5. mars 2012: forseminar PTKGunnar Westgaard og Kristine FiksenKAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AVSMÅKRAFT OG VINDKRAF...
Problemstilling: hvor kan det finnes kapasitetsutfordringersom hindrer utbygging innen småkraft og vindkraft?  ..under f...
Fornybarutbyging i Europa mot 2020              Fornybarutbygging                Sentralnett ...
Det er stor etterspørselsvekst i andre bransjer1. Kraftbransjen              2. Samferdsel, Bygg og     ...
Forutsetter lik fordeling av ny fornybarproduksjon i Norge  og Sverige som følge av elsertifikaterDet er generelt stor u...
Kraftbransjen har nedbemannet / «outsourcet» i en fase med lave investeringer30-40 prosent avansatte i kraftbransjenpensjo...
Etterspørselsprognoser og resultater fra intervjuer
Hovedkonklusjoner i studienSmåkraft•  Tilgang på kapasitet fra tekniske konsulenter er en utfordring…•  … spesielt for s...
Overordnet etterspørselsprognose frem mot 2020 Størst investeringer innen nett, hoveddtyngden her er på transformatorer. ...
Etterspørselsprognose for småkraftForutsetninger for prognosen: • Gjennomsnittlig størrelse: 10 GWh • Utbyggingskostnad: 4...
Småkraft – tilgang på konsulenter er første utfordring            Dagens situasjon              ...
Oppsummering småkraftKvalitet og pris kan bli et problem – ekstra vanskelig for de små?• Konsulenter blir en flaskehals - ...
Etterspørselsprognose for vindkraftForutsetninger for prognosen:                             ...
Vindkraft – få utfordringer på leverandørsiden           Dagens situasjon           Perioden mot 202...
Oppsummering vindkraftFå prosjekter, og lite spesifikk kompetanse fra andre enn utstyrsleverandørene • Ingen spesifikke ut...
Kort om nett og stor vannkraftStor vannkraft              Nett•  Mangel på ingeniører innen:     •  Ma...
Mulige tiltak frem mot 2020Småkraft                    Vindkraft•  Kan prosjekter prioriteres i en ti...
THEMA Consulting Group•  Rådgivere i en bransje som står  ovenfor store utfordringer•  THEMA har dybdeforståelse på  ...
Kapasitetsutfordringer innen fornybar energi  thema
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kapasitetsutfordringer innen fornybar energi thema

781 views

Published on

Foredrag om kapasitetsutfordringer innenfor fornybar energi, ved THEMA consulting under Produksjonsteknisk konferanse, 5. mars 2012.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kapasitetsutfordringer innen fornybar energi thema

