Spiritual aaptvani 03 01-index

254 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
254
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aaptvani 03 01-index

  1. 1. ±fiø‹ÏHοΠ’ÿ˚√·, ’fl‹Îb V‰w’ı ¿ı‰_ ? 28 ... ±ı‹Î_ ¤Y›Î ÷˘ Ωı¬‹ ÿÎflÌ ! 35 ±Î‹Î_ ±ÎI‹Îfi_ ¿÷ν’b_ ?! 31 ±ÎI‹-ωiÎÎfi [4] [1] V‰ÁkÎÎ-’flÁkÎÎ “Ë_” ¿˘HÎ »_ ? ’˘÷Îfiı, ÁkÎÎ ¿ıÀ·Ì ËÂı ?! 37 ’flÁkÎÎfiı ΩHΉÌ, I›Î_... V‰ÁkÎÎ ! 39 ÁkÎÎ, ’H›ı◊Ì ≠ÎÅ... 38 ±Ë˘ ! iÎÎfi̱ı V‰ÁkÎÎ ¿˘fiı ¿ËÌ !! 40 …√÷‹Î_ ΩHΉΠ…ı‰,_ ‹ÎhÎ... 1 Á΋ÎL› iÎÎfi — ωÂıÊ iÎÎfi ! 10 ... ’HÎ ±ı ⁄‘Ì ’flÁkÎÎ ! 38 iÎÎfiÌ ◊¿Ì, V‰ÁkÎÎ ≠√À ◊Λ ! 41 ±ÎI‹ ΩHΉ˘, ¿¥ flÌ÷ı ? 2 ±fi¤‰Ìfiı, ±˘‚¬‰˘ ¿¥ flÌ÷ı ? 11 [5] iÎÎfifiÌ ≠ÎÏÅ, ““iÎÎfiÌ”” ◊¿Ì … ! 3 ±fi¤‰ ◊Λ, I›Îflı ÷˘... 12 V‰’ÏflHÎ΋-’fl’ÏflHÎ΋ º„WÀ Œflı, ÷˘ … ¿Î‹ ◊Λ ! 4 ÁÎZÎÎ÷ ◊›_ ÷ı … “iÎÎfi” ! 14 V‰’ÏflHÎÏ÷ ±ıÀ·ı... 42 ⁄_fiı ’ÏflHÎ΋ V‰¤Î‰◊Ì … Ϥ¯Î ! 48 Á_ÁÎfl T›‰ËÎfl ¿ı‰˘... 6 “iÎÎfi”, ±fiÎÏÿ◊Ì ±ı … ≠¿Î ! 15 “iÎÎfiÌ” ’ÎÁı Á‹∞ ·ı‰Î …ı‰_ ! 43 T›‰ËÎfl, ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ ’flÎÏl÷ ! 49 ... fiı ±ÎI‹T›‰ËÎfl ¿ı‰˘ ! 6 Á÷˚ ±Á÷˚fi˘ ω‰ı¿, iÎÎfiÌfiÌ ±iÎÎfi, I›Î_ Á‘Ì ’fl’ÏflHÎÏ÷ ! 43 “±ø‹”fi˘ ¿ı‰˘ ÁΛ„LÀÏŒ¿ ÏÁ©Î_÷ 49 ‹„@÷, ‹@÷’HÎÎfi_ iÎÎfi ◊›ı ! 7 ¤ÎÊ΋Î_ ! 15 iÎÎfiÌfiı, Ïfifl_÷fl, V‰’ÏflHÎÏ÷ ‰÷ı˝ ! 44 ’ÿ˚√· ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰ı flèÎ_ ! 50 ±ÎI‹Îfi_ V‰w’, “iÎÎfi” … ! 7 ±ÎI‹Îfi¤‰ ¿˘fiı ◊›˘ ? 16 ’vÊÎ◊˝, V‰’ÏflHÎÏ÷‹Î_ ‰÷˝‰Îfi˘ ! 