Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ruttas, V, Sarv, E-S. Mõttetalgud kui pedagoogiline, andragoogiline protsess.

578 views

Published on

Ruttas, V, Sarv, E-S. Mõttetalgud kui pedagoogiline, andragoogiline protsess.

 1. 1. Mõttetalgud kui pedagoogiline, andragoogiline protsess Valdo Ruttas, Ene-Silvia Sarv Moskva 15.-16.mai 2012
 2. 2. … Kui tahame kasutada mängu ühiskondlike/sotsiaalsete kvaliteetide / omaduste kasvatamiseks, tuleb eelkõige teha selgeks / välja uurida, mil määral see loob “(laste) ühiskonda” (A. P. Usova)Meodoloogiline konverents “Mыследеятельностнаяпедагогика: содержание, формы и методыобразования, построенного на идеяхмыследеятельности”. Moskva, 15-16. mai 2012, .http://www.fondgp.ru/projects/conference/15 Ruttas, Sarv 2012 2
 3. 3. Mõttetegevus – mõttetalgud - arengSISSEJUHATUSEKS Ruttas, Sarv 2012 3
 4. 4. Mõttetalgute alus – süsteem-tegevuslik metodoloogia Eesti mõttetalgud* – vene org-tegevuslike mängude (ОДИ) mittekonfliktne variant. Toimuvad Eestis alates 1982. a.Mõttetalgute tellija: liider/juht, kes püüab lahendada probleemi (muuta mentaalseidmudeleid) ja kes on orienteeritud koostööle, kooperatsioonile. Ruttas, Sarv 2012 4
 5. 5. Mida kujutavad endast mõttetalgud /Mõttetalgud – mis see on? Mõttetegevusliku* koostöö protsess Ühise mõtte-/mõtlemisvälja loomineSellel põhinevad mõttetalgute väike- ja suurvormide koostöövormid ja –elemendid ➢ rühmatööd ➢ ühisistungid ➢ rühmarefleksioonid ➢ üld-/ühisrefleksioonid ➢ evalvatsioonid Ruttas, Sarv 2012 5
 6. 6. Mõttetalgute baas-asutusi Eestis1980-ndadKõrgkoolipedagoogika laboratoorium, Tartu ülikoolVabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut, TallinnPõllumajandusakadeemia, Juhtimise Kõrgem Kool, Maaelu Arendamise Instituut2000-ndendadArendusfirma “Invicta” (2003-2007)MTÜ TalgujadTallinna Ülikooli Kasvatusteaduste InstituutTallinna Ülikooli Avatud Ülikool (Täienduskoolituse osakond)EURA+ > RAGE (144 tegevliiget-osavõtjat) Ruttas, Sarv 2012 6
 7. 7. Mõttetalgud sugulaste seas Läänes Venes Eestis• Ajurünnak 1930 A. Osborne • Orgtegevuslikud mängud• Think tanks 1945 G.Štšedrovitski 1979 • Eesti mõttetalgud 1982• Avatud Ruum - H. Owen 1985 • Kerilauad (rotaator) 1982• Edward de Bono • Mõttesõel 1982• “6 mõttemütsi” 1986 • Longituudtalgud 1979>1987-• Palo Alto Foresight Institute 1989 1986 • Tsüklotron 2005 • Mõttetalgud internetis l209• WorldCafe 1995 • Virtuaalne Avatud Arengu Ruum 2012
 8. 8. Mõttetalgud – intensiivne, ajaliselt jaruumiliselt piiratud/suletud/määratletud arenguspiraal Äriliidrid 2004,TLÜ magistrantide kursused 2010,2011 Ruttas, Sarv 2012 8
 9. 9. Silmast-silma, kombineeritud (e- + silmast-silma) ja internetipõhine (e-)1. MÕTTETALGUPEDAGOOGIKA –ÜKS MÕTTETEGEVUSLIKUPEDAGOOGIKA/ANDRAGOOIKAVORME/VIISE Ruttas, Sarv 2012 9
