Tehostamiskannustin Matti Ilonen

Energiavirasto
EnergiavirastoEnergiavirasto
Tehostamiskannustin
Ekonomisti Matti Ilonen, Energiavirasto
Energiaviraston Ajankohtaispäivä 17.6.2016
• Tehokkuusmittauksen tilanne (sähkön jakeluverkonhaltijat)
• Tehokkuusmittausmalli lyhyesti (sähkön jakeluverkonhaltijat)
• Uudet alustavat tehokkuusluvut (sähkön jakeluverkonhaltijat)
• Tehostamiskannustimen historiallinen vaikutus (sähkön jakeluverkonhaltijat)
• Tehostamiskannustin lyhyesti (muut verkkotoiminnot)
• Lopuksi
11
Esityksen sisältö
• Alustava tehokkuusrintama (tehokkuusluvut) estimoitiin
vahvistuspäätösluonnosten 2.10.2015 yhteydessä
– Verkonhaltijoita pyydettiin tarkastamaan käytetyt lähtötiedot
• Virasto ei ole saanut kaikkia lähtötietoja vielä varmennettua
– Lähinnä verkonarvoon liittyvät tiedot (JHA)
• Lopullinen tehokkuusrintama estimoidaan 30.9.2016 mennessä
• Virasto on estimoinut kuitenkin uuden (alustavan) tehokkuusrintaman tämän
hetkisillä lähtötiedoilla
– Tuloksissa ei suuria eroja alustaviin tuloksiin nähden
12
Tehokkuusmittauksen tilanne
• Sähkön jakeluverkonhaltijan tehostamispotentiaali havaitaan kun verrataan
verkonhaltijan toteutuneita KOPEX:ia kaikkien verkonhaltijoiden kustannus- ja
tuotostietojen perusteella estimoidun tehokkuusrintaman mukaisiin KOPEX:iin
– Sähkön jakeluverkonhaltijoille tehokkuusmittaus on
tehty StoNED - menetelmällä v. 2012 lähtien
• Stochastic Nonsmooth Envelopment of Data
• Sähkön suurjännitteisen jakeluverkonhaltijan,
sähkön kantaverkonhaltijan ja maakaasun
siirtoverkonhaltijan KOPEX:in vertailutasona yhtiön
omat historialliset / budjetoidut kustannukset
• Maakaasun jakeluverkonhaltijoilla ei tehostamiskannustinta
• Tehokkuusmittaus perustuu Energiaviraston Sigma-Hat Economics Oy:llä
teettämään selvitykseen (valmistunut 21.10.2014)
– Löytyy Energiaviraston internet-sivuilta
Yleistä verkkotoiminnan
tehokkuusmittauksesta
13
Tehostamiskannustin (2016 - 2019 &
2020 - 2023) – Muuttujavalinta
14
OPEX
Liittymä /
Käyttöpaikka
(LK) -%
Panos-
muuttuja (x)
Toimintaympäristö-
muuttuja (z)
Tuotosmuuttujat (y)
Siirretty Energia
(GWh)
Asiakasmäärä
Verkkopituus
(km)
Huomioi
verkon
laajuudesta
aiheutuvat
kustannukset
Huomioi verkon
keskimääräisen
kuormituksen ja
siitä aiheutuvat
kustannukset
Huomioi haja-
asutusalueella
toimimisesta aiheutuvan
korkeamman OPEX-tason
JHA
Keskeytys-
kustannus (KAH)
Kiinteä
panosmuuttuja –
Ei kohdistu
tehostamistavoitetta
Muuttuva
panosmuuttuja –
Kohdistuu
tehostamistavoite
”Ei-toivottu
tuotosmuuttuja”
– KAH:in
välttäminen lisää
verkonhaltijan
kustannuksia
• Tehokkuusrintama estimoidaan vuosien 2008 – 2014 lähtötietojen perusteella
– Paneelimalli 7 vuotta
– Yhteensä 582 havaintopistettä
– Fuusioita ei tarvitse käsitellä takautuvasti
• Havaintopiste jos yhtiö on ollut olemassa kyseisenä vuonna
• StoNED menetelmä (Stochastic Nonsmooth Envelopment of Data)
