SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
EIX 1: Una Ciutat per viure-hi
Model de Ciutat: El Rubí que proposem s’articula de forma descentralitzada, reconvertint la
ciutat en un lloc pensat per garantir la qualitat de vida de les persones i la igualtat
d’oportunitats per a tothom.
No volem continuar creixent amb el desordre com a principi rector.5
Cal aprofitar totes les oportunitats, totes les actuacions i qualsevol planificació de futur per
canviar el model de desenvolupament urbà.
INDEX
1)	POUM	(PLA	D’ORGANITZACIÓ	URBANÍSTICA	MUNICIPAL)	____________________________________	1	10
2)	MOBILITAT:	_________________________________________________________________________________	1	
3)	URBANITZACIONS:	___________________________________________________________________________	3	
4)	CIUTAT	100%	ACCESSIBLE:	__________________________________________________________________	3	
5)	MEDI	AMBIENT	I	ESPAI	VERD:	_________________________________________________________________	3	
6)	HABITATGE:	_________________________________________________________________________________	4	15
7)	PLA	D’EQUIPAMENTS	_________________________________________________________________________	5	
1) POUM (Pla d’Organització Urbanística Municipal)20
Retirada de l’actual proposta. Començar un nou procés amb l’objectiu de revisar a fons la proposta,
redimensionar-la a les necessitats reals de la ciutat. Una proposta elaborada des del consens de tota
la ciutat, de tots els agents socials i econòmics.
Incorporarem des de l’inici els principis de l’urbanisme ecològic a tots els processos urbans per
assegurar una ciutat de futur i sostenible, verda i que cuidi els seus entorns naturals.25
2) Mobilitat:
- Pla de Mobilitat que té com a eix la pacificació del centre i les connexions amb els barris i
urbanitzacions, amb una corona d’aparcaments dissuasius al voltant de l’illa de vianants
- Crear una Taula de Mobilitat amb la participació de tots sectors: ciutadans, comerciants i entitats per30
analitzar els problemes actuals de mobilitat, revisar el pla de Mobilitat de Rubí i buscar solucions
conjuntes. Els treballa d’aquesta taula i els estudis encarregats seran un dels elements del nou POUM.
- Promoció del transport col·lectiu eficient, racional i atractiu per als habitants de la ciutat. Així mateix,
promocionar l'ús de modes de transport no motoritzats (vianants, ciclista) com a alternativa real al
transport privat individual. Pacificació del trànsit.35
- Ampliació dels ponts que creuen la riera. Conversió del pont de Sant Joan a vianants, desviant el
trànsit pels ponts adjacents de La Llana i Can Jardí i obrint el passeig de la riera cap a Cova Solera.
D'aquesta manera s'uniria el centre amb els barris de Sant Jordi Parc, Can Fatjó i les urbanitzacions.
- El pont que uneix Carrer Cadmo amb barri del Castell seria tot ell un memorial a les víctimes de la
rierada, amb un canvi de nom. Duplicaria la seva mida, essent la meitat per ús de vianants i bicicletes.40
- Segregar clarament el trànsit motoritzat de la resta als ponts del Carrer Cadmo, Cova Solera, Can
Jardí (Av. Electricitat) (estudiar el de la Llana), fent un estudi de transport públic des dels polígons
industrials en horari laboral de màxima afluència, fent que siguin molt freqüents i amb un preu reduït
o gratuït. Aquest transport aniria des dels polígons fins a l'estació de FGC i viceversa.
- Ampliar pas de vianants que va paral·lel a la via del tren dels FGC. Actualment aquest pas és molt45
estret, és la via d'accés principal dels vianants del barri de Can Fatjó i ha de permetre la circulació de
dues persones.
- Ampliació d’horaris del bus, adaptant a l’inici i final dels torns de treball als polígons. Realitzar un
estudi de transport públic gratuït per als estudiants d'Escoles públiques de Rubí d'Educació obligatòria
(primària i secundària).50
- Instar la Generalitat a eliminar el peatge de la C16 per descongestionar el trànsit de la carretera que
va de Les Fonts a Rubí i que també passa per la C-1413 que transcorre per la riera de Rubí (costat
centre).
- Adaptar l’Avinguda de l'Estatut a via urbana amb amb gestió municipal. Pacificar el trànsit, Inclusió
d'un carril bici i zones de vianants àmplies, que anirien pel centre de la via o pels laterals. Preveure55
aparcaments.
- Remunicipalitzar la gestió dels pàrquing municipals subterranis: Plaça Onze de setembre, Salvador
Allende i Mercat Municipal, que són de gestió privada. Habilitar el seu ús perquè funcionin les 24h. de
forma pública. Remunicipalitzar la gestió de zones blaves.
- Estudi de zona de pàrquing dissuasiu: tant per a cotxes com per a camions als polígons industrials.60
- Xarxa de carrils bici integral, entenent aquests com a via de comunicació habitual i no només com a
