Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spiritual aaptvani 03 10- pg 265 to 290

430 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spiritual aaptvani 03 10- pg 265 to 290

 1. 1. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 265 266 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ±ı‰Ì ¤Î‰fiÎ◊Ì »˘ÕΉfiÎfl ‹‚ı … ! …‰Î …ı‰_ »ı. ‘HÎÌ ±’‹Îfi ¿flı I›Îflı ›Îÿ ±Î‰‰_ Ωı≥±ı ¿ı ±Î ÷˘ ‹ÎflÎ_ … ¿‹˝fi˘ µÿ› »ı ±fiı ‘HÎÌ ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı, Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ±fiı ‹ÎflÎ ±Î ⁄‘Ì ’flÁkÎÎ »ı. ¬Î±˘ »˘, ’̱˘ »˘, »˘¿flÎ_ ’flHÎΉ˘ »˘ ¿‹˝fiÎ µÿ› Œflı I›Îflı ‘HÎÌ “±Î‰˘, ±Î‰˘” ¿flı »ı. ‹ÎÀı ±Î’HÎı ‹fi‹Î_ ±ı ⁄‘Ì ’flÁkÎÎ »ı. ±Î’HÎÌ ÁkÎÎ fi◊Ì. ±Î ⁄‘Î ¿ÊΛ˘ ‹ËŸ ⁄ıÃÎ Á‹÷Î flάÌfiı µ¿ı· ·Î‰Ì fiά‰˘. Ωı ‹fi‹Î_ ◊Λ ¿ı “‹Îfl˘ ÿ˘Ê fi◊Ì »ı. ±ı‹fiÌ ÁkÎÎ »ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” “Ë_ ¿˘HÎ »_ ?” ±ıfi_ iÎÎfi ±Î’ı I›Îflı »÷Î_ ‹fiı ±Î‹ ¿ı‹ ¿èÎ_.” ±ıÀ·ı ’»Ì flÎ÷ı hÎHÎ ¿·Î¿ Ω√ı fiı ’»Ì ±Î ¿ÊΛ˘◊Ì, ±Î …_Ω‚‹Î◊Ì »À¿Îfl˘ ◊Λ. ±Î Á_ÁÎfl »˘Õ›˘ ¿ı ‘y˘ ◊οÌfiı ÁÒ≥ Ω›. ‹Î›ı˝ »^Àı ±ı‰˘ fi◊Ì, ‹ÎÀı ±ı‰Ì ¿_≥¿ ¤Î‰fiÎ ¿fl˘ ¿ı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_◊Ì ¤√‰ÎfifiÎ µ’flÌ ◊›ı·Î ⁄‘Î ŒÎ‰ı·Î ±fiı ⁄ˆflÌfiÎ µ’flÌ ◊›ı·Î »ÀΛ ÷˘ ÁÎv_. ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì »^À‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ◊›ı·Ì, ’HÎ ⁄‘Î ‹Îfl ¬Î≥fiı ‹flÌ √›ı·Î. µ’flÌ ◊Λ ÷˘ ‹Îfl ¬Î›. ’HÎ ¤√‰Îfi ‹Î√˝fi˘ ¤˘Ï‹›˘ Ωı≥±ı ¿ı fiÎ Ωı≥±ı ? ‹Î√˝ ÿı¬ÎÕfiÎfl “iÎÎfiÌ ’vÊ” Â_ ¿Ëı »ı ? ‹ÎflÎ µ’flÌ ◊Λ ÷˘ ±‹ı ¬Â ◊≥±ı. ±‹ı ÷˘ ⁄Ë ÿËÎÕÎ Ωı≥±ı. µ’flÌ’HÎ_ ¤˘√T›_, ˉı ÷‹ı ±‹ÎflÎ µ’flÌ ◊α˘ ÷˘ ÁÎv_. ±Î «Ì¿HÎÌ ’ÀÌ ÂflÌfl ’fl «˘_ÀÎÕÌ Ë˘› ÷˘ ÷ıfiı µ¬ÎÕ̱ı ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” …ı Á‹…HÎ ±Î’ı ÷ı Á‹…HÎ◊Ì »À¿Îfl˘ ◊Λ. ’HÎ ±ı ∂¬Õı fiËŸ, ‰Î‚fiı ÁÎ◊ı ¬ı_«Ìfiı ∂¬Õı ÷ı‹ ±Î Á_ÁÎfl «Ì¿H΢ Á‹…HÎ ‰√fl Â_ ◊Λ ? ‰Ì÷flÎ√ ‘‹˝ … Á‰˝ ÿ—¬˘◊Ì ‹„@÷ ±Î’ı. »ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÿ‰Î ÿı¬ÎÕı ÷˘ ±ı ∂¬Õı. ±Î Á_ÁÎfl »˘Õ›ı »^Àı ±ı‰˘ fi◊Ì. …ıHÎı Á_ÁÎfl »˘Õ›˘ »ı, I›Î√ ·Ì‘˘ »ı ±ı ±ıfiÎ_ ¿‹˝fiÎ µÿ›ı CÎfl‹Î_ ÷˘ Á_ÿfl T›‰ËÎfl ¿flÌ fiά‰˘ Ωı≥±ı. “‰Î≥Œ”fiÎ ‹fi‹Î_ »˘ÕÎT›˘ »ı. ÁËÁËfiı ÷ıfiÎ µÿ›¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı I›Î√‘‹˝ ¿ı B≤ËV◊Ì‘‹˝ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î‰˘ ‘HÎÌ fiËŸ ‹‚ı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ±fiı ‘HÎÌfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ‹Y›˘ ˢ›. Á‹Ï¿÷ ≠ÎM÷ ◊Λ I›Îfl◊Ì ÏÁK‘ÿÂÎ ≠ÎM÷ ◊Λ. ◊Λ ¿ı ±Î‰Ì “‰Î≥Œ” ’HÎ @›Îflı› fiÎ ‹‚ı !! ±ı‰˘ ÏËÁÎ⁄ ·Î‰Ì fiά̱ı I›Îflı ±Î’HÎı ¬flÎ !!! ±Î ⁄‘_ ÷‹ı «·Î‰÷Î fi◊Ì. ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤, ¿ÊΛ˘ «·Î‰ı »ı. ¿ÊΛ˘fi_ … flÎ… »ı ! “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı” ±ıfi_ ¤Îfi ◊Λ I›Îflı vvvvv ¿ÊΛ˘ Ω›. ø˘‘ ◊Λ I›Îflı ’V÷Ή˘ ◊Λ, ’HÎ ¤√‰Îfiı ¿Ëı·_ ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î‰Õı fiËŸ ÷˘ Â_ ‰‚ı ? ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î‰Õı ÷˘ »À¿Îfl˘ ◊Λ. ±Î ¿ÊΛ˘ …_’Ìfiı CÎÕÌ ‰Îfl ⁄ıÁ‰Î fiÎ ÿı. »˘¿fl˘ ’flHÎΉ÷Ì ‰¬÷ı ‹˘Ë ŒflÌ ‰‚ı·˘ ˢ› ! I›Îflı ‹Ò»Î˝ ˢ›. ⁄Î¿Ì ¿Î‚…_ ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ «ÎfiÌ ’ıÃı ∂¿‚÷_ ˢ›! ÷˘ › ‹fi‹Î_ ◊Λ ¿ı “Ë_” ÷˘ …ıÃÎHÎÌ »_ fiı ! ±Î ÷˘ T›‰ËÎfl »ı, fiÎÀ¿ ¤…‰‰Îfi_ »ı. ±Î ÿıË »^À›˘ ±ıÀ·ı ⁄Ì…ı fiÎÀ¿ ¤…‰‰Îfi_. ±Î Á√Î¥±˘ ÁÎ«Ì fi◊Ì, ±Î ÷˘ Á_ÁÎflÌ ∑HÎÎfi⁄_‘ »ı. ÏËÁÎ⁄ ’Òfl˘ ◊≥ √›Î ’»Ì »˘¿fl˘ ‹Î⁄Î’fiÌ ΩıÕı fiÎ Ω›. “±ÎHÎı ‹Îv_ ±’‹Îfi ¿›Ù !” ‹ı· fiı »Î·. ±’‹Îfi ÷˘ √‚Ì
 2. 2. 268 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — Ï«_÷Î ◊‰Î ‹Î_Õı ¿ı Á‹Ωı ¿ı ¿Î›˝ ⁄√Õ‰Îfi_ »ı. ‰‘Îflı Ï«_÷Î fiÎ ◊Λ ÷˘ Á‹…‰_ ¿ı ¿Î›˝ ⁄√Õ‰Îfi_ fi◊Ì. Ï«_÷Î ¿Î›˝fiı ±‰fl˘‘¿ »ı. Ï«_÷Î◊Ì ÷˘ ‘_‘Îfiı ‹˘÷ ±Î‰ı. …ı «œ-µ÷fl ◊Λ ±ıfi_ fi΋ … ‘_‘˘, ’ÒflHÎ-√·fi »ı ±ı. ’ÒflHÎ ◊›_ ±ıfi_ √·fi ◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸ. ±Î ’ÒflHÎ-√·fi‹Î_ ±Î’HÎÌ ¿ÂÌ Ï‹·¿÷ fi◊Ì, ±fiı …ı ±Î’HÎÌ Ï‹·¿÷ »ı. ÷ı‹Î_◊Ì ¿Â_ … ’ÒflHÎ-√·fi ◊÷_ fi◊Ì ! ±ı‰˘ «˘A¬˘ T›‰ËÎfl »ı !! ±Î ÷‹ÎflÎ CÎfl‹Î_ ÷‹ÎflÎ_ ‰Ë-»˘¿flÎ_ ⁄‘Î_ … ’ÎÀ˝fiÁ˝ fiı ? ≠ë¿÷ν — Á¬-ÿ—¬fiÎ ¤˘√‰À΋Î_ ¬flÎ_. ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ÷‹ÎflÎ_ ⁄ˆflÌ-»˘¿flÎ_fiÎ ‰Î·Ì ¿Ëı‰Î±˘. ±ı¿·Î [6] ‰Î·Ì±ı ÂÎ ‹ÎÀı Ï«_÷Î ¿fl‰Ì ? ±fiı CÎflfiÎ_ ÷˘ ∂·À_ ¿Ëı »ı ¿ı ÷‹ı ‘_‘˘, ‘‹˝Á‹ı÷ ! ±‹ÎflÌ Ï«_÷Î fiÎ ¿fl¢. ≠ë¿÷ν — Ï«_÷Îfi_ V‰w’ Â_ »ı ? …LQ›Î I›Îflı ÷˘ Ë÷Ì fiËŸ fiı ∞‰fi Âıfiı ‹ÎÀı ‰’flΛÎ_ ! ±Î‰Ì ¿›Î_◊Ì? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‘_‘˘ Âıfiı ‹ÎÀı ¿fl˘ »˘ ? ÿÎÿÎlÌ — …ı‹ ⁄ÏK‘ ‰‘ı ÷ı‹ ⁄‚Î’˘ ‰‘ı. …LQ›Î I›Îflı ⁄ÏK‘ ˢ› »ı ? ‘_‘Î ‹ÎÀı ω«ÎflfiÌ …vfl »ı. ’HÎ ÷ıfiÌ ±Î√‚ √›Î ÷˘ ≠ë¿÷ν — ’ˆÁÎ ¿‹Î‰‰Î. ⁄√ÕÌ Ω›. ‘_‘Î ±_√ı ÿÁ-’_ÿfl Ï‹ÏfiÀ ω«Îfl‰Îfi_ ˢ› ’»Ì ±ı◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ’ˆÁÎ Âıfiı ‹ÎÀı ? ±Î√‚ Ω±˘ fiı ω«Îfl˘fiÎ ‰‚ «œ‰Î ‹Î_Õı ÷ı “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ”fiÌ ⁄ËÎfl √›_ ¿Ëı‰Î›, I›Îflı ÷ıfiı »˘ÕÌ ÿı…ı. ‘_‘ÎfiΠω«Îfl ÷˘ ±Î‰ı, ’HÎ ±ı ≠ë¿÷ν — ±ıfiÌ ¬⁄fl fi◊Ì. ω«Îfl‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊≥fiı ±ı ω«Îfl ·_⁄Λ ÷˘ ’»Ì ±ıfi_ K›Îfi ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿˘fiÎ …ı‰Ì ‰Î÷ »ı ? ‹ÎHÎÁ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ µI’Lfi ◊Λ fiı ÷ı◊Ì Ï«_÷Î ◊Λ, ±ı ⁄Ë fi¿ÁÎfi ¿flı. ±ıÏL…fi «·Î‰ «·Î‰ ¿flı, ’HÎ Âıfiı ‹ÎÀı ? ¿_≥ fiËŸ. ±ıÏL…fifi˘ ’|˘ fiÎ ±Î’ı ÷ıfiÎ …ı‰_ »ı. ∞‰fi Âıfiı ‹ÎÀı ∞‰‰Îfi_ »ı ? ¬Î·Ì ¿‹Î‰‰Î «Ò¿‰‰ÎfiÌ ÿÎfi÷‹Î_ «˘A¬Î_ flˢ ! ‹ÎÀı … ? ∞‰ ‹ÎhÎ Á¬fiı ¬˘‚ı »ı. Á‰˝ ÿ—¬˘◊Ì ‹„@÷ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ±ı ΩHΉΠ‹ÎÀı … ∞‰‰Îfi_ »ı. ≠ë¿÷ν — ‘_‘΋Î_ ⁄Ë ¬˘À √≥ »ı ÷˘ Â_ ¿fl_ ? ‘_‘˘ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ™ ¿ı ⁄Ì…˘ ¿fl_ ? ÿı‰_ ¬Ò⁄ ◊≥ √›_ »ı. ... ω«ÎflHÎÎ ¿fl‰ÎfiÌ, Ï«_÷Î fiËŸ ! ÿÎÿÎlÌ — w ⁄ΩflfiÌ ¬˘À ¿_≥ ¿Ïfl›ÎHÎÎfiÌ ÿ¿Îfi ¿Îœ›ı fiÎ ’ÒflÌ ≠ë¿÷ν — ‘_‘ÎfiÌ Ï«_÷Î ◊Λ »ı, ⁄Ë ±Õ«H΢ ±Î‰ı »ı. ◊Λ. ‘_‘΋Î_ √›ı·Ì ¬˘À ‘_‘΋Î_◊Ì … ’ÒflÌ ◊Λ, fi˘¿flÌ‹Î_◊Ì fiÎ ‰‚ı,
 3. 3. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 269 270 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 “¿˘LÀˇÎ@À”fiÌ ¬˘À ¿_≥ ’ÎfifiÌ ÿ¿Îfi◊Ì ‰‚ı ? …ı ⁄Ωfl‹Î_ CÎÎ ’Õ›˘ ‹Ëı· ÏfiflÎÂÎ ·ÎT›Î ‰√fl flËı fiËŸ. Á_ÁÎfl‹Î_ ‰Ì÷flÎ√ flËı‰_ ⁄Ë Ë˘› ÷ı ⁄Ωfl‹Î_ … CÎÎ w{Λ, I›Î_ … ±ıfiÌ ÿ‰Î ˢ›. ‹U¿ı· »ı. ±ı ÷˘ iÎÎfi¿‚Î fiı ⁄ÏK‘¿‚Î ±‹ÎflÌ …⁄fl…V÷ ˢ› ÷ı◊Ì flËı‰Î›. ±Î’HÎı ¤Î‰ ±ı¿ flά‰˘ ¿ı ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘≥ ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ ÿ—¬ fi ˢ. ±Î’HÎı ¤Î‰ ±ı¿ «˘A¬˘ flά‰˘ ¿ı ⁄‘_ … ÿı‰_ «Ò¿÷ı ¿fl‰_ CÎflοÌfiÎ ’HÎ Ïfi›‹ »ı ! »ı, ÷ı Ωı «˘A¬Ì ÿÎfi÷ ˢ› ÷˘ ÿı‰_ ⁄‘_ … ‹˘Õ_ ‰Ëı·_ «Ò¿÷ı ◊≥ Ω›. ·Z‹Ì ÷˘ ±Ï√›Îfl‹˘ ≠ÎHÎ »ı. ‹ÎÀı ¿˘≥fiÌ ·Z‹Ì ±Î’HÎÌ ’ÎÁı fiÎ ≠ë¿÷ν — ÿ¿Îfi‹Î_ CÎflο ±Î‰ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı Ë_ ÿ¿Îfi ‰Ëı·Ì ¬˘·_ flËı‰Ì Ωı≥±ı, ±Î’HÎÌ ·Z‹Ì ¿˘≥fiÌ ’ÎÁı flËı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ fiı ‹˘ÕÌ ⁄_‘ ¿fl_ »_, ÷ı ⁄flÎ⁄fl »ı fiı ? K›ı› Ïfifl_÷fl ±ı … flËı‰˘ Ωı≥±ı ¿ı ‹Îflı ’Î≥ ±ı ’Î≥ «Ò¿‰Ì ÿı‰Ì »ı, ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı CÎflοfiı ±Î¿Ê˝‰Î‰Î‚Î ¿˘HÎ ? ÷‹Îflı ÷˘ ÿ¿Îfi K›ı› ·Z΋Î_ flάÌfiı ’»Ì ÷‹ı ¬ı· ¬ı·˘. ¬ı· ¬ı·˘ ’HÎ ¬ı·ÎÕÌ fiÎ ·˘¿˘ …›Îflı ¬˘·÷Πˢ› ÷ı ÀÎ≥‹ ¬˘·‰Ì. ·˘¿˘ ÁÎ÷ ‰ÎB›ı ¬˘·÷Î ◊≥ …¢, ¬ı·ÎÕÌ ◊≥ √›Î ¿ı ÷‹ı ¬·ÎÁ ! ˢ› fiı ±Î’HÎı ÁÎÕÎfi‰ ‰ÎB›ı ¬˘·Ì±ı ÷ı ¬˘À_ ¿Ëı‰Î›. ·˘¿ …›Îflı ⁄_‘ ¿flı I›Îflı ±Î’HÎı › ⁄_‘ ¿flÌ CÎıfl …‰_. T›‰ËÎfl Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ·˘¿˘ ...Ωı¬‹ …ÎHÎÌ, Ïfi¤˝› flËı‰_ ! Â_ ¿flı »ı ÷ı …±˘. ·˘¿ ÁÒ≥ Ω› I›Îflı ÷‹ı › ÁÒ≥ Ω±˘. flÎ÷ı ⁄ı ‰ÎB›Î Á‘Ì ‹ËŸ C΋ÁÎHÎ ‹«ÎT›Î ¿flı ±ı ¿˘fiÎ …ı‰Ì ‰Î÷ ! …Q›Î ÿflı¿ ‘_‘Î µÿ›ó±V÷‰Î‚Πˢ› »ı. ‹E»fl ¬Ò⁄ ˢ› ÷˘ › ’»Ì ω«Îfl ¿fl˘ »˘ ¿ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’«Âı ? ±ıfi_ Œ‚ Á‰Îflı ‹‚Ì … ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CΉΠfiÎ ÿı ±fiı ⁄ı ˢ› ÷˘ › ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CΉΠfiÎ Ω› »ı fiı ? ±ı‰_ ‘_‘΋Î_ ⁄‘ı »ı. ÿı ! ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_. “Ëı ‹E»fl‹› ÿÏfi›Î ! ⁄ı … ¨CΉΠfi◊Ì ÿı÷Î ÷˘ ⁄‘Î … ±Î‰˘ fiı.” ±Î fiŒÎ-¬˘À ±ı ‹E»fl ¿Ëı‰Î›. ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, Ë‹HÎÎ_ ÿ¿Îfi‹Î_ CÎflÎ¿Ì Ï⁄·¿<· fi◊Ì ÷˘ Â_ ¿fl_ ? ¿Î›ÿ˘ ¿ı‰˘ flά‰˘ ? ⁄fi÷Î Á‘Ì ÿÏfl›Î‹Î_ ∂÷fl‰_ fiËŸ ! ’HÎ ∂÷fl‰Îfi˘ ≠Á_√ ±Î‰Ì √›˘ ÷˘ ’»Ì ÕflÌ fiËŸ. …›Î_ Á‘Ì ÕflÌ ÿÎÿÎlÌ — ±Î “≥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ” Ω› ±ıÀ·ı ÷‹ı “≥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ ¿›Îflı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ±S·ÎË ÷ıflı ’ÎÁ. ÷ı Õ›˘˝ ¿ı ±S·ÎË ¿ËıÂı Ω ±Î‰ı, ¿›Îflı ±Î‰ı”, ±ı‹ ¿fl˘ ÷˘ …·ÿÌ ±Î‰ı ? I›Î_ ÷‹ı Â_ ¿fl˘ »˘? ±˘Ï·›ÎfiÌ ’ÎÁı ! ¤√‰Îfifiı I›Î_ flıÁ¿˘Á˝ ¿ı ¿Î’ÕfiÌ ÿ¿Îfi‹Î_ Œıfl ≠ë¿÷ν — ±ı¿-⁄ı ‰Îfl Œ˘fi ¿fḻı ¿ı Ω÷ı ¿Ëı‰Î …≥±ı. fi◊Ì, ’HÎ ÷‹Îflı Ωı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ±Î Ωı¬‹‹Î_ fiÎ ∂÷fl¢. ±Î ÿÏfl›Î‹Î_ ’ıÃÎ ’»Ì fiÌ¿‚Ì …‰_ ÁÎfl_. ÿÎÿÎlÌ — Á˘ ‰Îfl Œ˘fi fiÎ ¿fl˘ ? ±‹ı ‘_‘˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fḻı ±ı ¬⁄fl »ı ? ‘_‘ÎfiÌ VÀÌ‹flfiı ≠ë¿÷ν — fiÎ. ÿÏfl›Î‹Î_ ÷fl÷Ì ‹Ò¿÷Î ’Ëı·Î_ ’ÒΩωϑ ¿flΉÌfiı VÀÌ‹flfiÎ ¿Îfi‹Î_ e_¿ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ·Î≥À √≥ I›Îflı ±Î’HÎı ÷˘ ÏfiflÎ_÷ı √Î÷Î Ë÷Î ‹Îfḻı, “÷Îflı …›Îflı ÕÒ⁄‰_ ˢ› I›Îflı ÕÒ⁄…ı, ±‹ÎflÌ ≥E»Î fi◊Ì.” ’»Ì fiı ’»Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰Ì fiı ? » ‹ÏËfiı ÕÒ⁄ı ¿ı ⁄ı ‰Êı˝ ÕÒ⁄ı I›Îflı ±‹ı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·≥ ·≥±ı ¿ı » ‹ÏËfiÎ ÷˘ «ÎS›_ ! ‰ı’Îfl ±ıÀ·ı ±Î ’Îfl ¿ı ’ı·ı ’Îfl. ±ÎÂÎfiÎ ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Ïfi—V’ÚË ◊‰_ ?
