Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OPH ennakoi - Jukka Vepsäläinen

161 views

Published on

FORESIGHT WEDNESDAY 13.12.2017: Yhteistä ennakointia alueilla

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OPH ennakoi - Jukka Vepsäläinen

 1. 1. JUKKA VEPSÄLÄINEN Opetushallitus ennakoi Opetushallitus Tässä kuvasarjassa esillä olevat tekstit ja kuvat ovat tulevaisuutta, tulevaisuuden tukimusta tai ennakointia kuvaavaa taustamateriaalia, eivätkä ne välttämättä edusta valtioneuvoston, opetus- ja kulttuuriministeriön tai Opetushallituksen virallista kantaa. FORESIGHT WEDNESDAY: Yhteistä ennakointia alueilla 13.12.2017 TEM auditorio, Etelä-Esplanadi 4 Helsinki
 2. 2. Suomalaisen hallinnollisen koulutusennakoinnin historia 224/1/2016 201020001990198019701960 ”Labour Force Method” were introduced for the first time in the field of educational planning (Committee of Education structure1969:A13) Planning of education carried out by many temporary committees Planning of education based on statistics and demographic prjections and forecasts SUPPLY DEMAND In the beginning of 1980´s a permanent advisory board for the future planning of education was founded into the Ministy of Education. ”The Advisory Committee for Educational Planning” carried on till the year 1995. ”Labour force method” and other methods. Adult education included Anticipation of education moves into the National Board of Education (NBE). Evo- lution of the ”Labour Force Method” towards the first type MITENNA-model by adding educational elements First MITENNA- model 1999 MITENNA 2005-2020 Results & Reports. Including regional cooperation MITENNA 2010-2025 Results & Reports. Including regional cooperation MITENNA 2015-2030 NOT SO PRECISE Not anymore exact numbers of intakes, but number of degrees Creation of National Vocational Skills Needs Anticipation NVSNA- model (Vose) (ESF-project) NVSNA Elderly NVSNA Print&Gr NVSNA Games NVSNA Retail NVSNA Food NVSNA Energy NVSNA Forestry NVSNA Construc NVSNA Tourism First attempts to develope anticipation of skills needs (ESF-project) Ministry of Education Ministry of Emloyment Ministry of Education PATKET & ENKO- collaboration (Anticipat. Consortium: MoEE,MoEC, MoSAH, MoF). VATTAGE- calculations by VATT Institute for Economic Research Anticipation becomes the maintask for the NationalEducation and Training Committees Fusionofquantitativeandqualitative AF Fore- cast Radar KOTTI Yritysharava Empl. & Skill Needs Interviews (TKTT, EENR) Occupational Barometer Labour demand by PT-model (Long Term Model) (before VATTAGE)Long term assesments for work force (from mid 60´s, every 3-5 years period) DEMAND DEMAND SUPPLY DEMAND NVSNA Social DEMAND QUANTITATIVEQUALITATIVE Ministry of the Interior Objective Regional Plan for Population and Jobs SUPPLY © Opetushallitus, ENNAKOINTI, Ilpo Hanhijoki ja Jukka Vepsäläinen©
 3. 3. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointituloksia © Opetushallitus, ENNAKOINTI, Jukka Vepsäläinen © 313/10/2017 Koulutus- ja opetushallinto Ammatillinen koulutus ja korkea-asteen koulutus Tuotanto, työelämä yritystoiminta yhteiskunta Viestin välitys Mitä osaamista tarvitaan?
 4. 4. 47/9/2014 © Opetushallitus, ENNAKOINTI, Jukka Vepsäläinen © Entiset koulutustoimikunnat 4 § Koulutustoimikunnat Koulutustoimikuntia ovat: 1) auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta; 2) elintarvikealan koulutustoimikunta; 3) energia-alan koulutustoimikunta; 4) ilmailualan koulutustoimikunta; 5) kauneudenhoitoalan koulutustoimikunta; 6) kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutustoimikunta; 7) kemian alan sekä paperi- ja puualan koulutus- toimikunta; 8) kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimi- kunta; 9) kone- ja metallialan koulutustoimikunta; 10) kuntoutus- ja liikunta-alan koulutustoimikunta; 11) kuvataiteen koulutustoimikunta; 12) maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimi- kunta; 13) matkailu- ja ravitsemispalvelujen koulutustoi- mikunta; 14) merenkulkualan koulutustoimikunta; 15) metsätalouden koulutustoimikunta; 16) musiikki-, teatteri- ja tanssialan koulutus- toimikunta; 17) opetus-, ohjaus- ja kasvatusalan koulutus- toimikunta; 18) talotekniikka- ja rakentamisalan koulutus- toimikunta; 19) sosiaalialan koulutustoimikunta; 20) sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-alan koulutustoimikunta; 21) taideteollisuusalan koulutustoimikunta; 22) tekstiili- ja vaatetusalan koulutustoimikunta; 23) terveysalan koulutustoimikunta; 24) tietojenkäsittelyalan koulutustoimikunta; 25) turvallisuusalan koulutustoimikunta; 26) viestintäalan koulutustoimikunta.
