Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4.egitimdesurecyonetim

553 views

Published on

education turtle diagrame

Published in: Education
  • Be the first to comment

4.egitimdesurecyonetim

  1. 1. EEĞĞİİTTİİMM İİÇÇEERRİİĞĞİİ SSüürreeçç NNeeddiirr?? NNeeddeenn SSüürreeçç YYöönneettiimmii?? OOkkuulluunn SSüürreeççlleerriinniinn TTaannıımmllaannmmaassıı  OOkkuulluunn TTeemmeell SSüürreeççlleerrii  AAlltt SSüürreeççlleerrii  DDeettaayy SSüürreeççlleerrii OOkkuulluunn SSüürreeççlleerriinniinn;;  AAmmaaccıı  SSıınnıırrllaarrıı SSüürreecciinn BBaaşşllaannggııçç EEttkkiinnlliiğğii SSüürreecciinn BBiittiişş EEttkkiinnlliiğğii AAkkıışş ŞŞeemmaassıı  GGiirrddiissii  ÇÇııkkttııssıı  TTeeddaarriikkççiissii//TTeeddaarriikkççiilleerrii  SSüürreecciinn MMüüşştteerriissii//MMüüşştteerriilleerrii  SSüürreecciinn PPeerrffoorrmmaannssıı GGöösstteerrggeelleerrii vvee hheeddeefflleerrii
  2. 2. Yönetimde kalite Sonuçlara odaklı denetimlerle değil, süreçlerin sürekli sorgulanarak geliştirilmesiyle oluşur.
  3. 3. Sadece sonuca odaklanan, sonunda... yıkılır
  4. 4. SSüürreeçç NNeeddiirr?? ÖLÇME GİRDİ ÇIKTI F F F F S Ü R E Ç AMAÇLANAN BİR ÇIKTIYI ELDE ETME FAALİYETLERİ (İŞLEMLERİ)
  5. 5. SSüürreeçç NNeeddiirr?? Süreçlerde yapılan faaliyetler (işlemler) sonucu girdiler çıktılara dönüşür. •Fiziksel Dönüşüm •Konumsal Dönüşüm •Değersel Dönüşüm •Bilgisel Dönüşüm
  6. 6. Süreç Özellikleri 11--TTaannıımmllaannaabbiilleenn 22--ÖÖllççüülleebbiilleenn 33--YYiinneelleenneebbiilleenn 44--KKoonnttrrooll eeddiilleebbiilleenn 55--KKaattmmaa ddeeğğeerr oolluuşşttuurraann
  7. 7. 1-Tanımlanabilirlik Sürecin temel uunnssuurrllaarrıınnıınn bbeelliirrlleenneebbiillmmeessii öözzeelllliiğğiiddiirr.. BBuunnllaarr;;

×