Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oliinyk n haluzeva_ramka_kvalifikatsii_enerhoaudytora

Курс України на євроінтеграцію, зумовив впровадження оновлених базових компонентів освіти, принципів Болонського процесу, а також нових державних стандартів загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти на основі Національної рамки кваліфікацій тощо, в т.ч. для приєднання до Європейського простору вищої освіти. У презентації визначено ключові поняття та терміни. Представлено опис кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікацій. Проаналізоновано ключове законодаство, що регулює кваліфікації та відповідні постанови. Розглянуто базові найменування професійних назв pобіт (професій, посад) нaведені Класифікаторі пpофесій "Класифікатор професій ДК 003:2010":, а також представлено до обгорення 6 рівень Галузевої рамки кваліфікацій «енергоаудитор».

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oliinyk n haluzeva_ramka_kvalifikatsii_enerhoaudytora

 1. 1. Галузева рамка кваліфікацій і компетентностей енергоаудитора Наталія Олійник, консультант проекту Реформи в сфері енергоефективності в Україні | 27-28.03
 2. 2. Національна рамка кваліфікацій Національна рамка кваліфікацій - системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341. Національна рамка кваліфікацій призначена для використання органами виконавчої влади, установами та організаціями, що реалізують державну політику у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, навчальними закладами, роботодавцями, іншими юридичними і фізичними особами з метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій. Національна рамка кваліфікацій спрямована на:  введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців;  забезпечення гармонізації норм законодавства у сфері освіти та соціально-трудових відносин;  сприяння національному і міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні;  налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці. Page 2
 3. 3. Опис кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікацій Рівень Знання Уміння Комунікація Автономність і відповідальність 6 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності Page 3
 4. 4. Опис кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікацій Рівень Знання Уміння Комунікація Автономність і відповідальність 7 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності використання іноземних мов у професійній діяльності відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним Page 4
 5. 5. Опис кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікацій Рівень Знання Уміння Комунікація Автономність і відповідальність 8 Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики Найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково- дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації Page 5
 6. 6. Згідно із ст. 34 Закону України «Про освіту» (що регулює кваліфікації), кваліфікації за обсягом класифікуються на повні та часткові, за змістом - на освітні та професійні. Кваліфікація вважається повною в разі здобуття особою повного переліку компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені відповідним стандартом. Кваліфікація вважається частковою в разі здобуття особою частини компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені відповідним стандартом. Освітня кваліфікація - це визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та здобутих особою результатів навчання (компетентності). Професійна кваліфікація - це визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність. Кваліфікація (освітня чи професійна) передбачає: наявність відповідного стандарту компетентності; наявність органу, уповноваженого присвоювати кваліфікації; наявність правил щодо присвоєння кваліфікації (включаючи методи демонстрації компетентності та критерії оцінювання); зрозумілість академічних або професійних прав, які надає кваліфікація; визначеність вимог та правил щодо підтвердження кваліфікації (за потреби; для регульованих професій). Page 6
 7. 7. Національні та галузеві рамки кваліфікацій Page 7 Національна рамка кваліфікацій Галузеві рамки кваліфікацій Це системний і структурований за компетентностями опис її рівнів. Національна рамка кваліфікацій затверджується Кабінетом Міністрів України.Національна рамка кваліфікацій призначена для використання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, установами та організаціями, закладами освіти, роботодавцями, іншими юридичними та фізичними особами з метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій. У галузевих рамках кваліфікацій конкретизується опис їх рівнів у термінах компетентностей, що характерні для кваліфікацій певної галузі знань та/або виду економічної діяльності. Рівні галузевих рамок кваліфікацій мають співвідноситися з відповідними рівнями Національної рамки кваліфікацій.Галузеві рамки кваліфікацій затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 8. 8. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» маємо: Page 8 Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 142 Енергетичне машинобудування 143 Атомна енергетика 144 Теплоенергетика 145 Гідроенергетика 19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування 192 Будівництво та цивільна інженерія 193 Геодезія та землеустрій 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
 9. 9. Page 9 Базові найменування професійних назв pобіт (професій, посад) нaведені в 9 розділах Класифікатора пpофесій "Класифікатор професій ДК 003:2010": 1. Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі). Додаток А (обов’язковий), коди 1110–1499 Цей розділ вміщує професії, що пов’язані з: — визначенням та формуванням державної політики, законодавчим регулюванням; — вищим державним управлінням; — правосуддям та прокурорським наглядом; — керівництвом об’єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів економічної діяльності. Цей розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло професій, пов’язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю. КОД КП 1439.8 – менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер) На практиці досить часто неправильно використовується найменування професії «Менеджер». У Класифікаторі професій вона включена в розділ 1 «Законодавці, вищі дeржавні службовці, керівники, менеджери (управителі)». Тому потрібно розуміти, що менеджер — це керівник (а не офісний працівник), і до назви цієї професії не можна додавати такі похідні слова, як «старший», «ведучий», «головний».
