Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio Escalae fecc 2011

909 views

Published on

Presentació d'Escalae a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, el 6 y 7 de juliol de 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio Escalae fecc 2011

 1. 1. Millora continuada de la pràctica educativaPRESENTEN:
 2. 2. Necessitats dels centres educatius Quines necessitats tenen actualment els centres educatius? ! Millorar els resultats daprenentatge de lalumnat !   Invertir adequadament els recursos del centre !   Garantir unes pràctiques educatives adequadesINSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ (IRIF) © 2010 www.escalae.org
 3. 3. Necessitats dels centres educatius Què haurien de tenir els centres per complir amb aquestes necessitats? !   Metodologia comuna, un mateix horitzó !   Analitzar el que passa a les aules !   Cultura docent col·laborativaINSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ (IRIF) © 2010 www.escalae.org
 4. 4. Definició dʼEscalae! Què és Escalae?! Escalae és un conjunt d’eines i procediments que permeten !   diagnosticar, !   reconèixer las bones pràctiques, !   millorar de forma continuada i !   certificar la qualitat pedagògica dels processos d’ensenyament i aprenentatge dins una organització educativa. !INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ (IRIF) © 2010 www.escalae.org
 5. 5. Productes dʼEscalae! Protocols de qualitat pedagògica ! Auto-Diagnòstic per a lelaboració del Pla Estratègic Pedagògic (PEP)! Instrument! Millora continuada amb recursos desenvolupats per ! +! per a la Gestió dels Projectes Educatius (GPE)! Instrument! Recursos! Certificació de la +! +! qualitat pedagògica! ! Instrument! Recursos! Auditoria!INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ (IRIF) © 2010 www.escalae.org
 6. 6. Resultats del Pla Estratègic Pedagògic ! Gràfics generals de la pràctica educativa: Mostra de gràfics que manifesten la situació general de la pràctica educativa en les diverses àrees, asignatures, cursos, etc., per als diferents àmbits de qualitat segons el percentatge de les respostes del professorat (en relació amb la pràctica educativa desitjada).INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ (IRIF) © 2010 www.escalae.org
 7. 7. Resultats del Pla Estratègic Pedagògic ! Anàlisi de la pràctica educativa: Mostra de característiques de qualitat amb el percentatge de resposta del professorat, que es correspon amb els rangs de freqüència de la pràctica educativa adequada.INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ (IRIF) © 2010 www.escalae.org
 8. 8. Resultats del Pla Estratègic Pedagògic ! Anàlisi dels condicionants de la pràctica educativa: Mostra de factors mencionats amb major freqüència que impedeixen o dificulten als docents el desenvolupament ideal de la seva pràctica formativa a laula, per a cada àmbit de qualitat.INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ (IRIF) © 2010 www.escalae.org
 9. 9. Resultats del Pla Estratègic Pedagògic ! Propostes de Projectes per a la millora pedagògica: Mostra dalguns Projectes de millora amb identificació daccions sobre com dur-los a terme, reconeixement de les pràctiques adequades i recomenacions per a la seva implementació, prenent en compte els condicionants que afecten la pràctica educativa.INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ (IRIF) © 2010 www.escalae.org
 10. 10. Millora Continuada amb el Gestor de Projectes Educatius 65+0%7899:7897 !""#$%&%(#))*+, -+.,/%&%&"#0#$ ;00#*/0 102,&302#450 ;9%:%->I-%,)%->I: ;7%:%->I:%,)%->I@ ;9%:%->I@%,)%->IL!""#$%&%(#))*+,%- .*(#//#$%01. JA+%K*"A(68/ JA+%K*"A(68/ JA+%K*"A(68/ 234335!""#$%&%(#))*+,%2 .*(#//#$6%&7,86"#$%,%),%&#9+/#8,8 !" !" !" !" !" H- H2 H: H= H> :34335!""#$%&%(#))*+,%: ;),"#$%,(<%)768*+6 H- H2 H: H= H> H@ :34335!""#$%&%(#))*+,%= .*(#//#$%01. H- H2 H: 234335!""#$%&%(#))*+,%> .*6/))%?/"*),+ H- H2 H: H= H> H@ HE HD HL H-3 >34335!""#$%&%(#))*+,%@ .),A/8+%&%B+*C//*+/ H- H2 H: H= H> H@ HE HD HL H-3 H-- H-2 H-: H-= H-> D34335!""#$%&%(#))*+,%E .),A/8+%&%B+*C//*+/ H- H2 H: H= H> H@ HE HD HL H-3 >34335!""#$%&%(#))*+,%D F,+8#"#B,"#$%&%)/%C,(G)#/ H- H2 H: H= H> H@ :34335 ! Suport a la millora continuada: Es pot realitzar un seguiment de cadascun dels projectes de millora que sengeguen, els que vénen de l’Autodiagnòstic i tots aquells que gestiona el centre. Compta amb un Quadre de Gestió Integral i amb material que permet treballar cadascun de les accions de millora.INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ (IRIF) © 2010 www.escalae.org
