Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pgi engineering serveis i referencies eee 2011

1,661 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pgi engineering serveis i referencies eee 2011

 1. 1. S ERVEIS I REFERÈNCIESDEP ARTAMENT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PGI GRN, PGI BCN , PGI MAD I PGI TGN Certificades segons ISO 9001:2000, amb núm. de registre ER-1331/2002, ER- 0864/2003 i ER-1668/2005, per a la realització de Projectes d’Instal·lacions, Llicències d’activitats, Legalitzacions d’instal·lacions, Licitacions, Assistència Tècnica i Direcció d’obra.
 2. 2. PRESENTACIÓ PGI ENGINEERING, va crear el 2006 el Departament d’Eficiència Energètica en l’Edificació,conscients de la necessitat d’un ús racional de l’energia i també per donar resposta a unesnecessitats del mercat pel que fa referència al nou marc normatiu en l’àmbit energètic. Entenent que el sector de l’edificació és un dels principals consumidors energètics, ésimportant treballar des de la fase inicial de desenvolupament del projecte amb l’objectiud’aconseguir millores energètiques importants que repercuteixin positivament en el conjunt del’edifici, en la qualitat de l’aire, el seu moviment, en el confort de les persones i tanmateix enl’optimització d’equips per obtenir com a resultat final un major estalvi.OBJECTIUS Donar l’assessorament tècnic als nostres clients per tal d’aconseguir el disseny òptim del’edifici, de les seves instal·lacions i aportant les eines necessàries per a la gestió energètica delsedificis, a fi i efecte de millorar l’estalvi i l’eficiència energètica durant la vida de l’edifici.ÀREES I SERVEIS Els serveis que ofereix el departament s’estructuren en quatre àrees estratègiques que enspermeten cobrir les necessitats dels nostres clientes en l’àmbit energètic. Disposem d’un equip humà professional, compromès, qualificat, motivat, amb unametodologia de treball enfocada a la innovació i a la millora continua en assegurament dela qualitat i per donar un servei d’alt valor afegit. ÀREA ÀREA SERVEIS ENGINYERIA ENERGÈTICS ENERGÈTICA EDIFICI ÀREA ÁREA I+D+i CONSULTORIA ENERGÈTICA 2
 3. 3. ÀREA ENGINYERIA ENERGÈTICA Aplicació de mesures d’estalvi i eficiència energètica tant pel que fa a l’envolvent com en lesinstal·lacions des de la fase inicial del projecte. L’utilització de potents eines informàtiques perrealitzar diverses tipologies de simulacions ens permet l’optimització dels costos finals del’edifici.■ Compliment del CTE-DB HE■ Qualificació energètica d’edificis-Fase projecte■ Estudi energètic de l’envolvent■ Estudi energètic de les instal·lacions■ Estudi energètic de l’edifici ( EED)■ Qualificació energètica d’edificis-Fase Final d’obra■ Justificació de l’ordenança d’estalvi d’aigua■ Projectes d’energies renovables■ Projecte de justificació de l’ordenança de captació solar tèrmica i fotovoltaicaÀREA SERVEIS ENERGÈTICS Aplicació d’una metodologia de treball que permeti disminuir el consum d’energia i millorarl’eficiència energètica durant la vida de l’edifici de manera continua d’acord amb una planificacióestablerta per aconseguir el objectius definits dins el pla estratègic energètic de l’empresa.■ Estudi viabilitat auditoria■ Auditoria energètica. Propostes de millora■ Pla de Mesura i Verificació dels estalvis ( IPMVP )■ Pla de Manteniment■ Gestió de l’energia■ Implantació de les propostes i comissioning■ Formació i alerta tecnològica■ Implantació d’eines col·laboratives per la gestió■ Posada en marxa de les instal·lacions (Comissioning)■ Projectes de inversió en equips■ Formació al client■ Control periòdic i seguimentÀREA CONSULTORIA ENERGÈTICA Assessorem als nostres clients sobre el model energètic actual i futur de manera que elspermeti disposar de la màxima informació per prendre decisions sobre diverses actuacions entemes energètics i mediambientals que els puguin afectar en un futur. Treballem en la recerca de solucions i estratègies que permetin als nostres clients unacontribució en la reducció del consum energètic, d’emissions de CO2, en la millora mediambientali que repercuteixin positivament en la seva activitat millorant la competitivitat.