44 «ı÷fifi˘ ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰, iÎÎ÷Îÿ˚WÀÎ 51 ≠I›ZΠωfiÎ ⁄_‘fi fi ÷ÒÀı ! 8 ω«Îflı ¿flÌfiı ±ÎI‹Î …HÎΛ ? 16 ±ı ¤ıÿωiÎÎfi ÷˘ iÎÎfiÌ … ’‹ÎÕı ! 45 flÎ√¶ıÊ, ’HÎ ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰ ! 51 ¿èÎ_ Â_ ? fiı Á‹…›Î Â_ ?! 9 “±ÎI‹Î” V‰w’ … √…⁄fi_ ! 18 Ïfi…’ÏflHÎÏ÷ ¿›Îflı ¿Ëı‰Î› ? 46 T›‰ËÎfl, µ’‘Î÷ ’ÏflHÎ΋ ! 53 ¤˛ÎÏ_ ÷ flÏË÷ iÎÎfi, ΩHΉΠ…ı‰_ ! 9 Á_ÁÎfl, Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝fiÎ_ Á_Ω√˘ ı 19 ¿¥ flÌ÷ı V‰’ÏflHÎÏ÷‹Î_ ‰I›Î˝ ! 46 ’ÿ˚√·-±ÎI‹Î, V‰¤Î‰ ’ÏflHÎÎ‹Ì ! 53 ω¤˛Î÷ ÿÂÎ ! ’HÎ ¿˘fiÌ ?! _ 10 “≠›˘√Ì” …ÿ˘ ! ≠›˘√ …ÿ˘ 19 iÎÎfi ’fl‹Ï‰fi›◊Ì ≠ÎÅ ! 47 ““iÎÎfiÌ ’vÊ”” ÷˘, ±ΩıÕ … ! 10 [6] [2] ±ÎI‹Î, ÷k‰V‰w’ı ! ±iÎ΄@÷ — ≠iÎ΄@÷ ±ÎI‹Î — ¿S’V‰w’ ! 55 ±ÎI‹Î — V‰-’fl ≠¿Î¿ 81 ⁄_‘fi ±iÎÎ◊Ì — ‹„@÷, ≠iÎÎ◊Ì ! 21 ±iÎ, „V◊÷≠iÎ, ≠iÎÎ-¤ıÿ ¢ ? 22 ±ÎI‹Î — ∂K‰˝√Î‹Ì V‰¤Î‰ ! 58 ±ÎI‹Î — ÁÒZ‹÷‹ F›˘Ï÷Ï·*√ ! 82 [3] ÏÁ©ÎI‹ÎfiÌ „V◊Ï÷ ! 59 ±ÎI‹Î — ≠¿Î V‰w’ ! 82 ’ÿ˚√·, ÷k‰ V‰w’ı ! ±ÎI‹√H΢ — iÎÎfi, ÿ½fi ! 60 ±ÎI‹Î — Á‰˝ T›Î’¿ ! 83 ’ÿ˚√·fiÌ √H΄@÷ ¿¥ ?! 24 “ÏÕV«Î…˝”, ’flÁkÎÎ ±Î‘Ìfi ! 31 ±ÎI‹Î — √HΑ‹˝◊Ì ±¤ıÿ V‰w’ı ! 63 ±ÎI‹Î — ±ı¿ V‰¤Î‰Ì ! 83 ¿fl΋÷ ÷˘ ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ … 25 ω¤Îω¿ ’ÿ˚√·◊Ì …√ ±Î‰_ ÿÌÁı ! 33 ’ÏflH΋ı·Ì ±‰V◊΋Î_ ±ÎI‹Î © ! 63 ±ÎI‹Î — V‰¤Î‰fi˘ ¿÷ν ! 84 ’fl‹Îb±˘fiÌ ±‰V◊Î; ¿¥ ¿¥ ? 26 ’fl‹Îb±˘fiÌ ÁÒZ‹÷Î ¿ıÀ·Ì ?! 34 ±ÎI‹Î — ¶T›, ≠›Î˝› ! 64 ±ÎI‹Î — «ˆ÷L›CÎfi V‰w’ ! 84 ’fl‹Îb — ±Áfl …ÿÌ ¿ÊΛ …ÿÎ ! 27 ’ÿ˚√·, ÷k‰V‰w’ı ±Ï‰fiÎÂÌ ! 34 ±ÎI‹Î — iÎÎfi, Ïø›Î ! 65 ±ÎI‹Î — ±fi_÷ ≠ÿı¢ ! 