SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Eix 4 - Una ciutat ben gestionada i radicalment
democràtica
UNA CIUTAT BEN GESTIONADA
5	
Els recursos humans son un dels principals instruments de la prestació de serveis de
les administracions locals.
Pla de regularització de la plantilla municipal que posi fi a la precarietat laboral i consolidi
una plantilla professional amb recursos i coneixements que millorin els serveis que
presta l’ajuntament.10	
Una ciutat amb un pressupost adequat a la disposició de recursos i a les necessitats
que ha de fer front. Que faci partícip a la ciutadania en la definició de prioritats i destí
dels recursos municipals.
Una ciutat ben gestionada, amb eficiència i eficàcia. Que posi els recursos necessaris
en les prioritats que determini el Pla d’Actuació Municipal. Que ho faci amb participació,15	
transparència i amb perspectiva de gènere.
Una gestió professional, que rendeixi comptes periòdicament dels resultats i tingui en
compte les aportacions de la ciutadania.
20	
INDEX
1.-	RECURSOS	HUMANS	_______________________________________________________________	1	
2.-	GESTIÓ	ECONÒMICA	_______________________________________________________________	2	
3.-	RADICALITAT	DEMOCRÀTICA	___________________________________________________________	3	
	25	
1.- RECURSOS HUMANS
- Realització d’una auditoria organitzativa dels recursos humans de l’Ajuntament i30	
PROUSA amb l’objectiu d’identificar les carències i/o escreixos d’efectius, la distribució
de les càrregues de treball, els circuits de treball i el funcionament dels diferents
protocols d’actuació.
- Realitzar una política de personal que compti amb la participació dels agents socials
a fi de millorar el clima laboral, assolint el màxim consens en la presa de decisions que35	
afectin a la plantilla municipal, garantint la seva participació en la diagnosi i establint un
marc de relacions laborals adequat per a la millor prestació dels serveis municipals.
- Acordar amb la representació social el procés de consolidació de la plantilla en el marc
dels acords que sobre aquesta qüestió s’han aprovat el Plenari municipal. Garantir que
a final de mandat s’hagin consolidat tots els llocs de treball, reduint la taxa d’interinitat a40	
situacions estrictament circumstancials i derivades de necessitats d’urgència
sobrevingudes.
- Garantir que els instruments de gestió dels recursos humans (RLT, Plantilla, Valoració
de Llocs de Treball, etc.) s’actualitzaran i es presentaran per a la seva aprovació a
Plenari amb l’acord assolit amb la representació social.45	
- Reduir els càrrecs de confiança a aquells estrictament necessaris amb sous acordats
al Codi Ètic i de Bon Govern, dignes i no abusius.
50	
55	
2.- GESTIÓ ECONÒMICA
- Els ajuntaments són gestors d’uns recursos que pertanyen al conjunt de la ciutadania.
Tant els ingressos (taxes i impostos) com la despesa han se basar-se en la redistribució
dels recursos, la justícia social i l’ecologisme: fer pagar més a qui més té i qui més
contamina per tal que tots i totes accedim als mateixos drets i serveis.60	
- Auditarem i revisarem la totalitat de la contractació de serveis i la compra de bens que
fa l’Ajuntament. Aplicarem els acords de Plenari per avaluar quins serveis es podran
gestionar directament i quins cal mantenir externalitzats. Les noves contractacions
hauran d’incloure clàusules socials i mediambientals, per això és imprescindible que
aquestes s’incloguin dins dels plecs de clàusules per a la contractació de serveis i65	
s’estableixin protocols per al seguiment de les contractacions i el compliments dels
compromisos contractuals.
- Renegociar aquells contractes vigents per tal d’adaptar-los a les noves necessitats del
municipi i a la situació de l’economia.
- La política de compres municipal ha de possibilitar i facilitar l’accés a la mateixa dels70	
productors i proveïdors locals.
- Aplicarem un cànon als operadors privats que accedeixin a una concessió pública
(gestió d’un servei o equipament), a fi de que abonin un cànon fixe per la concessió i
que es pugui preveure un cànon variable en funció dels beneficis que obtinguin amb el
compromís de reinvertir els diners públics en el mateix servei o equipament.75	
- Aplicar un pla d’eficiència i innovació orientat a la millora de la gestió, la planificació, la
direcció per objectius i l’avaluació de resultats amb un sistema d’indicadors homogenis,
quantitatius i qualitatius, en totes les àrees i instruments de gestió municipal incloent la
gestió pressupostària.
- Ampliarem la tarifació social en els serveis municipals, es a dir, ajustarem els preus80	
dels serveis a la capacitat econòmica dels usuaris i usuàries.
- Exigirem el retorn de l’IVA pagat per l’Ajuntament en les seves inversions.
- Els recursos públics han de ser gestionats amb la màxima transparència i optimització.
Per això rendirem comptes del conjunt de la gestió pública tant a través dels instruments
de transparència (open data) online com a partir d’audiències públiques i comissions85	
ciutadanes de seguiment i control de la gestió pública.
- Durem a terme una planificació de Pressupostos plurianuals, revisables i
actualitzables. En el cas de les inversions permetrà desenvolupar el Pla d’inversions
plurianual, tot tenint en compte que bona part d’aquests inversions estan finançades
total o parcialment per altres administracions, que alhora haurien de planificar aquesta90	
plurianualitat.
- Promourem els pressupostos participatius que mitjançant processos de deliberació i
debat ciutadà decideixin actuacions públiques més enllà de les inversions.
- Pressupostos amb perspectiva de gènere. Dissenyarem, executarem i avaluarem els
pressupost municipal de manera que l’impacte de la distribució de la despesa pública95	
municipal ha de vetllar per ser equitativa i per atendre els interessos i necessitats que
tenen les dones a tots els àmbits i àrees.
- Consolidarem l’administració local digital que entre altres beneficis comporta major
transparència i accés 24 hores al dia de la ciutadania a la informació i la tramitació
administrativa.100	
3.- RADICALITAT DEMOCRÀTICA
Volem un municipalisme com a espai de canvi social i polític, de resistència i105	
transformació social i que trenqui amb la pràctica de pura gestió. Treballarem amb la
guia dels valors del feminisme, la diversitat, la solidaritat i la cooperació, entre uns altres,
en un paper protagonista i on es fomenti els espais d'autoorganització i participació
democràtica de la ciutadania .
110	
El municipi és un espai de proximitat on les persones han de poder decidir en comú com
fer front als seus problemes col·lectius. El municipalisme ha de ser un instrument de
participació on es reculli la voluntat de les veïnes i veïns per defensar el bé comú i
transformar-ho en una nova realitat a partir de mesures concretes. S'ha de recuperar la
sobirania municipal en tant és el millor lloc per desenvolupar la democràcia participativa.115	
