141119 ien i presentatie

Erik Bolhuis
Erik BolhuisUniversity of Twente, Netherlands
ICT-Implementatie: 
SUCCES OF STRUIKELBLOK? 
Erik Bolhuis 
Hogeschoolhooffdcoent, Master Leren & Innoveren 
Hogeschool Windesheim
Fullan & Donnely, 2012, p. 8)
Fullan & Donnely, 2012, p. 9)
Hoe wordt ICT ervaren? Lust of last?
Hoe wordt de implementatie van ICT ervaren? 
Lust of last?
141119 ien i presentatie
141119 ien i presentatie
MOGEN 
IMPLEMENTATIES 
OOK SMART?
(Nesta, 2012)
141119 ien i presentatie
141119 ien i presentatie
(Nesta, 2012)
Welke bijdrage had het ICT-middel 
aan het verhogen van 
leerrendement?
Wat was bij de laatste ICT 
innovatie, het middel waarop de 
innovatie dreef om docenten 
zover te krijgen dat ze XX in de 
klas gingen gebruiken?
Welke schaduwzijden van ICT 
kregen in de laatste ICT-innovatie 
een plaats?
Hoe innovatief was de inzet van 
ICT? 
Is er iets veranderd in het 
lesgeven?
Welke bijdrage had het ICT-middel aan 
verhogen leerrendement?
En hoe weten we 
dat?
141119 ien i presentatie
Alice in Wonderland-syndroom
Hoe innovatief is de inzet van ICT?
Fullan & Donnely, 2012, p. 28)
Waarom aandacht voor de 
schaduwzijden van ICT? 
ICT HEEFT een schaduwzijde. Aandacht voor de 
schaduwzijde is een onderdeel van het professionele 
gesprek in de school over op welke wijze ICT ingezet kan 
worden om het leerrendement te vergroten. 
Aandacht voor de schaduwzijde bij leerkrachten, verstevigt 
de positie van leerkrachten t.o.v. ICT als middel om 
leerlingen te leren hiermee om te gaan. Leerlingen moet 
leren gebruik te maken van de mogelijkheden en zich te 
verzetten tegen de ongewenste vormen. 
(Fullan, 2013)
Schaduwzijden ICT 
• Ondiep leren 
• Breuk tussen HES en LES 
• ICT gebruik voor educatie VS ICT gebruik ter vermaak 
• 24/7 
• Verlies van autonomie 
• Controle over gebruik 
• Cyber pesten 
• Gebruikersonvriendelijke programma’s 
• Afhankelijkheid 
• …
Welke factoren bepalen of docenten 
gebruik maken van ICT? 
1. Efficacy: zich zeker voelen om ICT te kunnen zetten om het 
leerrendement van leerlingen te vergroten; 
2. Attitude: de houding van de docent t.o.v. de inzet van ICT. 
Computerangst vs computerdweperij 
3. Norming: wat is NORMaal in de school? Lesgeven met een krijtje? 
Veel wordt op papier uitgereikt? Of een computer wordt ALTIJD in de 
les gebruikt, wordt ALTIJD in vergaderingen gebruikt, wordt ALTIJD 
gebruikt bij presentaties.
Box 1: 
Wat zijn succesfactoren in de 
implementatie waarmee rekening 
gehouden moet worden? 
Box 2: 
Op basis van de succesfactoren, 
wat zijn de veranderdoelen per 
sub-populatie? 
Box 3: 
Wat weten we vanuit de 
wetenschap over de methodieken 
die we in willen zetten? 
Box 4: 
Ontwerp je interventieprogramma 
Uitvoeren
141119 ien i presentatie
ICT inzet in de klas is een kwestie van gedrag 
• En het niet toepassen, 
eveneens. Vanuit de 
verslavingszorg veel bekend 
over hoe gedrag te veranderen. 
Interveniëren op gedrag en niet 
op kennis! 
• IMPB-model van Kreijs (Kreijns, 
2009)
Veranderingen vinden plaats langs een patroon.. 
(Rogers, 1976)
Met daarin verschillende actoren: 
• Management 
• Afdelingsmanagement (bouwcoördinatoren, teamleiders, etc.) 
• ICT-afdeling (hardware en software) 
• ICT-coördinator(en) 
• Docenten 
• Onderwijsassistenten/toa’s, e.d. 
• Leerlingen 
• Ouders
Toetsing Innovators Early 
Adaptors 
Early 
majority 
Late 
majority 
Laggards 
Management 
Afdelings/te 
amleiders 
ICT-afdeling 
ICT-coördiantor 
Docenten 
Onderwijs-assistenten 
Leerlingen 
Ouders
Succes- en faal factoren 
• Breng per sub-populatie het gedrag in kaart van het gebruik van de 
ICT-middel (in relatie tot verhogen van leerrendement van leren) 
• Middel: 
• Gesprekken 
• Vragenlijsten 
• Log-lijsten
141119 ien i presentatie
Veranderdoelen 
1. Wat zijn de veranderdoelen? (Denk aan SAMR, denk aan 
Kennisnet) 
2. Voor welke sub-populaties? 
3. Welke VERANDERBARE factoren stuur je op?
Toetsing Veranderdoel 1 Veranderdoel 2 Veranderdoel 3 Veranderdoel 4 Veranderdoel 5 
Management 
Afdelings/te 
amleiders 
ICT-afdeling 
ICT-coördiantor 
Docenten 
Onderwijs-assistenten 
Leerlingen 
Ouders
141119 ien i presentatie
Factoren van invloed op ICT-gebruik: 
•Verhogen eigen effectiviteit leerkrachten (Kreijns, Buuren, Acker & 
Vermeulen, 2010) 
•Personeelsbeleid (aannemen van leerkrachten met ICT-ervaring) (Kreijns, 
Buuren, Acker & Vermeulen, 2010) 
•Houding t.o.v. ICT (Kreijns, Buuren, Acker & Vermeulen, 2010) 
•Leerkrachten een plan laten maken t.a.v. professionaliseren ICT 
(Janssen, Kreijns, Bastiaens, Stijnen & Vermeulen, 2012) 
• Attitude (Kreijns, Van Acker, Vermeulen & Van Buuren, 2013) 
•Subjectieve norm (Kreijns, Van Acker, Vermeulen & Van Buuren, 2013) 
•Self-efficacy (Kreijns, Van Acker, Vermeulen & Van Buuren, 2013) 
•Eerder gebruik van ICT (Kreijns, Van Acker, Vermeulen & Van Buuren, 
2013) 
•De benodigde kennis en vaardigheden (Kreijns, Van Acker, Vermeulen & 
Van Buuren, 2013) 
• En het gebruik van ICT door collega’s (Kreijns, Van Acker, Vermeulen & Van 
Buuren, 2013) 
• Visie op ICT (Vermeulen, Van Acker, Kreijns & Van Buuren, 2014) 
• Intellectueel uitdagen om ICT te gebruiken (Vermeulen, Van Acker, Kreijns 
& Van Buuren, 2014
Mogelijke factoren van invloed op ICT-gebruik: 
Minder grote bewijskracht: 