 5. 5. 3/4/2017 © Opetushallitus, ENNAKOINTI, Jukka Vepsäläinen © 5 OEF Osaamisen ennakointifoorumi www.oph.fi/osaamisen_ennakointifoorumi http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/osaamisen_ennakointifoorumi
 6. 6. 6/9/2017 © Opetushallitus, ENNAKOINTI, Jukka Vepsäläinen © 6 Osaamisen ennakointifoorumi Osaamisen ennakointi- foorumi Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointi- ala Luonnon- varat, elintar- vike ja ympä- ristö Prosessi- teollisuus ja -tuotanto Teknologia- teollisuus ja –palvelut Rakennettu ympäristö Liike- toiminta ja hallinto Liikenne ja logistiikka Majoitus, ravitsemis- ja matkailu- palvelut Koulutus, kulttuuri ja viestintä 144 + 144 = 288
 7. 7. Uudempi osaamis- tarve-ennakointi OPH:ssa Perinteinen ennakointi OPH:ssa 10/4/2008 © Opetushallitus, ENNAKOINTI, Jukka Vepsäläinen © 7 Ennakointimenetelmät • Tilastoanalyysit ja trendiextrapolaatio MENETELMÄT Numeeriset Määrälliset TIETO Verbaaliset Laadulliset TAHTO • Ekonometriset mallit, simulaatiot • Toimintaympäristöanalyysit • Tulevaisuuden luova ryhmäideointi • Tulevaisuustaulukot, tulevaisuudenkuvat • Strateginen ennakointi • Haastattelututkimukset, delfoi • Skenaariot
 8. 8. Tulevaisuuden ennakointiryhmä- kohtaisten muutosten tunnistaminen 13/11/2017 © Opetushallitus, ENNAKOINTI, AMEN-yksikkö © 8 Tulevaisuuden geneeristen muutosten tunnistaminen Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen Osaamis- ja koulutus- tarpeiden ennakointi Liiketoiminnan, tuotannon ja työelämän tulevaisuuden tunnistaminen Syksy 2017 Talvi 2018 Kesä 2018 Syksy 2018 Talvi 2019
 9. 9. 9/4/2007 © Opetushallitus, ENNAKOINTI, Jukka Vepsäläinen © 9 Tulevaisuusikkunat Globalisaatio Energian ja raaka-aineiden riittävyys Teknologian kiihtyvä kehitys, robotisoituminen ja digitalisaatio Arvojen ja elämäntapojen muutos Kulttuuri, henkisyys ja elämykset Ympäristön ja ekologisen jatku- vuuden kasvava merkitys Venäjä Keskittyminen Kiristyvä kilpailu Osaamisen pakko, uudistuva koulu ja uusi työelämä Lisääntyvä, pitkäikäistyvä ja ikääntyvä väestö Lisääntyvä ja automatisoituva liikkuminen
 10. 10. OEF eDelfoi 1 GENEERINEN TULEVAISUUS 16/6/2017 10© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © Tuloksia Opetushallituksen internetsivuilla http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi
 11. 11. 10/10/2017 © METODIX Oy, Hannu Linturi ja Antti Kauppi © 11 Sosio-teknisen muutoksen monitasomalli LÄHDE: Geels, F. W. & Schot, J. (2007). Typology of sociotechnical transition pathways. Research Policy 36. Geels, F. W. 2011. The multi-level perspective on sustainability transitions: Responses to seven criticisms. Environmental Innovation and Societal Transitions 1 Kuvassa sosioteknisestä toiminta- ympäristöstä kohdistuu muutospai- netta niche-tasolle sekä regiimiin, mikä vaikuttaa niche-innovaatioiden kehittämiseen sekä regiimin toimin- tamallin tasapainon järkkymiseen. Regiimin epävakaistuminen avaa ikkunoita uusille niche-innovaatioille, jotka saavat mahdollisuuden