Fra læreplan til opplæringsplan, hugo andersen

902 views

Published on

"Fra læreplan til opplæringsplan", foredrag ved "Jobb med energi". Hugo Aleksandersen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
902
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fra læreplan til opplæringsplan, hugo andersen

 1. 1. Fra læreplan til opplæringsplanFra læreplan til opplæringsplan
 2. 2. Fra læreplan til opplæringsplan
 3. 3. Fra læreplan til lærlingLæreplan1. Forskrift2. Beskriver kompetansen lærlingen skal ha etter endt utdanning3. Læreplanens formål Rammer og retning • Utvikle system, sikkerhets- og utstyrsforståelse • Utvikle evnen til å tenke helhetlig • Fremme bedre miljømessig utnyttelse av naturressursene Kompetansemål
 4. 4. Fra læreplan til opplæringsplanLæreplan Energimontør - Hovedområder1. Overføring av elenergiMontasje og ombygging2. Drift, vedlikehold og styringssystemerDrift, vedlikehold, feilsøking, overvåking, beredskap og målinger Integrert i hovedområdene inngår HMS, person- og elsikkerhet
 5. 5. Fra læreplan til opplæringsplanLæreplan Energioperatør - Hovedområder1. Elenergiproduksjonsdrift og vedlikeholdDrifting av produksjonsanlegg, funksjonstesting, feilsøking, gjenoppretting av drift, daglig vedlikehold, skifte ut gammel komponent med ny tilsvarende2. Oppgradering og fornyelseUtvikling og oppgradering og på et bestående produksjonsanlegg, utskifting av komponent med ny av bedre kvalitet, eller ny teknologi samt nyutbyggingIntegrert i hovedområdene inngårHMS, person- og elsikkerhet
 6. 6. Fra læreplan til lærling Bransjens veiledere til læreplanenOperasjonalisering = bryte ned kompetansemålene til mindre omfattende mål – læringsmålBegrep i læringsmål• Kjenne til • Bli informert om, og/ eller vist de viktigste funksjonene for et system, en komponent eller verktøy uten å kunne forstå eller bruke disse fullt ut. • Manglende håndverkmessig gjennomføringsevne• Kunne • Forstå et system, en komponents virkemåte og bruke riktig verktøy for å utføre en bestemt type arbeid. • Håndverkmessig gjennomføring av arbeid• Planlegge Lærlingen skal ut fra arbeidsordre kunne administrere, velge riktig verktøy/ materielle samt beregne tidsforbruket av eget arbeid
 7. 7. Fra læreplan til opplæringsplanVeileder forEnergimontør
 8. 8. Hovedområde 1. Overføring av elenergi1 Anvende bedriftens vedlikeholds- og jobbordresystem ogdokumentere utført arbeidLæringsmål • Kunne selskapets vedlikeholds arbeidsprosedyrer/rutiner, • Kunne jobbordresystemet • Kunne forestå materiellanskaffelse • Kunne selskapets dokumentasjonssystem • Kunne føre timelister i henhold til bedriftens rutiner • Kjenne til konteringssystemet • Kjenne til selskapets faktureringssystem og rutiner
 9. 9. Hovedområde 1. Overføring av elenergi8 Planlegge, gjennomføre og dokumentere eget arbeid vedoppbygging av et elektrisk distribusjonssystem, både mekaniskog elektriskLæringsmål• Kunne bruke geografiske kart og GPS• Kunne ta ut pilhøyde og ha kunnskap om linjeprofiler• Kunne bruke selskapets nettinformasjonssystem• Kunne bruke enlinjeskjema og bryter/ kjøre-kart• Kunne bruke koblingsplan• Kunne prinsippene for selektivitet i et distribusjonssystem• Kjenne til mekaniske beregninger i kabel- og luftnett• Kjenne til krav til kryssing, nærføring og fellesføring• Kjenne til ulike bryteres funksjon i distribusjonssystemet
 10. 10. Hovedområde 1. Overføring av elenergi10 Beskrive arbeid med montering og idriftsetting avproduksjonssystemer, systemer for fordeling og overføring avelektrisk energi og styringssystemerLæringsmål• Kjenne til vannmagasiner og vannveier med tilhørende luker og reguleringssystemer• Kjenne til energiproduksjon fra vann, vind og bio• Kjenne til ulike turbintyper• Kjenne til oppbygging av funksjon av generatorer• Kjenne til produksjonsanleggets kontrollanlegg for styring, måling og fordeling
