Monimediaiset oppimisympäristöt kasvatustieteen päivät

1,490 views

Published on

Esityksessä tarkastellaan TVT:n vaikutusta opetukseen, oppimiseen ja koulun kehittämiseen sekä kootaan yhteen esityksen tekijöiden viimeisimpien tutkimus- ja kehittämishankkeiden johtopäätöksiä.

Oppimisympäristöjen kehittäminen edellyttää tieto- ja oppimiskäsityksen muutosta, pedagogisten käytänteiden näkyväksi tekemistä ja arviointia, uudenlaista pedagogista johtajuutta sekä uusien käsitteiden luomista.

(Testing: ei pdf)

Published in: Education

Monimediaiset oppimisympäristöt kasvatustieteen päivät

 1. 1. Monimediaiset oppimisympäristöt ja oppimisyhteisöjen tietokäsityksen kehittäminen Essi Ryymin 1, Liisa Lind1, Teemu Leinonen2, Jiri Lallimo3, Marjaana Veermans4 1Helsingin kaupunki, 2Aalto-yliopisto, 3Helsingin yliopisto, 4Turun yliopisto Esitys Kasvatustieteen päivillä 26.11. 2013, Jyväskylä
 2. 2. Esityksen sisällöt 1. Esityksen taustaa 2. TVT ja tieto- ja oppimiskäsityksien muutos 3. Nykytilanne opetuksessa 4. Havaintoja tutkimus- ja kehittämishankkeista
 3. 3. Oppimiskäsitys • Miten ihminen oppii? (psykologia) • Miten oppimista voi edistää opetuksella? (pedagogia) Tietokäsitys • Mitä tieto on? • Miten tieto syntyy ja rakentuu? Teknologiakäsitys • Miten tietoa käsitellään teknologian avulla? • ”Mitä tietokone tekee?” • Teknologian vaikutus ja lisäarvo?
 4. 4. Mikä on oppimisteknologian rooli oppimisympäristössä? • Kommunikaatioväline? • tiedon haku ja välittäminen? • työväline dokumentointiin? • oppimisen ja osaamisen välittäjä? • älykäs tuki oppimisen ja osaamisen tiedonrakentelussa? • mitä tarkoittaa tässä yhteydessä monimediaisuus?
 5. 5. Nykytilanne perusopetuksessa: • opettaja-, fakta- ja oppikirjakeskeisyys voimakasta • formaalioppiminen ja yksilökeskeiset oppimisen muodot korostuvat Uusi OPS 2016 (luonnos): • korostetaan yhteisöllistä ja projektityöskentelyä tutkivan oppimisen periaatteiden mukaisesti • korostetaan sosiaalisesti jaettua oppimisprosessia, jossa ongelmien ratkaiseminen ja uuden tiedon luominen ovat keskeisessä asemassa Opetuksen ja OPS:n tarkastelua
 6. 6. Kokemuksia ja johtopäätöksiä oppimisympäristöjen kehittämisestä 1/3 (1) Pedagogisen toimintakulttuurin muutos • Oppimisympäristöjen kehittämisessä keskeisintä on pedagogisen toimintakulttuurin muutos • Tämä edellyttää oppimisyhteisön tietokäsitysten, oppimiskäsitysten ja pedagogisten käytänteiden tietoista tarkastelua ja tavoitteellista kehittämistä • Tavoitteellinen kehittäminen edellyttää uudenlaista, jaettua pedagogista johtajuutta koulussa ja oppilaitoksissa
 7. 7. (2) Opettajat ja pedagogiset johtajat • Opettajien on usein haasteellista tarkastella ja muuttaa omia pedagogisia käytänteitään • Pedagogisten johtajuudelle on tärkeää kehittää yhteisöllisiä rakenteita ja arvioinnin välineitä • On olennaista tarkastella onko oppimisympäristön kehittämisellä yhteiset, julkilausutut tavoitteet, toisin sanoen • Onko toiminta tavoitteellista vai onko tavoitteena toiminta (jolloin oppimisyhteisö ei kehity)? Mm. Ryymin & Silander, 2012; Lallimo & Antinluoma, 2013; Ilomäki & Lakkala, 2011 Kokemuksia ja johtopäätöksiä oppimisympäristöjen kehittämisestä 2/3