opció lúdica perifèrica. Ampliació del carril bici als polígons i altres llocs d'interès per a la ciutat:
equipaments esportius, culturals, instituts, parc Ca n'Oriol, xarxa de camins de l'entorn natural i rural.
- Implantar una xarxa d'aparcaments segurs, incloent la instal·lació d’estacions de Bicibox a prop de
l'estació de FGC, estació d’autobusos, a tots els centres cívics, Poliesportius i a tots els instituts.65
- Crear una estació intercanviadora en els terrenys adjacents de l'estació de Renfe, amb el doble
objectiu d'enllaçar trens i autobusos, sincronitzant els horaris de les dues modalitats de transports, i
traient del centre urbà els autobusos interurbans, situant tots ells en un mateix lloc, el qual estarà
connectat amb les línies d'autobusos urbanes.
- La flota d'autobusos que operin a tota la ciutat hauran d'estar adaptats amb plataformes PMR70
(Persones amb mobilitat reduïda).
- Avançar cap a un model de vehicles del transport urbà del tipus microbusos, i amb sistemes de
propulsió no contaminant, respectant el medi ambient i la salut de les persones.
- Revisió del contracte actual amb l'operadora del transport urbà, per optimitzar les línies actuals,
itineraris i horaris.75
- Realitzar un estudi per a la concreció de possibles línies urbana noves, així com de la millora de les
línies interurbanes. - Limitació de la velocitat a 30 K / h a tota les zones urbanes.
3) Urbanitzacions:
Crear una regidoria d’urbanitzacions, un departament amb la missió específica de:80
- Ser interlocutor amb la Taula de les Urbanitzacions de Rubí
- Aplicar un pla estratègic d’inversions per millorar la connectivitat (interna i en relació a la resta
del municipi), sostenibilitat del model i accés als serveis generals.
- Aplicar un pla estratègic d’inversions per estudi de serveis públics com OAC (Oficina d’Atenció
Ciutadana), Recollida de residus (segona deixalleria).85
- Actuació intensiva en el manteniment de la dignificació de l’espai públic urbà i periurbà, amb
especial atenció a les rieres.
- Garantir la mobilitat de les persones de les urbanitzacions a través del servei d'autobusos
nocturns els dies de la festa gran de Rubí.
90
4) Ciutat 100% accessible:
- Aplicació del Codi d’Accessibilitat de Catalunya (adaptació de voreres, eliminació d’obstacles...) tot
això ha de donar un pla d’actuació a mig termini que transformi completament el paisatge de molts
barris i urbanitzacions de Rubí.
- Plantejar l’accessibilitat des del punt de vista de la mobilitat però també de la comunicació i la95
comprensió (des de un nouvingut, la interpretació d’un semàfor d’una persona daltònica, etc) .
- No limitar-nos a l'eliminació de les barreres arquitectòniques, fomentar l’empoderament de les
persones amb Rubí, que puguin gaudir (no tan sols que els edificis públics estiguin adaptats) que
l’entorn verd estigui adaptat amb recorregut específics (avui en dia no hi ha cap a tot Rubí).
- Ajudes per la rehabilitació en l’edificació per adaptar-se a les persones amb mobilitat reduïda.100
5) Medi ambient i espai verd:
Model de ciutat de les 6R (Revaloritzar, Reestructurar, Reduir, Reutilitzar, Reciclar, Redistribuir).
- Ciutat sostenible, amb un pla de transició energètica (veure Eix 3) i la consideració dels recursos
naturals com un bé a potenciar i preservar.105
- Residus: minimització i gestió de residus.
- Abocadors: Rubí ja ha cobert la seva quota, no a l’obertura de Can Balasch
- Pla d’Extractives.
- Organització de l’espai no urbanitzat (xarxa de camins, connexió zones verdes, espais naturals...).
- Reforç i ampliació d’horts urbans.110
- Rieres. Pla integral de manteniment dels cursos d’aigua, per tal de garantir el seu òptim de
salubritat i que compleixin les seves funcions d’evacuació en situacions de pluja torrencials.
- Foment del voluntariat ambiental: col·laboracions amb entitats compromeses. Rubí d’arrel,
caçadors de trastets, CER... Educació ambiental (cultura sobre passat i present agrari). Reducció
de la contaminació ambiental: pol·lució de l’aire, del soroll i de les males olors.115
- Dignificar el parc de Ca N’Oriol.
- Pla de manteniment de les àrees verdes urbanes i periurbanes.
- Parc del Torrent de les Abelles, connexió verda de Can Fatjó amb el centre.
- Pla d’arbrat: 10.000 arbres més a Rubí. Places urbanes, espai periurbà, tota la zona alliberada a
Ca N’Oriol per la renúncia a la zona d’aigües.120
- Torres alta tensió: desmantellament de totes les línies d’alta i mitja tensió que travessen trama
urbana, exigència de compliment del conveni amb la Generalitat i REE. Recuperar els principis de
la Declaració de Rubí.
- Contaminació acústica: Elaboració d’un mapa de soroll, exigir al Ministeri de Foment la
