Criteris d'avaluació

8,291 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,291
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
107
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Criteris d'avaluació

 1. 1. CRITERIS D’ AVALUACIÓRESOLUCIÓ 6 DE JUNYSegons la Resolució de 6 de juny de 2008 :- En els documents oficials d’ avaluació s’ han de fer constar els resultats de l’ avaluació amb les valoracions següents : excel·lent (E) , notable (N), bé (B) , suficient (s) i insuficient (I) . Per tant no hem d’ utilitzar referents numèrics ja que ni la resolució els estableix.- L’ avaluació dels processos d’ aprenentatge de l’ alumnat en l’ educació primària serà contínua i global , centrada en el desenvolupament i consolidació de les competències bàsiques.- S’ ha de programar , avaluar i gestionar l’ aula tenint en compte la gran diversitat d’ alumnes presents i s’ ha de preveure que no tots aprenen de la mateixa manera ni amb el mateix grau d’ aprofundiment .- Les estratègies de recollida de la informació , els instruments per avaluar i la interpretació dels resultats en general han de permetre identificar què aprèn, però també com aprèn.CRITERIS GENERALS NORMATIUS- L’ avaluació dels processos d’ aprenentatge de l’ alumnat en l’ educació primària ha de ser contínua i global , atès que és un component essencial de la mateixa programació de les àrees.- L’ avaluació també ha de constatar l’ assoliment dels resultats de l’ aprenentatge .- Els referents per a l’ avaluació són: • l ’ assoliment de les competències bàsiques i els criteris d’ avaluació de les àrees . • Prendre en consideració altres elements com el treball fet a classe i l’ interès, l’ esforç...- Els Centres han de fer públics els criteris d’ avaluació que s’ aplicaran en l’ avaluació dels aprenentatges , i per la promoció de l’alumnat .CRITERIS GENERALS DE PROMOCIÓEs passa de cicle o etapa quan s’ ha assolit el desenvolupament corresponentde les competències bàsiques i un grau de maduresa adequat . S’ accedeix alcicle següent sempre que els aprenentatges no assolits no impedeixin seguiramb aprofitament el nou cicle o etapa, en el qual l’alumne rebrà els ajuts i elsuport corresponents.
 2. 2. L’ alumnat amb Pla Individualitzat ha de ser escolaritzat en el nivell que esdetermini en el Pla .Només es pot romandre un any més en tota l’ etapa . Aquesta decisió l’ ha deprendre la Comissió d’ avaluació i es valorarà l’ assoliment dels objectius i l’opinió de les famílies (tot i que no cal autorització).Els alumnes amb Pla Individualitzat podran romandre un any més de que indicala normativa amb caràcter general , sempre que això afavoreixi la sevaevolució social , personal i el progrés dels aprenentatges , però s’ haurà d’informar al Director dels Serveis Territorials . CRITERIS GENERALS DEL CENTREa) INICI DE CURSEl Centre té establertes unes proves internes d’ avaluació inicial deles àrees instrumentals de llengua catalana i matemàtiques que espassen durant les primeres setmanes de curs per recollir informaciói avaluació inicial dels alumnes respecte a competències moltbàsiques. Aquestes proves són : • Proves ACL de llengua catalana per a la comprensió lectora • Proves del Quinzet de matemàtiques (càlcul mental, resolució de problemes... )Aquestes proves es passen de 1r a 6è de primària .Juntament amb aquestes proves recollim informació dels alumnesde cursos anteriors, entrevistes ... en les coordinacions i traspassosentre mestres .Amb tota aquesta informació i atenent a la normativa queestableix:- “L’ avaluació dels processos d’ aprenentatge de l’ alumnat en l’ educació primària ha de ser contínua i global , atès que és un component essencial de la mateixa programació de les àrees.- L’ avaluació també ha de constatar l’ assoliment dels resultats de l’ aprenentatge .- Els referents per a l’ avaluació són: • l ’ assoliment de les competències bàsiques i els criteris d’ avaluació de les àrees .