•Emergent practice (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 
2012) 
•Good practice (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) 
•Shared practice (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) 
•Pioniers (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) 
•Early adaptors (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) 
•Late adaptors (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) 
•Management (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) 
•Schoolcultuur (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) 
•Beeldvorming ICT (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) 
•Veranderbereidheid (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 
2012) 
•Infrastructuur ICT (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 
2012) 
•A comprehensive ICT policy plan (a policy plan grounded in a vision on 
education and ICT integration with implications for how the school organization 
should provide supportive conditions for teachers’ classroom practices and pupils’ 
learning activities) (Vanderlinde, Dexter & Van Braak, 2012) 
•Professionalisering door een collega (Teunissen, 2013)
141119 ien i presentatie
Interventieprogramma 
Combineer de interventiestrategieën in een interventieprogramma 
Ontwerp en produceer de materialen 
Test in een pilot het interventieprogramma en de materialen uit, stelt 
bij en voer het programma uit
Literatuur: (zie ook op: http://mnd.ly/1uDOHya) • Fullan, M. (2012). Stratosphere: Integrating technology, pedagogy, and change knowledge. Canada: Pearson. 
• Janssen, S., Kreijns, K., Bastiaens, T., Stijnen, S., & Vermeulen, M. (2012). Teachers’ professional development: an analysis of the use of 
Professional Development Plans in a Dutch school. Professional Development in Education,38(3), 453-469. 
• Fransen, J., Bottema, J., Goozen, B. van, Swager, P. & Wijngaards, G. (2012). Acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van 
ICT. Rapportage van een onderzoek naar de relaties tussen persoonlijke en contextuele factoren en hun invloed op brede acceptatie en duurzame 
implementatie van ICT in de praktijk van het onderwijs. Rotterdam: Inholland Lectoraat eLearning. 
• Janssen, S., Kreijns, K., Bastiaens, T. J., Stijnen, S., & Vermeulen, M. (2013). Teachers' beliefs about using a professional development 
plan. International Journal of Training and Development, 17(4), 260-278. 
• Kennisnet: Vier in balans monitor 2013: De laatste stand van zaken in het onderwijs. Den Haag: SDU 
• Kreijns, K., Buuren, H. V., Acker, F. V., & Vermeulen, M. (2010). Waarom zetten leraren ict niet in hun onderwijs? Over houding, ervaren sociale 
invloed en eigen effectiviteit van leraren aangaande het gebruik van (open) digitale leermaterialen in het onderwijs. 
• Kreijns, K., Van Acker, F., Vermeulen, M., & Van Buuren, H. (2013). What stimulates teachers to integrate ICT in their pedagogical practices? The 
use of digital learning materials in education. Computers in human behavior, 29(1), 217-225. 
• Kreijns, K., Vermeulen, M., Kirschner, P. A., Buuren, H. V., & Acker, F. V. (2013). Adopting the Integrative Model of Behaviour Prediction to explain 
teachers’ willingness to use ICT: a perspective for research on teachers’ ICT usage in pedagogical practices. Technology, Pedagogy and 
Education, 22(1), 55-71. 
• Kreijns, K., Vermeulen, M., Van Acker, F., & van Buuren, H. (2014). Predicting teachers’ use of digital learning materials: combining self-determination 
theory and the integrative model of behaviour prediction. European Journal of Teacher Education, (ahead-of-print), 1-14. 
• Nesta (2013) Evidence of impact. London: Nesta. Opgehaald op 18 november 2014 van: http://goo.gl/E767zZ 
• Nesta (2013) Innovation flowchart. London: Nesta. Opgehaald op 18 november 2014 van http://goo.gl/a0owk7 
• Rogers, E. M. (1976). New product adoption and diffusion. Journal of consumer Research, 290-301. 
• Tan, S. C. (2010). School technology leadership: Lessons from empirical research. 
• Taneri, P.O., Seferoglu, S.S. (2013). Instructional Use of Information and Communication Technologies: Teachers’ resistance to use of the new 
technologies. International Journal of Technologies in Learning 19(3), 61-71. 
• Teunissen, K. (2013). Bepaalt de Intentie van Docenten in het HBO-onderwijs om een Interactief Whiteboard te Gebruiken? 
• Tondeur, J., Hermans, R., van Braak, J., & Valcke, M. (2008). Exploring the link between teachers’ educational belief profiles and different types of 
computer use in the classroom. Computers in Human Behavior, 24(6), 2541-2553. 
• Van Acker, F., van Buuren, H., Kreijns, K., & Vermeulen, M. (2013). Why teachers use digital learning materials: The role of self-efficacy, subjective 
norm and attitude. Education and Information Technologies, 18(3), 495-514. 
• Vanderlinde, R., Dexter, S., & van Braak, J. (2012). School‐based ICT policy plans in primary education: Elements, typologies and underlying 
processes. British Journal of Educational Technology, 43(3), 505-519. 
• Vermeulen, M., Van Acker, F., Kreijns, K., & van Buuren, H. (2014). Does transformational leadership encourage teachers’ use of digital learning 
materials. Educational Management Administration & Leadership.
1 of 41