Aquests drets democràtics de participació en temes locals no es poden deslligar de la
defensa d’altres drets i llibertats a d’altres àmbits de decisió, a Catalunya, l’Estat i fins i
tot la renúncia de sobiranies vers organismes multinacionals. No hi haurà democràcia
plena mentre la ciutadania no pugui triar i decidir sobre els diferents drets socials, i120	
llibertats. Per que som republicans defensem la llibertat a poder decidir sobre tot ja sigui
en el social o la llibertat dels pobles a la seva lliure autodeterminació.
Des dels municipis, històricament, s'han pres decisions que han transcendit al conjunt
de l'Estat. Ara tampoc és moment de ser neutrals en la defensa de les llibertats i contra125	
lleis i decrets repressius que en l'última etapa s'han anat aplicant. No hi haurà
democràcia plena, al contrari, si qui legisla ho fa sobre els privilegis propis i la desigualtat
per al conjunt de la gent treballadora i sectors humils.
Apostem per la radicalitat democràtica. Mana la gent i els representants públics ho han130	
de tenir clar. Cal establir un sistema de rendició de comptes de regidors i regidores i de
govern. Efectuar audiències públiques anuals per donar comptes de que hem fet, quan
ens hem gastat i quina previsió de fer tenim.
Portar les lluites del carrer a dins de la institució significa reordenar les prioritats de135	
Govern: el servei a la ciutadania ha de ser la motivació principal, i això significa ampliar
les vies de comunicació, convertir la participació en decisió i avaluar totes les decisions
des de la perspectiva de l’ètica.
El Rubí que coneixem s’ha dotat de consells i programes de participació. Al Rubí que140	
volem, aquestes eines serviran perquè la ciutadania estigui informada i pugui ser part
activa en les decisions de govern i actor fiscalitzador.
Per això establirem un programa integral de radicalitat democràtica i lluita contra la
corrupció:
- Elaborarem el Codi Ètic dels càrrecs públics, per tal que les persones que accedeixin145	
a aquesta tasca es comprometin a exercir amb responsabilitat la seva feina. Entre altres
aquest codi ètic haurà de contemplar:
• Els càrrecs que tinguin plena dedicació a govern no podran
compatibilitzar-ho amb una altre feina.
• Els càrrecs públics es comprometen a no incorporar-se a treballar150	
a cap empresa que tingui relació contractual amb l’Ajuntament
fins un període de dos anys posteriors a l’abandonament del
càrrec públic.
- Elaborarem un nou ROM (Reglament Orgànic Municipal) i un nou Reglament de
Participació Ciutadana que garanteixin la veritable participació dels ciutadans i155	
ciutadanes en els afers que li son propis.
- El nou ROM haurà d’incorporar:
• Publicitat de la convocatòria del Ple amb mínim 5 dies d’antelació
i publicitat destacada a la web municipal.
• Publicació de les actes de Ple en un termini màxim de 15 dies160	
posteriors a la seva realització.
• Publicació de les convocatòries, ordre del dia i actes de les Juntes
de Govern Local.
• Publicació a la web dels dictàmens de la comissió especial de
comptes, prèvia aprovació.165	
• Establir que cada any, al menys dues o tres sessions plenàries es
puguin fer a un espai diferent de la Sala de Plens de l’Ajuntament,
com la Biblioteca municipal o Centres cívics que reuneixin les
condicions d’accessibilitat, espai i sonoritat adequades.
• Incloure mecanismes per permetre la participació i votació170	
telemàtica dels regidors i regidores a les sessions plenàries,
prèvia justificació de la no assistència presencial.
- Propiciarem la creació i aprovació del Pla Integral de Participació Ciutadana a partir
d’un procés participatiu obert a tota la ciutadania.
- Establirem quines decisions municipals consultarem de forma obligatòria, i preveurem175	
una partida pressupostària anual per efectuar aquestes consultes vinculants.
- Reforçarem la figura del Consell de Ciutat, com a espai participatiu que es reuneixi pel
cap baix un cop cada tres mesos i que fiscalitzi la feina del govern.
- Establir metodologies de deliberació basades en el consens presencials i no
exclusivament en la votació virtual.180	
- Reprendrem el projecte dels Pressupostos Participatius, adaptant-lo a les noves
necessitats i canals de comunicació existents.
- Efectuarem audiències públiques trimestrals per donar comptes de què hem fet, quant
ens hem gastat i què tenim previsió de fer.
- Establirem la figura del Regidor/a de barri, com a referent de la corporació en el territori185	
que actuarà coordinadament amb la resta de regidories i tindrà un pla de visites a cada
territori.
- Creació de la regidoria de participació / democràcia / drets de ciutadania.
- Farem pública l’agenda de regidors i regidores, i crearem espais públics i oberts de
trobada amb la ciutadania.190	
- Facilitarem l'accés entenedor per a tothom a la informació dels concursos i
pressupostos municipals.
- Creació d’una eina de consulta de dades econòmiques i financeres de l’Ajuntament
més clara i fàcil de fer servir per al conjunt de la ciutadania; així com sobre les
contractacions públiques (plecs de clàusules, concursos, resultats, control de condicions195	
laborals...).
- A través de la creació d’un Consell Ciutadà, sotmetrem els comptes de l’Ajuntament a
auditories externes anuals i farem públics els resultats.
- Recuperarem el funcionament de taules i comissions de seguiment aconseguides i
reclamades per la ciutadania, com la Taula de noves migracions, la Comissió de Can200	
Carreras, la Comissió de línies elèctriques o la Taula de patrimoni i activarem les que ja
estan en funcionament:
• Actualitzarem les seves funcions i membres
• Respectarem la periodicitat prevista de les reunions
- Crearem nous espais de participació temàtics reclamats per la ciutadania:205	
• Un d’ells, el Consell Assessor d’Urbanisme local, per garantir
la transparència en la gestió urbanística i assegurar que la
seva planificació es regeix per l’interès general.
- Revisarem el funcionament i reglament dels Consells Municipals –Consell Escolar, de
Solidaritat i Cooperació..- per tal d’adaptar el seu funcionament, i fer-los funcionals i útils.210	
- Creació de l’Oficina de Defensa de la Ciutadania, per evitar la desinformació i
desemparament de la ciutadania en la relació amb l’Ajuntament i amb altres empreses i
recursos públics:
• L’oficina de la Síndica estaria dins aquest servei
• Atenció a persones migrades o refugiades (serveis públics,215	
gestions amb l’ajuntament..)
- Derivació de cada ciutadà/na al servei adequat a la seva problemàtica. Una porta
d’entrada a l’administració que allibera una part de la feina de l’OAC i té una perspectiva
global.
- Vetllar pel bon funcionament del Consell de Comunicació i per l’aplicació del reglament220	
del servei de comunicació. Potenciar la Ràdio com a espai de participació de ciutadania,
entitats i organitzacions., dotant-la dels mitjans humans i tècnics necessaris.
225

