Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Foresight Friday 19.01.2018 - Leena Sarvaranta

106 views

Published on

Foresight Friday 19.01.2018

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Foresight Friday 19.01.2018 - Leena Sarvaranta

  1. 1. 1 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Disruptiiviset teknologiat – miten kohtaamme eettiset jännitteet? Nousevien teknologioiden etiikka Foresight Friday 19.1.2018, Suomen Akatemia Leena Sarvaranta 219.1.2018 2 Sisältö ▪ OECD ▪ Tiede-, teknologia- ja innovaatiokatsaus 2016 ▪ EU ▪ Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma H2020 (2014-2020) ▪ Suomi ▪ Kansallinen tekoälyohjelma ▪ Disruptiiviset teknologiat ▪ Eettisiä jännitteitä Lähtökohtia ja kysymyksiä jatkokeskusteluun
  2. 2. 2 3 The Future of Science, Technology and Innovation: 8 Megatrends Source: OECD STI Outlook 2016 4 40 Key and Emerging Technologies for the Future 10 Disruptive Technologies for the Near Future: • Additive Manufacturing • Advanced Energy Storage Technologies • Artificial Intelligence • Big Data Analytics • Blockchain • Internet of Things • Micro and Nano Satellites • Nanomaterials • Neurotechnologies • Synthetic Biology Source: OECD STI Outlook 2016
  3. 3. 3 519.1.2018 5 H2020: Teknologiat läpileikkaavina EU:n yhteisessä tutkimus- ja innovaatio-ohjelmassa 2014-2020 185 Initiatives European Innovation Partnerships Joint Programming Initiatives Art 185 Initiatives EIT Knowledge and Innovation Communities Art 187 Joint Technology Initiatives Contractual PPPs Key Enabling Technologies KETs ERC & Future Emerging Technologies and Flagships (FETs) Raw Materials Water Smart Cities and Communities Active and Healthy Ageing Agricultural Sustainability and Productivity Neuro- degenerative Disease Research Agriculture, Food Security and Climate Change Healthy Diet for a healthy life Demography: More Years, Better Lives Connecting Climate Knowledge for Europe Urban Europe: global changes – local solutions Water Challenges Healthy and productive seas and oceans Antimicrobials Resistance Cultural Heritage and Global Change: Ambient Assisted Living Eurostars (programme for SMEs) European Metrology Research Programme Clinical Trials Bonus (programme for Baltic Sea) Prima (programme for Mediterranean) InnoEnergy Digital Climate-KIC Health Raw Materials Food for Future Added Value Manufacturing Urban Mobility Innovative Medicines Fuel Cells and Hydrogen Clean Sky Bio-based Industries Electronic Components and Systems for European Leadership Shift2Rail Single European Sky Factories of the Future Energy-efficient Buildings European Green Vehicles Initiative Sustainable Process Industry Photonics Robotics High Performance Computing Advanced 5G Networks for the Future Internet Big Data Cyber Security Micro and nanoelectronics Nanotechnology Industrial biotechnology Advanced materials Photonics Advanced manufacturing technologies ERC Grants (bottom-up) FET Open (bottom-up) FET Flagships - Human Brain Project - Graphene - Quantum Technologies 619.1.2018 6 Avoin tiede ja tutkimus EU:n H2020 –työohjelma 2018-2020, Strateginen ohjelma: Eettiset velvoitteet ▪ Hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan on yhdessä sovittava, mitä tieteeltä ja tutkimukselta odotetaan ja mitä innovaatioilta ja niiden kehittämiseltä edellytetään ▪ RRI (Responsible Research and Innovation) –periaatteiden mukaisesti eettiset ja yhteiskunnalliset näkökohdat on otettava huomioon innovaatioprosessin alkupäässä (“upstream”) Tiedon avoimuuteen ja tutkimusdatan hallintaan liittyvät velvoitteet ▪ Avoimen tieteen periaatteet on otettu by default -vaatimukseksi H2020- ohjelmaan ja monien kansallisten tutkimusrahoittajien ohjelmiin vuodesta 2016 lähtien ▪ Tutkimusdatan hallintaan liittyvät vastuukysymykset nousevat keskiöön yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa
  4. 4. 4 719.1.2018 7 Tekoälylle ei ole olemassa yhtä täsmällistä määritelmää Suomen tekoälyohjelmassa: Tekoäly tarkoittaa laitteita, ohjelmistoja ja järjestelmiä, jotka kykenevät oppimaan ja tekemään päätöksiä lähes samalla tavalla kuin ihmiset. Tekoälyn avulla koneet, laitteet, ohjelmat, järjestelmät ja palvelut voivat toimia tehtävän ja tilanteen mukaisesti järkevällä tavalla Esimerkiksi opetustyössä tekoäly voidaan määritellä seuraavasti: An interdisciplinary field that brings together perspectives from computer science, linguistics, psychology, neuroscience, philosophy and anthropology - disciplines with differing focuses, assumptions and standards of validity. The ultimate aim is to facilitate AIED innovation, helping enhance students' learning experiences and learning outcomes, while ensuring their AIED safety and respect for their rights. 819.1.2018 8 Suomen tekoälyohjelma 1. Kasvatamme tekoälyn avulla yritysten kilpailukykyä 2. Hyödynnämme dataa kaikilla sektoreilla 3. Nopeutamme ja helpotamme tekoälyn käyttöönottoa 4. Varmistamme huippuosaamisen ja houkuttelemme huippuosaajia 5. Teemme rohkeita valintoja ja investointeja 6. Rakennamme maailman parhaat julkiset palvelut 7. Luomme uudenlaisia yhteistyömalleja 8. Nostamme Suomen tekoälyajan suunnannäyttäjäksi ”On erittäin tärkeää että yksilö ja yhteiskunta pysyvät vauhdissa mukana. Meidän suomalaisten tulee yhdessä yrittää ymmärtää ja etsiä ratkaisuja tekoälymurrokseen, joka vaikutuksiltaan vastaa sitä, miten sähkön käytön yleistyminen muutti maailman 1900-luvulla.” ”Olennaista on, että julkinen ja yksityinen sektori puhaltavat tulevaisuudessa entistä saumattomammin yhteen hiileen: lainsäädäntöä uudistetaan, innovaatioiden kehittämiselle luodaan hyvä alusta, koulutukseen panostetaan ja datavarannot otetaan mahdollisimman laajaan käyttöön”
  5. 5. 5 919.1.2018 9 Tekoälyyn liittyviä eettisiä kysymyksiä (Suomen tekoälyohjelma) Voiko kone oppia moraalia? Millaisten arvojen perusteella tekoäly tekee päätöksiä? Millaisiin tehtäviin kone soveltuu? ▪ Tekoälyn soveltamiseen liittyy laajoja teknologian hyödyntämisen etiikkaan liittyviä näkökulma. ▪ Eettiset kysymykset ratkeavat harvoin täysin, mutta niihin liittyviä näkökulmia voidaan tutkia, niistä voidaan keskustella ja ne voidaan huomioida tekoälyratkaisuja kehitettäessä ja sovellettaessa tekoälyosaamista. Käynnistetään aiheesta kansalaiskeskusteluja sekä tapahtumissa että verkossa. Toteutetaan työn edetessä tarvittavat selvitykset ja edistetään, että aiheesta tehdään tutkimusta. 1019.1.2018 10 Nousevat teknologiat – Disruptiiviset teknologiat Miten ne otetaan huomioon yhteiskunnan tasolla? Tiede ja tutkimus: Julkiset investoinnit - miten varmistetaan kriittinen panostus? TKI ja sen hyödyntäminen: Konvergenssi ja skaalautuminen – miten hoidetaan ns. Kuolemanlaakson ylitys? Kilpailukyky: Globaali talous - kuka omistaa teknologiat ja liiketoimintamallit, kuka hallinnoi alustoja ja standardeja? Politiikkatoimet: Julkishallinnon rooli yhteiskunnan perusarvojen ja taloudellisen kilpailukyvyn yhteensovittamisessa – regulaatio ja lainsäädäntö? Kansainvälinen yhteistyö: DET-kehitystä tehdään kaikkialla maailmassa – miten dialogi ja pelisäännöt järjestetään?
