Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PEC Escola Roser Capdevila 2019

116 views

Published on

Projecte Educatiu de Centre de l'escola Roser Capdevila de Sant Joan Despi.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PEC Escola Roser Capdevila 2019

 1. 1. 2 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Pec Projecte Educatiu de Centre
 2. 2. 3 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila ESCOLA ROSER CAPDEVILA SANT JOAN DESPÍ
 3. 3. 4 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Introduccio Des del curs 2009 l’escola Roser Capdevila desenvolupa el seu Projecte Educatiu de Centre ho fa, fruït d’un treball conjunt dels diferents sectors de la Comunitat Educativa. Destacant el nostre compromís en una educació de qualitat fonamentada en la formació holística dels nostres alumnes per tal d’oferir-los el màxim de possibilitats a nivell acadèmic i personal. Aquest document defineix la identitat i el caràcter propi del nostre centre, tenint en compte la nostra realitat dins el context soci - econòmic i cultural de les famílies i alumnes que en formen part. Explicita els objectius, orienta l’activitat i té com a finalitat que el nostre alumnat assoleixi les competències bàsiques i en tregui el màxim aprofitament educatiu. Té la voluntat de garantir una tasca educativa coherent, coordinada, progressiva, i consensuada per part de tota la comunitat educativa. El PEC és un document viu que requereix la seva revisió i actualització periòdica atenent a les necessitats i circumstàncies del moment. Aquest document es desenvolupa i concreta en altres documents annexos: • Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) • El projecte lingüístic del centre (PLIC) • Document sobre els criteris a seguir a la retenció en un nivell escolar. • El Pla d’acollida del centre. • El Pla d’atenció a la diversitat del centre • El Projecte de convivència del centre • El Pla d’acció tutorial (PAT) • La carta de compromís educatiu
 4. 4. 5 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Marc Legal PRECEDENTS LEGALS • Decret 198/1996 de 12 de juny, pel qual s’aprova el reglament orgànic de centres docents públics que imparteixen EI i EP. • Decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia de centres, art. 27 i 46 • Llei 12/2009, del 10 de juliol i Decret 155/2010, de 2 de novembre. • Articles 148 i 152 de la Llei d’Educació. • Les instruccions d’inici de curs. PEC La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (article 91) estableix que tots els centres vinculats al Servei d'Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu. El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, d'acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l'àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu. Així doncs, el projecte educatiu de centre és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d'acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre.
 5. 5. 6 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila L’escola Roser Capdevila es vol mostrar oberta als àmbits dels quals forma part i amb els quals interacciona: escola, família i societat, per això veiem la conveniència de mirar l’escola tenint en compte tot aquest marc de referències i alhora pretenem que aquest document sigui obert i flexible de manera que pugui adequar-se en tot moment a la realitat escolar. L’escola es regeix pels principis rectors que marca l’article 2 de la LEC (Llei d’ Educació 12/2009, de 10 de juliol) a) El respecte dels drets i els deures que es deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de la legislació vigent. b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics. d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat d’elecció de centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes. e) El pluralisme. f) La inclusió escolar i la cohesió social. g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la convivència. i) El respecte i el coneixement del propi cos. j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans. k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos naturals i del paisatge. l) El foment de l’emprenedoria. m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. o) L’educació al llarg de la vida.
 6. 6. 7 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions. q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.
 7. 7. 8 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Contextualitzacio · Nom: Escola Roser Capdevila · Adreça: Carrer dels Frares, 1 08970 Sant Joan Despí · Telèfon: 93.373.40.01 · Codi de centre: 08071147 · Correu electrònic: a8071147@xtec.cat · Pàgina web: www.escolarosercapdevila.cat · Titularitat: Pública del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. · Tipologia del centre: C · Línies: 1línia EI3, 2 línees a primària. · AFA: Format per pares i mares associats. · Horari escolar: De 9 a 12,30 i de 15 a 16,30h · Servei de menjador: De 12,30 a 15 (Donavol SCCP). · Servei d’acollida : De 8.00h a 9h . Servei de recollida: 16.30 (Esplai el tricicle)
 8. 8. 9 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Actualment, curs 2018-2019, tenim: TUTORS/ES Nivell Matrícula Nuria Solaz EI3A 22 Marta Robert EI 4 22 Conxita Puertas EI 5 14 Lluïsa Fernández EI 5 15 Gemma Adan 1r 17 Joan Álvarez 1r 17 Nazaret del Valle 2n 17 Alba Pascual 2n 21 Eva Millán 3r 24 Núria Cabrerizo 3r 24 Dolors Piñol 4t 18 Irene Moix 4t 18 Joana Mir 5è 18 MontserratVallverdú 5è 18 Nacho Ledesma 6è 23 Josep Fuster 6è 22 TOTAL 16 310 Nombre d’alumnes: 310 (73 a Educació Infantil i 237 a Primària) Nombre d’alumnes per aula: entre 14 i 22 (ràtio mitjana: 19’3) Plantilla actual del centre: Tutors/es:  4 a Ed. Infantil  12 a Primària Especialistes  1 mestra de Reforç a EI  3 mestres d’Educació Especial  2 mestra d’Educació Física  3 mestres d’Anglès
 9. 9. 10 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila  1 mestra de Religió  1 mestra de Música  1 mestra d‘Aula d’acollida Altres suports  1 Tècnica d’Educació Infantil  1 vetlladora que fa 20h a la setmana  1 Tècnic en Integració Social que fa 20h a la setmana Serveis externs:  1 psicòloga de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagoga ( EAP)  1 logopedade Centre de RecursosEducatiusperaDeficients Auditius (CREDA) pels casos diagnosticats  1 professional del Servei Educatiu Específic a alumnes amb Trastorn del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC)  1 treballadora Social de l’ l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagoga PAS  1 Administrativa (mitjà jornada) Dotació ajuntament  1 conserge Suport AMPA  1 Coordinadora de menjador Menjador escolar  1 Cuinera, 1 auxiliars i 11 monitors de menjador INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS El nostre centre està format per 3 blocs d’edificis separats per passadissos i un edifici annex davant on es situa EI, també disposen d’un Gimnàs tancat . A la planta baixa trobem : Al primer pis trobem: 6 Aulesd’EI,Ludoteca,Recepciói Despatxos,Bibliotecadel centre , Menjadori Cuina,Aulad’Anglès,Aulade Música,Aules d’ee, aulad’acollida,SmartClassroom,Salade mestres,Aulade Tallers,Cicles,EAP 12 aulesde primària
 10. 10. 11 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Pel que faals recursosTAC (Tecnologiesde l’Aprenentatge i del Coneixement), al centre hi ha 1 aulad’informàtica,perEIi cada aulaté ordinadors connectatsenxarxa. Totes les aules del centre estan dotades de bona connexió de xarxa i Internet, disposant d’impressoresi escànerssuficientsperlacreacióde material divers,flexibilitzantelsespais per tal de poder ser utilitzats en diferents moments per diferents grups fent ús de les diferents metodologies. Toteslesaulesde Primàriadisposende PDi (PissarraDigital) ,aEd Infantil n’hi ha3. A l’aulaSmarttenimunscreenTouch TV. El centre també disposade tabletsperalsalumnes.
