Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hvordan skape grønne investeringer. presentasjon for md 5. mars 2012

404 views

Published on

Energi Norges presentasjon om grønne investeringer i anledning møte med Miljøverndepartementet, 5. mars, ved Oluf Ulseth.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hvordan skape grønne investeringer. presentasjon for md 5. mars 2012

 1. 1. Hvordan sikre grønne investeringer i Norge? Møte med statsråd Erik Solheim, 5. mars 2012
 2. 2. Hvordan sikre grønne investeringer i Norge?• Klimautfordringen krever omlegging av energisystemet ved å ta i bruk mer fornybar energi, og fornybarsatsingen skaper muligheter for grønn vekst• Miljøvernmyndighetene spiller en viktig rolle i realisering av mer fornybar energi, men står i fare for å hindre at gode prosjekter realiseres• De viktigste tiltakene for investeringer i fornybar energi er en mer effektiv konsesjonsprosess og raskere nettutvikling
 3. 3. Hvordan sikre grønne investeringer i Norge?• Klimautfordringen krever omlegging av energisystemet ved å ta i bruk mer fornybar energi, og fornybarsatsingen skaper muligheter for grønn vekst• Miljøvernmyndighetene spiller en viktig rolle i realisering av mer fornybar energi, men står i fare for å hindre at gode prosjekter realiseres• De viktigste tiltakene for investeringer i fornybar energi er en mer effektiv konsesjonsprosess og raskere nettutvikling
 4. 4. Klimapolitikken legger føringer for energipolitikken Handlingsregel for utfasing av Maks utslipp 2 tonn CO2 klimagassutslippene per innbygger i 2050 Norske utslipp må ned til <13 mill tonn CO2 i 2050 Klima- og energipolitikken er gjensidig avhengig
 5. 5. En bærekraftig omstilling må: Redusere klimagassutslipp Sørge for et velfungerende energisystem
 6. 6. Investeringer i fornybar energi gir grønn vekst• Elsertifikater utløser investeringer som er flere ganger større enn støttebeløpet• Investeringer i fornybar energi: • gir verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet • genererer skatter og avgifter i investerings- og driftsfasen • styrker kompetansemiljøene rundt fornybar energi• Det er derfor attraktivt å få mer enn halvparten av investeringene i Norge• Jo tidligere investeringsbeslutningene kommer i Norge, jo større sjanse for at størstedelen kommer hit
 7. 7. Hvordan sikre grønne investeringer i Norge?• Klimautfordringen krever omlegging av energisystemet ved å ta i bruk mer fornybar energi, og fornybarsatsingen skaper muligheter for grønn vekst• Miljøvernmyndighetene spiller en viktig rolle i realisering av mer fornybar energi, men står i fare for å hindre at gode prosjekter realiseres• De viktigste tiltakene for investeringer i fornybar energi er en mer effektiv konsesjonsprosess og raskere nettutvikling
 8. 8. Konsesjonshandsaming Østerbø og Randalenkraftverk, Høyanger kommune, Sogn og Fjordane• Gjeld konsesjonshandsaming av eit prosjekt av storleik 200 GWh og med god oppslutning frå lokalsamfunn, kommune og fylkeskommune.• Riksantikvaren/fylkeskommunen godkjendte ikkje KU / fagrapport knytt til kulturminne. • Kravde ”§9-granskingar” i større omfang enn vanleg praksis • Kravde meir omfattande gransking p.g.a. nye metoder • Tok direkte styring med innhald/omfang og utførande institusjon• Konsekvens: ca 1,5 år ekstra tidsbruk og ca 1 MNOK i ekstrakostnad Melding KU- NVE NVE Søknad Alle fagrapp. sendt program slutt- innstilling til sendt godkjendt klart befaring OED2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 9. 9. Østerbø – RandalenForbetringspunkt kulturminne• ”§9-granskingar”: Ønskjer meir einsarta praksis mellom ulike saker. I hovudsak gjennomføring etter at alternativ er valt og konsesjon gitt (sjølvsagt med høve til justeringar dersom funn vert gjort).• Utførande institusjon: Utkobling av tiltakshavar og direkte kommunikasjon mellom forvaltning og universitet/oppdragsinstitutt for å fastsetje omfang og innhald er truleg heilt i grenseland m.o.t. innkjøpsregelverk og god forvaltningsskikk.• Forvaltning vs Forsking: Må vere ryddige skilje, slik at ein ikkje nytter utøving av forvaltningsfunksjonen til å framtvinge forsking ein kan ønskje seg.• Ryddig forvaltning: Vi fekk kort brev om at KU / §9-granskingane var godkjent, men fekk aldri høyringsfråsegn til konsesjonssøknaden …..
