Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2021 02 04_construction materials_ua (1)

How much energy does it take to make 1 ton of building materials?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2021 02 04_construction materials_ua (1)

 1. 1. Висновки за результатами 7 енергоаудитів, проведених на українських підприємствах галузі неметалевих будівельних матеріалів Скільки енергії необхідно для виробництва однієї тонни будівельних матеріалів?
 2. 2. Видавець: Проєкт «Консультування підприємств щодо енергоефективності» Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH За дорученням: Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) Місце знаходження видавця: вул. Антоновича 16-Б 01004, Київ, Україна Т.: +38 044 594 07 60 https://www.giz.de/ukraine-ua Загальне управління проєктом: Рікардо Кюльхайм Ідея та текст: Штефан Ландауер Обробка та аналіз даних: Павло Пертко - ТОВ «ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ПРО» За участі: Аліна Рекрутяк, Ганна Боднар, Світлана Чєботарьова, Анатолій Чернявський Дизайн: Катерина Яшина Фото: https://www.shutterstock.com/ GIZ несе відповідальність за зміст цієї публікації. © GIZ 2020 2 © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 3. 3. 3 Зміст Про що ця брошура? Діяльність GIZ в Україні Про проєкт «Консультування підприємств щодо енергоефективності» Економічні умови та їх вплив на енергоефективність Які енергоносії використовуються та у яких обсягах? Використання енергії у галузі неметалевих будівельних матеріалів Які виробничі процеси споживають найбільше енергії? Скільки коштує енергія, яку споживають підприємства галузі? Що таке заходи з енергоефективності та де прихований найбільший потенціал енергозбереження? Типові заходи з енергоефективності Яким є співвідношення між скороченням викидів CO2 екв та інвестиціями при впровадженні заходів з енергоефективності? Потенціал енергозбереження Скільки енергії необхідно для виробництва тонни неметалевих будівельних матеріалів? Висновки 04 05 06 09 10 12 14 15 16 22 26 27 28 30 © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 4. 4. 4 Про що ця брошура? Галузь виробництва неметалевих будівельних матеріалів є суттєвою складовою економіки будь-якої країни. Вона є матеріальною базою для будівельного комплексу країни та істот- но впливає на темпи зростання інших галузей економіки. Ця галузь охоплює виробництво цементу, цегли та інших стінових матеріалів, керамічної плитки, брущатки, бетону та бетонних конструкцій, теплоізоляційних і покрі- вельних матеріалів тощо. Виробництво не є надто капіталомістким і добре забезпечено основною сировиною. Цей короткий аналітичний звіт ілюструє структуру енергоспоживання, обсяг та вартість енергії, що споживається на виробництво продукції, потенціал заощадження енергії та конкретні заходи з енергоефективності, а також наводить дані щодо обсягів викидів парникових газів українськими підпри- ємствами-виробниками неметалевих будівельних матеріалів. Він базується на результатах енергоаудитів, проведе- них за підтримки Німецького товари- ства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ, а також демонструє потен- ційні довгострокові результати проєк- тів у сфері енергоефективності та боротьби зі змінами клімату, виконува- них GIZ в Україні. Тому цей аналітичний звіт буде цікавий директорам і власни- кам компаній, а також інвесторам в українську галузь неметалевих будівельних матеріалів. Оскільки цей звіт розрахований на всіх зацікавлених, а не лише експертів з енергоефективності, використання технічної термінології в ньому зведене до мінімуму, а пояснення складних технічних аспектів — спрощене. © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 5. 5. 5 Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH є німець- ким агентством з розвитку. GIZ працює у 120 країнах, надаючи послу- ги міжнародного співробітництва задля сталого розвитку, займаючись освітньою діяльністю та сприяючи більш сталому майбутньому. GIZ має більше 50 років досвіду діяльності за широким спектром тем, у т. ч., еконо- мічного розвитку й працевлашту- вання, енергетики та довкілля, забез- печення миру та безпеки. Агентство співпрацює з урядом Німеччини, установами Європейського Союзу, ООН, приватним сектором та урядами багатьох країн. Окрім того, GIZ працює спільно з компаніями, представника- ми громадянського суспільства й науково-дослідними установами у рамках взаємодії між політикою розвитку та іншими напрямками Діяльність GIZ в Україні діяльності. Основним замовником для GIZ є Федеральне міністерство еконо- мічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). GIZ підтримує Україну за дорученням Федерального уряду Німеччини на шляху демократичних перетворень з 1993 року. З 2009 року GIZ має бюро в Києві. На сьогодні в головному офісі та проєктах агентства працює 352 національних і 52 іноземних праців- ників, а також 6 фахівців з розвитку. Нині пріоритетними напрямами німецько-української співпраці є ефективне державне врядування, енергоефективність та сталий еконо- мічний розвиток. © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 6. 