Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rapport Eneco Energie Monitor februari 2013

8,292 views

Published on

"De Eneco Energie Monitor maakt duidelijk hoe Nederlanders over duurzaamheid en energie denken. Is men enthousiast over zonnepanelen? Gaat men bewust met energie om? Maakt men zich zorgen over de energierekening.
Onderzoeksbureau Ipsos ondervroeg in opdracht van Eneco tussen 13 en 19 december jongstleden 1.005 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De resultaten zijn achteraf gewogen op leeftijd, geslacht, opleiding, regio en politieke voorkeur, zodat de groep ondervraagden een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking. "

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rapport Eneco Energie Monitor februari 2013

 1. 1. RapportDe Eneco Energie Monitor:Opinieonderzoek over (duurzame) energie enenergiegebruikVoor: Toby Ellson, EnecoDoor: Pauline Houtenbos, IpsosDatum: 18 januari 2013Project: 12057012 © 2013 Ipsos BV. All rights reserved. Contains Ipsos’ Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
 2. 2. Inhoudsopgave Samenvatting 2 Onderzoeksopzet 3 Belangrijkste resultaten 6  1. Energieverbruik 7  2. Wind- en zonne-energie 16  3. Toekomst van energie 31 Overige interessante resultaten 41 Bijlage 45© Ipsos BV. Alle rechten voorbehouden.De concepten en ideeën die u in dit document worden aangeboden zijn intellectueeleigendom van Ipsos. Deze zijn strikt vertrouwelijk van aard en worden u aangebodenmet dien verstande dat zij door u strikt vertrouwelijk behandeld dienen te worden endat van de hiervoor genoemde concepten en ideeën geen gebruik zal wordengemaakt. Bij het aanleveren van dit document aanvaardt of veronderstelt Ipsos geenverantwoordelijkheid voor enig ander doeleinde of tegenover enig andere persoonaan wie dit rapport wordt getoond of die het eventueel in handen krijgt, behalve inhet geval waar dit uitdrukkelijk is overeengekomen door middel van onzevoorafgaande schriftelijke toestemming.
 3. 3. Samenvatting
 4. 4. SamenvattingNederland houdt zich bewust bezig met het (maandelijkse) energiegebruik en deenergierekening. Een meerderheid is ook actief bezig met het verminderen van hunenergiegebruik.De helft van de Nederlanders denkt dat Nederland voldoende zon heeft om metzonnepanelen alle elektriciteit op te wekken die nodig is. Men is ook goed op de hoogte datook in de winter stroom opgewekt kan worden met zonnepanelen. De grootste drempel omgeen zonnepanelen aan te schaffen is omdat het te duur is of omdat men geen eigen dakheeft. De belangrijkste redenen om dit wel te doen, zijn het financieel rendement en om eenstijging van de energierekening te voorkomen.Nederlanders vinden dat Nederland een koploper moet zijn als het gaat om windenergie,omdat duurzame energie nodig is. Maar een klein deel van de Nederlanders is geïnteresseerdom zelf geld te investeren in een windmolen. Hiervan is wel een grote meerderheid nogsteeds geïnteresseerd, ook als deze windmolen in de buurt van de woning komt te staan.Voor de Nederlanders die op dit moment groene stroom hebben, maakt het niet uit als dezestroom via ingekochte certificaten uit andere landen komt of met welke techniek de stroomwordt opgewekt. Nederlanders zijn bezorgd over klimaatverandering en de toekomst vanbetaalbare energie en zien duurzame energie als oplossing. Ze vinden dat de regeringonvoldoende aandacht geeft aan duurzame energie. 3
 5. 5. Onderzoeksopzet
 6. 6. OnderzoeksopzetMethode Doelgroep: Nederlanders van 18 jaar en ouder Aanpak: 1.005 online interviews De datacollectie vond plaats van 13 tot en met 19 december 2012. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en Nielsen-regio.VragenlijstDe volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen: Verbruik Energieleverancier Zon Wind Toekomstvisie op energie Politiek Elektrisch vervoer Achtergrondvragen 5