päästä osaksi uutta regiimiä (Geels & Schot 2007). Regiimi valikoi sopivat ratkai- sut ja ylläpitää valittuja ratkaisuja ottaen ne osaksi vakiintuneita käy- täntöjä. Kuvassa on eritelty regiimin ulottuvuudet: markkinat ja käyttäjät, teollisuus, politiikka, tiede, tekno- logiat ja kulttuuri. Muutos yhden ulottuvuuden elementissä, kuten tek- nologiaan liittyvässä laillisesti sito- vassa sopimuksessa, johtaa muutok- seen toisessa elementissä, kuten käyttäjätottumuksissa, jotka edelleen aiheuttavat muutoksia toisaalla. Näin uudet regiimit kehittyvät vaiheittain vanhoista regiimeistä
 12. 12. 27/4/2016 12 Megatrendi Ajuri eli Driver Trendi Trendi Ajuri eli Driver Signaali Signaali Signaali Signaali OEF eDELPHI:n rakentaminen ESIMERKKI 1 ESIMERKKI 2 Ilmastonmuutos (Asia johon emme ainakaan lyhyellä aikavälillä voi juuri vaikuttaa) Asia jolla megatrendiin reagoidaan tai aiotaan reagoida tai voitaisiin reagoida • Suomen ilmasto ja energiastrategia • Tuulivoiman syöttötariffi • Sähköautojen latausasemien rakentaminen Asia, joka ilmentää ajurin toteutumista • Tuuli- tai aurinkosähkön osuus Suomen energiankulutuksesta • Sähköautojen osuus Suomen autokannasta Asia, jolla ei ole historiaa. Asia joka ilmaantuu ”puun takaa” • Geotermisen lämpöenergian käyttöönotto • Kansainvaellus Suomeen ihanteellisiin ”välimerellisiin” ja avariin asuinolosuhteisiin PITKÄHISTORIALYHYTHISTORIA Digitalisaatio (Asia johon emme ainakaan lyhyellä aikavälillä voi juuri vaikuttaa) Asia jolla megatrendiin reagoidaan tai aiotaan reagoida tai voitaisiin reagoida • Tietojenkäsittelytieteiden ja -taitojen korostuminen koulutuksessa • Alustatalouden kehittäminen Asia, joka ilmentää ajurin toteutumista • 3D-tuostuslaitteiden myyntimäärä • Ohjelmoinnin opetuksen osuus opetuksen tuntikehyksessä Asia, jolla ei ole historiaa. Asia joka ilmaantuu ”puun takaa” • Kirjoitettu kieli katoaa – tilalle ääni, kuva ja tunteet: Teknologisten välineiden kehittyessä ihmiset luopuvat kokonaan kirjoitetun tekstin lukemisesta. Kaikki informaatio ja kommunikaatio siirtyy akustiseen ja visuaaliseen muotoon, mikä säästää aikaa ja on vaivattomampaa.© METODIX Oy, Hannu Linturi ja Antti Kauppi & OPETUSHALLITUS, Jukka Vepsäläinen, ©
 13. 13. 16/6/2017 13© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF-eDelfoi 1: Geneerinen tulevaisuus Megarendit 12 Driverit 12 Disruptoalat 1 Trendit 12 Signaalit 12 YHTEENSÄ 49
 14. 14. 16/6/2017 14© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF-eDelfoi 1
 15. 15. 16/8/2017 15© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © Osallistumisosuudet 1.7.2017 Kutsut OEF jäsenet 144 OEF varajäsenet 144 OEF ohjausryhmä 20 OPH AMEN 8 ENKO/TKE 9 YHTEENSÄ 325
 16. 16. 29/8/2017 16© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © AJURIT Megatrendit Driverit
 17. 17. 24/9/2017 17© Opetushallitus, ENNAKOINTI, Jukka Vepsäläinen © Ajurit: MEGATRENDIT
