Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etika penggunaan internet

2,626 views

Published on

bmm3105

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Etika penggunaan internet

 1. 1. GARIS PANDUAN MENGENAI<br />TATACARA PENGGUNAAN INTERNET DAN MEL<br />ELEKTRONIK<br />MOHD RIEZMAN BIN RAMLI<br />900706-11-5541<br />3 PISMP BM/PJ/PSV<br />
 2. 2. PENGENALAN<br />Perkembanganteknologimaklumatdankomunikasi (ICT) telahmembolehkanmaklumatdihantardanditerimadenganpantas. <br />Kemudahaninitelahmembawakepadapeningkatanpenggunaan internet danmelelektronikatau e-meldalamsektorawam.<br />Dipengaruhiolehbilanganpenggunadankepentinganmaklumat yang kianmeningkatdarisemasakesemasa.<br />Komunikasisecaraelektronikjugadilihatsebagaisalahsatusaluranpentingdalammembantumewujudkanperkongsianmaklumat.<br />
 3. 3. kaedahinimembolehkanprosespenghantarandanpenerimaansesuatumaklumatdilaksanakandenganlebihcepatdanmudah.<br />pengurusan internet dan e-mel yang tidakterkawalbolehmenjejaskankeselamatanmaklumat.<br />perlindungankeselamatan yang bijaksanaperludiwujuddandisesuaikanbagimenjaminkesahihan, keutuhandankebolehsediaanmaklumat yang berterusan.<br />
 4. 4. TUJUAN<br />Tujuanutamagarispanduaniniialahuntukmenerangkantatacarapenggunaan internet dan e-mel, meningkatkantahapkeselamatansistemkomunikasidokumenrasmiKerajaandanmengurangkanrisikogangguanoperasi internet dan e-mel.<br />
 5. 5. TATACARA PENGGUNAAN INTERNET<br />Teknologi internet telahmemudahkanperhubunganantarapenggunadanmenyediakanakseskepadabanyakmaklumatdalampelbagaibentuk format denganmenyediakansumberpembelajaran, rekreasi, penyelidikan, analisis, rujukandanbahan-bahan lain yang berfaedah. <br />PerkhidmatanAwamdalamusahanyamenujukearahpemodenantadbirantelahmelihat internet sebagaisatuplatform untukpenambahbaikanperkhidmatan yang disediakan. <br />
 6. 6. Dalamkonteksini, kakitanganJabatanPendaftaran Negara (JPN) perlumenggunakankemudahan internet dengancara yang bertanggungjawabdankonsisten.<br />Internet adalahinfrastruktursaluran global danmerupakanpuncamaklumat yang tidakterkawal. Dengansebabitu, ketepatanmaklumat internet tidakbolehditentukan. Justeru, kakitangan JPN perlumemainkanperanandanbertindaksecarabijakmenilaikesahihan, ketepatandankesesuaiansesuatumaklumat yang diperolehiJabatanPendaftaran Negara Malaysia.<br />
 7. 7. HakAksesPengguna<br />Hakakseshendaklahdilihatsebagaisatukemudahan yang disediakanoleh JPN untukmembantumelicinkanpentadbiranataumemperbaikiperkhidmatan yang disediakan.<br />Penggunaharusmengambilmaklumbahawasemuaaset ICT dibawahkawalannya (termasukmaklumat) adalahhakmilikKerajaan.<br />
 8. 8. PrivasiPengguna<br />Setiappenggunahendaklahmenghormatiprivasipengguna lain dengantidakmenimbulkansebaranggangguansepertimencapai fail, memecahkatalaluan, memasukisistemkomputerdanmengubahkomponenperisiantanpakebenaran.<br />
 9. 9. MengenalpastiIdentitiPengguna<br />Setiappenggunaperlumengenalpastidanmengesahkanidentitipengguna yang berkomunikasidengannyasebelummeneruskankomunikasidantransaksimaklumatmelalui Internet. <br />Hal inibertujuanuntukmelindungimaklumatKerajaandaripadasebarangbentukpenyalahgunaan.<br />
 10. 10. MemilihLaman<br />Laman yang dilayarihendaklahhanya yang berkaitandenganbidangkerjadanterhaduntuktujuan yang dibenarkansahaja.<br />
 11. 11. PengesahanMaklumat<br />Bahan yang diperolehidari internet perlulahditentukanketepatandankesahihannya. <br />Sebagaiamalanbaik, rujukansumber internet hendaklahjugadinyatakan.<br />
 12. 12. MuatNaikBahan (Upload)<br />Bahanrasmi yang hendakdimuatnaikke internet hendaklahdisemakdanmendapatpengesahandaripadaKetuaJabatansebelumdimuatnaik.<br />
 13. 13. MuatTurunBahan (Download)<br />Tindakanmemuatturunhanyadibenarkankeatasbahan yang sahsepertiperisian yang berdaftardandibawahhakciptaterpelihara. <br />Sebarangbahan yang dimuatturundari internet hendaklahdigunakanuntuktujuan yang dibenarkanolehjabatansahaja.<br />
 14. 14. PerbincanganAwam<br />Hanyakakitangan JPN yang mendapatkebenaransahajabolehmelibatkandiridanmenggunakankemudahanini. Kandunganperbincanganawamsepertinewsgroup danbulletin board mestilahmendapatpengesahandaripadaKetuaJabatan.<br />Perludiingatbahawasetiapmaklumat yang dikongsimelambangkanimejJabatan. Dengansebabitu, setiappenggunamestilahbertindakdenganbijaksana, jelasdanberupayamengekalkankonsistensidankeutuhanmaklumatberkenaan.<br />
 15. 15. KAWALAN KESELAMATAN INTERNET DAN E-MEL<br />Internet dan e-meladalahterdedahkepadaancamansepertipencerobohan, penyelewengan, pemalsuan, pemintasandanpembocoranrahsia. <br />Denganitu, keselamatan internet dan e-melperluuntukmelindungimaklumatrahsiarasmidanmaklumatbukanrahsiarasmiKerajaandaricapaiantanpakuasa yang sah.<br />Keselamatan internet dan e - melbergantungkepadafaktor-faktorsokonganberikut.<br />
 16. 16. KeselamatanFizikal<br />Komputerhendaklahdiletakkanditempat yang mempunyaikawalanfizikal yang selamatdaripadapencerobohatausebarangbentukcapaiantidaksah.<br />
 17. 17. KeselamatanDokumenElektronik<br />Bagimemastikansemua fail yang dihantardanditerimabebasdaripadasebarangbentukancamankeselamatan, perisian anti-virus danpenapismalicious codesperlulahdikemaskinidarisemasakesemasa. <br />Semuamaklumatrahsiarasmiatastalianperluberadadalambentuktekssifersepanjangmasa, manakalamaklumatrahsiarasmi yang tidakdiperlukanatasJabatanPendaftaran Negara Malaysia<br />
 18. 18. SekianTerimaKasih…<br />

×