6. 6 Економіка є головним рушієм для ромисловості; відповідно, найбіль- шим стимулом до підвищення енер- гоефективності є зменшення загаль- них експлуатаційних витрат. На щастя, є чимало можливостей, за допомогою яких малі та середні підприємства можуть підвищити свою ефективність. За результатами досліджень рентабельні заходи з енергоефективності здатні скоротити енергоспоживання української про- мисловості аж на 35%. Федеральне міністерство економіч- ного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) надає підтримку Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у впровадженні ініціатив, Про Проєкт «Консультування підприємств щодо енергоефективності» спрямованих на підвищення енергое- фективності у рамках проєкту «Кон- сультування підприємств щодо енер- гоефективності», який виконується GIZ з 2017 року на замовлення німець- кого уряду. Проєкт надає українським промисло- вим підприємствам технічну підтримку у проведенні енергоаудитів та розроб- ці пілотних проєктів з урахуванням індивідуальних потреб підприємств. Результати енергоаудитів дозволяють українським компанія впроваджувати технічно та економічно доцільні заходи з енергоефективності. Починаючи з жовтня 2018 року команда у складі національних та міжнародних сертифікованих енерго- аудиторів провела оцінку рівня енер- гоефективності 65 підприємств згідно зі стандартом ISO 50002, тип 2. Цей етап аудиту був завершений у липні 2019 року; він стосувався підприємств хлібопекарської, молочної, маши- нобудівної галузей та підприємств з виробництва неметалевих будівель- них матеріалів. За його результатами було відібрано 20 компаній для проведення аудиту інвестиційного рівня згідно з ISO 50002 тип 3, що було завершено у березні 2020 року. брали участь в аудиті відповідно до стандарту ISO 50002 65 підприємств © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 7. 7. 7 Цей аналітичний звіт створений за результатами оцінки енергоефектив- ності 7 підприємств галузі неметале- вих будівельних матеріалів та їхнього профілю енергоспоживання задля визначення найбільш доцільних заходів з енергоефективності. Наве- дені тут типові, визначені у першому наближенні профілі споживання енергоресурсів, сприяють кращому розумінню рівня енергоефективності промислових галузей України. Це, у свою чергу, дозволяє спростити співставність даних за галузями. Цей звіт може заохотити відповідальних за прийняття рішень до впроваджен- ня заходів з енергоефективності. © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 8. 8. 8 Що таке «енергоау- дит згідно з ISO 50002»? Що таке аудит інвестиційного рівня? Власники або керівники промислових підприємств не завжди знають про можливості, що надають заходи з енерго- ефективності. Проведення енергоауди- ту є першим кроком до визначення можливих обсягів заощадження енерго- ресурсів за рахунок розроблених заходів з енергоефективності (ЗЕЕ) та їх пріори- тизації. Міжнародний стандарт ISO 50002 визна- чає вимоги до проведення трьох типів енергоаудиту. Його застосовують для підприємств та організацій будь-якого типу, незалежно від виду енергоносіїв та напрямків їх використання. Стандарт також визначає принципи проведення енергоаудитів, вимоги до стандартизо- ваних процесів їх проведення, а також види та форми оформлення відповідних результатів. Аудит інвестиційного рівня є найбільш детальним видом енергетичного аудиту. Він аналізує фінансові аспекти заоща- дження енергоресурсів та доцільність інвестування у потенційні зміни чи заходи з енергоефективності. Замовник зазвичай використовує аудит інвести- ційного рівня як інструмент фінансового аналізу під час планування заходів з модернізації виробництва. © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 9. 9. 9 Обсяги виробництва та реалізації продукції галузі суттєво залежать від будівництва та реконструкції житла. Зважаючи на стагна- цію ринку будівництва протягом 2018-2019 років, дані «Всеукраїнської спілки виробни- ків будматеріалів» свідчать про те, що порівняно з 2017 роком у виробництві будматеріалів спостерігається певний спад. Відтак, виробництво керамічної цегли зменшилось на 11 % у 2018 році, бетону, цементу й виробів з них — на 7%, проте виробництво сухих сумішей зросло на 13 % у2018роцітапродовжуєзростати.