ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ÁË… ◊÷˘ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘˘ Õ¬˘ … »ı ±Î. ±˘»˘ ◊›˘ ±ıÀ·˘ ¬fl˘ ! ÏÁfiı‹Îfi˘ ÁË… ◊¥ flè΢ »ı, ±I›Îflı ’HÎ ±_Âı ±_Âı ◊¥ flè΢ »ı. ÷ı ±_Âı ±_Âı Õ¬˘ ±˘»˘ ◊›˘, flÎ÷ı fi◊Ì ¬Î÷˘ ÷ı Õ¬˘ ±˘»˘ ◊›˘, ˢÀ·˘‹Î_ …÷˘ fi◊Ì ÁË… ◊÷˘ ◊÷˘ Á_’ÒHν ÁË… ◊¥ Ω›. ÿıËÎK›ÎÁ ÷ÒÀı ±ıÀ·ı ÁË… ¤HÎÌ ÷ı Õ¬˘ ±˘»˘ ◊›˘, ¿ıÀ·Î ⁄‘ΠլΠ±˘»Î ◊¥ √›Î ! …›Î ¿flı ±ıÀ·ı ±I›Îflı ÁË… … ◊¥ flèÎÎ »˘. …ıÀ·Î ±_Âı ÁË… ◊Λ ±ıÀ·Î ±_Âı Á‹ÎÏ‘ µI’Lfi ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ Ë… CÎHÎÎ_ »ı fiı ? Ë… »ı, ⁄Ë Õ¬Î »ı ! ±Î¬˘ Ïÿ‰Á ÷ı ±˘‚¬Î÷Î fi◊Ì ±ıfi_ Â_ ? ±‹ı ÁË… µ’fl ˢ¥±ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ÿıËfiÎ ‹ÎÏ·¿ ±‹ı ZÎHΉÎflı› fiΠˢ¥±ı. ±Î ‰ÎHÎÌfiÎ ‹ÎÏ·¿ fiËŸ ±fiı ±Î ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ±˘‚¬Î›. ÷_ ¿fl_ ÷ı CÎÕ̱ı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î Õ¬˘ ◊¥ ‹fifiÎ ‹ÎÏ·¿ fiËŸ. ÂflÌflfi_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_ »T‰ÌÁ ‰Ê˝◊Ì …÷_ flèÎ_ ±fiı flè΢ ’λ˘. ◊‹˘˝‹ÌÀflfiı ‰Îfl Â_ ·Î√ı, ¿ıÀ·˘ ÷Ή «œu˘ »ı ±ı ⁄÷Ή÷Î_ ? »T‰ÌÁ ‰Ê˝◊Ì Á‹ÎÏ‘ Ω› fiËŸ ±ı¿ Áı¿LÕı›. ±‹fiı ‘˘·˘ ‹Îflı ÷˘ › ≠ffi¿÷ν — ¬⁄fl ’Õı »ı ¿ı ±Î Õ¬˘ ◊›˘ »ı ’HÎ Ω› fiËŸfiı ? ±‹ÎflÌ Á‹ÎÏ‘. ±‹ı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’̱ı ±ıfiı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ¿Îœ‰Îfi˘ fi◊Ì, ±ıfiÎ◊Ì »^ÀÎ flËı‰Îfi_ »ı. »^ÀÎ flèÎÎ Õ¬Îfiı ¿Îœ‰Îfi˘ ¿ı »^ÀÎ flËı‰Îfi_ ? ±ıÀ·ı ‹ËŸ Õ¬˘ ⁄_‘ ◊¥ √›˘. ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ flËı‰Î›. ±Î ‹Ëı‹Îfi ≠ffi¿÷ν — ±Î Õ¬· »ı ±ı ±Î’HÎfiı ’˘÷Îfiı ¬⁄fl ¿ı‹fiÌ ’Õı ? flÁ˘Õ΋Î_ fiÎ Ω›. ÷ı ‹Ëı‹Îfi ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ Ï¿o‹÷Ì √HÎΛ ±fiı flÁ˘Õ΋Î_ …¥fiı ¿œÌ ˷Ή‰Î ⁄ıÁı ÷˘ ? ±ı‰_ ±Î ‹Ëı‹Îfi √‹ı I›Î_ Ω›, ⁄‘_ Õ¬˘ ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ¬⁄fl ’Õı, ’˘÷ı ÷ÀV◊ ¤Î‰ı …±ıfiı ÷˘. ±ÎI‹Î ¿flı »ı. ±Î ‹Ëı‹Îfi ±ı‰_ ¿flı »ı. ◊‹˘˝‹ÌÀfl »ı. ÷‹ı …ı ¿Ë˘ ±ıÀ·_ ‹Î’ ¿ÎœÌ ±Î’ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_fiı ¿ı ◊‹˘˝‹ÌÀfl ⁄‘_ … ⁄÷Ήı »ı ±ı ¿˘HÎ ? ≠ffi¿÷ν — ±ı Õ¬· ’˘÷ÎfiÌ »ı ±fiı ±Î …ı ≠¿ÚÏ÷ ±ıfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ≠iÎÎ «ı÷‰Ì «ı÷‰Ìfiı ‹˘ZÎı ·¥ Ω›. »ı ±ı ⁄ıfiÌ ‰E«ı A›Î· ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î‰ı ? ≠¿ÚÏ÷ ±ıfiÎ V‰¤Î‰ ≠‹ÎHÎı ⁄ı ÕÌ … ±Î≥VøÌ‹ ¬Î›, ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ Õ¬· ¿¥ ? ≠ffi¿÷ν — ≠iÎ΄@÷ ÷˘ ±ıfiı ⁄÷Ή‰Îfi_ ¿Î‹ ¿›Î˝ … ¿flı »ı, ±ı‹Î_ ±Î’HÎı Õ¬˘ ¿›˘˝ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î Õ¬· ‰‘Îflı ¬‰ÕΉı »ı ±fiı ⁄Ì…_ Â_ ¿flı ? “fi◊Ì ¬Î‰Î …ı‰˘. Ëo ! ÀÎœ˘. √‚ı ±ı ◊¥ …Âı” ±ı ’HÎ Õ¬·. ¬Î‰Î fiÎ ÿı ÿÎÿÎlÌ — Õ¬˘ ¿fḻı »Ì±ı. «ı÷‰ı »÷Î_› √Î_Ã̱ı fiËŸ fiı Õ¬˘ ±fiı ‰‘Îflı ¬Î‰Î ÿı ÷ı ⁄ı› Õ¬· ! ¿flÌ fiάı ÷˘ ·Î_⁄˘ ‰¬÷ «Î·ı ’»Ì. ≠ffi¿÷ν — ±ı ≠‹ÎHÎ …‚‰Î› ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? «ı÷‰ı ¿˘fiı ? Õ¬˘ ¿flfiÎflfiı «ı÷‰ı ¿ı “±Î‰_ Â_ ¿fl‰Î ¿flı »ı ÷ı ? Â_ ŒÎ›ÿÎ ‹ÎÀı ¿Îœ‰Îfi_ Ë÷_ I›Î_ ?!” »÷Î_› ±Î ¿›Î˝ ¿flı. ±Î‹ ÿÎÿÎlÌ — Õ¬· fiÎ ¿flı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ≠‹ÎHÎ …‚‰Î›. ≠iÎ΄@÷fi˘ V‰¤Î‰ ±ı‰˘ ¿ı ±ıfiı «ı÷T›Î ‰√fl flËı … fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷ ±ıfiÌ ‹ı‚ı «ÎS›Î ¿flı »ı fiı ±Î’H΢ Õ¬˘ ≠ffi¿÷ν — ÷ı ‰¬÷ı ¤√‰Îfi Â_ ¿flı »ı ?