■ Guies d’estalvi i eficiència energètica■ Anàlisis d’implantació d’energies renovables■ Implantació de solucions d’alta tecnologia i eficiència■ Participació en jornades tècniques i ponències en l’àmbit energètic■ Transferència de coneixement/formació a empreses, associacions, Col·legis tècnics■ Transferència de coneixement/formació a Universitats, Docència■ Gestió i tramitació de subvencions autonòmiques i estatals■ Consultoria en gestió energètica de la organització■ Consultoria en gestió energètica integral de l’edifici 3
 4. 4. ■ Consultoria pel desenvolupament del Pla de Mesura i Verificació per a determinar l’estalvi d’energia i aigua■ Estudi de viabilitat auditoria energètica■ Classificació energètica de l’edifici■ Certificació de l’edifici sostenible LEED■ Certificació de l’edifici sostenible Green Building■ Certificació de gestió energètica■ Auditoria del sistema de gestió energètica■ Tramitació de subvencionsÀREA I+D+i Participació en projectes d’investigació, desenvolupament de línees de recerca ambUniversitats i l’Administració amb un clar compromís cap a la millora de sistemes, tecnologies,materials, metodologies de treball, etc de tal manera que ens permeti minimitzar el consumenergètic repercutint positivament cal el medi ambient.■ Projectes I+D+i■ Línees de recerca energètica col·laborant amb Universitats■ Línees de recerca amb empreses Tecnològiques 4
 5. 5. REFERÈNCIES PRINCIPALS ÀREA D’ENGINYERIA ENERGÈTICA ■ Edifici Oficines Carrer Vilanova a Barcelona – 2010 Localitat : Barcelona Superfície : 37.500 m2 Qualificació energètica : B Estat : Inici d’obra Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques mitjançant la simulació, selecció de la maquinaria de climatització, optimització del sistema de producció i la il·luminació. ■ Tecnoparc de Reus – 2009 Localitat : Reus Superfície : 25.000 m2 Qualificació energètica : B Estat : Funcionant Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques mitjançant la simulació, selecció de la maquinaria de climatització, optimització del sistema de producció i la il·luminació. ■ Seu Cambra de Comerç de Barcelona - 2009 Localitat : Barcelona Superfície : 19.000 m2 Qualificació energètica : Objectiu A Estat : en fase de projecte Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic en la fase de concurs d’idees optimitzant les façanes crítiques mitjançant la simulació i optimització de la doble pell contribuint a l’aplicació d’un sistema de climatització i il·luminació d’alta eficiència. 5
 6. 6. ■ Edifici d’Oficines Banc de Sabadell - 2009 Localitat : St. Cugat del Vallès Superfície : 20.000 m2 Qualificació energètica : B Estat : inici d’obra Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques, la selecció de la maquinaria de climatització, optimització del sistema de producció i la il·luminació En procés de Certificació LEED.■ Edifici CMT_Comisió del Mercat de les Telecomunicacions - 2009 Localitat : Barcelona Superfície : 13.415 m2 Qualificació energètica : B Estat : en fase construcció Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques, la selecció de la maquinaria de climatització, optimització de la il·luminació. Gestió de subvencions ICAEN per edificis energèticament eficients. 6
 7. 7. ■ Centre comercial Puerto Venècia - 2008 Localitat : Zaragoza Superfície : 210.000 m2 Qualificació energètica : - Estat : en fase construcció Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques i l’òptima protecció solar mitjançant eines de simulació. Solució de protecció solar façana mitjançant deployed giratori amb seguidor solar. Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques, la selecció de la maquinaria de climatització, optimització il.luminació segons la il.luminació natural■ Edifici d’Oficines Barcelona SuperComputing ( BSC ) - 2008 Localitat : Barcelona Superfície : 6.710 m2 Qualificació energètica : B Estat : en fase construcció Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques, la selecció de la maquinaria de climatització, optimització de la il·luminació Gestió de subvencions ICAEN per edificis energèticament eficients. 7