 18. 18. 31/8/2017 18© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF Edelfoi 1 AJURIT: Megatrendit GLOBALISAATIO = Globalisaatio ymmärretään taloudelliseksi megatrendiksi, joka on jo mullistanut talouden mekanismeja ja kehitys jatkuu. Talous vaikuttaa luonnollisesti poliittisiin ja sosiaalisiin suhteisiin. PALVELUVALTAISTUMINEN = Elinkeinorakenteen palveluvaltaistuminen on kehitys, joka jatkuu tilastojen mukaan kriiseistä ja suhdannevaihteluista riippumatta. JAKAMISTALOUS = Jakamistalous on tapa jakaa, lainata tai vuokrata tavaroita omistamisen sijaan. Termillä viitataan yhteiseen tai yhteisölliseen talouteen, kuluttamiseen, käyttöön ja tuotantoon ILMASTONMUUTOS = Ilmaston lämpenemisellä tarkoitetaan maapallon alailmakehän ja merien keskilämpötilan nousua ja nousun arvioitua jatkumista. DEMOKRATISOITUMINEN = Demokratian perusajatuksena on, että hallintovalta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa. Kansan tahto toteutetaan vapaissa vaaleissa. EKOARVOTTUMINEN = Ekologinen arvonmuodostus perustuu yhteisöllisiin ja systeemisiin näkökulmiin, joissa ihmisen toimintaa tarkastellaan kestävän sosiaalisen ja luonnonympäristökehityksen kautta. DIGITALISAATIO = Digitalisaatiolla tarkoitetaan digitaalisten teknologioiden yleistymistä arkielämän toiminnoissa sitä mukaa, kun analoginen muuntuu digitaaliseksi. AUTOMAATIO = Työpaikkojen ja -toimintojen automaatio syrjäyttää ihmiset toistuvista rutiinitöistä. Vaikka “älykäs kone” (robotti) olisi jatkossakin tyhmä, niiden populaatio lisääntyy ihmistä paljon nopeammin TEKOÄLYISTYMINEN = Tekoäly eli keinoäly on tietokone, tietokoneohjelma tai niiden joukko tai verkosto, joka kykenee älykkäiksi laskettaviin toimintoihin. Tätä nykyä tekoälyä voi jo opettaa ja seuraavassa vaiheessa se oppii itse oppimaan. KESKITTYMINEN = Yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa toiminnassa keskittyminen yhä suurempiin yksiköihin on valtailmiö. Kaupungistuminen on sen pisimpään jatkunut ilmentymä. YKSILÖISTYMINEN = Yksilöistymisprosessissa massamuotoiset tavat tuottaa hyödykkeitä ja palveluita korvautuvat tuotannolla ja palveluilla, jotka mukautuvat kuluttajan yksilöllisiin ominaisuuksiin, tarpeisiin ja toiveisiin. PITKÄIKÄISTYMINEN = Pitkäikäistyminen muuttaa elinkaarikuvaa ja työuria mutta myös lisää painetta sote-palveluihin. Tällä hetkellä reilu neljännes suomalaisista kuuluu ryhmään 65+, vuonna 2050 heitä on jo puolet.
 19. 19. 31/8/2017 19© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus – Tulkinta: Jukka Vepsäläinen © OEF Edelfoi 1 AJURIT: Megatrendit Muutostuulen voimakkuus 1 = 0 m/s 2 = 1-3 m/s 3 = 4-7 m/s 4 = 8-13 m/s 5 = 14-20 m/s 6 = 21-32 m/s 7 = yli 32 m/s Tuulen voimakkuus Vaimein megatrendi on ”Demokratisoitumi- nen”. Voimakkaimpia ovat teknologiset muutokset: ”Digitalisoituminen”, ”Automaa- tio” ja ”Tekoälyistyminen”. Kaikki vahvistu- vat, paitsi ”Keskittyminen”.
 20. 20. 31/8/2017 20© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF Edelfoi 1 AJURIT Megatrendien voimistuminen Eniten vahvistuvat ”Tekoälyistyminen”, ”Eko- arvottuminen”, ”Jakamistalous” ja ”Pitkäikäis- tyminen”.
