Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Transparantiemonitor Estro Q3 2011

322 views

Published on

Estro publiceert elk kwartaal de transparantiemonitor. De basis hiervoor vormen onze kwaliteitsonderzoeken en - gezien de actualiteit - de aanbevelingen van de commissie Gunning. Op basis van de aanbevelingen uit het rapport Gunning, concludeert Estro dat organisatiebreed 87% van de aanbevelingen operationeel is. De overige 13% is in delen van onze organisatie operationeel en wordt groepsbreed geïmplementeerd of zetten we verbeteracties in.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Transparantiemonitor Estro Q3 2011

  1. 1. Transparantiemonitor Estro Q3, 2011 Gunning-Estro publiceert elk kwartaal de transparantiemonitor voor ouders, medewerkers en overige proofstakeholders. De basis voor deze monitor vormen onze kwaliteitsonderzoeken en - gezien de 0%actualiteit - de aanbevelingen van de commissie Gunning.Op basis van de aanbevelingen uit het rapport Gunning, concluderen we dat organisatiebreed87% van de aanbevelingen operationeel is. De overige 13% is in delen van onze organisatieoperationeel en wordt groepsbreed geïmplementeerd of zetten we verbeteracties in. Voor 10%specificaties verwijzen wij naar de bijlage.Aandachtspunten in het derde kwartaal van 2011• Pedagogisch medewerkers moeten zo min mogelijk voorspelbaar lang met een kind alleen 20% zijn. In de dagelijkse praktijk werken wij al geruime tijd met het vierogenprincipe. Bijvoorbeeld door met verschillende groepen kinderen gezamenlijk te starten of samen een dag te eindigen. Ook worden groepen samengevoegd als kinderen slapen of pedagogisch medewerkers pauzeren. In het werkplan van alle locaties moet beschreven staan hoe invulling gegeven wordt aan het vierogenprincipe. Tevens wordt bij nieuwbouwlocaties 30% rekening gehouden met de transparantie van ruimtes.• Estro investeert in opleidingen. Met ROC’s en andere onderwijsinstellingen wordt samengewerkt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daarnaast zijn binnen de organisatie verschillende eigen opleidingen waar medewerkers worden opgeleid of bijgeschoold. In het voorjaar van 2012 start Estro met een Academy (MBO en op termijn HBO) met als doel de kwaliteit van medewerkers verder te verbeteren. 40%• Om de kwaliteit van kinderopvang transparanter te maken, voert Estro een eigen kwaliteitsborgingsysteem in. In oktober 2012 is bij alle locaties de NCKO monitor (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) uitgevoerd.• Het werving- en selectiebeleid wordt aangescherpt, kandidaten worden zorgvuldig gescreend en referenties en diploma’s worden altijd gecontroleerd. 50%• Estro hanteert een heldere klachtenprocedure en stelt vertrouwenspersonen aan voor klanten en medewerkers op zowel decentraal als centraal niveau.• Estro werkt met een systeem waarin alle GGD rapportages worden geregistreerd en afspraken en mogelijke opvolgacties nauwgezet worden bijgehouden. In de volgende monitor publiceren we een overzicht van inspecties op al onze kinderopvanglocaties. 60%KlanttevredenheidIedere 2 jaar wordt op alle kinderopvanglocaties een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Ditjaar is de totale score een 7,9 - een stijging van 0,2 in vergelijking met 2009. Deze stijging is toete schrijven aan een betere beoordeling op het gebied van faciliteiten, informatievoorziening, 70%flexibiliteit, kwaliteit medewerkers en beleid.Vroeg Voorschoolse educatie (VVE)Op 60% van onze locaties is personeel VVE geschoold en op 90% van onze locaties wordt 2,5/ 80%3+ activiteiten aangeboden.Over EstroEstro, moederorganisatie van 597 kinderopvang- en bso-locaties, gastouderbureaus en een 