 7. 7. Belangrijkste resultaten
 8. 8. 1. Energieverbruik
 9. 9. Ruim 8 op de 10 Nederlanders zeggen bewust om te gaan met hun energieverbruik Helemaal niet bewust Niet zo bewust Enigszins bewust Zeer bewust Let u bij de aanschaf van apparaten bewust op uw energieverbruik? 3% 14% 57% 27% 84% Zet u de verwarming in ruimtes waar u bent bewust 83% iets lager om energie te besparen? 3% 14% 37% 46%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 8
 10. 10. De meerderheid zegt zich zorgen te maken over de hoogte van de energierekeningIn hoeverre maakt u zich zorgen over de hoogte van uw energierekening? Heel veel 8% Redelijk veel 30% Een beetje 43% Helemaal niet 19%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 9
 11. 11. Bijna drie kwart van de Nederlanders zegt (ongeveer) te weten hoeveel men per maand kwijt is aan energie...Weet u hoeveel euro u per maand kwijt bent aan energie (gas en elektriciteit samen)? Nederlanders die het precies weten zeggen dat dit gemiddeld € 148,80 is. Ja, ik weet het precies 43% Nederlanders die het ongeveer weten zeggen dat dit gemiddeld € 163,80 is. Mannen denken dat dit bedrag een stuk Ja, ik weet het ongeveer 29% hoger is, namelijk € 181,20 in tegenstelling tot vrouwen: € 148,50. Nee, ik heb echt geen idee 29%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 10
 12. 12. ...8 op de 10 weten dan ook of ze moeten bijbetalen of juist geld terug krijgen voor hun energieverbruik; bijna de helft van de Nederlanders zegt geld terug te krijgenWeet u of u aan het einde van het jaar moet bijbetalen voor uw energieverbruik of juist geldterugkrijgt? Ik moet bijbetalen 11% Ik krijg geld terug 45% Ik moet niet bijbetalen en ik krijg ook geen geld terug 26% Weet ik niet 19%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 11
 13. 13. Mannen zijn meer op de hoogte van hoeveel procent de energierekening is van de totale maandelijkse uitgavenWeet u hoeveel procent uw energierekening is van uw totale maandelijkse uitgaven? Allen 35% Nederlanders zeggen dat dit gemiddeld Man Ja, ongeveer 43% 10.1% is. 27% Vrouw Mannen weten 65% vaker hoeveel % de energierekening Weet niet 57% van de totale uitgaven is dan vrouwen. 74%Basis: alle Nederlanders (n=1.005), mannen (n=494), vrouwen (n=511) 12
 14. 14. Een derde houdt twee keer per jaar of meer voor zichzelf de meterstanden bij, de meesten doen dit met pen en papierHoudt u voor uzelf uw meterstanden bij? Dus niet alleen wanneer de energieleverancier eromvraagt (meterstanden doorgeven). Dagelijks 1% Met pen en papier 44% Wekelijks 4% Op een spreadsheet op de computer (bijvoorbeeld 25% Excel) Maandelijks 14% Via een digitale tool van mijn energieleverancier 26% 2 – 5 keer per jaar 16% Anders 5% 1 keer per jaar 22%  Vrouwen houden de meterstanden Nee, nooit 44% vaker bij via een digitale tool (30%) dan mannen (22%).  Mannen doen dit weer vaker via een spreadsheet (32%) dan vrouwen (18%). Basis: alle Nederlanders die zelf de meterstandenBasis: alle Nederlanders (n=1.005) bijhouden (n=566) 13
 15. 15. Twee derde van de Nederlanders zegt actief bezig te zijn om het energieverbruik te verminderenBent u actief bezig om uw energieverbruik te verminderen? Nee 33% Ja 67%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 14
 16. 16. Bij een derde van de Nederlanders is het energieverbruik de afgelopen jaren ook verminderd, voor de helft is het ongeveer gelijk gebleven Verminderd Ongeveer gelijk gebleven Toegenomen Weet niet Is uw stroomverbruik de afgelopen jaren verminderd of juist 34% 47% 13% 6% toegenomen? Is uw gasverbruik de afgelopen jaren verminderd of juist toegenomen? 33% 49% 10% 8%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 15