 10. 10. Gode vindkraftforhold i Rogaland –særlig Høg-Jæren og Bjerkreim-området Stigafjellet 30 MW Statskog Skinansfjellet 90 MW Norsk Vind Energi / Bjerkreim 150MW Lyse Dalane Energi Agder Energi Lyse Ny trafo på 300kV linje
 11. 11. Nett viktig for realisering av fornybar kraft • Samordnet utbygging viktig • Koordinering kan gi store besparelser – miljømessig (mindre nett) – kostnadsmessig • Prosjekter med enkel nettilknyting bør prioriteres
 12. 12. Muligheter og utfordringerOve A. Brattbakk, adm.dirHelgelandsKraft AS Balanse mellom vern og næringsutvikling Miljøstatus Nordland: Naturvernområder: 24 % Vernede vassdrag: 25 % INON 54 % Vår utfordring: Finne vassdrag hvor vi kan få frem lønnsomme og teknisk gode prosjekter uten at disse kommer i nevneverdig konflikt med viktige miljøverdier eller samfunnsinteresser. (Jfr. Vannressursloven § 25.)
 13. 13. -De gode prosjektene er de prosjektene som kan realiseres med størsts verdier forallmennheten og minst mulig påvirkning for viktige miljøverdier.Tosbotnprosjektene • I 2005 sender HK inn søknad på 6 vannkraftverk (150 GWh) i Tosbotn sammen med totalt ca 300 sider med miljørapporter. • Søknadene blir ikke behandlet pga nye krav til utredning av moser og lav. • Søknadene forsinkes og sendes inn i 21.01.07. • NVE gir konsesjoner og innstillinger i jan. 2010 • Konsesjonene påklages av Naturvernforbundet med bakgrunn i naturmangfoldloven • Uvisst når endelig avklaring kommer • Det har nå gått over 7 år siden første innsending til NVE… • Ingen konsekvenser for truede og sårbare naturtyper • Konsekvenser for samtlige fagtema er på nedre halvdel av konsekvenskalaen. 05.03.2012 13
 14. 14. Hvordan sikre grønne investeringer i Norge?• Klimautfordringen krever omlegging av energisystemet ved å ta i bruk mer fornybar energi, og fornybarsatsingen skaper muligheter for grønn vekst• Miljøvernmyndighetene spiller en viktig rolle i realisering av mer fornybar energi, men står i fare for å hindre at gode prosjekter realiseres• De viktigste tiltakene for investeringer i fornybar energi er en mer effektiv konsesjonsprosess og raskere nettutvikling
 15. 15. Natur- og klimahensyn må balanseresFremdrift er viktig:• Vannforskriften og naturmangfoldsloven må implementeres slik at prosjektene ikke forsinkes og ikke påføres urimelige kostnader• Håndtering av kulturminneinteresser er en utfordring i forhold til tidsbruk og kostnader• Saksbehandlingen rundt samla plan bør inngå i den ordinære konsesjonsprosessen
 16. 16. Konsesjonsprosessen: hva må til?• Troverdige og strukturelle tiltak for å redusere dobbeltarbeid og tidsbruk i klagebehandlingen• Frister og prosesser må være forutsigbare og følge stramme løp• Tilleggsutredninger og nye krav bør begrenses• Myndighetene må opptre lojalt i forhold til vedtatte prosesser
 17. 17. Hvordan sikre grønne investeringer i Norge?• Klimautfordringen krever omlegging av energisystemet ved å ta i bruk mer fornybar energi, og fornybarsatsingen skaper muligheter for grønn vekst• Miljøvernmyndighetene spiller en viktig rolle i realisering av mer fornybar energi, men står i fare for å hindre at gode prosjekter realiseres• De viktigste tiltakene for investeringer i fornybar energi er en mer effektiv konsesjonsprosess og raskere nettutvikling
 18. 18. Bedre klima – sikker forsyning – grønn vekst

×