Recommended

141119 ien i presentatie by
141119 ien i presentatie141119 ien i presentatie
141119 ien i presentatieErik Bolhuis
483 views41 slides
Werken aan 21eeuwse vaardigheden by
Werken aan 21eeuwse vaardighedenWerken aan 21eeuwse vaardigheden
Werken aan 21eeuwse vaardighedenPetran Meertens
453 views31 slides
412 Cumulus Een Strategie Voor Zinvol Ict Gebruik In Het Basisonderwijs Mon... by
412 Cumulus Een Strategie Voor Zinvol Ict Gebruik In Het Basisonderwijs  Mon...412 Cumulus Een Strategie Voor Zinvol Ict Gebruik In Het Basisonderwijs  Mon...
412 Cumulus Een Strategie Voor Zinvol Ict Gebruik In Het Basisonderwijs Mon...SURFfoundation
523 views25 slides
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp... by
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...SURF Events
424 views23 slides
Kind en onderwijs nov 2017 by
Kind en onderwijs nov 2017Kind en onderwijs nov 2017
Kind en onderwijs nov 2017Kennisnet
177 views52 slides
Nr._20_Eerst_onderwijsvisie_2C_dan_techniek by
Nr._20_Eerst_onderwijsvisie_2C_dan_techniekNr._20_Eerst_onderwijsvisie_2C_dan_techniek
Nr._20_Eerst_onderwijsvisie_2C_dan_techniekSandra de Koster
113 views13 slides

More Related Content

What's hot

Techniek en duurzaamheid in NME by
Techniek en duurzaamheid in NMETechniek en duurzaamheid in NME
Techniek en duurzaamheid in NMEBiologiePlusSchool
1.2K views36 slides
Leraar van de toekomst by
Leraar van de toekomstLeraar van de toekomst
Leraar van de toekomstKennisnet
407 views37 slides
21eeuwse vaardigheden slideshareversie by
21eeuwse vaardigheden  slideshareversie21eeuwse vaardigheden  slideshareversie
21eeuwse vaardigheden slideshareversiePetran Meertens
292 views26 slides
Inspiratiesessie PO Veluwse Onderwijs groep Vaassen en Epe by
Inspiratiesessie PO Veluwse Onderwijs groep Vaassen en EpeInspiratiesessie PO Veluwse Onderwijs groep Vaassen en Epe
Inspiratiesessie PO Veluwse Onderwijs groep Vaassen en EpeHenk Orsel
205 views57 slides
Lerarenopleiding, brug tussen basisschool en universiteit by
Lerarenopleiding, brug tussen basisschool en universiteitLerarenopleiding, brug tussen basisschool en universiteit
Lerarenopleiding, brug tussen basisschool en universiteitCindy De Smet
783 views23 slides
NSO Esprit scholen | training ICT in het onderwijs | management by
NSO Esprit scholen | training ICT in het onderwijs | managementNSO Esprit scholen | training ICT in het onderwijs | management
NSO Esprit scholen | training ICT in het onderwijs | managementHenk Orsel
508 views135 slides