More Related Content

What's hot

Informe reptes i perspectives de futur del programa Barcelona Interculturalitat
Informe reptes i perspectives de futur del programa Barcelona InterculturalitatInforme reptes i perspectives de futur del programa Barcelona Interculturalitat
Informe reptes i perspectives de futur del programa Barcelona InterculturalitatAjuntament de Barcelona
 
Presidencia informe de participacio 2020
Presidencia informe de participacio 2020Presidencia informe de participacio 2020
Presidencia informe de participacio 2020Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de Govern: Pla de xoc d’inspecció contra els Habitatges d’ús turístic ...
Mesura de Govern: Pla de xoc d’inspecció contra els Habitatges d’ús turístic ...Mesura de Govern: Pla de xoc d’inspecció contra els Habitatges d’ús turístic ...
Mesura de Govern: Pla de xoc d’inspecció contra els Habitatges d’ús turístic ...Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de govern de l'estratègia de mobilitat turística de Barcelona
Mesura de govern de l'estratègia de mobilitat turística de BarcelonaMesura de govern de l'estratègia de mobilitat turística de Barcelona
Mesura de govern de l'estratègia de mobilitat turística de BarcelonaAjuntament de Barcelona
 
CULTURA ALS BARRIS I ACCIÓ COMUNITÀRIA. DRET A LES PRÀCTIQUES CULTURALS I NOV...
CULTURA ALS BARRIS I ACCIÓ COMUNITÀRIA. DRET A LES PRÀCTIQUES CULTURALS I NOV...CULTURA ALS BARRIS I ACCIÓ COMUNITÀRIA. DRET A LES PRÀCTIQUES CULTURALS I NOV...
CULTURA ALS BARRIS I ACCIÓ COMUNITÀRIA. DRET A LES PRÀCTIQUES CULTURALS I NOV...Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de govern del projecte "Impulsem!" (Pla d'actuació 2017-2021 dels serv...
Mesura de govern del projecte "Impulsem!" (Pla d'actuació 2017-2021 dels serv...Mesura de govern del projecte "Impulsem!" (Pla d'actuació 2017-2021 dels serv...
Mesura de govern del projecte "Impulsem!" (Pla d'actuació 2017-2021 dels serv...Ajuntament de Barcelona
 
Informe de Govern en relació amb les accions interculturals i d’acollida d’im...
Informe de Govern en relació amb les accions interculturals i d’acollida d’im...Informe de Govern en relació amb les accions interculturals i d’acollida d’im...
Informe de Govern en relació amb les accions interculturals i d’acollida d’im...Ajuntament de Barcelona
 
Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021
Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021
Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021Ajuntament de Barcelona
 
Pla d'Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023
Pla d'Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023Pla d'Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023
Pla d'Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de govern de la creació del Banc del Moviment
Mesura de govern de la creació del Banc del MovimentMesura de govern de la creació del Banc del Moviment
Mesura de govern de la creació del Banc del MovimentAjuntament de Barcelona
 
Informe d'actuacions sobre TEH-ES i treball sexual
Informe d'actuacions sobre TEH-ES i treball sexualInforme d'actuacions sobre TEH-ES i treball sexual
Informe d'actuacions sobre TEH-ES i treball sexualAjuntament de Barcelona
 
Mesura de Govern: Pla Director de la Guàrdia Urbana
Mesura de Govern: Pla Director de la Guàrdia UrbanaMesura de Govern: Pla Director de la Guàrdia Urbana
Mesura de Govern: Pla Director de la Guàrdia UrbanaAjuntament de Barcelona
 
Pla de desenvolupament econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022
Pla de desenvolupament econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022Pla de desenvolupament econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022
Pla de desenvolupament econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018Ajuntament de Barcelona
 