 10. 10. Page 10 Розділ 2. Професіонали. Додаток А (обов’язковий), коди 2111.1–2490 Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук. Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі. До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов'язків) кваліфікації за: 1) дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра; 2) дипломом про присудження наукового ступеня: - кандидата наук; - доктора наук; 3) атестатом про затвердження вченого звання: - старшого наукового співробітника; - доцента; - професора. КОД КП 2149.2 - експерт з енергозбереження КОД КП 2149.2 – консультант із енергозбереження в будівлях; КОД КП 2149.2 – консультант із енергозбереження та енергоефективності
 11. 11. Page 11 КОД КП 2149.2 – експерт з енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії Розділ 3. Фахівці. Додаток А (обов’язковий), коди 3111–3590 Цей розділ вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук. Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов'язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук. До цього розділу належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом: - молодшого спеціаліста; - бакалавра; - спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо); - спеціаліста (на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування). КОД КП 3111 – фахівець з управління енергозбереження в будівлях; КОД КП 111 – фахівець із нетрадиційних видів енергії; КОД КП 3113 – фахівець з енергетичного менеджменту; КОД КП 3449 – державний інспектор з енергетичного нагляду
 12. 12. КОД ПРОФЕСІЇ ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ (ВКАЗАНА У КЛАСИФІКАТОРІ ПРОФЕСІЙ) РОЗДІЛ КЛАСИФІКАТОРА ПРОФЕСІЙ РЕКОМЕНДОВАНІ НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ КОД КП 1439.8 менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер) 1 Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі). Додаток А (обов’язковий), коди 1110–1499 Цей розділ вміщує професії, що пов’язані з: — визначенням та формуванням державної політики, законодавчим регулюванням; — вищим державним управлінням; — правосуддям та прокурорським наглядом; — керівництвом об’єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів економічної діяльності. Цей розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло професій, пов’язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю. На практиці досить часто неправильно використовується найменування професії «Менеджер». У Класифікаторі професій вона включена в розділ 1 «Законодавці, вищі дeржавні службовці, керівники, менеджери (управителі)». Тому потрібно розуміти, що менеджер — це керівник (а не офісний працівник), і до назви цієї професії не можна додавати такі похідні слова, як «старший», «ведучий», «головний». Енергоменеджер 8 Page 12
 13. 13. Page 13 КОД КП 2149.2 експерт з енергозбереження 1 Розділ 2. Професіонали. Додаток А (обов’язковий), коди 2111.1–2490 Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук. Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі. До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов'язків) кваліфікації за: 1) дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра; 2) дипломом про присудження наукового ступеня: - кандидата наук; - доктора наук; 3) атестатом про затвердження вченого звання: - старшого наукового співробітника; - доцента; - професора. Експерт- консультант 7 КОД КП 2149.2 консультант із енергозбереження в будівлях; КОД КП 2149.2 консультант із енергозбереження та енергоефективності
 14. 14. Page 14 КОД КП 3111 фахівець з управління енергозбереження в будівлях; фахівець з енергетичного менеджменту; 1 Розділ 3. Фахівці. Додаток А (обов’язковий), коди 3111–3590 1.1.1 Цей розділ вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук. Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов'язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук. До цього розділу належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом: - молодшого спеціаліста; - бакалавра; - спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо); - спеціаліста (на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування). Енергоаудитор 6