What's hot(19)

Leraar van de toekomst by Kennisnet
Leraar van de toekomstLeraar van de toekomst
Leraar van de toekomst
Kennisnet407 views
21eeuwse vaardigheden slideshareversie by Petran Meertens
21eeuwse vaardigheden  slideshareversie21eeuwse vaardigheden  slideshareversie
21eeuwse vaardigheden slideshareversie
Petran Meertens292 views
Inspiratiesessie PO Veluwse Onderwijs groep Vaassen en Epe by Henk Orsel
Inspiratiesessie PO Veluwse Onderwijs groep Vaassen en EpeInspiratiesessie PO Veluwse Onderwijs groep Vaassen en Epe
Inspiratiesessie PO Veluwse Onderwijs groep Vaassen en Epe
Henk Orsel205 views
Lerarenopleiding, brug tussen basisschool en universiteit by Cindy De Smet
Lerarenopleiding, brug tussen basisschool en universiteitLerarenopleiding, brug tussen basisschool en universiteit
Lerarenopleiding, brug tussen basisschool en universiteit
Cindy De Smet783 views
NSO Esprit scholen | training ICT in het onderwijs | management by Henk Orsel
NSO Esprit scholen | training ICT in het onderwijs | managementNSO Esprit scholen | training ICT in het onderwijs | management
NSO Esprit scholen | training ICT in het onderwijs | management
Henk Orsel508 views
ELO's implementeren in het VO by Tim Remmers
ELO's implementeren in het VOELO's implementeren in het VO
ELO's implementeren in het VO
Tim Remmers422 views
Keuzes bij ict-beleid by Kennisnet
Keuzes bij ict-beleidKeuzes bij ict-beleid
Keuzes bij ict-beleid
Kennisnet299 views
Digitaal toetsen als integraal onderdeel van het leerproces by SURF Events
Digitaal toetsen als integraal onderdeel van het leerprocesDigitaal toetsen als integraal onderdeel van het leerproces
Digitaal toetsen als integraal onderdeel van het leerproces
SURF Events590 views
Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education by Jeroen Bottema
Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education
Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education
Jeroen Bottema1.7K views
170601 (wr) v1 webinar activerend leren fontys juni 2017 by WilfredRubens.com
170601 (wr) v1 webinar activerend leren fontys juni 2017170601 (wr) v1 webinar activerend leren fontys juni 2017
170601 (wr) v1 webinar activerend leren fontys juni 2017
WilfredRubens.com498 views
De invloed van reken-lespakket "Got It?" op onderwijsprestaties en -efficiënt... by SURF Events
De invloed van reken-lespakket "Got It?" op onderwijsprestaties en -efficiënt...De invloed van reken-lespakket "Got It?" op onderwijsprestaties en -efficiënt...
De invloed van reken-lespakket "Got It?" op onderwijsprestaties en -efficiënt...
SURF Events1.2K views
Waar staan we london by Kennisnet
Waar staan we londonWaar staan we london
Waar staan we london
Kennisnet372 views
Webinar TPACK en activerende didactiek Fontys januari 2016 by WilfredRubens.com
Webinar TPACK en activerende didactiek Fontys januari 2016Webinar TPACK en activerende didactiek Fontys januari 2016
Webinar TPACK en activerende didactiek Fontys januari 2016
WilfredRubens.com1.3K views
Implementeren van onderwijstechnologie: werkt het bij u? by Tim Remmers
Implementeren van onderwijstechnologie: werkt het bij u?Implementeren van onderwijstechnologie: werkt het bij u?
Implementeren van onderwijstechnologie: werkt het bij u?
Tim Remmers221 views
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag by Jeroen Bottema
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den HaagPresentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag
Jeroen Bottema535 views

Viewers also liked

Presentatie ord 12 juni 2014 by
Presentatie ord 12 juni 2014Presentatie ord 12 juni 2014
Presentatie ord 12 juni 2014Erik Bolhuis
440 views20 slides
Kreijns english by
Kreijns englishKreijns english
Kreijns englishErik Bolhuis
388 views14 slides
130603 nhl by
130603 nhl130603 nhl
130603 nhlErik Bolhuis
302 views41 slides
150127 minoren kwaliteit windesheim by
150127 minoren kwaliteit windesheim150127 minoren kwaliteit windesheim
150127 minoren kwaliteit windesheimErik Bolhuis
570 views19 slides
Earli 2015 dli by
Earli 2015 dliEarli 2015 dli
Earli 2015 dliErik Bolhuis
384 views24 slides
Sirikt 2013 by
Sirikt 2013Sirikt 2013
Sirikt 2013Erik Bolhuis
263 views19 slides

