Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metsähaketuen rajaus käytäntöön

Energiaviraston ajankohtaispäivä 24.1.2017
Ylitarkastaja Olli Mäki

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Metsähaketuen rajaus käytäntöön

 1. 1. Metsähaketuen rajaus käytäntöön Ylitarkastaja Olli Mäki Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Uusiutuvan energian ohjauskeinot puntarissa 24.1.2017
 2. 2. 2 Muuttuva sähkön tuotantotuki metsähakevoimalaitoksille • Vuosittain yht. noin 30 milj. euroa 0 4 8 12 16 20 10 10,43 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20,95 22 22,94 Tuki, €/MWh Päästöoikeuden hinta, € tuki, kun turpeen vero 1,9 €/MWh 60 % tuki, turpeen vero 1,9 €/MWh tuki, kun turpeen vero 3,4 €/MWh Enimmäistuki 18 €/MWh
 3. 3. 3 Metsähaketuen rajaus • Alennettu tuotantotuki 60 prosenttia (max. 10,8 €/Mwhe), mikäli metsähake on tehty järeän puun hakkuukohteen jalostuskelpoisesta tukki- tai kuitupuusta – Järeän puun hakkuukohde: Uudistushakkuut tai kasvatushakkuut varttuneissa kasvatusmetsissä • Tavoitteena varmistaa, että tuki ei ohjaa jalostuskelpoista puuta suoraan polttoon • Rajaus koskee vuodesta 2019 alkaen kokopuu- tai rankahakkeella tuotettua sähköä
 4. 4. • 3112a eli täyttä tukea (100 %), jos: – puu peräisin muualta, kuin järeän puun hakkuukohteista, • ns. kemera-kohteet ja ensiharvennukset (ei järeän puun hakkuukohde) • erikoishakkuut, kuten pellonreuna-, sähkö-, ojalinja- tai tonttihakkuut, – puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen ampuma-alueilta, – puutavaralajia ei yleisesti käytetä jalostukseen • pieniläpimittainen puu, muut puulajit kuin mänty, kuusi ja koivu, laatuvirheet (laho, mutkaisuus, kuiva, muut vikaantumiset) • 3112b eli alennettua tukea (60 %), jos: – se on peräisin järeän puun hakkuukohteelta korjatusta jalostuskelpoisesta tukki- tai kuitupuusta (mänty, kuusi ja koivu), – tai hakkeen alkuperää ei voida osoittaa. 4 Kokopuu- tai rankahakkeella tuotetulle sähkölle maksetaan…
 5. 5. • Alkuperän osoittaminen metsähakkeen hankintasopimuksiin – Omat polttoaineluokat eri tukitason hakkeelle • Seurantasuunnitelman päivitys muutoshakemuksella – Kuvaus alkuperätiedon hallintamenettelyistä voimalaitoksella • Tiedot vaakajärjestelmästä, laskutuksen liitteenä tai muu menettely – Menettelyt, joilla varmistetaan alkuperätietojen toimittaminen • Terminaalien kautta tuleva puu ja sen kirjanpito • Alkuperän osoittamisessa käytettävä dokumentaatio 5 Toimenpiteet 100 % tuen kokopuu- tai rankahakkeen käytölle
 6. 6. • Alkuperätunniste-/viite – kuormakirja-, puukauppa- tai varastopaikan nro • Toimittaja (jos ei käy ilmi tunnisteesta) • Erään kuuluvat polttoaineluokat ja niiden määrät – luokat 3112a ja 3112b – paino-, tilavuus- tai MWh-lukema, joka verrattavissa alkuperätietoihin • Hakkeen alkuperätietojen peruste (suoraan metsästä, terminaalivarastosta tai ulkomailta, jos ei käy ilmi tunnisteesta) • Toimitusajankohta (mille tariffijaksolle erä kuuluu) 6 Voimalaitokselle toimitettavat luokan 3112a eräkohtaiset tiedot
 7. 7. Alkuperätietoja voivat olla esimerkiksi: • kemera-toteutusilmoitus nuoren metsän hoidosta (kemera-tuella tehtävät työt eivät mahdollisia järeän puun hakkuukohteilla) TAI • metsänkäyttöilmoitus (tiedot hakkuutavasta ja puuston kehitysluokasta, kiinteistöstä ja metsänomistajasta) ja • mittaustodistus (korjatut puutavaralajit ja määrät) 7 Esimerkki 1. Pienpuun hakkuukohde, josta korjataan vain täyteen tukeen oikeutettua puuta.
 8. 8. • Seurantaohjeluonnos julkaistu osoitteessa: http://www.energiavirasto.fi/jarean-puun-tuotantotuen-rajaus – Kommentit luonnokseen pyydetään toimittamaan 27.1.2017 mennessä • Seurantaohje valmiiksi keväällä, todentajaohjeen päivitys myöhemmin • SATU-järjestelmän muutokset aloitetaan syksyllä 2017 • Käyttöönoton lähestyessä koulutusta todentajille loppuvuodesta 2018 8 Seuraavat vaiheet
 9. 9. Reilua energiaa Olli Mäki tuotantotuki@energiavirasto.fi www.energiavirasto.fi

×