 9. 9. 428 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! 429 ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfi µÿÎÁÌfi, ‰Ì÷flÎ√. ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ! ÷Îfl˘ «ÎÏflh΋˘Ë. «ÎÏflh΋˘Ë ±˘√Î‚Ì › ¿Λ ! ±Î‹ …±˘, iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flË̱ı ÷˘ ∂ÕÌ Ω›. ±fiı ΩB≤Ï÷ fiÎ Õ¬˘ ¿Îœı Õ¬Îfiı ! flÎ¬Ì fiı Ïfiç› fiÎ ¿›˘˝, ÷˘ «ÎÏflh΋˘Ë ’ı„LÕ_√ flËı ! ≠ffi¿÷ν — ±Î Õ¬˘ ◊›˘ ±fiı ±Î’HÎı Ïfiç› ¿›˘˝ ¿ı ±Î Õ¬˘ fi◊Ì ≠ffi¿÷ν — ≠iÎ΄@÷ ⁄÷Ήıfiı, I›Î_◊Ì ÷˘ µÕÎ‰Ì Â¿Î› ±ı‰_ ˢ› ¿fl‰˘, ±ı fi‰˘ Õ¬˘ fiÎ ¿Ëı‰Î› ? »ı. ±ıÀ·ı Õ¬· ⁄_‘ ◊Λ ±ı‰_ Â@› ˢ› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı Õ¬˘ ’HÎ ’ı·Î Õ¬Îfiı ¿Îœıfiı ? ’ı·Î Õ¬Îfiı ¿ÎœÌfiı ÿÎÿÎlÌ — ⁄fl˘⁄fl »ı. ±Î Õ¬˘ ◊Λfiı. ±Î Õ¬˘ µk΋. ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ‰ÎHÎÌ‹Î_ ˢ› Õ¬˘Õ¬· ? ≠ffi¿÷ν — Õ¬˘ Õ¬Îfiı ¿Îœı. ’HÎ ’»Ì◊Ì ±Î Õ¬˘ flËÌ Ω› »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ’ı·˘ Õ¬˘ ÷˘ ±Î’‹ı‚ı …÷˘ flËı. ’»Ì◊Ì ¿Îœ‰˘ fiÎ ’Õı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ˢ›. ⁄‘΋Î_ Õ¬˘Õ¬· ÷˘ ˢ›fiı ! ‰÷˝fi‹Î_ ˵ Á⁄ «·ı Ω‰. ÷˘ ¿Ëı, «·ı Ω›ı√Î ! ⁄Á ! ¿Îœ‰˘ fiÎ ’Õı. ÷fiı ±ı‰_ Õ¬˘Õ¬· ˢ›. “«Î·˘” ¿Ëı »ı, “µ÷Ή‚ »ı !” flCΉΛ˘ ◊¥ Ω›. Â_ I›Î_ ·Î√÷_”÷_ ¿ı ¿Îœ‰˘ ’ÕÂı ±ıfiı ? ±Î‹ √ÎÕÌ µ’ÕÌ …‰ÎfiÌ Ë˘› ? fiÎ. ±Î‹ ÷˘ Ë∞ ‰Îfl ˢ›. ’HÎ ⁄‘ı Õ¬˘Õ¬· … ¿›Î˝ ¿flı. ±ı Õ¬˘ »ı ’HÎ ±ı Õ¬˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … …÷˘ flËı ! ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ±Î ÷‹Îfl_ ¿Î‹ ’Òfl_ ◊›_, …÷Î_ flˢ, ÷˘ …÷Î_ flËı. ’ı·Î լΠfiÎ Ω›. iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ÷˘ ⁄_‘ Õ¬˘Õ¬· ! ’ı·Î լΠ±Î Õ¬Î◊Ì Ω›. ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ıfi˘ µ’Λ ⁄÷Ή˘, ÿÎÿÎ ! Õ¬˘Õ¬· ⁄_‘ ¿fl‰Îfi˘ ‹˘Z΋Î√˝ ÷˘ ⁄Ë ±CÎfl˘ »ı. ±ı¿ ∫« ’HÎ ‹ËŸ …‰_ ±ı ⁄Î… ÷˘ µ’Λ ⁄÷Ή˘. ⁄Ë Ï¿o‹÷Ì √HÎΛ. ±ÎI‹Î …ÿ˘ »ı ±ı‰_ ¿Ëı I›Îflı ÷˘ ‹˘À˘ ÁΛÏLÀVÀ ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ◊¥ Ω‰ ±ıÀ·ı Õ¬˘Õ¬· ⁄_‘ ◊¥ Ω›. √HÎÎ÷˘ Ë÷˘. ±ıfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î …ÿ˘ »ı, ⁄Ì…_ ¿Â_ fiËŸ. ÷‹ı ÷˘ ‰‚Ì ’˘÷Îfi˘ √HΑ‹˝ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ÷˘ »ı. ÷ı …ı «ÎÏflh΋˘Ë ±ÎT›˘ ÷ıfiı ΩHΉ˘ ±Î√‚ ’Ë˘Ó«Ì √›Î ! ¿ı ±Î «ÎÏflh΋˘Ë »ı. ÷ıfiı Ωı‰_ ±fiı ΩHΉ_. …±˘ ±ıÀ·ı …÷˘ flËıÂı. «_ÿ¤Î¥ ±Î≥VøÌ‹ ¬Î‰Î ⁄ıÃΠˢ›fiı... ±ı‹Î_ Õ¬˘ fiÎ ¿flı ÷˘ ⁄ı ≠ffi¿÷ν — Ωı‰Î-ΩHÎfiÎflÎ »ı, ±ı … ’˘÷ı Õ¬· ¿flı »ı. ÕÌ ¬Î¥fiı ∂ÃÌ Ω›, ’HÎ ±Î ÷˘ Õ¬˘ ¿›˘˝ ‰‚Ì, ±Î ÁflÁ »ı, ±S›Î ¤¥, ⁄ı-«Îfl-’Î_« Ã˘¿Ì Ω‰fiı ! ÿÎÿÎlÌ — Ωı‰Î-ΩHÎfiÎfl˘ ¿fl÷˘ ËÂı ? Õ¬· ¿flfiÎflfiı ÷˘ ±ı …±ı ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ’˘÷ı Õ¬˘ ¿flı »ı. »ı, ΩHÎı »ı ¿ı ±Î Õ¬· ¿flı »ı. ÏÕV«Î…˝ ±Ëo¿Îfl Õ¬˘Õ¬· ¿flı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ˉı I›Î_ ≠iÎÎ ±ıfiı «ı÷‰ı, “±S›Î ¤¥, ±Î‰_ ÂÎ ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© Õ¬˘ ¿flı ? ‹ÎÀı ?” ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©› Õ¬˘ ¿flı, ⁄‘Λ Õ¬˘ ¿flı. ±Ëo¿Îfl, ⁄Ï©, Ï«kÎ ≠ffi¿÷ν — “hÎHÎ-«Îfl Ã˘¿Ì Ω‰” ±ı ⁄÷Ήı »ı ¿˘HÎ ? fiı ‹fi ⁄‘Λ ±ı լΉ΂Π… »ı fiı ? ’HÎ ‹Ò‚ √fiı√Îfl √HÎΛ ±Ëo¿Îfl.
 10. 10. 430 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! 431 ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷ÎfiÌ ÁËÌ »ı. …ıÀ·_ “Ωı¥±ı” ±ıÀ·_ »^À›_. ±ıÀ·_ √›_. …ıÀ·_ “Ωı›” fi◊Ì ±ıÀ·_ T›‰ËÎfl◊Ì _ flèÎ_ fiı ! ≠ffi¿÷ν — ‹fifi˘ V‰¤Î‰ ÷˘ ω«Îfl˘ ¿flÌfiı …÷_ flËı ? ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ±ı flèÎ_. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ › …÷_ flËı. Õ¬˘ ¿flı I›Îflı »˘Õı. ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “‹fiı …·ı⁄Ì ⁄Ë ¤Î‰ı »ı.” ±Î …·ı⁄Ì ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’ı·Î ±Ëo¿Îfl …ı‰_ Œ˘Á˝‰Î‚_ fiËŸfiı ! ±ıÀ·ı ÁËÌ »^À‰Î ‹ÎÀı … ±Î‰Ì Ë÷Ì, ’HÎ ±ı¿ ⁄Î… “¤Î‰ı »ı” ±ı‹ ¿Ë˘ ±ı ‰‚Ì ¿flfiÎflÎ …ı‰_ Œ˘Á˝‰Î‚_ fiËŸfiı ‹fi ? Õ¬˘ ◊›˘. ÿÎÿÎlÌ — ¬fl_, ⁄Ë … ! ‹fi ±ı¿ ∞ÿ ’¿Õı ÷ı ÷˘ Á‰Îfl ’ÎÕÌ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î’HÎı ±ıÀ·ı ±Î ÂflÌflfiı ? ÿı. ±ıÀ·ı ¿˘¥ ’Î_Áfl_ fiΠˢ›. ±ıÀ·ı ⁄‘_ ’˘÷Îfiı … ’Î_Áfl_ ◊‰_ ’Õı. ±ı ÷˘ ’Î_ÁflÎ Ë÷Î, ÷ıfiı ±Î’HÎı ⁄√ÎÕuÎ. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’Î_ÁflÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¥√˘¥{‹, ±Ë_¿Îfl. ±ı Á‘flı. ±ı¿÷Î ‹ÎfiÌ ±Ëo¿Îflı ! ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ÷˘ ≠iÎÎ …ıÀ·_ «ı÷‰ı ±ıÀ·_ … ±Î’HÎı «ı÷Ì ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı‰_ ◊›_ ¿ı ±ÁË… …ı »ı ÷ı ÁË…fiı ⁄Î_‘Ì ·ı ¿̱ıfiı ? »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ ÷˘ ⁄‘_ … «ı÷‰‰Î ÷ˆ›Îfl »ı. ±ı «ı÷‰ı ÷ıfiı ‹Îfi_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿÷Î ‹ÎfiÌ »ı fiı I›Î_ Á‘Ì ! fiËŸ ±ıÀ·ı ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ≠ffi¿÷ν — ±ı¿÷Î ¿˘HÎı ‹ÎfiÌ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ÿά·Î ÷flÌ¿ı ±Î’HÎı ‹Îfi̱ı ⁄‘_ …, ÷˘ ⁄‘_ … ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îflı ±ı¿÷Î ‹ÎfiÌ »ı ±ıÀ·ı. «ı÷‰ı ? ≠ffi¿÷ν — F›Î_ Á‘Ì ¤ıÿiÎÎfi fi ◊›_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ±ı Á‹…‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ¤Îfi ◊Λ ⁄‘_. ËÎ, ⁄‘_ «ı÷‰ı. ±Î’HÎı ±ıfiı ÏÁ„LÁ›fl ⁄ıÁı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ◊›Î ÷˘ ±ı ⁄‘_ «ı÷‰ı. ±ı ±ıfiı ‹˘ZÎı ·¥ …‰˘ »ı, …ı‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı. ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î’Ò‰˝¿ ◊÷_ ˢ›, ±ıfiÌ ¤Î‰fiÎ ≠‹ÎHÎı ◊÷_ ˢ› ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — Á‹…‹Î_ ⁄ıÁı … fiËŸfiı ! ±ı ±Ë_¿Îfl »ı I›Î_ Á‘Ì “¥À ÷fl÷ … ÷ˆ›Îfl ˢ›. Ëı’LÁ” ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ±Ë_¿Îfl »ı I›Î_ Á‘Ì ¿¥ ÀÎ¥’fi_ √Î_Õ_ ¿Îœı ±ı Â_ ¿Ëı‰Î› ? ±fiı ÷‹Îfl˘ ±Ë_¿Îfl iÎÎfi ·Ì‘Î◊Ì …÷˘ flËı »ı ±‹¿ “±Î’HÎı” ±ı ¿˘HÎ ? ¤Î√fi˘ …ı «Î…˝ ±Ë_¿Îfl, …ı Õ¬· ¿flfiÎfl˘ ±Ë_¿Îfl …÷˘ flËı »ı ±fiı ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎfiı Õ¬˘ ¿fl‰ÎfiÌ Àı‰ »ı, ±Î‹Î_ “±Î’HÎı” ¿˘HÎ ? ÷ı ¥À Ëı’LÁ‰Î‚˘ (ÏÕV«Î…˝) ±Ë_¿Îfl flËı »ı. ÷ı◊Ì Á‹…‹Î_ ⁄ıÁı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ±Î’HÎı Ë…, “±Î’HÎı” ⁄ı flÌ÷ı flèÎÎ »Ì±ı ˉı. ≠ffi¿÷ν — ÏÕV«Î…˝ ¿fl‰Î ‹ÎÀı, Ïfi¿Î· ¿fl‰Î ‹ÎÀıfi˘ ±Ë_¿Îfl flËı »ı. T›‰ËÎfl◊Ì ±Î ⁄Î… flèÎÎ »Ì±ı ±fiı ¬flÌ flÌ÷ı ’ı·Ì ⁄Î… flèÎÎ »Ì±ı. ÿÎÿÎlÌ — “¥À Ëı’LÁ”‹Î_ Ωı¥±ı, ±ı ÏÕV«Î…˝ ±Ë_¿Îfl flËı »ı.
