Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uusi oppiminen bioalan työelämärelevanssin vauhdittajana

324 views

Published on

Opettajan pedagoginen osaaminen ja aktiivisuus yritysten kanssa vauhdittavat oppimista ja innovaatiota. Tarvitaan kyvykkyyttä työskennellä asiakas- ja opiskelijalähtöisyyden jännitteessä.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uusi oppiminen bioalan työelämärelevanssin vauhdittajana

 1. 1. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Uusi oppiminen bioalan ja ammatillisen osaamisen työelämärelevanssin vauhdittajana AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 29.11.-1.12.2017 Essi Ryymin & Laura Vainio, HAMKKuvat: HAMK ©
 2. 2. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Esityksen sisällöt 1. LUO Next Step -hanke vauhdittaa yhteistyötä 2. Oppimis- ja tutkimusympäristön kehittäminen 3. Tuloksia ja havaintoja 4. Lähteet
 3. 3. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Esityksen sisällöt 1. LUO Next Step -hanke vauhdittaa yhteistyötä 2. Oppimis- ja tutkimusympäristön kehittäminen 3. Tuloksia ja havaintoja 4. Lähteet
 4. 4. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Suomi biotalouden huippumaaksi • Biotalouden kestävät ratkaisut Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta • Biotalouden tuotto 100 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä, 100 000 uutta työpaikkaa • Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja suojelu Lähde: Suomen biotalousstrategia, 2014
 5. 5. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta
 6. 6. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Lähde: Sitran selvityksiä 117. Kierrolla kärkeen - Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025. Kuvakaappaus s. 12. Kuva: HAMK
 7. 7. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Innovaatioita HAMKista Pelto- robotti Sirkka- patukka Porkkana- saippua Biologinen veden puhdistus
 8. 8. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta LUO Next Step -hanke • Toteutusaika: 1.8.2016 – 31.12.2018 • Kohderyhmä: yritykset, jotka kehittävät uutta liiketoimintaa bio- ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti sekä luonnonvara-alan koulutus- ja tutkimustoimijat • Toimialue: Kanta-Häme • Toteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Luonnonvarakeskus (Luke), Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema sekä Suomen ympäristöopisto Sykli Hanke jatkaa LUO - Luonnonvara-alan verkoston rakentamista. 8
 9. 9. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Hankkeen tavoitteet • Lisää Hämeen luonnonvara-alan asiantuntijaverkoston yhteistyötä yritysten kanssa ja johtaa muutosta nopeilla kokeiluilla ja konkreettisilla piloteilla • Kehittää oppimis- ja tutkimusympäristöä yritysten kehitys- ja innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi 9 Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli luonnonvara-alan valtakunnalliselle koulutus-, tutkimus- ja yritysyhteistyölle.
 10. 10. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Esityksen sisällöt 1. LUO Next Step -hanke vauhdittaa yhteistyötä 2. Oppimis- ja tutkimusympäristön kehittäminen 3. Tuloksia ja havaintoja 4. Lähteet
 11. 11. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Tarkastelukulmia • Ekosysteemit ja verkostojen parviäly • Oppivat asiantuntijaverkostot • Opettajien, opiskelijoiden ja työelämän verkostot • Korkeakouluopiskelun työelämärelevanssi • Korkeakoulun ja työelämän yhteisten innovaatioiden vauhdittaminen: nopeat kokeilut, konkreettiset pilotoinnit, osaamisen kehittäminen