 11. 11. 12 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Qui som? L'escola Roser Capdevila és una escola catalana de titularitat pública, oberta a tothom, integradora i que té com a objectiu la formació de persones solidàries tolerants, respectuoses, lliures i amb sentit crític. Situada al barri de les Planes. Fundada l'any 2010, com a resultat de la fusió de dues escoles, ambdues situades al barri de les planes i amb un tipus d’alumnat molt complexe, degut a les situacions de risc social de gran part de les famílies. La població del barri de les Planes és de 10.220 habitants. Les famílies que integren aquest barri són de classe treballadora, amb un alt percentatge a l'atur i disposen de pocs recursos econòmics. El nivell sociocultural es mitjà-baix ó baix i hi trobem un alt percentatge de famílies immigrants provinents de diferents nacionalitats que va augmentant any rere any. Davant la realitat ens plantegem las nostra missió, visió i valors tenint com a objectiu prioritari els nostres alumnes i quin és el futur que volem per ells. Aquest projecte educatiu és sobretot per als alumnes però entenem que el paper de la comunitat educativa en aquest centre es crucial i no la podem deixar de banda, doncs les escoles amb al nostra diversitat assumim a més del paper purament d’aprenentatges i desenvolupament, una funció social molt important. I que no volem deixar de banda. El nostre lema com escola és “L’emoció d’Aprendre “i respon precisament a aquesta necessitat d’ensenyar a l’entorn que l’escola som tots i que hem de construir entre tots seguint la nostra línia pedagògica que té com a base l’ Intel·ligència Emocional. L’oferta educativa del centre comprèn dels 3 als 12 anys. L’etapa d’educació infantil és una etapa bàsica on els infants estructuren i integren les dimensions social, cognitiva, emocional, cinètica i creativa. Treballem amb un enfocament globalitzat ja sigui a través de projectes o de manera multidisciplinar. Valorem l’aprenentatge a partir de la manipulació i l’experimentació i ho fem de manera motivadora pels alumnes a través de la gammificació. Creiem que joc té un potencial immens, és gran instrument de relació i comunicació i permet als nens desenvolupar-se de manera creativa,
 12. 12. 13 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila respectant els seus interessos i les seves aptituds . Amb el joc l’alumne relata, imagina, construeix i creix en llibertat aprenen a respectar als altres. L’etapa d’educació infantil és la nostra base per formar persones de futur on ens trobem els reptes més importants i on donem especial atenció a l’evolució del nostre alumnat. Respectem es ritmes maduratius dels alumnes i treballem seguint aquest respecte, la neuro educació és part de la nostre base pedagògica. Permetent als alumnes créixer en els diferents ritmes i traient el màxim de potencial en cada moment. A l’escola disposem d’una tècnica en educació infantil pels alumnes de p3, una mestra per els alumnes amb nee i especialistes de música i anglès. L’equip pedagògic està format també per la nostra psicopedagoga del EAP. Un dels objectius principals de l’educació infantil és a més del desenvolupament pedagògic del alumne, el fer de l’escola un espai de convivència, creixement i relació, per aquesta raó cuidem molt l’acolliment dels alumnes i de les seves famílies , que es sentin part de l’escola des del primer moment, mimant aquells moments especials i acompanyant en les decisions que s’hagin d’anar prenent durant la vida escolar. L’educació en valors es treballa ja en l’etapa d’infantil, i donem un èmfasis molt important a l’educació emocional, tenint aquest objectiu com a essencial durant tota l’escolaritat. L’escola disposa d’un claustre format en Ed. Emocional amb el Dr. Bisquerra i des de l’any 2014 integrem a l’aula eines i estratègies no només per conèixer les emocions, sinó també per gestionar-les i integrar-les de manera holística en el seu dia a dia.