85 ŒVÀÛ √·fi, Áı¿LÕ √·fi ! 27 ’ÿ˚√· ¤Î‰, ω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ_ ! 35 ƒT›, √HÎ, ’›Î˝›◊Ì Â©I‰ ! 66 ±ÎI‹Î — ‰ıÿ¿ ? Ïfi‰ıÿ¿ ? ˝ 87 ’ÿ˚√·fi_ ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ V‰w’ ! 28 iÎÎfiÌ Ï‰fiÎ, ±ı Á‹Ω› ÂÌ flÌ÷ı ? 35 ±ÎI‹Î — ’fl‹Îfi_ÿ V‰w’Ì ! 68 ±ÎI‹Î — ÂK‘ µ’›˘√ ? 89 40 41
  2. 2. ±ÎI‹Î — ±fi_÷ „@÷ ! 71 µ’›˘√‹Î_ µ’›˘√ ±ı ¿ı‰‚ iÎÎfi ! 93 T›‰ËÎfliÎÎfi ±ÎI‹Î — ±√v ·CÎ V‰¤Î‰ ! 74 ±ÎI‹Î — ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ ! 94 (1) ±ÎI‹Î — ±w’Ì ! ˇ 76 ±ÎI‹Î — ±Á_√ ! 101 ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î ±ÎI‹Î — Ào¿˘I¿ÌHν V‰¤Î‰ ! 76 ±ÎI‹Î — Ïfi·ı’ !˝ 102 ±Î‰Ì “·Î¥Œ”‹Î_ ¢ ÁÎfl ? 137 Âı‹Î_ ÏË÷ ? fiyÌ ¿fl‰_ ’Õı ! 144 ±ÎI‹Î — ±T›Î⁄Α V‰w’ ! 78 ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ Àı‰˘, ’HÎ ±ı ¿‚Î ¿˘HÎ Â̬‰ı ?! 138 fiı ±Î‰Ì √˘Ã‰HÎÌ◊Ì Á¬ ±Î‰ı ? 146 ±ÎI‹Î — ±T›› ! 79 ÷ıfi˘ V‰¤Î‰ ! 103 Á‹… ¿ı‰Ì ? ÷ı ÿ—¬‹› ∞T›Î !! 140 ‰ıfl ¬’ıfiı ±Îfi_ÿ ’HÎ ÁËı ! 148 ±ÎI‹Î — Ïfifl_…fi, ÏfiflοÎfl ! 79 Á_›˘√˘ — ’flfiı ’flΑÌfi ! 104 ±Î‰Î ¢¬fiÌ ¿›Î_ …wfl »ı ? 142 ÁÎË›⁄Ì, »÷Î_› fiÎ ‹ÎHÎÌ ! 150 ±ÎI‹Î — ±‹Ò÷˝ ! 80 ≠οÚ÷ √H΢ ! ±ÎI‹Î √H΢ ! 106 Á_ÁÎfl ÁËı…› «Î·ı, I›Î_... ı 152 ±ÎI‹Î — ’fl F›˘Ï÷ V‰w’ 81 (2) (7) ›˘√-µ’›˘√˘ ’fl˘’¿ÎflΛ ! ±ÎI‹Î ωÂı ≠ëΉϷ ! ∞‰fi‹Î_, ‹Ë÷˚¿Î›˝ … ±Î ⁄ı !! 153 ’fl˘’¿Îfl◊Ì ’H›ˆ Á◊‰Îflı ! 153 ±Î‰flHÎfiÎ ±Î‘Îflı Ϥ¯Î÷Î ! 107 »^Àı ÿıËÎK›ÎÁ I›Î_... 114 ’fl˘’¿Îfl, ’ÏflHÎ΋ı ·Î¤ … ! 155 ±iÎÎfi◊Ì ‹„@÷ ±ı… ‹˘ZÎ ! 