Viewers also liked(8)

Presentatie ord 12 juni 2014 by Erik Bolhuis
Presentatie ord 12 juni 2014Presentatie ord 12 juni 2014
Presentatie ord 12 juni 2014
Erik Bolhuis440 views
150127 minoren kwaliteit windesheim by Erik Bolhuis
150127 minoren kwaliteit windesheim150127 minoren kwaliteit windesheim
150127 minoren kwaliteit windesheim
Erik Bolhuis570 views
Presentation eapril 2 Wednesday 25/11 16.15-17.45 by Erik Bolhuis
Presentation eapril 2 Wednesday 25/11 16.15-17.45Presentation eapril 2 Wednesday 25/11 16.15-17.45
Presentation eapril 2 Wednesday 25/11 16.15-17.45
Erik Bolhuis410 views
Presentatie studiedag 8 oktober 2014 by Erik Bolhuis
Presentatie studiedag 8 oktober 2014Presentatie studiedag 8 oktober 2014
Presentatie studiedag 8 oktober 2014
Erik Bolhuis381 views

Similar to 141119 ien i presentatie

Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van... by
Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van...Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van...
Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van...Jeroen Bottema
979 views13 slides
ICT-bekwaamheden in de lerarenopleiding by
ICT-bekwaamheden in de lerarenopleidingICT-bekwaamheden in de lerarenopleiding
ICT-bekwaamheden in de lerarenopleidingJeroen Bottema
1.7K views21 slides
Herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT. by
Herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT.Herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT.
Herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT.Jeroen Bottema
749 views53 slides
Werkdruk en ict NOT januari 2019 by
Werkdruk en ict NOT januari 2019Werkdruk en ict NOT januari 2019
Werkdruk en ict NOT januari 2019Erwin Bomas
302 views29 slides
Implementeren van onderwijstechnologie by
Implementeren van onderwijstechnologieImplementeren van onderwijstechnologie
Implementeren van onderwijstechnologieTim Remmers
361 views42 slides
Implementeren van-onderwijstechnologie by
Implementeren van-onderwijstechnologieImplementeren van-onderwijstechnologie
Implementeren van-onderwijstechnologieitslearning Nederland
172 views42 slides

Similar to 141119 ien i presentatie(20)

Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van... by Jeroen Bottema
Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van...Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van...
Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van...
Jeroen Bottema979 views
ICT-bekwaamheden in de lerarenopleiding by Jeroen Bottema
ICT-bekwaamheden in de lerarenopleidingICT-bekwaamheden in de lerarenopleiding
ICT-bekwaamheden in de lerarenopleiding
Jeroen Bottema1.7K views
Herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT. by Jeroen Bottema
Herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT.Herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT.
Herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT.
Jeroen Bottema749 views
Werkdruk en ict NOT januari 2019 by Erwin Bomas
Werkdruk en ict NOT januari 2019Werkdruk en ict NOT januari 2019
Werkdruk en ict NOT januari 2019
Erwin Bomas302 views
Implementeren van onderwijstechnologie by Tim Remmers
Implementeren van onderwijstechnologieImplementeren van onderwijstechnologie
Implementeren van onderwijstechnologie
Tim Remmers361 views
Introductie Blended Learning by Jeroen Bottema
Introductie Blended LearningIntroductie Blended Learning
Introductie Blended Learning
Jeroen Bottema965 views
2013 0605 presentatie ict-dag klaar by Zernike College
2013 0605 presentatie ict-dag klaar2013 0605 presentatie ict-dag klaar
2013 0605 presentatie ict-dag klaar
Zernike College492 views
Keynote Carla Haelermans - Effectieve ict in het onderwijs by Kennisnet
Keynote Carla Haelermans - Effectieve ict in het onderwijsKeynote Carla Haelermans - Effectieve ict in het onderwijs
Keynote Carla Haelermans - Effectieve ict in het onderwijs
Kennisnet172 views
Proloog def by Kennisnet
Proloog defProloog def
Proloog def
Kennisnet551 views
VELON themagroep ICT en de lerarenopleider: van themagroep naar platform by Jeroen Bottema
VELON themagroep ICT en de lerarenopleider: van themagroep naar platformVELON themagroep ICT en de lerarenopleider: van themagroep naar platform
VELON themagroep ICT en de lerarenopleider: van themagroep naar platform
Jeroen Bottema683 views
JNCH by iclonho
JNCHJNCH
JNCH
iclonho581 views
Onderwijs, technologie en de leraar by Kennisnet
Onderwijs, technologie en de leraarOnderwijs, technologie en de leraar
Onderwijs, technologie en de leraar
Kennisnet184 views
I coaching by Wurdemann
I coachingI coaching
I coaching
Wurdemann535 views
190319 presentatie velon congres ct onderzoek tyf 2 by Erik Bolhuis
190319 presentatie velon congres ct onderzoek tyf 2190319 presentatie velon congres ct onderzoek tyf 2
190319 presentatie velon congres ct onderzoek tyf 2
Erik Bolhuis434 views
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning by Jeroen Bottema
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning
Jeroen Bottema1.2K views
170511 (wr) v1 sessie deltion college ict en onderwijs effectief inzetten by WilfredRubens.com
170511 (wr) v1 sessie deltion college ict en onderwijs effectief inzetten170511 (wr) v1 sessie deltion college ict en onderwijs effectief inzetten
170511 (wr) v1 sessie deltion college ict en onderwijs effectief inzetten
WilfredRubens.com1.3K views
Presentatie seminar Blended Learning by pborgman
Presentatie seminar Blended LearningPresentatie seminar Blended Learning
Presentatie seminar Blended Learning
pborgman369 views
Kennisnet voor Probus by Kennisnet
Kennisnet voor ProbusKennisnet voor Probus
Kennisnet voor Probus
Kennisnet452 views