90%onderwijsinstelling. Met ruim 6.000 medewerkers vangen wij wekelijks meer dan 40.000 kinderenop van ouders die ouderschap combineren met werk of opleiding. Centraal in de werkwijze vanEstro staat de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen. Wij staan voor een kwalitatiefhoogwaardig en onderscheidend aanbod op lokaal niveau in samenwerking met buurt en scholen.Tot de Estro Groep behoren onder meer Catalpa Kinderopvang, uk, Kinderopvang Compagnie, 100%B4KIDS, Octopus, Elan Kinderopvang, Astrid Lindgren Kinderopvang en Instituut Pica. Voor meerinformatie: www.estrogroep.nl 1
  2. 2. Bijlage – toetsing aanbevelingen rapport GunningNr. Aanscherping van de beroepskracht-kindratio646- Beschouw, zolang de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang nog niet zijn aangepast, de647 huidige beroepskracht-kindratio als een minimum (4-ogen principe) NB: In de dagelijkse praktijk werken wij al geruime tijd met het vierogenprincipe. Per 1 januari 2012 wordt de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven beschreven in het werkplan van alle kinderopvanglocaties.648 Voorkom wisselingen in leidsters en groepen zoveel mogelijk649 Zorg ervoor dat flexwerkers zoveel mogelijk op dezelfde locatie worden ingezet. Deskundigheid en opleidingsniveau medewerkers652 Stel eisen aan het opleidingsniveau van het hoger management: minimaal hbo-niveau. Zorg ervoor dat in het team van houder/directie en hoger management zowel bedrijfskundige als pedagogische kennis is vertegenwoordigd653 Locatiemanagers dienen te beschikken over een relevante hbo-opleiding met kennis van management en pedagogiek. Decentraliseer aan het locatiemanagement de bevoegdheid om de locatie aan te sturen.654 Zorg ervoor dat minimaal 20% van de pedagogisch medewerkers op de werkvloer beschikt over een relevante praktijkgerichte pedagogische hbo-opleiding of over een opleiding tot pedagogisch medewerker op mbo-4-niveau. NB: In de rapportage over Q4 2011 geven we aan wat het percentage HBO’ers binnen onze organisatie is.657 Borg dat in de opleiding tot pedagogisch medewerker kinderopvang op alle niveaus aandacht wordt besteed aan onderwerpen als de seksuele ontwikkeling van kinderen, het signaleren van opvallend gedrag, communicatie met de ouders en het geven en ontvangen van feedback.658 Borg een goede begeleiding van stagiaires659 Maak werk van de eis uit de Wet kinderopvang dat de Nederlandse taal als voertaal wordt gebruikt.660 Introduceer bijscholingsprogramma’s op de kinderdagverblijven (‘on the job’), waarin medewerkers worden bijgeschoold in deze onderwerpen.661 Maak gebruik van instrumenten om de kwaliteit te meten, zoals de NCKO- kwaliteitsmonitor NB: In oktober 2012 is op al onze locaties de NCKO monitor (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) uitgevoerd. In oktober a.s. vindt een kick off bijeenkomst plaats. Werving en selectie664 Trek altijd referenties na. NB: Binnen Estro is dit het beleid sinds juni 2011. Momenteel vindt hierop interne controle plaats.665 Vraag tweejaarlijks voor alle medewerkers een geactualiseerde VOG op. Personeelsbeleid670 Professionaliseer het personeelsbeleid door het aanstellen van personeelsfunctionarissen dan wel het uitbesteden van het beleid671 Voer jaarlijks met pedagogisch medewerkers een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek volgens een vast format dat ingaat op de kwaliteit die het kinderdagverblijf wil bieden en op thema’s als observeren, signaleren en registreren.672 Besteed in functionerings- en beoordelingsgesprekken aandacht aan zowel de omgang met de kinderen en hun ouders als aan de omgang met collega’s. Cultuur673 Creëer een cultuur waarin het geven van positieve maar ook negatieve feedback normaal is:674 Wees alert op signalen dat medewerkers niet functioneren in een team:675 Stel de functie van vertrouwenspersoon in. NB: Veel bedrijfsonderdelen werken al met vertrouwenspersonen. Per januari 2012 moeten alle bedrijfsonderdelen vertrouwenspersonen voor medewerkers en klanten hebben ingesteld. In het eerste kwartaal van volgend jaar worden deze personen getraind. 2