 11. 11. Hovedområde 2. Drift, vedlikehold og styringssystemer4 Planlegge, gjennomføre og dokumentere montering,vedlikehold og reparasjon av nød- og reservestrøm,nødbelysning og belysningsanleggLæringsmål• Kunne reservestrømsaggregatets funksjon med tilhørende likeretter og batterianlegg.• Kunne drifte et reservestrømsaggregat• Kunne ta ut utstyr og koble opp et nødbelysningsanlegg i henhold til forskriftenes krav
 12. 12. Hovedområde 2. Drift, vedlikehold og styringssystemer5 Planlegge, gjennomføre og dokumentere montering,vedlikehold og reparasjon av kabelinnføring,beskyttelsesklassifisering og flammepunkt innenforeksplosjonsfarlige områderLæringsmål• Kjenne til regelverket for montasje av elektrisk utstyr i EX - områder• Kjenne til hvordan en skal ta ut nødvendig utstyr og materiell og montere dette i EX - områder• Kjenne til montasje og vedlikehold av kabelinnføring i et EX – område i henhold til forskriftenes krav• Kjenne til hvordan det skal fylles ut nødvendige dokumentasjon
 13. 13. Hovedområde 2. Drift, vedlikehold og styringssystemer7 Planlegge, gjennomføre og dokumentere montering ogvedlikehold og reparasjon av kablingssystemer for data- ogtelekommunikasjonLæringsmål• Kjenne til oppbygging og virkemåte av et fiberanlegg• Kjenne til bruksområde, oppbygging og demping i fiberoptisk kabel• Kunne prinsippene med givere og mottakere i fiberoptiske anlegg• Kunne foreta skjøt og terminering av fiberoptiske kabler• Kjenne til mulighetene og begrensningene i et fiberoptisk anlegg• Kunne foreta en skjøt og terminering av analoge data og telekommunikasjonskabler
 14. 14. Fra læreplan til opplæringsplanOpplærings- og dokumentasjonsplan for Energimontør
 15. 15. Fra læreplan til opplæringsplanVeileder forEnergioperatør
 16. 16. Hovedområde 1. Elenergiproduksjonsdrift og vedlikehold 1 Forklare helhetlige produksjonssystemers oppbygning og virkemåteVann ,vind og bio: Læringsmål• Kjenne til energiproduksjon fra vann, vind og biogass/ fjernvarmeanlegg, samt hvordan produksjon av disse virker sammen• Kunne sammenhengen mellom kraftproduksjon, transformering, koblingsanlegg og nett• Kjenne til ulike typer turbiner (Med turbin menes en roterende maskin som omdanner bevegelsesenergien fra vann, vind og damp til rotasjonsenergi), samt kunne beskrive hvilke kriterier som ligger til grunn for valg av turbintype/ klasse• Kjenne til oppbygging og funksjon av generatorer for produksjonsanlegg• Kunne prinsippene og forskjellene på synkron-, asynkron og likestrømsmaskiner• Kjenne til magnetiseringsutstyrets funksjon og virkemåteVann spesielt• Kjenne til ulike typer damkonstruksjoner• Kjenne til prinsippene og funksjonen til ulike luketyper og vannveier• Kjenne til magasinering med nedslagsfelt, snøsmelting osvBio spesielt• Kjenne vann som energibærer i fjernvarmenett• Kjenne pumpehydraulikk i fjernvarmenett og fyrhus
 17. 17. Hovedområde 1. Elenergiproduksjonsdrift og vedlikehold2 Vurdere hva som er en optimal miljømessig utnyttelse av naturressurseneVann ,vind og bio: Læringsmål• Kjennskap til meterologi• Kjenne til aktuelle lover og forskrifter som regulerer de miljømessige forhold for anlegget• Kjenne til anleggets konsesjonsbetingelser og de miljømessige konsekvenser ved kjøring av anleggene• Kjenne til hvordan ressursene kan optimaliseres mest skånsomt i forhold til miljøet• Kjenne til turbiners virkningsgradVann spesielt• Kjenne til aktuelle innsatsområder for kraftverkhydrologi: • Snødybde • Vannstandsmålinger • Konsekvenser av effektregulering• Kjenne til hvordan falltap og stabilitet i vannveier påvirker en optimal miljømessig og økonomisk utnyttelse av vannetVind spesielt• Kjenne til utnyttelse av ”Vindmagasinet” – vindtap, ruhet (topografi)• Kjenne til de miljømessige konsekvensene ved effektreguleringBio spesielt• Kjenne til forskjellige typer biobrensel• Kjenne til forskjellige typer fast brensel og biofyringsolje - kjeler