 10. 10. Mõttetegevuslik pedagoogika– mõttetegevuse võtete/meetodite otsene ja kaudne õpetamine (näit. kasutades ОДИ, ОДИ variatsioone, sh mõttetalguid ja mõttetalgu väikevorme) formaalhariduse ja semiformaalse hariduse protsessides (ringid, rahvaülikoolid, eneseharimise ühendused jne), mitteformaalses enesehariduse protsessis (mitteriiklikud organisatsioonid ja ühendused, kogukonnad, initsiatiivrühmad jmt). Ruttas, Sarv 2012 10
 11. 11. MTP – mõttetegevus-pedagoogikaMõttetegevuse organiseerimine– vahend olemasolevate ainete õppeprotsessis (ja selle kaudu – mõttetegevuse enese õpetamine)- süsteemne ja intensiivne ning loominguline mõttetegevuse treening- reaalsete ja/või ettenähtavate, ilmnevate/avanevate või avastatavate probleemide lahendamine (ja seekaudu mõttetegevuse õpetamine)- arendavas-prognostilises tegevuses – nii (uute)ideede leidmiseks kui aktiivseseks osaluseks, osalus-/kuuluvustunde kultiveerimiseks (ja seekaudu, kuigi mitte esimeses järjekorras, ka mõttetegevuse õpetamiseks). Ruttas, Sarv 2012 11
 12. 12. Mõttetalgumeetodid ¤ Org-tegevuslikud tasemed Ruttas, Sarv 2012 12
 13. 13. Mõttetalgute suurvormid Ruttas, Sarv 2012 13
 14. 14. 1. Silmast-silma: õppeprotsessi osa, teadmuseedasiandmise ja loomise spiraal, longituud-projektid2. E-põhine: EURA-protsess (Uural-Eesti) – virtuaalneavatud arenguruum (VAAR).3. Segaprotsessid2. NÄITEIDTEGELIKKUSEST/PRAKTIKAST Ruttas, Sarv 2012 14
 15. 15. 2.1. Silmast-silma• õppeprotsessi osa (metodoloogiliselt põhjendatud-organiseeritud rühmatööd ja nende jada),• teadmuse edasiandmise ja loomise spiraal (rotaatorid jm vormid, ka rühmatööde kompleksid),• longituud-projektid (pika-ajalised, pidevalt arenevad ja üksteist jätkavad tegevused/üritused). Ruttas, Sarv 2012 15
 16. 16. Mõttetalgu – foresight-rotaator e ettemõtlus-kerilaud Töö-taktid Äriliidrid 2004,TLÜ magistrantide kursused 2010,2011 Ruttas, Sarv 2012 16
 17. 17. 2.2. e-põhineMõttetalgupedagoogika-andragoogika mõned arengusuunad/-kogemused eesti-vene konteksti näitel• Vastastikune teoreetilis-praktiline rikastamine• Virtuaalne avatud arenguruum (VAAR)• Internetipõhine süsteemne ja regulaarne protsess (Webinar, Skype, GoogleDocs, e-mail) Ruttas, Sarv 2012 17
 18. 18. 2.3. Segameetodid• Enimlevinud: e- + silmast-silma (ka rühmatööde kokkuvõtted ja refleksioon õppeprotsessis, rotaatoritest vt vormidest arenevad ühistegevused jm kasutab e- vahendeid aktiivselt).• silmast-silma töötavate ja e-rühmade koostöö üle Interneti (nt Tallinn-Tartu-Jekaterinburg) … Ruttas, Sarv 2012 18
 19. 19. Tunnetustasandite probleemInstitutsionaalsed tingimused3. MÕTTETALGUPEDAGOOGIKAKASUTAMISEL ILMNEVADPROBLEEMID Ruttas, Sarv 2012 19
 20. 20. Probleeme• Tunnetus(tasandid)• Institutsionaalsed Ruttas, Sarv 2012 20
 21. 21. 5. MIDA PAKUVAD/ANNAVADERINEVAD (KASUTATUD)MEETODID: Ruttas, Sarv 2012 21