 21. 21. /9/2017 21© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF eDelfoi 1 AJURIT: Megatrendit Jakamistalouden voimakkuus Panelistien lukumäärä
 22. 22. 14/9/2017 22© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF eDelfoi 1 AJURIT: Megatrendit Jakamistalouden voimakkuus Pitkällä aikavälillä hiipuva muutos Pitkällä aikavälillä voimistuva muutos Vaimea Voimakas Ympyrän koko = Panelistien lukumäärä
 23. 23. 5/9/2017 23© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF Edelfoi 1 AJURIT: Megatrendit Jakamistalous ennakointiryhmittäin Muutostuulen voimakkuus 1 = 0 m/s 2 = 1-3 m/s 3 = 4-7 m/s 4 = 8-13 m/s 5 = 14-20 m/s 6 = 21-32 m/s 7 = yli 32 m/s Tuulen voimakkuus
 24. 24. 22/9/2017 24© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF Edelfoi 1 AJURIT: Megatrendit Tekoälyistymisen voimakkuus Muutostuulen voimakkuus Muutostuulen voimakkuus Panelistien lukumäärä
 25. 25. 22/9/2017 25© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF Edelfoi 1 AJURIT: Megatrendit Tekoälyistymisen voimakkuus Pitkällä aikavälillä hiipuva muutos Pitkällä aikavälillä voimistuva muutos Vaimea Voimakas Ympyrän koko = Panelistien lukumäärä
 26. 26. 24/9/2017 26© Opetushallitus, ENNAKOINTI, Jukka Vepsäläinen © Ajurit: DRIVERIT
 27. 27. 31/8/2017 27© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF Edelfoi 1 AJURIT: Driverit DRIVER 1 - Vakaus "Suomi on maailman vakain maa." Pyrkimys harjoittaa vakautta lisäävää ja riskejä välttävää politiikkaa. DRIVER 2 - Palvelukokemus Palvelukokemus ohjaa markkinoita tavalla, jossa ostetaan matkalipun sijasta liikkumispalvelu kotoa työpaikalle. DRIVER 3 - Deregulaatio Lakien ja asetusten luku- ja tekstimäärä on merkittävästi vähentynyt nykyisestä. DRIVER 4 – Uusiutuva energia Uusiutuvan energian osuus ylittää 60%. Vuoden 2015 tilasto-osuus oli 35%. DRIVER 5 – EU-liittovaltio EU on liittovaltio, joka vastaa jäsentensä ulkopolitiikasta, taloudesta ja puolustuksesta. DRIVER 6 - Kiertotalous Suomessa kaikista materiaaleista kierrätetään 85%. Tällä hetkellä jätteestä uudelleen käytetään 34%. DRIVER 7 - Virtuaalimaailma Ihmiset viettävät kolmanneksen valveillaoloajastaan rinnakkaisissa virtuaalimaailmoissa. DRIVER 8 - Työssäoppiminen Tärkein ammatillisen oppimisen paikka on työyhteisö. DRIVER 9 - Tekoäly Tekoälyssä on siirrytty sen kolmanteen itseoppivaan vaiheeseen. DRIVER 10 – ”Lontoo” Neljäsosa helsinkiläisistä suuntautuu enemmän Lontooseen kuin Lahteen. DRIVER 11 – Realismi “Suomi on brutaalisti realistinen kansakunta.” (J.Diamond) Päätöksentekoa leimaa valintatilanteissa äärimmäinen pragmaattisuus. DRIVER 12 – SOTE-menot SOTE-menot ovat alle 25% valtion koko budjetista. Vuoden 2017 budjettiosuus on 26,4%.
 28. 28. 5/9/2017 28© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus – Tulkinta: Jukka Vepsäläinen © OEF eDelfoi 1 AJURIT: Driverit 2035 Todenäköisyys Merkityksellisyys -3 = - - - -2 = - - -1 = - 0 = -/+ 1 = + 2 = + + 3 = + + + Todennäköisyys Merkityksellisyys Todennäköisimmät ja merkityksellisimmät driverit ovat ”Uusiutuva energia”, ”Kiertotalo- us”, ”Suomi on maailman vakain maa” ja ”Te- koälyistyminen”. Epätodennäköisimmät ovat ”Edullinen SOTE”, ”Deregulaatio” ja ”EU-liitto- valtio”. Suurin ristiriita todennäköisyyden ja merkityksellisyyden välillä on ”Edullisella SOTE:lla”
 29. 29. 13/10/2017 29© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF-eDelfoi 1: Toimialamurros
 30. 30. 29/8/2017 30© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © TRENDIT
 31. 31. 25/9/2017 31© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF Edelfoi 1 - TRENDIT PALVELUSEKTORI = Arvioi palvelujen arvonlisäyksen osuus koko Suomen kansantaloudesta vuosina 2020, 2025, 2030 ja ITSENSÄTYÖLLISTÄJÄT = Arvioi itsensätyöllistäjien määrä Suomessa vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035. 2035! KASVIHUONEPÄÄSTÖT = Arvioi kasvihuonepäästöjen määrä Suomessa vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035. MAAHANMUUTTO = Arvioi nettomaahanmuuttajien määrä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035. KULTTUURIN ARVONLISÄ = Arvioi kulttuurin osuus arvonlisäyksestä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035. DIGIHALLINTO = Arvioi kuinka suuri osa väestöstä asioi julkissektorin kanssa verkossa vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035. HUOLTOSUHDE = Arvioi Suomen huoltosuhteen kehitystä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035. KORKEA-ASTEEN KOULUTUS = Arvioi suomalaisten korkea-asteen koulutettujen suhteellista kehitystä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035. TULOEROT = Arvioi suomalaisten tuloerojen suhteellista (ns. gini- kerroin) kehitystä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035. MASENNUSLÄÄKKEET = Arvioi masennuslääkkeiden kulutus vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035. ELINIÄN ODOTE = Arvioi suomalaisten eliniän odote vuosina 2020, 2025. 2030 ja 2035. BRUTTOKANSANTUOTE = Arvioi Suomen bruttokansantuotteen suhteellista kehitystä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035.