 8. 8. Kokemuksia ja johtopäätöksiä oppimisympäristöjen kehittämisestä 3/3 (3) Opettajat ”designereina” • Opettajat tarvitsevat menetelmällisiä työvälineitä, joilla voivat tarkastella ja muuttaa omia pedagogisia käytänteitään (Leinonen, 2010, Leinonen et. all. in press) • Mielekkäässä prosessissa opettajat voivat tunnistaa haasteita ja mahdollisuuksia sekä rakentaa niihin perustuen omia parempia pedagogisia käytänteitään (Keune, Toikkanen, Leinonen, 2013). • Esimerkki: Edukata -suunnittelutyökalu
 9. 9. Pedagogisetkäytänteetluokassa? Kuva: Pasi Mattila, 2012: Oppimisteknologia lyhyt historia. Helsingin opetusviraston Mediakeskuksen Toimintakulttuurin muutoksen työkalut -hanke.
 10. 10. Joustava ja välittävä fyysinen oppimisympäristö? teatteri vs. koulu?
 11. 11. Oppija oppimis- prosessi Pedagogiset käytänteet Tutkiva ja yhteisöllinen, ilmiöpohjainen oppiminen, pelillisyys Pedagoginen johtajuus Jaetun johtajuuden rakenteet ja arvioinnin välineet Arkipäivän välittävä teknologia Digitaalinen koulu, sulautunut teknologia, BYOD Osaamisen kehittäminen Yhteisölliset osaamisen kehittämisen välineet Oppimisyhteisö ja hyvinvointi Osallistumisen ja yhteisöllisyyden rakenteet ja käytänteet Joustavan ja välittävän oppimisympäristön suunnittelun lähtökohdat Tietokäsitys, oppimiskäsitys, teknologiakäsitys Oppimisympäristön suunnittelun lähtökohtia, Ryymin & al., 2013. OPS:n tavoitteet (luonnos 2016)
 12. 12. Pedagogiset käytänteet Oppimiskäsitys Menetelmälliset työkalut pedagogisten käytänteiden tarkasteluun ja kehittämiseen tekevät oppimiskäsitykset näkyviksi ja aktiivisen kehittämisen kohteiksi. Edellyttää pedagogista johtamista oppimisyhteisössä. Esim. yhteiskokeilu, oman toiminnan selittäminen, Edukata- suunnittelutyökalu Toimintakulttuurin muutos – Oppimiskäsityksen ja pedagogisten käytänteiden yhteiskehitys oppimisyhteisössä
 13. 13. Edukata: Keune, Toikkanen, Leinonen 2013
 14. 14. Edukata: Keune, Toikkanen, Leinonen 2013
 15. 15. Kehittyneet pedagogiset käytänteet edellyttävät, että oppimisympäristö mahdollistaa • Uudenlaiset tiedon ja tietämisen käsitykset • Tiedon kokonaisvaltaisen yhteisöllisen rakentamisen • Monilukutaidon • Media- ja lähdekritiikin tuntemuksen • Monipuolisen, sujuvan ja monimediaisen oppimisteknologian käyttötaidon Näiden tulisi olla tietoisen ja tavoitteellisen pedagogisen johtamisen kohteina
 16. 16. Kirja luettavissa tableteilla ja tietokoneella: osuke.net
 17. 17. Uusia käsitteitä ja käsitteen määrittelyä tarvitaan oppimisympäristöjen kehittämistyön tueksi • Monimediaisuus? Arkipäivän teknologia? Oppimisteknologia? Kaikkiallinen / sulautunut teknologia? Älykäs teknologia? • Tarvitaan uusi käsitteistö, joka kuvastaisi teknologian ja pedagogisten käytänteiden yhteensulautumista ja saumattomuutta ilman erottelua • Vertailukohtana tietointensiivisen asiantuntijatyön käytänteet: emme enää erikseen kuvaile millä välineillä ja ohjelmistoilla työskentelemme ja tietoa rakentelemme • Sisältääkö oppimisympäristö-käsite älykkään ja jokapäiväisen teknologian käytön oppimisyhteisön työssä ja toiminnassa?
 18. 18. Käsitteillä luodaan todellisuutta Esityksen kuvat: MS Free Clipart, FreeDigitalPhotos.net, Dreamstime.com

×