instal·lació de pantalles acústiques a tot el tram de la B-30 que limita amb el barri de Vallhonrat.125
- Problema de pudors i qualitat de l’aire: a diferents barris de la ciutat és molt recurrent un
problema pudors, Salut pública actuarà a l’arrel del problema. Elaboració de plans de qualitat de
l’aire
6) Habitatge:130
- Habitatge: planificar i actuar entenent que els habitatges són una necessitat de la gent I no del
mercat. Rehabilitació sempre amb preferència envers nova construcció.
- Revisió de la funció de l’empresa municipal d’habitatge PROURSA.
- Polítiques actives d’habitatge (parc públic, lloguer social, fiscalitat...). Ciutat lliure de
desnonaments (pla local d’habitatge, lloguer social, ...)135
- Modificar el POUM per garantir que, com a mínim, un 50% del nou habitatge que es construeixi
a la ciutat sigui de protecció pública.
- Fer un registre d’habitatges i solars buits i proposar la seva inclusió dins de la xarxa pública de
lloguer.
- Crearem el Registre municipal d’immobles desocupats amb la finalitat d’incentivar i col·locar al140
mercat aquests habitatges.
- Sancionar als gran propietaris que mantinguin els habitatges buits amb fins especulatius i aplicar
l’ordenança de recàrrec del 50% als pisos buits amb fins especulatius.
- Analitzar les parcel·les de propietat pública i planejar promocions públiques de lloguer.
- Adquirir sòl públic amb l’objectiu de crear una xarxa pública de lloguer social.145
- Potenciar les borsa de lloguer de l’Oficina Local d’Habitatge.
- Crear una oficina de taxació pública.
- Reclamar a la Generalitat que modifiqui la política de qualificació de les promocions públiques
per fer viable que siguin sempre gestionades com a parc públic, prioritàriament de lloguer.
- Facilitar els convenis per l’adaptació dels edificis antics tant per la seva rehabilitació i millora com150
per facilitar l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques.
- Dedicar el 30% de les noves promocions o grans rehabilitacions per habitatge a preu accessible.
- Crear un servei públic de millora de l’eficiència energètica dels habitatges de la ciutat tal i com
es fa pels edificis públics.
- Millorar i coordinar conjuntament amb Serveis Socials un programa eficient d’ajudes d’urgència155
per a famílies o persones afectades per desnonaments i per garantir el pagaments dels serveis
bàsics, evitant així la pobresa energètica.
- Impulsar un programa de masoveria urbana.
- Reduir l’alçada proposada al POUM en la construcció d’habitatge mentre no s’aconsegueixin
garantir la prestació de serveis, equipaments i un pla de mobilitat.160
- Crear una partida permanent per a l’adquisició preferent d’habitatges per tanteig i retracte que
seran destinats a habitatge social de lloguer.
- Garantir l’atenció a les persones sense llar, el dret a la cura i a l’autonomia personal.
- Subvencionarem el 80% de l’impost de béns immobles (IBI) per aquells propietaris que reformin
habitatges buits i els destinin al mercat de lloguer amb un preu de mercat no superior a l’índex de165
referència de preus de lloguer de Catalunya.
- Exigirem al govern de l’Estat les mesures relatives a la limitació dels preus dels lloguers i què doti
d’autonomia i capacitat als ajuntaments per vincular la pujada del preu dels lloguers amb el nivell
de rendes de la població i les característiques de l’habitatge i del barri poder intervenir els preus
del mercat de lloguers, com a ciutat especialment tensionada.170
7) Pla d’equipaments
- Portarem a aprovació la proposta de Pla d’Equipaments del conjunt de la ciutat, elaborat de forma
participativa i que tingui en compte el conjunt de necessitats d’equipaments, la seva distribució en el
territori, el model de gestió i el pla d’actuació corresponent.175
- Es desenvoluparà com a prioritat de legislatura una xarxa de Centres Cívics com elements
d’estructuració social de la ciutat, d’accés als serveis de l’administració i de participació veïnal.
- Els edificis municipals en desús, formaran part d’aquesta xarxa de centres cívics i equipaments
culturals.
-Aprofitaments dels solars per instal·lació d’espais públics (espais de lleure) i serveis180
8) Manteniment i dignificació de l’espai públic
- Municipalització del manteniment i neteja dels edificis públics.
- Neteja, manteniment de solars, possibilitat d’establir acords per l’ús temporal d’aquests solars
privats per part de la ciutadania.185
- Xarxa d’enllumenat 100% de baix consum.
- El contracte de neteja, si n’hi hagués, inclourà auditories de qualitat d’avaluació contínua
- Revisió i actualització del manteniment d’edificis i vies. Hi ha un grau de degradació considerable
posant especial atenció a les urbanitzacions.