 32. 32. 30/10/2017 32© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF Edelfoi 1 – TRENDIT: Maahanmuutto 4. MAAHANMUUTTO Arvioi nettomaahanmuuttajien määrä vuosina 2020, 2025, 2030 ja 2035. Maahan muuttaneeksi katsotaan henkilö, joka aikoo oleskella tai on oleskellut Suomessa yhtämittaisesti yli vuoden. Hänen on ilmoitettava muutostaan asuinpaikkansa maistraatille (väestötietolaki 1993/507). Jos henkilö aikoo jäädä vakituisesti asumaan Suomeen ja hänellä on vähintään vuoden oleskeluun oikeuttava voimassa oleva lupa, hänen kotikuntansa määräytyy yleensä samoin perustein kuin suomalaisen. Maasta muuttaneeksi katsotaan pääasiassa henkilö, joka muuttaa ulkomaille asumaan yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi. Poikkeuksen muodostavat Suomen kansalaiset, jotka ovat diplomaatteja, kehitys- yhteistyössä toimivia yms. (kotikuntalaki 1994/201). Tarkasteltavan on nettomaahanmuutto, joka saadaan kun maahanmuutosta vähennetään maastamuutto. Viimeiset luvut ovat viime vuodelta: 34905 (maahan) - 18082 (maasta) = 16823 (netto). Vuoden 1980 jälkeen nettoluku on ollut positiivinen eli maahanmuutto suurempaa kuin maastamuutto. Klikkaa hiiren avulla karkea ennakkoarviosi vuosille 2020, 2025, 2030 ja 2035 ja perustele se kommentti-kentässä! Vastaukset päivittyvät reaaliaikaisesti, ja toivottavaa on myös toisten asiantuntijoiden kommenttien kommentointi. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä. Tilastokeskus / Työssäkäynti Findikaattori http://findikaattori.fi/fi/15 (DEM/MUUTTOLIIKE)
 33. 33. 11/10/2017 33© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus – Tulkinta: Jukka Vepsäläinen © OEF Edelfoi 1 – TRENDIT: Maahanmuutto Nettomaahanmuutto (henkilöiden määrä) OEF arvioi nettomaahanmuuton kasvavan vauhdikkaasti vuoteen 2035. Punaisen keskiarvokäyrän kulmakerroin on melko suuri.
 34. 34. 29/8/2017 34© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © SIGNAALIT
 35. 35. 25/9/2017 35© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF Edelfoi 1 - SIGNAALIT • BLOCKCHAIN = Blockchain eli lohkoketjuteknologia on mullistanut kaupankäynnin eikä pankki- ja vakuutuslaitoksia enää tarvita vuonna 2035. • SUPISTUVA KESKILUOKKA = Keskiluokka on kutistunut puoleen vuoteen 2035 mennessä, kun sekä matalapalkkaiset että korkean tuottavuuden työt ovat olleet pitkään kasvussa. • KANSALAISTULO = Kaikkien kansalaisten toimeentulo Suomessa on turvattu kansalaistulolla v. 2035. • RAJAT KIINNI = Schengen-sopimus on purettu ja rajatarkastukset palautettu kaikkien EU-maiden rajoille. • TEKOÄLY PÄÄTÖKSENTEOSSA = Vuonna 2035 laki vaatii tekoälyn ottamista mukaan organisaatioiden päätöksentekoon. • ÄLYKYLÄT = Maaseudulle eri puolille Suomea on syntynyt kymmenittäin 300-1000 asukkaan energiaomavaraisia älykyliä, joissa hyödynnetään paikallisia olosuhteita ja tehdään etätyötä. • UUDET EVÄÄT = Vuoden 2035 suomalaisten ravinnosta keskimäärin neljännes koostuu hyönteisistä. • KIRJOITETTU KIELI KATOAA = Kirjoitettu kieli katoaa ja tilalle tulee äänen, kuvan ja tunteiden tunnistus. • TYÖPAIKAT LISÄÄNTYVÄT = Teknologian kehitys on luonut enemmän uusia työpaikkoja vuosien 2017-2035 välissä kuin se on tuhonnut. • OSAAMISKUMOUS = "Osaaminen ei ole yksilön vaan yksilöiden välisen vuorovaikutuksen ominaisuus." Arvioi kuinka todennäköistä ja toivottavaa on, että Esko Kilven näkemys on tarkasteluvuonna 2035 vallitseva ajatustapa? • ALUSTATALOUS = Verkkokauppaan on kehittynyt samanlainen globaali kauppa-alusta kuin Facebook on mediassa, Booking matkavarauksissa, Airbnb majoituksessa ja Ûber kuljetuksissa. • KIINAISTUMINEN = Kiina on v. 2035 Suomen tärkein kauppakumppani.