 1. 1. 5. mars 2012: forseminar PTKGunnar Westgaard og Kristine FiksenKAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AVSMÅKRAFT OG VINDKRAFT– Resultater fra intervjuer med bransjen
 2. 2. Problemstilling: hvor kan det finnes kapasitetsutfordringersom hindrer utbygging innen småkraft og vindkraft? ..under forutsetning av at konsesjoner og nett kommer på plass i tide.Del 1 Del 2• Etterspørselsprognose gitt at man • Belyse: skal bygge ut 13,2 TWh fornybar – Dagens situasjon kraft i Norge – Utviklingen frem mot 2020 – Bransjens utfordringer og muligheter• Bygger på NVEs konsesjonsdata og • Hovedområder THEMAs erfaringer og databaser – Utstyrsleverandører – Konsulenter – Entreprenører• Hovedfokus på småkraft og vind, stor vannkraft og nett er inkludert på • Intervju av 18 aktører i bransjen, overordnet nivå inkludert utbyggere
 3. 3. Fornybarutbyging i Europa mot 2020 Fornybarutbygging Sentralnett • Nye/ oppgraderte ledninger innen 2020: 51.500 km • Kostnad: 104 mrd EUR Entso-E, 2012: Ten-Year NetworkEurolectric, 2011: 20% Renewables by 2020: A Eurolectric action plan Development plan
 4. 4. Det er stor etterspørselsvekst i andre bransjer1. Kraftbransjen 2. Samferdsel, Bygg og 3. Oljeindustrien • Reinvesteringer nett anlegg, VA • Leteaktivitet nordområdene • Reinvesteringer vannkraft • Vei • Utbygging nye felt • O/U vannkraft • Jernbane • Verftsindustrien • AMS • Sykehus • … • Vindkraft • T-bane • Småkraft • Vann og avløpVeg og jernbane står for over 30 mrd. NOK Oljeindustrien investerer for nesten 10årlig frem mot 2020 ganger mer enn kraftbransjen i 2012 Kilde: DNB Kilde: Nasjonal transportplan 2010–2019
 5. 5. Forutsetter lik fordeling av ny fornybarproduksjon i Norge og Sverige som følge av elsertifikaterDet er generelt stor usikkerhet:• Hvor mye bygges i hvert land?• Hvordan fordeles utbyggingen mellom teknologier?• Fordeling Norge (indikasjon) – Vannkraft : 7,0 TWh – Vindkraft : 5,7 TWh – Bio : 0,5 TWh
 6. 6. Kraftbransjen har nedbemannet / «outsourcet» i en fase med lave investeringer30-40 prosent avansatte i kraftbransjenpensjoneres innen2020 – mange avdisse med verdifullkompetanseBransjen mårekruttere og / ellerøke andel innleideressurser Kilde: SSB
 7. 7. Etterspørselsprognoser og resultater fra intervjuer
 8. 8. Hovedkonklusjoner i studienSmåkraft• Tilgang på kapasitet fra tekniske konsulenter er en utfordring…• … spesielt for selvstendige prosjekteiereVindkraft• Ingen spesifikke utfordringer innen utstyr, konsulenter og entreprenører…• … men en generell konkurranse mot andre bransjerGenerelt liten tro på at man skal få til 13,2 TWh ny fornybar kraft iNorge innen 2020
 9. 9. Overordnet etterspørselsprognose frem mot 2020 Størst investeringer innen nett, hoveddtyngden her er på transformatorer. Stor vannkraft Prognoser for reinvesteringer er usikre, men vil trolig utgjøre størst etterspørsel på produksjonssidenKonsulenttjenester utgjør ca: 3 - 5% 1- 2% 10%
 10. 10. Etterspørselsprognose for småkraftForutsetninger for prognosen: • Gjennomsnittlig størrelse: 10 GWh • Utbyggingskostnad: 4 kr/ årlig kWh Kostnadsfordeling - småkraft • Antall anlegg: 450 17,9 Mrd. NOK • Snitt omsetning pr konsulent ~ 1,3 mill/år 9,4 5,9Inkludert i kostnadene er 2,6konsulent-honorarer på 0,6 til 1mrd NOK (3 – 5%) Maskin Elektro Bygg/anlegg TotaltDette tilsvarer mellom 60 til 100konsulenter på fulltid hvert år
 11. 11. Småkraft – tilgang på konsulenter er første utfordring Dagens situasjon Perioden mot 2020 – Kortere leveringstid enn tidligere – Ingen store utfordringer – Krevende å rekruttere siv.ing., – Kompetansemangel?Utstyrsleverandører ingeniører og montører fremover – Utfordringer med montørkompetanse – Kan håndtere dagens situasjon… – Manglende tilgang på relevant – … men har ikke ledig kapasitet kompetanse Konsulenter – Store konsulenthus prioriterer – Ikke tilstrekkelige ressurser for større kunder 50 prosjekter per år – Ingen flaskehals i dag – Lite bekymring for generelle – Erfaring/ sertifisering viktig for anleggsområder legging av rørgater – Entreprenører med Entreprenører – Lokale entreprenører på sertifisering krevende med generelle anleggsområder mange samtidige prosjekt? – Liten satsning fra store entreprenørselskaper
