Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Isyyden moninaisuus ja lainsäädäntö 3

107 views

Published on

Kaikki isät eivät ole samanlaisia. Isää ja isyyttä muokkaavat monenlaiset asiat kuten kulttuuri tai lait ja asetukset. Toisaalta isä itsekin voi muokata omaa tapaansa olla isä, niin halutessaan

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Isyyden moninaisuus ja lainsäädäntö 3

 1. 1. ISYYS KASVAMASSA ISYYDEN MONINAISUUS JA LAINSÄÄDÄNTÖÄ
 2. 2. Pohdi Mieti, mitä Sinulle tulee mieleen sanoista ISÄ, ISYYS.
 3. 3. ISÄ Isä on lapsen miespuolinen vanhempi • Isyys voidaan määritellä biologisen, sosiaalisen ja laillisen suhteen perusteella. • Jos biologisesta isyydestä ei ole varmuutta, varmistuksen voi tarvittaessa saada DNA-testillä. • Isäksi voi tulla myös adoptoimalla lapsen. fi.wikipedia
 4. 4. ISYYS tapa olla isä ja miten isä suhtautuu lapsiinsa
 5. 5. Isyyden monet muodot • Biologis-geneettinen isyys • Juridinen isyys • Sosiaalinen isyys • Psykologinen isyys
 6. 6. BIOLOGINEN ISYYS • lapsen siittäjä, jonka sukusoluista lapsi on saanut alkunsa • voimakkain ja vallitsevin mielleyhtymä sanasta ”isä”
 7. 7. JURIDINEN ISYYS • yhteiskunnan antamat oikeudet ja velvollisuudet lapseen nähden • 3 tapaa tulla juridiseksi isäksi • avioliiton isyysolettama • isyyden vahvistaminen/ tunnustaminen • adoptio • perimisoikeus
 8. 8. SOSIAALINEN ISYYS • lapsen kanssa asuminen • arjen jakaminen • hoivan, huolenpidon ja ajan antaminen lapselle • Perheen kesken ja sen ulkopuolella
 9. 9. PSYKOLOGINEN ISYYS • määräytyy ensisijaisesti lapsen kautta: ketä lapsi pitää isänään, keneen hän on kiintynyt, keneen turvaa, kenellä on hänen kasvatukseensa liittyvää arvovaltaa • isäsuhteen tunnepohjainen, kiintymykseen perustuva puoli
 10. 10. Pohdi Mitä vaikutuksia lainsäädännön muutoksilla ollut isyyteen?
 11. 11. ISYYDEN MUUTOS SUOMESSA Isyyden ja äitiyden muutoksen takana on miehenä ja naisena olemisen muuttuminen • 1900 luvun alussa oli yleisesti sovitut ”selkeät säännöt”, miten toimia miehenä • mm. perheen elättäminen miehen vastuulla, isyyden tunnustaminen kunnia asiana, rajojen asettaminen ja kurinpitäminen niin vaimolle kuin lapsille, miesten tunteiden ilmaisu ja sanottaminen yleisesti niukkaa, äidillä vastuu kotitöistä ja lasten kasvatuksesta • muutokset ovat tapahtuneet pikku hiljaa arjessa ja lainsäädännössä  monet muutokset koskevat naisten asemaa • “Naisten työvoimaa tarvittiin niin pelloilla, navetassa kuin tehtaissakin.”  rakennemuutos voimistuu sotien myötä  myös pienten lasten äidit alkavat käydä enenevissä määrin palkkatyössä  60-luvulla kehitys vielä voimistuu
 12. 12. Lakimuutoksilla suuri vaikutus arjen valintoihin • 1973 tehdään laki kunnallisesta päivähoidosta ja vuonna1995 kaikilla alle kouluikäisillä oikeus päivähoitoon • 1976 avioparien yhteisverotuksesta siirrytään erillisverotukseen  naisille työnteko tulee kannattavammaksi • naisten koulutustason ja palkkojen kohoaminen 70-luvulla perheiden sisäiset työnjaon muutokset alkavat näky myös yleisessä keskustelussa • 80-luvulla koti-isyys yleistyy ja keskusteluun ns. pehmoisät, vanhempain vapaiden käyttäminen yleistyy • 90- luvulla keskustelu isyyden ympärillä voimistuu • 2000- luvulla isätutkimus yleistyy ja se tuottaa isien ääntä kuuluville
 13. 13. LAINSÄÄDÄNNÖN VAIKUTUKSET ISYYTEEN • äitiysavustuslaki vähävaraisille synnyttäjille astui voimaan 1937  äitiysavustuslain tulorajat poistettiin vuonna 1949 1970-luvulla äitiyspäivärahaoikeuden pidentäminen useaan otteeseen • 1982 äitiyspäivärahan muuttuminen ansiosidonnaiseksi • 1978 jo myös lapsen isällä mahdollisuus saada äitiysrahaa 12 vkl:lta, 1980 luvulla isällä jo mahdollisuus saada päivärahaa 36 vrk:lta • 1985 äitiysrahan nimitys muuttui äitiys- isyys- ja vanhempainrahaksi  Samalla isän oikeus vanhempainpäivärahaan piteni nykyiseen 158 arkipäivään (isien oikeus vanhempainpäivärahaan synnytyksen yhteydessä säilyi) • 1991isät saivat oikeuden omaan isyysrahaan 6 arkipäivältä, mikä ei lyhennä vanhempainrahakautta • 2001 alkaen isät ovat voineet vapaasti valita kaikkiaan 18 arkipäivän pituisen isyysvapaansa ajankohdan äitiys- ja vanhempainrahakaudella (enintään neljässä erässä) (Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja 1999, 305