  3. 3. 676 Stel een duidelijke gedragscode voor medewerkers op en bespreek deze regelmatig met hen, zodat kennis daarover actueel blijft. Stel de ouders op de hoogte van de gedragscode Protocollen en richtlijnen678 beschouw de regels ten aanzien van de aanwezigheid van protocollen als een minimumeis.679 Zorg ervoor dat medewerkers steeds op de hoogte zijn van de inhoud van protocollen en weten hoe zij moeten handelen. NB: Continu proces, verdient altijd aandacht.680 Zorg voor een protocol met een eenduidige besluitvormingsroute voor het omgaan met vermoedens van seksueel misbruik van kinderen681 Vertaal beleidsdocumenten zoals het pedagogisch beleidsplan altijd in concrete werkplannen en waar nodig in werkinstructies die aansluiten bij de leerstijl van pedagogisch medewerkers Oudercommissie, personeelsvertegenwoordiging en Raad van Commissarissen/Toezicht682 Benader oudercommissies en ondernemingsraden of andere organen die het personeel vertegenwoordigen als gesprekspartners die kwaliteit in het kinderdagverblijf mede borgen683 Stel een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht in die de jaarverslagen vaststelt en de bevoegdheid heeft om het functioneren van de houder of directie te beoordelen684 Gebruik de Governance Code voor de kinderopvang als leidraad voor integer bestuur. NB: Brancheorganisatie Kinderopvang werkt hier momenteel aan. Wij volgen deze ontwikkelingen en zullen de aanbevelingen overnemen. Bouwkundige vormgeving en apparatuur686 Zorg voor maximale transparantie in het gebouw; zorg ervoor dat volwassenen in elke groepsruimte, verschoonruimte, slaapruimte en algemene ruimte naar binnen kunnen kijken687 Zorg dat er geen verborgen hoeken in het gebouw zijn waar een volwassene zich met een kind zou kunnen afzonderen NB: Ruimtes in kinderopvanglocaties worden continue gescreend op verborgen hoeken. Tevens wordt bij nieuwbouw gewerkt met een strikt programma van eisen.688 Maak in de slaapruimtes altijd gebruik van een babyfoon, ook wanneer een van de medewerkers bij de kinderen blijft NB: Op veel locaties is een babyfoon aanwezig. Echter, we hechten nog meer waarde aan persoonlijke controles. De methode per locatie wordt opgenomen in het werkplan689 Maak selectief gebruik van camera’s Klachten702 Zorg voor een klachtenprocedure waarin klachten die worden geuit door ouders maar ook door medewerkers intern zorgvuldig worden afgehandeld en waarin klachten die intern niet tot een oplossing komen, verder worden geleid.703 Benoem een medewerker van het kinderdagverblijf tot klachtencoördinator. NB: Veel bedrijfsonderdelen werken al met en klachtencoördinator. Per januari 2012 moeten alle bedrijfsonderdelen klachtencoördinatoren hebben benoemd704 Wees transparant. Informeer ouders actief en volledig over de interne en externe klachtenprocedure, neem klachten op in een jaarverslag en overweeg om ingediende klachten – met een reactie van het kinderdagverblijf – proactief onder de aandacht van ouders te brengen. Totaal 34 aanbevelingen, 26 groen, 2 oranje/groen en 6 oranje: 87%*groen betekent dat de organisatie volledig voldoet aan het verbeterpunt, oranje dat er aan gewerkt wordt,en rood dat de organisatie er niet aan voldoet. Bij een oranje kleur wordt het verbeterpunt voor de helftmeegerekend in de totale score. 3

×