Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola

Energiaviraston verkkotoiminnan ajankohtaispäivä 17.6.2016.
Verkkotoiminnan valvonnan ajankohtaiset asiat, johtava asiantuntija Tarvi Siukola

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola

 1. 1. Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat Energiaviraston ajankohtaispäivä 17.6.2016
 2. 2. • Verkkoluvat • NBS & Datahub • 3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaukset • VATI – Tekniset tunnusluvut – Rakennetiedot • Kehittämissuunnitelmat 30 Agenda
 3. 3. • Jakeluverkonhaltijan verkkolupia on myönnetty 39 kappaletta – Jäljellä on 40 jakeluverkonhaltijan lupaa ja 8 suljetun jakeluverkon lupaa – Käsittelyä on hidastanut mm. kiireellisten luvanvaraisuusarviointien ja kiireellisten suljettujen verkkolupien käsittelyt – Hakemuksissa on puutteita ja epäselvyyksiä etenkin vastuualuekarttojen osalta 31 – Tarvittaessa perustellusta syystä luvan kiirehtimistä voi pyytää • Osin näin on toimittukin – Nykyiset luvat ovat kuitenkin voimassa, kunnes uudet hakemukset on saatu käsiteltyä Verkkoluvat
 4. 4. • Yhteispohjoismaisen taseselvityksen NBS käyttöönotto lykkääntyy lokakuulta vuoden 2017 alkuun • Käyttöönotto aiheuttaa muutoksia ja toimenpiteitä toimijoille mm. – tiedonvaihtotapoihin, – toimitettaviin tietoihin ja – aikarajoihin • Mikäli NBS on jollekin verkonhaltijalle vieras asia -> nopeasti yhteyttä eSett:iin tai Fingridiin. • Datahub käynnistynee vuonna 2019 – Toivottavaa, että toimijat aloittavat valmistelut, jotta käyttöönotto sujuu jouhevasti – Fingrid toivoo toimialan kommentteja tietokonversiosuunnitelmasta 19.8. mennessä 32 NBS & Datahub
 5. 5. • 3. Valvontajakson rakennetietojen tarkastus tarkoitus saada valmiiksi syyskuun loppuun mennessä – Tehostamiskannustimen rintamaestimointia varten tiedot on tarkastettu lähinnä JHA:n osalta. Tarkastus kuitenkin jatkuu edelleen – Verkonhaltijoita pyydetään reagoimaan rakennetietoja koskeviin yhteydenottoihin pikaisesti • Vastaavasti vuosien 2014 ja 2015 toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaushakemukset käsitellään syyskuun loppuun mennessä – Hakemukset ovat osin olleet puutteellisia etenkin perusteluiden osalta – Osa hakemuksista ovat olleet ristiriidassa rakennetiedoissa ilmoitettujen tietojen kanssa 33 3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaukset
 6. 6. • Tekniset tunnusluvut – Vuoden 2015 tietojen tarkastus käynnissä. • Keskeytysluvuissa epäselvyyksiä. • Muutamalta yhtiöltä tiedot vielä saamatta – Uusi tunnuslukumääräys tuli voimaan 1.1.2016 – Uuden määräyksen mukaiset tiedot toimitetaan ensimmäisen kerran toukokuussa 2017 vuoden 2016 lopun tilanteen mukaisena • Rakennetiedot – Vuoden 2016 rakennetiedot ilmoitettiin keväällä 1.1.2016 tilanteen ja 3. valvontajakson vahvistuspäätöksen mukaisesti – 4. ja 5. valvontajakson vahvistuspäätöksen liitteen mukaiset rakennetiedot kerätään ensimmäisen kerran keväällä 2017 vuoden 2016 lopun tilanteen mukaisesti • Kehittämissuunnitelmat – Suunnitelmat jätetään 30.6 mennessä – Energiaviraston tarkastettava suunnitelmat vuoden loppuun mennessä 34 VATI