 3. 3. • Prendre en consideració altres elements com el treball fet a classe i l’ interès, l’ esforç...El Centre a través de la coordinació pedagògica , Departament d’atenció a la diversitat , assessorament de l’ EAP (Equip d’assessorament Psicopedagògic) ... establirà les mesures de reforç ,adaptacions curriculars ... necessàries per ajudar als alumnes en elseu progrés dels aprenentatges .b) DURANT EL CURSPer poder dur a terme una avaluació contínua i global dels alumnestenim en compte: • com i què avaluar?L’ avaluació es farà a través de l’ observació contínua i sistemàtica,utilitzant diversos instruments d’ avaluació per recollir dades icontrolar els aspectes del procés que volem observar .L’ avaluació formulada, en termes de competències i capacitats , noes limitarà al grau de consecució dels objectius sinó que valoraràtambé els processos implicats i les actituds. • Instruments d’ avaluacióAl Centre establim els següents instruments d’ avaluació com abàsics en els diferents cicles : Observació , proves orals i escrites dediferents característiques, revisió treballs i deures..c) FINAL DE CURSPassem proves finals de dues tipologies: • Internes del Centre- ACL de llengua catalana (comprensió lectora )- Quinzet de matemàtiques (càlcul i resolució de problemes )Aquestes proves ens ajuden a fer la comparativa i evolució delsalumnes de inici de curs a final de curs . • Externes del DepartamentEn cursos anteriors el Departament passava als Centres proves decompetències bàsiques a final de cicle .
 4. 4. Aquest curs 2008/09 s’ ha passat per primera vegada una provaamb aplicadors externs als alumnes de sisè de primària sobre lescompetències de l’ àrea lingüística (català i castellà) i l’ àreamatemàtica. D’ aquesta prova es facilitarà els resultats a lesfamílies. CRITERIS DE PROMOCIÓ D’ ALUMNESA) Criteri pedagògicL’ alumnat promocionarà al cicle o etapa següent sempre que l’Equip de mestres consideri que ha assolit el desenvolupamentcorresponent de les competències bàsiques i un grau adequat demaduresa , encara que hagi estat avaluat negativament en algunade les àrees.Igualment promocionarà sempre que els aprenentatges noaconseguits no li impedeixin continuar amb aprofitament el nou cicleo etapa.B) Criteri numèricAl Centre hem consensuat que s’ estudiaran com a casos de possiblerepetició els alumnes que tinguin tres o més àrees suspeses .C) Complementarietat dels criterisDegut al caràcter global de l’ avaluació en aquesta etapa educativa,els mestres del Centre no utilitzaran com a únic criteri de promocióel nombre d’ àrees avaluades negativament, sinó que el criterinumèric s’ aplicarà en relació amb el pedagògic o de maduresa.Això sempre tenint en consideració que la decisió de promoció ladecidirà l’ Equip docent de forma col·legiada . En les sessions d’avaluació els mestres analitzaran cada cas per separat tenint encompte la singularitat de cada alumne/a , atenent a la naturalesa deles seves dificultats , així com les expectatives favorables derecuperació .
 5. 5. D) Criteri legalLa normativa vigent estableix la possibilitat de repetir una únicavegada al llarg de l’ Educació primària .Excepcionalment i amb prèvia autorització del Director dels ServeisTerritorials podran romandre un any més d’ allò establert elsalumnes amb n.e.e ( necessitats educatives específiques ): • Alumnes d’ incorporació tardana per retard en l’ escolarització o desconeixement de les llengües oficials de la Comunitat . • Alumnes amb escolarització irregular, per itinerança familiar, abandonaments educatius... • Alumnes que han patit llargues malalties, hospitalitzacions... • Alumnes amb n.e.e (necessitats educatives especials ) amb discapacitats psíquica , sensorial , plurideficients...VALORACIONS FINAL DE CICLELes notes globals de final de cicle es faran tenint en comptel’ evolució dels alumnes i mitjançant una mitja NO numèricasinó qualitativa de les àrees , siguin quines siguin les àreesaixí com el grau d’ assoliment de les competènciesbàsiques.
 6. 6. CRITERIS D’ AVALUACIÓ DE LES ÀREES ÀREA LINGÜÍSTICA AL CICLE INICIAL LLENGUA CATALANA I LITERATURA• Participar activament en situacions quotidianes de comunicació oral,respectant les normes que regulen lintercanvi comunicatiu.• Comprendre el sentit de missatges orals, reconeixent les relacions bàsiquesdels seus elements (relacions temporals, lògiques, espacials ...).• Produir missatges orals ajustats a diferents intencions comunicatives(expressar opinions i gustos, informar, descriure, narrar ...).• Llegir expressivament, recitar i dramatitzar textos amb la pronunciació,lentonació i el ritme adequats.• Utilitzar els seus coneixements sobre la llengua escrita per desxifrar textosescrits de la vida quotidiana (contes, notes, senyals, instruccions ...), mostrantinterès per comprendre aquests textos.• Captar el sentit general dun text escrit i reconèixer detalls concrets del seucontingut.• Formular conjectures sobre el contingut dun text a partir duna il lustració, eltítol o el propi text.• Escriure textos senzills atenent a lorganització del contingut i aplicant lesnormes bàsiques de lescriptura i l’ ortografia natural.• Interpretar llenguatge no verbal. LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA• Participar activamente en situaciones cotidianas de comunicación oral,respetando las normas que regulan el intercambio comunicativo.• Comprender el sentido de mensajes orales, reconociendo las relacionesbásicas de sus elementos (relaciones temporales, lógicas, espaciales...).
