Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

150127 minoren kwaliteit windesheim

425 views

Published on

Kwaliteit minoren

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

150127 minoren kwaliteit windesheim

 1. 1. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Minoren & Kwaliteit
 2. 2. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Overzicht • Context informatie • Aanleiding • Kwaliteit in de ontwikkeling van minors • Kwaliteit in de toetsing van minors • Kwaliteit in het onderwijs • Kwaliteit in de borging: een audit
 3. 3. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Context informatie • Domein Bewegen & Educatie, 1 van de 4+; • Domein: 5 RVE’s: Pabo, LVO, LTB, Calo, Ondernemen/onderwijskunde; • Minoren op domein-niveau, geen zelfstandige entiteit: geen personeel (inlenen), geen eigen examen-, toets-, opleidingscie. en veldadviesraad; • Elke minor heeft een minorcoördinator en docenten; • Studenten mogen drempelloos naar de minoren; • Oude minoren ontwikkeld vanuit oude vakken; • 18 minoren; • Voltijd contact- en afstandsonderwijs; • 30 EC; • ong. 400 studenten, waarvan 12% KOM;
 4. 4. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Minoren Aangepast sporten in revalidatie, onderwijs en vrije tijd Bewegingsonderwijs Chinees Cultuureducatie Drama &Theater Gedragsbeïnvloeding via groepsprocessen Gezonde stad Internationalisering Leren & ICT Meertalig/tweetalig onderwijs Onderwijskundig leiderschap Speciale Onderwijszorg Social Green Sociaal ondernemen Sport, bewegen en vitaliteit Sport, therapy for empowerment Vrije kunsten & wetenschappen Zingeving voor professionals
 5. 5. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Aanleiding kwaliteit
 6. 6. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Aanleiding (Vermeende) kwaliteit bleef achter qua kwaliteit t.o.v. opleidingen doordat minoren: • Niet meegenomen werden in de accreditatie; • Hadden geen eigen examen- en toetscie.; • Qua organisatie in transitie waren van afdelings- naar domeinniveau; • Minder konden rekenen op intern vertrouwen;
 7. 7. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Kwaliteit in ontwikkeling minors
 8. 8. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Kwaliteit ontwikkelen (Her)ontwikkelen van minors op basis van: • SWOT-analyses van opleidingen, waarin het advies van de veldadviesraden werden meegenomen; • Standaarden (uren, mijlpalen, formats) • Een Onderwijs- en toetskader, met daarin de competentie(profiel), beschrijving onderwijs (in Educator), toetsbeschrijving; Daarnaast: Voordat de minor gegeven wordt, worden de toetsen, toetsbeschrijving, toetsmatrix en de beoordelingsformats getoetst door de toetscommissie En, na de eerste keer: standaardevaluatie plus, evaluatie van de verwachtingen studenten, plus evaluatie van de ELO.
 9. 9. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Kwaliteit toetsen
 10. 10. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Kwaliteit toetsen • Elke minor is toegewezen aan een examen- en toetscommissie. • Deze beoordeelt de kwaliteit van de minors • Toetsen, toetsbeschrijvingen, beoordelingsformats en toetsmatrices; • Wijst examinatoren aan; • Elke curriculum hogeschoolhoofdocent beoordeelt elk jaar de overlap met bachelors.
 11. 11. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Kwaliteit in onderwijs van de minors
 12. 12. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Kwaliteit onderwijs • Regels voor contacturen, relatie met lectoraten, docentbelastingsuren, format voor de ELO, etc.; • PDCA-cylus input voor bijstelling, bestaande uit: • Studentenevaluatie van de onderwijseenheden; • Docentevaluatie van de onderwijseenheden; • Evaluatie stages • Studentenpanel gesprekken • Evaluatie van de evaluatiecyclus
 13. 13. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Kwaliteit audit
 14. 14. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Kwaliteit audit I • De audit wordt afgenomen door een kerncommissie van 5 leden, aangevuld met 14 vakcommissieleden; • Elke minor heeft één vakcommissielid; • De kerncommissie bestaat uit 3 Windesheim collega’s van de diensten, één minor-coördinator van een ander domein en één van buiten Windesheim en vakauditoren; • De audit heeft een generiek gedeelte (management en examencie.) en vakgedeelte; • Per minor een vak- en kernauditor en spreekt met de minorcoördinator, docenten en studenten
 15. 15. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Kwaliteit audit II Vooraf opgestuurd aan de auditcommissie • Generiek: een generiek onderwijs- en toetskader, handboek kwaliteitszorg en een kritische refelctie; • Minor: een minorspecifieke onderwijs- en toetskader, toetsen, evaluaties en bijstelplannen en gemaakte toetsen; Op de dag zelf: toetsen, literatuur en de ELO;
 16. 16. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Kwaliteit audit III Uitgangspunten voor het beoordelingskader vrije minoren  Een minor is een eigenstandig en samenhangend onderwijspakket van 30 studiepunten, voldoet aan de eisen die in de WOS aan een minor worden gesteld  De keuze voor het onderwerp van de minor komt voort uit de visie op de beroepspraktijk van het domein en past binnen het beleid van het domein  Dit blijkt uit de beoogde en gerealiseerde eindkwalificaties  De minor weerspiegelt de samenhang tussen onderwijs en het onderwerp van de minor  De beoordeling van de minor gebeurt aan de hand van de vierpunts-beoordelingsschaal die bij visitaties wordt gebruikt: onvoldoende, voldoende, goed, excellent
 17. 17. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Kwaliteit audit IV Standaarden voor een minor Een minor wordt beoordeeld aan de hand van de volgende standaarden: 1. Beoogde eindkwalificaties 2. Onderwijsleeromgeving 3. Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties
 18. 18. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Ervaringen audit: • Alle deelnemers (management, minorcoördinatoren, docenten, auditoren) waren tevreden; • KR lastig format: alle informatie was niet aanwezig; • Andere formats (OTK’s) sterk, maar arbeidsintensief • In toekomst (voorstel): een minor wordt eenmaal in de driejaar op eenvoudige wijze ge-audit.
 19. 19. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Vragen e.bolhuis@windesheim.nl

×