More Related Content

What's hot

Nova Xarxa de Bus. Implantació de la fase 5.1
Nova Xarxa de Bus. Implantació de la fase 5.1Nova Xarxa de Bus. Implantació de la fase 5.1
Nova Xarxa de Bus. Implantació de la fase 5.1TMB
 
Barcelona ciutat i transport públic urbà
Barcelona ciutat i transport públic urbàBarcelona ciutat i transport públic urbà
Barcelona ciutat i transport públic urbàTMB
 
Nova Xarxa de Bus. Desplegament 2018
Nova Xarxa de Bus. Desplegament 2018Nova Xarxa de Bus. Desplegament 2018
Nova Xarxa de Bus. Desplegament 2018TMB
 
reCvolució - Proposta pel barri del rec d'Igualada BUUR+Lavola
reCvolució - Proposta pel barri del rec d'Igualada BUUR+LavolareCvolució - Proposta pel barri del rec d'Igualada BUUR+Lavola
reCvolució - Proposta pel barri del rec d'Igualada BUUR+LavolaKevin Penalva-Halpin
 
Estudis previs per a la connexió del tramvia
Estudis previs per a la connexió del tramviaEstudis previs per a la connexió del tramvia
Estudis previs per a la connexió del tramviaAjuntament de Barcelona
 
90 anys del metro de Barcelona
90 anys del metro de Barcelona90 anys del metro de Barcelona
90 anys del metro de BarcelonaTMB
 
Mesura de govern Segona Fase de la Nova Xarxa de Bus
Mesura de govern Segona Fase de la Nova Xarxa de BusMesura de govern Segona Fase de la Nova Xarxa de Bus
Mesura de govern Segona Fase de la Nova Xarxa de BusAjuntament de Barcelona
 
Els carrils BUS-VAO del Maresme i de la C-58
Els carrils BUS-VAO del Maresme i de la C-58Els carrils BUS-VAO del Maresme i de la C-58
Els carrils BUS-VAO del Maresme i de la C-58AMTU
 
Memòria 2013 Consell Consultiu Hàbitat Urbà
Memòria 2013 Consell Consultiu Hàbitat UrbàMemòria 2013 Consell Consultiu Hàbitat Urbà
Memòria 2013 Consell Consultiu Hàbitat UrbàAjuntament de Barcelona
 
Catàleg d'actuacions d'estiu de l'any 2016
Catàleg d'actuacions d'estiu de l'any 2016Catàleg d'actuacions d'estiu de l'any 2016
Catàleg d'actuacions d'estiu de l'any 2016Ajuntament de Barcelona
 