 17. 17. 2. Wind- en zonne-energie
 18. 18. Bijna de helft denkt dat Nederland voldoende zon heeft om met zonnepanelen alle elektriciteit op te wekken die nodig isIn hoeverre denkt u dat Nederland voldoende zon heeft om met zonnepanelen alleelektriciteit op te wekken die nodig is? Veel te weinig Te weinig Precies goed Voldoende Ruim voldoende Mannen denken vaker 8% 36% 8% 31% 9% dat Nederland veel te weinig zon heeft om alle elektriciteit op te wekken (10%) dan vrouwen (6%).Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 17
 19. 19. 3 op de 10 Nederlanders denken dat je met een uur zomerzon (veel) meer stroom opwekt dan met een uur winterzonWek je met een uur zomerzon meer of minder stroom op dan met een uur winterzon? Veel minder Minder Evenveel Meer Veel meer Mannen denken vaker dat een uur zomerzon 7% 42% 25% 4% (veel) meer stroom opwekt (35%) dan vrouwen (23%).Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 18
 20. 20. 7 op de 10 Nederlanders weten dat zonnepanelen ook in de winter stroom opwekkenIn hoeverre denkt u dat de volgende stellingen waar of niet waar zijn? niet waar waar Mannen denken vaker Zonnepanelen wekken in de winter nauwelijks dat dit niet waar is stroom op. 69% 8% (74%) dan vrouwen (64%). Zonnepanelen leveren op dit moment meer rendement dan een spaarrekening. 16% 32%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 19
 21. 21. Nederlanders vinden dat bij nieuwbouw en bestaande bouw architecten en wooncoöperaties verplicht moeten worden om zonnepanelen te plaatsenIn hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: (zeer) mee oneens (zeer) mee eens Het zou verplicht moeten worden om bij nieuwbouw van woningen en andere gebouwen zonnepanelen op het dak te 15% 56% plaatsen. Architecten moeten zich verplicht bijscholen om woningen en andere gebouwen met zonnepanelen te ontwerpen. 12% 56% Om de energierekening niet verder te laten oplopen, moeten woningcorporaties verplicht zonnepanelen aanschaffen. 15% 48% Het is verstandig om te wachten met de aanschaf van zonnepanelen, omdat ze in de toekomst veel beter en 19% 40% goedkoper zullen worden. Ik zie het hebben van zonnepanelen als een statussymbool. 61% 14%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 20
 22. 22. Bijna drie kwart van de Nederlanders zou graag via zonnepanelen stroom krijgen als zij daarmee stijging van de energierekening kunnen voorkomenIn hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: (zeer) mee oneens (zeer) mee eens Als ik daarmee stijging van mijn energierekening kan voorkomen, dan zou ik graag via zonnepanelen op het 4% 72% eigen/gemeenschappelijke dak mijn stroom krijgen. Ik zou graag zonnepanelen op mijn (gemeenschappelijke) dak willen hebben. 9% 57% Ik zou graag meedoen aan een initiatief om met mensen uit mijn buurt of wooncomplex lokaal schone stroom op te 15% 48% wekken.Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 21
 23. 23. De belangrijkste reden om wel zonnepanelen te kopen is om het financieel rendementWat zou voor u de belangrijkste reden zijn om wel zonnepanelen te kopen? Financieel rendement 48% Het is goed voor het milieu/ ik ben milieubewust 25%  Voor mannen is het financieel rendement een belangrijkere reden (53%) Minder afhankelijk van energieleverancier 19% dan voor vrouwen (43%).  Voor vrouwen is juist het Interesse in de techniek 2% minder afhankelijk zijn van de energieleverancier en belangrijkere reden (22%) dan voor mannen (16%). Zichtbaarheid/ ik vind het mooi 1% Anders 6%Basis: alle Nederlanders die geen zonnepanelen op de woning hebben (n=948) 22
 24. 24. De winter en lente zijn voorkeurseizoenen om zich te gaan oriënteren op zonnepanelenWelk seizoen vindt u het beste seizoen om u te gaan oriënteren op zonnepanelen? Winter 22% Weet niet 35% Lente Herfst 30% 4% Zomer 9%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 23