 4. 4. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 271 272 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — Ïfi—V’ÚË ◊‰_ ±ı › √fi˘ »ı fiı ÁV’ÚË ◊‰_ ÷ı › √fi˘ ±≠΋ÎÏHο’HÎı ¿Î‹ ¿fl¢ ÷˘ ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ ‹U¿ı·Ì±˘ ±Î‰Âı. »ı. ·Î≥À ±Î‰ı ÷˘ ÁÎfl_ ±ıÀ·_ ±Î’HÎı flά‰_, ÁV’ÚË-Ïfi—V’ÚË flËı‰Îfi_ ≠΋ÎÏHο÷ÎfiÌ ‹U¿ı·Ì±˘‹Î_◊Ì ÷˘ »^ÀÌ …‰ÎÂı, ’HÎ ±≠΋ÎÏHο÷΋Î_◊Ì ¿èÎ_ »ı. CÎflο ±Î‰ı ÷˘ ÁÎfl_ ±ıÀ·_ flά‰_, ’»Ì µ‘΋ΠfiÎ fiά‰Î. »^À‰_ ¤Îflı »ı. ≠΋ÎÏHο÷Î ±ı ÷˘ ¤√‰Îfifi_ ‹˘À_ “·Î›ÁLÁ” »ı, ±ıfi_ “flıB›·ÎÏflÀÌ” ±fiı ¤Î‰ fiÎ ⁄√ÎÕ‰˘, ±ı “flÌ·ıÏÀ‰” ’flÊÎ◊˝ »ı. CÎflο ¿˘≥ fi΋ fiÎ ÿı. ÷‹fiı ±ı “·Î›ÁLÁ” ŒÎÕÌ fiά‰Îfi˘ ω«Îfl ◊Λ fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ±¿‚Ή_ fiËŸ fiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ CÎflοfiÎ_ {˘·ı{˘·Î_ ±Î‰ı »ı ? I›Îflı ⁄‘Î_fiı Á_÷˘Ê ±Î’‰˘. ±Î ÷˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ CÎflο fiÎ ±Î‰ı ÷˘ fi˘¿fl˘fiı Âıà ÀˆÕ¿Î› ÀˆÕ¿Î› ¿flı ! ÷ı ±Î’HÎı ÷ıfiÌ …B›Î±ı ˢ≥±ı ÷˘ ... fiŒÎ-¬˘Àı, ËÊ˝-¢¿ ¢ ? Â_ ◊Λ ? ±ı Ï⁄«Îfl˘ fi˘¿flÌ ¿fl‰Î ±Î‰ı fiı ÷‹ı ÷ıfiı ÀˆÕ¿Î‰˘, ÷˘ ±ı ‰ıfl ⁄Î_‘Ìfiı ÁËfi ¿flÌ ·ı. fi˘¿flfiı ÀˆÕ¿Î‰‰_ fiËŸ, ±ı › ‹ÎHÎÁΩ÷ »ı. ‘_‘΋Î_ ‹fi ⁄√Õı ÷˘ › fiŒ˘ 66,616 ◊Âı fiı ‹fi fiÎ ⁄√Õı ±ıfiı CÎıfl Ï⁄«ÎflÎfiı ÿ—¬ fiı ±ËŸ ÷‹ı Âıà ◊≥fiı ÀˆÕ¿Î‰˘ ÷ı ±ı Ï⁄«Îfl˘ ÷˘ › fiŒ˘ 66,616 flËıÂı, ÷˘ ¿›˘ ‘_‘˘ ¿fl‰˘ ? ¿›Î_ Ω› ! Ï⁄«ÎflÎ µ’fl …flο ÿ›Î¤Î‰ ÷˘ flά˘ fiı ! ±‹Îflı ‹˘ÀÎ ‘_‘Î «Î·ı, ’HÎ ‘_‘Îfi˘ ¿Î√‚ “±‹ÎflÌ” µ’fl fiÎ ±Î ÷˘ CÎflο ±Î‰ı ÷˘ ÂÎ_Ï÷◊Ì ≠ı‹◊Ì ÷ıfiı ‹Î· ±Î’‰Îfi˘. ±Î‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‘_‘Îfi˘ fiŒ˘ ‘_‘Î ¬Î÷ı ±fiı ‘_‘ÎfiÌ ¬˘À ’HÎ ‘_‘Î ¬Î÷ı CÎflο fiΠˢ› I›Îflı ¤√‰Îfifi_ fi΋ ·ı‰Îfi_. ±Î ÷˘ CÎflο fiΠˢ› … ±‹ı fiά̱ı. CÎfl‹Î_ ÷˘ Ë_ fi˘¿flÌ ¿fl÷˘ ˢ¨ fiı …ı ’√Îfl ‹‚ı I›Îflı ±Î‹ …±ı fiı ÷ı‹ …±ı. ‹ËŸ ±¿‚ΛΠ¿flı, “±Î…ı ¬«˘˝ ‹Î◊ı ÷ıÀ·Î … ’ˆÁÎ ’ıÁ‰Î ÿı‰ÎfiÎ. ⁄οÌfi˘ fiŒ˘ ÷ı ‘_‘Îfi˘ fiı ¬˘À ÷ı › ’ÕÂı. ±ÎÀ·Ì fi¿ÁÎfiÌ √≥” ±ı «yfl «·Î‰ı, Ï«ÕΛ ±fiı fi˘¿flfiı ‘_‘Î ¬Î÷ı. ÀˆÕ¿Î‰ı › ¬fl˘. ±Î‹ ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi ¿›Î˝ ¿flı ! CÎflο ±Î‰ı fiÎHÎÎ_fi˘ ⁄˘Ωı flά‰Î …ı‰˘ fi◊Ì. ⁄ıL¿‹Î_ …‹Î ◊›Î ±ıÀ·ı ËΠ»ı ÷ı › “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ÏËÁÎ⁄◊Ì …ı CÎflο ±Î‰‰Îfi˘ ˢ› ±ı … ±Î‰ı ¿›Ù fiı, ÷˘ Ω› ±ıÀ·ı ÿ—¬ ◊Λ. ±Î …√÷‹Î_ ¿Â_ … ËΠ¿fl‰Î …ı‰_ »ı, ±ı‹Î_ ‹ËŸ «yfl fiÎ «·Î‰ÌÂ. ÿ¿Îfi‹Î_ CÎflο ±Î‰ı ÷˘ ’ˆÁÎfiÌ fi◊Ì ¿ÎflHÎ ¿ı “ÀıQ’flflÌ” »ı. ±Î’-·ı ¿fl‰ÎfiÌ, ’HÎ ¿ÊΛ fiËŸ ‰Î’fl‰ÎfiÎ, ’ÀΉÌfiı ¿Î‹ ¿fl‰Îfi_. ±Î ’J◊fl fiÌ«ı ËÎ◊ ±Î‰Ì Ω› ÷˘ Ë◊˘Õ˘ ‹Îfl˘ ? fiÎ, I›Î_ ÷˘ ÿ⁄Î≥ ‘_‘΋Î_ ÏË÷ÎÏË÷ ! Ω› ÷˘ ’ÀΉÌfiı ¿ÎœÌ ·ı‰ÎfiÎ. ±ı‹Î_ ¿ÊΛ ‰Î’flı ÷˘ ‰ıfl ⁄_‘Λ fiı ±ı¿ ‰ıfl‹Î_◊Ì ±fi_÷ ∂¤Î_ ◊Λ. ±Î ‰ıfl◊Ì … …√÷ ∂¤_ »ı, ±ı … ‘_‘˘ ¿›˘ ÁÎfl˘ ¿ı …ı‹Î_ ÏË_ÁÎ fiÎ Á‹Î÷Ì Ë˘›, ¿˘≥fiı ±Î’HÎÎ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ »ı. ‘_‘Î◊Ì ÿ—¬ fiÎ ◊Λ. ±Î ÷˘ ÿÎHÎΉ΂Îfi˘ ‘_‘˘ ˢ› ÷ı Âıfl‹Î_◊Ì ◊˘Õ_ ¿ÎœÌ ·ı. ±Î…¿Î· ÷˘ ¤ı‚Áı‚ ¿fl‰Îfi_ ÂÌA›Î »ı. ÷ı‹Î_ › ¬Î‰ÎfiÌ ≠΋ÎÏHο÷Î, ¤√‰Îfifi_ ·Î›ÁLÁ ! ‰V÷±˘‹Î_ ¤ı‚Áı‚ ¿flı ÷ı …fiΉfl‹Î_ «Îfl ’√‹Î_ …≥Â. «Îfl’√˘ ◊Λ ’»Ì ’Õı ÷˘ fiËŸ fiı ? ‰ı’Îfl‹Î_ ‘‹˝ flάΩı, fiËŸ ÷˘ ±‘‹˝ ’ıÁÌ …Âı. ≠ë¿÷ν — ±Î…¿Î· ≠΋ÎÏHο’HÎı ‘_‘˘ ¿fl‰Î Ω› ÷˘ ‰‘Îflı ‹U¿ı·Ì ±Î‰ı, ±ı ¿ı‹ ±ı‹? ≠ë¿÷ν — ˉı ‘_‘˘ ¿ıÀ·˘ ‰‘Îfl‰˘ Ωı≥±ı ? ÿÎÿÎlÌ — ≠΋ÎÏHο’HÎı ¿Î‹ ¿›˝ ÷˘ ±ı¿ … ‹U¿ı·Ì ±Î‰ı, ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — ‘_‘˘ ±ıÀ·˘ ¿fl‰˘ ¿ı ÏfiflÎ_÷ ¨CÎ ±Î‰ı, ±Î’HÎı …›Îflı
 5. 5. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 273 ¬ÁıՉΠ‘Îfḻı I›Îflı ±ı ¬ÁıÕÌ Â¿Î› ±ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı …ı ±Î‰÷Ì fiΠˢ› ÷ı µ’ÎÏ‘fiı ⁄˘·Î‰‰ÎfiÌ fiËŸ. T›Î…fi˘ ‰Î_‘˘ ?! ≠ë¿÷ν — ÂÎj΋Î_ T›Î… ·ı‰Îfi˘ ÏfiÊı‘ fi◊Ì fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ_ ÂÎj΢±ı T›Î…fi˘ ‰Î_‘˘ µÃÎT›˘ fi◊Ì, ’HÎ T›Î…¬Îµ ◊›˘ ÷ı fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ »ı. Á΋Îfiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì T›Î… ·ı‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ¿fl¿Áfl, ÷˘ “fi˘⁄·” flά‰Ì ! [7] CÎfl‹Î_ ¿fl¿Áfl ¿ı‰Ì Ωı≥±ı ? ⁄ËÎfl ¬flÎ⁄ fiÎ ÿı¬Î› fiı ¿fl¿Áfl ˢ‰Ì Ωı≥±ı. ¿fl¿Áfl flÁ˘Õ΋Î_ ’ıÁ‰Ì fiÎ Ωı≥±ı, µÿÎfl µ’flÌfi˘ T›‰ËÎfl ! ¿fl¿Áfl ˢ‰Ì Ωı≥±ı. flÁ˘Õ΋Î_ ¿fl¿Áfl ’ıÁı ÷˘ ‹fi ⁄√ÕÌ Ω›, ¿˘≥ ‹Ëı‹Îfi ±Î‰ı ÷˘ › ‹fi ⁄√ÕÌ Ω› ¿ı «˘¬Î ‰’flÎ≥ …Âı ! ¿˘≥ ⁄Ë “±LÕflËıLÕ”fiÌ ÷˘ flZÎÎ ¿fl‰ÎfiÌ ! ·ÎŒ˘ ˢ› ÷ıfiı ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı “fi˘⁄·” ¿fl¿Áfl ¿fl˘. ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, Âıà ‹ÎflÎ◊Ì ⁄Ë ¿Î‹ ·ı »ı fiı ’√Îfl ◊˘Õ˘ ±Î’ı vvvvv »ı fiı µ’fl◊Ì ÀˆÕ¿Î‰ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ÏËLÿV÷ÎfifiÎ ÂıÏÛΠ÷ı ‰Ëfiı ˵ »ı÷flı. ’HÎ »ı‰Àı fifiÎ‹Ì ¿Îœı »ı I›Îflı ÷˘ ±ı … »ı÷flΛ »ı. ÏËLÿV÷ÎfifiÎ ÂıÏÛα˘ fi˘¿flfi_ ÷ı· ¿Îœ ¿Îœ ¿flı, …_’Ìfiı ¬Î‰Î › fiÎ ÿı, fi˘¿flfiÎ ’√Îfl ¿Î’Ì ·ı. ’ı·Î ≥L¿‹ÀıZΉ΂Π¿Î’Ì ·ı, I›Îflı I›Î_ ÁÌ‘Î ◊Λ, ’HÎ ±Î… ÷˘ ≥L¿‹ÀıZΉ΂Îfi_ › ±Î ·˘¿˘ ¿Î’Ì ·ı »ı ! …√÷ ÷˘ M›ÎÿÎfiı, “±LÕflËıLÕ”fiı ÀˆÕ¿Î‰ı ±ı‰_ »ı. ±S›Î, ÁÎËı⁄fiı ÀˆÕ¿Î‰fiı, I›Î_ ±Î’b_ ∞÷ı·_ ¿Î‹fi_ ! …√÷fi˘ ±Î‰˘ T›‰ËÎfl »ı. …›Îflı ¤√‰Îfiı ±ı¿ … T›‰ËÎfl ¿è΢ Ë÷˘ ¿ı ÷ÎflÎ “±LÕfl”‹Î_ …ı ±ÎT›Î ÷ı‹fi_ flZÎHÎ ¿fl…ı. “±LÕflËıLÕ”fi_ flZÎHÎ ¿flı ÷ı ¤√‰Îfi ◊›ı·Î. Ë_ fiÎfi˘ Ë÷˘ I›Îfl◊Ì … “±LÕflËıLÕ”fi_ flZÎHÎ ¿fl÷˘.