 8. 8. ■ Ampliació Hospital del Mar - 2008 ... Localitat : Barcelona Superfície : 80.000 m2 Qualificació energètica : - Estat : en fase construcció Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques, la selecció de la maquinaria de climatització, els sistemes de producció, optimització de la il·luminació artificial.■ Edifici Torre Ona – 2008 ... Localitat : Barcelona Estudi 21 juny – solstici d’estiu Superfície : 32.000 m2 Qualificació energètica : Objectiu A Estat : en fase de projecte Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant i validant les façanes crítiques, analitzant la idoneïtat de la protecció solar amb deployed, il.luminació natural,...■ Seu Corporativa RBA Editors - 2007 Localitat : Barcelona 22@ Superfície : 25.620 m2 Qualificació energètica : B Estat : en fase construcció Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques, la selecció de la maquinaria de climatització, il·luminació d’alta eficiència. Gestió i consecució de subvencions ICAEN per edificis energèticament eficients. 8
 9. 9. ■ Seu Iguzzini Iluminazione - 2007 Localitat : St. Cugat del Vallès Superfície : 7.500 m2 Qualificació energètica : - Estat : en fase construcció Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques i l’òptima protecció solar mitjançant eines de simulació. Solució de protecció solar façana mitjançant deployed giratori amb seguidor solar. ■ Edifici d’Oficines MediaTic 22@ - 2006 Localitat : Barcelona 22@ Superfície : 20.000 m2 Qualificació energètica : - Estat : fase final de construcció Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques, la maquinaria de climatització, la il·luminació i regulació segons obertura ETFE amb un estalvi global del 30 % respecte l’edifici de referència. En procés de Certificació LEED.■ Edifici d’Oficines Layetana Immobiliaria - 2006 Localitat : Hospitalet de Llobregat Superfície : 6.000 m2 Qualificació energètica : A Estat : en fase de construcció Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte. En procés de certificació LEED. mediambiental. Gestió i consecució de subvencions ICAEN per edificis energèticament eficients. 9
 10. 10. REFERÈNCIES PRINCIPALS_ÀREA SERVEIS ENERGÈTICS ■ Finalista concurs “Mejora Energética Sede Central Oficina Española de Patentes y Marcas (ESE)” Localitat: Madrid Superfície: 20.230 m² Import: - Destinatari: Oficina Española de Patentes y Marcas ■ Auditoria energètica d’instal·lacions edificis Universitat de Barcelona - 2010 Localitat : Barcelona Superfície : 130.000 m² en 7 edificis d’un campus universitari Auditoria de les instal·lacions Empresa seleccionada mitjançant concurs ■ Auditoria energètica d’instal·lacions edifici d’oficines al 22@ - 2009 Localitat : Barcelona Superfície : 28.048 m2 Auditoria de les instal·lacions mecàniques. Anàlisi de la Baseline i ajust de les potencies de contractació ■ Auditories energètiques dels edificis de la Generalitat de Catalunya -2009 ... Localitat : àmbit Catalunya Superfície : - Auditoria energètica les instal·lacions Empresa seleccionada en concurs per realitzar les auditories en tots els edificis de la Generalitat 10