 22. 22. Mõttetalgud• 1) võimaldavad saavutada programmilisi eesmärke ja tulemusi (nt aineõppes, õppekavaloomes, arengu-/arendusprogrammides jmt; pole alati oluline, aga sageli – on!);• 2) toetavad inimese enese mõttetegevuse korrastamist ja teiste mõttetegevuse väärtuslikkuse mõistmist;• 3) õpetavad reflekseerima, üldistama, argumenteerima (eituseta), teadmisi-oskusi integreerima-kombineerima, abstraheerima-kombineerima-kontseptualiseerima, visualiseerima. Ruttas, Sarv 2012 22
 23. 23. Mõttetalgud• 4) õpetavad võtma ja realiseerima rolle rühmatöös (eriti pikaajalistes mõttetalgu-protsessides – erinevate mõttetegevuslik-praktiliste (?) tasandite/rollide saavutamine);• 5) aitavad mõtestada oma osalust, väärtusi, panust ühistöösse, teadvustada vastutust ... ;• 6) annavad võimaluse “läbi imbuda” läbielatud- reflekseeritud mõttetegevuse viisidest (“mõttetegevus- kümblus” ES), mis toob enesega igapäevase ja professionaalse tegevuse kvaliteedi tõusu. Ruttas, Sarv 2012 23
 24. 24. Mõni hetk silmamist on väärt mitu minutit kuulamistNÄITEID TOIMUNUSTJUHUSLAIDIDENA Ruttas, Sarv 2012 24
 25. 25. EESTI KOOL 2020+ KONTEKSTIS ÕPPIV ÜHISKOND - ÕPPIVORGANISATSIOON-ÕPPIV SUBJEKT Valdo Ruttas & Ene Sarv & Jüri Plink ETTEMÕTLUSKERILAUD (Foresight-rotaator) 13.aprill 2012 27.aprill 2012 Tallinna Ülikool
 26. 26. Esimene rühm (SOTS) alustab rühmatööga sotsiaaltasandil, järgmise rühmatöö teeb organisatsiooni tasandil, edasi liigub subjektide tasandile ja lõpetab taas sotsiaaltasandil. Selle rühma rotatsioon on:SOTS –> ORG –> SUBJ ->SOTS
 27. 27. TOIMETAJATE JA JÄRJEHOIDJATE TALITUS 16.15 -16.30Järjehoidjad ja toimetajad sõlmivad kokkuleppeid, võtavad kohustusi ja jaotavad ülesandeid, et 27.aprill vastaks ootustele
 28. 28.   Organisatsioon /tendentsid, trendid, ilmingud/V i s u a∗ reformid, muutused a l n∗ KOV e m∗ administratsioon e∗ t vormireform vs sisereform a f o∗ Laps (Täitev? Iseseisev? Loov?) o r∗ Tootmisasutus∗ Koolistruktuur (maja, koolipäev)∗ inimesed∗ e-päevik∗ Ohus on kohalik kultuuriruum Ruttas, Sarv 2012 28
 29. 29. Mõttetalgudlapsevanema, õpilase ja õpetaja koostööl.Ilmingu- visualisatsioonist programmi-visandi visaulisatsioonini Ruttas, Sarv 2012 29
 30. 30. Õppiva kooli struktuur• paindlikkus• innovatiivsus• õpetaja usaldamist Tiimid Tiimid• isetegevuse Mõtte- Mõtte- julgustamine talgud talgud• üksteiselt õppimine• teadmusringlus• eneserefleksioon Ruttas, Sarv 2012 30
 31. 31. ALLIKAID MÕTTETALGUMEETODI KOHTA• Ajaloost, ülevaated, võrdlus teiste meetoditega ja talgujate  tegemised:http://talgujad.tartu.ee ja http://talgujad.forum.co.ee• Põhjalik ülevaade eesti, inglise ja vene keeles mõttetalgute  meetodist “Kes me oleme?”http://docs.google.com/Doc? docid=0AaXcuFWLJ42SZGNrYmtid3dfMjNjOXRjY3JmNQ&hl=en• Scribd tekstid (Ruttas, Sarv)• Sarv, E-S. (2010). Mõttetalgumeetod ja selle kasutamine  haridusasutuse kui organisatsiooni arenduses. Tallinn: TLÜ IVA. http://www.e-ope.ee/repositoorium/otsing? @=6j6l#euni_repository_10895• Sarv, E-S. (2010). Mõttetalgumeetod hariduses. Tallinn: TLÜ.• http://www.tlu.ee/opmat/ka/opiobjekt/mottetalgumeetod/

×