• laskenta-algoritmi CNLS+ (Convex Nonparametric Least Squares)
• Ei enää jakaumaoletuksia tehottomuus- ja virhetermeille
– Aikaisemmin normaalisti jakautunut v ja puoli-normaalisti jakautunut u
– Kernel dekonvoluutio
• Käytetään myös signaalin- ja kuvankäsittelyssä kohinan poistamiseen
15
Tehostamiskannustin (2016 - 2019 &
2020 - 2023) – estimointi
• StoNED menetelmän 1. vaiheessa CNLS-ongelman ratkaisuna saadaan
regressioresiduaalit e, jotka mittaavat kullekin havainnolle KOPEX:n
poikkeamaa sen ehdollisesta odotusarvosta. (GAMS)
• Residuaalien e perusteella estimoidaan satunnaismuuttujan ui
jakauma käyttäen kernel-tiheysfunktiota. (EXCEL)
• Tehottomuustermin odotusarvo voidaan tunnistaa kohdasta, jossa kernel
tiheysfunktion ensimmäinen derivaatta saa suurimman arvonsa.
• Kernel-menetelmä vaatii käytännössä ns. sileysparametrin (engl. bandwidth)
– Sileysparametrin arvo asetettu niin, että tehottomuustermin u odotusarvo
mahdollisimman pieni = verkonhaltijoiden tehokkuus mahdollisimman suuri
• Aiheesta lisää mm.
• Hall, P. & L. Simar (2002). Estimating a changepoint, boundary, or frontier in the presence of
observation error. Journal of the American Statistical Association 97: 523-534.
• Kuosmanen T., Johnson A., Parmeter C. (2013): Orthogonality conditions for identification of joint
production technologies: Axiomatic nonparametric approach to the estimation of stochastic distance
functions 16
Sähkön jakeluverkkotoiminta –
Tehottomuustermin määrittäminen
(kernel dekonvoluutio)
vi  E(ui )
Sähkön jakeluverkkotoiminta –
Tehottomuustermin määrittäminen
(kernel dekonvoluutio)
17
• Sovellettava tehokkuusluku lasketaan vuosien 2011 – 2014 lähtötietojen
keskiarvon perusteella
– Näin vähennetään ns. ”poikkeuksellisen vuoden” kustannuksen vaikutusta
– Vuosien 2011 – 2014 lähtötiedoista otetaan keskiarvo ja lasketaan tehokkuusluku
tehokkuusrintamaan nähden
– Tehokkuusrintama estimoidaan vuosien 2008 – 2014 lähtötietojen perusteella
– Tehokkuusluku lasketaan Viraston julkaiseman Excel-sovelluksen avulla
• Tuotosmuutokset huomioidaan vuotuisen kohtuullisen KOPEX – tason
laskennassa (Excel sovellus)
– KAH ja JHA pidetään kiinteänä valvontajakson ajan
• Siirtymäaikaa jäljellä 4 vuotta jäljellä
– Yli 100% tehokkaille jakeluverkonhaltijoille ei siirtymäaikaa
• Tehostamiskannustimen maksimivaikutus 20% kohtuullisesta tuotosta
18
Tehostamiskannustin (2016 - 2019 &
2020 - 2023) – Soveltaminen
• Tehokkuusrintama estimoitiin uudestaan 15.6.2016
• KAH – arvojen indeksointi
– Kyseisen vuoden KHI:n huhti-syyskuun pistelukujen keskiarvo
• JHA:t vuoden lopun arvossa
– Esim. vuoden 2014 arvona käytettiin 1.1.2015 arvossa olevaa JHA:ta
• KOPEX:issa ja JHA:ssa jonkin verran muutoksia
• Myös KAH:issa ja L/K - arvoissa yksittäisiä muutoksia
• Muissa tuotosmuuttujissa (energia, verkkopituus, asiakasmäärä) ei muutoksia
