Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Foresight Friday 17.11.2017 Fjäder

68 views

Published on

Huoltovarmuuskeskuksen skenaariot / Christian Fjäder, strategiajohtaja, Huoltovarmuuskeskus

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Foresight Friday 17.11.2017 Fjäder

 1. 1. HUOLTOVARMUUDEN SKENAARIOT - 2030 ALUSTAVIA TULOKSIA JA AJATUKSIA F o r e s i g h t F r i d a y, S I T R A ( 1 7 . 11 . 2 0 1 7 ) C h r i s t i a n F j ä d e r N u u t t i N i k u l a
 2. 2. 1: Keskeisten muutostekijöiden tunnistaminen ja analysointi 2: Epävarmuustekijöiden tunnistaminen Vaikuttavuus-epävarmuus analyysi 3: Epävarmuustekijöiden kehitysvaihtoehdot EPÄVARMUUS SUURI PIENI 108642 10 8 6 4 2 SUURIPIENI V A I K U T T A V U U S Epävarmuustekijät Epävarmuutta… Sisällössä Mitä? Suunnassa Minne? Ajoituksessa Milloin? Trendit Varmuutta… Sisällössä Missä ja mitä? Suunnassa Minne? Ajoituksessa Milloin? 4: Johdonmukaisten ja loogisten skenaarioiden luominen 5: Skenaarioiden kuvaukset ja konkretisoinnit 6: Skenaarioiden vaikutukset Asiantuntijahaastattelut Tausta-aineistot Projektiryhmän näkemys 227.11.2017 P R O J E K T I N E T E N E M I N E N T y ö k a l u j a
 3. 3. © COPYRIGHT CAPFUL Globalisaatio ja kansainväliset suhteet Geopoliittiset painopisteet Turvallisuus- tilanne Suomen tapa toimia kansain- välisessä politiikassa Luonnonvarat, resurssit ja globaalit väestöliikkeet Informaatio, datan avoimuus ja tietoturva globaalisti Maailman- talous Euroopan kehitys Suomen yhteiskunta- rakenne ja varallisuuden jakautuminen Älykkäät järjestelmät ja koneet Elinkeino- rakenne ja työ Hitaampi ja turvatumpi globalisaatio Perinteiset teollisuusvaltiot Territorioon liittyvät konfliktit Puolueeton ja neutraali Suomi Voimakas alueellinen resurssiniukkuus Avointa ja julkista dataa Positiivinen ja tasaisemmin jakaantunut kasvu EU:n roolin hidas heikentyminen Laaja luokkaliikkuvuus Digievoluutio – Kone ihmisen apuna Perinteinen Nopeampi markkinaehtoinen globalisaatio Painopiste siirtyy markkinaehtois- tuvaan itään (Hybridi)vaikutta- miseen liittyvät konfliktit Euroopan tasolla liittoutunut Suomi Resurssien vaikeutunut saatavuus Kyrberriskit, suojautuminen & sulkeutuminen Positiivinen, mutta polarisoitunut kasvu Harmonisointi ja voimakas keskinäis- riippuvuus Matalat luokkaerot ja laaja keskiluokka Digiloikka – Kone ihmisen rinnalla Everything-as-a- service Blokkiutuminen ja uusien allianssien synty Vahvasti ylhäältä johdetut valtiot ottavat jalansijaa Terrorismin kiihtyminen Eurooppaa laajempi liittoutuminen ja NATO-jäsenyys Resurssien saatavuuden ja resurssitehokkuu- den parantuminen Data harvojen käsissä Hidastunut talouskehitys Euroopan sisäiset blokit Polarisoitunut Suomi Tuloerojen kasvu ja hidas luokkaliikkuvuus Digirevoluutio – Kone tekee päätökset Globalisaation uusi aalto Protektionismi ja deglobalisaatio Valtaa siirtyy valtioilta ylikansallisiin verkostoihin Konfliktien rauhoittuminen Suojautuva ja kahden välisiin sopimuksiin tukeutuva Suomi Ympäristön ääri-ilmiöiden lieventyminen Post-truth era Talouskriisejä ja turbulenssia EU:n rappeutuminen Maantieteellisesti eriarvoistunut Suomi Digistagnaatio Robotisaation aika 327.11.2017 T U L E VA I S U U S TA U L U K K O K e s k e i s e t e p ä v a r m u u s t e k i j ä t j a n i i d e n k e h i t y s v a i h t o e h d o t