 12. 12. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Aiemman TKI-toimintamme oivalluksia • Vuorovaikutus verkostoissa, vertaistuki sekä yhteistyö kehittävät opettajien ammatillista osaamista • Kehittymiselle tärkeää vastavuoroisuus, molemminpuolisuus, riippuvuus ja avoin asenne • Opettajien verkostoitunut asiantuntijuus antaa voimavaroja ja vauhdittaa pedagogista muutosta • Voidaan edistää ja tehdä näkyväksi digiratkaisuilla Opettajien ammatillinen kehittyminen verkostoissa (Essi Ryymin, 2008; 2016):
 13. 13. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Aiemman TKI-toimintamme oivalluksia • Kehittyvä verkosto tarvitsee toimijoita, jotka vievät asioita eteenpäin sekä jakavat tietoa ja osaamistaan • Kirkas suunta, tavoitteet, avoimuus, suoruus, fokus toiminnassa, yksinkertaisuus ja toiminnan oikea- aikaisuus • Asiakkaan ja yhteistyökumppaninen tarpeiden ja korkeakoulun tavoitteiden ja arvojen ymmärtäminen ja linkittäminen Korkeakoulun ja työelämän yhteistyöverkostot (Laura Vainio, 2016):
 14. 14. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Opetus / moduuliprojektit, opinnäytetyöt, työharjoittelut TKI / tutkimusyksiköt, hanketoiminta Yritysyhteistyö / Verkostomainen toiminta Strategia Opetuksen ja oppimisen työelämärelevanssi HAMKin strategia: • Opinnot organisoitu osaamisperustaisiksi kokonaisuuksiksi eli kahdeksan (8) viikon moduuleiksi • Jokaisessa moduulissa täytyy olla ilmiöpohjainen ja työelämälähtöinen case tai projekti • Opettajatiimit suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat ilmiöpohjaista opetusta yhdessä Laura Vainio, 2017
 15. 15. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Tutkimus • Tavoitteenamme on tuottaa uutta tietoa biotalouden ja ammatillisen osaamisen monialaiseen ja työelämärelevanttiin kehittämiseen • Tutkimusmenetelminä sosiaalinen verkostoanalyysi, kyselyt, laadulliset teemahaastattelut, observointi • Lisäksi: tausta-aineiston ja aiemman tutkimuksen analyysi
 16. 16. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Ensimmäinen vaihe • Viiden biotalouden yksikön asiantuntujoiden haastattelut • Puolistrukturoitu teemahaastattelu ja laadullinen analyysi • Kaksi haastattelijaa: biotalouden ja ammatillisen osaamisen tutkija • Vertailu aikaisempaan tutkimukseen
 17. 17. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Tutkimuskysymykset 1. Minkälaiset pedagogiset menetelmät tukevat parhaiten opiskelijoiden aitojen työelämän haasteiden ongelmanratkaisua? 2. Minkälaista osaamista oppimisen työelämärelevanssin rakentaminen edellyttää opettajalta? 3. Minkälaista oppimista tapahtuu luonnonvara-alan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten muodostamassa verkostossa?
 18. 18. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Esityksen sisällöt 1. LUO Next Step -hanke vauhdittaa yhteistyötä 2. Oppimis- ja tutkimusympäristön kehittäminen 3. Tuloksia ja havaintoja 4. Lähteet
 19. 19. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Alustavat tulokset - pedagogiikka • Avoin ja yhteisöllinen ongelmanratkaisu, ohjatut kokeilut ja tutkivat, opiskelijalähtöiset menetelmät, kuten projektioppiminen, tukevat opiskelijoita aitojen työelämän haasteiden onnistuneessa ratkaisussa.
 20. 20. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Vaikuttavat pedagogiset lähestymistavat Tutkiminen, kokeileminen Haasteet, ongelmat, ilmiöt Yhteisöllisyys, dialogisuus Simuloinnit, pelillisyys Autenttisuus "Kuuman ryhmän potentiaali on huikeaa, innostuminen tuottaa ympärillekin innostusta."
 21. 21. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Alustavat tulokset – opettajan osaaminen • Työelämärelevanssin rakentaminen edellyttää opettajilta uudenlaista, ”työelämään jalkautuvaa” opettajuutta ja toimijuutta. • Opettajan on osattava kommunikoida sekä työelämän että opiskelijoiden odotusten kanssa ja hänellä on oltava valmiutta muuttaa omaa opettajaidentiteettiään kohti valmentajana ja työelämän kehittäjäkumppanina toimimista.
