Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medical data mining applications

 • Login to see the comments

Medical data mining applications

 1. 1. TIP ALANINDA DATAMINING UYGULAMALARI ESRANUR ÖĞRETMEN 080401040
 2. 2. Verilerin dijital ortamda saklanmaya başlanması ilebirlikte, yeryüzündeki bilgi miktarının her 20 ayda biriki katına çıktığı günümüzde, veri tabanlarının sayısı dabenzer, hatta daha yüksek bir oranda artmaktadır.Akıllı veri işleme metodu olan veri madenciliği, dünyaüzerinde artan veri miktarının etkili bir biçimdekullanılmasının neredeyse tek çözümü olarakgörünmektedir. Bu gelişme diğer alanlarda olduğu gibitıp alanında da ilgi odağı haline gelmiştir. Özellikle tıpalanındaki verinin büyüklüğü ve hayati önem taşımasıbu alandaki uygulamaları daha da önemli kılmaktadır.
 3. 3.  Tıpta birçok alanda aşırı veri birikmesinin en yoğun yaşandığı alanlardan birisi de tıbbi verilerdir. Özellikle günümüzde artık neredeyse tüm tıbbi cihazların dijital hale gelmesi bu sonucu doğal hale getirmiştir. Kağıt üzerinde veri toplanan klasik hastane bilgi sistemlerinden farklı olarak buradaki verilerden yararlanmak her ne kadar çok daha kolay gibi görünse de, aslında diğer alanlardaki veriler gibi bunların da bireysel çalışmalarla işlenmesi ve yorumlanması imkansız hale gelmiştir.
 4. 4. Tıp alanında veri madenciliği uygulamalarına örnekolarak; antipsikotik ilaçların kalp kası hastalıkları üzerine etkisi solunum fonksiyon testlerinin analizi genetik bozuklukların tespiti ilaç yan etkilerinin tanımlanması gibi çeşitli çalışmaları sayabiliriz.
 5. 5.  Veri madenciliği; belirli bir alanda ve belirli bir amaç içintoplanan veriler arasındaki gizli kalmış ilişkilerin ortayakonulmasıdır. Bunun yanında, geleceğe dönük kararlar almamızda bize fikirverir. Veri madenciliği, disiplinler arası doğasından dolayı istatistik,veri tabanları, makine öğrenmesi, bilgi toplama, görselleştirme,paralel ve dağıtık hesaplama gibi birçok disiplinden yardım alır.
 6. 6. Data Mining Aşamaları; Uygulama Alanın Ortaya Konulması Veri Ambarının Oluşturulması Modelin Kurulması ve Değerlendirilmesi Şablonların ve İlişkilerin Yorumlanması
 7. 7. Veri Madenciliğindeki Problemler;  Veri madenciliği girdi olarak ham veriyi sağlamak üzere veri tabanlarına dayanır.  Bu da veri tabanlarının dinamik, eksiksiz, geniş ve net veri içermemesi durumunda sorunlar doğurur. Diğer sorunlar da verinin konu ile uyumsuzluğundan doğabilir.  Sınıflandırmak gerekirse başlıca sorunlar şunlardır :
 8. 8.  Sınırlı Bilgi : Veri tabanları genel olarak veri madenciliği dışındaki amaçlar için tasarlanmışlardır. Bu yüzden, öğrenme görevini kolaylaştıracak bazı özellikler bulunmayabilir. Gürültü ve Eksik Değerler : Veri özellikleri ya da sınıflarındaki hatalara gürültü adı verilir. Veri tabanlarındaki eksik bilgi ve bu yanlışlardan dolayı veri madenciliği amacına tam olarak ulaşmayabilir. Bu bilgi yanlışlığı, ölçüm hatalarından, ya da öznel yaklaşımdan olabilir. Belirsizlik : Yanlışlıkların şiddeti ve verideki gürültünün derecesi ile ilgilidir. Veri tahmini bir keşif sisteminde önemli bir husustur. Ebat, güncellemeler ve konu dışı sahalar : Veri tabanlarındaki bilgiler, veri eklendikçe ya da silindikçe değişebilir. Veri madenciliği perspektifinden bakıldığında, kuralların hala aynı kalıp kalmadığı ve istikrarlılığı problemi ortaya çıkar. Öğrenme sistemi, kimi verilerin zamanla değişmesine ve keşif sisteminin verinin zamansızlığına karşın zaman duyarlı olmalıdır.