 7. 7. • Producir mensajes orales ajustados a distintas intenciones comunicativas(expresar opiniones y gustos, informar, describir, narrar...).• Leer expresivamente, recitar y dramatizar textos con la pronunciación, laentonación y el ritmo adecuados.• Utilizar sus conocimientos sobre la lengua escrita para descifrar textos escritosde la vida cotidiana (cuentos, notas, señales, instrucciones...), mostrandointerés por comprender esos textos.• Captar el sentido general de un texto escrito y reconocer detalles concretosde su contenido.• Formular conjeturas sobre el contenido de un texto a partir de una ilustración,el título o el propio texto.• Escribir textos sencillos atendiendo a la organización del contenido yaplicando las normas básicas de la escritura.• Interpretar lenguaje no verbal. LLENGUA ESTRANGERA : ANGLÈS• Captar el sentit global de missatges orals, senzills, amb suport visual.• Entendre ordres senzilles i habituals de situacions d’aules.• Identificat el vocabulari bàsic treballat.• Repetir paraules amb la fonètica el més precisa possible.• Reproduir cançons breus i entendre’n el sentit.• Participar amb interès en els jocs que es realitzin a l’aula.
 8. 8. ÀREA LINGÜÍSTICA AL CICLE MITJÀ LLENGUA CATALANA I LITERATURA- Participar activament en els intercanvis comunicatius, adequant lexpressió ala intenció i al context.- Identificar els elements més rellevants dels textos orals, identificant les ideesprincipals i les secundàries.- Expressar oralment fets, sentiments i experiències usant formes adequades ala intenció i al context.- Llegir correctament diversos tipus de textos i utilitzar les estratègiesadequades per resoldre els dubtes que sorgeixin durant la seva lectura.- Identificar els elements essencials de diferents tipus de textos escrits iproduir-ne de nous, segons aquests models.- Emprar els coneixements bàsics sobre la llengua per satisfer les necessitatsdexpressió escrita.- Realitzar textos senzills combinant elements lingüístics i no lingüístics.- Localitzar i utilitzar recursos i fonts dinformació per a satisfer necessitatsdaprenentatge.- Utilitzar la llengua en lorganització de la pròpia activitat.- Reconèixer lexistència de diferents llengües i respectar la diversitat lingüística- Escriure espontàniament sense dubtar en ortografia natural i incorporarprogressivament les paraules d’ ús més comú amb les normes ortogràfiquesbàsiques treballades. LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA• Participar activamente en los intercambios comunicativos, adecuando laexpresión a la intención y al contexto
 9. 9. • Identificar los elementos más relevantes de los textos orales, identificando lasideas principales y las secundarias.• Expresar oralmente hechos, sentimientos y experiencias usando formasadecuadas a la intención y al contexto.• Leer correctamente diversos tipos de textos y utilizar las estrategiasadecuadas para resolver las dudas que surjan durante su lectura.• Identificar los elementos esenciales de diferentes tipos de textos escritos yproducir textos nuevos según modelos.• Emplear los conocimientos básicos sobre la lengua para satisfacer lasnecesidades de expresión escrita.• Producir textos escritos atendiendo a diferentes intenciones comunicativas yplanificando y revisando los mismos.• Realizar textos sencillos combinando elementos lingüísticos y no lingüísticos.• Localizar y utilizar recursos y fuentes de información para satisfacernecesidades de aprendizaje.• Utilizar la lengua en la organización de la propia actividad.• Reconocer la existencia de diferentes lenguas y respetar la diversidadlingüística• Aplicar las grafías propias de la lengua castellana y los rasgos diferenciales. LLENGUA ESTRANGERA : ANGLÈS• Comprendre textos orals i escrits senzills amb suport visual.• Utilitzar de forma oral la llengua estrangera per comunicar-se amb el professor i els companys, en activitats dirigides.• Comprendre i utilitzar frases convencionals (salutacions, comiats, ...)• Reproduir cançons breus i entendre’n el sentit.• Conèixer el vocabulari bàsic treballat.• Redactar frases senzilles seguint un model sintàctic• Participar amb interès en els jocs que es realitzin a l’aula.