 4. 4. © COPYRIGHT CAPFUL4 427.11.2017 K O N S I S T E N S S I A N A L Y Y S I N T U L O K S E T Konsistenssianalyysissa kunkin tulevaisuustaulukossa olevan epävarmuustekijän kehitysvaihtoehtoja testattiin toisiaan vasten: Kuinka todennäköisesti kaksi kehitysvaihtoehtoa voisivat toteutua samassa skenaariossa? Kuinka suuri tai pieni kahden eri kehitysvaihtoehdon konsistenssius on asteikolla -3 , +3? Konsistenssianalyysin perustella muodostui yli miljoona vaihtoehtoista skenaariota, joista tähän skenaariopilveen valikoitui 1 000 konsistenteinta. Kuten huomaatte, skenaariot (keltaiset pallot) muodostivat kolme selkeää rypästä. Lähellä toisiaan olevat skenaariot ovat logiikaltaan melko samanlaisia (eroja vain yhdessä tai muutamissa tekijöissä). Lisäksi valitsimme muutaman muun mielenkiintoisen skenaarion jatkotarkasteluun. Näitä vaihtoehtoisia skenaarioita on kuvattu tarkemmin seuraavilla sivuilla sanallisesti ja tulevaisuustaulukkojen avulla. Käymme analyysia ja sen tuloksia tarkemmin läpi torstain kokouksessa.
 5. 5. © COPYRIGHT CAPFUL • Talouskriisi paljastaa Kiinan talousjärjestelmän heikkoudet. • Länsimaiset valtiot, pankit ja perinteiset valuutat toimivat sijoitusten turvasatamina. • Konfliktien ja katastrofien kustan- nukset käyvät kalliiksi ja ajavat valtiot tekemään yhteistyötä. • Keskinäisriippuvuus ja kansainvälisten instituutioiden legitimiteetti vahvistuvat. • EU:n sisäinen yhteistyö tiivistyy ja EU-maiden asema Natossa kasvaa. Suomi liittyy Natoon. • Uudenlainen globalisaatio on aikaisempaa hitaampaa, vakaampaa ja säädellympää. • Kiinassa yhteiskunnalliset ongelmat lisääntyvät ja korkeasti koulutettua väestöä muuttaa Aasiasta länsimaihin. 1.Globaali keskinäisriippuvuus • Vaikeutuneet ilmasto-olosuhteet luovat kuivuutta ja ennennäke- mättömiä kansojenvaelluksia. • Protektionistinen ja nationalistinen ajattelu lisääntyy. • Kulttuuriset yhteentörmäykset toimivat alustana laajalle järjestäytyneelle terrorismille. • Krimin ja Lähi-Idän aseelliset konfliktit laajentuvat. • Maailma ajautuu konfliktoi- tuneeseen valtapolitiikan aikaan. • Valtiot muodostavat entistä laajempia sotilasliittoutumia. Suomi liittyy Natoon. • EU jää puolustusliittoumien ja valtioiden intressien jalkoihin. • Avaruusvarustelu, Itämeren alue, arktinen alue ja keskeiset logistiset reitit toimivat valtapolitiikan areenoina. 2. Aseellinen valtapolitiikka • Globaalien sopimusten voima vähenee populismin aikakaudella • Kylmäsota syvenee ja sodan määritelmä hämärtyy: kriisit liittyvät usein hybridivaikutta- miseen, ei aseellisiin konflikteihin. • Kyberriskit kärjistyvät ja suojatoimia vahvistetaan. • EU keskittyy sisämarkkinoiden vahvistamiseen ja hybridipuolus- tusliittouman kehittämiseen. • Naton uskottavuus kärsii kun USA vetäytyy eikä Nato pysty reagoimaan riittävästi hybridivaikuttamiseen. • Maailma blokkiutuu kerroksiin: Suomi kuuluu Itämeren alueen blokkiin, joka on osa EU:a ja läntistä vapaakauppa-aluetta. • Yhteiskunnalliset, taloudelliset ja arvoihin liittyvät erot blokkien välillä ovat merkittäviä. 