108 ÿıË, ±ÎI‹Îfi_ Ϥ¯Îk‰ — 115 (3) ±ÎI‹Îfi_ ƒT›, ZÎıhÎ ! 109 ... I›Î_ »ı ÁΫ_ iÎÎfi 116 ÿ—¬ ¬flı¬fl »ı ? ±ÎI‹Î ±ı … ’fl‹ÎI‹Î ! 110 ‰Ø·ı’‹˚ ¤Ï‰W›Ï÷ 116 “flÎ¥À ⁄Ì·ÌŒ” I›Î_ ÿ—¬ fi◊Ì ! 158 “’ı‹LÀ”‹Î_ ÷˘ Á‹÷Î fl¬Î› ! ı 160 ÏfiƒÎ‹Î_ «ı÷fifiÌ „V◊Ï÷ ! 111 ¤√‰Îfi V‰w’, ¿›Îflı ? 118 ÿ—¬ ÷˘ ¿›Îflı √HÎΛ ? 159 .... fiyÌ ¿fl‰Î …ı‰˘ “≠˘…ı¿À” !! 162 ±ÎI‹Î, ±fiÎI‹Îfi_ ¤ıÿÎ_¿fi ! 112 ±ÎI‹Î ‹˘ZÎV‰w’, ... ‹ÎhÎ ¤Î‰fiÎ … ¿fl‰ÎfiÌ !! 163 ¤˘Ï‹›˘ ¤Î_√ı ¤‰ ¤À¿Î‹HÎ ! 113 ÷˘ ‹˘ZÎ ¿˘fi˘ ? 119 (4) ±ÎI‹Á¬fiÌ ±fi¤ÒÏ÷ 114 ⁄˛õ, ’fl⁄˛õfiÌ ’Ëı«Îfi ! 120 “ŒıÏ‹·Ì ±˘√ı˝fiÎ¥{ıÂfi”! (8) ±Î ÷ı ¿ı‰Ì “·Î¥Œ”?! 165 ... »÷Î_ CÎÏÀ÷ T›‰ËÎfl ¿ıÀ·˘ ? 177 ÁÒ{, µÿÎÁÌfi÷Î ! ±Î‰_ Á_V¿ÎflÏÁ_«fi ¢¤ı ? 166 ŒflÏ…›Î÷‹Î_ fiÎÀ¿Ì› flË̱ı ! 179 ÁÒ{, Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝fiÌ ÿıHÎ ! 122 µÿÎÁÌfi÷Î ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? 125 ≠ı‹‹› ÕÌÏ·_√-»˘¿flÎ_ Á‘flı … !! 167 »˘¿flÎ_ ΩıÕı !B·ÎÁ ω◊ ¿ıfl”! 180 (9) ... fiËŸ ÷˘ ‹˙fi ‘flÌ “Ωı›Î” ¿flı !!! 168 CÎfl, ±ı¿ ⁄√Ì«˘ ! 181 ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î — ©ÎI‹Î ! .... ’˘÷Îfi_ … Á‘Îfl‰ÎfiÌ …wfl ! 169 ±ı‹Î_ ‹ÒÏ»Û÷ ◊‰Î …ı‰_ … Â_ ?! 182 …√÷fi_ ±Ï‘WÃÎfi Â_ ? 127 “iÎÎfiÌ” ¿˘HÎ ? “ÿÎÿÎ Õ¬˘ fiËŸ, “±ıÕ…VÀ” ◊‰Î …ı‰_ ! 170 T›‰ËÎfl‹Î_ fi˘‹˘˝Ï·ÀÌ’Ò‰¿ CÎÀı ! ˝ 183 T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î Ïfiç› ±ÎI‹Î ! 128 ¤√‰Îfi” ¿˘HÎ ? 131 Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı “¿Ëı‰Îfi_” ⁄_‘ ¿fl˘ ! 172 ±ı ÷˘ ±ÎÂÎ … fiÎ flά¢ ! 