 10. 10. ÀREA LINGÜÍSTICA AL CICLE SUPERIOR LLENGUA CATALANA I LITERATURA• Participar de forma constructiva en situacions de comunicació relacionades amb lactivitat escolar, respectant les normes que fan possible lintercanvi en aquestes situacions.• Captar el sentit de textos orals dús habitual mitjançant la comprensió de les idees expressades i de les seves relacions, interpretant elements explícits i implícits presents en els mateixos.• Produir textos orals en els que es presentin de forma organitzada fets, idees o vivències i semprin adequadament les formes de la llengua oral.• Captar el sentit global dels textos escrits dús habitual, resumir les idees principals i les relacions que sestableixen entre elles, i analitzar aspectes senzills propis dels diferents tipus de text.• Utilitzar estratègies que facilitin la comprensió textual i permetin resoldre els dubtes que es plantegin durant el procés de lectura.• Llegir textos de diversos tipus amb fluïdesa, emprant la pronunciació, lentonació i el ritme adequats al seu contingut.• Manifestar preferències en la selecció de lectures i expressar les pròpies opinions i gustos personals sobre els textos llegits.• Localitzar i utilitzar diferents recursos i fonts dinformació dús habitual en lactivitat escolar (biblioteca, fullets, llibres de consulta, mitjans de comunicació) per satisfer necessitats concretes dinformació i aprenentatge.• Elaborar textos escrits de diferent tipus emprant lestructura textual corresponent i utilitzant els procediments bàsics de cohesió textual.• Incorporar les normes ortogràfiques a les pròpies produccions, utilitzant, quan sigui necessari, els suports que permeten resoldre dubtes dortografia.• Produir textos escrits dacord amb un pla prèviament establert, avaluar ladequació del producte al pla inicial i introduir les modificacions oportunes corresponents.• Utilitzar produccions escrites pròpies i alienes per organitzar i dur a terme tasques concretes individuals o col lectives.• Utilitzar les formes lingüístiques més adequades a les característiques de la situació de comunicació en les produccions pròpies.• Identificar en els textos dús habitual els elements bàsics que constitueixen loració simple, conèixer les principals classes de paraules i la seva formació, i emprar aquests coneixements en la producció i revisió dels propis textos.• Produir textos emprant la imatge i el llenguatge verbal i utilitzant alguns elements gràfics per expressar intencions concretes de comunicació.
 11. 11. • Identificar, en textos orals i escrits dús habitual, plantejaments de determinats temes i usos de la llengua que suposen una discriminació de qualsevol tipus i tendir a l autocorrecció.• Identificar en textos orals i escrits dús habitual les diferents llengües dEspanya i diverses manifestacions de la pròpia. LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA• Participar de forma constructiva en situaciones de comunicación relacionadas con la actividad escolar, respetando las normas que hacen posible el intercambio en estas situaciones.• Captar el sentido de textos orales de uso habitual mediante la comprensión de las ideas expresadas y de sus relaciones, interpretando elementos explícitos e implícitos presentes en los mismos.• Producir textos orales en los que se presenten de forma organizada hechos, ideas o vivencias y se empleen adecuadamente las formas de la lengua oral.• Captar el sentido global de los textos escritos de uso habitual, resumir las ideas principales y las relaciones que se establecen entre ellas, y analizar aspectos sencillos propios de los diferentes tipos de texto.• Utilizar estrategias que faciliten la comprensión textual y permitan resolver las dudas que se planteen durante el proceso de lectura.• Leer textos de diverso tipo con fluidez, empleando la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados a su contenido.• Manifestar preferencias en la selección de lecturas y expresar las propias opiniones y gustos personales sobre los textos leídos.• Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la actividad escolar (biblioteca, folletos, libros de consulta, medios de comunicación) para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje.• Elaborar textos escritos de diferente tipo empleando la estructura textual correspondiente y utilizando los procedimientos básicos de cohesión textual• Incorporar las normas ortográficas a las propias producciones, utilizando, cuando sea preciso, los apoyos que permiten resolver dudas de ortografía.
 12. 12. • Producir textos escritos de acuerdo con un plan previamente establecido, evaluar la adecuación del producto al plan inicial e introducir las modificaciones oportunas correspondientes.• Utilizar producciones escritas propias y ajenas para organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales o colectivas.• Utilizar las formas lingüísticas más adecuadas a las características de la situación de comunicación en las producciones propias.• Identificar en los textos de uso habitual los elementos básicos que constituyen la oración simple, conocer las principales clases de palabras y su formación, y emplear estos conocimientos en la producción y revisión de los propios textos.• Producir textos empleando articuladamente la imagen y el lenguaje verbal y utilizando algunos elementos gráficos para expresar intenciones concretas de comunicación.• Identificar, en textos orales y escritos de uso habitual, planteamientos de determinados temas y usos de la lengua que suponen una discriminación de cualquier tipo y tender a la autocorrección.• Identificar en textos orales y escritos de uso habitual las distintas lenguas de España y diversas manifestaciones de la propia. LLENGUA ESTRANGERA : ANGLÈS• Comprendre textos orals i escrits senzills• Utilitzar de forma oral la llengua estrangera per comunicar-se amb el professor i els companys, en activitats dirigides.• Produir textos senzills, curts i coneguts, seguint un model.• Comprendre i utilitzar frases convencionals (salutacions, comiats, ...)• Reproduir cançons breus i entendre’n el sentit.• Conèixer el vocabulari bàsic treballat.• Redactar frases senzilles seguint un model sintàctic• Participar amb interès en els jocs que es realitzin a l’aula.