 13. 13. 14 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Com ens Organitzem? ESTRUCTURA ORGANITZATIVA El centre s’organitza mitjançant els òrgans col·legiats de govern, els òrgans unipersonals de govern, els equips docents i de coordinació, comissions i el suport i col·laboració de l’AFA de la següent manera: Òrgan col·legiats de govern Funció Format per Consell Escolar És l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.  Equipdirectiu.  6 Representantsdels mestres.  5Representantsdels paresi mares.  1 Representantde l’AFA.  1 Representantdel personal nodocent.  1 Representantde l’Ajuntament. Claustre de professors És l'òrgan de participaciódels docents en el control i la gestió dels aspectes educatius del centre.  Tots elsmestres Òrgans unipersonals de govern Funció Format per Equip directiu És el responsable del funcionament i organització del centre educatiu i de la gestió del projecte de direcció  Directora  Cap d’Estudis  Secretària Equips docents i de coordinació Funció Format per L’Equip de Coordinació Tractar temespedagògics i organitzatius. Es reuneixen un cop per setmana.  Coordinadoresde cicle  Cap d’estudis Els coordinadors de cicle Els coordinadorsvetllenperlacoherència i continuïtat de les accions educatives al  Coordinadorde cicle
 14. 14. 15 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila llarg de l'educació infantil i l'educació primària,segonscorrespongui.Cada cicle es reuneix un cop per setmana amb el seu coordinador/a Els equips de cicle Organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle, es reuneixen un cop per setmana  Tutors/es i els especialistesde cada cicle coordinatpel corresponent coordinadorde cicle. Els equips de nivell Programar conjuntament el dia a dia. Es reuneixen un cop per setmana.  Tutors/esi mestresdel mateix nivell Les Comissions del Claustre de professors Comissiód’Atencióala Diversitat Prioritzeni planifiquenles actuacions d’ alumnes amb necessitats educatives especials, s’estableixen criteris organitzatius i metodològics per millorar l’atenció a la diversitat. Reunions bimensuals  EquipDirectiu  Mestresd’educació especial  Psicòlogade l’EAP Comissióde festes Coordinar amb previsió les activitats que esduena terme els diferents cicles per les festes i organitzar els actes comuns de les diferents celebracions.  Un mestre al menysde cada cicle ComissióTAC Organitzar com es crearan els recursos TAC a l’escola  Un mestre de cada cicle ComissióBIBLIOTECA Organitzar la biblioteca i motivar activitats i espais de lectura.  Un mestre de cada cicle Comissiósocial Tractar problemàtiques socials, temes d’absentisme, d’atenció d’alumnes, baremaciói otorgació de beques, presa de decisions, elaboració de plans de treball. Es reuneixen un cop al trimestre  Directoradel centre,  Un representantde l’EAP  Duesrepresentantsde ServeisSocials  Una treballadorasocial de l’EAP
 15. 15. 16 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila La participació de les famílies L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) Té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, enl'educaciódelsfills, tot fomentant la comunicaciói la participaciódelsparesi mares. L’AFA planifica , organitza i gestiona : ● Les activitats extraescolars ● L'acollida ● El servei del menjador i monitoratge, ● Participa en diferents activitats lúdiquesi festives del centre: Festa de Primavera, Tió, berenars de 6è, festa de fi de curs, comiat de 6è.... ● Paresi maresassociats Documents organitzatius del centre A continuació, detallemelsdocumentsdel centre,que ensguienal’horaorganitzar-nosi anar tots a una. DOCUMENT DEFINICIÓ CREAT REVISAT PEC El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que inclou els trets d'identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic. S'especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d'actuació del centre, la concreció dels currículums que s'imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l'educació en valors i altres ensenyaments. 2017 PROJECTE LINGÜÍSTIC És l’instrumentque possibilitaque elscentreseducatiusorganitzini gestionindeterminatsaspectesenreferènciaal’estati a l’úsde les llengüesal centre i al tractamentcurricularde lesdiferentsllengües que hi són presents És una de lesparts fonamentalsdel Projecte Educatiude Centre 2014 2018 NORMES D’ ORGANITZACIÓI FUNCIONAMENT (NOFC): És un documentde Centre que recull toteslesnormesque han d’aplegarel conjuntd’acordsi decisionsd’organitzaciói funcionamentque s’hi adoptenperferpossible,enel diaa dia,el treball educatiui de gestióque permetiassolirelsobjectius proposatsenel Projecte Educatiude Centre (PEC) i enla ProgramacióGeneral de Centre (PGC). 2012
 16. 16. 17 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila PROGRAMACIÓ ANUAL DE CENTRE La ProgramacióGeneral Anual (PGA) ésel documentque concreta, a partir del Projecte Educatiude Centre,lesactuacionsconcretespera cada curs, basant-se en les quatres línies de millora del centre: 1- Millorarl’organitzaciói gestiódel centre 2- Millorarelsresultatacadèmics 3- Millorarla cohesiósocial 4- Enfortirla relaciófamíies-escola Cadascun dels objectius estan definits amb les actuacions, desenvolupament i indicadors d’avaluació. La PGA és valorada al final de cada curs pels diferents agents de l’escola, creant la Memòria del curs. Inici de curs MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE Recull el resultatde l’avaluacióde l’assolimentdelsobjectius previstosenlaPGA,lesactuacionsfetesi pendents,apartirdels indicadorsd’avaluacióprevistosaprincipi de curs. Final de curs PLA D’EMERGÈNCIES: Eina que es posa al servei del món escolar, perquè sàpiga donar resposta a situacions de risc. El pla recull totes les actuacions que han de dur a terme els professors, els alumnes i el personal de serveis davant d'una emergència. Inici de curs PLA TAC El PlaTAC ésun instrumentperformalitzarlagovernançade la tecnologiaenel marc de l'autonomiade centre i del Projecte Educatiu. 