Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen

Energiaviraston ajankohtaispäivä 24.1.2017
Harri Haavisto

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen

 1. 1. ILUC-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen Harri Haavisto 24.1.2017 Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Paasitorni, Helsinki
 2. 2. • Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys • ILUC-direktiivi ja sen kansallinen täytäntöönpanon valmistelu • HE:n luonnoksen sisältö ja vaikutukset Energiavirastoon 2 Sisältö
 3. 3. Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys 3 •Liikenteen biopolttoaineiden osuus 10 % vuonna 2020 •Suomen oma tavoite 20 % •Sisältää kestävyyskriteerit biopolttoaineille ja bionesteille RES-direktiivi •Implementoi RES-direktiivin kestävyyskriteerien osalta •Energiaviraston Uusiutuvan energian ryhmässä hoidetaan kestävyyslain mukaisia viranomaistehtäviä Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013, kestävyyslaki) •Sisältää jakeluvelvoitteen biopolttoaineille •2017 12 % -> 2018 15 % -> 2019 18 % -> 2020 20 % Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (446/2007) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994)
 4. 4. Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys 4 https://www.energiavirasto.fi/hyvaksytyt-kestavyysjarjestelmat
 5. 5. • Hyväksyttyjä kestävyysjärjestelmiä – Laajat 8 kpl, suppeat 11 kpl • Liikenteen polttoaineiden määrä vuonna 2015 yli 4900 milj. litraa – Biopolttoaineita kestävyyskriteeriselvitysten mukaan yli 670 milj. litraa – Energiasisällöltään, tuplalaskenta huomioiden, osuus yli 24 % – Raaka-aineet painottuvat jätteisiin ja tähteisiin Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys 5
 6. 6. • ILUC-direktiivi (EU) 2015/1513 julkaistiin syyskuussa 2015 – 7 % katto peltoviljellyistä raaka-aineista valmistetuille biopolttoaineille – 0,5 % indikatiivinen tavoite tietyistä raaka-aineista valmistetuille biopolttoaineille (liite IX A-osa) – Uusia määritelmiä, raportointivelvoitteita jäsenvaltioille sekä tuplalaskennan ja laskentakertoimien muuttuminen 6 ILUC-direktiivi
 7. 7. • Kaksivaiheinen työryhmä – 1. vaihe: ILUC-direktiivin kansallinen täytäntöönpano – 2. vaihe: 2020-jälkeiset ohjauskeinot biopolttoaineille • Työryhmä luovutti 2.12.2016 väliraportin ILUC-direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta • Lakiesitykset valmisteltu virkatyönä TEMissä – HE:n luonnos lausunnolla 31.1 asti – https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/iluc-direktiivin-taytantoonpanoon- tahtaavat-ehdotukset-lausunnolle 7 TEMin biopolttoainetyöryhmä
 8. 8. • Jakeluvelvoitelaki – Enintään 7 prosenttiyksikköä peltoviljellyistä raaka-aineista – 0,5 prosenttiyksikön alatavoite liitteen 1 raaka-aineille (ILUC liite IX-A osa) • Myös tuplalaskenta • Grandfathering– ei tuplalaskentaa – Ennakkotieto siirtyy kestävyyslaista jakeluvelvoitelakiin – Vuodesta 2019 alkaen ainoastaan puolet ylitäytöstä mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle 8 ILUC-direktiivin tuomat muutokset
 9. 9. • Kestävyyslaki – Kasvihuonekaasupäästövähenemän kriteeri muuttuu • 60 % 5.10.2015 jälkeen toimintansa aloittaneissa laitoksissa • 50 % ns. vanhoissa laitoksissa – Kestävyyskriteeriselvityksen voisi jatkossa toimittaa maaliskuun loppuun mennessä – Ennakkotieto jatkossa jakeluvelvoitelaissa ILUC-direktiivin tuomat muutokset 9
 10. 10. Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohje Todentajaohje – Kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastaminen Toiminnanharjoittajan prosessiohje Energiaviraston ohjeistus 10 http://www.energiavirasto.fi/ ohjeet-ja-lomakkeet Tavoitteena on, että ohjeistus on päivitetty lakimuutosten tullessa voimaan!
 11. 11. Kotiin viemiset 11 HE:n luonnos lausunnolla 31.1.2017 asti Muutokset voimaan syksy 2017 Jakeluvelvoitelaki • 7 % katto • 0,5 % alatavoite • ennakkotietomenettely • ylitäyttö Kestävyyslaki • KHK-päästövähenemä • kestävyyskriteeriselvitys Energiaviraston ohjeistus päivitetään
 12. 12. 12 Reilua energiaa Harri Haavisto Kestävyysasiantuntija Uusiutuva energia harri.haavisto@energiavirasto.fi kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi

×