 11. 11. 432 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! 433 I›Îflı ±ı ¿Ëı‰Î› Á‹… ! ¿Ëı fiı ¿ı ±Î »¿Ì √›_ »ı. …±˘fiı, ±‹◊_ ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ ΩH›_ ±ı‹Î_ ±ıfi_ »¿Ì √›ı·_. ±ıÀ·ı »¿ı fiËŸ, »Î¿÷˘ fiÎ Ω›. …ı ΩH›_ ÷ı »¿ı fiËŸ. fiÎ ÏÕV«Î…˝ ±Ë_¿Îfl ’Òfl˘ ◊Λ I›Îfl ’»Ì ÿıË Ïø›Î ¿flı »ı ±ı ÁË… ΩH›_ ±ı ‹Ò±˘ ⁄Ë Ωıfl ¿flı. Ïø›Î ¿Ëı‰Î› »ı, ÷tfi ÁË…. ÷ı CÎÕ̱ı ±ÎI‹Î› ÁË… fiı ±Î › ÁË…. ⁄Lfiı …ÿÎ fiı ÁË…ı› ⁄Lfiı. Õ¬˘ fiÏË ÷ı ÁË… ! ±ıÀ·ı ±Î ÏÕV«Î…˝ ±Ë_¿Îflı› ’Òfl˘ ◊¥ Ω›, I›Îflı ÁË… ±Î‰ı. ±ÎI‹Î ÷˘ ÁË… … »ı, V‰¤Î‰◊Ì … ÁË… »ı. ÿıËfiı ÁË… ÁËıΩÁËı…ı. …ı‹ ¤Ò¬ ·Î√‰Î ‹ÎÀı ±Î’HÎı ¿Â_ ¿fl‰_ fiËŸ ’Õ÷_, ±ı‰_ ¿fl‰Îfi˘ »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiÎ_ ’ÏflHÎ΋‹Î_ Õ¬˘ fiËŸ ¿fl‰˘. ±ıfiÌ …ı ¥Œı@À ÁËı…ı ◊Λ. ˢ› ÷ı‹Î_ ¿˘¥’HÎ Ω÷fi˘ Õ¬˘ fiËŸ ¿fl‰˘, ±ıfi_ fi΋ ÁË… ¿Ëı‰Î›. ’ÏflHÎ΋ ≠‹ÎHÎı … Œ›Î˝ ¿flı. Õ¬˘ ¿fl‰˘ ±ı ¤˛Î_Ï÷. Õ¬˘ ¿flfiÎfl˘ ‹ÎHÎÁ ≠ffi¿÷ν — ÁË… Ïø›Î …ı ¿_¥ ◊÷Ì Ë˘›, ÷ıfiÌ ±_ÿfl ¿˘¥ ¿‹˝ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ‹Îfiı »ı ¿ı “Ë_ ¿_¥¿ ¿v_ »_.” “Ë_ ¿_¥¿ ¿v_ »_” ±ı ¤˛Î_Ï÷. ⁄_‘Î÷_ fi◊Ì ? T›‰ËÎfl‹Î_ F›Î_ Á‘Ì Á_’Hν ÷ˆ›Îfl fiΠˢ›, I›Î_ Á‘Ì Á_’Hν ±ÎI‹Î Ò Ò ÿÎÿÎlÌ — ˢ› … fiËŸfiı ! ±Î ÷‹Îflı ÏÕV«Î…˝‹Î_ › ¿‹˝ fi◊Ì ≠ÎM÷ ◊›˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÁËΩI‹ V‰w’ T›‰ËÎfl‹Î_, ±ıÀ·ı ¿˘¥ ¿˘¥fiı ⁄_‘Î÷_. ÏÕV«Î…˝ ±Ë_¿Îfl ¿‹˝ ⁄Î_‘Ì Â¿ı ±ı‰˘ fi◊Ì. ±ı ¿‹˝ »˘Õ‰Î ‹ÎÀıfi˘ Õ¬· fiËŸ Á΋Á΋Ì. ±Î‹ ◊Λ ¿ı ±Î‹ fiÎ ◊Λ ±ı Õ¬· fiËŸ. ¿˘¥ ±Ë_¿Îfl »ı. ⁄_‘Λı·Î »˘Õ‰Î ÁÎflfi˘ ±Ë_¿Îfl »ı. …ı ⁄_‘Λı·Î »ı, ÷ıfiı ¿˘¥fiÌ ‹ËŸ Õ¬· … fiËŸ. ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ¿Î›˝ ¿›ı˝ Ω›. ¿÷ν ’vÊ …ı ¿flı, »˘Õ‰Î ‹ÎÀı ¿˘”¿ Ωı¥±ı ÷˘ ¬fl˘fiı ? ±ıÀ·ı »˘Õ‰Îfi˘ ±Ë_¿Îfl »ı ±ı. ±ıfiı iÎÎ÷Î ’vÊ Ïfifl_÷fl ΩH›Î … ¿flı. ⁄_fi› ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ¿Î›˘˝‹Î_ flËı. ı © T›‰ËÎfl @›Îflı ? Ωı ±Ω›⁄Ì, ¿ı‰Ì ±Ω›⁄Ì ! ±Î¬Î ÿÁ ·Î¬ ‰Ê˝‹Î_ ±Î ˉı T›‰ËÎflfiÌ Â©÷Î @›Îflı ¿ı ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊Λ, «˘ÓÀı … fiËŸ. ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ±Ω›⁄Ì »ı. CÎHÎÎ_ ·˘¿˘fi_ ¿S›ÎHÎ ¿flÌ fiÎA›_. ±Õı ¬v_ ’HÎ «˘ÓÀı fiËŸ I›Îflı © ¿Ëı‰Î›, fiËŸ ÷˘ © ◊‰ÎfiÎ ¿ÎflH΢ ±Î ‹ÎflÎ◊Ì ◊Λ fiı ±Î ‹ÎflÎ◊Ì fiÎ ◊Λ, ±Î ±‹Îflı I›Î√ ¿fl‰Îfi_ ∂¤Î ◊Âı. ±ı ◊˘ÕÎ ‰¬÷ ’»Ì © ◊Âı. © ±ıÀ·ı ÁË…, ÁË… »ı, I›Î_ Á‘Ì ⁄‘_ ±‘Ò fl_. I›Î√ ¿flfiÎfl˘ ±Ë_¿ÎflÌ. ±Î ±‹ÎflÎ◊Ì fiÎ ◊Λ T›‰ËÎfl ±fiı …ıfi˘ ÁË… T›‰ËÎfl, ÷ıfi˘ ±ÎI‹Î ÁË… ±ÎI‹Î ¿Ëı‰Î›. ±ı ¿ËıfiÎfl˘ ±Ë_¿ÎflÌ, ±Î ±‹ÎflÎ◊Ì ◊Λ ±ı ¿ËıfiÎfl˘ ±Ë_¿ÎflÌ. ±Î ⁄‘_ ÁËΩI‹ V‰w’ ±ıÀ·ı Â_ ¿ı …ıfi˘ ÁË… T›‰ËÎfl »ı ±ı‰Î ±ÎI‹V‰w’fiı ±Ë_¿Îfl … »ı. ±ıÀ·ı ±Î ’ÒHν ≠√À ÷‹Îv_ ◊›_ »ı, ±ıÀ·ı ⁄‘Ì … Ïø›Î ÁË… ±ÎI‹Î ¿Ëı‰Î›. ’»Ì øÏ‹¿fi˘ ±◊˝ ±ı‹Î_ …flο ¿Î«˘ ◊Λ. ¿ÎflHÎ ◊¥ ¿ı ±ı‹ »ı. Á_ÁÎflfiÌ Á‰˝V‰ Ïø›Î ◊¥ ¿ı ±fiı ±ÎI‹ÎfiÌ Á‰˝V‰ ¿ı ±ı‹Î_ iÎÎfi̱˘ »ı fiı …ıÀ·Î ¤Î√‹Î_ ÁË… ◊›Î ±ıÀ·Î ◊Λ fiı ! ⁄ÌΩ Ïø›Î, ⁄_fiı ’˘÷’˘÷ÎfiÌ Ïø›Î‹Î_ flËı »ı. ‰Ì÷flÎ√÷Î, Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√÷΋Î_ ±Â© flèÎÎ I›Î_ ÷˘ ±ÁË… flèÎÎ fiı ! ±fiı ±Î ÷˘ ÁË… … ◊¥ Ω›. flËÌfiı ! ±ı‰_ ±Î ±ø‹ ωiÎÎfi »ı !! “±ÎI‹iÎÎfi Áfl‚-ÁÌ‘_ ÁË… ◊›ı »¿ı fiËŸ.” ±Î ÷‹fiı ±ÎI‹iÎÎfi Áfl‚-ÁÌ‘_ ±Î’ı·_ »ı. ±ı ÁË… F›Îflı ◊Âı. ±ıÀ·ı ±ıfiı ¿ıŒ fiÎ «œı. ÂflÌfl V‰¤Î‰ı ¥Œı„@À‰ ! ±ÎI‹iÎÎfi Áfl‚ ÁÌ‘_ ÁË… ◊›ı »¿ı fiËŸ. »¿Ì √›ı·_ fiΠˢ›. ·˘¿ …ı ’fl’ÏflHÎ΋˘ »ı, ¿ı …ı ÏÕV«Î…˝w’ı »ı, ÷ı‹Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Î flά‰ÎfiÌ