2019 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL El plad’acció tutorial ésel documentonesrecullentotesles intervencionsque elstutorshaurande realitzarrespecte de la tutorial. En procés PLA D’ACOLLIDA Defineixi elsprocessosaseguirdurantl’arribadade nousmembres de la comunitatescolar(alumnes,professorat,famílies,PAS, etc.) i crea unaestructuraorganitzativaque permeti plantejar l’acollidacomunprocésgradual i seqüenciatenel temps,no quedantrestringidaaunprimercontacte o trobada inicial. 2012 PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Té com a objectiuoferirproposteseducativesdiversesdinsi forade l’aulaperafavorirque totselsalumnesdel centre tinguin l’oportunitatd’assolirelsseuspropisobjectiusde formació. 2015 CARTA DE COMPROMÍS S’expressenelsobjectiusnecessarisperaassolirunentornde convivènciai respecte peldesenvolupamentde lesactivitats educatives.Enlaformulacióde lacarta participenla comunitat escolari,particularment,elsprofessionalsde l'educaciói les famílies. 2012 2018 PLA LECTOR Conjuntd’objectius,metodologiesi estratègiesperaprofitartotel potencial del centre educatiuperpromoure:l’aprenentatge de la lectura, l’aprenentatge atravésde lalectura,el gust perllegiri la 2012
 17. 17. 18 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila formaciód’usuaris. PROJECTE DE CONVIVÈNCIA En el Projecte de convivènciaesreflecteixenlesaccionsque el centre educatiudesenvolupapercapacitartotselsalumnesi laresta de la comunitatescolarpera la convivènciai lagestiópositivadels conflictes. 2017
 18. 18. 19 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Com ens formem? La formació permanent és un recurs imprescindible per a la millora del professorat i dels centres en el seu conjunt. Els plans de formació han de fer compatible i complementària la formació d’iniciativa personal, la formació en el centre i la formació al servei dels objectius definits en aquest Projecte educatiu i pel Departament d’Ensenyament. L’Equip Directiu es responsabilitzarà de rebre i canalitzar la informació, així com de detectar-ne les necessitats, de les activitats de formació permanent en centre que puguin interessar o afectar el professorat, les quals s’inclouran en la programació general del centre. Les activitats de formació permanent del professorat que afectin el claustre en conjunt o que afectin el professorat d’una matèria, d’una etapa, d’un cicle o d’un nivell determinats, s’inclouran en la programació general del centre i es desenvoluparan dins i/o fora de l’horari lectiu. La formació ha de revertir i s’ha de fer evident: .En els documents que se’n deriven (programacions generals de centre, programacions d’aula, ...) .En la línia metodològica general del centre .En les pautes comunes de treball .En la planificació de les activitats de l’alumnat L’objectiu principal de la formació és ampliar els recursos didàctics del professorat del claustre, integrar-los com a propis, aplicar-los i, conseqüentment, millorar la qualitat educativa.
 19. 19. 20 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila La Missio L’Escola Roser Capdevila és un centre d’ensenyament públic que acull nens i nenes de les etapes educatives d’Infantil i Primària, vetllem per aconseguir el màxim progrés personal i acadèmic adequat a les seves característiques i capacitats en un clima de convivència i de respecte mutu. Fomentem l’educació emocional per tal d’assegurar un desenvolupament personal que, partint del propi coneixement, faciliti el coneixement dels altres, el respecte, la tolerància, el diàleg i la convivència pacífica. Partim de la premissa que per a adquirir un bon aprenentatge La nostra línia metodològica respecta la diversitat de ritmes evolutius dona preferència a l’observació directa, la comprovació experimental i l’educació en les tècniques de l’aprenentatge procedimental i intel·lectual, donant un èmfasi especial a les llengües estrangeres i les noves tecnologies. Volem enfocar les situacions de ensenyament-aprenentatge aplicant noves metodologies i tenim com a repte el desenvolupament de la competència digital. Formem nens i nenes que han d’esdevenir persones de futur capaces d’integrar-se en una societat canviant i transformadora i ésser protagonistes d'aquesta transformació. Creiem en un creixement holístic del nen i necessari per desenvolupar al màxim les seves competències. Creiem que l’escola ha de ser un espai neutre i lliure on l’alumne pugui sentir-se acollit i escoltat i on se l’atengui de manera personalitzada, tenint en compte les seves fortaleses i les seves debilitats
 20. 20. 21 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila La Visio La missió de l’escola Roser Capdevila és educar els nostres alumnes de les etapes d’educació infantil i educació primària per tal que assoleixin els objectius i competències de cada etapa educativa, especialment la competència d’aprendre a aprendre, amb la finalitat de preparar-los per les altres etapes educatives i de facilitar- los la integració i l’adaptació, mitjançant els processos de formació al llarg de la vida, en una societat multicultural, dinàmica i canviant. El nostre màxim objectiu és formar persones amb sentit crític, que sàpiguen treballar de manera col·laboradora i des del principi de l'esforç i la tolerància. Creiem en l’ús de les noves tecnologies per tal de desenvolupar estratègies i fomentar el treball cooperatiu, tot i que som conscients de les limitacions del centre . Treballem en la base teòrica de la Neuro Educació, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i de desenvolupament dels alumnes. Creiem en una atenció personalitzada i per aquesta raó prioritzem el treball en petits grups. Busquem metodologies enriquidores i que aportin sentit al procés d’aprenentatge, treballem per ambients, racons, estacions, agrupament flexibles , tenint sempre en compte que és el millor per al grup d’alumnes. Volem una escola viva on hi hagi moviment i vida o tots els espais del centre sigui d’aprenentatge, i aquesta visió és la que ens fa convertir el centre.