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...Ajuntament de Barcelona
 
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...Ajuntament de Barcelona
 
Informe de l'Agència per a l'abordatge integral del treball sexual (ABITS) 2016
Informe de l'Agència per a l'abordatge integral del treball sexual (ABITS) 2016Informe de l'Agència per a l'abordatge integral del treball sexual (ABITS) 2016
Informe de l'Agència per a l'abordatge integral del treball sexual (ABITS) 2016Ajuntament de Barcelona
 
La FAV de Sabadell demana regeneració després del cas Mercuri
La FAV de Sabadell demana regeneració després del cas MercuriLa FAV de Sabadell demana regeneració després del cas Mercuri
La FAV de Sabadell demana regeneració després del cas MercuriiSabadell
 
Fem Cultura. Pla de drets culturals de Barcelona
Fem Cultura. Pla de drets culturals de BarcelonaFem Cultura. Pla de drets culturals de Barcelona
Fem Cultura. Pla de drets culturals de BarcelonaAjuntament de Barcelona
 

What's hot (20)

Informe reptes i perspectives de futur del programa Barcelona Interculturalitat
Informe reptes i perspectives de futur del programa Barcelona InterculturalitatInforme reptes i perspectives de futur del programa Barcelona Interculturalitat
Informe reptes i perspectives de futur del programa Barcelona Interculturalitat
 
Presidencia informe de participacio 2020
Presidencia informe de participacio 2020Presidencia informe de participacio 2020
Presidencia informe de participacio 2020
 
Mesura de Govern: Pla de xoc d’inspecció contra els Habitatges d’ús turístic ...
Mesura de Govern: Pla de xoc d’inspecció contra els Habitatges d’ús turístic ...Mesura de Govern: Pla de xoc d’inspecció contra els Habitatges d’ús turístic ...
Mesura de Govern: Pla de xoc d’inspecció contra els Habitatges d’ús turístic ...
 
Mesura de govern de l'estratègia de mobilitat turística de Barcelona
Mesura de govern de l'estratègia de mobilitat turística de BarcelonaMesura de govern de l'estratègia de mobilitat turística de Barcelona
Mesura de govern de l'estratègia de mobilitat turística de Barcelona
 
CULTURA ALS BARRIS I ACCIÓ COMUNITÀRIA. DRET A LES PRÀCTIQUES CULTURALS I NOV...
CULTURA ALS BARRIS I ACCIÓ COMUNITÀRIA. DRET A LES PRÀCTIQUES CULTURALS I NOV...CULTURA ALS BARRIS I ACCIÓ COMUNITÀRIA. DRET A LES PRÀCTIQUES CULTURALS I NOV...
CULTURA ALS BARRIS I ACCIÓ COMUNITÀRIA. DRET A LES PRÀCTIQUES CULTURALS I NOV...
 
Mesura de govern del projecte "Impulsem!" (Pla d'actuació 2017-2021 dels serv...
Mesura de govern del projecte "Impulsem!" (Pla d'actuació 2017-2021 dels serv...Mesura de govern del projecte "Impulsem!" (Pla d'actuació 2017-2021 dels serv...
Mesura de govern del projecte "Impulsem!" (Pla d'actuació 2017-2021 dels serv...
 
Informe de Govern en relació amb les accions interculturals i d’acollida d’im...
Informe de Govern en relació amb les accions interculturals i d’acollida d’im...Informe de Govern en relació amb les accions interculturals i d’acollida d’im...
Informe de Govern en relació amb les accions interculturals i d’acollida d’im...
 
Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021
Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021
Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021
 
Pla d'Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023
Pla d'Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023Pla d'Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023
Pla d'Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023
 
Mesura de govern de la creació del Banc del Moviment
Mesura de govern de la creació del Banc del MovimentMesura de govern de la creació del Banc del Moviment
Mesura de govern de la creació del Banc del Moviment
 
Informe de l'Acció de Govern 2017
Informe de l'Acció de Govern 2017Informe de l'Acció de Govern 2017
Informe de l'Acció de Govern 2017
 
Informe d'actuacions sobre TEH-ES i treball sexual
Informe d'actuacions sobre TEH-ES i treball sexualInforme d'actuacions sobre TEH-ES i treball sexual
Informe d'actuacions sobre TEH-ES i treball sexual
 
Mesura de Govern: Pla Director de la Guàrdia Urbana
Mesura de Govern: Pla Director de la Guàrdia UrbanaMesura de Govern: Pla Director de la Guàrdia Urbana
Mesura de Govern: Pla Director de la Guàrdia Urbana
 
Pla de desenvolupament econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022
Pla de desenvolupament econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022Pla de desenvolupament econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022
Pla de desenvolupament econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022
 
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
 
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...
Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l'experimentació, la ...
 
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·li...
 
Informe de l'Agència per a l'abordatge integral del treball sexual (ABITS) 2016
Informe de l'Agència per a l'abordatge integral del treball sexual (ABITS) 2016Informe de l'Agència per a l'abordatge integral del treball sexual (ABITS) 2016
Informe de l'Agència per a l'abordatge integral del treball sexual (ABITS) 2016
 
La FAV de Sabadell demana regeneració després del cas Mercuri
La FAV de Sabadell demana regeneració després del cas MercuriLa FAV de Sabadell demana regeneració després del cas Mercuri
La FAV de Sabadell demana regeneració després del cas Mercuri
 
Fem Cultura. Pla de drets culturals de Barcelona
Fem Cultura. Pla de drets culturals de BarcelonaFem Cultura. Pla de drets culturals de Barcelona
Fem Cultura. Pla de drets culturals de Barcelona
 

Similar to Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica

Pacte de govern quatripartit UpC-ERC-Crida-Guanyem a Sabadell
Pacte de govern quatripartit UpC-ERC-Crida-Guanyem a SabadellPacte de govern quatripartit UpC-ERC-Crida-Guanyem a Sabadell
Pacte de govern quatripartit UpC-ERC-Crida-Guanyem a SabadelliSabadell
 
Pacte de govern ERC-Crida
Pacte de govern ERC-CridaPacte de govern ERC-Crida
Pacte de govern ERC-CridaiSabadell
 