More from Erik Bolhuis

130417 nhl by
130417 nhl130417 nhl
130417 nhlErik Bolhuis
364 views42 slides
130303 promotieonderzoek velon1 by
130303 promotieonderzoek velon1130303 promotieonderzoek velon1
130303 promotieonderzoek velon1Erik Bolhuis
524 views36 slides
Brein leren en ict no films by
Brein leren en ict no filmsBrein leren en ict no films
Brein leren en ict no filmsErik Bolhuis
571 views76 slides
121109 velon pimp my lesson by
121109 velon pimp my lesson121109 velon pimp my lesson
121109 velon pimp my lessonErik Bolhuis
197 views9 slides
121102 presentatie master nederlands hu by
121102 presentatie master nederlands hu121102 presentatie master nederlands hu
121102 presentatie master nederlands huErik Bolhuis
207 views52 slides
121102 presentatie master nederlands hu by
121102 presentatie master nederlands hu121102 presentatie master nederlands hu
121102 presentatie master nederlands huErik Bolhuis
707 views48 slides

More from Erik Bolhuis(6)

130303 promotieonderzoek velon1 by Erik Bolhuis
130303 promotieonderzoek velon1130303 promotieonderzoek velon1
130303 promotieonderzoek velon1
Erik Bolhuis524 views
Brein leren en ict no films by Erik Bolhuis
Brein leren en ict no filmsBrein leren en ict no films
Brein leren en ict no films
Erik Bolhuis571 views
121109 velon pimp my lesson by Erik Bolhuis
121109 velon pimp my lesson121109 velon pimp my lesson
121109 velon pimp my lesson
Erik Bolhuis197 views
121102 presentatie master nederlands hu by Erik Bolhuis
121102 presentatie master nederlands hu121102 presentatie master nederlands hu
121102 presentatie master nederlands hu
Erik Bolhuis207 views
121102 presentatie master nederlands hu by Erik Bolhuis
121102 presentatie master nederlands hu121102 presentatie master nederlands hu
121102 presentatie master nederlands hu
Erik Bolhuis707 views