184 (10) “Ïfl·ıÏÀ‰” Á‹∞ µ’·¿ flËı‰_ ! 174 “Ï‹hÎΫÎflÌ” ±ı› ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ! 185 …√Á_«Î·¿fiÌ Ë¿Ì¿÷ ! Á·ÎË ±Î’‰Ì ’HÎ fiÎ »^À¿ı !! 175 ¬fl˘ ‘‹Î˝ÿ› … ˉı ! 185 …ıfiı ¤√‰Îfi ‹Îfiı »ı... 133 ... ±ı ÷˘ “Ï‹¿ıÏfi¿· ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” 134 ˉı, ±Î ¤‰‹Î_ ÷˘ ÁΫ‰Ì ·¥±ı ! 175 Á_V¿Îfl ’‹ÎÕ‰Î, ÷ı‰_ «ÏflhÎ ¬’ı ! 186 ÁÎ«Ì Á√Î¥ ¿ı ’fl¤ÎflÌ ’ÌÕÎ ?! 176 .... ‹ÎÀı Áÿ˚¤Î‰fi΋Î_ ‰Î‚˘ ! 187 42 43
  3. 3. (5) “‹Îfl”fi˘ ’»Ì ⁄ÿ·˘ ‰Î‚ı ! 223 Á_ÁÎfl fi¤Î‰‰ÎfiÎ Á_V¿Îfl ¿›Î_ ?! 257 “Á‹…” ◊Ì ÿÌ’ı B≤ËÁ_ÁÎfl ! ŒÏfl›Îÿ fiËŸ Ïfi¿Î· ·Î‰˘ fiı 224 ±Î‹Î_ ≠ı‹ …ı‰_ ¿›Î_ flèÎ_ ? 257 ‹÷¤ıÿ‹Î_ Á‹Î‘Îfi ¿¥ flÌ÷ı ? 188 ±ıÕ…ıVÀ ◊¥±ı; ÷˘› Á‘flı ! 232 Á¬ ·ı÷Î_ ŒÁ΋HÎ ‰‘Ì ! 225 fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ, Â̬‰Î …ı‰Ì ! 259 .... ‹ÎÀı ±◊Õ΋HÎ À΂˘ ! 190 Á‘Îfl‰Î ¿fl÷Î_ Á‘fl‰ÎfiÌ …wfl ! 233 ±Î flÌ÷ı ·√# fiyÌ ◊Λ. 225 ... „@÷±˘ ¿ıÀ·Ì Õεfi √¥ ! 260 ÁËfi ? fiËŸ, Á˘S›Âfi ·Î‰˘ ! 192 Âıfiı Á‘Îfl‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl ? 233 “…√÷” ‰ıfl ‰Î‚ı … ! 226 ‰Î_¿ ≠‹ÎHÎı ‰Î_¿_< ‹‚ı !! 261 ÏËÁÎ⁄ «Ò¿÷ı ¿ı “¿˘Ï{{” ’՛Π? 193 T›‰ËÎfl µ¿ı·‰˘ “±ıÕ…VÀ” ◊¥fiı ! 234 “¿˘‹fiÁıLÁ” ◊Ì … “Á˘S›Âfi” ±Î‰ı ! 227 „@÷±˘ ¬Ì·‰fiÎfl Ωı¥±ı ! 261 “L›Î› V‰w’”, I›Î_ µ’Λ ÷’ !! 194 fiËŸ ÷˘ T›‰ËÎflfiÌ √Ò« ±Î_÷flı ! _ 236 “flÌ·ıÏÀ‰” ±_÷ı ÿ√˘ Á‹Ω› ! 228 ≠Ï÷ø‹HÎ◊Ì, ÏËÁÎ⁄ ⁄‘Î »^Àı ! 262 µk΋ ÷˘, “±ıÕ…VÀ ±ı‰fl̉ıfl”! 195 “¿ÎµLÀfl’·Ì”- ±ıÕ…VÀ‹ıLÀfiÌ flÌ÷ ! 237 ¿o¥¿ Á‹…‰_ ÷˘ ’ÕÂı fiı ?! 