 21. 21. 22 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Els nostres valors Solidaritat i cooperació. L’alumnat aprèn a respectar i compartir el material i les instal·lacions. Es fomenten els treballs en grup. S’inculquen actituds de respecte i acceptació envers els i les companys/es. Es procura que l’alumnat prengui consciència dels problemes socials. Llibertat. Es potencia la manifestació de les pròpies opinions, argumentant-les, expressant el desacord davant el que es creu injust. Es fomenta la llibertat d’acció i l’esperit crític de l’alumnat, dins un àmbit de respecte envers les normes de convivència establertes pel centre. Educació per la pau. S’eviten els jocs violents. S’educa en els valors del diàleg i la tolerància com a mitjans per a resoldre els problemes i les discrepàncies de criteri. Es sensibilitza sobre els problemes de la pau al món, mitjançant la informació i la discussió. Responsabilitat. S’educa potenciant el sentit de responsabilitat de l’alumnat respecte de si mateix, del seu treball i de l’escola.
 22. 22. 23 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Educació mediambiental. L’educació mediambiental està integrada dins les matèries curriculars, amb l’objectiu que l’alumnat adquireixi els coneixements, la comprensió, els valors i les aptituds necessàries per a facilitar la participació en la recerca de solucions als problemes ambientals. Mitjançant l’educació mediambiental, s’intenta transformar progressivament les actituds i els comportaments, perquè tots els membres de la comunitat tinguin consciència de les seves responsabilitats en la concepció, l’elaboració i l’aplicació dels programes nacionals o internacionals relatius al medi ambient. A l’escola treballem també l’Hort i les seva funció en el medi ambiental. Que l’escola sigui una experiència gratificant. Es mostra a l’alumnat el valor de l’esforç i del treball com a font de satisfacció personal, exigint-los d’acord amb les seves possibilitats. S’afavoreixen sempre els aspectes positius envers els negatius. Aprenentatges, Metodologia activa. S’apliquen sistemes actius, que fomenten la participació de l’alumnat. Treballem per ambients a EI i CI i per racons i estacions de manera transversal a tota l’escola. Partim d’experiències manipulatives i d’experimentació, creiem que fent s’aprèn i ho posem en pràctica en el dia a dia . Creiem en la transformació dels espais de les aules coma a motor de canvi de metodologies i tasques. Disposem d’ una Aula Smart que es referent en el municipi i que és el punt de partida del procés de transformació del centre.
 23. 23. 24 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Educació integral. Es contribueix a la formació global de l’alumnat: intel·lectual, social, física i afectiva. Es té especial cura en l’orientació escolar i professional. Actitud d’investigació. Aprendre a aprendre: exercir els hàbits d’estudi, d’investigació, d’observació, d’experimentació, les tècniques de treball, etc. S’educa pel present i pel futur. Es potencia la curiositat i l’esperit crític. Respecte pel desenvolupament individual. Seguiment individual de cada alumne/a. S’atén la diversitat de ritmes educatius i de capacitats intel·lectuals. Llengua d’aprenentatge. La llengua base d’aprenentatge és el català. El castellà s’introdueix com a segona llengua, a partir dels 3 anys. En finalitzar l’educació primària s’ha d’haver assolit el domini oral i escrit de les dues llengües.
 24. 24. 25 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Llengua estrangera. L’anglès és la llengua estrangera que s’estudia a l’escola a partir dels 3 anys. A Educació infantil i a Primària es treballa la sessió de parla en grups reduïts. A partir d’EI-3 es fan sessions de Psicomotricitat en Anglès . A Cicle Superior i Cicle Mitjà, un taller d’ART s’imparteix en anglès. A 2n els i les alumnes fan el projecte Sharing to learn (American School). Actualment està aturat. Els alumnes tenen una sessió quinzenal només de parla en Anglès, amb ½ grup. Som escola que participem en el projecte Etwining i ERASMUS + (k1). Noves tecnologies. L'escola està oberta a les noves tecnologies, en les tres dimensions de les competències digitals: aprendre sobre la tecnologia (instruments i aplicacions), aprendre amb la tecnologia (tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d'aprenentatge), i aprendre amb i sobre la tecnologia (ciutadania, hàbits, civisme, i identitat digital). Totes les aules disposen de pissarres digitals interactives (PDI), excepte 2 aules d’Ed. Infantil. Actualment s’està portant a terme un projecte de digitalització de l’ensenyament, amb l’ús de portàtils i iPads. Es disposa de WIFI 4G per treballar en condicions òptimes amb dispositius mòbils. Disposem d’un aula de futur, Aula Smart en la que disposem de dispositius tic, per l’aprenentatge dels alumnes, seleccionem amb cura aquells elements clau que ens podem ajudaren la tasca del dia a dia. Disposem d’ una Screen Touch en aquesta aula.
 25. 25. 26 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Activitats i treballs a casa. Progressivament, els/les professors/es van proposant activitats per fer a casa, per reforçar el treball de classe. Els treballs es donen tenint en compte el dret dels infants al lleure i al joc. Educació per la salut. S’entén com un procés d’informació, de responsabilització dels nens i nenes per tal que adquireixin els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics per la defensa i la promoció de la salut individual i col·lectiva. L’escola ha d’ajudar a adquirir uns coneixements, uns hàbits i unes actituds favorables, d’una manera gradual i sistemàtica.
