Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Red ons Fort

577 views

Published on

Th

 • Ton Ursem: Gokken we op sport, of gaan we voor het fort. Gaan we voor een campus, ligt het fort voor pampus, is dat een rampklus, wordt het 't fundament voor de toekomst en is de geschiedenis verdamp dus
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Red ons Fort

 1. 1. Kazernekwartier Bezwaren tegen huidige plannen Lijnstad
 2. 2. Vestingstad Venlo <ul><li>Hoewel de stad sinds 1343 stadsrechten heeft, bestaat het imago van stad in Venlo al ruim een halve eeuw langer. </li></ul><ul><li>De stadsmuren zijn rond de stadsverheffing gebouwd; de forten zijn in de eeuwen daarna gebouwd en gerestaureerd. </li></ul>
 3. 3. Vestingstad Venlo en Kazernekwartier <ul><li>De bouw van fort Sint-Michiel dateert van 1643 </li></ul><ul><li>Het gebied kent een rijke militair-historische geschiedenis </li></ul><ul><li>De Frederik Hendrik Kazerne is sinds 1913 in gebruik (dus niet sinds de 19e eeuw) </li></ul>
 4. 4. Belegeringen van Venlo <ul><li>1373 Johan van Broeckhuysen </li></ul><ul><li>1461 Arnold van Gelre </li></ul><ul><li>1473 Karel de Stoute </li></ul><ul><li>1478 Aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk </li></ul><ul><li>1480 Gelderse troepen </li></ul><ul><li>1480 Aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk </li></ul><ul><li>1499 Aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk </li></ul><ul><li>1511 Keizer Maximiliaan van Oostenrijk </li></ul><ul><li>1543 Keizer Karel V </li></ul><ul><li>1572 Willem van Oranje </li></ul><ul><li>1579 Prins Maurits </li></ul><ul><li>1586 Filips II van Spanje / Hertog van Parma </li></ul><ul><li>1593 Prins Maurits </li></ul><ul><li>1597 Prins Maurits </li></ul><ul><li>1606 Prins Maurits </li></ul><ul><li>1632 Prins Frederik Hendrik </li></ul><ul><li>1637 Filips IV van Spanje / Kardinaal - Infant Ferdinand van Spanje </li></ul><ul><li>1646 Prins Frederik Hendrik </li></ul><ul><li>1701 Lodewijk XIV van Frankrijk </li></ul><ul><li>1702 Willem III van Oranje / Hertog van Marlborough </li></ul><ul><li>1794 Napoleon Bonaparte </li></ul><ul><li>1830 België </li></ul>
 5. 5. Verbinding Venlo en forten Sint-Michiel en Leopold <ul><li>In 1643 werd Fort Sint-Michiel door de Spanjaarden aangelegd. </li></ul><ul><li>In 1831 werd hieraan een aarden wal toegevoegd door de Belgen om het fort Sint-Michiel te verbinden met de Maas. Deze aarden wal werd fort Leopold genoemd. </li></ul><ul><li>De vesting Venlo werd steeds verder en beter uitgebreid, met rondelen, halve manen en bastions. </li></ul>
 6. 6. Uit de Beleidsnota Cultuurhistorie 2007-2011: <ul><li>Voortbouwen op Venlo’s verleden (slogan gebruikt door gemeente). </li></ul><ul><li>Respecteren van de bepalingen zoals vastgelegd in het Verdrag van Valetta </li></ul><ul><li>Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat archeologische waarden in situ (ter plaatse) bewaard moeten blijven. </li></ul><ul><li>Dit wil dus niet zeggen dat behoud van deze waarden in situ bij bouwplannen zomaar als niet wenselijk kan worden geacht, zoals is gebeurd bij de Maasboulevard (er is daarbij een dwingende reden nodig). </li></ul>
 7. 7. Fort Sint-Michiel
 8. 8. Ligging fort Sint-Michiel in het plangebied
 9. 9. Risico’s in verband met externe veiligheid