229 ... ÷˘ Á_ÁÎfl ±Î◊‹ı ! 263 CÎfl‹Î_ «·HÎ »˘Õ‰_ ÷˘ ’Õı fiı ? 197 ±‰‚_ ¿Ëı‰Î◊Ì ¿¿‚ÎÀ ◊›˘ 238 flÌ·ıÏÀ·‹Î_, ÷˘ ÁÎ_‘‰Îfi_ ! 230 “iÎÎfiÌ” »˘ÕΉı, Á_ÁÎfl …_Ω‚◊Ì ! 264 “Ïfl±ı¿ÂfiflÌ” ≠›Ifi˘ fi … ¿flΛ ! 198 ±Ë˘ ! T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı …... 239 ±ı Á‘flı·_ ¿›Î_ Á‘Ì À¿ı ?! 231 ±ı‰Ì ¤Î‰fiÎ◊Ì »˘ÕΉfiÎfl ‹‚ı … ! 265 ... fiËŸ ÷˘ ≠Î◊˝fiÎfi_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”! 199 ... fiı ÁQ›@ ¿Ëı‰Î◊Ì ¿¿‚ÎÀ Á‹ı ! 240 (6) “iÎÎfiÌ” ’ÎÁı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” Â̬̱ı ! 200 À¿˘fl, ±Ëo¿Îfl’Ò‰¿ fi ¿flΛ ! ˝ 241 ‘_‘˘, ‘‹˝Á‹ı÷ ! ±ÎÏl÷fiı ¿«Õ‰_, C΢fl ±L›Î› ! 201 ±Î ±⁄˘·Î ÷˘ ⁄˘Ωı ‰‘Îflı ! 241 ∞‰fi Âıfiı ‹ÎÀı ‰’flΛÎ_ ! 267 ≠΋ÎÏHο÷Î, ¤√‰Îfifi_ ·Î›ÁLÁ ! 271 “ÁΛLÁ” Á‹…‰Î …ı‰_ ! 202 ≠¿ÚÏ÷ ≠‹ÎHÎı ±ıÕ…ÀV‹ıLÀ 242 .... ω«ÎflHÎÎ ¿fl‰ÎfiÌ g«÷Î fiËŸ ! 267 .... fiŒÎ-¬˘Àı, ËÊ˝-¢¿ ¢ ? 272 …ı ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ … ¤Ò· ! 203 Áfl‚÷Î◊Ì›ı µ¿ı· ±Î‰ı ! 243 «Ò¿‰‰ÎfiÌ ÿÎfi÷‹Î_ «˘A¬Î flˢ ! 268 ‘_‘΋Î_ ÏË÷ÎÏË÷ ! 272 Ï‹›Î_-⁄Ì⁄Ì 204 Á΋Îfi_ Á‹Î‘Îfi ¿flΉ˘ fiı ! 244 .... Ωı¬‹ ΩHÎÌ, Ïfi¤˝› flËı‰_ ! 269 T›Î…fi˘ ‰Î_‘˘ ?! 273 ¿¿‚ÎÀ ¿fl˘, ’HÎ ⁄√̫΋Î_ (!) 205 {CÎÕÎ, fl˘… ÷ı ¿ı‹ ’˘ÊΛ ?! 245 CÎflοÌfiÎ ’HÎ Ïfi›‹ »ı ! 270 ¿fl¿Áfl, ÷˘ “fi˘⁄·” flά‰Ì ! 273 ... ±Î ÷ı ¿ı‰˘ ‹˘Ë ?! 205 “{CÎÕÎ≠Œ” ◊¥ …‰Î …ı‰_ ! 246 ... ±Î‰Ì flÌ÷ı › ¿·ı ÀÎY›˘ ! 206 ‰ˆfl⁄Ì…‹Î_◊Ì {CÎÕÎ µ§‰ı ! 246 (7) ‹÷¤ıÿ ’Ëı·Î_ …, ÁΉ‘ÎfiÌ !! 208 iÎÎfi ◊¿Ì, ‰ˆfl⁄Ì… »^Àı ! 