19
Alustava estimointi
Alustava estimointi
20
Alustava estimointi
21Lisäksi yhdessä tapauksessa muutos n. -50%
Alustavat tehokkuusluvut
22
23
Alustavat tehokkuusluvut
Alustavat tehokkuusluvut
15.6.2016 (ajankohtaispäivä)
Alustavat tehokkuusluvut
20.10.2015
(vahvistuspäätösluonnos)
Yksittäiset
vuodet 2008 -
2014
Yksittäiset
vuodet 2011 -
2014
Yksittäiset
vuodet 2008 -
2014
Yksittäiset
vuodet 2011 -
2014
MIN 45,0 % 47,0 % 38,9 % 38,9 %
MAKS 184,1 % 155,3 % 180,8 % 152,6 %
Keskiarvo 90,7 % 86,8 % 89,1 % 85,2 %
Keskihajonta 20,5 % 18,3 % 20,3 % 18,3 %
Keskiarvo 2008
- 2014
Keskiarvo
2011 - 2014
Keskiarvo
2008 - 2014
Keskiarvo
2011 - 2014
MIN 59,0 % 55,1 % 57,6 % 52,6 %
MAKS 147,9 % 134,1 % 145,2 % 132,8 %
Keskiarvo 90,7 % 86,8 % 89,1 % 85,2 %
Keskihajonta 17,0 % 16,4 % 16,9 % 16,4 %
Tehostamiskannustimen vaikutus vuosina
2008 - 2014
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Toteutunut (TOTEX) - kohtuullinen (STOTEX) kustannustaso (M€)
% vuotuisesta kohtuullisesta (WACC) tuotosta
24
2014
%:avuotuisestakohtuullisestatuotosta
Miljoonaa€
• Mallin muuttamisen vaikutus (%:a kohtuullisesta tuotosta v. 2016) verrattuna
tilanteeseen, että sovellettaisiin v. 2016 kolmannen valvontajakson mallia.
– Tuotokset ja rahanarvo vuoden 2013 toteutuneet
– v. 2016 kohtuullinen tuotto = 1,33 × v. 2012 kohtuullinen tuotto
Tehokkuusmittausmallin muuttamisen
vaikutus kolmannelta neljännelle
valvontajaksolle
25
• Muiden verkkotoimintojen tehostamiskannustimen toimintamekanismi lähellä
edellisellä valvontajaksolla sovellettua
• KOPEX:n vertailutaso vuonna t = Verkkovolyymin muutos vuodesta t-1 vuoteen
t × kuluttajahintaindeksin muutos vuodesta t-1 vuoteen t × KOPEX:n
vertailutaso vuonna t-1
– Maakaasun siirtoverkkotoiminnalla ei verkkovolyymiä
– KOPEX:n vertailutaso valvontajakson 1. vuonna edellisten 4 vuoden toteutuneiden
KOPEX:ien keskiarvo
• Tehostamiskannustimen maksimivaikutus % kohtuullisesta tuotosta:
– Sähkön kantaverkkotoiminta ja maakaasun siirtoverkkotoiminta: 5%
– Sähkön suurjännitteinen jakeluverkkotoiminta: 20%
26
Sähkön suurjännitteinen jakeluverkkotoiminta,
sähkön kantaverkkotoiminta ja maakaasun
siirtoverkkotoiminta
• Tehostamiskannustimen vaikutus kevyempi kuin vuosina 2012 - 2015
– Yleinen tehostamistavoite 0% vuosina 2016 - 2023
• Tehokkuusrintama estimoidaan uudestaan ennen 4. valvontajaksoa
– Käytettävät tiedot vuosilta 2012 – 2018
• Verkonarvotietojen tarkastus jatkuu
• Muutamia yhtiöitä pyydetään lisäksi tarkastamaan L/K – tietonsa
• Alustaviin tehokkuuslukuihin ei odotettavissa suuria muutoksia
– Yksittäisissä tapauksissa muutoksia voi tulla jos yhtiön omat lähtötiedot muuttuvat
• Uudet alustavat tehokkuusluvut (ja excel-sovellus) toimitetaan verkonhaltijoille
kesäkuun aikana
27
Lopuksi
Kiitos mielenkiinnostanne
Lisätiedot: Matti Ilonen
1 of 19