 14. 14. Uusi isyysvapaa 1.1.2013 Mikä muuttui isyysvapaassa? • Isyysrahaa maksetaan aiempaa pidempään. Isä saa isyysrahaa enimmillään 54 arkipäivää. Isyysrahapäivät eivät enää vähennä vanhempainrahapäiviä kuten isäkuukaudessa. • Isäkuukausi jää pois uudesta isyysvapaasta, mutta edellisen lain mukaisia isäkuukausia pidetään vielä vuonna 2014. • Isyysvapaan voi pitää aiempaa joustavammin. Aikaisemmin 1–18 arkipäivää piti pitää ennen vanhempainrahakauden loppumista. Nyt koko vapaan voi halutessaan pitää kerralla vanhempainrahakauden jälkeen. • Isyysvapaan voi pitää aiempaa myöhemmin. Vapaan pitää olla pidettynä ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta tai ennen kuin adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 2 vuotta. • Isä ei menetä vapaita, vaikka perheeseen syntyy tai adoptoidaan uusi lapsi. Aikaisemmin isäkuukauden menetti, jos vanhempainpäiväraha alkoi uudesta lapsesta ennen vapaan pitämistä. www.kela.fi/isan-vapaat_isyysvapaa-ja-isyysraha
 15. 15. Uusi isyysvapaa 1.1.2013 Mikä muuttui isyysvapaassa? • Isyysrahan hakuaika pitenee. Isyysrahaa haetaan viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi on täyttänyt 2 vuotta tai adoptiolapsen hoitoonottopäivästä on kulunut 2 vuotta. • Lapsi voi olla päivähoidossa ennen isyysvapaata. Aikaisemmin isäkuukauden siirtäminen edellytti, että lapsi oli tätä ennen kotihoidossa. Päivähoitopaikka säilyy isyysvapaan ajan, mutta lapsi ei voi olla vapaan aikana hoidossa. Muut sisarukset voivat kuitenkin olla päivähoidossa. • Perhe voi saada kotihoidon tukea ja isyysrahaa samaan aikaan. Kotihoidon tuen hoitoraha ja äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen maksettava isyysraha kuitenkin sovitetaan yhteen. Perhe voi saada hoitorahaa, jos se ylittää isyysrahan määrän. Isyysrahaa, jota isä saa äitiys- tai vanhempainrahakaudella, ei soviteta yhteen hoitorahan kanssa. www.kela.fi/isan-vapaat_isyysvapaa-ja-isyysraha
 16. 16. MIEHYYDEN JA ISYYDEN MUUTOS SUOMESSA Mieheyden- ja naiseuden roolit muuttuvat ajan myötä selkeärajaisista malleista vaihteleviksi ja joustavaksi, joka on mahdollistanut sekä isyyden että äitiyden muutokset • yhteiskunnallisesti ei ole yhtä oikeaa tapaa olla isä tai äiti vaan jokainen toteuttaa isyyttä ja äiteyttä omalla tavallaan isän ja äidin rooleista tulee perheen sisäisiä sopimusasioita On hyvä muistaa, että isyyden muutos ei ole vielä loppunut vaan isyys määrittyy koko ajan uudelleen siihen vaikuttaa ajankohta, paikka ja kulttuuri Seuraavassa diassa isyystutkijan Jouko Huttusen tiivistelmä kahdesta isyyden päänsuuntauksesta 2000-luvulla
 17. 17. PERINTEISEN ISYYDEN MALLI – biologinen, juridinen, sosiaalinen ja psykologinen isyys kuuluvat yhteen OHENEVAN ISYYDEN KEHITYSSUUNTA – isyys voi olla pelkästään biologista ja/ tai juridista VAHVISTUVAN ISYYDEN KEHITYS- SUUNTA – mies sitoutuu vahvasti isyyteensä, olipa se alkujaan biologista tai sosiaalista OSALLISTUVA ISÄ – saatavilla olo – vastuullisuus HOITAVA ISÄ – hoivaaminen – laaja osaaminen SIITTÄJÄ-ISÄ – sperman luovuttaja – ei sosiaalista isyyttä NIUKALTI ISÄ – poissaoleva – ei yhdessä asumista VAIHTOEHTOJA VAIHTOEHTOJA Ohenevan ja vahvistuvan isyyden suunnat nykyajassa. Kirjassa isänä olemisen uudet suunnat (Huttunen 2001)
 18. 18. TEHTÄVÄ KARIN TARINA Lue tarina ja mieti seuraavia asioita • millaisia ajatuksia ja tunteita tarina herätti Sinussa? • mitä isyyden muotoja löydät tarinasta? • millainen isä Kari Sinun mielestäsi on? • miten ikä ja elämänkokemus vaikuttavat Karin isyyteen? • millä tavalla mieheys näyttäytyy Karin kohdalla Sinun mielestäsi?

×