 12. 12. Oppsummering småkraftKvalitet og pris kan bli et problem – ekstra vanskelig for de små?• Konsulenter blir en flaskehals - de store konsulentselskapene prioriterer store, etablerte aktører med flere prosjekter – Risiko for at dette også går ut over kvaliteten• Spesiell anleggskompetanse (f.eks rørgater) kan bli dyrere dersom mindre erfarne entreprenører må inn i markedet på grunn av stor etterspørsel
 13. 13. Etterspørselsprognose for vindkraftForutsetninger for prognosen: Kostnadsfordeling - vindkraft • Turbinstørrelse : 2,5 MW Mrd. NOK • Brukstid : 2700 23,9 • Investering : 1,45 mill EUR/ MW • Antall turbiner : ca 850 16,7 • Antall prosjekter : ca 35 (60 MW) Konsulenthonorarer på 0,24 – 0,5 1,2 2,4 2,4 1,2 mrd NOK (1-2 %) er inkludert Turbiner Fundamenter Veier og Transformator Øvrige Totalt intern kabling og kostnader Dette tilsvarer mellom 23 og 48 nettilknytning konsulenter på fulltid hvert år
 14. 14. Vindkraft – få utfordringer på leverandørsiden Dagens situasjon Perioden mot 2020 – Overkapasitet i – Norsk installasjon utgjør en verdensmarkedet på turbiner liten andel avUtstyrsleverandører verdensmarkedet på utstyr – Vindkompetanse under oppbygging – Usikkerhet knyttet til hvor stort – Mest behov for generell anleggs- volum det faktisk blir innen vind kompetanse: vei, fundamenter, – Konkurranse mot samferdsel og Konsulenter bygg byggsektoren – Mangler kompetanse på kobling mot sentralnett – Manglende forutsigbarhet i – Generelt anleggsarbeid, i etterspørsel fra vindprosjekter konkurranse med andre Entreprenører – Lite ekstrakapasitet nå bransjer – Vindkraft er et lite marked som vil bli tatt «om det passer»
 15. 15. Oppsummering vindkraftFå prosjekter, og lite spesifikk kompetanse fra andre enn utstyrsleverandørene • Ingen spesifikke utfordringer knyttet til utstyrsleveranser, konsulenter eller entreprenører for vindkraft • Entreprenørtjenester og konsulenttjenester mot vindkraft er i hovedsak på generelle områder – må anskaffes i konkurranse med andre bransjer – Usikkerhet og uforutsigbarhet knyttet til utbygginger kan medføre at entreprenører prioriterer andre prosjekter først • Generelt stor usikkerhet knyttet til markedet og hvor mye vindkraft som kommer
 16. 16. Kort om nett og stor vannkraftStor vannkraft Nett• Mangel på ingeniører innen: • Mangel på ingeniører og montører – Generator for prosjektering og bygging av – Maskin transformatorer – Geo / vannvei – Bygg/ konstruksjon • Språk og spesifikke norske forskrifter er en barriere for å få inn• Flere utbyggere sikrer seg utenlandsk arbeidskraft ressurser gjennom rammeavtaler • Ledningsbygging kan settes ut til• Kompetansemangelen er økende: utenlandske entreprenører i sin – Mange eksperter er rundt helhet pensjonsalder – Nyutdannede øker, men stor vannkraft er ofte komplisert og krever lang erfaring
 17. 17. Mulige tiltak frem mot 2020Småkraft Vindkraft• Kan prosjekter prioriteres i en tidligere • Mest mulig forutsigbarhet i bransjen fase?• Effektivt samarbeid mellom byggherre, konsulent og leverandør• Sikre god kvalitet i alle ledd• Økt bruk av utenlandsk kompetanse• God seniorpolitikk• Mest mulig forutsigbarhet i bransjen Forutsigbarhet: • Tydelig prioritering av konsesjonbehandling • Behandlingstid på konsesjonssøknader inkl. klage • Hvor og når kommer det nett • Øvrige rammebetingelser og krav Andre viktige forhold: • Kapital, nett og konsesjon
 18. 18. THEMA Consulting Group• Rådgivere i en bransje som står ovenfor store utfordringer• THEMA har dybdeforståelse på kraft• Vi jobber med regulering, markedsløsninger og strategi• Se også www.t-cg.no

×