 12. 12. 434 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! 435 …wfl »ı. ⁄ÌΩı µ’Λ … fi◊Ì. ±ı ÷˘ ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfifiı ’ı·Î_ ⁄v ‹Î›Î* ÷‹Îflı …wfl÷ fi◊Ì. ÷‹ı ÁË… ¤Î‰‹Î_ ±ÎT›Î ÷˘ ±Î ÁË… ¤Î‰‹Î_ … fiı, ÷ı ¬Î·Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î … flά‰ÎfiÌ …wfl »ı ±fiı ⁄v ¬ıÓ«Ì ¿Îœu_ »ı. ±ËŸ ±Î√‚ »ı fiı, ±ÎflÁfiÎ ’J◊flÎ µ’fl flËÌfiı …‰Îfi_ ˢ›fiı ‹Îflı ’ı·Î±ı, ÷ı CÎÕ̱ı ‰Ì÷flÎ√÷Î …. ¤·ı ’»Ì ÿıËfi_ √‹ı ÷ı ◊›_, ÿıËı ⁄Ò‹ ⁄ÒÀ ‰√fl, ÷ı ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿v_, ±ı › ÿ{Λ˘ ÿ{Λ˘ ÿ{Λ˘ ÷˘ ±ı iÎÎfiÌ, fiËŸ ’ÎÕÌ ËÂı, ÷ıfiı ·˘¿˘±ı ⁄‘_ ¨‘__ ‹ÎL›_. ’HÎ iÎÎfiÌfi˘ ÿıË ÷˘ Ë_‹ıÂÎ_ › ÷˘ ±Î‹ ÿ⁄Î‰Ì ÿı, ⁄˘·ı fiËŸ ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ±iÎÎfiÌ ‹Ò±˘ »ı. Ë… «˘yÁ ⁄Ò‹ ’ÎÕı, flÕı, ⁄‘_ … ¿flı. iÎÎfiÌfi˘ ÿıË Ωı ±Î‹ „V◊fl ◊¥ …÷˘ ˢ›, ¿flı, «˘yÁ flάı. ÁË… ±ıÀ·ı Â_ ? …ı‹ »ı ÷ı‹ ¿ËÌ ÿı ! ÷˘ ÷ı iÎÎfiÌ fi◊Ì. …ıfiı ¿ı‰‚iÎÎfi µ’F›_ ˢ› fiı, ÷ıfi˘ ÿıË ÁË… ˢ›. ÿ˘Õ‰ÎfiÎ_ ≠ffi¿÷ν — ⁄‘Î_ ·˘¿˘ ÷˘ ±ı‰_ … ‹Îfiı »ı ¿ı iÎÎfiÌfiı …flÎ_ ±Î‹ ÀÎ¥‹ı ÿ˘Õı, flÕ‰ÎfiÎ_ ÀÎ¥‹ı flÕı, ËÁ‰ÎfiÎ_ ÀÎ¥‹ı ËÁı. ¿Ëı ÷˘ Ëηı fiËŸ, ÀÁ‹Á fiÎ ◊Λ. I›Îflı ¿Ëı »ı, ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiÎ ¿Îfi‹Î_◊Ì ¬Ì·Î_ ¿ÎœuÎ_ ÷˘ ¿ı‹ ÿÎÿÎlÌ — ·˘¿˘fiı ·˙Ï¿¿ iÎÎfi »ı. ·˙Ï¿¿fiÌ ⁄ËÎfl …√÷ fiÌ¿Y›_ flÕÌ ’ÕuÎ_ ? ±S›Î ‹Ò±Î, ±ı flÕÌ ’ÕuÎ_, ÷ı‹Î_ ÷Îfl_ Â_ Ω› »ı ? ±ı ÷˘ fi◊Ì. ±Î‹ ⁄ıÁı ±fiı ⁄‚Ì ‹fl÷˘ ˢ›, ÷˘ ·˘¿ ±ıfiı iÎÎfiÌ ¿ËıÂı. ’HÎ flÕı …. ±ı ÷˘ ÷Ì◊*¿fl »ı. ±ı ¿o¥ ±Ëo¿ÎflÌ fiΠˢ›, ¿ı ±Î_A›˘ ±Î‹ ±ı iÎÎfiÌ ÷˘ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ¿ı ±Î iÎÎfiÌ »ı, ËÎ·Ì Ω› ±Î‹. ±Î ⁄‘_ ËÎ·Ì flάı, fiı ±Î‹ ÷ı‹. ¿ÃHÎ ¿flÌ fiάı, ±Ëo¿ÎflÌ Ë˘› ÷˘ ? Ω› ±fiı ±iÎÎfiÌ fiÎ Ë·ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±iÎÎfiÌ fiyÌ ¿flı ¿ı ‹Îflı Ëη‰_ … fi◊Ì. iÎÎfiÌfiı ±Ë_¿Îfl fiΠˢ› fiı ±ı ÁË… ˢ›. ⁄w ‹Îfl÷Ì ‰¬÷ı ¿vHÎÎfiÎ_ ±Î_Á_ Ë÷Î_ ±fiı ¿Îœ÷Ì ‰¬÷ı ‰ıÿfiÎfiÎ_ ±Î_Á_ Ë÷Î. ±fiı ÷ı ±Î_Á_ ±ÎI‹Îfiı ˢ› fiËŸ. ±Î ÿıË ±Î_Á_‰Î‚˘ Ë÷˘. ÁË… ±ıfi_ fi΋ ¿ı …ı‰˘ ÂflÌflfi˘ V‰¤Î‰ »ı fiı, ¨«_-fiÌ«_ ⁄‘_ ‹ıÓ ¿èÎ_, Ωı ±Î_Á_ fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ±Î’HÎı Á‹…‰Îfi_ ¿ı ‹ıLÀ· ◊¥ √›˘ »ı ◊›Î ¿flı ! ÂflÌfl ¨«Î-fiÌ«_ ◊Λ ±ı ÁË… ±fiı ±ÎI‹ÎfiÎ ’fl’ÏflHÎ΋ ¿Î_ ÷˘ ±Ëo¿ÎflÌ ‹Ò±˘ »ı, √Î_Õ˘ »ı. ⁄‘Ì ÁÎËÏ…¿ Ïø›Î ˢ›. iÎÎfiÌ Ë˘›, fiËŸ, ±ı ÁË…. ÁË… ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı V‰’ÏflHÎ΋ ±fiı ÂflÌfl ¨«Î-fiÌ«_ ±ıfiÎ_ ÂflÌfl‹Î_ ⁄‘Ì ÁÎËÏ…¿ Ïø›Î ˢ› ! ◊Λ, ±ı ±ıfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ … ¿>ÿοÒÿ ¿flı ±Î‹. ±Î‹ ÿ̉ÎÁ‚Ì Á‚√÷Ì Ë˘›fiı, fiÎ¬Ì ’»Ì fiÌ«ı◊Ì »ıÕ˘ ¨«˘ ◊¥ Ω›, ±ı Â_ ? ±ı ÁË… ˉı ±Î ‰Î÷ ⁄‘Ì ·˙Ï¿¿ iÎÎfi◊Ì ⁄Ë »ıÀÌ »ı. ±ıÀ·ı …·ÿÌ ⁄ıÁı ’ÏflHÎ΋ »ı. ÿıËfiÎ ⁄‘Î … ’ÏflHÎ΋ ⁄ÿ·Î›. ±iÎÎfiÌfiı fiÎ ⁄ÿ·Î›. fiËŸ fiı, ŒÌÀ fiÎ ◊Λ fiı ±Î ‰Î÷ ! ±·˙Ï¿¿ ‰Î÷ »ı ±Î. ±iÎÎfiÌ ±Î‹ „V◊fl ◊›˘, ÷ı‰˘fiı ÷ı‰˘. ±Ë_¿Îfl »ı fiı ! ±Îfiı ±Ë_¿Îfl ÁÎËÏ…¿ ±ıÀ·ı ‰√fl ‹Ëıfi÷ı ! fiËŸ, ±ıÀ·ı ±Î_¬˘ flÕı, ⁄‘_ … ¿flı. ’vÊÎ◊˝ fiΠˢ› ±ı ÁÎËÏ…¿. ±Î «˘fl «˘flÌ ¿flı »ı ±ı ÁÎËÏ…¿ ≠ffi¿÷ν — ÷ı ‰¬÷ı ±ı ±ıfiÌ ≠¿ÚÏ÷ flÕı I›Îflı ±ı ±_ÿfl ’˘÷ÎfiÎ ¿Ëı‰Î›. V‰V‰w’‹Î_ „V◊fl ˢ› ? ≠ffi¿÷ν — «˘fl «˘flÌ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ‹ËŸ …ı ’vÊÎ◊˝ «Î·÷˘ ˢ› ÿÎÿÎlÌ — ⁄fl˘⁄fl »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ’ı·_ ’ÏflHÎ΋ ÁÎËÏ…¿ fiÎ ¿Ëı‰Î› fiı ? ≠ffi¿÷ν — ±ı ≠¿ÚÏ÷fiı ¿_¥ ¿_Àˇ˘· ¿fl÷Î_ fi◊Ì ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÷˘ › ±ı ÁÎËÏ…¿ ¿Ëı‰Î›. «˘fl «˘flÌ »˘ÕÌ ÿı, ±ıfi_ ÿÎÿÎlÌ — ≠¿ÚÏ÷, ≠¿ÚÏ÷fiÎ ¤Î‰‹Î_ … ˢ› »ı, ±ıfiı ¿_Àˇ˘· ¿fl‰ÎfiÌ fi΋ ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›. »Ÿ¿ ¬Î‰Ì ±ı ÁÎËÏ…¿ fi◊Ì. ±ı ¿<ÿfl÷Ì ËÎ…÷ »ı.