 6. 6. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 275 276 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ±I›Îflı ±ËŸ ¿˘≥ fi˘¿fl «ÎfiÌ Àˇı ·≥fiı ±Î‰ı fiı ÷ı ’ÕÌ Ω› …‰Î⁄ÿÎflÌ »ı, Ωı ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î Á΋ı ±Î‰ı fiı ÷‹ı ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î ◊α˘ ±ıÀ·ı Âıà ±ıfiı ÀˆÕ¿Î‰ı ¿ı “÷ÎflÎ ËÎ◊ ¤Î_√·Î »ı. ÿı¬Î÷_ fi◊Ì ?” ˉı ÷˘ ¬fl_, ’HÎ I›Î_ ÷˘ ⁄‘_ ±Î’Ì ÿ˘ »˘ fiı ? fi⁄‚Î Á΋ı Á⁄‚ ◊α˘ ±ı ÷˘ fi˘¿fl flè΢ Ï⁄«Îfl˘. ¬flı¬fl fi˘¿fl ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ¿Â_ ÷˘Õı fiËŸ, ÷ı‹Î_ Â_ ? Á⁄‚ ◊≥fiı fi⁄‚Î Á΋ı fi⁄‚Î ◊α˘ ÷˘ ¬fl_. ±ı ÷˘ “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ”◊Ì ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı fi˘¿flı ÷˘Õ›˘. ¬flı¬fl ÷˘ÕfiÎfl˘ ±Î ±˘ÏŒÁfl˘ CÎıfl ⁄ˆflÌ ΩıÕı ·œÌfiı ±Î‰ı fiı ±˘ÏŒÁ‹Î_ ⁄ÌΩı »ı. ˉı I›Î_ Ï⁄fi√fiı√Îflfiı √fiı√Îfl ÃflΉı »ı, fi˘¿fl ’»Ì ±ıfi_ “±ÎÏÁVÀLÀ”fi_ ÷ı· ¿Îœı ! ±S›Î, “±ÎÏÁVÀLÀ” ÷˘ ¬˘ÀÌ ÁËÌ ¿flΉÌfiı Œ‚ ±Î’ı »ı, ¿˘≥’HÎ ±‰÷Îfl‹Î_. ·¥ …Âı ÷˘ ÷ÎflÌ ÂÌ ‰·ı ◊Âı ? “±ÎÏÁVÀLÀ”fiÌ ÷˘ ¬ÎÁ …wfl. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı ‰¬÷ı ÷˘ÕfiÎfl ¿˘HΠˢ≥ ¿ı ? ±‹ı “±ÎÏÁVÀLÀ”fiı ⁄Ë ÁΫ‰Ì±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÎ ·Ì‘ı ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±‹ı “iÎÎfi” ±Î’̱ı »Ì±ı ÷ı ‰¬÷ı ⁄‘Î ¬·ÎÁÎ ±Î’HÎ_ «Î·ı »ı. ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ Áω˝Á‹Î_ ÂıÃfiı ±Î√‚ ·Î‰‰Î ’˘÷Îfiı ±Î’Ì ÿ≥±ı »Ì±ı, ±Î ÷˘ÕfiÎfl ¿˘HÎ ? «·Î‰fiÎfl ¿˘HÎ ±ı ⁄‘_ … ÕÎèÎÎ ÿı¬ÎÕı. Âıà ¿Ëı 20 À¿Î ·ı…ı. I›Îflı Âıà ±Î√‚ ÕÎèÎÎ ÿı¬Î‰Î “Á˘S‰” ¿flÌ ±Î’̱ı »Ì±ı. ˉı I›Î_ ¬flÌ flÌ÷ı Â_ ¿fl‰_ Ωı≥±ı? 25 À¿Î ·ı. ±Î ÂÎ ËÎfl ’Î’fiÎ_ ’˘À·Î_ ⁄Î_‘ı »ı ! ¤˛Î_Ï÷‹Î_ › Â_ ±‰·_⁄fi ·ı‰_ Ωı≥±ı ? fi˘¿fl ÷˘ “ÏÁLÁÌ›fl” »ı, ±ı vvvvv ÷˘Õı ±ı‰˘ fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — √‹ı ÷ıÀ·˘ “ÏÁLÁÌ›fl” ˢ› ’HÎ fi˘¿flfiÎ ËÎ◊ı ÷ÒÀÌ √›_ ÷˘ ’fl˘ZÎ flÌ÷ı ±ı …‰Î⁄ÿÎfl fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — ¬fl˘, …‰Î⁄ÿÎfl ! ’HÎ ±Î’HÎı ¿ıÀ·˘ …‰Î⁄ÿÎfl »ı ÷ı ΩHΉ_ Ωı≥±ı. ±Î’HÎı ’Ëı·Î‹Î_ ’Ëı·_ ÷ıfiı ’Ò»‰_ Ωı≥±ı ¿ı, “÷_ ÿÎ{›˘ ÷˘ fi◊Ì fiı ?” ÿÎ{›˘ ˢ› ÷˘ ÿ‰Î «˘’Õ‰Ì. ’»Ì ‘Ì‹ı flËÌfiı ¿Ëı‰_ ¿ı µ÷Ή‚ı fiÎ «Î·Ì ˉı◊Ì. ÁkÎÎfi˘ ÿw’›˘√, ÷˘... ±Î ÷˘ ÁkÎΉ΂˘ ËÎ◊ fiÌ«ıfiÎfiı ¿«Õ ¿«Õ ¿flı »ı. …ı ÁkÎÎfi˘ ÿw’›˘√ ¿flı »ı ÷ı ÁkÎÎ Ω› fiı µ’fl◊Ì ‹Îfi‰ ±‰÷Îfl fi ±Î‰ı. ±ı¿ ¿·Î¿ … Ωı ±Î’HÎÌ ÁkÎ΋Î_ ±Î‰ı·Î ‹ÎHÎÁfiı ÀˆÕ¿Î‰Ì±ı ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ìfi_ ±Î›W› ⁄_‘Î≥ Ω›. Á΋Ής›Îfiı ÀˆÕ¿Î‰ı ÷˘ …ÿ_ »ı. ≠ë¿÷ν — Á΋˘ ‰Î_¿˘ ˢ› ÷˘ …ı‰Î ÁÎ◊ı ÷ı‰Î fiÎ ◊‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ‹Ì T›Ï@÷fi_ ±Î’HÎı fiÎ Ωı‰_ Ωı≥±ı, ±ı ±ıfiÌ
 7. 7. 278 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ±fiı “◊Õ˝ ¿·ÎÁ”fiÌ …ÿÌ, ⁄‘Î “¿·ÎÁ”÷˘ ¬flÎ fiı ? ±ıÀ·ı ⁄‘Ì … ÷ˆ›Îfḻ˘ ÁÎ◊ı ÷‹ı ±ÎT›Î »˘, ÷˘ ’»Ì ËΛ-±…_’˘ ÂÎfiÎ ËÎfl ¿fl˘ »˘ ? …ıfiÎ “√ıVÀ” ˢ≥±ı I›Î_ ±Î√‚ ωfi› ¿ı‰˘ ˢ‰˘ Ωı≥±ı ? Ë_ ÷‹Îflı I›Î_ √ıVÀ ◊›˘ ÷˘ ‹Îflı “√ıVÀ” ÷flÌ¿ıfi˘ ωfi› fiÎ flά‰˘ Ωı≥±ı ? ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “÷‹Îflı ±ËŸ fi◊Ì ÁÒ‰Îfi_, I›Î_ ÁÒ‰Îfi_ »ı.” ÷˘ ‹Îflı I›Î_ ÁÒ≥ …‰_ Ωı≥±ı. ⁄ı ‰Î√ı …‹‰Îfi_ ±Î‰ı ÷˘ › ÂÎ_Ï÷◊Ì …‹Ì ·ı‰_ Ωı≥±ı. …ı ‹Ò¿ı ÷ı ÏfiflÎ_÷ı …‹Ì ·ı‰_ ’Õı, I›Î_ ⁄Ò‹ ’ÕΛ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı “√ıVÀ” »_. ÷ı ˉı “√ıVÀ” flÁ˘Õ΋Î_ …≥fiı ¿œÌ ˷Ή‰Î Ω› ÷˘ ¿ı‰_ ¿Ëı‰Î› ? CÎfl‹Î_ Õ¬˘ ¿fl‰Î Ω› ÷˘ ÷‹fiı ¿˘HÎ ∂¤_ flάı ? [8] ÷fiı ⁄ÎÁ_ÿÌ ◊΂̋Î_ ‹Ò¿ı ÷˘ ÷ı ¬Î≥ ·ı…ı. I›Î_ ±ı‹ fiÎ ¿Ëı÷˘ ¿ı “±‹ı √Y›_ fi◊Ì ¬Î÷Î.” …ıÀ· ’ÌflÁı ±ıÀ·_ ÏfiflÎ_÷ı ¬Î…ı, ¬Îv_ ’ÌflÁı ÷˘ ¿ÿfl÷fiı I›Î_ “√ıVÀ” ! ¬Îv_ ¬Î…ı. ⁄Ë fiÎ ¤Î‰ı ÷˘ ◊˘Õ_ ¬Î…ı, ’HÎ ¬Î…ı ! “√ıVÀ”fiÎ ⁄‘Î ¿Î›ÿÎ ’΂…ı. “√ıVÀ”fiı flÎ√¶ıÊ ¿fl‰ÎfiÎ fiΠˢ› “√ıVÀ” flÎ√¶ıÊ ¿flÌ Â¿ı ? ±ı ÷˘ ωfi›‹Î_ … flËı fiı ? ¿ÿfl÷, …L‹◊Ì … ÏË÷¿ÎflÌ ! ±‹ı ÷˘ “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı … flË̱ı, ±‹Îflı ⁄‘Ì … «Ì…-‰V÷ ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ …ı ∞‰‹ÎhÎ »ı ÷ı ¿<ÿfl÷fiÎ “√ıVÀ” »ı, ÿflı¿ «Ì… ±Î‰ı. …ıfiı I›Î_ “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı flèÎÎ_ ˢ≥±ı ÷ıfiı ËıflÎfi fiËŸ ¿fl‰ÎfiÎ_. ¿<ÿfl÷ ÷‹fiı ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷ˆ›Îfl ¿flÌfiı ±Î’ı »ı. ±Î ÷˘ ÷‹fiı ¿œÎ’˘- ±‹Îflı ⁄‘Ì … «Ì… CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ±Î‰ı, Á_¤Îfl÷Î_ … ±Î‰ı ±fiı fi ±Î‰ı ±…_’˘, ¿œÎ’˘-±…_’˘ flèÎÎ ¿flı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î Á‹…HÎ fi◊Ì, ±fiı ÷˘ ±‹fiı ‰Î_‘˘ › fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı I›Î_ “√ıVÀ” ◊›Î »Ì±ı. ¿˘fiı I›Î_ ? ±ı‰_ ·Î√ı »ı ¿ı “Ë_ ¿fl_ »_.” ±Î ¤˛Î_Ï÷ »ı. ⁄Î¿Ì ¿˘≥◊Ì ±ÎÀ·_ › ◊≥ ¿<ÿfl÷fiı CÎıfl ! ¿<ÿfl÷fiÌ ‹fl∞ fiΠˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î’HÎΠ¿÷_ fi◊Ì. ÏË÷‹Î_ »ı ±fiı ‹fl∞ ±ıfiÌ Ë˘› ÷˘ › ±Î’HÎÎ ÏË÷‹Î_ »ı. ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ¿fl‰ÎfiÌ ÁkÎΠˢ› ÷˘ ±ı¿ ⁄Î… ÿÎœÌ ∂√ı fiı ±ı¿ ⁄Î… fiÎ ±ËŸ …L‹ ◊÷Î ’Ëı·Î_, ±Î’HÎı ⁄ËÎfl ±Î‰‰ÎfiÎ ◊›Î ÷ı ’Ëı·Î_ ∂√ı ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fḻı ? ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ¿fl‰Îfi_ ˢ÷ ÷˘ ⁄‘_ ·˘¿˘ ⁄‘Ì … ÷ˆ›Îfḻ˘ ¿flÌ flάı »ı ? ¤√‰ÎfifiÌ Á‰ÎflÌ ±Î‰Ì flËÌ √˘ÀÎÏ‚›_ … ◊Î÷. ±Î ÷˘ ¿<ÿfl÷fiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı. ±ıfiÌ ¿›Î_› ¤Ò· fi◊Ì »ı ! …L‹÷Î ’Ëı·Î_ ⁄΂¿fiı Ï«_÷Î ¿fl‰Ì ’Õı »ı ¿ı ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î ’»Ì ˢ÷Ì, ⁄‘_ … ’K‘Ï÷Áflfi_ ˢ›. …±˘ «Î‰‰ÎfiÎ ÿÎ_÷ …ÿÎ, »˘·‰ÎfiÎ ‹ÎflÎ ÿÒ‘fi_ Â_ ◊Âı ? ±ı ÷˘ ÿÒ‘fiÌ ¿>_Õ̱˘ ⁄‘_… ÷ˆ›Îfl ˢ› »ı ! ÿÎ_÷ …ÿÎ, ¬ÎÏHΛΠÿÎ_÷ …ÿÎ. …±˘, ¿ı‰Ì ÁflÁ √˘Ã‰HÎÌ »ı ! …L‹÷Î_ Õ˘@Àfl˘, ÿΛH΢ › ÷ˆ›Îfl ˢ›, ±fiı ÿΛHÎ fiΠˢ› ÷˘ »ı‰Àı ‰Î‚_ÿÎHÎÌ … ±Î¬_ ÂflÌfl ‹‚ı »ı, ËÎ◊, ’√, fiο, ¿Îfi, ±Î_¬˘ ⁄‘_ … ‹‚ı, ’HÎ › ˢ› »ı. ’HÎ ¿_≥¿fiÌ ¿_≥¿ ÷ˆ›ÎflÌ ÷˘ ˢ› …, ’»Ì …ı‰Î “√ıVÀ” ‹˘œÎ‹Î_ ËÎ◊ fiά˘ ÷˘ ÿÎ_÷ fiÎ ‹‚ı·Î ˢ› I›Îflı ¿_≥ ¤Ò· ◊≥ √≥ ˢ› ! “ŒVÀ˝ ¿·ÎÁ”fiÎ_ ˢ› ÷ıfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ …ÿÌ, “Áı¿LÕ ¿·ÎÁ”fiÌ …ÿÌ ËÂı ¿<ÿfl÷fiÌ ? fiÎ, ¿<ÿfl÷ ΩHÎı ¿ı …L‹Ìfiı ÷fl÷ ±ıfiı ÿÒ‘ ’̉Îfi_ »ı,
 8. 8. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 279 280 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ⁄ÌΩı ¬˘flο ’«ı fiËŸ, ‹Îfi_ ÿÒ‘ ’̉Îfi_ »ı ÷˘ ÿÎ_÷ ±Î’ÌÂ_ ÷˘ ±ı …. ¬flÌ flÌ÷ı ÷˘ ÷ı › ÷ÎflÌ Œfl… fi◊Ì. ¿<ÿfl÷ ÷ÎflÌ ’ÎÁı ±ı ’HÎ ⁄«¿<_ ¤flÌ ·ıÂı ! …±˘ ¿ı‰Ì Á_ÿfl √˘Ã‰HÎÌ ¿flı·Ì »ı ! …ı‹ …ı‹ …wfl ¿flΉÕΉı »ı. ’HÎ ±Î√‚ Ωı÷˘ fi◊Ì fiı Õ¬˘ ¿flı »ı. ¿<ÿfl÷ ÷˘ ±ı‰Ì ’Õı ÷ı‹ ÿÎ_÷ ±Î‰ı »ı. ’Ëı·Î_ «Îfl ±Î‰ı ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ⁄ÌΩ ±Î‰ı, ÁflÁ »ı ! ±Î ±_ÿfl ±ÎÀ·_ ‹˘À_ ¿Îfl¬Îfi_ «Î·ı »ı ÷˘ ⁄ËÎfl fiËŸ ±fiı ±Î CΈÏÕ›Îfiı ÿÎ_÷ ’ÕÌ Ω› ÷˘ ’λΠfiÎ ±Î‰ı ! «Î·ı ? ⁄ËÎfl ÷˘ ¿Â_ «·Î‰‰Îfi_ »ı … fiËŸ. Â_ «·Î‰‰Îfi_ »ı ? ¿<ÿfl÷ ⁄‘Ì … flÌ÷ı flZÎHÎ ¿flı »ı, flÎΩfiÌ ’ıÃı flάı »ı. ’HÎ ≠ë¿÷ν — ¿˘≥ ∞‰ ¨‘_ ¿flı ÷˘ ÷ı › ±ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ fi◊Ì ? ±yfl‹Ìfiı flËı÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ ÷ı Â_ ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÁkÎÎ fi◊Ì, ’HÎ ¨‘_ ◊Λ ±ı‰_ › fi◊Ì, ’HÎ ±ıHÎı ’HÎ Õ¬·Î‹HÎ◊Ì ÿ—¬ ‰Ë˘›ÎÙ ! ±‰‚Î-Á‰‚Î ¤Î‰ ¿›Î˝ ÷ı◊Ì ±Î ¨‘_ ◊≥ √›_. ’˘÷ı ¿<ÿfl÷fiÎ ±Î Á_«Î·fi‹Î_ Õ¬˘ ¿›˘˝ »ı, fiËŸ ÷˘ ±Î ¿Î√ÕÎ, ¿>÷flÎ_ ±Î …fiΉfl˘ flÎhÎı ËÎ_Õ‰˘ ’ıÀ‹Î_ fiάÌfiı ÁÒ≥ Ω› »ı fiı ? ’»Ì fiÁ¿˘flÎ_ ¿ı‰Î_ ? ÿ‰Î¬Îfi_ fiÎ Ωı≥±ı, ¿˘À˘˝ fiÎ Ωı≥±ı, ±ı ·˘¿˘ {CÎÕÎ ¿ı‰Î CÎflÕ-CÎflÕ ⁄˘·Î‰ı »ı ! ‹ıfl «yfl, ‹ËŸ ÷’ÎÁ ¿flfiı Â_ «Î·ı »ı ÷ı ! ’÷Î‰Ì ÿı »ı ? ⁄ı ±Î¬·Î±˘ ·œı, ¬Ò⁄ ·œı, ’HÎ ’»Ì »^À›Î ’»Ì I›Îflı ¿Ëı ¿ı, “±ı‹Î_ ‹Ì ¿Î› ¿fl_ ?” ±fiı ¿<ÿfl÷fi_ ¿ı‰_ »ı ? ’ıÀ‹Î_ ’Ϋ¿ ±ı ¿o¥ ¿˘À˝ ¬˘‚‰Î Ω› »ı ? ⁄Ì…ı ÿËÎÕı Ωı≥±ı ÷˘ ÏfiflÎ_÷ı ⁄_fiı Œfl÷Î flÁ, “⁄Î≥·” ’Õı »ı, ⁄Ì…_ ’Õı »ı, Á‰Îflı “O·Õ” “O·Õ”fiÌ …B›Î±ı, ˢ› ! ±fiı ±Î ±yfl‹Ì±˘fiı ¿˘À˘˝ ˢ›, ÿ‰Î¬ÎfiÎ_ ˢ› ÷˘ › ±ı “›Ïflfi” “›Ïflfi”fiÌ …B›Î±ı, “Á_ÕÎÁ” “Á_ÕÎÁ”fiÎ Ãı¿ÎHÎı ’ˢ_«Ì Ω› »ı. ÿ—¬Ì, ÿ—¬Ì fiı ÿ—¬Ì ! ±Î ·˘¿ fl˘… fl˘ÿHÎÎ_ flÕ÷Î_ ˢ›. ±Î‹fiı ¿ı‰Ì ’©Ï÷ÁflfiÌ Á_ÿfl T›‰V◊Î ¿flı·Ì »ı ! ¿<ÿfl÷ ¿ı‰Õ_ ‹˘À_ ±_ÿfl ¿Î‹ ±yfl‹Ì ¿Ëı‰Î› ¿ı Áyfl‹Ì ¿Ëı‰Î› ? ±Î «¿·˘, ¿Î⁄fl, ¿>÷flÎ_ ⁄‘Î_ ¿flı »ı ! Ωı Õ˘@Àflfiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±Î ±_ÿflfi_ ’«Î‰‰Îfi_ Á˘_M›_ ˢ› ¿ı‰Î_ w’΂Î_ ÿı¬Î› »ı ! ±ı ¿o¥ Ï›΂΋Î_ ‰ÁÎHÎ_ ¬Î÷Î_ ËÂı ? ±fiı ÷˘ ±ı ‹ÎHÎÁfiı ‹ÎflÌ fiάı ! ±_ÿflfi_ ’Ϋ¿flÁ fiά‰Îfi_, “⁄Î≥·” ±Î ±yfl‹Ì ‰ÁÎHÎ_ ¬Î≥fiı › w’΂Πÿı¬Î÷Î fi◊Ì, ¿ÿw’Î ÿı¬Î› »ı, fiά‰Îfi_, ⁄‘_ ÕΘ@Àflfiı Á˘_M›_ ˢ› ÷˘ ÕΘ@Àfl Â_ ¿flı ? ¤Ò¬ fi◊Ì ±Î ±Ë_¿Îfl fiı ·≥fiı w’΂˘ ‹ÎHÎÁı › ¿ÿw’˘ ÿı¬Î› »ı. ‹ÎÀı ¿_≥¿ ·Î√÷Ì ‹ÎÀı ±Î…ı …flÎ ’Ϋ¿ flÁ˘ ‰‘Îflı fiά‰Î ÿ˘. ˉı ¿<ÿfl÷fi˘ ¤Ò· flËı »ı, ±ı‰˘ ω«Îfl fiËŸ ¿fl‰Îfi˘ ? Ïfi›‹ ¿ı‰˘ »ı ¿ı ’Ϋ¿ flÁ˘ Ãıà ‹fl÷Î Á‘Ì ’ˢ_«Ì ‰‚ı ±ı‰Î ... ÷˘ › ¿ÿfl÷, ÁÿÎ ‹ÿÿı flËÌ ! ≠‹ÎHÎ◊Ì fiάı »ı. ˉı ±Î ÷ı ÿËÎÕı, flω‰Îflfiı ÿËÎÕı ’Ϋ¿ flÁ ‰‘Îflı fiÎ¬Ì ÿı ±ıÀ·ı ⁄‘‰Îflı ‹ËŸ Ï⁄·¿<· ’«ı … fiËŸ ! ⁄‘‰Îflfi_ ≠‹ÎHÎı ≠ë¿÷ν — ¤ flV÷ı …‰ÎfiΠω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı ’HÎ ÷ı À¿÷Î fi◊Ì › flω‰Îflı fiÎ¬Ì ÿÌ‘_ ! fiı ’λΠ±Â¤ ω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı, ÷ı Â_ »ı ? ¿<ÿfl÷fiÎ ËÎ◊‹Î_ ¿ı‰Ì ÁflÁ ⁄Î∞ »ı ! ±fiı ±ı¿ ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl Â_ »ı ? ±Î√‚ …‰_ ˢ› ÷˘ › ω«Îfl ¿Î‹ ‘_‘˘ ±ÎT›˘, ±fiı ÷ı › ‘_‘˘ ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ÷˘ fi◊Ì …. ÷‹ı ¬Î·Ì ¿flı »ı fiı ’λ‚ …‰_ ˢ› ÷˘ › ω«Îfl ¿Î‹ ¿flı »ı. ¬ÿÎ ÷flŒ …‰ÎfiÎ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »˘ ¿ı Ë_ ‘_‘˘ ¿v_ »_, ÷ı ¬˘ÀÌ ËΛ‰˘›, ËΛ‰˘› ¿fl˘ »˘ ! flV÷αı ±Î√‚ Ω±˘ »˘ fiı ’λΠ‰‚˘ »˘, ±ıfiÎ …ı‰_ ◊Λ »ı. ±ı¿ ÿÎÿfl◊Ì ÁıLÀˇ· Àı@ÁÌ‹Î_ …‰Îfi_ ◊›_ ÷ı ‹fi‹Î_ ±◊ÕÎÂı-±◊ÕÎÂı ¿flÌfiı ‹Î≥· ±Î√‚ Ω±˘ fiı ±ı¿ ‹Î≥· ’λ‚ Ω±˘, ±ı¿ ‹Î≥· ±Î√‚ ¤Õ¿Ì ‹flı. ±S›Î, ¿˘≥ ⁄Î’˘ › ±◊ÕΉÎfi˘ fi◊Ì, ÷_ ÷ÎflÌ ‹ı‚ı ±Î√‚ Ω±˘ fiı ’λΠ‰Î‚˘.... ω«Îfl ±ı¿ … Ω÷fiÎ flά‰Î ÁÎflÎ. ’λ‚ Ωı≥fiı «Î·. ÷ÎflÌ Œfl… ¿ıÀ·Ì ? ÷Îflı ±Î√‚ Ωı≥fiı «Î·‰Îfi_ ±ıÀ·_ …‰_ ±ıÀ·ı ’λ‚ …‰_ fiı ±Î√‚ …‰_ ±ıÀ·ı ±Î√‚ …‰_. ±Î√‚ …‰_
 9. 9. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 281 ˢ› ÷ıfiı › ¿<ÿfl÷ “ËıS’” ¿flı »ı fiı ’λ‚ …‰_ ˢ› ÷ıfiı › ¿<ÿfl÷ “ËıS’” ¿flı »ı. “fiı«fl” Â_ ¿Ëı »ı ? “±Î≥ ω· ËıS’ ›.” ÷Îflı …ı ¿Î‹ ¿fl‰_ ˢ›, «˘flÌ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ “±Î≥ ω· ËıS’ ›.” ¿<ÿfl÷fiÌ ÷˘ ⁄Ë ‹˘ÀÌ “ËıS’” »ı, ¿<ÿfl÷fiÌ “ËıS’”◊Ì ÷˘ ±Î ⁄‘_ «Î·ı »ı ! ’HÎ ÷_ fiyÌ fi◊Ì ¿fl÷˘ ¿ı ‹Îflı Â_ ¿fl‰_ »ı ? Ωı ÷_ fiyÌ ¿flı ÷˘ ¿<ÿfl÷ ÷fiı “ËıS’” ±Î’‰Î ÷ˆ›Îfl … »ı. “ŒVÀ˝ ÏÕÁÎ≥Õ” ¿ı ‹Îflı ±ÎÀ·_ ¿fl‰_ »ı, ’»Ì ÷ı Ïfiç›’Ò‰˝¿ Á‰ÎflfiÎ ’ˢfl‹Î_ ›Îÿ ¿fl‰_ Ωı≥±ı. ÷‹ÎflÎ Ïfiç›fiı ÷‹Îflı “ÏÁLÁÌ›fl” flËı‰_ Ωı≥±ı, ÷˘ ¿<ÿfl÷ ÷‹ÎflÌ ÷flŒıH΋Î_ “ËıS’” ¿flÂı. ÷‹ı ¿<ÿfl÷fiÎ “√ıVÀ” »˘. ±ıÀ·ı ‰Î÷fiı Á‹Ωı. ¿<ÿfl÷ ÷˘ “±Î≥ ω· ËıS’ ›” ¿Ëı »ı. ¤√‰Îfi ¿_≥ ÷‹fiı “ËıS’” ¿fl÷Î fi◊Ì. ¤√‰Îfi fi‰flÎ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ¿<ÿfl÷fiÌ ⁄‘Ì fl«fiÎ »ı ±fiı ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ¬Î·Ì ËÎ…flÌ◊Ì … fl«Î›ı·_ [9] »ı. ‹fiW›’HÎÎfiÌ Ï¿_‹÷ !! ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ¿<ÿfl÷fiÎ “√ıVÀ” ¿ı “’ÎÀ˝ ±˘Œ fiı«fl” »Ì±ı ? ÿÎÿÎlÌ — “’ÎÀ˝ ±˘Œ fiı«fl” ’HÎ ¬flÎ ±fiı “√ıVÀ” ’HÎ ¬flÎ. Ï¿_‹÷ ÷˘, ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ fiı ‹˘flÎÏ·ÀÌfiÌ ! ±Î’HÎı ’HÎ “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı flËı‰Îfi_ ’Á_ÿ ¿fḻı »Ì±ı. √‹ı I›Î_ ⁄ıÁ¢ ÷˘ › ÷‹fiı ˉΠ‹‚Ì flËıÂı, ’ÎHÎÌ ‹‚Ì flËıÂı. ±fiı ÷ı › “¡Ì ±˘Œ ±Î¬Î …√÷fi_ “⁄ı{‹ıLÀ”, “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±fiı “‹˘flÎÏ·ÀÌ” ⁄ı ¿˘VÀ” ! …ı ‰‘Îflı Ï¿_‹÷Ì »ı ÷ı “¡Ì ±˘Œ ¿˘VÀ” ‹‚Ì flËı »ı. ¿<ÿfl÷fiı … »ı, ±ı ⁄ı ÁÕÌ Ω› ÷˘ ⁄‘_ ’ÕÌ Ω›. ±Î ¿Î‚‹Î_ “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” …ıfiÌ Ï¿_‹÷ »ı ÷ıfiÌ ±Î ‹fiW›˘fiı Ï¿_‹÷ fi◊Ì. ±fiı …ıfiÌ ¿<ÿfl÷fiÌ ±fiı “‹˘flÎÏ·ÀÌ” ˢ› ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘À΋Î_ ‹˘À_ ‘fi ¿Ëı‰Î›. ’ÎÁı Ï¿_‹÷ fi◊Ì, (…ı‹ ¿ı ËÌflÎ) ÷ıfiÌ ±Î’HÎÎ ·˘¿˘fiı ⁄Ë Ï¿_‹÷ »ı. ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±ı œ√·ı œ√·Î Ë÷_, ’HΠˉı ±Î ·˘¿˘±ı ±ı ⁄‘_ Œ˘flıfi‹Î_ ±ı@Á’˘À˝ ¿flÌ ÿÌ‘_, ±fiı “Œ˘flıfi”◊Ì ⁄ÿ·Î‹Î_ Â_ “≥Q’˘À˝” ¿›Ù vvvvv ÷ı ÷‹ı ΩH΢ »˘ ? ÷ı ±Î “±ıÏÀ¿ıÀ”fiÎ ¤Ò÷Î_ ’ıÃÎ_ ! ±ıfiı ·Ì‘ı ±Î Ï⁄«ÎflÎ_fiı …_’ fi◊Ì flËı÷˘. ±Î’HÎı ±ı “±ıÏÀ¿ıÀ”fiÎ ¤Ò÷fiÌ ÂÌ …wfl »ı ? …ıfi΋Î_ fiÒfl fi◊Ì ÷ıfiÎ ‹ÎÀı ±ı »ı ±Î’HÎı ÷˘ ÷Ì◊Ù¿flÌ fiÒflfiÎ ·˘¿ »Ì±ı, ∑ÏÊ‹Ïfi±˘fiÎ_ Á_÷Îfi »Ì±ı ! ÷Îfl_ ŒÎÀı·_ ·Ò√Õ_ ˢ› ÷˘ › ÷Îfl_ fiÒfl ÷fiı ¿ËÌ ±Î’Âı ¿ı “÷_ ¿˘HÎ »ı ?” ≠ë¿÷ν — “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±fiı “‹˘flÎÏ·ÀÌ”fi˘ “±ı¿{ı@À” ±◊˝ Á‹Ω‰˘.