141119 ien i presentatie

 • 1. ICT-Implementatie: SUCCES OF STRUIKELBLOK? Erik Bolhuis Hogeschoolhooffdcoent, Master Leren & Innoveren Hogeschool Windesheim
 • 2. Fullan & Donnely, 2012, p. 8)
 • 3. Fullan & Donnely, 2012, p. 9)
 • 4. Hoe wordt ICT ervaren? Lust of last?
 • 5. Hoe wordt de implementatie van ICT ervaren? Lust of last?
 • 13. Welke bijdrage had het ICT-middel aan het verhogen van leerrendement?
 • 14. Wat was bij de laatste ICT innovatie, het middel waarop de innovatie dreef om docenten zover te krijgen dat ze XX in de klas gingen gebruiken?
 • 15. Welke schaduwzijden van ICT kregen in de laatste ICT-innovatie een plaats?
 • 16. Hoe innovatief was de inzet van ICT? Is er iets veranderd in het lesgeven?
 • 17. Welke bijdrage had het ICT-middel aan verhogen leerrendement?
 • 18. En hoe weten we dat?
 • 21. Hoe innovatief is de inzet van ICT?
 • 22. Fullan & Donnely, 2012, p. 28)
 • 23. Waarom aandacht voor de schaduwzijden van ICT? ICT HEEFT een schaduwzijde. Aandacht voor de schaduwzijde is een onderdeel van het professionele gesprek in de school over op welke wijze ICT ingezet kan worden om het leerrendement te vergroten. Aandacht voor de schaduwzijde bij leerkrachten, verstevigt de positie van leerkrachten t.o.v. ICT als middel om leerlingen te leren hiermee om te gaan. Leerlingen moet leren gebruik te maken van de mogelijkheden en zich te verzetten tegen de ongewenste vormen. (Fullan, 2013)
 • 24. Schaduwzijden ICT • Ondiep leren • Breuk tussen HES en LES • ICT gebruik voor educatie VS ICT gebruik ter vermaak • 24/7 • Verlies van autonomie • Controle over gebruik • Cyber pesten • Gebruikersonvriendelijke programma’s • Afhankelijkheid • …
 • 25. Welke factoren bepalen of docenten gebruik maken van ICT? 1. Efficacy: zich zeker voelen om ICT te kunnen zetten om het leerrendement van leerlingen te vergroten; 2. Attitude: de houding van de docent t.o.v. de inzet van ICT. Computerangst vs computerdweperij 3. Norming: wat is NORMaal in de school? Lesgeven met een krijtje? Veel wordt op papier uitgereikt? Of een computer wordt ALTIJD in de les gebruikt, wordt ALTIJD in vergaderingen gebruikt, wordt ALTIJD gebruikt bij presentaties.
 • 26. Box 1: Wat zijn succesfactoren in de implementatie waarmee rekening gehouden moet worden? Box 2: Op basis van de succesfactoren, wat zijn de veranderdoelen per sub-populatie? Box 3: Wat weten we vanuit de wetenschap over de methodieken die we in willen zetten? Box 4: Ontwerp je interventieprogramma Uitvoeren
 • 28. ICT inzet in de klas is een kwestie van gedrag • En het niet toepassen, eveneens. Vanuit de verslavingszorg veel bekend over hoe gedrag te veranderen. Interveniëren op gedrag en niet op kennis! • IMPB-model van Kreijs (Kreijns, 2009)
 • 29. Veranderingen vinden plaats langs een patroon.. (Rogers, 1976)
 • 30. Met daarin verschillende actoren: • Management • Afdelingsmanagement (bouwcoördinatoren, teamleiders, etc.) • ICT-afdeling (hardware en software) • ICT-coördinator(en) • Docenten • Onderwijsassistenten/toa’s, e.d. • Leerlingen • Ouders
 • 31. Toetsing Innovators Early Adaptors Early majority Late majority Laggards Management Afdelings/te amleiders ICT-afdeling ICT-coördiantor Docenten Onderwijs-assistenten Leerlingen Ouders
 • 32. Succes- en faal factoren • Breng per sub-populatie het gedrag in kaart van het gebruik van de ICT-middel (in relatie tot verhogen van leerrendement van leren) • Middel: • Gesprekken • Vragenlijsten • Log-lijsten
 • 34. Veranderdoelen 1. Wat zijn de veranderdoelen? (Denk aan SAMR, denk aan Kennisnet) 2. Voor welke sub-populaties? 3. Welke VERANDERBARE factoren stuur je op?
 • 35. Toetsing Veranderdoel 1 Veranderdoel 2 Veranderdoel 3 Veranderdoel 4 Veranderdoel 5 Management Afdelings/te amleiders ICT-afdeling ICT-coördiantor Docenten Onderwijs-assistenten Leerlingen Ouders
 • 37. Factoren van invloed op ICT-gebruik: •Verhogen eigen effectiviteit leerkrachten (Kreijns, Buuren, Acker & Vermeulen, 2010) •Personeelsbeleid (aannemen van leerkrachten met ICT-ervaring) (Kreijns, Buuren, Acker & Vermeulen, 2010) •Houding t.o.v. ICT (Kreijns, Buuren, Acker & Vermeulen, 2010) •Leerkrachten een plan laten maken t.a.v. professionaliseren ICT (Janssen, Kreijns, Bastiaens, Stijnen & Vermeulen, 2012) • Attitude (Kreijns, Van Acker, Vermeulen & Van Buuren, 2013) •Subjectieve norm (Kreijns, Van Acker, Vermeulen & Van Buuren, 2013) •Self-efficacy (Kreijns, Van Acker, Vermeulen & Van Buuren, 2013) •Eerder gebruik van ICT (Kreijns, Van Acker, Vermeulen & Van Buuren, 2013) •De benodigde kennis en vaardigheden (Kreijns, Van Acker, Vermeulen & Van Buuren, 2013) • En het gebruik van ICT door collega’s (Kreijns, Van Acker, Vermeulen & Van Buuren, 2013) • Visie op ICT (Vermeulen, Van Acker, Kreijns & Van Buuren, 2014) • Intellectueel uitdagen om ICT te gebruiken (Vermeulen, Van Acker, Kreijns & Van Buuren, 2014