 13. 13. 436 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! 437 ≠ffi¿÷ν — ±ı Á‹Ω‰˘fiı …flÎ. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ‰V÷ M›Î"fl ◊¥fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ÁÎËÏ…¿ ±ıÀ·ı ‹fi ¿Ëı ±ı ≠‹ÎHÎı «Î·‰_ ±ı ÁÎËÏ…¿. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, M›Î"fl ! ±fiı M›Î"fl ◊›Î ’»Ì ¿ÎflHÎ-¿Î›˝ flèÎ_ fiËŸ ! ’˘÷Îfiı ω«Îfl‰Îfi_ ¿Â_ fiËŸ, ’˘÷Îfiı ‹Ëıfi÷ ¿Â_ ¿fl‰ÎfiÌ fiËŸ, ’vÊÎ◊˝ ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ … ±Î ÁË…÷Îfi_ ◊Λfiı ? fiËŸ. √ÎÕ<_ F›Î_ Ω› I›Î_ …‰Î ÿı‰_, ÷ıfi_ fi΋ ÁÎËÏ…¿. ÁÎËÏ…¿ ±ıÀ·ı ‹Ëıfi÷ ¿Â_ › fiËŸ, ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ◊›Î ¿flı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Á. ±ıfiı ¿ÎflHÎ-¿Î›˝ flèÎ_ fiËŸ. ±fiı ÁË…÷Î ¬ÁÌ √¥ ¿ı ¿ÎflHÎ-¿Î›˝ ∂¤Î_ ◊Λ. ±ı‰_ »ıfiı, ±Î iÎÎfi ’»Ì «Î…˝‹Î_ ÷‹ı ≠ffi¿÷ν — ±Î ‹fifiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı ÷˘ ÁÎËÏ…¿. ±ıÀ·ı ±Î › ÁË… »˘ ±fiı ÏÕV«Î…˝‹Î_ ±ÁË… »˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ’λ·Î_ …ı ¿˘Ï{{ ’ı·Ì ±ΩB≤÷ ±‰V◊΋Î_, ±iÎ ÿÂ΋Î_ ÁÎËÏ…¿÷Πˢ› »ı ±ı flÌ÷fiÌ ◊›ı·Î_ »ıfiı, ±ıfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ±Î ⁄Î¿Ì »ı, ÷ı‹Î_ ±ÁË… ◊¥ …‰Î› »ı. ÁÎËÏ…¿÷Î ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ≥Œı@À‹Î_ ±ÁË… ±fiı ¿˘Ï{{‹Î_ ÁË…. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ÁÎËÏ…¿ ¿Ëı‰Î›. ÁÎËÏ…¿‹Î_ ’vÊÎ◊a fiΠˢ›, ¤‹flÕÎ … ˢ› ±fiı iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ÁÎËÏ…¿ ÷ı ’fl‹ÎI‹Î ¿Ëı‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Á. ÁË…÷Î I›Î_ ∂Õı ¿Î›˝-¿ÎflHÎ ! ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ¿˘Ï{{‹Î_ ⁄‘Î ·˘¿˘ ÁË… ˢ› ? ÁË…÷Î ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ±Î ’Î_ÿÕ<_ ˢ›fiı ÷ı ’Î_ÿÕÎfiı ’‰fi ±Î‹◊Ì ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. Œ@÷ ±Î’HÎÎ iÎÎfi ·Ì‘ı·Î ‹ËÎI‹Î±˘ … ¿˘Ï{{‹Î_ ∂ÕÎÕı ÷˘ ±Î‹ ∂Õı fiı ’ı·Ì ⁄Î… ’‰fi ∂ÕÎÕı ÷˘ ’λ_ ±Î‹ ∂Õı. ’˘÷Îfi_ ÁË… »ı. ¿o¥ fiËŸ. ’˘÷Î’b_ … fiËŸ ! ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ’HÎ ’Î_« ±ÎiÎ΋Î_ ˢ› ±ıÀ·Î … ÁË… »ıfiı ? ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì À>_¿‹Î_ ±Ëo¿Îfl ÂÒL› …ı ¿‹˝ »ı ±ı … ÁË… ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷ıÀ·Î_ …, ⁄ÌΩ fiËŸ ! »ı ±ı‹ ? ÁË… Á‹ÎÏ‘ ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … ÁË…. ≠ffi¿÷ν — ¿˘≥ T›„@÷ ÁË… Á‹ÎÏ‘fiÌ „V◊Ï÷‹Î_ flËÌ Â¿ı ¿ı ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÁË… ‰÷˝fiÎ ±ı Â_ »ı ? fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, ÁË… ‰÷˝fiÎ ±ıÀ·ı ’ı·˘ ¤˛Î_Ï÷fi˘ ¤Î√ ÿÎÿÎlÌ — ¿˘”¿ … ‹ÎHÎÁ flËÌ Â¿ı. ÁË… Á‹ÎÏ‘‹Î_ flËı ±ı … …÷˘ flè΢, ±ıfi_ fi΋ ÁË… ! ¤˛Î_Ï÷fi˘ ¤Î√ …÷˘ flè΢ I›Îflı flèÎ_ Â_ ? ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›. ÁË… flèÎ_. ≠ffi¿÷ν — ‹Îfi‰Ìfi˘ ±_Ï÷‹ K›ı› ÷˘ ±Î … ˢ› fiı ? ≠ffi¿÷ν — “ÁË…” ’»Ì ¿‹˝ ⁄Î_‘÷_ fi◊Ìfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ’Îı÷ÎfiÌ ¬˘ÀÌ ‹ÎL›÷α˘ »˘ÕÌ ÿı‰Ì, ±ı ±_Ï÷‹ K›ı›. ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ¿‹˝ ⁄Î_‘ı … fiËŸfiı ! ¬˘ÀÌ ‹ÎL›÷α˘fiÎ ·Ì‘ı ±ÁË… ◊›ı·_ »ı ±Î. ‹ÎL›÷α˘ ¬˘ÀÌ »^ÀÌ
 14. 14. 438 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! 439 Ω›, ÷˘ ÁË… … »ı. …±˘ ÷˘ ¬flÎ_ ? ‰fl ÷˘ Ë… ±ÎT›˘ fi◊Ì fiı Ωfi …‹‰Î ⁄ıÃÌ »ı ! ¿fl˘ I›Î_ ±ÎI‹iÎÎfi fiËŸ ! iÎÎfi ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ‹ÎHÎÁ˘fiı ÁÎËÏ…¿ ⁄fiΉı. ÂÎVh΋Î_ ÷˘ ±Î‹ ¿fl˘ fiı ÷ı‹ ¿fl˘ fiı Œ·Îb_ ¿fl˘ fiı ÷’ ¿fl˘ fiı …’ ¿fl˘ fiı Œ·Îb_ ±Î Ë‹HÎÎ_ ±ı¿ ¤¥±ı ‰Î÷ ¿flÌ Ë÷Ì, “¿fl˘, ¿fl˘” ¿Ëı÷Î Ë÷Î fiı ! ¿fl˘ fiı ±ı ⁄‘_ ˢ›. ¿fl‰ÎfiÌ … ¿◊Î ¿ËÌ »ı. ÁË… ◊‰Îfi˘ flV÷˘ … ±ı ±ÎI‹Î ‹ÎÀı ¿ı ±ÎI‹iÎÎfi ‹ÎÀı ¿Ëı »ı, ¿fl˘ ! ¿˘¥±ı ÿı¬ÎÕu˘ fi◊Ì. ±ËŸ ⁄ıÁı ÷˘ ÁË… ◊¥ Ω› ¿ı fiÎ ◊¥ Ω› ? ±ıÀ·ı ±ı …ı “¿fl˘” ¿Ëı »ı fiı, ’HÎ ±ı ±ÎI‹iÎÎfi ¿fl˘Õ˘ ±‰÷Îflı I›Îflı ÁË… ◊‰Îfi_ »ı. ÁË… ◊›˘ ¿ı ’fl‹ÎI‹Î ◊¥ √›˘. ÁËΩI‹ V‰w’ › ’΋ı fiËŸ. ±ÎI‹iÎÎfi ÁË… »ı, ±ı ÁË… „V◊Ï÷ µI’¯Î ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ’fl‹ÎI‹Î ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ÁË… … ◊‰Îfi_ »ı. “ÁË…”fiı ±fiı “¿fl˘”fiı ⁄ıfiı ±ÎÏÿ ‰ıfl ! ‰ıfl ¬v_ ¿ı fiËŸ ?! ≠›Ifi◊Ì Ω› ±ÎCÎÌ ÁË…÷Î ! ÁË… ±‰V◊Î ¿fl‰Î◊Ì ≠ÎM÷ fi ◊Λ. ±ı ÷˘ iÎÎfiÌ ’vÊfiÌ ±Î‹ ¿Ú’Î ‰flÁı ¿ı ÁË… ◊›˘ ÷˘ ÿËÎÕ˘ ‰Y›˘. …ı ·˘¿˘ ±ı‹ ¿Ëı ¿ı, ±Î‹ ≠ffi¿÷ν — ˉı ±ı …ı Ï«kÎ ≠Á¯Î÷Î ¿ı‚‰‰Î ‹ÎÀı ±Î ⁄‘Î …ı ¿fl˘ fiı ÷ı‹ ¿fl˘ ±ı ÁË… ±‰V◊Î◊Ì Ï‰vK‘ ¿flΉÕΉı »ı. Á_ÁÎfl‹Î_ ¿‹˘ıı˝ ≠›Ifi˘ ¿flı »ı, ±ı Ï«kÎ ≠ÁLfi÷Î ÁÎËÏ…¿ ¿Ëı‰Î› fiËŸfiı ? ⁄_‘ΉÎfiÌ „V◊Ï÷ … ±ı »ı. µSÀÎ_ ¿‹˘˝ ‰‘Îflı ⁄_‘Λ. Á_ÁÎfl‹Î_ ¿_¥ ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ≠›Ifi˘ ¿flıfiı ÷ı Ïfl·ıÏÀ‰ ¿Ëı‰Î›. ±fiı Ïfl·ıÏÀ‰ ¿fl‰_ ±ı ±ÎI‹V‰¤Î‰fiÌ Ï‰vK‘ »ı. ‹ÎÀı ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ωfl˘‘Ì »ı. ˉı ±ıÀ·ı ≠›Ifi … ˢ› ±fiı Ïfl›· ÷˘ ÁË… ˢ›. ÁË… Ωı‰_ ˢ› ÷˘ ¿flfiÎflÎ_ ‹fi‹Î_ ¬Â ◊Λ »ı ¿ı ‹ıÓ ±Î‹ ¿›* fiı ÷ı‹ ¿›*. fl¬ÕÌ ‹fl‰Îfi_ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ˢ› fiı ’ı·_ Ïfl·ıÏÀ‰ ˢ›. ¿S’fiÎ◊Ì ‹ÎflÌ ‹ÎflÌfiı √˘Ã‰‰_ ’Õı, ¿›* ! ¿S«Õ˝. ·˘¿˘fiı ¿S«Õ˝ √‹ı »ı, ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¿Ë_ »_. ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁı ω‰ı¿◊Ì Á‹…‰_ Ωı¥±ı. “‰Ëı·_ µÃ‰_ Ωı¥±ı.” ≠ffi¿÷ν — ±Î ÿ½fi„@÷ …ı »ı ÷ı ÿ½fi ‹ı‚‰‰ÎfiÎ ≠›ÎÁ ¿flı, ’˘ÁÌ⁄· ◊Λ ÷˘ «Îfl-ÁÎÕÎ «Îflı. ’»Ì »ı ÷ı Á‹∞ ¿flÌfiı …ı ⁄L›_ ±ı ÷˘ ±Î‰flÎ¥ Ω› »ı. ÁΫ_. Ïfiç› flά‰˘ »÷Î_ …ı ⁄L›_ ÷ı ÁΫ_. ’»Ì ±ı‹ ’¿Õ fiËŸ ’¿Õ‰ÎfiÌ, ¿flÎ_…‰Îfi_ fiËŸ. ‰Ì÷flÎ√˘fi˘ ‹Î√˝ ¿flÎ_…‰Îfi˘ Lˢ›. ÿÎÿÎlÌ — ≠›ÎÁ ‹ÎhÎ◊Ì ⁄‘_ ∂_‘_ ◊Λ. ±≠›ÎÁ ˢ‰_ Ωı¥±ı, ÁË… ˢ‰_ Ωı¥±ı. ≠›ÎÁ ◊›˘ ±ıÀ·ı ÁË… flèÎ_ fiËŸ. ÁË…÷Î ¿Î_ ÷˘ ÁË… ¿Î_ ÷˘ ¿flÎ_…‰_, ⁄ı … ˢ›. ÷ı ±Î ¿flÎ_…÷Î Ωı›ı·Î «Î·Ì √¥. ‹ıÓ ·˘¿˘fiı. ÷‹ı fiËŸ Ωı›Î ˢ› ¿flÎ_…÷Î_ ? ≠ffi¿÷ν — ˉı ⁄‘ı ¿o¥¿ fiı ¿o¥¿ ≠›ÎÁ ⁄÷ÎT›Î »ı. ˉı ±ı‹Î_ ¿Î_ ÷˘ ¿flÎ_…‰_, ¿Î_ ÷˘ ÁË… ˢ›. ±Î ÷˘ ÷‹fiı ¤ı√Î ◊›Î fiı, ¿o¥ ÿ½fi„@÷ Õı‰·’ fi◊Ì ◊÷Ì, ÁË…÷Î ≠ÎM÷ fi◊Ì ◊÷Ì. ÷ı ⁄‘Λ ¿flÎ_…ı. flËı‰Î ÿı fiı, ⁄Î ! ‹˘ZÎfiÎ ÁÎfl ±Î‰_ ˢ÷_ ËÂı ? ÿÎÿÎlÌ — ≠ÎM÷ fiÎ ◊Λ. ÁË… „@÷ …ÿÌ ‰V÷ »ı. ±ı ≠›Ifi◊Ì ≠ffi¿÷ν — ‰Î÷fiı ’¿Õı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ±Î ¿flÎ_…ı »ı. ≠ÎM÷ ◊Λ ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ≠›Ifi◊Ì ±ÎCÎÌ fiı ±ÎCÎÌ Ω› »ı ±fiı ÁË… ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ÎI‹Î ÷˘ ¿›ı √΋ flè΢ ±fiı ‰fl ‰√flfiÌ Ωfi „@÷ Ïfiω˝¿S’ »ı.
 15. 15. 440 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! 441 ÁË…÷Î ±ıÀ·ı … ±≠›Ifi ÿÂÎ ! ≠ffi¿÷ν — ±Î …ı ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÌ ≠Ïø›Î ◊Λ »ı ÷ı ‰¬÷ı ≠›ÎÁ ¿flfiÎfl˘ ¬flı¬fl ˢ› »ı ¬fl˘ ? ≠ffi¿÷ν — ’ı·Ì «flHÎωϑ‹Î_ »ıfiı, ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÌ ±Î’fiÎ …ı‰Ì ÁË…÷Î ‹fiı ≠ÎM÷ ◊Λ, ÷˘ ±ı ÁË…÷Î ¿ı‰Ì »ı ? ±ıÀ·ı ÁË…÷ÎfiÌ ÿÎÿÎlÌ — ≠›ÎÁ ¿flfiÎfl˘ »ı ÷ı ‹ÎÀı … ±Î ≠›ÎÁ ¿Ëı‰Î› »ı. ±ı T›ÎA›Î Â_ ? ÁË… fi◊Ì ¿Ëı‰Î÷_. ≠›ÎÁ ¿flfiÎfl˘ …÷˘ flËı ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ±ı … ‰V÷ ’»Ì ÁË… ¿Ëı‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — ÁË…÷Î ±ıÀ·ı ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fi˘ ±Î‹, ΩÕÌ ¤ÎÊ΋Î_ ¿Ëı ÷˘ ±≠›ÎÁ ÿÂÎ. ¿˘¥ ’HÎ ≠›ÎÁ fiËŸ. ±ÎI‹Î±ı ¿flÌfiı ≠›ÎÁ fiËŸ ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÌ …ı ≠Ïø›Î ≠›ÎÁ ¿flfiÎfl˘ ¿flı ±fiı ÿıËı ¿flÌfiı › ¿˘¥ ≠›ÎÁ fiËŸ. ‹ÎfiÏÁ¿ı› ≠›ÎÁ fiËŸ fiı ⁄Ï©fi˘ »ı I›Îflı …ı ⁄fiÌ Ω› »ı ±fiı ≠›ÎÁ ¿flfiÎfl˘ …÷˘ flËı »ı I›Îflı …ı ⁄fiı › ≠›ÎÁ fiËŸ. ≠›ÎÁ fiËŸ, ±≠›ÎÁ ÿÂÎ. »ı ±ı ¬flı¬fl ÷˘ ⁄Lfiı Ï‹¿ıÏfi¿· … Ë÷_fiı ? ≠ffi¿÷ν — ±ı ’»Ì ‹fi-‰«fi-¿Î›Îfi˘ Á‹ı‚ ÷˘ ˢ›fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ‰V÷ ±ı¿fiÌ ±ı¿ … »ı ⁄fi‰Î‹Î_, ⁄fi‰Î‹Î_ «ıL… fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±fiΛÎÁ ÿÂÎ ◊¥. ⁄Á, ≠›ÎÁ fiËŸ. ±fiı ±ı‹Î_◊Ì ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ÎHÎı Ωı ≠›ÎÁ ¿›˘˝ fiΠˢ÷ ÷˘› ±ı … ⁄fi÷ ? ≠›ÎÁ ¿flfiÎfl˘ fiÌ¿‚Ì Ω›. ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ¿Î‹ ¿flfiÎflÎ »ı, ’HÎ ≠›ÎÁ ÿÎÿÎlÌ — ≠›ÎÁ‹Î_ Õ¬· »ı, ±ı ¤Î_…√Õ »ı. ¿flfiÎfl˘ fiÌ¿‚Ì Ω›. ≠›ÎÁ ¿flfiÎflfiÌ √ıflËÎ…flÌ ±ı »ı ÷ı ÁË…ÿÂÎ ±fiı ≠›ÎÁ ¿flfiÎflfiÌ ËÎ…flÌ ±ı ±ÁË…. ±ıÀ·ı ±ı ≠›ÎÁ ¿flfiÎfl˘ ≠ffi¿÷ν — Õ¬·fi˘ ¤˘√‰À˘ ’˘÷Îfiı ±Î‰ı »ı ¿ı Õ¬·◊Ì ‹fi- …‰Î◊Ì ÁË…. ’»Ì …ı Ïø›Î ◊÷Ì Ë˘› ÷ı ±ı Ïø›Îfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ≠›ÎÁ ‰«fi-¿Î›Îfi˘ ŒıflŒÎfl ◊Λ »ı ? ¿flfiÎflfi˘ ‰Î_‘˘ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ŒıflŒÎfl ◊‰Îfi˘› fi◊Ì. ≠›ÎÁ ¿›˘˝ ‹ÎÀı ±≠›ÎÁ fiÎ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ≠›ÎÁ ¿fl‰ÎfiÌ ’ı·Ì ±Î_ÀÌ … ’Õı·Ì »ı ±ıfi. ı ¿Ëı‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ≠ffi¿÷ν — ±ı ¬fl<_ »ı ’HÎ ±ı ≠›ÎÁ ◊Λ »ı, ÷ıfiÎ◊Ì ‹fi-‰«fi- ¿Î›ÎfiÌ ≠Ïø›Î‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊Λ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±Î ¿˘¥ ’HÎ ≠Ïø›Î‹Î_ ≠›ÎÁfiÌ ¬flı¬fl …wfl … fi◊Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ¿Â˘› ŒıflŒÎfl fiËŸ ! ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ≠›ÎÁ ¿fl‰Î◊Ì Â_ ’ÏflHÎ΋ ∂¤_ ◊Λ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ≠›ÎÁfiÌ …wfl, ’ı·_ ±ıfi˘ ¿flfiÎfl˘ fiΠˢ‰˘ Ωı¥±ı. ≠›ÎÁfiÌ …wfl fiËŸ, ±ı‹ ¿Ë̱ı ÷˘ ÷˘ ’»Ì ·˘¿˘ ¿Î‹ ¿fl‰Îfi_ »˘ÕÌ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ıfi˘ ±Ëo¿Îfl »ı ¬Î·Ì, “Ë_ ¿fl<_ »_” ! ÿı ⁄‘_. »˘ÕÌ ÿı‰Îfi˘ ¤Î‰ ¿flı. ±ıÀ·ı ≠›ÎÁfiÌ …wfl. ≠ffi¿÷ν — ±ıfiÎ◊Ì ±Î‰÷Î ¤‰fiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ √HÎΛ ? ≠ffi¿÷ν — ’HÎ Ë¿Ì¿÷ Â_ »ı ±_ÿflfiÌ, ±ı@{ı@ÀfiıÁ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î‰÷Î ¤‰fiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ·ı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı fl˘Ó√ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠›ÎÁ ¿flfiÎfl˘ … …÷˘ flËı ±ıÀ·ı ⁄Á ◊¥ √›_. Ï⁄Ï·Œ »ı.
 16. 16. 442 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! 443 ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±ı fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ »^ÀÌ Ω› ÷˘ ≠›ÎÁ ¿flfiÎfl˘ …÷˘ ÿÎÿÎlÌ — ÏÕV«Î…˝ ±Ëo¿Îfl. flè΢ ¿Ëı‰Î› ? ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ÏÕV«Î…˝ ±Ëo¿ÎflfiÌ Ïø›Î‹Î_, ±ıfiÎ ’ÏflHÎ΋‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±≠›ÎÁ ÿÂÎ, ÁË… ◊¥ √›˘. ±‹ı ¬Î¥±ı-’̱ı Â_ Œıfl ˢ› ? ±ı ⁄‘_ ÁË… ¿Ëı‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — ÁË… ! ≠›ÎÁ ¿flfiÎfl fiΠˢ›, ÁË… ˢ›. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ Ë÷Ì I›Îflı ≠›ÎÁ ¿flfiÎfl˘ ¿Ëı‰Î›˘, ±ı ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±ı ÁË… ˢ› ±ı‹Î_, ’ı·˘ ≠›ÎÁ ¿flfiÎfl˘ fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ √›Î ’»Ì Â_ ⁄fiı »ı ±ı ? ±Ëo¿Îfl fiΠˢ›, ’HÎ ÏÕV«Î…˝ ±Ëo¿Îfl ÷˘ ˢ›fiı ±ı‹Î_ ? ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_› fi◊Ì ⁄fi÷_, Õ¬˘ …÷˘ flËı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±ı ÷˘ ˢ› … fiı ! ±ı ÷˘ ±ıfi_ ⁄‘_ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ …ıfiı fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ Ë÷Ì ±ıfi_ ±„V÷I‰ ˢ› »ı ‹Õÿη. ±ıfi_ fi΋ … ÁË… Ïø›Î. ’»Ì ? iÎÎfiÌ ÁÿÎ ±≠›Ifi ÿÂ΋Î_ ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ⁄Î… ±ÎI‹Î fiı ±ı¿ ⁄Î… ±Î ÿıË, ±≠›ÎÁ ÿıË, ≠ffi¿÷ν — …‹‰Îfi_ ›Îÿ ±Î‰ı, ’ı·Ì «Î ›Îÿ ±Î‰ı, ±ı ⁄‘_ ±ıfiı ‹fi-‰«fi-¿Î›Î. ±ı ’»Ì ’ÿ˚√· ÷˘ »ı …. ’HÎ ÷ı ‰E«ı ≥√˘≥{‹ ¤Î√ ω«Îfl ±ÎT›Î ¿flı ÷˘ ’ı·Ì ÁË…÷Î ÷ÒÀÌ ¿Ëı‰Î› ? ∂ÕÌ √›˘. ÿÎÿÎlÌ — ÁË…÷Î ÷ÒÀÌ … Ω›fiı ! ÁË…÷Î ÷ÒÀı ÷ı◊Ì ¿o¥ ±ÎI‹Î …ıfiı VÀˇ¥fi ’Õ÷˘ Ë÷˘ ±ı «ÎS›˘ √›˘, ◊ο÷˘ Ë÷˘ ÷ı «ÎS›˘ √›˘. ı ¬Î÷˘ fi◊Ì, ±ı ÷˘ ¬ÎfiÎfl˘ ¬Î› »ı. »ı‰Àı ÿıËfiı ÁË… ¿fl‰Îfi˘ »ı. ¿oÀÎ‚Ì …÷˘ Ë÷˘ ÷ı «ÎS›˘ √›˘, ‰˘ Á⁄ «·ı √›Î. ±ÎËÎflÌ ◊›˘ ’HÎ ÁË… ¿fl‰Îfi˘. ÁË… ◊‰ÎfiÌ … …wfl. ÁË… ◊÷Î_ ≠ffi¿÷ν — ÷˘ flè΢ ¿˘HÎ ? ÀÎ¥‹ ·ıÂı. ’HÎ ÁË… ±ıÀ·ı ’ÒHν÷Î. ÁË… ±ıÀ·ı Á_’ÒHν ±≠›Ifi ÿÂÎ. ±≠›Ifi ÿÂÎ◊Ì «Î ±Î‰ı, ¬˘flο ±Î‰ı ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_› fiËŸ. ±Î ÁË… flèÎ_. ⁄ÌΩ ¿˘¥fiÌ ‹ËŸ Õ¬· fiÎ flËÌ. iÎÎfiÌ ’flÊ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? …ı Ïfifl_÷fl ±≠›Ifi ÿÂ΋Î_ ˢ› ÷ı. …√÷ ±Î¬_ ≠›Ifi ÿÂ΋Î_ »ı ±fiı ÷‹ı ›Ifi ÿÂ΋Î_ »˘. ÁÎfl_-¬˘À<_ ¿fl˘ ≠ffi¿÷ν — ±Î ÿıËfiÌ Ïø›Î ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘›, ‰ÎHÎÌ »ı, ’HÎ ±ı‹Î_ ’ı·˘ »˘, ÷ı‹Î_◊Ì Õ¬˘ ¿fl˘ »˘, ÷‹fiı ±ı‹ ◊Âı ¿ı ±Î ’ÿ˚√·fiÌ ‰_ …÷Ì flËıÂı ±Ëo¿ÎflfiÌ …wfl ’Õı »ıfiı ? ÷˘ Â_ ◊Âı ? ±Î ’ÿ˚√·fiÌ ‰_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ …÷Ì fi◊Ì. iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ, ±Ïø› ÿÎÿÎlÌ — ¿ÂÌ …wfl fiËŸ. ¿Î"Ï{{ ¿flfiÎfl˘ … «ÎS›˘ √›˘ I›Î_ ! ±ı‰˘ ±ÎI‹Î »ı. ±ıfiı ›Ifiı › fiΠˢ› fiı ≠›Ifiı › fiΠˢ›. ≥Œı@À ±ı¿·Ì flËÌ. ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiı ±ÎI‹Î …ÿ˘ ‰÷ı˝ ! ±ıÀ·ı ≠ÿıÂı ≠ÿıÂı ⁄‘Ì ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ’ı·_ ¿Ë˘ »˘fiı ÷‹ı ¿ı ±Ëo¿Îfl ÁËÌ fiÎ ¿flı …B›Î ±ı …ÿ˘ ‰÷ı˝ ? I›Î_ Á‘Ì Ïø›Î‹Î_ fiÎ ±Î‰ı, ÷˘ ±ı ¿›˘ ±Ëo¿Îfl ’»Ì ? ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ⁄‘Ì …B›Î±ı. »ı … …ÿ˘, ÷‹Îflı › …ÿ˘ »ı.