 26. 26. 27 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Línies d’actuacio Escola oberta. Es col·labora i participa amb els altres centres escolars i culturals de la localitat i de l’entorn (trobades esportives, setmana cultural, actuacions de teatre en anglès, etc.) L’escola és un espai obert per tota la comunitat educativa, permet la participació i la iniciativa de totes les persones que en formen part. S’evita qualsevol discriminació per raons de tipus econòmic, polític, racial, religiós, etc., procurant que tot l’alumnat tingui opció a participar en totes les activitats que organitza el centre. Aconfessionalitat. El centre és respectuós amb totes les creences dels membres de la comunitat escolar. Catalanitat. La llengua base de l’aprenentatge és el català. La llengua ambiental i vehicular és el català. La introducció de la llengua catalana en els infants no catalano-parlants es fa tenint en compte les característiques específiques de cada nen i nena. Pluralisme ideològic i polític. Es potencia el diàleg, la informació i la participació constant a tots els nivells i entre tots els membres de la comunitat escolar. Es respecten les diverses opcions ideològiques. Es fomenta l’esperit crític dels nens i les nenes tot donant-los eines per escollir, en el futur, les seves opcions.
 27. 27. 28 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Coeducació. A l’escola eduquem respectant els principis de la Coeducació. No hi ha discriminació per raons de sexe. L’escola posa els mitjans necessaris per assolir una coeducació real i de qualitat per als nostres alumnes, ciutadans de futur. Personal Docent. El paper dels mestres està concretat en tres àmbits diferents: relació amb l’alumnat, amb el centre i amb la família. Faciliten l’aprenentatge de l’alumnat, tenint en compte i acceptant la personalitat de cadascú. Vetllen per la formació integral. Tenen un bon coneixement de cada alumne/a, per poder adequar la feina a les seves necessitats. Fan una orientació escolar i professional de l’alumnat. Donen responsabilitats a l’alumnat dins l’aula. Elaboren les normes que regulen l’organització del grup de classe potenciant una bona relació del grup classe. Vetllen per un desenvolupament holístic de l’alumne. Cuidant i desenvolupant la seva part emocional.
 28. 28. 29 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Relació amb la família. A la reunió informativa d’inici de curs, els i les mestres donen a conèixer els aspectes generals del funcionament de l’escola i del nivell. També informen i reben les aportacions de la família periòdicament, per un millor coneixement de l’alumnat en tots els seus aspectes, a través de reunions, informes, entrevistes, etc. Relació amb el centre. Participen activament a totes les reunions, formacions i activitats. Intervenen activament en la gestió del centre, dins l’àmbit de la seva competència. Defensem el diàleg per sobre de les nostres prioritats i interessos. Treballem des de l’empatia, la cooperació i la construcció d’espais i projectes comuns. Les famílies El rol de les famílies es concreta en dos àmbits diferents: relació amb el professorat i amb el centre . Relació amb el professorat. Els pares i les mares col·laboren amb el professorat en els aspectes educatius, assistint a totes les reunions convocades i procurant ser conseqüents amb els acords presos. Els pares i les mares han d’intentar conèixer la sistemàtica d’ensenyament del centre a través de reunions i vistes als i les mestres, per tal de coordinar les ajudes fetes a casa amb l’ensenyament a l’escola.
 29. 29. 30 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Relació amb el Centre Es nomenen delegats de classe per tal de tenir una comunicació eficaç entre escola i famílies . Intervenen activament, col·laborant amb els seus representants, en la gestió del centre. Participen a les reunions i activitats a les que han estat convocats, respectant els acords presos. Participen en les activitats que proposa el centre, festes i altres. Participen en el Consell Escolar Municipal, reunions d’AFAS i qualsevol altra proposta que se’n derivi.
 30. 30. 31 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Línia pedagogica El nostre centre realitza i/o participa en projectes d'innovació i Transformació respectant la nostra línia pedagògica d'escola i que té com a objectiu millorar la pràctica docent. La innovació ha de ser un motor de canvi i transformació del sistema educatiu i un element important per millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació als reptes que l'evolució social planteja. L'eduquem incidint en el que s'ensenya i en com s'aprèn, prioritzem el gust per aprendre, estimulem el pensament crític i l'esforç. La coordinació general dels projectes d’innovació correspon a l’equip directiu, però també al equip de claustre, fomentant un lideratge distributiu i donant molta importància al compromís dels mestres. Els nostre centre ha engegat les següents iniciatives i projectes d'innovació: a) Programa ERASMUS +, Etwinning b) Treball per ambients c) Realització d’estacions i Grups flexibles de català i matemàtiques i anglès. c) Neuroeducació d) Coaching educatiu A nivell de claustre, participem en el Pla de Formació de Zona i en la formació interna de centre. Propiciem la formació interna del professorat i assessorament entre iguals (Intercanvi d’experiències ). Promovem l’aprenentatge entre iguals, l'intercanvi d'estratègies i coneixements entre els alumnes i el treball cooperatiu. Incorporem materials manipulatius en el treball del desenvolupament de les competències.
 31. 31. 32 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Definim objectius i activitats per nivells, segons les característiques de l’alumnat. Valorem les diferents agrupacions en funció de l’activitat a desenvolupar-se i els diferents recursos humans necessaris. El nostre centre participa en el Pla Educatiu d'Entorn de Sant Joan Despí. Els plans educatius d'entorn són una proposta de cooperació educativa entre el departament d'Ensenyament de la Generalitat i l'Ajuntament, amb la implicació dels centres educatius i els agents socials i educatius de l'entorn, amb l’objectiu de promoure l'èxit educatiu de tot l'alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'educació en valors, el foment de la convivència i l'ús de la llengua catalana. a) Erasmus + Un dels objectius del projecte de direcció és millorar els resultats de l’alumnat en comprensió oral, expressió escrita i comprensió lectora en llengua anglesa. Per aconseguir això, s’estan portant a terme una sèrie d’estratègies i activitats. b) Treball per ambients El curs 2016 es va iniciar a Educació Infantil el treball per ambients, l’objectiu es convertir aquesta metodologia de treball en línia pedagògica del centre. c) Realització d’estacions i Grups flexibles de català i matemàtiques i anglès. També entenem com a millora educativa les mesures organitzatives destinades a realitzar els desdoblaments i grups flexibles que es fan des del curs 2014,a tots els nivells per treballar les àrees instrumentals bàsiques de llengua i matemàtiques, i incidir d'aquesta manera a millorar l’ensenyament que donem als nostres alumnes i dedicar. Treballem la llengua anglesa amb una sessió setmanal de Speaking amb ½ grup
 32. 32. 33 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila e) Neuroeducació Una de les singularitats del centre es que basem la nostra manera de treballar a partir de les bases de la neurociència ,en la que per sobre de tot, respectem ritmes i maduresa dels nostres alumnes i busquem estratègies per assegurar-nos que l’aprenentatge que es produeix sigui significatiu i perduri en el temps. f) Coaching educatiu L’escola porta a terme una formació des del curs 2012 basada en l’educació emocional i com portar-la a l’aula, actualment la línia pedagògica del centre ha incorporat aquestes eines i es treballa no només l’educació emocional sino també la intel·ligència emocional fent ús d’eines de coaching educatiu. A més som escola referent nivell Europeu oferint en el nostre programa d’Erasmus + la possibilitat de donar formació a altres docents i de visitar el centre. També som formadors de claustres de l’entorn.