Вагомим рушієм для розвитку галузі є «зелене» будівництво та реалізація державних програмстимулюванняенергоефективнос- ті громадських та житлових будівель («Теплі кредити», «Енергодім» Фонду енергоефек- тивності тощо), що потребують виробни- цтваенергоефективнихбудматеріалів. Економічні умови та їх вплив на енергоефективність За даними Державної служби статистики України в галузі працює близько 9 000 підприємств. Більшість із них має фізично та морально зношене технологічне облад- нання, що призводить до високого рівня енергоємності виробництва. Великим підприємствам складно підтримувати належний рівень своїх виробничих потуж- ностей, а також відшкодовувати постійні витрати на електроенергію та опалення адміністративних і складських приміщень, навітьувідсутністьпопитунапродукцію. Для підвищення конкурентоздатності підприємств необхідне впровадження інноваційних технологій та заходів з енергоефективності. У наступних розділах брошури представлені конкретні заходи, спрямовані на зниження енергоємності виробництва та, відповідно, собівартості продукції. © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 10. 10. 10 Двоокис вуглецю (CO2 ) — безбарвний газ, який утворюється під час горін- ня будь-якого матеріалу, який містить вуглець. Є парниковим газом. Еквівалент двоокису вуглецю (CO2 екв) — спосіб співставлення викидів різноманітних парникових газів на основі оцінки їхньої здатності виклика- ти глобальне потепління. Наприклад, для метану показник здатності викликати глобальне потепління впродовж 100 років складає 21. Це озна- чає, що викид однієї метричної тонни метану дорівнює викиду 21 метрич- ної тонни двоокису вуглецю. Які енергоносії використовуються та у яких обсягах? У 2018 році було проаналізовано 7 підприємств, річне споживання енергії якими становило від 2 до 65,1 ГВт·год. Разюча відмінність між мінімальним та максимальним обсягами споживання пояснюється проведенням енергетич- них аудитів як на великих, так і на малих підприємств галузі неметалевих будівельних матеріалів. Більшість проаналізованих підпри- ємств споживає від 50,1 до 65,1 ГВт· год/рік. Окремо слід виділити малих споживачів — два підприємства, що споживають 2 та 10 ГВт·год/рік відпо- відно. Середнє споживання розрахо- вувалось без урахування цих підпри- ємств і становить 56,5 ГВт·год на рік (рис. 1). © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 11. 11. 11 Рисунок 1. Споживання електроенергії, природного газу та вугілля у (ГВт·год) та обсяги викидів (тис. тCO2 екв) підприємствами у 2018 році Гігават-година (скорочено: ГВт·год) – одиниця споживання енергії, яка дорівнює 1 мільярду (1 000 000 000) ват або 1 мільйону кіловат за годину. На рис. 1 кожний стовпчик позначає споживання енергоресурсів окремим підприємством галузі. На ньому проілюстровано річне споживання енергії у ГВт·год (чорний колір) та викиди СО2 екв у тис. тонн (зелений колір) у 2018 році. Річне споживання енергії деталізовано як споживання електроенергії (синій колір), природного газу (червоний колір) та вугілля (жовтий колір) у ГВт·год. 1 10,3 0,5 10,8 4,0 2 4,4 45,7 50,1 42,6 3 48,7 5,4 54,1 14,8 4 50,0 8,9 59,0 18,3 5 47,0 7,5 54,5 16,4 6 1,9 0,1 2,0 0,5 7 9,4 55,7 65,1 52,7 Середнє 31,9 24,6 56,5 21,3 Які енергоносії використовуються та у яких обсягах? Електроенергія,ГВт·год/рік Природнийгаз,ГВт·год/рік Викиди,тис.тCO2 екв/рік Загальнеспоживання,ГВт·год/рік Вугілля, ГВт·год/рік © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 12. 12. 12 На секторній діаграмі (рис. 2) показано співвідношення основних енергоресурсів — електроенергії та природного газу. Вугілля на цій діаграмі не представлене, оскільки воно використовувалось лише одним підприємствомякальтернативаприродному газув2018році. На рис. 2 видно, що галузь виробництва неметалевих будівельних матеріалів більше залежить від постачання природного газу (56,7%), ніж від поста- чання електроенергії (43,3%). Це пов’яза- но зі широким застосуванням природ- ного газу у виробничих процесах, зокрема, під час футерування, випалу, Рисунок2.Співвідношення обсягів споживання електроенергії та природного газу в балансі енергоспоживання, 2018 рік Використанняенергіїугалузінеметалевихбудівельнихматеріалів сушіння. Природний газ також вико- ристовується на потреби опалення приміщень, виробництва гарячої води на господарські потреби тощо. Вугілля використовується як альтернатива природному газу, тому не зображене на рисунку 2. Споживання електроенергії Споживання природного газу 43,3% 56,7% © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 13. 13. 