 • 38. Mogelijke factoren van invloed op ICT-gebruik: Minder grote bewijskracht: •Emergent practice (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) •Good practice (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) •Shared practice (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) •Pioniers (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) •Early adaptors (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) •Late adaptors (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) •Management (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) •Schoolcultuur (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) •Beeldvorming ICT (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) •Veranderbereidheid (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) •Infrastructuur ICT (Franssen, Bootema, Van Goozen, Swager & Wijngaards, 2012) •A comprehensive ICT policy plan (a policy plan grounded in a vision on education and ICT integration with implications for how the school organization should provide supportive conditions for teachers’ classroom practices and pupils’ learning activities) (Vanderlinde, Dexter & Van Braak, 2012) •Professionalisering door een collega (Teunissen, 2013)
 • 40. Interventieprogramma Combineer de interventiestrategieën in een interventieprogramma Ontwerp en produceer de materialen Test in een pilot het interventieprogramma en de materialen uit, stelt bij en voer het programma uit
 • 41. Literatuur: (zie ook op: http://mnd.ly/1uDOHya) • Fullan, M. (2012). Stratosphere: Integrating technology, pedagogy, and change knowledge. Canada: Pearson. • Janssen, S., Kreijns, K., Bastiaens, T., Stijnen, S., & Vermeulen, M. (2012). Teachers’ professional development: an analysis of the use of Professional Development Plans in a Dutch school. Professional Development in Education,38(3), 453-469. • Fransen, J., Bottema, J., Goozen, B. van, Swager, P. & Wijngaards, G. (2012). Acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van ICT. Rapportage van een onderzoek naar de relaties tussen persoonlijke en contextuele factoren en hun invloed op brede acceptatie en duurzame implementatie van ICT in de praktijk van het onderwijs. Rotterdam: Inholland Lectoraat eLearning. • Janssen, S., Kreijns, K., Bastiaens, T. J., Stijnen, S., & Vermeulen, M. (2013). Teachers' beliefs about using a professional development plan. International Journal of Training and Development, 17(4), 260-278. • Kennisnet: Vier in balans monitor 2013: De laatste stand van zaken in het onderwijs. Den Haag: SDU • Kreijns, K., Buuren, H. V., Acker, F. V., & Vermeulen, M. (2010). Waarom zetten leraren ict niet in hun onderwijs? Over houding, ervaren sociale invloed en eigen effectiviteit van leraren aangaande het gebruik van (open) digitale leermaterialen in het onderwijs. • Kreijns, K., Van Acker, F., Vermeulen, M., & Van Buuren, H. (2013). What stimulates teachers to integrate ICT in their pedagogical practices? The use of digital learning materials in education. Computers in human behavior, 29(1), 217-225. • Kreijns, K., Vermeulen, M., Kirschner, P. A., Buuren, H. V., & Acker, F. V. (2013). Adopting the Integrative Model of Behaviour Prediction to explain teachers’ willingness to use ICT: a perspective for research on teachers’ ICT usage in pedagogical practices. Technology, Pedagogy and Education, 22(1), 55-71. • Kreijns, K., Vermeulen, M., Van Acker, F., & van Buuren, H. (2014). Predicting teachers’ use of digital learning materials: combining self-determination theory and the integrative model of behaviour prediction. European Journal of Teacher Education, (ahead-of-print), 1-14. • Nesta (2013) Evidence of impact. London: Nesta. Opgehaald op 18 november 2014 van: http://goo.gl/E767zZ • Nesta (2013) Innovation flowchart. London: Nesta. Opgehaald op 18 november 2014 van http://goo.gl/a0owk7 • Rogers, E. M. (1976). New product adoption and diffusion. Journal of consumer Research, 290-301. • Tan, S. C. (2010). School technology leadership: Lessons from empirical research. • Taneri, P.O., Seferoglu, S.S. (2013). Instructional Use of Information and Communication Technologies: Teachers’ resistance to use of the new technologies. International Journal of Technologies in Learning 19(3), 61-71. • Teunissen, K. (2013). Bepaalt de Intentie van Docenten in het HBO-onderwijs om een Interactief Whiteboard te Gebruiken? • Tondeur, J., Hermans, R., van Braak, J., & Valcke, M. (2008). Exploring the link between teachers’ educational belief profiles and different types of computer use in the classroom. Computers in Human Behavior, 24(6), 2541-2553. • Van Acker, F., van Buuren, H., Kreijns, K., & Vermeulen, M. (2013). Why teachers use digital learning materials: The role of self-efficacy, subjective norm and attitude. Education and Information Technologies, 18(3), 495-514. • Vanderlinde, R., Dexter, S., & van Braak, J. (2012). School‐based ICT policy plans in primary education: Elements, typologies and underlying processes. British Journal of Educational Technology, 43(3), 505-519. • Vermeulen, M., Van Acker, F., Kreijns, K., & van Buuren, H. (2014). Does transformational leadership encourage teachers’ use of digital learning materials. Educational Management Administration & Leadership.