 10. 10. Ongevallen met gevaarlijke stoffen <ul><li>LPG is brandbaar en explosief. Als er lekkage ontstaat in een leiding of opslagvat en er een gaswolk LPG ontstaat, is het explosiegevaar zeer groot want LPG ontbrandt heel gemakkelijk. Het gas is zwaarder dan lucht, waardoor het boven de grond blijft hangen of lager gelegen ruimtes zoals kelders of het riool kan binnendringen. </li></ul><ul><li>Bij een ontploffing ontstaat er een drukgof en een grote vuurwolk. Binnen een straal van 500 meter loopt u kans op overlijden, ernstige brandwonden of andere verwondingen, o.a. door rondvliegend materiaal. </li></ul>
 11. 11. LPG <ul><li>Sommige bedrijven zijn een risicobron omdat ze gevaarlijke stoffen opslaan. Dat kunnen giftige, ontvlambare of explosieve stoffen zijn. Het gevaar ontstaat als een gevaarlijke stof naar buiten komt. </li></ul><ul><li>Afhankelijk van de soort stof ontstaat er gevaar voor de volksgezondheid wanneer iemand met de stof in aanraking komt, maar ook brand- of explosiegevaar. </li></ul><ul><li>Het gevaar ontstaat als er op zo’n terrein iets misgaat, bijvoorbeeld door een aanrijding, of schade aan een container. Afhankelijk van de soort stof kan er gevaar voor de gezondheid ontstaan voor degene die met de stof in aanraking komt, of er komt brand of een ontploffing. </li></ul>
 12. 12. Emplacement <ul><li>De risico’s van deze bedrijven zijn hetzelfde als die van andere risicovolle bedrijven die werken met ontplofbare, giftige of brandbare stoffen. Het gevaar ontstaat als met die gevaarlijke stoffen iets mis gaat. </li></ul><ul><li>Afhankelijk van de soort stof kan er gevaar voor de gezondheid ontstaan voor degene die ermee in aanraking komt, of er komt brand of een ontploffing. </li></ul>
 13. 13. Risico’s voor weg en spoor <ul><li>De meeste spoorwegongevallen gebeuren op een spoorwegovergang; dat komt omdat zowel het weg- als het spoorverkeer steeds drukker worden. Het gevaar bij treinvervoer is een botsing of een ontsporing. Ten gevolge daarvan kan brand ontstaan. Bij passagierstreinen is de kans op slachtoffers groot, er kan paniek ontstaan en er is materiële schade. </li></ul><ul><li>Op wegen kunnen zich kettingbotsingen voordoen; daar zijn veel voertuigen bij betrokken en er kunnen veel slachtoffers vallen. Er is kans op chaos, paniek en brand; er kunnen ook gevaarlijke stoffen vrijkomen. </li></ul>
 14. 14. Aardbevingen <ul><li>Kwetsbare objecten staan op de risicokaart omdat ze extra aandacht verdienen wanneer het misgaat. Daarom worden kwetsbare objecten liever niet in de buurt van risicobronnen gebouwd. </li></ul><ul><li>Hoge gebouwen hebben een bijzonder risico in geval van brand of instorting. Gemeenten dienen bij deze gebouwen extra aandacht te hebben voor brandveiligheid, constructie, ligging en bereikbaarheid voor wanneer het misgaat. </li></ul>
 15. 15. In Nederland kan een eventuele aardbeving naar verwachting uitkomen op V - VIII op de schaal van Mercalli: <ul><li>V. vrij sterk: algemeen gevoeld, opgehangen voorwerpen slingeren, klokken blijven stilstaan; </li></ul><ul><li>VI. sterk: schrikreacties, voorwerpen in huis vallen om, bomen bewegen, weinig solide huizen worden beschadigd; </li></ul><ul><li>VII. zeer sterk: schade aan vele gebouwen, schoorstenen breken af, golven in vijvers, kerkklokken geven geluid; </li></ul><ul><li>VIII. vernielend: algemene schade aan gebouwen, zwakke bouwwerken gedeeltelijk vernield. </li></ul>
 16. 16. Cumulatie <ul><li>Aardbeving </li></ul><ul><li>Brand </li></ul><ul><li>Lekkage aan spoorcontainer </li></ul><ul><li>Toxicologische wolk </li></ul><ul><li>Explosiegevaar </li></ul><ul><li>Slechte infrastructuur </li></ul><ul><li>Kettingbotsing op de weg </li></ul><ul><li>Bereikbaarheid hulpdiensten </li></ul><ul><li>Massahysterie </li></ul><ul><li>Enz. </li></ul>