3. Blokkiutuminen ja hybridivaikuttaminen • Globalisaatio on nopeaa, verkos- tomaista ja markkinaehtoista. • Yhä suurempi osa julkisista instituutioista jää nopean teknologiakehityksen vauhdista. • Globaalit painopisteet keskittyvät teknologiahubeihin ja kaupunkien rooli suhteessa valtioihin kasvaa. • Monialaisten teknologiayhtiöiden valta kasvaa ja elinkeinoelämä keskittyy suurille toimijoille. • Samalla hajautuneet toiminta- mallit yleistyvät teknologioiden ja alustatalouden mahdollistamana. • Robotiikan ja tekoälyn kehitys muuttaa radikaalisti toiminta- malleja ja työvoiman tarvetta. • Ihmiset kuuluvat ylikansallisiin yhteisöihin. Digi-identiteetti nou- see kansallisuutta tärkeämmiksi. • Alueiden ja ihmisten väliset erot ja polarisaatio lisääntyvät. 4. Teknologinen maailmanjärjestys • Kiinalla on hallussaan merkittävä osa tärkeistä ja harvinaisista raaka-aineista. • Aasian maiden keskiluokka kasvaa. Aasiasta tulee trendien asettamisen veturi. • Kiina, Venäjä, Islamilaiset valtiot löytävät yhteisen tahtotilan län- nen dominanssin murtamiseksi. • EU:n yhtenäisyys vähenee ja sen vaikutusvalta madaltuu. Suomi identifioi itsensä puolueettomaksi väyläksi idän ja lännen välissä. • Aasialaiset investoinnit Euroop- paan kasvavat ja mukana on strategisesti merkittäviä kohteita. • Pohjoisen meritien logistinen merkitys kasvaa. • Talouden, yritysmaailman ja politiikan painopiste siirtyy itään ja Länsimaiden valtakausi päättyy 5. Idän dominanssi S K E N A A R I O I D E N T I I V I S T E L M Ä T 527.11.2017
 6. 6. © COPYRIGHT CAPFUL Globaali keskinäisriippuvuus TEKNOLOGIA- REVOLUUTIO TEKNOLOGIA- EVOLUUTIO GLOBAALIT VERKOSTOT PROTEKTIONISMI NATIONALISMI KESKITTYNEET RAKENTEET (kv-instituutiot) HAJAUTUNEET RAKENTEET KRIISIT RAUHA 1 Blokkiutuminen ja hybridivaikuttaminen TEKNOLOGIA- REVOLUUTIO TEKNOLOGIA- EVOLUUTIO GLOBAALIT VERKOSTOT PROTEKTIONISMI NATIONALISMI KESKITTYNEET RAKENTEET HAJAUTUNEET RAKENTEET (yksilöt ja yhteisöt) KRIISIT (hybridi) RAUHA Teknologinen maailmanjärjestys TEKNOLOGIA- REVOLUUTIO TEKNOLOGIA- EVOLUUTIO GLOBAALIT VERKOSTOT PROTEKTIONISMI NATIONALISMI KESKITTYNEET RAKENTEET (suuryritykset) HAJAUTUNEET RAKENTEET (yksilöt) KRIISIT RAUHA Idän dominanssi TEKNOLOGIA- REVOLUUTIO TEKNOLOGIA- EVOLUUTIO GLOBAALIT VERKOSTOT PROTEKTIONISMI NATIONALISMI KESKITTYNEET RAKENTEET (Idän valtiot ja yritykset) HAJAUTUNEET RAKENTEET KRIISIT RAUHA 6 Aseellinen valtapolitiikka TEKNOLOGIA- REVOLUUTIO TEKNOLOGIA- EVOLUUTIO GLOBAALIT VERKOSTOT PROTEKTIONISMI NATIONALISMI KESKITTYNYT RAKENTEET (valtiot) HAJAUTUNEET RAKENTEET KRIISIT (sodat) RAUHA 2 3 4 5 S K E N A A R I O I D E N T I I V I S T E L M Ä T
 7. 7. SKENET KASASSA, MITÄS SITTEN?