La nova xarxa de bus creix
La nova xarxa de bus creixLa nova xarxa de bus creix
La nova xarxa de bus creixTMB
 
Presentació Institucional TMB 2015
Presentació Institucional TMB 2015Presentació Institucional TMB 2015
Presentació Institucional TMB 2015TMB
 
Nova xarxa bus de Barcelona
Nova xarxa bus de BarcelonaNova xarxa bus de Barcelona
Nova xarxa bus de BarcelonaTMB
 
El transport públic front la contaminació
El transport públic front la contaminacióEl transport públic front la contaminació
El transport públic front la contaminacióEcologistas en Accion
 
Pla de millora del servei d'autobús de Barcelona
Pla de millora del servei d'autobús de BarcelonaPla de millora del servei d'autobús de Barcelona
Pla de millora del servei d'autobús de BarcelonaAjuntament de Barcelona
 

What's hot (20)

Nova Xarxa de Bus. Implantació de la fase 5.1
Nova Xarxa de Bus. Implantació de la fase 5.1Nova Xarxa de Bus. Implantació de la fase 5.1
Nova Xarxa de Bus. Implantació de la fase 5.1
 
Superilles: barris a velocitat humana
Superilles: barris a velocitat humanaSuperilles: barris a velocitat humana
Superilles: barris a velocitat humana
 
Barcelona ciutat i transport públic urbà
Barcelona ciutat i transport públic urbàBarcelona ciutat i transport públic urbà
Barcelona ciutat i transport públic urbà
 
Nova Xarxa de Bus. Desplegament 2018
Nova Xarxa de Bus. Desplegament 2018Nova Xarxa de Bus. Desplegament 2018
Nova Xarxa de Bus. Desplegament 2018
 
reCvolució - Proposta pel barri del rec d'Igualada BUUR+Lavola
reCvolució - Proposta pel barri del rec d'Igualada BUUR+LavolareCvolució - Proposta pel barri del rec d'Igualada BUUR+Lavola
reCvolució - Proposta pel barri del rec d'Igualada BUUR+Lavola
 
Estudis previs per a la connexió del tramvia
Estudis previs per a la connexió del tramviaEstudis previs per a la connexió del tramvia
Estudis previs per a la connexió del tramvia
 
90 anys del metro de Barcelona
90 anys del metro de Barcelona90 anys del metro de Barcelona
90 anys del metro de Barcelona
 
01 pam 2007 2012
01 pam 2007 201201 pam 2007 2012
01 pam 2007 2012
 
Mesura de govern Segona Fase de la Nova Xarxa de Bus
Mesura de govern Segona Fase de la Nova Xarxa de BusMesura de govern Segona Fase de la Nova Xarxa de Bus
Mesura de govern Segona Fase de la Nova Xarxa de Bus
 
Nova xarxa d'autobusos de Barcelona
Nova xarxa d'autobusos de BarcelonaNova xarxa d'autobusos de Barcelona
Nova xarxa d'autobusos de Barcelona
 
Els carrils BUS-VAO del Maresme i de la C-58
Els carrils BUS-VAO del Maresme i de la C-58Els carrils BUS-VAO del Maresme i de la C-58
Els carrils BUS-VAO del Maresme i de la C-58
 
Idea 4 central del besòs
Idea 4   central del besòsIdea 4   central del besòs
Idea 4 central del besòs
 
Memòria 2013 Consell Consultiu Hàbitat Urbà
Memòria 2013 Consell Consultiu Hàbitat UrbàMemòria 2013 Consell Consultiu Hàbitat Urbà
Memòria 2013 Consell Consultiu Hàbitat Urbà
 
Pla d'acció d'Infraestructures ferroviaries Osona
Pla d'acció d'Infraestructures ferroviaries OsonaPla d'acció d'Infraestructures ferroviaries Osona
Pla d'acció d'Infraestructures ferroviaries Osona
 
Catàleg d'actuacions d'estiu de l'any 2016
Catàleg d'actuacions d'estiu de l'any 2016Catàleg d'actuacions d'estiu de l'any 2016
Catàleg d'actuacions d'estiu de l'any 2016
 
La nova xarxa de bus creix
La nova xarxa de bus creixLa nova xarxa de bus creix
La nova xarxa de bus creix
 