 13. 13. MATEMÀTIQUESCICLE INICIAL• Resoldre problemes senzills relacionats amb objectes, fets i situacions de lavida quotidiana, seleccionant les operacions de suma i resta, i utilitzant elsalgoritmes bàsics corresponents o altres procediments de resolució.• Comptar, llegir i escriure números fins al 999, utilitzant el coneixement sobreel valor que indica la posició de les xifres i distingint les unitats, les desenes iles centenes.• Mesurar objectes i temps familiars amb unitats de mesura no convencionals iconvencionals, utilitzant per a això dels instruments més pertinents en cadacas.• Comparar quantitats petites de longitud, capacitat, massa, temps i diners,tant estimant com comptant, així com interpretar i expressar el resultat de lacomparació.• Reconèixer en lentorn objectes i espais de formes rectangulars, quadrades,triangulars i circulars.• Reconèixer en lentorn objectes i espais de formes cúbiques piramidals,cilíndriques, còniques i esfèriques.• Saber orientar-se i situar-se, prenent-se a si mateix com a referència, enrelació amb els altres, en relació amb objectes i en relació amb puntsestratègics de lentorn, utilitzant les posicions relatives.• Recollir dades poc nombrosos a partir de fets o situacions de lentorn, contar,ordenar i expressar gràficament.• Incorporar als hàbits de treball els modes propis de lactivitat matemàtica, talscom la presentació clara i ordenada dels treballs, la curiositat per conèixerrelacions, la col laboració amb els altres i el reconeixement de la utilitat de lesmatemàtiques.CICLE MITJÀ• Resoldre problemes senzills relacionats amb lentorn aplicant les operacions
 14. 14. de càlcul (suma, resta, multiplicació i divisió sencera), utilitzant estratègiespersonals de resolució.• Llegir i escriure nombres naturals fins de sis xifres, interpretant el valorposicional de cada una delles.• Realitzar càlculs mentalment i per escrit amb nombres naturals senzills.• Realitzar estimacions , mesures i comparacions ,triant, les unitats iinstruments de mesura més usuals, els que sajustin millor a la mida inaturalesa de lobjecte a mesurar.• Reconèixer i descriure formes i cossos geomètrics: polígons, cercles, cubs,prismes, piràmides, cilindres, cons i esferes.• Realitzar i interpretar representacions espacials, itineraris, croquis, plànols,etc., prenent com a referència les posicions daltres elements.• Recollir dades sobre fets i objectes de la vida quotidiana utilitzant tècniquessenzilles de recompte, ordenar aquestes dades atenent a un criteri declassificació i expressar de forma gràfica.• Incorporar als hàbits de treball els modes propis de lactivitat matemàtica,com lexpressió ordenada i clara dels treballs, la curiositat per conèixerrelacions, la col·laboració amb els altres i el reconeixement de la utilitat de lesmatemàtiques.CICLE SUPERIOREn un context de resolució de problemes senzills, anticipar una solució raonablei buscar els procediments matemàtics més adequats per abordar el procés deresolució.Llegir, escriure i ordenar nombres decimals, interpretant el valor de cadascunade les seves xifres (fins als les centèsims), i realitzar operacions senzilles ambaquests números.Realitzar càlculs numèrics mitjançant diferents procediments (mentals,calculadora, tempteig, algorismes), utilitzant el coneixement sobre el sistema denumeració decimal.Expressar amb precisió mesures de longitud, superfície, massa, capacitat itemps utilitzant múltiples i submúltiples usuals i convertint unes unitats enaltres quan sigui necessari.