 8. 8. SEURANTA!
 9. 9. SEURANNAN TAVOITTEET • Mahdollistaa ennakoivan reagoinnin HV:tä vaarantaviin uhkiin ja tukee strategista suunnittelua • Tukee ennakoinnin kehittämistä ja sitouttaa hv-toimijoita siihen
 10. 10. REUNAEHDOT & SUCCESS FACTORS • Kvantitatiivinen data indikaattorien pohjana ja asiantuntija arvioiden tukena • Elävä prosessi jossa sisältö päivittyy jatkuvasti • Osallistujien pitää saada mahdollisuus osallistua kevyesti, oman aikansa puitteissa ja mahdollisuuden linkittää oma osallistumisensa omiin intresseihin • Yksittäiset ihmiset, organisaatiot, toimialat tai agendat eivät saa dominoida, mutta laaja (cross-sectoral) tarkastelu tärkeätä
 11. 11. ENNAKOINTI ON OPPIMISPROSESSI (NIIN KUIN ON YHTEISTYÖKIN)
 12. 12. LISÄMATERIAALIT Verkoston käyttöön
 13. 13. © COPYRIGHT CAPFUL T U L E VA I S U U S TA U L U K K O : S k e n a a r i o 1 G l o b a a l i k e s k i n ä i s r i i p p u v u u s Globalisaatio ja kansainväliset suhteet Geopoliittiset painopisteet Turvallisuus- tilanne Suomen tapa toimia kansain- välisessä politiikassa Luonnonvarat, resurssit ja globaalit väestöliikkeet Informaatio, datan avoimuus ja tietoturva globaalisti Maailman- talous Euroopan kehitys Suomen yhteiskunta- rakenne ja varallisuuden jakautuminen Älykkäät järjestelmät ja koneet Elinkeino- rakenne ja työ Hitaampi ja turvatumpi globalisaatio Perinteiset teollisuusvaltiot Territorioon liittyvät konfliktit Puolueeton ja neutraali Suomi Voimakas alueellinen resurssiniukkuus Avointa ja julkista dataa Positiivinen ja tasaisemmin jakaantunut kasvu EU:n roolin hidas heikentyminen Laaja luokkaliikkuvuus Digievoluutio – Kone ihmisen apuna Perinteinen Nopeampi markkinaehtoinen globalisaatio Painopiste siirtyy markkinaehtois- tuvaan itään (Hybridi)vaikutta- miseen liittyvät konfliktit Euroopan tasolla liittoutunut Suomi Resurssien vaikeutunut saatavuus Kyrberriskit, suojautuminen & sulkeutuminen Positiivinen, mutta polarisoitunut kasvu Harmonisointi ja voimakas keskinäis- riippuvuus Matalat luokkaerot ja laaja keskiluokka Digiloikka – Kone ihmisen rinnalla Everything-as-a- service Blokkiutuminen ja uusien allianssien synty Vahvasti ylhäältä johdetut valtiot ottavat jalansijaa Terrorismin kiihtyminen Eurooppaa laajempi liittoutuminen ja NATO-jäsenyys Resurssien saatavuuden ja resurssitehokkuu- den parantuminen Data harvojen käsissä Hidastunut talouskehitys Euroopan sisäiset blokit Polarisoitunut Suomi Tuloerojen kasvu ja hidas luokkaliikkuvuus Digirevoluutio – Kone tekee päätökset Globalisaation uusi aalto Protektionismi ja deglobalisaatio Valtaa siirtyy valtioilta ylikansallisiin verkostoihin Konfliktien rauhoittuminen Suojautuva ja kahden välisiin sopimuksiin tukeutuva Suomi Ympäristön ääri-ilmiöiden lieventyminen Post-truth era Talouskriisejä ja turbulenssia EU:n rappeutuminen Maantieteellisesti eriarvoistunut Suomi Digistagnaatio Robotisaation aika 1327.11.2017