 22. 22. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Onnistunut työelämäprojekti Opettajan opetus- ja ohjausosaaminen ratkaisevassa roolissa , esimerkiksi: • Oppimisyhteisön, ryhmien ja yksilön oppimisprosessin aktiivinen ja tavoitteellinen ohjaaminen, ohjaustarpeiden tunnistaminen, monipuolinen pedagoginen työkalupakki • Arviointiosaaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, arviointitiedon hyödyntäminen • Kyky toimia avoimissa ympäristöissä ja hyödyntää tarjolla olevia resursseja oppimisessa • Yhteistyö-, dialogi- ja digitaidot, ”kehittäjän mindset”
 23. 23. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta28.11.2017HAMK Yleisesitys 2017 Opiskelijalähtöisyys Asiakaslähtöisyys Onnistunut työelämäprojekti
 24. 24. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Opettajan toiminta verkostossa Kokemus, varmuus, hiljainen tieto, ylläpitäminen: • Pitkään yhteistyötä tehneet opettajat perustivat tekemisensä totuttuihin ja toimiviin toimintamalleihin • Verkosto oli jo rakentunut ”valmiiksi” ja yhteistyö koettiin helpoksi Ylläpitämisestä kehittämiseen ja uuden luomiseen: • Uskallus kontaktoida uusia toimijoita ja kokeilla uusia toimintatapoja • Tarve jatkuvaan toiminnan reflektointiin, palautteen keräämiseen ja yhteiseen käsittelemiseen
 25. 25. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Sitaatteja – opettajan osaaminen ”Opettajan osattava ohjata opiskelijan roolia ja vastuunottoa, ohjausosaamisen ja vastuuttaminen on tärkeää. Opiskelijat ovat erityyppisiä, opettajalta tilannetajua ja kykyä muuttaa ohjaus- ja opettamisotettaan. Huomioitava erilaiset henkilöt ja miten työskennellä kenenkin kanssa. ”
 26. 26. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta ”Omasta ammattilokeroista ja opiskelijoista pitää päästää irti. Pitkälle metataitoja, asioiden laaja yhdistäminen ja opettajuuden uusi ajatteleminen oman substanssialan sisällä tärkeää.”
 27. 27. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta28.11.2017HAMK Yleisesitys 2017 ”Opettajan yrittäjämäinen asenne ja siihen kasvattaminen. Tätä ei opi (yhdellä) kurssilla vaan pitkä prosessi. Henkinen kasvu ja prosessi on haasteellisin.”
 28. 28. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta ”Alkuun oli työstettävä omaa vastustamista ja muutosvastarintaa.” Kun tähän rupesi kasvamaan, vaati vielä puoli vuotta ennen kuin ymmärsin mitä opettajan yrittäjämäinen asenne ja toiminta tarkoittaa.”
 29. 29. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta28.11.2017HAMK Yleisesitys 2017 ”Kaikki lähtee siitä, että olet opettajana itse innostunut.”
 30. 30. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta ”Mitä enemmän kokemusta, sitä enemmän uskallan ottaa opettajana riskejä ja työntää opiskelijoita epämukavuusalueelle.”
 31. 31. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Alustavat tulokset - oppiminen verkostossa • Verkosto rakentuu ihmisten välille • Verkoston toiminnan ydin löytyy kanssakäymisistä sekä toimivasta viestinnästä • Kehittyminen tapahtuu osallistumalla käytännön toimintaan • Laajasti verkostoituneilta toimijoilta tarvitaan aktiivista roolia • He voivat helpottaa hiljaisempien toimijoiden mukaan ottamista ja äänen esille tuomista Ks. Myös Laura Vainio, 2016
 32. 32. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Win-Win -tilanteiden rakentaminen: • Työelämäprojektit rakennetaan keskustellen niin, että odotukset kohtaavat ja toimintatavoista sovitaan • Onnistunut projekti parhaimmillaan luo win-win -tilanteita Odottamattomat yllätykset: • Toimiva viestintä pitää projektin hengissä • Muutokset ovat osa verkoston oppimista • Verkostomainen toiminta tuo esille myös kehittämisorganisaatioiden kompleksisuuden ja toiminnan jännitteet Alustavat tulokset - oppiminen verkostossa
 33. 33. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Kompleksisuus ja jännitteissä eläminen vapaus kontrolli kustannukset laatu stabiilisuus muutos keskittäminenlyhyen aikavälin tavoitteet pitkän aikavälin tavoitteet hajauttaminen Lähde: Vorssan malli -projekti. Projekti liittyy VTT:n ResCas-tutkimushankkeeseen ”Organisaatioiden resilienssin tukeminen”. Caseina erilaisia organisaatioita, joista HAMK yksi. Lähde: Heli Taljan esitys, VTT.