 15. 15. Classificar formes i cossos geomètrics donant raons del mode de classificació.Utilitzar les nocions geomètriques de simetria, paral·lelisme, perpendicularitat,perímetre i superfície per descriure i comprendre situacions de la vidaquotidiana.Realitzar, llegir i interpretar representacions gràfiques dun conjunt de dadesrelatives a lentorn immediat.Fer estimacions basades en lexperiència sobre el resultat (possible, impossible,segur, més o menys probable) de petits jocs datzar, i comprovar aquestresultat.Perseverar en la recerca de dades i solucions precises en la resolució dunproblemaIncorporar als hàbits de treball els modes propis de lactivitat matemàtica, comlexpressió ordenada i clara dels treballs, la curiositat per conèixer relacions, lacol·laboració amb els altres i el reconeixement de la utilitat de lesmatemàtiques. CONEIXEMENT DEL MEDICICLE INICIAL• Realitzar observacions, seguint un guió prèviament elaborat, i utilitzant elsdiferents sentits, per descriure les característiques observables que esmanifesten de forma regular en els elements del seu entorn físic i social.• Utilitzar adequadament les nocions temporals que expressen durada,successió i simultaneïtat (ahir, avui, demà, abans de, després, mentre, almateix temps que) per situar en la línia del temps els fets i transformacionsrelacionats amb la seva experiència personal.• Utilitzar adequadament les nocions espacials (dalt-baix, davant-darrere,damunt-sota, dreta-esquerra, dins-fora, prop-lluny) per descriure, localitzar irelacionar la seva situació en lespai i la dels objectes que hi ha a ell.• Aplicar els criteris que permeten diferenciar entre éssers vius i no vius.• Descriure els treballs o professions més habituals de les persones de lentornen làmbit familiar, escolar i professional.• Practicar hàbits elementals dalimentació, postures correctes, higiene idescans que afavoreixen la salut.
 16. 16. • Integrar i moures amb naturalitat en diferents grups socials (família, escola),conèixer els trets culturals del seu grup i participar en activitats grupals ambactitud favorable al diàleg i la cooperació.CICLE MITJÀ• Recollir informació, seguint pautes dobservació sistemàtica, sobre objectes,animals i plantes de lentorn.• Ordenar temporalment alguns fets històrics rellevants i altres fets referits alevolució de lhabitatge, el treball, el transport i els mitjans de comunicacióutilitzant les nocions bàsiques de successió, durada i simultaneïtat (abans de,després, al mateix temps que, mentre).• Utilitzar les nocions espacials i la referència als punts cardinals per situar-se asi mateix i localitzar o descriure la situació dels objectes en espais delimitats.• Utilitzar les nocions espacials per representar, mitjançant plànols elementals,espais propers a lexperiència personal i reconèixer, en plànols senzills de lalocalitat, llocs i edificis molt destacats.• Aplicar els criteris que, davant la presència dun ésser viu, permetendiferenciar si és un animal vertebrat o invertebrat, o si es tracta dun arbre, unarbust o una herba.• Establir relacions de complementarietat entre els diferents treballs, públics idomèstics, en el conjunt de la societat.• Identificar les repercussions sobre la salut individual i col lectiva dalgunshàbits dalimentació, higiene i descans.• Participar en activitats de grup respectant les normes de funcionament,realitzant amb responsabilitat les tasques encomanades i assumint els drets ideures que li corresponen com a membre del mateix.• Descriure lorganització, funcions i forma delecció dels òrgans de govern delmunicipi per conèixer les vies de representació i participació ciutadana.• Reconèixer i localitzar els elements que configuren el paisatge natural per autilitzar com a punts de referència al situar-se en ell o localitzar i situar fets iesdeveniments.• Identificar, a partir dels exemples de la vida diària, alguns dels principals usos
 17. 17. que les persones fan dels recursos naturals (aire, sòl, aigua), assenyalantalguns avantatges i inconvenients que es deriven del seu ús.CICLE SUPERIOR• Recollir informació, seguint criteris i pautes dobservació sistemàtica, sobre les característiques observables i regulars dels objectes, animals i plantes de lentorn.• Obtenir informació concreta i rellevant sobre fets o fenòmens prèviament delimitats a partir de la consulta de documents diversos (imatges, plànols, mapes, textos descriptius i taules estadístiques senzilles).• Ordenar temporalment alguns fets històrics rellevants i altres fets referits a levolució de lhabitatge, el treball, el transport i els mitjans de comunicació al llarg de la història de la humanitat, utilitzant per a això les nocions bàsiques de successió, durada i simultaneïtat (abans de, després, al mateix temps que, mentre).• Descriure levolució dalguns aspectes característics de la vida quotidiana de les persones (vestit, habitatge, treball, eines, mitjans de transport, armament) en les principals etapes històriques de la humanitat.• Utilitzar les nocions espacials i la referència als punts cardinals per situar-se a si mateix i localitzar o descriure la situació dels objectes en espais delimitats.• Representar espais mitjançant plànols elementals i utilitzar plànols i mapes amb escala gràfica per orientar-se i desplaçar-se en llocs desconeguts.• Identificar, comparar i classificar els principals animals i plantes del seu entorn aplicant el coneixement que té de la seva morfologia, alimentació, desplaçament i reproducció.• Utilitzar fonts energètiques simples, operadors que converteixen o transmeten moviments i suports senzills per construir alguns aparells amb finalitat prèvia.• Identificar i localitzar els principals òrgans implicats en la realització de les funcions vitals del cos humà, establint algunes relacions fonamentals entre aquestes i determinats hàbits dalimentació, higiene i salut.