 17. 17. Recente rampen en ongelukken <ul><li>Roermond </li></ul><ul><li>Enschede </li></ul><ul><li>Barendrecht </li></ul><ul><li>Spoor tussen Almere en Lelystad </li></ul><ul><li>Moerdijk </li></ul><ul><li>(.....Venlo ?) </li></ul>
 18. 18. Financiële aspect <ul><li>College wilde eerst voor 20 miljoen Euro participeren. Dit is door verschillende raadsfracties afgewezen. </li></ul><ul><li>Nu wil college voor 15 miljoen Euro aandelen verkopen en voor nog eens 21 miljoen leningen verstrekken. Dit riekt naar verkapte participatie. Daarnaast worden nog eens 5 miljoen Euro aan het Kazernekwartier besteed. Totaal 41 miljoen Euro. </li></ul><ul><li>Aandelen verkopen werkt speculatie in de hand, vooral als een overheidsinstantie partij is. Althans, zo heeft de geschiedenis ons geleerd. Speculatie is bij wet verboden. </li></ul><ul><li>Het college wil gemeenschapsgelden gebruiken om de ontwikkeling van het Kazernegebied te garanderen. MFCdeKazerne wordt geacht een particuliere organisatie te zijn. Het is overheden niet toegestaan om met gemeenschapsgelden deel te nemen aan particuliere ondernemingen. </li></ul>
 19. 19. Aanvullende financiële bezwaren <ul><li>Nevenstaande tekst toont dat bij niet-publieke invulling van het terrein de gemeente het verschil aan de Staat dient te betalen; dit betekent dat een eventuele meeropbrengst niet aan de gemeente toekomt. </li></ul><ul><li>Een stadion (in welke constructie dan ook) en een casino zijn geen publieke functies, maar commercieel-private functies. </li></ul>
 20. 20. Niet nagekomen beloften <ul><li>Geen hoogbouw. Op de informatieavond werd verteld dat het Holland Casino maximaal 31 meter (volgens woordvoerder 3 woonlagen) hoog zal worden. De rekensom die daarbij werd gehanteerd: 1 woonlaag circa 8 meter (hoe komt men hierbij?), dus 3x8=31 (?). </li></ul><ul><li>Het college zou zorgvuldig de uitvoering van het haar opgedragene ter hand nemen. Hoe kan het dan dat er besluiten worden genomen die niet door de raad zijn goedgekeurd? </li></ul><ul><li>De infrastructurele problemen worden opgelost door een noodvoorziening als pernanente oplossing aan te bieden. </li></ul><ul><li>De (externe) veiligheid wordt niet gewaarborgd, blijkens verschillende rapporten. </li></ul><ul><li>Totaalconcept van Holland Casino kan door de minister van Justitie worden teruggedraaid. </li></ul><ul><li>Het college heeft haar huishoudboekje niet op orde, blijkens een eenzijdig voorgenomen investering van 41 miljoen Euro voor participatie in het MFC. Dit komt bovenop de normale investeringen die de gemeente dient te doen. Daarnaast kampt de gemeente nu met een begrotingstekort van 19,2 miljoen. </li></ul><ul><li>Het Kazernekwartier moet duizenden (koop)toeristen lokken en hoogopgeleiden verleiden om in Venlo te komen wonen en werken. PARDON??? </li></ul>
 21. 21. Nationaal Historisch Museum, Stedelijk Historisch Museum of Museum van het Gelders Overkwartier
 22. 22. Bouw er een museum bij <ul><li>Houd de huidige monumentale gebouwen in stand. </li></ul><ul><li>Graaf de resten van fort Sint-Michiel verder uit. </li></ul><ul><li>Verbind deze resten met de kazernegebouwen. </li></ul>
 23. 23. Vertel de geschiedenis van het terrein <ul><li>Maak van een van de monumentale gebouwen de ingang </li></ul><ul><li>Creëer een tijdstunnel </li></ul><ul><li>Laat de bezoeker een tijdreis beleven via het begin van de twintigste eeuw naar de tijd dat het fort gebouwd werd. </li></ul>
 24. 24. maar.....
 25. 25. Wat u ook met het kazernegebied doet.....
 26. 26. Maak er geen bodemloze put van

×