 34. 34. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Sitaatteja – oppiminen verkostossa ”Verkostoyhteistyön suola on sitä, että oma katsanto jaetaan ja se laajentuu yhteisen tekemisen myötä.”
 35. 35. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta28.11.2017HAMK Yleisesitys 2017 ”Tärkeä kasvattaa nuoria työelämän verkoston kautta; emme kouluta vain asiantuntijoita, vaan asiantuntijoita, joilla on valmius kohdata yritykset ja kyky ottaa työelämän tehtäviä vastaan.”
 36. 36. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta ”Mukana teoria ja käytäntö sekä tutkimuksellinen ote.”
 37. 37. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Muita havaintoja aineistosta • Johtaminen edessä ja takana • Koulutustarpeet • Rakenteet ja toimintamallit uuden opettajuuden mahdollistamiseksi
 38. 38. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Johtaminen edessä ja takana • Esimerkillä johtaminen, autenttisuus ja osallisuus • Resurssit, ennakointi ja mahdollistaminen • Kehittämishankkeet ja opetus • Suhdetoiminta ja verkottuminen elinkeinoelämään
 39. 39. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Koulutustarpeet • Työelämäyhteistyön organisoiminen ja ohjaaminen pedagogisesti mielekkäällä ja uutta luovalla tavalla -> pitkäkestoinen oppimisprosessi, joka voi edellyttää uusien toimintamallien kokeilua ja harjoittelua
 40. 40. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Koulutustarpeet • Innovatiivinen korkeakoulupedgogiikka: projektioppiminen, ongelmat ja ilmiöt, aktivoivat menetelmät, opiskelijatiimien ohjaaminen ja ryhmädynamiikka • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta opetuksessa ja oppimisessa, tutkimushankkeiden johtaminen • Hyviä käytänteitä ja toimivia ratkaisuja ammattikorkeakouluissa runsaasti -> osaamisen ja tekemisen jakaminen! • HAMK 100 -valmennusmalli esimerkkinä
 41. 41. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Rakenteet ja toimintamallit • Opettajien "kuumat tiimit" • Opettaja ja työelämäkumppanit oppimisen yhteissuunnittelijoina, toteuttajina ja arvioijina • Projekteista kestäviin kumppanuuksiin • Työ- ja elinkeinoelämän murros, ennakointi, uuden työn luominen, yrittäjyys, yrittäjämäinen toiminta
 42. 42. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta • Johdon tuki ja resurssien allokointi • Kehittämisen kehä • Muutoksen tukeminen ja riittämättömyyden tunteet: "Voisin aina tehdä paremmin!" • Verkoston palaute ja yhteiset resurssit rohkeasti käyttöön -> moduulitiimit Rakenteet ja toimintamallit
 43. 43. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta ”Älä ui yksin!” Kippari Kowalski Rico Alokas DisenyFreeWallpaper Leikkisää ja inhimillistä asennetta Tietoa Toimintaa Tavoitteita
 44. 44. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Kiitos!
 45. 45. HAMK – ammatillisesti profiloitunut korkeakoulu – tekojen kautta Lähteet Vainio, L. (2016). Osallistumisesta osallisuuteen - itseohjautuvan verkoston rakentaminen . Teoksessa Vainio, L. (toim.) Asiantuntijuuden johtaminen ja työelämän muutos. Hämeen Ammattikorkeakouun julkaisuja: Hämeenlinna. Saatavilla osoitteessa: https://issuu.com/hamkuas/docs/hamk_asiantuntijatyon- johtaminen_20/67 Ryymin, E., Kunnari, I. & D’Andrea, A. (2017). Digital Solutions in Teacher Education enhance Wellbeing and Expertise. Journal of Finnish Universities of Applied Sciences, 1, 2017. Saatavilla osoitteessa: https://uasjournal.fi/koulutus-oppiminen/digital-solutions-in-teacher-education-enhance-wellbeing-and- expertise Ryymin, E. (2008). Teachers' Intelligent Networks. Study of Relationship-based Professional Development supported by Collaborative Learning Technologies. Academic Dissertation. Acta Universitatis Tamperensis 1336. Tampere: Tampere University Press. Saatavilla osoitteessa: http://tampub.uta.fi/handle/10024/67881 Kuvat: HAMK ©

×