13 Використанняенергіїугалузінеметалевихбудівельнихматеріалів Рисунок 3. Баланс споживання енергії за напрямками використання і втрат енергії (2018) Втрати енергії відбуваються у всій системі її постачання та розподілу: у системах генерації електроенергії, виробництва пари, за межами енер- гогосподарських блоків та в межах виробничих площ через неефектив- ність обладнання, а також механічні та теплоізоляційні обмеження. Енер- гія втрачається у системах розподілу тапередачіенергіїумежахпідприєм- ства. Втрати також відбуваються у системах перетворення енергії (наприклад,утеплообмінниках,нагрі- вальному обладнанні, насосах і двигунах), ефективність яких має теплоізоляційні або механічні обме- ження, пов’язані з конструкційними матеріалами та конструкцією устат- кування. Основна ж частка втрат відбувається у системі генерації та розподілу теплової енергії. Діаграма на рис. 3 показує, скільки енергії споживає типове підприємство галузі неметалевих будівельних матеріалів на потреби виробництва, опалення та гарячого водопостачання. Як видно, на виробничі процеси припадає 84,1 % спожитої енергії, ще близько 3,5 % використовують системи опалення та підігріву води, а решта 12,4 % — втрати. 3,5% 84,1% 12,4% Споживання енергії на опалення та ГВП Споживання енергії на виробництво Втрати енергії © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 14. 14. 38,1% 13,9% 14 Яківиробничіпроцесиспоживаютьнайбільшеенергії? 0 Яквиднонарис.4,привиготовленнінеме- талевих будівельних матеріалів значна частка електроенергії споживається у процесах підготовки сумішей — 43,6 %, крани використовують 15,4%, пічне та сушильне обладнання — 13,9 %, інші споживачі — 27,1%. У числовому форматі також вказані максимальні та мінімальні значення споживання електроенергії. Необхідно зазначити, що до інших спожи- вачів віднесено частину технологічного обладнання, яку не вдалося виокремити через відсутність систем технічного обліку.Сюдижвіднесенійвтратиелектро- енергії. На рис. 5 показані основні групи спожи- вачів природного газу, який переважно використовується технологічним облад- нанням (печі, сушильні камери, тощо), а також на процеси опалення та гарячого водопостачання. До інших споживачів Рисунок 4. Які процеси споживають електроенергію? Рисунок 5. Які процеси споживають природний газ або вугілля? 25% 50% 75% 100% 90% 66% 78% 34% 7% 3% 18% 15% 12% Печі та сушильне обладнання Опалення Інші 0 20% 40% 60% 20,2% 10,6% 45,8% 20,9% 15,4% 11,5% 32,2% 27,1% 22,2% Печі та сушильне обладнання Підготовка сумішей Крани Інші віднесено ті категорії, які не вдалося виокремити, та втрати. У середньому споживання печей та сушил становить 78%, на опалення та гаряче водопоста- чання припадає 7%, на інших споживачів (включно з втратами) — 15%. Печі і сушила зазначені на обох діаграмах, оскільки деякі з них використовують електричну енергію,інші–природний газ. 43,6% Загальне споживання електроенергії /природного газу та/або вугілля (в середньому) Мінімальне значення Максимальне значення © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 15. 15. Таблиця 1. Вартість енергії у 2016-2019 роках, у грн/МВт·год1 * Ціну на природний газ було зменшено постановою Кабінету Міністрів України № 2931 1.https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/485-2019-%D0%BF. 15 Скільки коштує енергія, яку споживають підприємства галузі? Витрати на придбання енергії залежать від обсягів енергоспоживання, існую- чого рівня цін на енергоносії та сезон- них коливань і містять постійні витрати на забезпечення енергопостачання. Середні закупівельні ціни на електрое- нергію та природний газ на 1 спожиту МВт·год енергії у 2016-2019 роках наве- дені у табл. 1. Якщо середня ціна за 1 МВт·год елек- троенергії стабільно зростала з 2100 Рисунок 6. Вартість закупівлі електроенергії та природного газу типовим підприємством галузі неметалевих будівельних матеріалів у 2018 році грн у 2016 році до 2460 грн у 2019 році, то ціна на природний газ впала з 1220 грн у 2018 році до 690 грн у 2019-му. На рис. 6 представлені витрати (у грошовому еквіваленті та у відсотках) на природний газ та електроенергію типового підприємства у 2018 році. За електроенергію було сплачено 28,5 млн грн (60,2% енерговитрат), 18,9 млн грн (39,8%) — за природний газ. 60,2% (28,5 млн грн) 39,8% (8,9 млн грн) Електроенергія Рік Природний газ 2100 2016 690 2180 2017 1030 2460 2018 1220 2460 2019 690* Вугілля 750 800 896 893 Витрати на електроенергію, %/млн грн Витрати на природний газ, %/млн грн © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 16. 16. 16 Що таке заходи з енергоефективності та де прихований найбільший потенціал енергозбереження? Заходи з енергоефективності (ЗЕЕ) – дії або заходи, реалізовані чи запла- новані в межах підприємства, спря- мовані на поліпшення ефективності використання енергії завдяки реалі- зації технологічних, управлінських, поведінкових або інших економічно доцільних змін, що призводять до підвищення рівня енергоефектив- ності. Енергетична результативність – вимірні результати, пов'язані з енер- гетичною ефективністю, використан- ням енергії та кількістю використа- них (спожитих) енергетичних ресур- сів. Аби організувати потенційні ЗЕЕ в їхній різноманітності, ми згрупували їх за наступними групами споживачів: 2 Вироблення та постачання тепла 3 Вироблення стисне- ного повітря 4 Електричні двигуни 5 Опалення, венти- ляція та кондиціо- нування повітря 6 Освітлення 7 Виробничі процеси 1 Вироблення та розподіл електро- енергії © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 17. 