Presentació Institucional TMB 2015
Presentació Institucional TMB 2015Presentació Institucional TMB 2015
Presentació Institucional TMB 2015
 
Nova xarxa bus de Barcelona
Nova xarxa bus de BarcelonaNova xarxa bus de Barcelona
Nova xarxa bus de Barcelona
 
El transport públic front la contaminació
El transport públic front la contaminacióEl transport públic front la contaminació
El transport públic front la contaminació
 
Pla de millora del servei d'autobús de Barcelona
Pla de millora del servei d'autobús de BarcelonaPla de millora del servei d'autobús de Barcelona
Pla de millora del servei d'autobús de Barcelona
 

Similar to Eix 1 una ciutat per viure hi

Conclusions del Procés participatiu usos Pg marítim Cubelles
Conclusions del Procés participatiu usos Pg marítim CubellesConclusions del Procés participatiu usos Pg marítim Cubelles
Conclusions del Procés participatiu usos Pg marítim CubellesAjuntament de Cubelles
 
Propostes del PSC al PAD d'Horta-Guinardó
Propostes del PSC al PAD d'Horta-GuinardóPropostes del PSC al PAD d'Horta-Guinardó
Propostes del PSC al PAD d'Horta-Guinardótrinitrougt
 
Propostes del PSC al PAD d'Horta-Guinardó (v 2.0)
Propostes del PSC al PAD d'Horta-Guinardó (v 2.0)Propostes del PSC al PAD d'Horta-Guinardó (v 2.0)
Propostes del PSC al PAD d'Horta-Guinardó (v 2.0)trinitrougt
 
Propostes per a les candidatures municipals
Propostes per a les candidatures municipalsPropostes per a les candidatures municipals
Propostes per a les candidatures municipalsbanquetadejuneda
 
Propostes per a les candidatures municipals
Propostes per a les candidatures municipalsPropostes per a les candidatures municipals
Propostes per a les candidatures municipalsperejuneda
 
Programa d'ERC-MES per als barris - Municipals 2015
Programa d'ERC-MES per als barris - Municipals 2015Programa d'ERC-MES per als barris - Municipals 2015
Programa d'ERC-MES per als barris - Municipals 2015bonettt
 
Balanç de dos anys de mandat a l'Eixample
Balanç de dos anys de mandat a l'EixampleBalanç de dos anys de mandat a l'Eixample
Balanç de dos anys de mandat a l'EixampleAjuntament de Barcelona
 
Avaluació de la Mobilitat en el Planejament Urbanístic.“El cas de Sant Feliu ...
Avaluació de la Mobilitat en el Planejament Urbanístic.“El cas de Sant Feliu ...Avaluació de la Mobilitat en el Planejament Urbanístic.“El cas de Sant Feliu ...
Avaluació de la Mobilitat en el Planejament Urbanístic.“El cas de Sant Feliu ...lucamar
 
Publicació-resum del document d'actuacions en infraestructures i serveis de m...
Publicació-resum del document d'actuacions en infraestructures i serveis de m...Publicació-resum del document d'actuacions en infraestructures i serveis de m...
Publicació-resum del document d'actuacions en infraestructures i serveis de m...Ajuntament de Sabadell
 
Presentacio_SUPERILLA_BARCELONA.pdf
Presentacio_SUPERILLA_BARCELONA.pdfPresentacio_SUPERILLA_BARCELONA.pdf
Presentacio_SUPERILLA_BARCELONA.pdfJahirAntinori
 
Presentació projecte participatiu 2016
Presentació projecte participatiu 2016Presentació projecte participatiu 2016
Presentació projecte participatiu 2016Sebastià Suet Cano
 
Els secrets de les Vies Verdes
Els secrets de les Vies VerdesEls secrets de les Vies Verdes
Els secrets de les Vies VerdesTurisme Garrotxa
 

Similar to Eix 1 una ciutat per viure hi (20)

Conclusions del Procés participatiu usos Pg marítim Cubelles
Conclusions del Procés participatiu usos Pg marítim CubellesConclusions del Procés participatiu usos Pg marítim Cubelles
Conclusions del Procés participatiu usos Pg marítim Cubelles
 