247 µ’flÌfi˘ T›‰ËÎfl ! ¿·ı ‰√flfi_ CÎfl, ‹_Ïÿfl …ı‰_ ! 209 …ı‰˘ ±Ï¤≠Λ ÷ı‰Ì ±Áfl ! 247 “±LÕflËıLÕ”fiÌ ÷˘ flZÎÎ ¿fl‰ÎfiÌ ! 274 ÁkÎÎfi˘ ÿv’›˘√ ÷˘... 275 ±‰‚Ì ¿‹ÎHÎÌ, ¿·ı ¿flΉı ! 210 ±Î Áÿ˚ω«ÎflHÎÎ, ¿ıÀ·Ì ÁflÁ !! 248 (8) ±¬÷fl˘ ÷˘ ¿flÌ …±˘ !! 211 Â_¿Î, ±ı › ‰œ‰ÎÕfi_ ¿ÎflHÎ 249 ¿<ÿfl÷fiı, I›Î_ “√ıVÀ” ! ‘‹˝ ¿›˘˝ (!) ÷˘ › ¿·ı ? 211 ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌfiı fi¤Î‰Ì ·¥ ±ı ! 249 ¿<ÿfl÷, …L‹◊Ì … ÏË÷¿ÎflÌ 277 .... ÷˘› ¿<ÿfl÷ ÁÿÎ ‹ÿÿı flËÌ ! 280 ... ÷˘ › ±Î’HÎı »÷_ ¿fḻı ! 212 ‹‹÷ÎfiÎ ±Î_ÀÎ, µ¿ı·Î› ¿¥ flÌ÷ı ? 250 ’HÎ Õ¬·Î‹HÎ◊Ì ÿ—¬ ‰Ë˘›Î* ! 279 “ŒflÌ …¥” fiı ‹÷¤ıÿ ÀÎY›˘ ! 213 ⁄‘ı … ŒÁ΋HÎ, ¿›Î_ …‰_ ? 251 (9) ... ±Î ÷ı ¿ı‰Ì ŒÁ΋HÎ ?! 215 ’˘·_’˘· ¿›Î_ Á‘Ì œÎ_¿‰Ì ?! 252 ‹fiW›’HÎÎfiÌ Ï¿o‹÷ !! ±ÎZÎı’˘, ¿ıÀ·Î ÿ—¬ÿÎ›Ì ! 216 ... ±Î‹ ŒÁ΋HÎ ‰‘÷Ì √¥ ! 253 Ï¿o‹÷ ÷˘, ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌfiı, ‹˘flÎÏ·ÀÌfiÌ! 282 “¥fiÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ◊Ì ›ı ‹˘ZÎ ! 283 ¬¬ÕÎÀ‹Î_, Ωı¬‹ÿÎflÌ ’˘÷ÎfiÌ … ! 216 ... ±ıfiı ÷˘ “·À¿÷Ì Á·Î‹” ! 254 (10) ≠¿ÚÏkÎ ±˘‚¬Ìfiı «ı÷÷Î flËı‰_ ! 217 ¿·Î¿fi˘ √fi˘, ÿoÕ Ï…_ÿ√Ì ±Î¬Ì ! 255 ±Îÿ½ T›‰ËÎfl “ÕÌÏ·_√” fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ ‰Î_¿ ¿˘fi˘ ?! 218 √Î_Õ˘ ±Ëo¿Îfl, ÷˘ ‰œ‰ÎÕ ¿flΉı ! 256 ±_÷,ı T›‰ËÎfl ±Îÿ½ Ωı¥Âı ! 285 ±Îÿ½ T›‰ËÎfl◊Ì ‹˘ZÎÎ◊˝ Á‘Λ ! 288 “T›‰ËÎfl”fiı “±Î” flÌ÷ı Á‹…‰Î …ı‰˘! 220 ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ ⁄˘·‰Î …ı‰Ì fiËŸ ! 256 © T›‰ËÎfl — Áÿ˚T›‰ËÎfl 287 44 45

×