Recommended

Tommi Alanko: Uusi lainsäädäntö työntekijöiden altistumisesta sähkömagneettis... by
Tommi Alanko: Uusi lainsäädäntö työntekijöiden altistumisesta sähkömagneettis...Tommi Alanko: Uusi lainsäädäntö työntekijöiden altistumisesta sähkömagneettis...
Tommi Alanko: Uusi lainsäädäntö työntekijöiden altistumisesta sähkömagneettis...Työterveyslaitos
709 views14 slides
Potenssi by
PotenssiPotenssi
Potenssiteemunmatikka
2K views32 slides
Derivoiminen by
DerivoiminenDerivoiminen
Derivoiminenteemunmatikka
8K views56 slides
Kulkukaavion tekeminen by
Kulkukaavion tekeminenKulkukaavion tekeminen
Kulkukaavion tekeminenteemunmatikka
6.4K views39 slides
Ääriarvot kuvasta by
Ääriarvot kuvastaÄäriarvot kuvasta
Ääriarvot kuvastateemunmatikka
482 views17 slides
Lausekkeen arvo by
Lausekkeen arvoLausekkeen arvo
Lausekkeen arvoteemunmatikka
3.6K views31 slides

More Related Content

Viewers also liked

Plus ja miinus by
Plus ja miinusPlus ja miinus
Plus ja miinusteemunmatikka
1.1K views61 slides
Polynomi by
PolynomiPolynomi
Polynomiteemunmatikka
1.8K views35 slides
Yhtalo by
YhtaloYhtalo
Yhtaloteemunmatikka
1.6K views81 slides
Potenssilaskut by
PotenssilaskutPotenssilaskut
Potenssilaskutvirvekoo
4K views9 slides
Ääriarvojen laskeminen by
Ääriarvojen laskeminenÄäriarvojen laskeminen
Ääriarvojen laskeminenteemunmatikka
8.4K views52 slides
Funktion kasvavuus / vähenevyys by
Funktion kasvavuus / vähenevyysFunktion kasvavuus / vähenevyys
Funktion kasvavuus / vähenevyysteemunmatikka
1.8K views45 slides

Viewers also liked(20)

Potenssilaskut by virvekoo
PotenssilaskutPotenssilaskut
Potenssilaskut
virvekoo4K views
Ääriarvojen laskeminen by teemunmatikka
Ääriarvojen laskeminenÄäriarvojen laskeminen
Ääriarvojen laskeminen
teemunmatikka8.4K views
Funktion kasvavuus / vähenevyys by teemunmatikka
Funktion kasvavuus / vähenevyysFunktion kasvavuus / vähenevyys
Funktion kasvavuus / vähenevyys
teemunmatikka1.8K views
Tangentin kulmakerroin kuvasta by teemunmatikka
Tangentin kulmakerroin kuvastaTangentin kulmakerroin kuvasta
Tangentin kulmakerroin kuvasta
teemunmatikka1.5K views
MAA1 / Potenssi / laskujärjertys by eMatematiikka
MAA1 / Potenssi / laskujärjertysMAA1 / Potenssi / laskujärjertys
MAA1 / Potenssi / laskujärjertys
eMatematiikka3.2K views
Derivoinnin harjoittelua by teemunmatikka
Derivoinnin harjoitteluaDerivoinnin harjoittelua
Derivoinnin harjoittelua
teemunmatikka4.8K views
Yhtalon ratkaiseminen by teemunmatikka
Yhtalon ratkaiseminenYhtalon ratkaiseminen
Yhtalon ratkaiseminen
teemunmatikka3.9K views
Funktion nollakohta by teemunmatikka
Funktion nollakohtaFunktion nollakohta
Funktion nollakohta
teemunmatikka18.8K views
Paraabelin huipun määrittäminen by teemunmatikka
Paraabelin huipun määrittäminenParaabelin huipun määrittäminen
Paraabelin huipun määrittäminen
teemunmatikka32.4K views
Funktion suurin ja pienin arvo laskemalla by teemunmatikka
Funktion suurin ja pienin arvo laskemallaFunktion suurin ja pienin arvo laskemalla
Funktion suurin ja pienin arvo laskemalla
teemunmatikka9.8K views

Similar to Tehostamiskannustin Matti Ilonen

Selvitys sähkön siirtohintoihin vaikuttavista tekijöistä ja toimintavarmuuden... by
Selvitys sähkön siirtohintoihin vaikuttavista tekijöistä ja toimintavarmuuden...Selvitys sähkön siirtohintoihin vaikuttavista tekijöistä ja toimintavarmuuden...
Selvitys sähkön siirtohintoihin vaikuttavista tekijöistä ja toimintavarmuuden...Työ- ja elinkeinoministeriö
457 views37 slides
Feodor Gurvits 15.12.2011: Tuulimittaukset by
Feodor Gurvits 15.12.2011: TuulimittauksetFeodor Gurvits 15.12.2011: Tuulimittaukset
Feodor Gurvits 15.12.2011: TuulimittauksetSitra Maamerkit
476 views25 slides
Sähköautojen latausjärjestelmät by
Sähköautojen latausjärjestelmätSähköautojen latausjärjestelmät
Sähköautojen latausjärjestelmätSESKO ry
339 views27 slides
Eurooppalaiste verkkosäännöt käyttösäännöt by
Eurooppalaiste verkkosäännöt  käyttösäännötEurooppalaiste verkkosäännöt  käyttösäännöt
Eurooppalaiste verkkosäännöt käyttösäännötFingrid Oyj
532 views11 slides
ESE: aurinkosähköjärjestelmän mitoitus by
ESE: aurinkosähköjärjestelmän mitoitusESE: aurinkosähköjärjestelmän mitoitus
ESE: aurinkosähköjärjestelmän mitoitusPetri Pelli
1.4K views38 slides
Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden raportointi - Energiatehokas vesihuo... by
Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden raportointi - Energiatehokas vesihuo...Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden raportointi - Energiatehokas vesihuo...
Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden raportointi - Energiatehokas vesihuo...Motiva
569 views6 slides