 25. 25. Voor 4 op de 10 mensen die een zonnepaneel hebben aangeschaft, is de belangrijkste reden dat het goed voor het milieu isWat is de belangrijkste reden dat u zonnepanelen heeft aangeschaft? Het is goed voor het milieu/ ik ben milieubewust 41% Financieel rendement 31% Minder afhankelijk van energieleverancier 13% Interesse in de techniek 1% Zichtbaarheid/ ik vind het mooi Anders 14%Basis: alle Nederlanders die wel zonnepanelen op de woning hebben (n=57) 24
 26. 26. De grootste drempel om geen zonnepanelen te kopen, is omdat het te duur is of men geen eigen dak heeftWat is voor u de grootste drempel om geen zonnepanelen te kopen? Het is te duur 27% Ik heb geen eigen dak 24% Voor mannen is een te De terugverdientijd is te lang 16% lange terugverdientijd een grotere drempel (19%) dan voor Het dak ligt te ongunstig voor zonnepanelen 6% vrouwen (13%). In de toekomst worden zonnepanelen goedkoper en beter 5% Ik vind het niet mooi 4% Ik heb verhuisplannen 4% Anders 15%Basis: alle Nederlanders die geen zonnepanelen op de woning hebben (n=948) 25
 27. 27. De helft van de Nederlanders heeft niet per se voorkeur voor een huis waar al zonnepanelen op het dak liggenStel u wilt verhuizen: is een huis waar al zonnepanelen op het dak liggen aantrekkelijker vooru dan een huis zonder zonnepanelen? Geen voorkeur 49% Een huis met zonnepanelen is aantrekkelijker 39% Een huis zonder zonnepanelen is aantrekkelijker 5% Weet niet 7%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 26
 28. 28. Ruim een kwart van de Nederlanders vindt windmolens het symbool dat het beste past bij NederlandWelk symbool vindt u het beste passen bij Nederland? Windmolens 28% Tulpen 22% Vrouwen vinden tulpen beter passen bij Nederland (26%) Dijken 22% dan mannen (19%). Klompen 12% Kaas 9% Anders 6%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 27
 29. 29. Bijna de helft vindt dat Nederland koploper moet zijn als het gaat om windenergie, omdat duurzame energie nodig isVindt u dat Nederland koploper moet zijn als het gaat om windenergie? Ja, duurzame energie is nodig 47% Ja, het waait er veel 16% Ja, dat is van oudsher zo 9% Ja, zorgt voor werkgelegenheid 6% Ja, andere reden 1% Nee 22%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 28
 30. 30. 3 op de 10 zijn geïnteresseerd om te investeren in een windmolen; hiervan is de meerderheid nog steeds geïnteresseerd ook als deze windmolen in de buurt van de woning komt te staan Helemaal niet geïnteresseerd Niet zo geïnteresseerd Tamelijk geïnteresseerd Zeer geïnteresseerd In hoeverre bent u geïnteresseerd om (spaar)geld te Mannen zijn hier investeren in een windmolen? U koopt een deel van een vaker in windmolen en u wordt voor een deel eigenaar van de 28% 42% 25% 4% geïnteresseerd dan windmolen. Een deel van de jaarlijkse stroomproductie vrouwen. wordt zo van u. Basis: alle Nederlanders (n=1.005) Stel deze windmolen staat of komt bij u in de buurt (zichtbaar vanuit woning, ver weg genoeg voor slagschaduw of geluidshinder) te staan, bent u dan nog 3% 11% 72% 14% steeds geïnteresseerd om te participeren in een windmolen?Basis: alle Nederlanders die hebben aangegeven tamelijk/ zeer geïnteresseerd te zijn om te investeren in een windmolen (n=298) 29
 31. 31. Twee derde vindt windmolens op zee passen bij NederlandIn hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: (zeer) mee oneens (zeer) mee eens Mannen zijn het hier vaker (zeer) mee eens (71%) Ik vind windmolens op zee passen bij Nederland. 11% 66% dan vrouwen (61%). Ik vind windmolens op land passen bij Mannen zijn het Nederland. 16% 57% hier juist vaker (zeer) mee oneens (19%) dan vrouwen (14%).Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 30