 14. 14. © COPYRIGHT CAPFUL Globalisaatio ja kansainväliset suhteet Geopoliittiset painopisteet Turvallisuus- tilanne Suomen tapa toimia kansain- välisessä politiikassa Luonnonvarat, resurssit ja globaalit väestöliikkeet Informaatio, datan avoimuus ja tietoturva globaalisti Maailman- talous Euroopan kehitys Suomen yhteiskunta- rakenne ja varallisuuden jakautuminen Älykkäät järjestelmät ja koneet Elinkeino- rakenne ja työ Hitaampi ja turvatumpi globalisaatio Perinteiset teollisuusvaltiot Territorioon liittyvät konfliktit Puolueeton ja neutraali Suomi Voimakas alueellinen resurssiniukkuus Avointa ja julkista dataa Positiivinen ja tasaisemmin jakaantunut kasvu EU:n roolin hidas heikentyminen Laaja luokkaliikkuvuus Digievoluutio – Kone ihmisen apuna Perinteinen Nopeampi markkinaehtoinen globalisaatio Painopiste siirtyy markkinaehtois- tuvaan itään (Hybridi)vaikutta- miseen liittyvät konfliktit Euroopan tasolla liittoutunut Suomi Resurssien vaikeutunut saatavuus Kyrberriskit, suojautuminen & sulkeutuminen Positiivinen, mutta polarisoitunut kasvu Harmonisointi ja voimakas keskinäis- riippuvuus Matalat luokkaerot ja laaja keskiluokka Konsensus ja laaja matala keskiluokka Digiloikka – Kone ihmisen rinnalla Everything-as-a- service Blokkiutuminen ja uusien allianssien synty Vahvasti ylhäältä johdetut valtiot ottavat jalansijaa Terrorismin kiihtyminen Eurooppaa laajempi liittoutuminen ja NATO-jäsenyys Resurssien saatavuuden ja resurssitehokkuu- den parantuminen Data harvojen käsissä Hidastunut talouskehitys Euroopan sisäiset blokit Polarisoitunut Suomi Tuloerojen kasvu ja hidas luokkaliikkuvuus Digirevoluutio – Kone tekee päätökset Globalisaation uusi aalto Protektionismi ja deglobalisaatio Valtaa siirtyy valtioilta ylikansallisiin Konfliktien rauhoittuminen Suojautuva ja kahden välisiin sopimuksiin Ympäristön ääri-ilmiöiden lieventyminen Post-truth era Talouskriisejä ja turbulenssia EU:n rappeutuminen Maantieteellisesti eriarvoistunut Suomi Digistagnaatio Robotisaation aika S K E N A A R I O 2 A s e e l l i n e n v a l t a p o l i t i i k k a 1427.11.2017
 15. 15. © COPYRIGHT CAPFUL T U L E VA I S U U S TA U L U K K O : S k e n a a r i o 3 B l o k k i u t u m i n e n j a h y b r i d i v a i k u t t a m i n e n Globalisaatio ja kansainväliset suhteet Geopoliittiset painopisteet Turvallisuus- tilanne Suomen tapa toimia kansain- välisessä politiikassa Luonnonvarat, resurssit ja globaalit väestöliikkeet Informaatio, datan avoimuus ja tietoturva globaalisti Maailman- talous Euroopan kehitys Suomen yhteiskunta- rakenne ja varallisuuden jakautuminen Älykkäät järjestelmät ja koneet Elinkeino- rakenne ja työ Hitaampi ja turvatumpi globalisaatio Perinteiset teollisuusvaltiot Territorioon liittyvät konfliktit Puolueeton ja neutraali Suomi