 17. 17. 444 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ÎI‹Î fiı ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁË…÷Î◊Ì ’ÒHνI‰ ! 445 ≠ffi¿÷ν — »ı ÷˘ …ÿ˘ …, ’HÎ ±Î ‰÷˝‰ÎfiÌ ‰Î÷ »ı fiı ! «œı·_ fiÎ ÿı¬ı ±ıÀ·ı ’ı·Î Á‹∞ Ω› ¿ı fiÎ, ‘ıfl ¥{ Á‹◊Ÿ√. ·˘¿˘fiı Ωı÷Î_ ⁄Ë ÁflÁ ±Î‰Õı »ı. ’˘÷Îfi_ flά÷Î fi◊Ì ±Î‰Õ÷_. ’˘÷Îfi_ ‹˘œ<_ ÿÎÿÎlÌ — ‰÷˝‰Îfi_ ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi_ iÎÎfi Á‰˝V‰ ≠¿Îflı »ı. …ıÀ·_ ‰Ì÷flÎ√ flά÷Î fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ ’HÎ Á΋Îfi_ ‹˘œ<_ ‰Ì÷flÎ√ »ı ÷ı ±ı Ωı÷Î_ ±iÎÎfi ±ıÀ·_ fiÎ ‰÷ı˝. ⁄Ë ÁflÁ ±Î‰Õı »ı, ⁄Ë {ÌHΉÀ’Ò‰˝¿. ‹˘œ<_ «œÌ √›ı·_ ÁÎv_ fiÎ ÿı¬Î›, ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ¿ı ±Î¬Î ÂflÌfl‹Î_ ‰÷ı˝ ±ı ≠‹ÎHÎı? fiËŸ ? Œ˘À΋Î_ …±ı ÷˘ › ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î «œÌ √›ı·_ ‹˘œ<_ »ı. ÷ı◊Ì ±Î Œ˘À˘√˛ÎŒfl˘ Œ˘À˘ ·ı fiı, ÷ı Á΋˘ ±ÁË… ◊›ı·˘ ˢ› ±ıfi˘ Œ˘À˘ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ≠‹ÎHÎı … ‰÷ı˝. …ıÀ·_ ‰÷ı˝ ±ıÀ·˘ ÁË…. iÎÎfi ·ı÷Î_ ±ı‹fiı fiÎ ŒÎ‰ı. ±ı ÁË…÷Î …±ı. ±fiı ±‹ÎflÎ ‹ÎÀı ¬Â …. …ı‹ ◊›Î ’»Ì ÿıË ÁË… ◊Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ F›Î_ ¬·ÎÁ Œfḻı ÷ı‹ ±ı ¬Â. ¿ÎflHÎ ¿ı ÁË… ˢ›. ±ı ⁄Ë ¬Â ◊¥ Ω›. ◊›Î, I›Î_ ÁË…÷Î µI’Lfi ◊Λ. ÁË…÷Î ±ı‹fiı Ωı¥÷Ì Ë˘› ±ı ÁËı…ı ‹‚ı. ±fiı ’ıHÎı ÷˘ ¿Ëı‰_ ’Õı, …flÎ ≠ffi¿÷ν — ÁË… ◊‰_ ±ı … ‹˘ÀÌ ‰Î÷ »ı. ÁÌ‘Î_ ⁄ıÁΩı. ±fiı fiËŸ ÷˘ › Œ˘À˘ ’ÕΉ÷Ì ‰¬÷ı ±Î’HÎÎ_ ·˘¿˘ ÷ı‹Î_ ±ÁË…÷Πˢ› ±fiı ÷ı w’΂Λ fiÎ ÿı¬Î› ±ı Œ˘ÀÎ. ÁË… Œ˘À˘ w’΂˘ ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ÀÌ ‰Î÷ fiËŸ ? »ı‰Àı ÁË… … ◊‰_ ’ÕÂı fiı ! »ı‰Àı ÿı¬Î›. ÁÎfl˘ ¿›˘ ÿı¬Î› ? ÁË…. ’ı·˘ ±Ëo¿Îfl ‹ËŸ Œı·Î›ı·˘ ˢ›. ÁË… ◊›Î_ ‰√fl «Î·ı … fiËŸ. ÷‹ı Œ˘ÀÎ ·˘ ÷˘ ÷‹ı ±ı‹ ¿Ë˘ ¿ı ÷‹ı ËÎ◊ ΩıÕ˘ ÷˘ ±‹ı ËÎ◊ ÿÎÿÎfiÌ ±fi˘¬Ì ÁÎËÏ…¿÷Î ! ΩıÕ̱ı, ⁄Á. ⁄Ì…_ ‹Îflı Â_ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹fiı ±ı‰_ fiÎ ‹fi‹Î_ ◊Λ ¿ı ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌ ’ÎÁı ’ÕÌ flˢ ±ı‰_ …ı ¿Ì‘_ ÷ı, ’ÕÌ flˢ fiı ±ıÀ·ı ±Î ‹Îfl˘ Œ˘À˘ ·ı »ı, fiËŸ ÷˘ ω¿Ú÷ ◊¥ …¥±ı. ±‹ı ÁË…‹Î_ … ’»Ì ±Î … ⁄‘_ Ωı‰Îfi_fiı ? ˢ¥±ı. ⁄ËÎfl √‹ı ±ıÀ·Î_ Œ˘ÀÎ ·ı‰Î ±Î‰ı ÷˘ Œ˘ÀΉ΂Π› Á‹∞ Ω› ¿ı ÁË…‹Î_ … »ı ÿÎÿÎ. ÷fl÷ … «Î_’ ÿ⁄Ήı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı‹fiÌ ÁË…÷Î ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ Ωı‰Î ‹‚ı. ¿ı‰Ì ÁË…÷Î ! ¿ı‰Ì Ïfi‹˝‚ ÁË…÷Î »ı, ¿ıÀ·Î_ Ïfi‹˝‚ ¤Î‰ »ı ! ±fiı F›Î_ Á‘Ì ±‹Îflı ÁÎËÏ…¿÷Πˢ› I›Î_ Á‘Ì ±‹Îflı ≠Ï÷ø‹HÎ fiÎ ±Ëo¿Îfl ‰√flfiÌ ÿÂÎ ¿ı‰Ì ˢ›, ⁄Ï© ‰√flfiÌ ÿÂÎ ¿ı‰Ì ˢ›, ±ı ⁄‘_ ˢ›. ÁÎËÏ…¿÷΋Î_ ≠Ï÷ø‹HÎ ÷‹Îflı › fiËŸ ¿fl‰_ ’Õı. ÁÎËÏ…¿÷΋Î_ Œıfl Ωı‰Îfi_ ‹‚ı. ±ı ⁄ı ÿÂα˘ ÷˘ Ωı‰ÎfiÌ ‹‚ı … fiËŸ fiı ! ±Ëo¿Îfl ’Õu˘ ¿ı ≠Ï÷ø‹HÎ. ±‹fiı ÁÎËÏ…¿ …, …ı‰Î ÿı¬˘, F›Îflı …±˘ I›Îflı ‰√flfiÌ ÿÂÎ fiı ⁄Ï© ‰√flfiÌ ÿÂÎ Ωı‰ÎfiÌ fi ‹‚ı. F›Î_ fiı I›Î_ ±‹ı ÷ıfiÎ_ ÷ı … V‰¤Î‰fiÎ ÿı¬Î¥±ı. ÁÎËÏ…¿÷΋Î_ Œıfl fiÎ ’Õı. ⁄Ï©Â΂̱˘ ! ÷ı ±Î‹ ‰Î÷ ¿flı fiı, ÷˘ › fiο ±Î‹ «œı·_ ˢ› ! ¿Â_ T›‰„V◊÷ Á‹F›ı ≠√Àı ÁË…÷Î ! ÁË… fiΠˢ›. Œ˘À˘ ’ÎÕıfiı ÷ı CÎÕ̱ı fiο «œÌ Ω› ! ±fiı Œ˘ÀΉ΂Π±‹fiı …±ı ÷˘ ±ıfiı Œ˘À˘ fiÎ ·ı‰Î_ ˢ› ÷˘ › ·¥ ·ı, ¿ı ±Î Œ˘À˘ ’ÎՉΠ÷‹ı ±ÎI‹Î … ◊¥ √›Î ’»Ì ˉı flèÎ_ Â_ ? …ı‰Î »ı ! ±ı ÁË…÷Î ¬˘‚ı. fiοfiÌ ¿Õ¿Î¥ ÿı¬ı ÷˘ Œ˘À˘ ÁË… fiÎ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î «˘A¬˘ ◊¥ √›˘. ±Î ÷˘ ’ı·_ ±ı‹ ¿ı ±Î‰ı. ±ıfiÌ ÿÂÎ ¿ı‰Ì ˢ› ? ±ıÀ·ı ¿èÎ_ ¿ı ±≠›Ifi ÿÂÎ ±Î¬Ì µI’Lfi ◊Λ. ±ıÀ·ı ¿˘”¿fiÌ ΩıÕı …¥±ı fiı, ¿˘”¿fiÎ À˘‚΋Î_, I›Î_ › ±Î’b_ ‹˘œ<_ «_’· ’Ëıfl‰Îfi˘ ’HÎ ’˘÷ı ≠›Ifi fi ˢ›.

×