17. 17 Який річний потенціал енергозбереження? Рисунок 7. Річний потенціал енергозбереження за різними групами споживачів На наступному рисунку показаний річний потенціал енергозбереження у МВт·год, зарізнимигрупамиспоживачіввідповідно до результатів енергоаудитів на 7 підпри- ємствах галузі неметалевих будівельних матеріалів. До найбільш перспективних груп спожи- вачів з точки зору потенціалу енергозбе- реження належать вироблення та поста- чання тепла (663 МВт·год/рік), вироблен- ня та розподіл електроенергії (452), виро- блення стисненого повітря (315), виробни- чі процеси (312), опалення, вентиляція та кондиціонування повітря (294), електричні двигуни (207). Останнє місце належить освітленню (11). 663 315 207 294 11 312 452 Вироблення та постачання тепла Вироблення стисненого повітря Електричні двигуни Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря Освітлення Виробничі процеси Вироблення та розподіл електроенергії © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 18. 18. 18 Якісфериугалузінеметалевихбудівельних матеріалівможутьзабезпечитизаощадженнякоштів? На наступному рисунку зображені потен- ційні річні обсяги заощаджень коштів, яких можна досягти завдяки реалізації ЗЕЕ. Оскільки енерговитрати напряму пов’язані з обсягами споживання енергії, рейтинг очолює вироблення та постачан- ня тепла (1002 тис. грн/рік), далі — виро- Рисунок 8. Потенціал економії коштів на енергію у галузі неметалевих будівельних матеріалів за різними групами споживачів 1002 256 308 466 54 382 581 блення та розподіл електроенергії(581), опалення, вентиляція та кондиціонування повітря (466), виробничі процеси (382), електричні двигуни (308), вироблення стисненого повітря (256), на останньому місці — освітлення (54). Вироблення та постачання тепла Вироблення стисненого повітря Електричні двигуни Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря Освітлення Виробничі процеси Вироблення та розподіл електроенергії © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 19. 19. 19 Які інвестиційні можливості відкриває впровадження пропонованих заходів з енергоефективності? На рис. 9 представлено потенційні можливості інвестування у ЗЕЕ по кожній групі споживачів відповідно до результатів енергоаудиту. Найбільших інвестицій потребує виро- блення та постачання тепла — в серед- ньому 1195 тис. грн. Далі за обсягом інвестицій групи заходів розподіляються наступним чином: опалення, вентиляція, кондиціонування повітря (420), виро- блення та розподіл електроенергії (375), електричні двигуни (364), виробничі процеси (316), вироблення стисненого повітря (103) та освітлення (24). Рисунок 9. Інвестиції на впровадження пропонованих заходів з енергоефектив- ності 1195 103 364 420 24 316 375 Вироблення та постачання тепла Вироблення стисненого повітря Електричні двигуни Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря Освітлення Виробничі процеси Вироблення та розподіл електроенергії © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 20. 20. Антропогенне підвищення температури майже сягнуло 1°C (у діапазоні від 0,8°C та 1,2°C) вище передіндустріаль- ного рівня, збільшуючись на 0,2°C (у діапазоні від 0,1°C до 0,3°C) щодесять років.1 Глобальне потепління спричи- нило незворотні зміни у геоло- гічних, біологічних та екологіч- них системах Землі. Ці зміни призвели до появи масштаб- них екологічних загроз здоров’ю людини, таких як екстремальні погодні умови, виснаження озонового шару, підвищення небезпеки лісових пожеж, втрата біорозмаїття, надмірне навантаження на системи виробництва продо- вольства та глобальне поши- рення інфекцій. Крім цього, за оцінками експертів, зміни клімату щорічно спричиняють більше 150 000 смертей.2 20 Як ваше підприємство може долучитися до боротьби зі змінами клімату? Впровадження ЗЕЕ підвищить вашу конкурентоздатність, оскільки змен- шить операційні видатки. Одночасно це дозволить реагувати на іншу, більш глобальну та нагальну пробле- му — зміну клімату. Підвищення середньої глобальної температури пов’язують зі збільшен- ням викидів парникових газів. Існує зв'язок між глобальними температу- рами, концентрацією парникових газів (особливо CO2 ) та їхніми вики- дами через використання промисло- вістю викопних видів пального. 1. Global Warming of 1.5 ºC, IPCC, March 2020, https://www.ipcc.ch/sr15/ 2. Effects of global warming on humans, Wikipedia, March 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Effects_of_global_w arming_on_humans © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 21. 21. 