Voimakas alueellinen resurssiniukkuus Avointa ja julkista dataa Positiivinen ja tasaisemmin jakaantunut kasvu EU:n roolin hidas heikentyminen Laaja luokkaliikkuvuus Digievoluutio – Kone ihmisen apuna Perinteinen Nopeampi markkinaehtoinen globalisaatio Painopiste siirtyy markkinaehtois- tuvaan itään (Hybridi)vaikutta- miseen liittyvät konfliktit Euroopan tasolla liittoutunut Suomi Resurssien vaikeutunut saatavuus Kyrberriskit, suojautuminen & sulkeutuminen Positiivinen, mutta polarisoitunut kasvu Harmonisointi ja voimakas keskinäis- riippuvuus Matalat luokkaerot ja laaja keskiluokka Digiloikka – Kone ihmisen rinnalla Everything-as-a- service Blokkiutuminen ja uusien allianssien synty Vahvasti ylhäältä johdetut valtiot ottavat jalansijaa Terrorismin kiihtyminen Eurooppaa laajempi liittoutuminen ja NATO-jäsenyys Resurssien saatavuuden ja resurssitehokkuu- den parantuminen Data harvojen käsissä Hidastunut talouskehitys Euroopan sisäiset blokit Polarisoitunut Suomi Tuloerojen kasvu ja hidas luokkaliikkuvuus Digirevoluutio – Kone tekee päätökset Globalisaation uusi aalto Protektionismi ja deglobalisaatio Valtaa siirtyy valtioilta ylikansallisiin verkostoihin Konfliktien rauhoittuminen Suojautuva ja kahden välisiin sopimuksiin tukeutuva Suomi Ympäristön ääri-ilmiöiden lieventyminen Post-truth era Talouskriisejä ja turbulenssia EU:n rappeutuminen Maantieteellisesti eriarvoistunut Suomi Digistagnaatio Robotisaation aika 1527.11.2017
 16. 16. © COPYRIGHT CAPFUL T U L E VA I S U U S TA U L U K K O : S k e n a a r i o 4 Te k n o l o g i n e n m a a i l m a n j ä r j e s t y s Globalisaatio ja kansainväliset suhteet Geopoliittiset painopisteet Turvallisuus- tilanne Suomen tapa toimia kansain- välisessä politiikassa Luonnonvarat, resurssit ja globaalit väestöliikkeet Informaatio, datan avoimuus ja tietoturva globaalisti Maailman- talous Euroopan kehitys Suomen yhteiskunta- rakenne ja varallisuuden jakautuminen Älykkäät järjestelmät ja koneet Elinkeino- rakenne ja työ Hitaampi ja turvatumpi globalisaatio Perinteiset teollisuusvaltiot Territorioon liittyvät konfliktit Puolueeton ja neutraali Suomi Voimakas alueellinen resurssiniukkuus Avointa ja julkista dataa Positiivinen ja tasaisemmin jakaantunut kasvu EU:n roolin hidas heikentyminen Laaja luokkaliikkuvuus Digievoluutio – Kone ihmisen apuna Perinteinen Nopeampi markkinaehtoinen globalisaatio Painopiste siirtyy markkinaehtois- tuvaan itään (Hybridi)vaikutta- miseen liittyvät konfliktit Euroopan tasolla liittoutunut Suomi Resurssien vaikeutunut saatavuus Kyrberriskit, suojautuminen & sulkeutuminen Positiivinen, mutta polarisoitunut kasvu Harmonisointi ja voimakas keskinäis- riippuvuus Matalat luokkaerot ja laaja keskiluokka Digiloikka – Kone ihmisen rinnalla Everything-as-a- service Blokkiutuminen ja uusien allianssien synty Vahvasti ylhäältä