  6. 6. 6 1119.1.2018 11 Kansalaisten, viranomaisten ja tutkijoiden tunnistamia eettisiä jännitteitä…näistä puhutaan Robotiikka (työn tulevaisuus, hoitorobotit) Itseohjaavat ajoneuvot (turvallisuus, vastuut, vakuutukset) Genomitieto (potilaiden luokittelu, hoitovakuutukset) Internet of Things (kyberturvallisuus) Data-analytiikka (tietosuoja, turvallisuus, vastuut, anonymiteetti, terveysdata, profilointi) Tekoäly (itseoppivat algoritmit, algorithmic bias, neuroteknologiat) Vastuulliset tutkimusympäristöt (yksittäisen tutkijan ja innovaattorin ammattietiikka, tutkimusorganisaation/yrityksen vastuu) ▪ RRI Responsible Research and Innovation https://www.rri-tools.eu/about-rri ▪ ALLEA Code of Conduct http://www.allea.org/allea-publishes-revised-edition-european-code-conduct-research- integrity/ ▪ IEEE Code of Conduct https://www.ieee.org/about/ieee_code_of_conduct.pdf ▪ IEEE Code of Ethics https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html Eettinen analytiikka ▪ MyData-hanke https://mydatafi.wordpress.com/ Kuluttajien ja päättäjien tietoisuuden nostaminen ▪ E.g. Ranking Digital Rights Corporate Accountability Index evaluates the world’s most powerful telecommunications, internet, and mobile companies on their public commitments and disclosed policies affecting users’ freedom of expression and privacy https://rankingdigitalrights.org/ Huolenaiheita kuluttajan iholla Ammattietiikka, CSR Vastaliike, kuluttajapaine 1219.1.2018 12 Onko meillä tarpeellinen dialogin käymisen taito? ▪ On rakennettava tietoon perustuva lähestymistapa, jossa innovaatiotoimintaa arvotetaan mahdollisten hyötyjen, menetysten, riskien ja perusoikeuksien näkökulmista ▪ Kansalaisten on kyettävä ymmärtämään ja ennakoimaan eettisiä jännitteitä, joita syntyy nousevien teknologioiden myötä ▪ Erityisten Platform/Hub/Co-Creation –rakenteiden avulla voidaan edistää vuorovaikutusta, dialogia, tiedonvaihtoa ja ymmärrystä sekä tuottaa sellaista dokumentaatiota, joka palvelee yhteiskunnan eri toimijatahojen päivittäistä työtä
  7. 7. 7 1319.1.2018 13 Ethics for Innovation – Statements and Questions A. Innovation, rules and regulation must support social, economic and environmental purposes B. Ethical, Legal and Social Issues (ELSI) are not a constraint on emerging technology innovation, but, should be the key to creating technology for human flourishing C. Enhanced evidence-based capabilities to address ethical tensions creatively and practically are key enabler of high quality innovation (upstream ethics) D. Horizontal, cross-sectoral and cross-policy actions can provide a platform for learning and co- creation E. How do we contextually define ”society” when creative communities go global? F. How do we identify and ensure the effective implementation of the highest ethical and normative standards in data-driven R&I without jeopardising its innovative nature and socio- economic impact? G. Which methodology applies where? ▪ ethical analysis - ethical regulation ▪ legal analysis - legal implementation ▪ foresight on technology and use of technology - uncover new potential tensions as a result of ongoing trends and developments

×