21 Як ваше підприємство може долучитися до боротьби зі змінами клімату? Рисунок 10. Скорочення викидів у тоннах екв. вуглекислого газу на рік (тCO2 екв/рік) за умови впровадження заходів з енергоефективності, рекомендованих у звітах з енергоаудиту На рис. 10 показаний потенціал скорочен- ня викидів у тоннах еквіваленту двоокису вуглецю (тCO2 екв) за умови впроваджен- ня пропонованих заходів з енергоефек- тивності на типовому підприємстві галузі 165 206 189 96 10 102 83 неметалевих будівельних матеріалів. Найбільш значний потенціал скорочення викидів тCO2 екв мають ЗЕЕ, запроваджені в системі стисненого повітря (206 тCO2 екв/рік), електричних двигунах (189), виробленні та постачанні тепла (165), виробничих процесах (102), опаленні, вентиляціїтакондиціонуванніповітря(96), виробництві та розподілі електроенергії (83), а також освітленні (10). Вироблення та постачання тепла Вироблення стисненого повітря Електричні двигуни Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря Освітлення Виробничі процеси Вироблення та розподіл електроенергії © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 22. 22. Типові заходи з енергоефективності Кожне підприємство галузі неметале- вих будівельних матеріалів є унікаль- ним і потребує індивідуальних підходів до підвищення його енергоефектив- ності. Разом з тим, аналіз 7 підприємств галузі показав наявність чітких загаль- них рис щодо перспективних удоско- налень. Найбільш актуальні заходи з енергоефективності з точки зору інвестиційних можливостей, обсягів заощадженя енергії та коштів, періодів окупності та скорочення викидів у тоннах двоокису вуглецю (тCO2 екв) зазначені у табл. 2 22 © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 23. 23. 23 Таблиця 2. Ізоляція трубопроводів у котельні 1,6 1,9 5,5 0,9 1,1 Децентралізація систем стисненого повітря 89 38 66 1,0 60 Утилізація теплової енергії від компресорів 143 46 443 2,7 120 Термореновація будівель 277 107 69 3,6 14 Модернізація системи освітлення 24 27 11 1,3 10 Теплоізоляція технологічного обладнання 265 306 333 1,3 75 Оптимізація рециркуляції повітря в тунельних сушарках 1550 1387 477 1,0 126 Типові ЗЕЕ у галузі неметалевих будівельних матеріалів * Коефіцієнт викидів від 1 МВт·год електроенергії - 0,912 тСО2 екв; від 1 МВт·год природного газу - 0,202 тСО2 екв; від 1 МВт·год вугілля - 0.354 тСО2 екв. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC90405/part%20ii%20ru%20new%20pubsy%20.pdf Інвестиції, тис. грн Економія коштів, тис. грн Заощадження енергії, МВт·год Простий період окупності, роки Скорочення викидів, тCO2 екв* © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 24. 24. Таблиця 3. Заходи з енергоефективності, запропоновані в результаті проведених енергоаудитів і розподілені за періодом окупності 24 З таблиці 3 видно, що значна частка запропонованих ЗЕЕ має період окуп- ності до 2 років. енергозаощаджень можна отримати, запровадивши ЗЕЕ з простим періодом окупності, меншим за 2 роки. 82,6% 4-5 1705 82,6% 623 1 143 6,9% 30 0-1 217 10,5% 46 Кількість типових ЗЕЕ Простий період окупності Заощадження енергії, МВт·год/рік Частка заощадження енергії від загальної економії Скорочення викидів, тCO2 екв < 2 років Від 2 до 5 років > 5 років © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 25. 25. В умовах типового виробництва неметалевих будівельних матеріалів впровадження від трьох до чотирьох заходів з енергоефективності обсягом інвестицій у кожен меншим за 60 000 грн, призвело б до економії 17,8 % від визначеного в енергоаудиті потенціалу енергозбереження. Від одного до двох заходів з вартістю інвестицій у кожний від 60 000 до 300 000 грн дадуть можливість заощадити 7,3%, а впровадження від двох до трьох ЗЕЕ з вартістю інвестицій понад 300 000 грн у кожен можна очікувати 74,9% від загального потенціалу енергозбере- ження. Таблиця 4. Заходи з енергоефектив- ності, запропоновані в результаті проведених енергоаудитів та згрупо- вані за обсягом інвестицій 25 ЗЕЕ з обсягом інвестицій < 60 000 грн ЗЕЕ з обсягом інвестицій від 60 000 до 300 000 грн ЗЕЕ з обсягом інвестицій > 300 000 грн 3-4 367,3 17,8% 240,2 0-1 69,4 3,4% 77,7 2-3 298,0 14,4% 162,5 1-2 151,8 7,3% 135,4 0-1 102,9 5,0% 93,8 0-1 48,9 2,4% 41,5 2-3 1546,4 74,9% 324,1 0-1 3,0 0,2% 2,7 1-2 1543,4 74,7% 321,4 Кількість типових ЗЕЕ Заощадження енергії, МВт·год/рік Частка заощадження енергії Скорочення викидів, тCO2 екв ЗЕЕ Електроенергія Природний газ (вугілля) ЗЕЕ Електроенергія Природний газ (вугілля) ЗЕЕ Електроенергія Природний газ (вугілля) © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 26. 