 15. 15. Галузева рамка кваліфікацій у сфері енергоаудиту Рівень НРК Рівень ГРК Інтегрована компетентність Опис рівневих показників за НРК Рекомендовані найменування посад 6 3 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері енергоаудиту, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов Знання: основних теорій, сучасних концептів, принципів, методів, технологій, процедур та інструментів проведення енергоаудиту. ЕнергоаудиторУміння: проводити енергоаудит, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів та підготовки заключного звіту. Комунікація: здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію спрямовану на донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду у сфері енергоаудиту. Автономність і відповідальність: персональна відповідальність за результати проведеного енергоаудиту та рекомендації щодо вирішення проблемних питань у сфері енергоаудиту. 7 2 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері енергоаудиту, зокрема здійснюючи експертно- консультаційну діяльність, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог Знання: спеціалізовані концептуальні знання у сфері енергоаудиту, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті експертного консультування. Експерт- консультант Уміння: розв’язання складних задач і проблем в процесі навчання та/або професійної діяльності енергоаудиторів, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності Комунікація: зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються енергоаудиту. Автономність і відповідальність: відповідальність за розвиток професійного знання і практик енергоаудиту, здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним
 16. 16. 6 рівень Галузевої рамки кваліфікацій «енергоаудитор» • Інтегральна компетентність – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері енергоаудиту, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов Page 16
 17. 17. Page 17 Дескриптори Знання (осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності) емпіричні (фактологічні)  законів, державних будівельних норм та стандартів в енергетичній сфері;  принципів, методів, технологій, інструментів проведення енергоаудиту;  вимірювального обладнання та методів аналізу;  фізичних принципів, процесів, технологій використання енергії обєкта, що перевіряється;  про енергопостачання, включаючи: наявність джерел енергії (наприклад, копалин, електроенергії, відновлюваної енергії) або носіїв (наприклад, стисненого повітря); виробничі, транспортні та розподільні процеси; коефіцієнти визначення енергетичних одиниць; коефіцієнти викидів ПГ; структура тарифів; загальні риси енергетичного ринку. теоретичні (концептуальні, методологічні)  сучасних підходів до вирішення проблемних питань енергоефективності і енергозбереження у виробництві та споживанні; Уміння (здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання задач і проблем. застосовувати принципи та методологію енергоаудиту, описані в стандартах, в тому числі:  класифікувати та виділяти відповідні енергетичні потреби в рамках аудиту;  зосередитися на пріоритетних питаннях;  збирати інформацію через ефективне інтерв'ювання, прослуховування, спостереження та перегляд документів, записів і даних;  оцінювати отримані дані;  здійснювати відповідну фінансову оцінку запропонованих можливостей підвищення енергоефективності;  розуміти та враховувати думки експертів;  узагальнювати висновки та надані дані та аналізувати їх для отримання відповідних рекомендацій керувати повним процесом енергоаудиту, включаючи:  планування енергоаудиту;  проведення енергоаудиту в узгодженому графіку;  ефективне використання ресурсів під час енергоаудиту;  запобігання та вирішення конфліктів;  забезпечення його відповідності вимогам охорони здоров'я, безпеки;  координація інших членів групи з енергоаудиту, якщо такі є;  документування результатів енергоаудиту та підготовки відповідних звітів з енергоаудиту.  вміти розраховувати енергетичні показники (енергоспоживання, використання та ефективність) та показник енергоефективності (наприклад, питоме споживання) та порівнювати їх з посиланнями, якщо такі є (контрольні показники);  вміти пропонувати та обчислювати показники енергоефективності, пов'язані з об'єктом перевірки;  готувати рекомендації щодо покращення енергоефективності та можливих рішень для впровадження  підтвердити достатність та доречність доказів енергоаудиту для підтвердження результатів та висновків енергоаудиту;  оцінити ті фактори, які можуть вплинути на достовірність результатів та висновків енергоаудиту;  розуміти доцільність та наслідки використання методів відбору проб для енергоаудиту.
 18. 18. Page 18 Комунікація взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, узгодження дій, спільної діяльності здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію спрямовану на донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду у сфері енергоаудиту. Автономність, відповідальність здатність самостійно виконувати завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності персональна відповідальність за результати проведеного енергоаудиту та рекомендації щодо вирішення проблемних питань у сфері енергоаудиту.

×