 9. 9. Tıbbi Verinin Oluşturulması; Tıbbi veriler üzerinde çalışma yapmak bu verileri iyi tanımakla mümkündür. Tıp alanında belirli bir standardın olmayışı ve varolan standartlar arasında tam bir uyumun olmaması nedeniyle, bu alanında bir veri ambarının oluşturulması oldukça zor bir işlemdir. Bunun yanı sıra tıp alanındaki terimlerin hem karışık hem de birbirine yaklaşık olması da veri ambarı oluşumunu negatif yönde etkilemektedir. Tıp alanındaki veri genellikle farklı kaynaklarda toplanmaktadır. Örneğin hastanın laboratuar ile ilgili verileri ile hastanın teşhis bilgileri farklı kaynaklarda ve farklı şekillerde tutulmaktadır.
 10. 10. Tıpta Veri Madenciliği Uygulama Alanları; A.Kusiak ve arkadaşları tarafından akciğer deki tümörün iyi huylu olup olmadığına dair, karar destek amaçlı bir çalışma yapılmıştır. İstatistiklere göre Amerika da 160.000 den fazla akciğer kanseri vakasının olduğu ve bunların %90’ının öldüğü belirlenmiştir. Bu bağlamda bu tümörün erken ve doğru olarak teşhisi önem kazanmaktadır. Noninvaziv testler ile elde edilen bilgi sayesinde %40-60 oranında doğru teşhis konabilmektedir. İnsanlar kanser olup olmadıklarından emin olmak için biyopsi yaptırmayı tercih etmektedirler. Biyopsi gibi invaziv testler hem maliyeti yüksek hem çeşitli riskler taşımaktadır. Faklı yerlerde ve farklı zamanlarda kliniklerde toplanan invaziv test verileri arasında yapılan veri madenciliği çalışmaları teşhiste %100 oranında doğruluk sağlamıştır.
 11. 11.  Başka bir çalışma ise Kore Tıbbi Sigorta Kurumu tarafından hazırlanan bir veri tabanı üzerinde yapılan yüksek tansiyon ile ilgili bir çalışmadır. Bu çalışma 1998 yılına ait 127,886 kayıt üzerinde yapılmıştır. İlk aşamada yüksek tansiyona sahip 9,103 kayıt üzerinde, daha sonra aynı sayıda yüksek tansiyonu olmayan kayıtlar üzerinde çalışılmıştır. Bu örnek 13,689 kayıttan oluşan öğrenme ve 4,588 kayıttan oluşan test setine bölünerek modelin eğitimi yapılmıştır. Bu çalışmalar sonuçunda yüksek tansiyon tahmininde etkili değerler urinary protein, kan glikozu, kolesterol değerleridir. Yaşam koşullarının (diyet, alınan tuz miktarı, alkol, tütün gibi) hiçbirinin tahminde etkili olmadığı ayrıca grafiksel değerlerde de yalnızca yaşın etkili olduğu saptanmıştır.
 12. 12. WEKA; WEKA bir proje olarak başlayıp bugün dünya üzerinde birçok insan tarafından kullanılmaya başlanan bir Veri Madenciliği uygulaması geliştirme programıdır. Java platformu üzerinde geliştirilmiş açık kodlu bir programdır. WEKA ’nın içerisinde Veri İşleme, Veri Sınıflandırma, Veri Kümeleme, Veri İlişkilendirme özellikleri mevcuttur. Projenin amacına göre uygun algoritma veya algoritmalar seçilerek veriler üzerine uygulanmakta ve en doğru sonucu veren algoritma seçilebilmektedir.
 13. 13. Her bir veri madenciliği algoritmasının WEKA’ daki kullanımına ilişkin örnek uygulaması; Bu uygulamalar esnasında kullanılacak veri kümesi 285 adet örnek mide kanseri verisi içermekte olup 9 sınıf ve 7 adeti nümerik kalanları ise kategorik olmak üzere 68 niteliğe sahiptir. Veritabanı içerisinde 970 adet kayıp veri bulunmakta olup bütün veritabanı içerisinde %5’lik bir belirsizlik söz konusudur.
 14. 14. Sınıflandırma;
 15. 15. Kümeleme;
 16. 16.  Son olarak şunu söyleyebiliriz; Data Mining özellikle insan sağlığı ile ilgili olduğu için tıbbi kullanımı ile oldukça önemli bir uygulama alanı bulacaktır. Bu konuda önemini son yıllarda giderek artan çalışmalar ile de ortaya koymaya başlamıştır.

×