 36. 36. 16/6/2017 36© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF-eDelfoi 1: Signaalit
 37. 37. 25/9/2017 37© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF Edelfoi 1 - SIGNAALIT Vastaukset - sekä asteikolla että kommentit - sijoittuvat johonkin neljästä kentästä. Jaottelun perusteella kustakin väitteestä saadaan alustava neljän tulevaisuustilan profiili, jota hyödynnetään skenaarioiden rakentamisessa.
 38. 38. 25/9/2017 38© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus – Tulkinta: Jukka Vepsäläinen © OEF Edelfoi 1 - SIGNAALIT % Eniten uskottiin ”Alustatalouden”, ”Osaamis- kumouksen” ja ”Kiinaistumisen” toteutumi- seen. ”Kirjoitetun kielen katoamista” ja ”Hyönteisruokavalion yleistymisetä” ei pidet- ty kovin todennäköisenä vuoteen 2035 mennessä.
 39. 39. 13/10/2017 39© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF Edelfoi 1 – Liikennevalot Skenaarion rakentajan arvokkainta saalista ovat juuri nämä perustelut eri tulevaisuuksien puolesta ja vastaan. Asiantun- tijoiden kannanotoista riippuu, missä tilassa kukin tulevaisuusteesi on. Jokainen teesi määritellään yhteen kolmesta mahdollisesta tilasta: ratkaisu, dialogi ja kiista. Ajan kuluessa teesien tilat voivat luonnollisesti vaihtua. RATKAISU: Panelistit ovat tulevai- suusväitteestä suhteellisen yksimielisiä. Pääkysymykseksi muodostuukin se, milloin ja miten muutos tapahtuu. DIALOGI: Käsitykset tulevasta kehi- tyksestä jakautuvat moniksi näkökul- miksi ja tulevaisuuspoluiksi, jotka on mahdollista ja tarpeen ottaa yhteiseen keskusteluun. KIISTA: Näkemykset ja argumentit tulevasta kehityksestä polarisoituvat tärkeässä asiassa usein tunnepitoiseksi kiistakysymykseksi. KIISTA
 40. 40. 13/10/2017 40© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF Edelfoi 1 – SIGNAALIT: Blockchain Blockchain eli lohkoketjuteknologia on mullistanut kaupankäynnin eikä pankki- ja vakuutuslaitoksia enää tarvita vuonna 2035. Panelistien lukumäärä
 41. 41. 31/10/2017 41© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © Blockchain on KIISTA-tilassa. Paneeli jakautuu kahteen suurin piirtein yhtä suureen ja vastakkaiseen alaryhmään (ns. kaksikyttyräisen kamelin efekti). Pro: “Lohkoketjuteknologian hyödyntäminen kehittyy nopeasti. Tulee muuttamaan radikaalisti esim. pankkien ja vakuutuslaitosten roolia.” Con: “Pari kunnon kuprua tuohon, jossa ihmiset menettävät isoja rahojaan niin homma ottaa kymmenien vuosien takapakkia. Toisaalta harmaa ja ihan mustakin talous pyörii kyllä jo tuolla bitcoinien torrent -verkkojen maailmassa, verottajien ja muun yhteiskunnan ulkopuolella.” OEF Edelfoi 1 – SIGNAALIT: Blockchain Blockchain eli lohkoketjuteknologia on mullistanut kaupankäynnin eikä pankki- ja vakuutuslaitoksia enää tarvita vuonna 2035.