26. Чи, інакше кажучи, які заходи мають найбільшу результативність, призводять до найбільшого зменшення викидів парникових газів відносно розміру конкретної інвестиції? Найбільш перспективним за обсягом скорочення викидів заходом є утиліза- ція теплової енергії від компресорів (840 г CO2 екв/рік на 1 грн інвестицій), інші можливі заходи — ізоляція трубопрово- дів у котельні (677), децентралізація системи постачання стисненого повітря та модернізація системи освітлення (кожен по 439), ізоляція технологічного обладнання (282), оптимізація рецирку- ляції повітря в тунельних сушилах (81) та термореновація будівель (51). Яким є співвідношення між скороченням викидів CO2 екв та інвестиціями при впровадженні ЗЕЕ? 26 Рисунок11. Скорочення викидів у грамах екв. двоокису вуглецю на рік (г CO2 екв/рік) при інвестуванні 1 грн Ізоляція трубопроводів у котельні 677 Децентралізація системи постачання стисненого повітря 439 Утилізація теплової енергії від компресорів 840 Термореновація будівель 51 Оптимізація рециркуляції повітря в тунельних сушилах 81 Модернізація системи освітлення 439 Ізоляція технологічного обладнання 282 © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 27. 27. Потенціал енергозбереження На рисунку вище показане співвідношення між енергоспоживанням та потенційним енергозбе- реженням у випадку впровадження пропонова- них заходів з енергоефективності. Підприємства галузі неметалевих будівельних матеріалів споживають від 2 до 65,1 ГВт·год/рік. 27 1 2 3 4 5 6 7 Середнє Усереднене споживання енергії становить 56,5 ГВт·год/рік. При визначені середнього показни- ка дані підприємств зі споживанням меншим, ніж 50,1 ГВт·год/рік не враховувались. Жовтим кольором позначений загальний потенціал заощадження, який у середньому становить 13,5 10,8 3,21 3,8 50,1 1,3 12,5 54,1 3,05 13,5 59,0 3,04 14,7 54,5 1,68 13,6 2,0 0,44 0,50 65,1 0,03 13 56,5 1,82 13,5 Типове споживання, ГВт·год/рік Потенціал енергозбереження, ГВт·год/рік Енергозбереження при реалізації запропонованих заходів, ГВт·год/рік Рисунок 12. Типові рівні споживання, загальний потенціал енергозбереження та потенціал енергозбереження від впровадження запропо- нованих заходів ГВт·год/рік, червоним кольором – обсяги енергозаощадження, яких можна досягнути за результатами впровадження заходів, запропо- нованих у звітах енергетичного аудиту (у серед- ньому 1,82 ГВт·год/рік). © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 28. 28. Прикладами ПЕЕ є споживання енергії на одиницю часу роботи обладнання; споживання енергії на одиницю виро- бленої продукції та більш точні матема- тичні моделі з кількома змінними. Наведені на рис. 13 значення варто розуміти як приблизні й такі, що не є прямо співставними через відмінності технологій та асортименту продукції, а також виробничих процесів даної галузі. Водночас вони можуть стати стимулом для керівників підприємств розробити власний набір ПЕЕ. Скількиенергіїнеобхіднодлявиробництва тоннинеметалевих будівельних матеріалів? 28 Щоб відповісти на це питання, нам знадобиться скористатися терміном з ДСТУ ISO 50001:2018, а саме — показник енергоефективності (ПЕЕ). Згідно зі стандартом ISO 50001, «енергоефективність – це придатний до вимірювання результат, пов'яза- ний з ефективністю використання та споживання енергії». Ефективність системи споживання енергії можна виміряти за основними показниками енергоефективності. «Показник енергоефективності – числовий показник ефективності використання енергії, визначений організацією». Важливо визначити відповідні ПЕЕ для моніторингу та вимірювання енергоефективності, оскільки вони показують, наскільки добре працює ваша система. © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 29. 29. Скількиенергіїнеобхіднодлявиробництва тоннинеметалевих будівельних матеріалів? На наступній діаграмі показано споживання енергії на виробництво однієї тонни неметалевих будівельних матеріалів (продукції). Рисунок 13. Споживання енергії у кВт· год на 1 тонну вироблених неметалевих будівельних матеріалів (2018) 29 У 2018 році питоме споживання енергії на 1 тонну продукції у 7 проаналі- зованих підприємств коливалося в межах від 44 до 467 кВт·год/т з серед- нім значенням 235 кВт·год/т. 100 200 300 400 500 84 44 300 178 467 223 350 235 1 2 3 4 5 6 7 0 © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 30. 30. Висновки 30 Річне споживання енергії 7-ма про- аналізованими підприємствами галузі неметалевих будівельних матеріалів коливалося від 2,0 до 65,1 ГВт·год. У 2018 році усереднений показник становив 56,5 ГВт·год. Галузь неметалевих будівельних матеріалів значною мірою залежить від природного газу: на цей енергоносій припадає 56,7 %, а на споживання електроенергії — майже у півтора рази менше (43,3%). Електроенергія споживається у процесах підготовки сумішей — 43,6 %, крани використовують 15,4%, пічне та сушильне обладнання — 13,9 %, інші споживачі — 27,1%. До іншого обладнання віднесено частину технологічного облад- нання, яку не вдалося виокремити через відсутність систем технічного обліку. Сюди ж належать втрати електроенергії. - Якщо середня ціна за 1 МВт·год