Similar to Tehostamiskannustin Matti Ilonen(19)

Feodor Gurvits 15.12.2011: Tuulimittaukset by Sitra Maamerkit
Feodor Gurvits 15.12.2011: TuulimittauksetFeodor Gurvits 15.12.2011: Tuulimittaukset
Feodor Gurvits 15.12.2011: Tuulimittaukset
Sitra Maamerkit476 views
Sähköautojen latausjärjestelmät by SESKO ry
Sähköautojen latausjärjestelmätSähköautojen latausjärjestelmät
Sähköautojen latausjärjestelmät
SESKO ry339 views
Eurooppalaiste verkkosäännöt käyttösäännöt by Fingrid Oyj
Eurooppalaiste verkkosäännöt  käyttösäännötEurooppalaiste verkkosäännöt  käyttösäännöt
Eurooppalaiste verkkosäännöt käyttösäännöt
Fingrid Oyj532 views
ESE: aurinkosähköjärjestelmän mitoitus by Petri Pelli
ESE: aurinkosähköjärjestelmän mitoitusESE: aurinkosähköjärjestelmän mitoitus
ESE: aurinkosähköjärjestelmän mitoitus
Petri Pelli1.4K views
Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden raportointi - Energiatehokas vesihuo... by Motiva
Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden raportointi - Energiatehokas vesihuo...Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden raportointi - Energiatehokas vesihuo...
Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden raportointi - Energiatehokas vesihuo...
Motiva569 views
Matti Virkkunen VTT: Biomassaterminaalikartoitukset by TAPIO
Matti Virkkunen VTT: BiomassaterminaalikartoituksetMatti Virkkunen VTT: Biomassaterminaalikartoitukset
Matti Virkkunen VTT: Biomassaterminaalikartoitukset
TAPIO435 views
Aurinkoenergian vaihtoehdot ja energiatuki - Mari Turunen, Kuopion kaupunki by Suomen metsäkeskus
Aurinkoenergian vaihtoehdot ja energiatuki - Mari Turunen, Kuopion kaupunkiAurinkoenergian vaihtoehdot ja energiatuki - Mari Turunen, Kuopion kaupunki
Aurinkoenergian vaihtoehdot ja energiatuki - Mari Turunen, Kuopion kaupunki
Asiakasnäkökulma kantaverkkotoimintaan, Jorma Myllymäki, Elenia Oy, Sähköverk... by Fingrid Oyj
Asiakasnäkökulma kantaverkkotoimintaan, Jorma Myllymäki, Elenia Oy, Sähköverk...Asiakasnäkökulma kantaverkkotoimintaan, Jorma Myllymäki, Elenia Oy, Sähköverk...
Asiakasnäkökulma kantaverkkotoimintaan, Jorma Myllymäki, Elenia Oy, Sähköverk...
Fingrid Oyj1K views
Leena Tuomi_Posintra_2011-11-02_Energiankulutuksen hetkellisseuranta_Skaftkärr by Sitra Energia
Leena Tuomi_Posintra_2011-11-02_Energiankulutuksen hetkellisseuranta_SkaftkärrLeena Tuomi_Posintra_2011-11-02_Energiankulutuksen hetkellisseuranta_Skaftkärr
Leena Tuomi_Posintra_2011-11-02_Energiankulutuksen hetkellisseuranta_Skaftkärr
Sitra Energia185 views
Minne menet sähköjärjestelmä? by Fingrid Oyj
Minne menet sähköjärjestelmä?Minne menet sähköjärjestelmä?
Minne menet sähköjärjestelmä?
Fingrid Oyj469 views
Reservipäivät 2017 uudet taajuusohjatun häiriöreservin (fcr d) tekniset vaati... by Fingrid Oyj
Reservipäivät 2017 uudet taajuusohjatun häiriöreservin (fcr d) tekniset vaati...Reservipäivät 2017 uudet taajuusohjatun häiriöreservin (fcr d) tekniset vaati...
Reservipäivät 2017 uudet taajuusohjatun häiriöreservin (fcr d) tekniset vaati...
Fingrid Oyj259 views
Hajautettua energiantuotantoa pyhäjoki verkkoon by jibjorkl
Hajautettua energiantuotantoa pyhäjoki verkkoonHajautettua energiantuotantoa pyhäjoki verkkoon
Hajautettua energiantuotantoa pyhäjoki verkkoon
jibjorkl547 views