 42. 42. 12/9/2017 42© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © TULEVAISUUS- TAULUKKO Tulevaisuustaulukko rakennetaan Real-Time Delphi-kierroksen kyselyiden sisällöistä: vastausjakaumista ja vapaamuotoisista perusteluista. Kyselyt perustuvat sosiotekniseen monitasomalliin ja sen kanssa synkronisoituun tulevaisuuksientutkimuksen kolmitasoon (ks. https://sites.google.com/metodix.fi/oef/etusivu). Tulevaisuustaulukosta jalostetaan tiivistysten ja tulevaisuustilayhdistelyjen kautta skenaariokartta , jossa esitellään myös jakaumahavaintoja eri tulevaisuuskysymyksistä.
 43. 43. 13/9/2017 43 © Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF eDELFOI- tulevaisuus- taulukko MEGATRENDIT & DRIVERIT
 44. 44. 13/9/2017 44© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF eDELFOI-tulevaisuustaulukko - MEGATRENDIT & DRIVERIT
 45. 45. 12/9/2017 45© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF eDELFOI-tulevaisuustaulukko KUVAUKSET JA POLUT SOSIAALISET TULEVAISUUDET KILPAILU (markkinat) KIMPPA (yhteistyö) TIETO (teknologia, tiede) TURVATTOMUUS (regimé) NETTOMUUTTO (T04) mahdollisuuksia hallittavia ongelmia katastrofidomino aivovaluma TULOEROT (T09) vastaliike erojen politiikka ei niin väliä luokkayhteiskunt a MASENNUS- LÄÄKKEET (T10) paremmat mielet mielin kielin tehokkuus mielessä mieli kovilla ELINIÄN ODOTE (T11) nemesis keinot lisääntyvät elinikä nousee jos ... ongelmat kasvavat KESKILUOKAN KATO (S02) jarrutellen kansalaispalkka uusiutuva keskiluokka alaluokka turpoaa 3 24 1
 46. 46. 29/8/2017 46© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © SKENAARIOT
 47. 47. 31/10/2017 47© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF eDELFOI-skenaariot PESTE-taulukossa PESTE(A) VITKUTELLEN TEHOILLEN EKOILLEN EGOILLEN POLITIIKKA Kansallisvaltio- Suomi Integraatio-Suomi Liittovaltio-Suomi (YK) Alueiden Suomi EKONOMIA (TALOUS) Säädelty markkinatalous Uusliberalistinen markkinatalous Kierto- ja jakamistalous Alusta- ja jakamistalous SOSIAALI Sosiaalisen koheesio Perustulo (insentiivi) Kansalaistulo “Kultainen leikkaus” (rotaatio) TEKNOLOGIA Automaatio ja robotisaatio Automaatio ja robotisaatio Vihreä ja sosiaali- teknologia Ihminen + kone EKOLOGIA (YMPÄRISTÖ) Se tehdään mitä sovitaan Kriiseistä hyötyminen Katastrofien ennakointipolku Ongelmat on tehty ratkaistaviksi ARVOT (OHJAAVAT IDEAT) Konservatismi (jatkuvuus ensin) Liberalismi (kilpailu ensin) Ekologismi (ympäristö ensin) Edistysusko (paras ensin) © Metodix Oy
 48. 48. 31/10/2017 48© Hannu Linturi ja Antti Kauppi, Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF eDELFOI-skenaarioluonnokset TURBOAHDETTU SUOMI KAUPUNKI- EGOLOGINEN SUOMI SITKUMUTKU- SUOMI EKONOLOGINEN SUOMI MUUTOSBAU REAKTIIVINEN(-)PROAKTIIVINEN(+) © Metodix Oy
 49. 49. 23/8/2017 49© Opetushallitus, ENNAKOINTI © Finage- Toimialaennusteet VTT ENKO 2017 kansantalousskenaariot: Pitkän aikavälin toimialakehityksen perus- ja vaihtoehtoskenaariot Esitys osaamisen ENKO-ohjausryhmälle 5.10. 2017 Juha Honkatukia Senior principal scientist
 50. 50. OEF eDelfoi 2 TEMAATTINEN TULEVAISUUS 13/10/2017 50© Hannu Linturi ja Antti Kauppi Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus ©
 51. 51. 16/11/2017 51© Hannu Linturi ja Antti Kauppi, Metodix Oy sekä AMEN-yksikkö, Opetushallitus © OEF eDELFOI II valmistelu ER2
 52. 52. Kiitos mielenkiinnostanne Jukka Vepsäläinen Erityisasiantuntija, HL, Ennakointi Opetushallitus, PL 380 (Hakaniemenranta 6), 00530 HELSINKI 029 533 1450 etunimi.sukunimi@oph.fi Twitter: @JukkaVepsalaine www.oph.fi

×