Programa electoral de la coalició SOM TORDERA
Programa electoral de la coalició SOM TORDERAPrograma electoral de la coalició SOM TORDERA
Programa electoral de la coalició SOM TORDERACarlos Seijo
 
Programa Electoral 2015 - Compromís per Pego
Programa Electoral 2015 - Compromís per Pego Programa Electoral 2015 - Compromís per Pego
Programa Electoral 2015 - Compromís per Pego Compromís per Pego
 
Proximitat i participació
Proximitat i participació Proximitat i participació
Proximitat i participació CarmenBastida
 
Informe: Patrimoni Ciutadà. Un marc per a la col·laboració públic-comunitària
Informe: Patrimoni Ciutadà. Un marc per a la col·laboració públic-comunitàriaInforme: Patrimoni Ciutadà. Un marc per a la col·laboració públic-comunitària
Informe: Patrimoni Ciutadà. Un marc per a la col·laboració públic-comunitàriaLa Hidra Cooperativa
 
Patrimoni Ciutadà: resum executiu
Patrimoni Ciutadà: resum executiuPatrimoni Ciutadà: resum executiu
Patrimoni Ciutadà: resum executiuLa Hidra Cooperativa
 
Psoe Castalla programa 2015
Psoe Castalla programa 2015Psoe Castalla programa 2015
Psoe Castalla programa 2015herc1212
 
Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21D
Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21DArxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21D
Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21DJoan Soler Jiménez
 
20121113 presentació jsj tarifació social fc esport vf
20121113 presentació jsj tarifació social fc esport vf20121113 presentació jsj tarifació social fc esport vf
20121113 presentació jsj tarifació social fc esport vfJordi San José Buenaventura
 
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012C C
 
Comparativa programa electoral
Comparativa programa electoralComparativa programa electoral
Comparativa programa electoralFerran Sarrià
 
Jornada l'economia social i la prestació de serveis públics locals
Jornada l'economia social i la prestació de serveis públics localsJornada l'economia social i la prestació de serveis públics locals
Jornada l'economia social i la prestació de serveis públics localsAjuntament La Pobla de Vallbona
 
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011Psc Polinyà
 
Programa electoral ERC-MES per Girona municipals 2015
Programa electoral ERC-MES per Girona municipals 2015Programa electoral ERC-MES per Girona municipals 2015
Programa electoral ERC-MES per Girona municipals 2015bonettt
 
Programa electoral Canviem Entre Tots Algemesí
Programa electoral Canviem Entre Tots AlgemesíPrograma electoral Canviem Entre Tots Algemesí
Programa electoral Canviem Entre Tots AlgemesíVi An Ol
 

Similar to Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica (20)

Pacte de govern quatripartit UpC-ERC-Crida-Guanyem a Sabadell
Pacte de govern quatripartit UpC-ERC-Crida-Guanyem a SabadellPacte de govern quatripartit UpC-ERC-Crida-Guanyem a Sabadell
Pacte de govern quatripartit UpC-ERC-Crida-Guanyem a Sabadell
 
Pacte de govern ERC-Crida
Pacte de govern ERC-CridaPacte de govern ERC-Crida
Pacte de govern ERC-Crida
 
Programa electoral de la coalició SOM TORDERA
Programa electoral de la coalició SOM TORDERAPrograma electoral de la coalició SOM TORDERA
Programa electoral de la coalició SOM TORDERA
 
Programa Electoral 2015 - Compromís per Pego
Programa Electoral 2015 - Compromís per Pego Programa Electoral 2015 - Compromís per Pego
Programa Electoral 2015 - Compromís per Pego
 
Proximitat i participació
Proximitat i participació Proximitat i participació
Proximitat i participació
 
Programa Bloc Municipal Cerdanyola
Programa Bloc Municipal CerdanyolaPrograma Bloc Municipal Cerdanyola
Programa Bloc Municipal Cerdanyola
 
OCM-PACD Enric Pons
OCM-PACD Enric PonsOCM-PACD Enric Pons
OCM-PACD Enric Pons
 
Informe: Patrimoni Ciutadà. Un marc per a la col·laboració públic-comunitària
Informe: Patrimoni Ciutadà. Un marc per a la col·laboració públic-comunitàriaInforme: Patrimoni Ciutadà. Un marc per a la col·laboració públic-comunitària
Informe: Patrimoni Ciutadà. Un marc per a la col·laboració públic-comunitària
 
Patrimoni Ciutadà: resum executiu
Patrimoni Ciutadà: resum executiuPatrimoni Ciutadà: resum executiu
Patrimoni Ciutadà: resum executiu
 
Psoe Castalla programa 2015
Psoe Castalla programa 2015Psoe Castalla programa 2015
Psoe Castalla programa 2015
 
Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21D
Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21DArxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21D
Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21D
 
Resum intervencions i conclusions a la xerrada "Economia social i polítiques ...
Resum intervencions i conclusions a la xerrada "Economia social i polítiques ...Resum intervencions i conclusions a la xerrada "Economia social i polítiques ...
Resum intervencions i conclusions a la xerrada "Economia social i polítiques ...
 