 18. 18. Hovedområde 1. Elenergiproduksjonsdrift og vedlikehold3 Overvåke og trygge en sikker og stabil driftssituasjonVann ,vind og bio: Læringsmål• Kjenne til selskapets krav om oppetid på anleggene• Kjenne til prinsippene ved samkjøring av kraftverk• Kunne anleggets lokalkontrollanlegg og kjenne til fjernovervåkingssystemer• Kjenne til oppbygging og funksjon av anleggets girsystem• Kjenne til selskapets beredskapsvaktordning• Kunne, samt gjennomføre, rutiner for olje og smøring• Kjenne til anleggets reléplan• Kunne anleggets kompressor, kjøle- og eventuelle lenseanlegg• Kunne starte og stoppe anleggets aggregat• Kunne kjøre og stoppe anlegget under ekstremforhold, herunder ising, overspenninger og lignende• Kunne vedlikeholdsplan og ha forståelse for viktigheten av gjennomføringenVind spesielt• Kunne anleggets nedtidsprosedyrerBio spesielt• Kjenne til prinsippene ved samkjøring av bioanlegg i samme fjernvarmenett• Kunne starte og stoppe anleggets kjeler• Kunne kjøre og stoppe anlegget under varierende effektbehov
 19. 19. Hovedområde 1. Elenergiproduksjonsdrift og vedlikehold4 Planlegge, gjennomføre og dokumentere drift og vedlikeholdsarbeider som omfatterelektriske, elektroniske, mekaniske og hydrauliske komponenterVann ,vind og bio: Læringsmål• Kunne selskapets vedlikeholdssystem og vedlikeholdsplan for anleggene• Kunne finne frem til serviceinstrukser og prosedyrer• Kunne prinsippene for hydrauliske systemer• Kunne daglig vedlikehold av anleggets hydrauliske anlegg• Kjenne til vanlig sveisearbeid• Kunne oppbygging og funksjon av anleggets mekaniske deler, herunder de forskjellige mekaniske lager• Kjenne til anleggets jordingssystem• Kunne funksjonsplan og sette seg inn i anleggets styringssystemer• Kunne legge, skjøte og terminere anleggets lav- og høyspenningskabler• Kunne legge, skjøte og terminere anleggets kommunikasjonskabler• Kunne montasje og drift og gjøre tilstandskontroll på anleggets effekt- og skillebrytere• Kunne prinsippene med frekvensomformer og frekvensstyring• Kunne utføre vedlikehold på anleggets transformatorer, herunder oljeprøver• Kjenne til jordplatemåling• Kjenne til termografering• Kjenne til vedlikehold og kunne identifisere farlige forhold på byggmessige konstruksjonerVind spesielt• Kjenne til vedlikehold og kunne identifisere farlige forhold på byggmessige konstruksjoner, herunder tårn og vinger
 20. 20. Hovedområde 1. Elenergiproduksjonsdrift og vedlikehold4 Planlegge, gjennomføre og dokumentere drift og vedlikeholdsarbeider som omfatterelektriske, elektroniske, mekaniske og hydrauliske komponenterBio spesielt• Kjenne anlegg for fjernvarmenett med legging, isolering og lekkasjekontroll• Kunne ivareta vannbehandling for å hindre korrosjon i systemer med vann og damp som energibærere• Kunne montasje og drift og gjøre tilstandskontroll på anleggets varmevekslere• Kunne utføre vedlikehold på anleggets kjeler• Kjenne til sikkerhetssystemer i fyringsanlegg• Kjenne til vedlikehold og kunne identifiser farlige forhold på byggmessige konstruksjoner. Dette gjelder også murverk og vann og røkgasskjeler