Propostes del PSC al PAD d'Horta-Guinardó
Propostes del PSC al PAD d'Horta-GuinardóPropostes del PSC al PAD d'Horta-Guinardó
Propostes del PSC al PAD d'Horta-Guinardó
 
Eix 3 una ciutat activa
Eix 3 una ciutat activaEix 3 una ciutat activa
Eix 3 una ciutat activa
 
Propostes del PSC al PAD d'Horta-Guinardó (v 2.0)
Propostes del PSC al PAD d'Horta-Guinardó (v 2.0)Propostes del PSC al PAD d'Horta-Guinardó (v 2.0)
Propostes del PSC al PAD d'Horta-Guinardó (v 2.0)
 
Programa electoral 2011 (maquetat)
Programa electoral 2011 (maquetat)Programa electoral 2011 (maquetat)
Programa electoral 2011 (maquetat)
 
Propostes per a les candidatures municipals
Propostes per a les candidatures municipalsPropostes per a les candidatures municipals
Propostes per a les candidatures municipals
 
Propostes per a les candidatures municipals
Propostes per a les candidatures municipalsPropostes per a les candidatures municipals
Propostes per a les candidatures municipals
 
Programa d'ERC-MES per als barris - Municipals 2015
Programa d'ERC-MES per als barris - Municipals 2015Programa d'ERC-MES per als barris - Municipals 2015
Programa d'ERC-MES per als barris - Municipals 2015
 
Balanç de dos anys de mandat a l'Eixample
Balanç de dos anys de mandat a l'EixampleBalanç de dos anys de mandat a l'Eixample
Balanç de dos anys de mandat a l'Eixample
 
Avaluació de la Mobilitat en el Planejament Urbanístic.“El cas de Sant Feliu ...
Avaluació de la Mobilitat en el Planejament Urbanístic.“El cas de Sant Feliu ...Avaluació de la Mobilitat en el Planejament Urbanístic.“El cas de Sant Feliu ...
Avaluació de la Mobilitat en el Planejament Urbanístic.“El cas de Sant Feliu ...
 
Publicació-resum del document d'actuacions en infraestructures i serveis de m...
Publicació-resum del document d'actuacions en infraestructures i serveis de m...Publicació-resum del document d'actuacions en infraestructures i serveis de m...
Publicació-resum del document d'actuacions en infraestructures i serveis de m...
 
Presentacio_SUPERILLA_BARCELONA.pdf
Presentacio_SUPERILLA_BARCELONA.pdfPresentacio_SUPERILLA_BARCELONA.pdf
Presentacio_SUPERILLA_BARCELONA.pdf
 
Programa electoral 2019 A.MUN Montcada
Programa electoral 2019 A.MUN MontcadaPrograma electoral 2019 A.MUN Montcada
Programa electoral 2019 A.MUN Montcada
 
Plans de reducció del soroll en temps de crisi: Sant Just Desvern
Plans de reducció del soroll en temps de crisi: Sant Just DesvernPlans de reducció del soroll en temps de crisi: Sant Just Desvern
Plans de reducció del soroll en temps de crisi: Sant Just Desvern
 
Eap c17
Eap c17Eap c17
Eap c17
 
Programa "Millora mobilitat"
Programa "Millora mobilitat"Programa "Millora mobilitat"
Programa "Millora mobilitat"
 
Obres previstes per l'estiu 2012
Obres previstes per l'estiu 2012Obres previstes per l'estiu 2012
Obres previstes per l'estiu 2012
 
Triptic Nou Servei Conca Odena
Triptic Nou Servei Conca OdenaTriptic Nou Servei Conca Odena
Triptic Nou Servei Conca Odena
 
Presentació projecte participatiu 2016
Presentació projecte participatiu 2016Presentació projecte participatiu 2016
Presentació projecte participatiu 2016
 
Els secrets de les Vies Verdes
Els secrets de les Vies VerdesEls secrets de les Vies Verdes
Els secrets de les Vies Verdes
 

More from EnComuPodemRubi

Compromiso con Rubí 2019-2023
Compromiso con Rubí 2019-2023Compromiso con Rubí 2019-2023
Compromiso con Rubí 2019-2023EnComuPodemRubi
 
Programa ECP Rubí - castellà
Programa ECP Rubí - castellàPrograma ECP Rubí - castellà
Programa ECP Rubí - castellàEnComuPodemRubi
 