20121113 presentació jsj tarifació social fc esport vf
20121113 presentació jsj tarifació social fc esport vf20121113 presentació jsj tarifació social fc esport vf
20121113 presentació jsj tarifació social fc esport vf
 
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012
Decàleg de Bones Pràctiques maig_2012
 
Comparativa programa electoral
Comparativa programa electoralComparativa programa electoral
Comparativa programa electoral
 
Jornada l'economia social i la prestació de serveis públics locals
Jornada l'economia social i la prestació de serveis públics localsJornada l'economia social i la prestació de serveis públics locals
Jornada l'economia social i la prestació de serveis públics locals
 
Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011Programa electoral PSC Polinyà 2011
Programa electoral PSC Polinyà 2011
 
Programa electoral ERC-MES per Girona municipals 2015
Programa electoral ERC-MES per Girona municipals 2015Programa electoral ERC-MES per Girona municipals 2015
Programa electoral ERC-MES per Girona municipals 2015
 
Eix 2 al servei de qui
Eix 2 al servei de quiEix 2 al servei de qui
Eix 2 al servei de qui
 
Programa electoral Canviem Entre Tots Algemesí
Programa electoral Canviem Entre Tots AlgemesíPrograma electoral Canviem Entre Tots Algemesí
Programa electoral Canviem Entre Tots Algemesí
 

More from EnComuPodemRubi

Compromís amb Rubí 2019-2023
Compromís amb Rubí 2019-2023Compromís amb Rubí 2019-2023
Compromís amb Rubí 2019-2023EnComuPodemRubi
 
Compromiso con Rubí 2019-2023
Compromiso con Rubí 2019-2023Compromiso con Rubí 2019-2023
Compromiso con Rubí 2019-2023EnComuPodemRubi
 
Programa ECP Rubí - català
Programa ECP Rubí - catalàPrograma ECP Rubí - català
Programa ECP Rubí - catalàEnComuPodemRubi
 
Programa ECP Rubí - castellà
Programa ECP Rubí - castellàPrograma ECP Rubí - castellà
Programa ECP Rubí - castellàEnComuPodemRubi
 
Eje 4 una ciudad democratica
Eje 4 una ciudad democraticaEje 4 una ciudad democratica
Eje 4 una ciudad democraticaEnComuPodemRubi
 
Eje 2 al servicio de quien
Eje 2 al servicio de quienEje 2 al servicio de quien
Eje 2 al servicio de quienEnComuPodemRubi
 
Eje 1 una ciudad para vivir
Eje 1 una ciudad para vivirEje 1 una ciudad para vivir
Eje 1 una ciudad para vivirEnComuPodemRubi
 
Eix 1 una ciutat per viure hi
Eix 1 una ciutat per viure hiEix 1 una ciutat per viure hi
Eix 1 una ciutat per viure hiEnComuPodemRubi
 
2018.04.22 reglaments processos electorals interns aprovats
2018.04.22 reglaments processos electorals interns aprovats2018.04.22 reglaments processos electorals interns aprovats
2018.04.22 reglaments processos electorals interns aprovatsEnComuPodemRubi
 

More from EnComuPodemRubi (13)

Compromís amb Rubí 2019-2023
Compromís amb Rubí 2019-2023Compromís amb Rubí 2019-2023
Compromís amb Rubí 2019-2023
 
Compromiso con Rubí 2019-2023
Compromiso con Rubí 2019-2023Compromiso con Rubí 2019-2023
Compromiso con Rubí 2019-2023
 
Programa ECP Rubí - català
Programa ECP Rubí - catalàPrograma ECP Rubí - català
Programa ECP Rubí - català
 
Programa ECP Rubí - castellà
Programa ECP Rubí - castellàPrograma ECP Rubí - castellà
Programa ECP Rubí - castellà
 
Eje 4 una ciudad democratica
Eje 4 una ciudad democraticaEje 4 una ciudad democratica
Eje 4 una ciudad democratica
 
Eje 3 una ciudad activa
Eje 3 una ciudad activaEje 3 una ciudad activa
Eje 3 una ciudad activa
 
Eje 2 al servicio de quien
Eje 2 al servicio de quienEje 2 al servicio de quien
Eje 2 al servicio de quien
 
Eje 1 una ciudad para vivir
Eje 1 una ciudad para vivirEje 1 una ciudad para vivir
Eje 1 una ciudad para vivir
 
Eix 3 una ciutat activa
Eix 3 una ciutat activaEix 3 una ciutat activa
Eix 3 una ciutat activa
 
Eix 1 una ciutat per viure hi
Eix 1 una ciutat per viure hiEix 1 una ciutat per viure hi
Eix 1 una ciutat per viure hi
 
00 compromis de ciutat
00 compromis de ciutat00 compromis de ciutat
00 compromis de ciutat
 
00 compromiso de ciudad
00 compromiso de ciudad00 compromiso de ciudad
00 compromiso de ciudad
 
2018.04.22 reglaments processos electorals interns aprovats
2018.04.22 reglaments processos electorals interns aprovats2018.04.22 reglaments processos electorals interns aprovats
2018.04.22 reglaments processos electorals interns aprovats
 

Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica

 • 1. Eix 4 - Una ciutat ben gestionada i radicalment democràtica UNA CIUTAT BEN GESTIONADA 5 Els recursos humans son un dels principals instruments de la prestació de serveis de les administracions locals. Pla de regularització de la plantilla municipal que posi fi a la precarietat laboral i consolidi una plantilla professional amb recursos i coneixements que millorin els serveis que presta l’ajuntament.10 Una ciutat amb un pressupost adequat a la disposició de recursos i a les necessitats que ha de fer front. Que faci partícip a la ciutadania en la definició de prioritats i destí dels recursos municipals. Una ciutat ben gestionada, amb eficiència i eficàcia. Que posi els recursos necessaris en les prioritats que determini el Pla d’Actuació Municipal. Que ho faci amb participació,15 transparència i amb perspectiva de gènere. Una gestió professional, que rendeixi comptes periòdicament dels resultats i tingui en compte les aportacions de la ciutadania. 20 INDEX 1.- RECURSOS HUMANS _______________________________________________________________ 1 2.- GESTIÓ ECONÒMICA _______________________________________________________________ 2 3.- RADICALITAT DEMOCRÀTICA ___________________________________________________________ 3 25 1.- RECURSOS HUMANS - Realització d’una auditoria organitzativa dels recursos humans de l’Ajuntament i30 PROUSA amb l’objectiu d’identificar les carències i/o escreixos d’efectius, la distribució de les càrregues de treball, els circuits de treball i el funcionament dels diferents protocols d’actuació. - Realitzar una política de personal que compti amb la participació dels agents socials a fi de millorar el clima laboral, assolint el màxim consens en la presa de decisions que35 afectin a la plantilla municipal, garantint la seva participació en la diagnosi i establint un marc de relacions laborals adequat per a la millor prestació dels serveis municipals. - Acordar amb la representació social el procés de consolidació de la plantilla en el marc dels acords que sobre aquesta qüestió s’han aprovat el Plenari municipal. Garantir que a final de mandat s’hagin consolidat tots els llocs de treball, reduint la taxa d’interinitat a40 situacions estrictament circumstancials i derivades de necessitats d’urgència sobrevingudes.
 • 2. - Garantir que els instruments de gestió dels recursos humans (RLT, Plantilla, Valoració de Llocs de Treball, etc.) s’actualitzaran i es presentaran per a la seva aprovació a Plenari amb l’acord assolit amb la representació social.45 - Reduir els càrrecs de confiança a aquells estrictament necessaris amb sous acordats al Codi Ètic i de Bon Govern, dignes i no abusius. 50 55 2.- GESTIÓ ECONÒMICA - Els ajuntaments són gestors d’uns recursos que pertanyen al conjunt de la ciutadania. Tant els ingressos (taxes i impostos) com la despesa han se basar-se en la redistribució dels recursos, la justícia social i l’ecologisme: fer pagar més a qui més té i qui més contamina per tal que tots i totes accedim als mateixos drets i serveis.60 - Auditarem i revisarem la totalitat de la contractació de serveis i la compra de bens que fa l’Ajuntament. Aplicarem els acords de Plenari per avaluar quins serveis es podran gestionar directament i quins cal mantenir externalitzats. Les noves contractacions hauran d’incloure clàusules socials i mediambientals, per això és imprescindible que aquestes s’incloguin dins dels plecs de clàusules per a la contractació de serveis i65 s’estableixin protocols per al seguiment de les contractacions i el compliments dels compromisos contractuals. - Renegociar aquells contractes vigents per tal d’adaptar-los a les noves necessitats del municipi i a la situació de l’economia. - La política de compres municipal ha de possibilitar i facilitar l’accés a la mateixa dels70 productors i proveïdors locals. - Aplicarem un cànon als operadors privats que accedeixin a una concessió pública (gestió d’un servei o equipament), a fi de que abonin un cànon fixe per la concessió i que es pugui preveure un cànon variable en funció dels beneficis que obtinguin amb el compromís de reinvertir els diners públics en el mateix servei o equipament.75 - Aplicar un pla d’eficiència i innovació orientat a la millora de la gestió, la planificació, la direcció per objectius i l’avaluació de resultats amb un sistema d’indicadors homogenis, quantitatius i qualitatius, en totes les àrees i instruments de gestió municipal incloent la gestió pressupostària. - Ampliarem la tarifació social en els serveis municipals, es a dir, ajustarem els preus80 dels serveis a la capacitat econòmica dels usuaris i usuàries. - Exigirem el retorn de l’IVA pagat per l’Ajuntament en les seves inversions. - Els recursos públics han de ser gestionats amb la màxima transparència i optimització. Per això rendirem comptes del conjunt de la gestió pública tant a través dels instruments de transparència (open data) online com a partir d’audiències públiques i comissions85 ciutadanes de seguiment i control de la gestió pública. - Durem a terme una planificació de Pressupostos plurianuals, revisables i actualitzables. En el cas de les inversions permetrà desenvolupar el Pla d’inversions plurianual, tot tenint en compte que bona part d’aquests inversions estan finançades total o parcialment per altres administracions, que alhora haurien de planificar aquesta90 plurianualitat.
 • 3. - Promourem els pressupostos participatius que mitjançant processos de deliberació i debat ciutadà decideixin actuacions públiques més enllà de les inversions. - Pressupostos amb perspectiva de gènere. Dissenyarem, executarem i avaluarem els pressupost municipal de manera que l’impacte de la distribució de la despesa pública95 municipal ha de vetllar per ser equitativa i per atendre els interessos i necessitats que tenen les dones a tots els àmbits i àrees. - Consolidarem l’administració local digital que entre altres beneficis comporta major transparència i accés 24 hores al dia de la ciutadania a la informació i la tramitació administrativa.100 3.- RADICALITAT DEMOCRÀTICA Volem un municipalisme com a espai de canvi social i polític, de resistència i105 transformació social i que trenqui amb la pràctica de pura gestió. Treballarem amb la guia dels valors del feminisme, la diversitat, la solidaritat i la cooperació, entre uns altres, en un paper protagonista i on es fomenti els espais d'autoorganització i participació democràtica de la ciutadania . 