 10. 10. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 283 284 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — “‹˘flÎÏ·ÀÌ”fi˘ ±◊˝ Â_ ? ’˘÷ÎfiÎ Ëyfi_ ±fiı ÁË…ı ωfiÎ ¤√‰ÎfifiÎ ⁄Î’fiı › »^À¿˘ fi◊Ì ! ¿Î_ ÷˘ ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ‹˘ZÎı ‹‚Ì ±Î‰ı ÷ı ⁄‘_ … ¤˘√‰‰ÎfiÌ »^À. ±Î »ıS·Î‹Î_ »ıS·˘ Ω› ¿ı ¿Î_ ÷˘ ¤√‰Îfifi˘ Á_’ÒHν ωfl˘‘Ì ‹˘ZÎı Ω› !! ±ıÀ·ı Ë_ “‹˘flÎÏ·ÀÌ”fi˘ ±◊˝ »ı. “‹˘flÎÏ·ÀÌ” ÷˘ ⁄Ë √Òœ »ı, ±ıfiÎ ÷˘ ÂÎj΢fiÎ_ fiÎÿÎflfiı ÷˘ ÿı¬ÎÕ_ ¿ı Á˘ À¿Î “≥fiÏÁLÁÌ›fl” ◊≥ Ω, ’»Ì Ë_ ÷fiı ⁄Ì…_ ÂÎj΢ ·¬Î›. ’HÎ ±Î »ıS·Î ±◊˝ ’fl◊Ì ÷‹ı Á‹∞ Ω±˘. ÿı¬ÎÕ_ …ı ÷fiı Ãıà ·≥ …Âı. ⁄Ì…_ ’¿ÕΉ_ ÷˘ … ¿Î‹ ◊Λ, ¬Î·Ì “≥fiÏÁLÁÌ›fl” ◊≥ √›˘ ÷˘ ÷˘ fiÎ Ï…‰Î› ! ±fiı “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ÷˘ …ı ‹ÎHÎÁ ’Îfl¿Îfiı “ÏÁLÁÌ›fl” flËı÷˘ fi◊Ì ÷ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı “ÏÁLÁÌ›fl” flËı÷˘ fi◊Ì. ¿˘≥fiı VËı… ’HÎ vvvvv “≥fiÏÁLÁÌ›fl” fiÎ ◊‰_ Ωı≥±ı, ±ıfiÎ◊Ì ’˘÷ÎfiÌ “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ÷ÒÀı »ı. “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±fiı “‹˘flÎÏ·ÀÌ” ±Î ⁄ı ‰V÷±˘ ±Î ¿Î‚‹Î_ ˢ› ÷˘ ⁄Ë ◊≥ √›_. ±flı, ±ı¿ ˢ› ÷˘ › ÷ı Ãıà ‹˘ZÎı ·≥ Ω› ! ’HÎ ÷ıfiı ’¿ÕÌ ·ı‰ Ωı≥±ı, ±fiı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı …›Îflı …›Îflı ±Õ«HÎ ’Õı I›Îflı ±Î‰Ìfiı ¬·ÎÁÎ ¿flÌ …‰Î Ωı≥±ı ¿ı ±Î “‹˘flÎÏ·ÀÌ” »ı ›Î ±Î “‹˘flÎÏ·ÀÌ” fi◊Ì. “iÎÎfiÌ ’vÊ”fi˘ flÎ∞’˘ ±fiı “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±Î ⁄ıfiÎ √HÎοÎfl◊Ì ÷‹Î‹ ¿Î‹ ÁŒ‚ ◊Λ ÷ı‹ »ı ! “≥fiÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ”◊Ì › ‹˘ZÎ ! ¿˘≥ ‰ÌÁ À¿Î “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±fiı ±ı_ÁÌ À¿Î “≥fiÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ‰Î‚˘ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰ı fiı ’Ò»ı ¿ı, “‹Îflı ‹˘ZÎı …‰_ »ı fiı ‹Îfl΋Î_ ÷˘ ±Î ‹Î· »ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_?” I›Îflı Ë_ ±ıfiı ¿Ë_ ¿ı Á˘ À¿Î “≥fiÏÁLÁÌ›fl” ◊≥ Ω, ’»Ì Ë_ ÷fiı ⁄Ì…_ ÿı¬ÎÕ_ ¿ı …ı ÷fiı ‹˘ZÎı ·≥ …Âı. ±Î ±ı_ÂÌ À¿Îfi_ ÿı‰_ ±ı @›Îflı ¤fl’Î≥ ¿flÌ flËı ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±ı¿ ‰Îfl fiÎÿÎflÌ ¿Îœ. “iÎÎfiÌ ’vÊ”fi_ ±ı¿ … ‰Î@› ’¿Õı ÷˘ › ÷ı ‹˘ZÎı Ω›. ±Î¬Î “‰SÕ˝” ΩıÕı “≥fiÏÁLÁÌ›fl” flè΢ ËÂı ÷ıfi˘ ‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ±ı¿ ±ËŸ “ÏÁLÁÌ›fl” flè΢ ÷˘ ÷ı ÷fiı ‹˘ZÎı ·≥ …Âı ! Á˘ À¿Î “≥fiÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±ı ’HÎ ±ı¿ ‹˘À˘ √HÎ »ı, ±ı ‹˘ZÎı ·≥ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ¤√‰Îfifi˘ Á_’ÒHν ωfl˘‘Ì ◊≥ √›˘. ¤√‰ÎfifiΠωfl˘‘Ìfiı ÷ıÕÌ …‰Î
 11. 11. 286 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 »ı, ±ÎÏ‘, T›ÎÏ‘, µ’ÎÏ‘‹Î_ Á‹ÎÏ‘ flËı ÷ı‰_ »ı. ⁄ËÎfl ⁄‘˘ “Ïfl·ıÏÀ‰” T›‰ËÎfl »ı ±fiı ±Î ÷˘ “ÁΛLÁ” »ı. “ÁΛLÁ” ±ıÀ·ı “Ïfl›·” ! ±Îÿ½ T›‰ËÎfl◊Ì ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘≥fiı › ÿ—¬ fiÎ ◊Λ. ÷ıÀ·_ … Ωı‰Îfi_, »÷Î_ ’HÎ ±Î’HÎÎ ◊¿Ì ¿˘≥fiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰Îfi_, ±Î’HÎÎ◊Ì ¿_≥ ±ıfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ fiÎ …‰Î›. ±Î …ı T›‰ËÎfl‹Î_ ’ˆÁÎfiÌ ·ı‰Õ-ÿı‰Õ ‰√ıflı‹Î_ T›‰ËÎfl »ı ±ı ÷˘ Á΋ÎL› Ïfl‰Î… »ı, ÷ıfiı ±‹ı T›‰ËÎfl fi◊Ì ¿Ëı÷Î, ¿˘≥fiı › ÿ—¬ fiÎ ◊‰_ Ωı≥±ı ÷ı Ωı‰Îfi_ fiı ÿ—¬ ◊›_ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_ ÷ıfi_ fi΋ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ! ±‹Îfl˘ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ˢ›. ±‹ÎflÎ ◊¿Ì ¿˘≥fiı › ±Õ«HÎ [10] ◊≥ ˢ› ±ı‰_ ⁄fiı fiËŸ. ¿˘≥fiÎ «˘’Õı ±‹ÎflÌ ±Õ«HÎ …‹ı fiËŸ ˢ›. ±‹fiı ¿˘≥ ±Õ«HÎ ±Î’ı fiı ±‹ı ’HÎ ±Õ«HÎ ±Î’̱ı ÷˘ ±‹Îfl΋Î_ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl fiı ÷‹Îfl΋Î_ Œıfl ¢ ? ±‹ı Áfl‚ ˢ≥±ı, Á΋Îfiı ±˘ÀÌ‹Î_ CÎηÌfiı Áfl‚ ˢ≥±ı. ÷ı Á΋˘ ΩHÎı ¿ı “ÿÎÿÎ, Ë∞ ¿Î«Î »ı.” ËÎ, ¿Î«Î ◊≥fiı »^ÀÌ …‰_ ÁÎfl_, ’HÎ ’οΠ◊≥fiı ±ıfiÌ …ı·‹Î_ …‰_ ¬˘À_. ±ı‰_ ÷ı ¿flÎ÷_ ±_÷ı, T›‰ËÎfl ±Îÿ½ Ωı≥Âı ! ËÂı ? ±‹fiı ±‹ÎflÎ ¤Î√ÌÿÎflı ¿èÎ_ ¿ı, “÷‹ı ⁄Ë ¤˘‚Î »˘.” I›Îflı ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ÏÁ‰Î› ¿˘≥ ‹˘ZÎı √›˘ fi◊Ì. …ˆfi T›‰ËÎfl ±ı ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “‹fiı ¤˘‚˘ ¿ËıfiÎfl … ¤˘‚˘ »ı.” I›Îflı ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı “÷‹fiı ⁄Ë …HÎ »ı÷flÌ Ω› »ı.” I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “±‹ı ΩHÎÌ ⁄Ò{Ìfiı ±Îÿ½ T›‰ËÎfl fi◊Ì. ‰ˆWHΉ T›‰ËÎfl ±ı ±Îÿ½ T›‰ËÎfl fi◊Ì. ‹˘ZÎı »ı÷flÎ≥±ı »Ì±ı.” …‰Î ±Îÿ½ T›‰ËÎfl Ωı≥Âı. ±‹Îfl˘ Á_’ÒHν ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ˢ› …ıfiÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ¿˘≥ ’HÎ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ¿˘≥ ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ¿«Î ËÂı ÷ı ‹˘ZÎfiı ‹ÎÀı ’Òfl˘ ·Î›¿ ◊›˘ fiÎ √HÎΛ. ÷ı. CÎflfiÎ, ⁄ËÎflfiÎ, ±ÎÕ˘ÂÌ-’Õ˘ÂÌ ¿˘≥fiı ’HÎ ±Î’HÎÎ ◊¿Ì ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ÷ı ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ¿Ëı‰Î›. ≠ë¿÷ν — iÎÎfiÌfiÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄ı T›„@÷ ‰E«ı ¤ıÿ ˢ› ¬fl˘ ? …ˆfi T›‰ËÎflfi˘ ±Ï¤Ïfi‰ı ¿fl‰Î …ı‰˘ fi◊Ì. ‰ˆWHΉ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiÌ ƒÏWÀ‹Î_ ¤ıÿ … fiΠˢ›, ‰Ì÷flÎ√÷Πˢ›. T›‰ËÎflfi˘ ±Ï¤Ïfi‰ı ¿fl‰Î …ı‰˘ fi◊Ì. ⁄‘˘ ±Ï¤Ïfi‰ı T›‰ËÎfl ±ı‹fiÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ¤ıÿ ˢ›. ±ı¿ Ï‹·‹ÎÏ·¿ fiı ÷ıfi˘ ÕˇÎ›‰fl ±ËŸ »ı. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfi˘ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ˢ›. ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ˢ› ±Î‰ı ÷˘ ÂıÃfiı Á΋ı ⁄ıÁÎÕ_ fiı ÕˇÎ›‰flfiı ‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄ıÁÎÕ_, ±ıÀ·ı ÂıÃfi˘ ±ıÀ·ı ÿU‹fifiı ’HÎ ¬Ò_«ı fiËŸ. ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ‹˘ZÎı …‰ÎfiÌ ’Îfl˘ ∂÷flÌ Ω› ! ±fiı ‰ÕÎ ≠‘Îfi ±Î‰ı ÷˘ Ë_ ∂ÃÌfiı ±ı‹fi˘ ÏfiÂÎfiÌ. …ˆfi ¿ı ‰ˆWHΉ √E»‹Î_◊Ì ‹˘ZÎ fi◊Ì. ±‹ÎflÌ ±ÎiÎα˘ ÷‹fiı ±Î‰¿Îfl ¿fl_ fiı ±ı‹fiı ⁄ıÁÎÕ_, ±ı‹fi˘ T›‰ËÎfl fiÎ «Ò¿Î›. ±ı‹fiı ÷˘ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ÷flŒ ·≥ Ω› »ı, ±ı Á_’ÒHν Á‹ÎÏ‘‹Î_ fl¬Î‰ı ÷ı‰Ì ωfi›’Ò‰˝¿ ¨«ı ⁄ıÁÎÕ_, ±fiı ±ı‹fiı Ωı ‹ÎflÌ ’ÎÁı◊Ì iÎÎfi √˛ËHÎ ¿fl‰_