електроенергії стабільно зростала з 2100 грн у 2016 році до 2460 грн у 2019 році, то ціна на природний газ впала з 1220 грн у 2018 році до 690 грн у 2019-му. Типове підприємство галузі неме- талевих будівельних матеріалів у 2018 році витратило на електроенер- гію 28,5 млн грн (60,2%), на природний газ — 18,9 млн грн (39,8%). Витрати на вугілля не враховані, оскільки воно споживалось лише одним підприєм- ством як альтернатива природному газу. До перспективних з точки зору енергозбереження груп спожива- чів відносяться вироблення та постачання тепла (663 МВт·год/рік), вироблення та розподіл електрое- нергії (452), вироблення стисненого повітря (315), виробничі процеси (312), опалення, вентиляція та кондиціонування повітря (294), електричні двигуни (28). Останнє місце посідає освітлення (11). На виробничі процеси припадає 84,1 % спожитої енергії. Системи опалення тагарячоговодопостачання споживають близько 3,5 %, а решта 12,4% є втратами. Основними споживачами природного газу, а також вугілля є печі та сушильне обладнання (78 %), опалення та гаряче водопостачання (7%) та інші споживачі (включно з втратами) (15%). 43,3% 56,7% 84,1% 12,4% 3,5% 78% 7% 15% 60,2 39,8 % 29,4 20 14 13 9 14 0,5 % © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 31. 31. 31 - Потенційнірічніобсягизаощаджень коштів завдяки ЗЕЕ, запропонованим за результатами енергоаудитів: виро- блення та постачання тепла (1002 тис. грн/рік), вироблення та розподіл елек- троенергії (581), опалення, вентиляція та кондиціонуванняповітря(466),виробни- чі процеси (382), електричні двигуни (308), вироблення стисненого повітря (256), й знову на останньому місці освіт- лення (54). Найбільший потенціал скорочення викидів у тоннах еквіваленту двоо- кису вуглецю мають ЗЕЕ, впроваджені при виробленні стисненого повітря (206 тCO2 екв/рік), в електричних двигунах (189), виробленні та поста- чанні тепла (165), виробничих проце- сах (102), опаленні, вентиляції та кондиціонуванні повітря (96), виробни- цтві та розподілі електроенергії (83) та освітленні (10). 82,6% всіх енергозаощаджень можна досягнути запроваджен- ням заходів з енергоефектив- ності з періодом окупності, меншим за 2 роки. У 2018 році питоме споживання енергії у 7 проаналізованих підприєм- ствах коливалося в межах від 44 до 467 кВт·год/т з середнім значенням 235 кВт·год/т. В умовах типового виробництва неметалевих будівельних матеріа- лів впровадження від трьох до чотирьох заходів з енергоефектив- ності обсягом інвестицій у кожен меншим за 60 000 грн, призвело б до заощадження 17,8 % від визна- ченого в енергоаудиті потенціалу енергозбереження. Від одного до двох заходів з вартістю інвестицій від 60 000 до 300 000 грн у кожен дадуть можливість заощадити 7,3%, а від двох до трьох ЗЕЕ з вартістю інвестицій понад 300 000 грн у кожен можна очікувати 74,9% від потенціалу енергозбере- ження. - До перспективних заходів з енергое- фективності за періодом окупності належатьізоляціятрубопроводівукотель- ні (період окупності —0,9 року), децентра- лізація систем виробництва стисненого повітрятаоптимізаціярециркуляціїповітря втунельнихсушилах(1). 82,6% За загальним обсягом інвестицій ЗЕЕ розподіляються таким чином: вироблення та постачання тепла (1195 тис.грн), опалення,вентиляціятаконди- ціонування повітря (420), вироблення та розподіл електроенергії (375), електрич- нідвигуни(364),виробничіпроцеси(316), вироблення стисненого повітря (103) та освітлення (24). 33 19 15 13 10 8 2 % 43 15 13 13 11 4 1 % 24 22 19 12 10 11 1 % 74,9 17,8 7,3 % © GIZ Украіна 2020, аналітичний звіт неметалеві будівельні матеріали
 32. 32. Деякі типові заходи з енергоефективності 1 Роз’яснювальна робота щодо періодичного вимкнення конвеєрів (оптимізація роботи конвеєрів) 2 Оптимізації режимів роботи основного обладнання (печей, сушил, дробарок, міксерів, кранів) 3 Управління системами стисненого повітря 4 Встановлення більш ефективного компресорного обладнання з частотним регулюванням 5 Ідентифікація та усунення витоків стисненого повітря 6 Утилізація тепла від технологіч- ного обладнання 7 Встановлення високоефективних систем освітлення: установка високочастотних люмінесцентних ламп T5 або світлодіодних ламп у виробничих приміщеннях 8 Контроль за використанням освітлення у зонах непостійного перебування персоналу 9 Програми моніторингу та цільового спостереження за енергоспожи- ванням 10 Поліпшення теплоізоляції основно- го виробничого обладнання (наприклад, печей та сушил) 11 Зменшення доступу зовнішнього повітря у зони завантаження/роз- вантаження (за рахунок установки ущільнювачів і теплових завіс) 12 Удосконалення систем опален- ня приміщень 13 Використання частотно-регульо- ваних приводів (ЧРП) 14 Покращення теплоізоляції теплотрас 15 Кампанії з підвищення поінфор- мованості персоналу про переваги енергозбереження

×