More from Energiavirasto

Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen by
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteenIluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteenEnergiavirasto
295 views12 slides
Metsähaketuen rajaus käytäntöön by
Metsähaketuen rajaus käytäntöönMetsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöönEnergiavirasto
151 views9 slides
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen by
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminenPäästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminenEnergiavirasto
141 views10 slides
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016 by
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016Energiavirasto
186 views17 slides
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016 by
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016Energiavirasto
147 views12 slides
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät by
Harri Haavisto ilmansuojelupäivätHarri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivätEnergiavirasto
251 views12 slides

More from Energiavirasto(7)

Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen by Energiavirasto
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteenIluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Energiavirasto295 views
Metsähaketuen rajaus käytäntöön by Energiavirasto
Metsähaketuen rajaus käytäntöönMetsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöön
Energiavirasto151 views
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen by Energiavirasto
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminenPäästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
Energiavirasto141 views
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016 by Energiavirasto
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Energiavirasto186 views
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016 by Energiavirasto
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Energiavirasto147 views
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät by Energiavirasto
Harri Haavisto ilmansuojelupäivätHarri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät
Energiavirasto251 views
Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola by Energiavirasto
Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo SiukolaTeknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola
Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola
Energiavirasto179 views

Tehostamiskannustin Matti Ilonen

 • 1. Tehostamiskannustin Ekonomisti Matti Ilonen, Energiavirasto Energiaviraston Ajankohtaispäivä 17.6.2016
 • 2. • Tehokkuusmittauksen tilanne (sähkön jakeluverkonhaltijat) • Tehokkuusmittausmalli lyhyesti (sähkön jakeluverkonhaltijat) • Uudet alustavat tehokkuusluvut (sähkön jakeluverkonhaltijat) • Tehostamiskannustimen historiallinen vaikutus (sähkön jakeluverkonhaltijat) • Tehostamiskannustin lyhyesti (muut verkkotoiminnot) • Lopuksi 11 Esityksen sisältö
 • 3. • Alustava tehokkuusrintama (tehokkuusluvut) estimoitiin vahvistuspäätösluonnosten 2.10.2015 yhteydessä – Verkonhaltijoita pyydettiin tarkastamaan käytetyt lähtötiedot • Virasto ei ole saanut kaikkia lähtötietoja vielä varmennettua – Lähinnä verkonarvoon liittyvät tiedot (JHA) • Lopullinen tehokkuusrintama estimoidaan 30.9.2016 mennessä • Virasto on estimoinut kuitenkin uuden (alustavan) tehokkuusrintaman tämän hetkisillä lähtötiedoilla – Tuloksissa ei suuria eroja alustaviin tuloksiin nähden 12 Tehokkuusmittauksen tilanne