110 El municipi és un espai de proximitat on les persones han de poder decidir en comú com fer front als seus problemes col·lectius. El municipalisme ha de ser un instrument de participació on es reculli la voluntat de les veïnes i veïns per defensar el bé comú i transformar-ho en una nova realitat a partir de mesures concretes. S'ha de recuperar la sobirania municipal en tant és el millor lloc per desenvolupar la democràcia participativa.115 Aquests drets democràtics de participació en temes locals no es poden deslligar de la defensa d’altres drets i llibertats a d’altres àmbits de decisió, a Catalunya, l’Estat i fins i tot la renúncia de sobiranies vers organismes multinacionals. No hi haurà democràcia plena mentre la ciutadania no pugui triar i decidir sobre els diferents drets socials, i120 llibertats. Per que som republicans defensem la llibertat a poder decidir sobre tot ja sigui en el social o la llibertat dels pobles a la seva lliure autodeterminació. Des dels municipis, històricament, s'han pres decisions que han transcendit al conjunt de l'Estat. Ara tampoc és moment de ser neutrals en la defensa de les llibertats i contra125 lleis i decrets repressius que en l'última etapa s'han anat aplicant. No hi haurà democràcia plena, al contrari, si qui legisla ho fa sobre els privilegis propis i la desigualtat per al conjunt de la gent treballadora i sectors humils. Apostem per la radicalitat democràtica. Mana la gent i els representants públics ho han130 de tenir clar. Cal establir un sistema de rendició de comptes de regidors i regidores i de govern. Efectuar audiències públiques anuals per donar comptes de que hem fet, quan ens hem gastat i quina previsió de fer tenim. Portar les lluites del carrer a dins de la institució significa reordenar les prioritats de135 Govern: el servei a la ciutadania ha de ser la motivació principal, i això significa ampliar les vies de comunicació, convertir la participació en decisió i avaluar totes les decisions des de la perspectiva de l’ètica. El Rubí que coneixem s’ha dotat de consells i programes de participació. Al Rubí que140 volem, aquestes eines serviran perquè la ciutadania estigui informada i pugui ser part activa en les decisions de govern i actor fiscalitzador. Per això establirem un programa integral de radicalitat democràtica i lluita contra la corrupció:
 • 4. - Elaborarem el Codi Ètic dels càrrecs públics, per tal que les persones que accedeixin145 a aquesta tasca es comprometin a exercir amb responsabilitat la seva feina. Entre altres aquest codi ètic haurà de contemplar: • Els càrrecs que tinguin plena dedicació a govern no podran compatibilitzar-ho amb una altre feina. • Els càrrecs públics es comprometen a no incorporar-se a treballar150 a cap empresa que tingui relació contractual amb l’Ajuntament fins un període de dos anys posteriors a l’abandonament del càrrec públic. - Elaborarem un nou ROM (Reglament Orgànic Municipal) i un nou Reglament de Participació Ciutadana que garanteixin la veritable participació dels ciutadans i155 ciutadanes en els afers que li son propis. - El nou ROM haurà d’incorporar: • Publicitat de la convocatòria del Ple amb mínim 5 dies d’antelació i publicitat destacada a la web municipal. • Publicació de les actes de Ple en un termini màxim de 15 dies160 posteriors a la seva realització. • Publicació de les convocatòries, ordre del dia i actes de les Juntes de Govern Local. • Publicació a la web dels dictàmens de la comissió especial de comptes, prèvia aprovació.165 • Establir que cada any, al menys dues o tres sessions plenàries es puguin fer a un espai diferent de la Sala de Plens de l’Ajuntament, com la Biblioteca municipal o Centres cívics que reuneixin les condicions d’accessibilitat, espai i sonoritat adequades. • Incloure mecanismes per permetre la participació i votació170 telemàtica dels regidors i regidores a les sessions plenàries, prèvia justificació de la no assistència presencial. - Propiciarem la creació i aprovació del Pla Integral de Participació Ciutadana a partir d’un procés participatiu obert a tota la ciutadania. - Establirem quines decisions municipals consultarem de forma obligatòria, i preveurem175 una partida pressupostària anual per efectuar aquestes consultes vinculants. - Reforçarem la figura del Consell de Ciutat, com a espai participatiu que es reuneixi pel cap baix un cop cada tres mesos i que fiscalitzi la feina del govern. - Establir metodologies de deliberació basades en el consens presencials i no exclusivament en la votació virtual.180 - Reprendrem el projecte dels Pressupostos Participatius, adaptant-lo a les noves necessitats i canals de comunicació existents. - Efectuarem audiències públiques trimestrals per donar comptes de què hem fet, quant ens hem gastat i què tenim previsió de fer. - Establirem la figura del Regidor/a de barri, com a referent de la corporació en el territori185 que actuarà coordinadament amb la resta de regidories i tindrà un pla de visites a cada territori. - Creació de la regidoria de participació / democràcia / drets de ciutadania. - Farem pública l’agenda de regidors i regidores, i crearem espais públics i oberts de trobada amb la ciutadania.190 - Facilitarem l'accés entenedor per a tothom a la informació dels concursos i pressupostos municipals.
 • 5. - Creació d’una eina de consulta de dades econòmiques i financeres de l’Ajuntament més clara i fàcil de fer servir per al conjunt de la ciutadania; així com sobre les contractacions públiques (plecs de clàusules, concursos, resultats, control de condicions195 laborals...). - A través de la creació d’un Consell Ciutadà, sotmetrem els comptes de l’Ajuntament a auditories externes anuals i farem públics els resultats. - Recuperarem el funcionament de taules i comissions de seguiment aconseguides i reclamades per la ciutadania, com la Taula de noves migracions, la Comissió de Can200 Carreras, la Comissió de línies elèctriques o la Taula de patrimoni i activarem les que ja estan en funcionament: • Actualitzarem les seves funcions i membres • Respectarem la periodicitat prevista de les reunions - Crearem nous espais de participació temàtics reclamats per la ciutadania:205 • Un d’ells, el Consell Assessor d’Urbanisme local, per garantir la transparència en la gestió urbanística i assegurar que la seva planificació es regeix per l’interès general. - Revisarem el funcionament i reglament dels Consells Municipals –Consell Escolar, de Solidaritat i Cooperació..- per tal d’adaptar el seu funcionament, i fer-los funcionals i útils.210 - Creació de l’Oficina de Defensa de la Ciutadania, per evitar la desinformació i desemparament de la ciutadania en la relació amb l’Ajuntament i amb altres empreses i recursos públics: • L’oficina de la Síndica estaria dins aquest servei • Atenció a persones migrades o refugiades (serveis públics,215 gestions amb l’ajuntament..) - Derivació de cada ciutadà/na al servei adequat a la seva problemàtica. Una porta d’entrada a l’administració que allibera una part de la feina de l’OAC i té una perspectiva global. - Vetllar pel bon funcionament del Consell de Comunicació i per l’aplicació del reglament220 del servei de comunicació. Potenciar la Ràdio com a espai de participació de ciutadania, entitats i organitzacions., dotant-la dels mitjans humans i tècnics necessaris. 225