 32. 32. 3. Toekomst van energie
 33. 33. De helft van de Nederlanders heeft groene stroomWeet u of u groene (duurzame) of grijze stroom heeft?Groene (duurzame) stroom is elektriciteit opgewekt uit bronnen die, in principe, niet opkunnen raken. Voorbeelden zijn wind, zon, biomassa en waterkracht. Bij grijze (niet-duurzame) stroom worden fossiele brandstoffen gebruikt, zoals kolen, of gas. Weet ik niet 15% Ik heb groene stroom 52% Ik heb grijze stroom 33%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 32
 34. 34. Van de mensen die groene stroom hebben maakt het voor de helft niet uit als deze stroom via ingekochte certificaten uit andere landen komtGroene stroom wordt deels in Nederland opgewekt via nieuwe windparken, zon of biomassaen deels via zogenaamde certificaten gekocht uit landen met vanouds veel groene stroom,met name Zweden en Noorwegen. Maakt het u uit of de groene stroom uit Nederland komt,of via certificaten in het buitenland gekocht is? Weet niet 13% Ja, liever Nederlandse groene stroom 38% Nee, groen via ingekochte certificaten is ook prima 49%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 33
 35. 35. Voor een grote meerderheid van de mensen met groene stroom maakt het niet uit met welke techniek de groene stroom opgewekt wordtGroene stroom wordt via verschillende technieken opgewekt; met name waterkracht, zon,wind en biomassa. Maakt het u uit hoe de groene stroom is opgewekt? (meerdereantwoorden mogelijk). Ja, liever geen biomassastroom 11% Ja, liever geen windenergie 3% Ja, liever geen stroom van stuwdammen 4% Ja, liever geen zonne-energie 2% Nee, de techniek maakt me niet uit 83%Basis: alle Nederlanders die groene stroom hebben (n=529) 34
 36. 36. De helft van de Nederlanders is bezorgd over klimaatverandering en dat er niet genoeg betaalbare energie in de toekomst is; ze zien duurzame energie als de oplossingIn hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: (zeer) mee oneens (zeer) mee eens Ik ben bezorgd over de klimaatverandering en zie duurzame energie als oplossing. 13% 52% Ik ben bezorgd dat er over 50 jaar niet genoeg betaalbare energie is voor Nederland en zie duurzame energie als 15% 51% oplossing. Ik ben me bewust van het feit dat fossiele brandstoffen steeds schaarser worden, maar ben niet bereid over te schakelen op 36% 26% duurzame energie omdat dit duurder is. Het schaarser worden van fossiele brandstoffen is niet mijn probleem. Er komt toch wel een oplossing voor. 56% 13%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 35
 37. 37. Nederlanders willen het liefst zonne-energie/ zonnepanelen als bron voor de eigen stroomvoorzieningKunt u van onderstaande lijst met bronnen voor stroomopwekking aangeven welke 2 u hetliefste zou willen voor uw stroomvoorziening? Zonne-energie /zonnepanelen 67% Windmolens op zee 50% Waterkracht 27% Windmolens op land 26% • Mannen hebben liever kernenergie Kernenergie 11% (19%) dan vrouwen (4%). • Vrouwen hebben Biomassa 6% liever windmolens op land en zonne- energie (31% en Gascentrale 4% 72%) dan mannen (21% en 62%) Kolencentrale 2%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 36
 38. 38. Het minst graag wil men stroom via een kolencentrale of kernenergieEn welke 2 zou u het minst graag willen voor uw stroomvoorziening? Kolencentrale 60% Kernenergie 54% Gascentrale 19% Windmolens op land 18% Mannen hebben vaker liever geen energie van een Biomassa 12% kolencentrale (68%) dan vrouwen (53%). Windmolens op zee 10% Waterkracht 9% Zonne-energie /zonnepanelen 6%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 37