 • 4. • Sähkön jakeluverkonhaltijan tehostamispotentiaali havaitaan kun verrataan verkonhaltijan toteutuneita KOPEX:ia kaikkien verkonhaltijoiden kustannus- ja tuotostietojen perusteella estimoidun tehokkuusrintaman mukaisiin KOPEX:iin – Sähkön jakeluverkonhaltijoille tehokkuusmittaus on tehty StoNED - menetelmällä v. 2012 lähtien • Stochastic Nonsmooth Envelopment of Data • Sähkön suurjännitteisen jakeluverkonhaltijan, sähkön kantaverkonhaltijan ja maakaasun siirtoverkonhaltijan KOPEX:in vertailutasona yhtiön omat historialliset / budjetoidut kustannukset • Maakaasun jakeluverkonhaltijoilla ei tehostamiskannustinta • Tehokkuusmittaus perustuu Energiaviraston Sigma-Hat Economics Oy:llä teettämään selvitykseen (valmistunut 21.10.2014) – Löytyy Energiaviraston internet-sivuilta Yleistä verkkotoiminnan tehokkuusmittauksesta 13
 • 5. Tehostamiskannustin (2016 - 2019 & 2020 - 2023) – Muuttujavalinta 14 OPEX Liittymä / Käyttöpaikka (LK) -% Panos- muuttuja (x) Toimintaympäristö- muuttuja (z) Tuotosmuuttujat (y) Siirretty Energia (GWh) Asiakasmäärä Verkkopituus (km) Huomioi verkon laajuudesta aiheutuvat kustannukset Huomioi verkon keskimääräisen kuormituksen ja siitä aiheutuvat kustannukset Huomioi haja- asutusalueella toimimisesta aiheutuvan korkeamman OPEX-tason JHA Keskeytys- kustannus (KAH) Kiinteä panosmuuttuja – Ei kohdistu tehostamistavoitetta Muuttuva panosmuuttuja – Kohdistuu tehostamistavoite ”Ei-toivottu tuotosmuuttuja” – KAH:in välttäminen lisää verkonhaltijan kustannuksia
 • 6. • Tehokkuusrintama estimoidaan vuosien 2008 – 2014 lähtötietojen perusteella – Paneelimalli 7 vuotta – Yhteensä 582 havaintopistettä – Fuusioita ei tarvitse käsitellä takautuvasti • Havaintopiste jos yhtiö on ollut olemassa kyseisenä vuonna • StoNED menetelmä (Stochastic Nonsmooth Envelopment of Data) • laskenta-algoritmi CNLS+ (Convex Nonparametric Least Squares) • Ei enää jakaumaoletuksia tehottomuus- ja virhetermeille – Aikaisemmin normaalisti jakautunut v ja puoli-normaalisti jakautunut u – Kernel dekonvoluutio • Käytetään myös signaalin- ja kuvankäsittelyssä kohinan poistamiseen 15 Tehostamiskannustin (2016 - 2019 & 2020 - 2023) – estimointi
 • 7. • StoNED menetelmän 1. vaiheessa CNLS-ongelman ratkaisuna saadaan regressioresiduaalit e, jotka mittaavat kullekin havainnolle KOPEX:n poikkeamaa sen ehdollisesta odotusarvosta. (GAMS) • Residuaalien e perusteella estimoidaan satunnaismuuttujan ui jakauma käyttäen kernel-tiheysfunktiota. (EXCEL) • Tehottomuustermin odotusarvo voidaan tunnistaa kohdasta, jossa kernel tiheysfunktion ensimmäinen derivaatta saa suurimman arvonsa. • Kernel-menetelmä vaatii käytännössä ns. sileysparametrin (engl. bandwidth) – Sileysparametrin arvo asetettu niin, että tehottomuustermin u odotusarvo mahdollisimman pieni = verkonhaltijoiden tehokkuus mahdollisimman suuri • Aiheesta lisää mm. • Hall, P. & L. Simar (2002). Estimating a changepoint, boundary, or frontier in the presence of observation error. Journal of the American Statistical Association 97: 523-534. • Kuosmanen T., Johnson A., Parmeter C. (2013): Orthogonality conditions for identification of joint production technologies: Axiomatic nonparametric approach to the estimation of stochastic distance functions 16 Sähkön jakeluverkkotoiminta – Tehottomuustermin määrittäminen (kernel dekonvoluutio) vi  E(ui )
 • 8. Sähkön jakeluverkkotoiminta – Tehottomuustermin määrittäminen (kernel dekonvoluutio) 17