 7. 7. • 2. kehittämissuunnitelmat jätettävä VATI:iin 30.6. mennessä – Määräys on edelleen sama – Ohjeistusta päivitettiin 2.5.2016 • Kehittämissuunnitelmat avattiin VATI:iin vasta 8.6 – Kehittämissuunnitelman luonne huomioiden suunnitelman tulisi kuitenkin olla verkonhaltijalla valmiina eikä itse tietojen syötön pitäisi olla aikaa vievää – Aikataulu tai suunnitelman muoto ei myöskään pitäisi tulla yllätyksenä • Vuoden 2014 suunnitelman saa tarvittaessa virastolta 35 Kehittämissuunnitelmat
 8. 8. • Ohjeistusta päivitettiin 1. kehittämissuunnitelmista tekemiemme havaintojen pohjalta • Salassa pidettävät tiedot: – Liitteet 2 ja 4 tulkittu liikesalaisuuksiksi (Julkisuuslain 24 §:n 1 mom. kohta 20) – Liitteen 1 kohdat 9 ja 10 salassa pidettäviä yhteiskunnan turvallisuuden vuoksi (Julkisuuslain 24 §:n 1 mom. kohdat 7 ja 8) – Verkonhaltijan tulee esittää perustellusti, mikäli se katsoo suunnitelmassa olevan jotain muuta salassa pidettävää tietoa 36 Kehittämissuunnitelman ohjeistus
 9. 9. • Liite 1. kohta 11. – Tulee määrittää eri toimitusvarmuustasot, mikäli on hyvin erityyppisiä kohteita, joihin sovelletaan omaa toimitusvarmuustasoa – Poikkeuksellisen suuret kustannukset eivät koske ainoastaan yksittäisiä käyttöpaikkoja. Esim. kahden tai useamman käyttöpaikan rypäs on huomattavan erillään muista 37 Kehittämissuunnitelman ohjeistus
 10. 10. • Liitteet 2, 3, 4 ja 5 – Toimitusvarmuusvaatimukset täyttäväksi verkoksi voidaan merkitä vain ne verkon osat, jotka rakenteellisesti täyttävät toimitusvarmuusvaatimukset • Ei siis viankorjauksella, automaatiolla tai muilla keinoin hoidettavaa verkkoa • Tulkinta yhtenäistää verkonhaltijoiden arviota toimitusvarmuuskriteerit täyttävästä verkosta • Mm. viankorjausten vaikutusten arviointi aiheutti hajontaa yhtiöiden välillä ja vaikeutti suunnitelmien arviointia – Laatuvaatimusten mukaiset käyttöpaikat edelleen samalla tavalla (mukana myös vian korjaus, automaatio yms.) • Liitteessä 3. laatuvaatimusten piirissä olevien käyttöpaikkojen nykymäärä ja liitteessä 2. siirtymäaikoina laatuvaatimusten piiriin tulevat käyttöpaikat  Lopputuloksena tulee olla, että 100 % asiakkaista on laatuvaatimusten mukaisessa verkossa (ellei verkonhaltija ole ennakoinut asiakasmäärän muutosta) 38 Kehittämissuunnitelman ohjeistus
 11. 11. • Liitteiden 4 ja 5 kohdat 2 ja 3 – Vastauksessa voidaan esittää keskeisimpiä investointi- ja kunnossapitotoimenpiteitä muutaman konkreettisen esimerkkikohteen avulla. Esimerkkikohteista voidaan esittää mm. seuraavia tietoja: • Toimenpide ja paikka • Toimenpiteen arvioitu vaikutusalue (käyttöpaikat) • Toimenpiteen arvioitu (laskennallinen) vaikutus toimitusvarmuuteen • Toimenpiteen toteutusaika • Toimenpiteen investointikustannukset • Toimenpiteen vaikutukset kunnossapitokustannuksiin – Tämän tyyppiset tiedot koettiin selventäviksi ensimmäisissä suunnitelmissa ja liitteiden 4 ja 5 voidaan seurata isoimpien kokonaisuuksien toteutumista paremmin 39 Kehittämissuunnitelman ohjeistus
 12. 12. • Lähiaikoina tulossa mielenkiintoisia linjausasioita, joten kannattaa seurata verkkosivujamme – Liittymissopimusta edeltävät sopimukset ja kapasiteetin varaaminen – Asiakkaan varasyöttöyhteys kiinteistön sisäisestä sähköverkosta – … 40 Lähiaikojen ajankohtaiset asiat
 13. 13. Kiitos Tarvo Siukola

×