johdetut valtiot ottavat jalansijaa Terrorismin kiihtyminen Eurooppaa laajempi liittoutuminen ja NATO-jäsenyys Resurssien saatavuuden ja resurssitehokkuu- den parantuminen Data harvojen käsissä Hidastunut talouskehitys Euroopan sisäiset blokit Polarisoitunut Suomi Tuloerojen kasvu ja hidas luokkaliikkuvuus Digirevoluutio – Kone tekee päätökset Globalisaation uusi aalto Protektionismi ja deglobalisaatio Valtaa siirtyy valtioilta ylikansallisiin verkostoihin Konfliktien rauhoittuminen Suojautuva ja kahden välisiin sopimuksiin tukeutuva Suomi Ympäristön ääri-ilmiöiden lieventyminen Post-truth era Talouskriisejä ja turbulenssia EU:n rappeutuminen Maantieteellisesti eriarvoistunut Suomi Digistagnaatio Robotisaation aika 1627.11.2017
 17. 17. © COPYRIGHT CAPFUL T U L E VA I S U U S TA U L U K K O : S k e n a a r i o 5 I d ä n d o m i n a n s s i Globalisaatio ja kansainväliset suhteet Geopoliittiset painopisteet Turvallisuus- tilanne Suomen tapa toimia kansain- välisessä politiikassa Luonnonvarat, resurssit ja globaalit väestöliikkeet Informaatio, datan avoimuus ja tietoturva globaalisti Maailman- talous Euroopan kehitys Suomen yhteiskunta- rakenne ja varallisuuden jakautuminen Älykkäät järjestelmät ja koneet Elinkeino- rakenne ja työ Hitaampi ja turvatumpi globalisaatio Perinteiset teollisuusvaltiot Territorioon liittyvät konfliktit Puolueeton ja neutraali Suomi Voimakas alueellinen resurssiniukkuus Avointa ja julkista dataa Positiivinen ja tasaisemmin jakaantunut kasvu EU:n roolin hidas heikentyminen Laaja luokkaliikkuvuus Digievoluutio – Kone ihmisen apuna Perinteinen Nopeampi markkinaehtoinen globalisaatio Painopiste siirtyy markkinaehtois- tuvaan itään (Hybridi)vaikutta- miseen liittyvät konfliktit Euroopan tasolla liittoutunut Suomi Resurssien vaikeutunut saatavuus Kyrberriskit, suojautuminen & sulkeutuminen Positiivinen, mutta polarisoitunut kasvu Harmonisointi ja voimakas keskinäis- riippuvuus Matalat luokkaerot ja laaja keskiluokka Digiloikka – Kone ihmisen rinnalla Everything-as-a- service Blokkiutuminen ja uusien allianssien synty Vahvasti ylhäältä johdetut valtiot ottavat jalansijaa Terrorismin kiihtyminen Eurooppaa laajempi liittoutuminen ja NATO-jäsenyys Resurssien saatavuuden ja resurssitehokkuu- den parantuminen Data harvojen käsissä Hidastunut talouskehitys Euroopan sisäiset blokit Polarisoitunut Suomi Tuloerojen kasvu ja hidas luokkaliikkuvuus Digirevoluutio – Kone tekee päätökset Globalisaation uusi aalto Protektionismi ja deglobalisaatio Valtaa siirtyy valtioilta ylikansallisiin verkostoihin Konfliktien rauhoittuminen Suojautuva ja kahden välisiin sopimuksiin tukeutuva Suomi Ympäristön ääri-ilmiöiden lieventyminen Post-truth era Talouskriisejä ja turbulenssia EU:n rappeutuminen Maantieteellisesti eriarvoistunut Suomi Digistagnaatio Robotisaation aika 1727.11.2017

×