 33. 33. 34 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Línia Metodologica L’escola vol garantir una coherència metodològica i una actuació homogènia en totes les àrees de coneixement que integren els currículums d’educació infantil i d’educació primària. Amb aquesta finalitat:  planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip  aplica i és partidària d’una pedagogia que estimuli les capacitats d’aprenentatge de l’alumnat, la seva curiositat científica i investigadora, la seva creativitat i la seva actitud crítica i raonadora  treballa l’aprenentatge significatiu  concedeix la màxima importància en totes les àrees al tractament de les competències bàsiques definides per la normativa educativa vigent L’acció docent respectarà els principis bàsics següents:  tenir en compte les diverses maneres i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat  adequar l’ensenyament a les diverses característiques personals i socials que condicionen els aprenentatges  seleccionar i organitzar de manera adequada els continguts que es pretén que els nens i nenes aprenguin  potenciar que l’activitat de classe transcorri en les millors condicions possibles perquè cada alumne i el grup en conjunt s’esforci per aprendre, raonar i expressar el que se sap, plantejar dubtes, re elaborar el coneixement i per actuar amb autonomia, responsabilitat i compromís  posar els mitjans perquè cada nen i nena se senti atès, orientat i valorat sense cap tipus de discriminació. La coherència en el desenvolupament de les activitats d’ensenyament i aprenentatge possibilitarà una millor adquisició de les competències bàsiques, ja siguin associades a una matèria concreta o bé treballades de manera transversal:
 34. 34. 35 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Competències comunicatives 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competència artística i cultural Competències metodològiques 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d’aprendre a aprendre Competències personals 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal Competències específiques centrades en conviure i habitar el món 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana per tal de comprendre el món Competència conviure i habilitar el món 9.Coneixement i interacció amb el món físic 10.Social i ciutadania
 35. 35. 36 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Tractament de la diversitat Considerem que l'escola ha d'acceptar les diferències de cada nen o nena i ha de respectar la singularitat i la diversitat com un valor que s'ha de compartir. Valorem i atenem la integració dels alumnes amb altes capacitats, amb discapacitats (necessitats educatives greus i permanents) o amb dificultats (necessitats educatives especials), i dels nouvinguts d'altres països i cultures com un fet enriquidor, tant a nivell personal com social, pel fet que tots convivim, ens relacionem i formem part de la comunitat educativa. Entenem que cal desenvolupar una metodologia flexible basada en els diferents ritmes evolutius, les necessitats educatives individuals i les capacitats intel·lectuals de cadascú. L’escola, s’han de dotar dels suports escolars com de totes aquelles mesures que articuli el centre per donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes (organitzatives, metodològiques, curriculars...) que permetin reduir i/o suprimir les barreres a l’aprenentatge i la participació. Els recursos personals del centre per atendre les necessitats educatives específiques de suport dels alumnes són: . Els mestres tutors . Els mestres especialistes . Els mestres especialistes en educació especial . La tècnica d’educació infantil (TEI) · Mestra d’aula d’acollida · Auxiliar d’Educació Especial (vetlladora) . Tècnic en Integració social . Altres serveis educatius i professionals que intervenen a l’escola:  Assessor psicopedagògic de l’EAP  Assessora LIC  Logopeda del CREDA  Professionals del CREETDIC
 36. 36. 37 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila El suport específic dels professionals d’educació especial del centre es considera un recurs més per atendre les necessitats educatives específiques dels alumnes. L’atenció educativa dels MEE de l’escola, anirà adreçada a l’alumnat amb més necessitats de suport (prioritzant els alumnes amb dictamen de l’EAP i els que presenten més barreres a l’aprenentatge i la participació del centre) donant suport al professorat en la planificació i desenvolupament de les activitats del grup classe per afavorir la participació de tot l’alumnat en les activitats a l’aula ordinària. El centre disposa d’una planificació específica per atendre la diversitat on es desenvolupen, entre d’altres, les següents accions: -Activació del Pla d'acollida en els casos d'alumnes d'incorporació tardana, desconeixedors de la llengua catalana -Planificació des de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) de totes les actuacions que s'hagin de preveure i seguir per atendre l'alumnat que ho requereixi -Seguiment de l'evolució de cada alumne, des de la tutoria i des de la CAD realització de reunions entre els tutors, pares i mares, especialistes de l'escola (mestra d'EE, psicòloga municipal, psicopedagog/a de l'EAP) i el/la cap d'estudis i, si ho requereixen les circumstàncies, amb especialistes externs. -Detecció de situacions manifestes dels alumnes que tinguin risc de marginació social i notificació a la comissió social. -Activació del servei de logopèdia. -Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, el centre rendibilitzarà els recursos humans al seu abast: TEI (tècnica d’educació infantil), reforços en petit grup, atenció individual o en petit grup amb la mestra EE, grups flexibles, desdoblaments, i SEP (suport escolar personalitzat) dins i fora de l’horari lectiu. Si les característiques especials d’un alumne/a així ho requereixen, se sol·licitaran al Departament d’Ensenyament recursos humans de diversa tipologia (CREDA, vetllador/a, etc).