 39. 39. Nederlanders vinden dat de regering niet voldoende aandacht geeft aan duurzame energieIn hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: (zeer) mee oneens (zeer) mee eens Maatregelen die Nederland neemt op het gebied van duurzame energie hebben helemaal geen zin als niet heel 34% 34% Europa meedoet. De Nederlandse regering geeft voldoende aandacht aan vergroting van de productie van duurzame energie. 39% 19% De Nederlandse regering geeft voldoende aandacht aan energiebesparing bij burgers en bedrijven. 40% 19% De Nederlandse regering geeft voldoende aandacht aan lokale opwekking van energie door burgers, bijvoorbeeld panelen of 45% 17% zonneboiler op het dak.Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 38
 40. 40. 1 op de 10 Nederlanders maakt gebruik van een elektrische fiets, de meerderheid heeft geen elektrisch vervoermiddelWordt er binnen uw huishouden gebruik gemaakt van één of meer van de volgendevervoermiddelen? Elektrische fiets 13% Hybride auto / plug-in hybrid 3% Elektrische scooter 1% Volledig elektrische auto Geen van deze 84%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 39
 41. 41. Een kwart van de Nederlanders overweegt binnen 2 jaar een elektrische fiets aan te schaffen; een elektrische scooter is het minst populairKunt u voor elk van de volgende vervoermiddelen aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u diebinnen nu en 2 jaar zal aanschaffen? Zeker niet Waarschijnlijk niet Misschien Waarschijnlijk Vrijwel zeker Elektrische fiets 46% 26% 17% 6% 4% Hybride auto / plug-in hybrid 49% 33% 15%2% 1% Volledig elektrische auto 58% 31% 10% 1% Elektrische scooter 67% 26% 6% 1%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 40
 42. 42. Overige interessante resultaten
 43. 43. Een derde van de Nederlanders neemt een laptop mee op vakantieWelke van de volgende elektrische apparaten heeft u afgelopen jaar op vakantiemeegenomen? Mobiele telefoon 75% Laptop 33% Tablet /iPad 25% Mp3-speler /iPod 23% Spelcomputer (Nintendo DS, Wii, Xbox, etc.) 9% (Mobiele) dvd-speler 6% Televisie 5% Radio 6% (Draagbare) speakers (docking station) 5% Anders 5% Geen elektrische apparaten meegenomen 4% Ik ben niet op vakantie geweest dit jaar 17%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 42
 44. 44. Prijs is het belangrijkst bij de keuze van de energieleverancierKunt u aangeven in hoeverre u prijs, service en duurzaamheid belangrijk vindt bij de keuzevan uw energieleverancier? U kunt in totaal 10 punten verdelen. Het aspect dat voor u hetbelangrijkst is bij uw keuze geeft u de meeste punten en het aspect dat voor u het minstbelangrijk is geeft u het minst aantal punten. Duurzaamheid 2.6 Voor mannen is prijs belangrijker en voor Prijs vrouwen juist service 4.8 en duurzaamheid. Service 2.6Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 43
 45. 45. 4 op de 10 Nederlanders wonen in een eengezinswoningWoont u in een appartement, een eengezinswoning, een twee-onder-een-kapwoning of eenvrijstaande woning? Anders 8% Vrijstaande Appartement woning 25% 12% 66% van de Nederlanders woont in een koopwoning en 34% in een Twee-onder- huurwoning. een-kap woning 16% Eengezins- woning 40%Basis: alle Nederlanders (n=1.005) 44
 46. 46. Bijlage  Responsverantwoording
 47. 47. Responsverantwoording Online Start veldwerk: 13 december 2012 Datum reminder: 18 december 2012 Aantal verstuurde reminders: 1 Einde veldwerk: 19 december 2012 Gemiddelde invulduur vragenlijst: 10 minuten Responsbevorderende maatregelen: Respondenten krijgen voor deelname Viewpoints. De Viewpoints kunnen ingewisseld worden voor cadeaus uit de online cadeaushop die toegankelijk is vanaf het respondentenportal. # %Totaal aantal verstuurde uitnodigingen 2.226Vragenlijst niet geopend 1.146Vragenlijst voortijdig afgesloten 75Geen geschikte respondent (=uitscreener)Totaal aantal geslaagde interviews 1.005Respons* 1.005 45%*) Respons=totaal aantal geslaagde interviews/ totaal aantal verstuurde uitnodigingen 46

×