 18. 18. • Participar en activitats de grup (família i escola) respectant les normes de funcionament, realitzant amb responsabilitat les tasques encomanades i assumint els drets i deures que li corresponen com a membre del mateix.• Descriure lorganització, funcions i forma delecció dalguns òrgans de govern del centre escolar, del Municipi, de les Comunitats Autònomes i lEstat.• Utilitzar el coneixement dels elements característics (paisatge, activitats humanes, població) de les diferents regions espanyoles per establir semblances i diferències entre elles i valorar la diversitat i la riquesa del conjunt del país.• Abordar problemes senzills referits a lentorn immediat, recollint informació de diverses fonts, elaborant la informació recollida, traient conclusions i formulant possibles solucions.• Identificar, a partir dels exemples de la vida diària, alguns dels principals usos que les persones fan dels recursos naturals (aire, sòl, aigua), assenyalant diverses avantatges i inconvenients que es deriven del seu ús. MÚSICACICLE INICIAL - Reconèixer i anomenar algunes de les característiques i de les possibilitats d’utilització sonora i corporal dels elements en l’entorn natural, cultural i artístic. - Realitzar senzilles composicions sonores i coreogràfiques que representin el món imaginari, afectiu i social i participar en produccions col·lectives. - Emprendre processos de creació musical i desenvolupar-los amb confiança, satisfacció i respecte. - Llegir i reconèixer (escriptura i audició) petits patrons rítmics i melòdics amb els elements apresos - Interpretar de memòria cançons i danses. - Reconèixer elements musicals en audicions i coreografies - Realitzar patrons de moviment, jocs motrius, esquemes rítmics i melòdics amb la veu, el cos i els instruments.
 19. 19. CICLE MITJÀ - Memoritzar un repertori de cançons. - Interpretar cançons tenint cura de la dicció i l’articulació de les paraules així com tenir en compte la postura corporal i la respiració. - Aconseguir regularitat en la pulsació. - Saber interioritzar fragments d’una cançó. - Saber llegir frases rítmiques i melòdiques amb els elements apresos - Memoritzar el nom del compositor, el títol de l’obra i alguna característica. - Diferenciar per audició les mètriques binària i ternària i saber-hi adequar el moviment. - Imitar i reconèixer girs melòdics semblants - Saber cantar una cançó picant un obstinat rítmic. - Gaudir de les activitats de moviment i dansa.CICLE SUPERIOR - Memoritzar un repertori de cançons - Ser conscient que el cant col·lectiu necessita l’aportació individual de cadascú. - Sentir el goig de cantar col·lectivament i esforçar-se per cantar amb bona tècnica vocal i amb naturalitat. - Analitzar els diversos elements d’una cançó. - Interioritzar frases d’una cançó. - Acompanyar cançons amb obstinats rítmics i melòdics. - Llegir, escriure i reconèixer girs melòdics. - Solfejar cançons sabudes amb els elements rítimics i melòdics treballats. - Practicar polirítmies a diversos grups i obstinats a dues mans. - Saber escoltar amb atenció i silenci - Memoritzar el nom del compositor, el títol de l’obra i alguna característica. - Diferenciar formes musicals - Mostrar sensibilitat i verbalitzar les impressions que produeix l’audició d’una obra musical - Comprendre l’estructura d’algunes obres escoltades. - Mostrar interès pels compositors, obres i en general per la història de la música. - Memoritzar les danses amb els blocs de moviment corresponents i esforçar-se per aconseguir un moviment harmònic i bonic.