 21. 21. Hovedområde 1. Elenergiproduksjonsdrift og vedlikehold5 Feilsøke og iverksette tiltak for å gjenopprette normal driftVann ,vind og bio: Læringsmål• Kunne bruke nødvendig måleutstyr for feilsøking• Kunne anleggets alarmsystemer• Kunne anleggets nødstrømsystem, herunder avbruddsfri strømforsyning• Kunne anleggets nødprosedyrer ved feil• Kunne identifisere og iverksette tiltak for å gjenopprette normaldrift på en turbinregulator• Kunne identifisere og iverksette tiltak for å rette feil på en generator• Kunne identifisere og iverksette tiltak for å rette feil på en krafttransformator• Kunne identifisere og iverksette tiltak for å rette feil på anleggets effekt og skillebrytere• Kunne identifisere og iverksette tiltak for å rette feil på anleggets styringssystemer• Kunne restarte kontroll og overvåkningsanlegget• Kunne identifisere og iverksette tiltak for å rette feil på magnetiseringsutstyrBio spesielt• Kunne identifisere og iverksette tiltak for gjenopprette normaldrift på en dampturbin• Kunne identifisere og iverksette tiltak for å rette feil på en fastbrensel, element og olje kjel
 22. 22. Hovedområde 2. Oppgradering og fornyelse1 Planlegge og dokumentere eget arbeid og gjennomfore tiltakene foroppgradering og fornyelse basert på nødvendige rutiner og en systematisktilstandsvurderingVann ,vind og bio: Læringsmål• Kjenne til selskapets mål og strategier• Kunne planlegge, montere og dokumentere utskifting av komponenter på anlegget• Kunne ansvar og oppgaver for LFS og LFK• Kunne ansvar og oppgaver for Ansvarlig for arbeidet• Kunne nødvendig kraftelektronikk• Kjenne til prinsippene for kost-nytte vurdering• Kjenne til anleggets styresystemer og type logikkdiagram
 23. 23. Hovedområde 2. Oppgradering og fornyelse4 Utføre arbeidet fagmessig og nøyaktig og i overensstemmelse medregelverk, normer og produsentenes tekniske dokumentasjonVann ,vind og bio: Læringsmål• Kjenne til og finne frem til relevant teknisk dokumentasjon• Kunne skifte ut elektriske, mekaniske og hydrauliske komponenter• Kunne skifte ut måletransformatorer
 24. 24. Hovedområde 2. Oppgradering og fornyelse5 Utføre Sikker jobb-analyse og sluttkontrollere arbeidetVann ,vind og bio: Læringsmål• Kunne bruke SHA-plan • Risikooversikt • Definere sikkerhetstiltak • Samhandling på tvers av faggrupper på anlegget (system og utstyr)• Kunne bruke selskapets system for SJA• Kunne FSE – årlig gjennomgang• Kunne vurdere og dokumentere at arbeidet er gjort i henhold til SH - plan, identifisere og registrere eventuelle avvik
 25. 25. Fra læreplan til opplæringsplanOpplærings- og dokumentasjonsplan for Energioperatør
 26. 26. FagprøverReform 94 (Historisk)Sterke føringerRetningslinjer for den praktiske delen av fagprøven Energimontør (av mars 1997)”Prøvenemnda skal påse at fagprøvens hovedvekt er lagt på følgendemodul: Modul 3: Stasjonsanlegg og fjernstyringsanlegg og minst en avfølgende moduler: Modul 1: Lav- og høyspenningsluftledningsanleggModul 2: Lav- og høyspenningskabelanlegg…”• Prøven for Energimontør har vært trafoarrangement ++Kunnskapsløftet (Morgendagen)Krav i opplæringsplan”Alle skal opp til fagprøven, normalt gjennomføres over minst 6 virkedager”Krav i forskriften til opplæringsloven § 4-52• Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves• Lærebedrift kan komme med forslag til arbeidsoppgaver• Oppaven skal innholde planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon• Utformes slik at den gir kandidaten en reell mulighet for kvalitet på arbeidet – lokal tilpasning  Større fleksibilitet og lokal tilpasning av fagprøvene
 27. 27. Resten er opp til dere… Lykke til!

×