 12. 12. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 287 288 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ˢ› ÷˘ ‹ÎflÌ Á΋ı fiÌ«ı ⁄ıÁÎÕ_, fiËŸ ÷˘ ¨«ı ⁄ıÁÎÕ_. ·˘¿‹ÎL›fiı T›‰ËÎflfiı …±˘. ÂK‘ T›‰ËÎfl‹Î_ Ïfiç› ÂK‘ µ’›˘√ ˢ›. T›‰ËÎfl ¿è΢ ±fiı ‹˘Z΋ÎL›fiı Ïfiç› ¿è΢, ‹ÎÀı ·˘¿‹ÎL› ‰Ëı‰Îflfiı ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ — “√E»‹÷fiÌ …ı ¿S’fiÎ ÷ı fiËŸ Áÿ˚ T›‰ËÎfl.” ÷ı w’ı “±ı¿ÁıMÀ” ¿fl‰˘ ’Õı. ±‹ı ∂ÃÌfiı ±ı‹fiı fiÎ ⁄˘·Î‰Ì±ı ÷˘ ÷ı‹fiı ÿ—¬ ◊Λ, ÷ıfiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ ±‹ÎflÌ ¿Ëı‰Î›. ⁄‘Î Á_≠ÿΛ˘ ±ı ¿ÏS’÷ ‰Î÷˘ »ı. ÷ı‹Î_ Áÿ˚ T›‰ËÎflı › fi◊Ì, ÷˘ ’»Ì I›Î_ © T›‰ËÎflfiÌ ‰Î÷ ÂÌ ¿fl‰Ì ? © T›‰ËÎfl ±ı ≠ë¿÷ν — ‹˘ÀΠˢ› ÷ıfiı ’ÒF› √HÎΛ ¬v_. Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ ’ÿ »ı, © T›‰ËÎfl ±ı Ï⁄fiËflÌŒ »ı. ±Î’HÎı Ωı ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ÀÎ ±ıÀ·ı ™‹fl‹Î_ ‹˘ÀÎ ±ı‰_ fiËŸ, »÷Î_ ‹Î∞ ‹˘ÀÎ_ ËflÌŒÎ≥‹Î_ ∂÷fḻı ÷˘ flÎ√¶ıÊ ◊Λ. ±Î’HÎı ÷˘ ⁄‘Î_fiı ¿Ë̱ı ¿ı ÷‹ı ˢ› ÷˘ ±ı‹fi˘ ωfi› fl¬Î›, ±fiı iÎÎfi‰ÚK‘ ◊›Î_ ˢ› ÷ı‹fiı ’ÒF› F›Î_ »˘ I›Î_ … ⁄fl˘⁄fl »˘. fiı ÷‹fiı Ωı ¬ÒÀ÷_ ˢ› ÷˘ ±ËŸ ±‹ÎflÌ √HÎΛ. ’ÎÁı ±Î‰˘. ±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ ≠ı‹fiÌ … SËÎHÎÌ Ë˘›, ¿˘≥ ¶ıÊ ¿fl÷˘ ±Î‰ı ÷˘ › ≠ı‹ ±Î’‰˘. ÁIÁ_√‹Î_◊Ì ±‹ı CÎıfl ÀÎ≥‹Áfl …≥±ı. Ωı flÎhÎı ⁄Îfl ‰Î√ı øÏ‹¿‹Î√˝ ±ıÀ·ı ÂK‘ T›‰ËÎfl‰Î‚Î ◊≥ ÂK‘ÎI‹Î ◊α˘ ±fiı ⁄ÎflHÎ_ ¬¬ÕΉ̱ı ÷˘ ±ı ¿ı‰_ ÿı¬Î› ? CÎflfiÎ_ ‹˘œı ⁄˘·ı, “√‹ı I›Îflı ±ø‹ ‹Î√˝ ±ıÀ·ı ’Ëı·Î_ ÂK‘ÎI‹Î ◊≥fiı ’»Ì ÂK‘ T›‰ËÎfl ¿fl˘. ÂK‘ ±Î‰Â˘ ÷˘ «Î·Âı.” ’HÎ ÷ı‹fi_ ‹fi ÷˘ »˘Õı fiËŸ fiı ? ±ı ÷˘ T›‰ËÎfl‹Î_ T›‰ËÎfl ⁄‘˘ › ˢ›, ’HÎ ÷ı‹Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Πˢ›. ±ı¿-⁄ı Ω÷Ω÷fi_ ÿı¬ÎÕı. ±Î’HÎÎ◊Ì ±ı‹fiı ÁËı… ’HÎ ÿ—¬ ¿ı‹ ±’Λ ? ±Î ±‰÷Îfl‹Î_ ‹˘ZÎı …‰ÎfiΠˢ› I›Î_◊Ì Â© T›‰ËÎflfiÌ Âw±Î÷ ◊Λ. ÷˘ ¿Î›ÿ˘ ¿Ëı‰Î› fiı ¿Î›ÿÎfiı ±Î‘Ìfi ÷˘ flËı‰_ … ’Õı. ⁄ı ‰Î√ı ∂ÃÌfiı “Ïfl›·”fiÌ ¤„@÷ ¿fḻı ÷˘ ¿˘≥ ¿_≥ ⁄˘·ı ? fiÎ, ¿˘≥ fiÎ ’Ò»ı. ÂK‘ T›‰ËÎfl V’Âı˝ fiËŸ ÷ıfi_ fi΋ “Ïfiç›” ! T›‰ËÎfl ±ıÀ·˘ ’Òfl˘ ¿fl‰Îfi˘ ¿ı Ïfiç›fiı V’Âı˝ fiËŸ, ’»Ì T›‰ËÎfl √‹ı ÷ı ≠¿Îflfi˘ © T›‰ËÎfl — Áÿ˚ T›‰ËÎfl ˢ›. «˘A¬˘ T›‰ËÎfl fiı ÂK‘ T›‰ËÎfl‹Î_ Œıfl »ı. T›‰ËÎfl «˘A¬˘ ≠ë¿÷ν — © T›‰ËÎfl ¿˘fiı ¿Ëı‰˘ ? Áÿ˚ T›‰ËÎfl ¿˘fiı ¿Ëı‰˘ ? flάı ÷ı ‹Îfi‰‘‹˝ ¿Ëı‰Î› ±fiı ÂK‘ T›‰ËÎfl ÷˘ ‹˘ZÎı ·≥ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — “V‰w’”fi_ iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì … © T›‰ËÎfl Âw ⁄ËÎfl ¿ı CÎfl‹Î_ ‰œ‰ÎÕ fiÎ ¿flı ÷ı «˘A¬˘ T›‰ËÎfl ¿Ëı‰Î› ±fiı ±Îÿ½ ◊Λ, I›Î_ Á‘Ì Áÿ˚ T›‰ËÎfl ˢ›. T›‰ËÎfl ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ’˘÷ÎfiÌ Á√_‘Ì Œı·Î‰ı ÷ı. ≠ë¿÷ν — ÂK‘ T›‰ËÎfl fiı Áÿ˚ T›‰ËÎfl‹Î_ Œıfl ¢ ? ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ±fiı Ïfiω˝¿S’ ’ÿ ±ı ⁄ı ≠ÎM÷ ◊≥ Ω› ’»Ì flèÎ_ Â_ ? ±ÎÀ·_ ÷˘ ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õfiı ŒıflŒÎfl ¿flÌ ±Î‰ı. ÿÎÿÎlÌ — Áÿ˚ T›‰ËÎfl ±Ë_¿ÎflÁÏË÷ ˢ› fiı ÂK‘ T›‰ËÎfl Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ Ë˘›. ÂK‘ T›‰ËÎfl Á_’ÒHν ‘‹˝K›Îfi ±Î’ı ±fiı Áÿ˚ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl◊Ì ‹˘ZÎÎ◊˝ Á‘Λ ! T›‰ËÎfl ±S’ ±_Âı ¿flÌfiı ‘‹˝K›Îfi ±Î’ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷Îfl˘ T›‰ËÎfl ¿ı‰˘ ¿fl‰Î ‹Î_√ı »ı ? …ıÀ·Î ÂK‘ T›‰ËÎfl ˢ› ÷ıÀ·˘ ÂK‘ µ’›˘√ flËı. ÂK‘ µ’›˘√ ±ıÀ·ı “’˘÷ı” iÎÎ÷΃WÀΠˢ›, ’HÎ …±ı Â_ ? ÷˘ ¿ı”, ÂK‘ ≠ë¿÷ν — Á_’ÒHν ±Îÿ½.
 13. 13. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 289 290 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — CΈÕÎ_ ◊›Î ’»Ì ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ◊Λ ÷ı Â_ ¿Î‹fi_ ? T›‰ËÎfl ±Îÿ½ ˢ‰˘ Ωı≥±ı. Ωı T›‰ËÎfl‹Î_ «Ì¿HÎÎ ◊›Î ÷˘ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ÷˘ ∞‰fifiÌ Âw±Î÷◊Ì Ë˘‰˘ Ωı≥±ı. ¿ÊÎ›Ì ◊≥ …‰Î›. ±Î Á_ÁÎfl ÷˘ ‹»‰˘ »ı, ÷ı ‹»‰Î‹Î_ «Î-fiÎV÷˘ ⁄‘_ ¿fl‰Îfi_ ’HÎ ΩHΉÎfi_ ¿ı ±ÎfiÎ◊Ì Ï¿fiÎflı …‰Îfi_ »ı. “‰SÕ˝”‹Î_ ±ı¿ … ‹ÎHÎÁ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl‰Î‚˘ ˢ› ÷˘ ÷ıfiÎ◊Ì ±Î¬_ “‰SÕ˝” ŒıflŒÎfl‰Î‚_ ◊Λ ±ı‰_ »ı. ‹ÎÀı ‰Î÷fiı Á‹Ωı. “iÎÎfiÌ ’flÊ” ’ÎÁı ÷˘ ¬Î·Ì ‰Î÷fiı Á‹…‰ÎfiÌ … »ı, ¿fl‰Îfi_ ¿Â_ … fi◊Ì ! fiı …ı Á‹∞fiı Á‹Î≥ √›˘ ≠ë¿÷ν — ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ÷ı ◊≥ √›˘ ‰Ì÷flÎ√ !! ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı (‹ËÎI‹Î±˘fiı) …ı Ïfiω˝¿S’ ’ÿ ≠ÎM÷ ◊›_ ÷˘ ÷ı‹Î_ flËı‰Î◊Ì ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰Âı. Ïfiω˝¿S’ ’ÿ ≠ÎM÷ - …› Á„E«ÿÎfi_ÿ. ◊›Î ’»Ì ¿Â˘ Õ¬˘ ◊÷˘ fi◊Ì, »÷Î_ ’HÎ ÷‹fiı Õ¬˘ ◊Λ ÷˘ ÷‹ı ‹ÎflÌ ±ÎiÎ΋Î_ fi◊Ì, ±‹ÎflÌ ’Î_« ±ÎiÎÎ ÷‹fiı ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl …ı‰Ì ÏV◊Ï÷‹Î_ flάı ±ı‰Ì »ı. T›‰ËÎfl‹Î_ ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ÷‹fiı ⁄Α¿ fi◊Ì, ±Îÿ½ T›‰ËÎfl‹Î_ flάı ±ı‰_ »ı. “±Î” iÎÎfi ÷˘ T›‰ËÎflfiı “¿QM·ÌÀ” ±Îÿ½‹Î_ ·Î‰ı ÷ı‰_ »ı. ‹˘ZÎ ¿˘fi˘ ◊Âı ? ±Îÿ½ T›‰ËÎfl‰Î‚Îfi˘. ±fiı “ÿÎÿΔfiÌ ±ÎiÎÎ ±ı T›‰ËÎfl ±Îÿ½ ·Î‰ı »ı. ÁËı… ’HÎ ¿˘≥fiÌ ¤Ò· ±Î‰ı ÷˘ ±ı ±Îÿ½ T›‰ËÎfl fi◊Ì. ‹˘ZÎ ±ı ¿_≥ √M’_ fi◊Ì, ±ı Ë¿Ì¿÷ V‰w’ »ı. ‹˘ZÎ ±ı ¿_≥ ‰¿Ì·˘fi_ ¢‘ı·_ fi◊Ì ! ‰¿Ì·˘ ÷˘ √M’΋Î_◊Ì Â˘‘ı ÷ı‰_ ±ı fi◊Ì, ±ı ÷˘ Ë¿Ì¿÷ V‰w’ »ı. ±ı¿ ¤Î≥ ‹fiı ±ı¿ ‹˘ÀÎ ±Îl‹‹Î_ ¤ı√Î ◊›Î. ‹ı_ ÷ı‹fiı ’Ò»›_ ¿ı, “±ËŸ @›Î_◊Ì ÷‹ı ?” I›Îflı ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı, “Ë_ ±Î ±Îl‹‹Î_ »ıS·Î ÿÁ ‰Ê˝◊Ì flË_ »_.” I›Îflı ‹ı_ ÷ı‹fiı ¿èÎ_ ¿ı “÷‹ÎflÎ_ ‹Î⁄Î’ √΋‹Î_ ⁄Ë … √flÌ⁄Ì‹Î_ »ıS·Ì ±‰V◊΋Πÿ—¬Ì ◊Λ »ı.” I›Îflı ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı, “±ı‹Î_ Ë_ Â_ ¿fl_ ? Ë_ ±ı‹fi_ ¿fl‰Î Ω™ ÷˘ ‹Îfl˘ ‘‹˝ ¿fl‰Îfi˘ flËÌ Ω›.” ±Îfiı ‘‹˝ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ‘‹˝ ÷˘ ÷ıfi_ fi΋ ¿ı ‹Î⁄Î’fiı ⁄˘·Î‰ı, ¤Î≥fiı ⁄˘·Î‰ı. ⁄‘Îfiı ⁄˘·Î‰ı. T›‰ËÎfl ±Îÿ½ ˢ‰˘ Ωı≥±ı. …ı T›‰ËÎfl ’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝fiı ÷fl»˘Õı, ‹Î-⁄Î’fiÎ Á_⁄_‘fiı ’HÎ ÷fl»˘Õı, ÷ıfiı ‘‹˝ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ±flı, ‹fi‹Î_ ¤Î_Õı·Ì √΂ ¿ı ±_‘Îfl΋Î_ ¿flı·Î_ ¿ÚI›˘ ±ı ⁄‘_ ¤›_¿fl √fi˘ »ı ! ’ı·˘ ΩHÎı ¿ı “‹fiı ¿˘HÎ …˘‰Îfi_ »ı ? fiı ¿˘HÎ ±Îfiı ΩHΉÎfi_ »ı ?” ±S›Î, ±Î fiΠˢ› ’˘’Î⁄Î≥fi_ flÎ… ! ±Î ÷˘ ¤›_¿fl √fi˘ »ı! ±Î ⁄‘Î_fiı ±_‘ÎflÎfiÌ ¤Ò·˘ … ’…‰ı »ı !

×