Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

لعبة البيرة

لعبة البيرة تعتبر من أحسن الألعاب الجديدة الموجودة علي الساحة وأيضا اللعبة تعتمد علي سرعتك في التقاط زجاجات العاب بيرة المتساقطة من أعلي اللعبة باستخدام الماوس فقط كل ما عليك هو أنك توجه الماوس نحو زجاجات البيرة المتساقطه داخل الصندوق وكلما أيضا جمعت عدد اكبر كلما انتقلت الي مرحلة أعلي وتكون فيها تساقط الزجاجات أسرع من الاول بكتير ولكن احذر فانت لديك ثلاثة محاولات تفلت منك فيها الزجاجات بعد ذلك تخسر لعبة البيرة والنسوان وتظهر لك جملة جيم أوفر .
http://www.download-al3ab.com/2013/08/beera-game-online-2014.html

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

لعبة البيرة

  1. 1. áÚÈÉ ÇáÈíÑÉ ÊÚÊÈÑ ãä ÃÍÓä ÇáÃáÚÇÈ ÇáÌÏíÏÉ ÇáãæÌæÏÉ Úáí ÇáÓÇÍÉ æÃíÖÇ ÇááÚÈÉ ÊÚÊãÏ Úáí ÓÑÚÊß Ýí ÇáÊÞÇØ ÒÌÇÌÇÊ ÇáÚÇÈ ÈíÑÉ ÇáãÊÓÇÞØÉ ãä ÃÚáí ÇááÚÈÉ ÈÇÓÊÎÏÇã ÇáãÇæÓ ÝÞØ ßá ãÇ Úáíß åæ Ãäß ÊæÌå ÇáãÇæÓ äÍæ ÒÌÇÌÇÊ ÇáÈíÑÉ ÇáãÊÓÇÞØå ÏÇÎá ÇáÕäÏæÞ æßáãÇ ÃíÖÇ ÌãÚÊ ÚÏÏ ÇßÈÑ ßáãÇ ÇäÊÞáÊ Çáí ãÑÍáÉ ÃÚáí æÊßæä ÝíåÇ ÊÓÇÞØ ÇáÒÌÇÌÇÊ ÃÓÑÚ ãä ÇáÇæá ÈßÊíÑ æáßä ÇÍÐÑ ÝÇäÊ áÏíß ËáÇËÉ ãÍÇæáÇÊ ÊÝáÊ ãäß ÝíåÇ ÇáÒÌÇÌÇÊ ÈÚÏ Ðáß ÊÎÓÑ áÚÈÉ ÇáÈíÑÉ æÇáäÓæÇä æÊÙåÑ áß ÌãáÉ Ìíã ÃæÝÑ > http://www.download-al3ab.com/2013/08/beera-game-online-2014.html

×