 • 9. • Sovellettava tehokkuusluku lasketaan vuosien 2011 – 2014 lähtötietojen keskiarvon perusteella – Näin vähennetään ns. ”poikkeuksellisen vuoden” kustannuksen vaikutusta – Vuosien 2011 – 2014 lähtötiedoista otetaan keskiarvo ja lasketaan tehokkuusluku tehokkuusrintamaan nähden – Tehokkuusrintama estimoidaan vuosien 2008 – 2014 lähtötietojen perusteella – Tehokkuusluku lasketaan Viraston julkaiseman Excel-sovelluksen avulla • Tuotosmuutokset huomioidaan vuotuisen kohtuullisen KOPEX – tason laskennassa (Excel sovellus) – KAH ja JHA pidetään kiinteänä valvontajakson ajan • Siirtymäaikaa jäljellä 4 vuotta jäljellä – Yli 100% tehokkaille jakeluverkonhaltijoille ei siirtymäaikaa • Tehostamiskannustimen maksimivaikutus 20% kohtuullisesta tuotosta 18 Tehostamiskannustin (2016 - 2019 & 2020 - 2023) – Soveltaminen
 • 10. • Tehokkuusrintama estimoitiin uudestaan 15.6.2016 • KAH – arvojen indeksointi – Kyseisen vuoden KHI:n huhti-syyskuun pistelukujen keskiarvo • JHA:t vuoden lopun arvossa – Esim. vuoden 2014 arvona käytettiin 1.1.2015 arvossa olevaa JHA:ta • KOPEX:issa ja JHA:ssa jonkin verran muutoksia • Myös KAH:issa ja L/K - arvoissa yksittäisiä muutoksia • Muissa tuotosmuuttujissa (energia, verkkopituus, asiakasmäärä) ei muutoksia 19 Alustava estimointi
 • 12. Alustava estimointi 21Lisäksi yhdessä tapauksessa muutos n. -50%
 • 14. 23 Alustavat tehokkuusluvut Alustavat tehokkuusluvut 15.6.2016 (ajankohtaispäivä) Alustavat tehokkuusluvut 20.10.2015 (vahvistuspäätösluonnos) Yksittäiset vuodet 2008 - 2014 Yksittäiset vuodet 2011 - 2014 Yksittäiset vuodet 2008 - 2014 Yksittäiset vuodet 2011 - 2014 MIN 45,0 % 47,0 % 38,9 % 38,9 % MAKS 184,1 % 155,3 % 180,8 % 152,6 % Keskiarvo 90,7 % 86,8 % 89,1 % 85,2 % Keskihajonta 20,5 % 18,3 % 20,3 % 18,3 % Keskiarvo 2008 - 2014 Keskiarvo 2011 - 2014 Keskiarvo 2008 - 2014 Keskiarvo 2011 - 2014 MIN 59,0 % 55,1 % 57,6 % 52,6 % MAKS 147,9 % 134,1 % 145,2 % 132,8 % Keskiarvo 90,7 % 86,8 % 89,1 % 85,2 % Keskihajonta 17,0 % 16,4 % 16,9 % 16,4 %
 • 15. Tehostamiskannustimen vaikutus vuosina 2008 - 2014 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toteutunut (TOTEX) - kohtuullinen (STOTEX) kustannustaso (M€) % vuotuisesta kohtuullisesta (WACC) tuotosta 24 2014 %:avuotuisestakohtuullisestatuotosta Miljoonaa€
 • 16. • Mallin muuttamisen vaikutus (%:a kohtuullisesta tuotosta v. 2016) verrattuna tilanteeseen, että sovellettaisiin v. 2016 kolmannen valvontajakson mallia. – Tuotokset ja rahanarvo vuoden 2013 toteutuneet – v. 2016 kohtuullinen tuotto = 1,33 × v. 2012 kohtuullinen tuotto Tehokkuusmittausmallin muuttamisen vaikutus kolmannelta neljännelle valvontajaksolle 25
 • 17. • Muiden verkkotoimintojen tehostamiskannustimen toimintamekanismi lähellä edellisellä valvontajaksolla sovellettua • KOPEX:n vertailutaso vuonna t = Verkkovolyymin muutos vuodesta t-1 vuoteen t × kuluttajahintaindeksin muutos vuodesta t-1 vuoteen t × KOPEX:n vertailutaso vuonna t-1 – Maakaasun siirtoverkkotoiminnalla ei verkkovolyymiä – KOPEX:n vertailutaso valvontajakson 1. vuonna edellisten 4 vuoden toteutuneiden KOPEX:ien keskiarvo • Tehostamiskannustimen maksimivaikutus % kohtuullisesta tuotosta: – Sähkön kantaverkkotoiminta ja maakaasun siirtoverkkotoiminta: 5% – Sähkön suurjännitteinen jakeluverkkotoiminta: 20% 26 Sähkön suurjännitteinen jakeluverkkotoiminta, sähkön kantaverkkotoiminta ja maakaasun siirtoverkkotoiminta
 • 18. • Tehostamiskannustimen vaikutus kevyempi kuin vuosina 2012 - 2015 – Yleinen tehostamistavoite 0% vuosina 2016 - 2023 • Tehokkuusrintama estimoidaan uudestaan ennen 4. valvontajaksoa – Käytettävät tiedot vuosilta 2012 – 2018 • Verkonarvotietojen tarkastus jatkuu • Muutamia yhtiöitä pyydetään lisäksi tarkastamaan L/K – tietonsa • Alustaviin tehokkuuslukuihin ei odotettavissa suuria muutoksia – Yksittäisissä tapauksissa muutoksia voi tulla jos yhtiön omat lähtötiedot muuttuvat • Uudet alustavat tehokkuusluvut (ja excel-sovellus) toimitetaan verkonhaltijoille kesäkuun aikana 27 Lopuksi