 20. 20. EDUCACIÓ FÍSICA CICLE INICIAL (1r) Orientar-se a l’espai en relació a la pròpia persona utilitzant les referències del’entorn bàsiques.l Equilibrar el cos adoptant diferents postures ( dinàmiques/estàtiques), ambcontrol de la tensió, la relaxació i la respiració.c Desplaçar-se i saltar de forma diversa, variant les posicions corporals i ladirecció i sentit dels desplaçaments.d Identificar com accions saludables les normes d’higiene personalassociades a la realització d’activitats físiques , prendre consciència del riscde les mateixes i de les pròpies possibilitats personals.• Gaudir de l’activitat física i utilitzar-la com a manera de l’ocupació del propitemps lliure amb funcions catàrtiques i hedònistest Representar personatges i situacions mitjançant el cos , el moviment ambdesinhibició i com a transmissió alternativa de comunicaciód Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia actuació, tant pel que fa aaspectes motrius com de relació amb els companys i les companyes.a Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius, mostrantresponsabilitat , cooperació i respecta, tant pel que fa al joc com als propisparticipants.CICLE INICIAL (2n)C Sincronitzar els moviments corporals amb estructures rítmiquessenzilles i conegudes.s Reaccionar a estímuls auditius o visuals de l’entorn, totutilitzant la totalitat corporal.u Representar personatges i situacions mitjançant el cos , el moviment ambdesinhibició i com a transmissió alternativa de comunicaciód Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia actuació, tant pel que fa aaspectes motrius com de relació amb els companys i les companyes.a Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius, mostrantresponsabilitat , cooperació i respecta, tant pel que fa al joc com als propisparticipants.p Desplaçar-se i saltar de forma diversa, variant les posicions corporals i la
 21. 21. direcció i sentit dels desplaçaments.d Identificar com accions saludables les normes d’higiene personalassociades a la realització d’activitats físiques , prendre consciència del riscde les mateixes i de les pròpies possibilitats personals.• Gaudir de l’activitat física i utilitzar-la com a manera de l’ocupació del propitemps lliure amb funcions catàrtiques i hedònistes EDUCACIÓ FÍSICA.CICLE MITJÀ (3r)- Utilitzar les nocions topològiques bàsiques per orientar-se a l’espai en relació ala posició de persones i objectes.- Participar en les activitats físiques ajustant i acceptant la pròpia actuació a lespossibilitats i limitacions corporals i de moviment.- Desplaçar-se i saltar de diverses maneres mitjançant un moviment corporalcoordinat.- Incorporar conductes actives d’acord amb el valor de l’exercici físic per a lasalut, mostrant interès per la cura del propi cos i la higiene personal- Proposar estructures rítmiques senzilles i reproduir-les corporalment o ambinstruments.- Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques mostrant una actitudd’acceptació vers els companys i les seves dificultats.CICLE MITJÀ (4t.)- Participar en les activitats físiques ajustant i acceptant la pròpia actuació a lespossibilitats i limitacions corporals i de moviment, cooperant amb el company ooposant-se al rival quan la situació ho demani.- Desplaçar-se, saltar i llençar objectes coordinadament.- Incorporar conductes actives d’acord amb el valor de l’exercici físic per a lasalut, mostrant interès per la cura del propi cos i prenent consciència de laimportància de la pràctica física habitual.
 22. 22. - Proposar estructures rítmiques senzilles i reproduir-les corporalment o ambinstruments, entenent el cos com a mitjà alternatiu de comunicació.Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb coneixement i respectede les normes, respecte i acceptació vers el resultat i mostrant una actitudd’acceptació vers els companys i les seves dificultats.Interpretar l’activitat física com a eina d’ocupació del temps lliureCICLE SUPERIOR (5è )Ajustar els moviments corporals a diferents canvis de les condicions d’unaactivitat utilitzant les nocions espacials bàsiques.Opinar de forma crítica en relació a situacions sorgides de l’activitat física.Desenvolupar conductes actives per incrementar la condició física, ajustant lapròpia actuació a les pròpies possibilitats i limitacions corporals.Utilitzar els recursos expressius del cos per comunicar idees i sentiments, irepresentar correctament personatges o històries reals o imaginàries.Identificar com a valor fonamental de les pràctiques d’activitat física i el joc,l’esforç personal.Aplicar amb eficàcia les habilitats motrius bàsiques a diferents activitatsjugades, siguin jocs o esports reglats.Assolir conductes actives en relació a l’ hàbit de realització de pràctica esportivade manera regular.CICLE SUPERIOR (6è )Opinar de forma crítica en relació a situacions sorgides de l’activitat físicaacceptant la crítica dels altres envers la pròpia acció.Desenvolupar conductes actives per incrementar la condició física, ajustant lapròpia actuació a les pròpies possibilitats i limitacions corporals, veient enl’activitat física un hàbit de vida saludable.Identificar algunes de les relacions que s’estableixen entre la correcta i habitualpràctica d’exercici físic i la millora de la salut.
 23. 23. Construir composicions col·lectives en interacció amb els companys icompanyes utilitzant els recursos expressius del cos i partint d’estímulsmusicals, plàstics o verbals.Identificar com a valors fonamentals de les pràctiques d’activitat física i el joc,l’esforç personal i les relacions que s’estableixen amb el grup i actuar d’acordamb ells.Aplicar amb eficàcia les habilitats motrius bàsiques i específiques a diferentsactivitats jugades, siguin jocs o esports reglats, buscant l’assoliment del’objectiu global del grup.Assolir hàbits bàsics d’ higiene personal i alimentació previs i posteriors a lapràctica física.

×