 37. 37. 38 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Avaluacio L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat és un procés que ha de considerar-se com a part integrant de les activitats educatives, i ha de ser contínua i global. L'observació, la documentació pedagògica i l'anàlisi sistemàtica del procés d'ensenyament i aprenentatge han de ser els mitjans que permetin conèixer les condicions inicials de cada infant, els progressos efectuats en el seu desenvolupament i el grau d'assoliment dels objectius establerts. Correspon al centre: -Concretar els criteris d'avaluació. -Dissenyar els instruments d'avaluació -Planificar les comissions d’avaluació trimestrals -Aplicar els instruments d’avaluació interns (del propi centre) i externs (provinents del Departament d’Ensenyament) -Lliurar a les famílies el resultat de l’avaluació dels fills i filles informar dels resultats de l’avaluació al consell escolar i al Departament d’Ensenyament Correspon al professorat: -Realitzar l’observació sistemàtica de cada alumne/a passar les proves d’avaluació específiques en iniciar cada nivell i en finalitzar cada cicle (matemàtiques i llengua) -Aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i notificar-los als pares. -Valorar trimestralment, en les comissions d’avaluació, els avanços realitzats per l’alumnat, tant individualment com col·lectiva del grup classe unificar criteris d’avaluació. -Utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels objectius formulats en les programacions de les diferents àrees i detectar possibles desviacions o mancances.
 38. 38. 39 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila -Adequar els instruments d’avaluació, quan les circumstàncies ho requereixin, als alumnes amb NEE. -Aplicar les avaluacions externes que proporcioni l’administració educativa. Projecte de direcció, Programació General Anual. Anualment es fa una revisió dels indicadors marcats en el projecte de direcció. De la mateixa manera amb el Pla Anual de centre (la seva avaluació queda reflectida en la Memòria anual). D'aquesta avaluació se'n donarà trasllat al Claustre i Consell Escolar i es definiran propostes que millora que es considerin oportunes per tal de millorar-los i assolir els objectius proposats. Pel que fa referència a l'avaluació d'aquest Projecte Educatiu, un cop aprovat, hauria de fer-se sempre i quan es vegi necessari comprovar l'efectivitat d'algun aspecte concret contemplant-ho en el Pla Anual d'un curs determinat.
 39. 39. 40 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Tutoria L’alumnat d’un mateix grup classe i el seu tutor o tutora constitueixen un grup humà que durant un o més cursos compartiran intensament situacions diverses pròpies de l’àmbit escolar. Els nens i nenes trobaran en la figura del tutor o tutora el professional que els acompanyarà en el procés individual de creixement intel·lectual i emocional i en el procés col·lectiu de pertànyer i desenvolupar-se en un grup social. El tutor o tutora assumeix responsabilitats amb l’alumnat, amb les famílies i el centre, totes encaminades a assolir un bon rendiment escolar i el creixement personal de l’alumnat. Igualment, l’alumnat i les seves famílies es comprometen a aportar tots els ingredients necessaris per assolir les diverses etapes educatives amb èxit. El centre ha de dotar els tutors i tutores, i el professorat en general, d’eines suficients per desenvolupar satisfactòriament la seva tasca docent i l’atenció a la tutoria. Les principals funcions del tutor o tutora queden explicitades en les Normes d’organització i funcionament. En destaquem les següents: - Guiar, sota la seva responsabilitat, la formació del grup d’alumnes que li hagin estat encomanats. -Vetllar per les bones relacions entre els alumnes del grup, afavorint i potenciant actituds positives de respecte, de col·laboració, de tolerància i de solidaritat. -Efectuar l’avaluació contínua dels seus alumnes, donar a conèixer a la seva família el resultat de la mateixa, d’acord amb el calendari establert. -Programar les activitats de l’acció tutorial. -Rebre informació sobre els seus alumnes i sol·licitar la col·laboració dels pares per a la formació dels alumnes. -Convocar pares/mares/tutors legals dels alumnes, de manera individual o col·lectiva, per a parlar sobre temes relacionats amb l’educació d’aquests. El tutor o tutora serà la persona de referència a qui acudiran els representants legals de l’alumnat per tractar qualsevol aspecte de l’evolució dels nens i nenes dins del marc escolar.
 40. 40. 41 Projecte Educatiu de Centre. Escola Roser Capdevila Les Famílies La relació de l'escola amb les famílies és un dels pilars d'un ensenyament actiu, enriquidor i bàsic per a la formació dels alumnes i per poder fer una tasca educativa adequada. La comunicació entre les famílies i professors possibilita un apropament que genera confiança i col·laboracions mútues. En aquest sentit, l'escola té una relació fluida amb les famílies, que es concreta en reunions d'inici de curs, reunions de seguiment personalitzat, portes obertes un cop al trimestre coincidint amb festes populars i de final de curs, entre altres. En conseqüència, fomentar la relació personal amb l'alumne i la seva família és un objectiu prioritari per a tots els membres que formen part de la comunitat educativa de l'escola. Entenem que cada alumne és únic i el seguiment i construcció de la seva educació és el principi fonamental en què es basa el nostre projecte educatiu.

×