 11. 11. ■ Auditoria energètica de les instal·lacions edifici FIATC – 2009 ... Localitat : Barcelona Superfície : - m2 Auditoria energètica de l’envolvent, de les instal·lacions mecàniques, elèctriques i de condicionament acústic■ Auditoria energètica Tanatori Hospitalet de Ll. - 2009 Localitat : Hospitalet de LLobregat Superfície : 3.000 m2 Auditoria energètica de l’envolvent, de les instal·lacions mecàniques i elèctriques.■ Implantació Sistema de Telegestió Energètica en 200 Centres de Salut de la Generalitat de Catalunya – 2008 Localitat : àmbit Catalunya Superfície : 200 centres de salut Anàlisis del consum Projecte executiu d’implantació d’un sistema de telegestió■ Auditoria Tècnica d’instal·lacions del Gran Hotel Palacio de la Marina - 2008 Localitat : Mojacar Superfície : - m2 Auditoria energètica de les instal·lacions 11
 12. 12. ■ Auditoria energètica Fira 2000 BCN – 2007 Localitat : Barcelona Superfície : - m2 Auditoria energètica de les instal·lacions■ Auditoria energètica Hotel Apolo - 2007 Localitat : Barcelona Superfície : - m2 Auditoria energètica de les instal·lacions ■ Auditoria Tècnica d’instal·lacions de consum energètic Cambra de Comerç - 2007 Localitat : Viladecans, St. Feliu, Badalona, Berga, Hospitalet de Ll., Igualada, Mataró, Vic, Vilafranca, Granollers, Llotja de Mar, Avda. Diagonal Superfície : 28.048 m2 Auditoria energètica de les instal·lacions de consum energètic ■ Auditoria energètica de les instal·lacions de l’Hospital del Mar - 2007 Localitat : Barcelona Superfície : 80.000 m2 Auditoria energètica de les instal·lacions 12
 13. 13. ■ Comissioning Management projecte Ciutat de la Justícia - 2006 Localitat : Barcelona Superfície : - m2 Commissioning de les instal·lacions de l’edificiREFERÈNCIES PRINCIPALS TRAMITACIÓ SUBVENCIONS ICAEN■ Oficines Banc Sabadell a Sant Cugat del Vallès – 2010Import: Tramitació gratuïta part del Projecte d’Eficiència EnergèticaDestinatari: Banc de Sabadell■ Oficines Mediatic a Barcelona – 2010Import: Tramitació gratuïta part del Projecte d’Eficiència EnergèticaDestinatari: Consorci Zona Franca de Barcelona■ Tecnoparc de Reus – 2010Import: 5.500 €Destinatari: Reus Desenvolupament Econòmic■ Tecnocampus Mataró – 2010Import: 5.500 €Destinatari: Fundació Tecnocampus Mataró■ Seu Layetana Hospitalet de Llobregat – 2009Import: 4.500 €Destinatari: Layetana Grup■ Edifici CMT Barcelona – 2009Import: 4.500 €Destinatari: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones■ Varis edificis Generalitat de Catalunya – 2009Import: Tramitació gratuïta part del Projecte d’Eficiència EnergèticaDestinatari: Generalitat de Catalunya■ Seu RBA Editores Barcelona – 2008Import: 6.000 €Destinatari: RBA Editores 13
 14. 14. REFERÈNCIES PRINCIPALS_ÀREA CONSULTORIA ENERGÈTICA■ Consultoria per a la contractació Districlima_Interface - 2010■ Consultoria per a la contractació Districlima_Novotel Diagonal 199 – 2009■ Consultoria a la contractació Tub verd_Tecnocampus de Mataró - 2009■ Col·legi d’enginyers Tècnics Industrials de Barcelona ( CETIB ) – Juny 2009 Curs : Introducció a les auditories energètiques en els edificis■ Construmat – 24.03.2009 Jornades ACTECIR sobre Eficiència Energètica Presentació : Eficiència Energètica i Auditories Energètica en l’edificació■ Mater-FAD a BCN – 28.11.2008 Jornada d’inauguració Edifici Mater Presentació : Estudi energètic edifici MediaTic de BCN_Material ETFE■ Institut Cerdà – 3.10.2008 Jornada de Rehabilitació energètica Presentació : Rehabilitació energètica. Actuar sobre les instal·lacionsREFERÈNCIES PRINCIPALS_ÀREA I+D+i ■ Projecte I+D Sistema LEA – 2008 / 2009 /... Projecte : Sistema industrialitzat de panels lleugers prefabricats energèticament autosuficients Àrea : Programa nacional de projectes de desenvolupament experimental del Ministeri de Ciència i Innovació Equip de treball : UPM - Universitat Politècnica de Madrid Coot Arquitectes – Madrid Fassin Glas – Madrid Calter – Madrid ■ Línia de Recerca Eficiència Energètica IQS & PGI – 2009 ... Projecte : Desenvolupament d’una metodologia Standard per a la realització de l’estudi energètic de l’edifici Àrea : Línia de recerca en estalvi energètic i eficiència energètica en l’edificació Equip de treball : IQS – Area Construcció Industrial PGI Engineering – Dept. Eficiència Energètica 14

×