 11. 11. Reconeixement a la millora de laula amb la Certificació Escalae ! Certificació específica del Sector Educatiu-Formatiu amb TÜV-Rheinland: Satorga per nivels, després duna auditoria de comprovació documental i presencial (a partir del desenvolupament de lAutodiagnòstic Pedagògic), on es verifica que es treballa en el disseny i/o la implantació de les propostes de millora per desenvolupar els processos densenyament i aprenentatge.INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ (IRIF) © 2010 www.escalae.org
 12. 12. Procés de lAutodiagnóstic per a lelaboració del PEP Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Fases del procés ˆ2-3 hrs. ˆ2-3 hrs. ˆ2-3 hrs. ˆ2-3 hrs. Identificació de Anàlisi de la Priorització de les Elaboració dun les finalitats pràctica propostes de Plan Operatiu daprenentatge educativa millora Sordenen totes les Desenvolupament Es treballa amb els Sidentifiquen les propostes de millora Sexplica als docents docents i els capacitats o en funció de les com respondre al responsables de competències que seves possibilitats qüestionari lorganització, en els lalumnat ha dhaver tècniques i dautodiagnòstic projectes de millora a adquirit al finalitzar organizatives de sobre la seva pràctica desenvolupar i el període de desenvolupament a formativa. implementar a curt formació analitzada. curt, mig i llarg termini. termini. Participen: Participen: Participen: Participen: Responsables de Responsables, Responsables de Responsables, lorganització i formadors i lorganització i formadors i facilitador facilitador facilitador facilitadorINSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ (IRIF) © 2010 www.escalae.org
 13. 13. El Pla Estratègic Pedagògic (PEP) En què ajuda als docents i als responsables de la institució educativa? !   Dona força a lequip directiu i al claustre per a impulsar el canvi !   Reforça els sistemes de qualitat amb sentit educatiu !   Garanteix el treball de millora continuada per projectes (pràctica reflexiva, investigació-acció, cercle de millora contínua). !   Millora els documents orgànics (PEC, PCC, Estil Metodològic, ideari, plans i programes…) !   Millora la formació docent, lassessoria pedagògica i la consultoria educativa.INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ (IRIF) © 2010 www.escalae.org
 14. 14. Referents d’Escalae i procés sistemàtic de millora educativa Objectius educatius de Referents decada institució, caràcteradministració o Finalitats educatives en Principis psicopedagògics científic col·lectiu de laprenentatge relació a lalumnat Indicadors de qualitat dels processos densenyament-aprenentatge Avaluacions i Autodiagnòstic Pedagògic per centre educatiu proves estandarditzades (PISA i altres) PLA PRÀCTICA PRÀCTICA ESTRATÈGIC EDUCATIVA “A” PEDAGÒGIC EDUCATIVA “B” “C” “D” … RESULTATS RESULTATS EDUCATIUS EDUCATIUS “A” “B” “C” “D” INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ (IRIF) © 2010 www.escalae.org
 15. 15. Experiència d’Escalae !  Shan realitzat fins al curs 2010-2011, 215 implementacions del sistema en diferents etapes: infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional i Universitat en les quals han participat més de 4.200 docents. !  Shan desenvolupat Protocols de Qualitat de la Pràctica Educativa per a diverses etapes educatives. En total, shan desenvolupat 16 àmbits de qualitat, 410 característiques i 2.045 indicadors. !  Tenim una xarxa dentitats implementadores en 4 països, 14 ciutats, i al voltant de 40 Facilitadors formats. !  El Ministeri dEducació i Ciència dEspanya utilitza Escalae com a eina per a la millora dels processos daula a Ceuta i Melilla. !  La instància de formació contínua del professorat de la Secretaría de Educación Pública SEP de Mèxic, ha introduït el Sistema de Qualitat Escalae com a eina per a lanàlisi de les necessitats formatives i millora de les pràctiques docents. !  La Inspectoria dels Col·legis Salesians a Xile ha introduït Escalae com a eina per complementar els seus sistemes de qualitat educativa i millora de lensenyament- aprenentatge. !  La Fundació Escoles Cristianes de Catalunya ha introduït Escalae com a eina per complementar el seu projecte de qualitat educativa i millora de lensenyament- aprenentatge. INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ (IRIF) © 2010 www.escalae.org
 16. 16. www.escalae.orgINSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ

×