Eje 4 una ciudad democratica
Eje 4 una ciudad democraticaEje 4 una ciudad democratica
Eje 4 una ciudad democraticaEnComuPodemRubi
 
Eje 2 al servicio de quien
Eje 2 al servicio de quienEje 2 al servicio de quien
Eje 2 al servicio de quienEnComuPodemRubi
 
Eje 1 una ciudad para vivir
Eje 1 una ciudad para vivirEje 1 una ciudad para vivir
Eje 1 una ciudad para vivirEnComuPodemRubi
 
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democraticaEix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democraticaEnComuPodemRubi
 
2018.04.22 reglaments processos electorals interns aprovats
2018.04.22 reglaments processos electorals interns aprovats2018.04.22 reglaments processos electorals interns aprovats
2018.04.22 reglaments processos electorals interns aprovatsEnComuPodemRubi
 

More from EnComuPodemRubi (11)

Compromiso con Rubí 2019-2023
Compromiso con Rubí 2019-2023Compromiso con Rubí 2019-2023
Compromiso con Rubí 2019-2023
 
Programa ECP Rubí - castellà
Programa ECP Rubí - castellàPrograma ECP Rubí - castellà
Programa ECP Rubí - castellà
 
Eje 4 una ciudad democratica
Eje 4 una ciudad democraticaEje 4 una ciudad democratica
Eje 4 una ciudad democratica
 
Eje 3 una ciudad activa
Eje 3 una ciudad activaEje 3 una ciudad activa
Eje 3 una ciudad activa
 
Eje 2 al servicio de quien
Eje 2 al servicio de quienEje 2 al servicio de quien
Eje 2 al servicio de quien
 
Eje 1 una ciudad para vivir
Eje 1 una ciudad para vivirEje 1 una ciudad para vivir
Eje 1 una ciudad para vivir
 
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democraticaEix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica
Eix 4 una ciutat ben gestionada i radicalment democratica
 
Eix 2 al servei de qui
Eix 2 al servei de quiEix 2 al servei de qui
Eix 2 al servei de qui
 
00 compromis de ciutat
00 compromis de ciutat00 compromis de ciutat
00 compromis de ciutat
 
00 compromiso de ciudad
00 compromiso de ciudad00 compromiso de ciudad
00 compromiso de ciudad
 
2018.04.22 reglaments processos electorals interns aprovats
2018.04.22 reglaments processos electorals interns aprovats2018.04.22 reglaments processos electorals interns aprovats
2018.04.22 reglaments processos electorals interns aprovats
 

Eix 1 una ciutat per viure hi

  • 1. EIX 1: Una Ciutat per viure-hi Model de Ciutat: El Rubí que proposem s’articula de forma descentralitzada, reconvertint la ciutat en un lloc pensat per garantir la qualitat de vida de les persones i la igualtat d’oportunitats per a tothom. No volem continuar creixent amb el desordre com a principi rector.5 Cal aprofitar totes les oportunitats, totes les actuacions i qualsevol planificació de futur per canviar el model de desenvolupament urbà. INDEX 1) POUM (PLA D’ORGANITZACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL) ____________________________________ 1 10 2) MOBILITAT: _________________________________________________________________________________ 1 3) URBANITZACIONS: ___________________________________________________________________________ 3 4) CIUTAT 100% ACCESSIBLE: __________________________________________________________________ 3 5) MEDI AMBIENT I ESPAI VERD: _________________________________________________________________ 3 6) HABITATGE: _________________________________________________________________________________ 4 15 7) PLA D’EQUIPAMENTS _________________________________________________________________________ 5 1) POUM (Pla d’Organització Urbanística Municipal)20 Retirada de l’actual proposta. Començar un nou procés amb l’objectiu de revisar a fons la proposta, redimensionar-la a les necessitats reals de la ciutat. Una proposta elaborada des del consens de tota la ciutat, de tots els agents socials i econòmics. Incorporarem des de l’inici els principis de l’urbanisme ecològic a tots els processos urbans per assegurar una ciutat de futur i sostenible, verda i que cuidi els seus entorns naturals.25 2) Mobilitat: - Pla de Mobilitat que té com a eix la pacificació del centre i les connexions amb els barris i urbanitzacions, amb una corona d’aparcaments dissuasius al voltant de l’illa de vianants - Crear una Taula de Mobilitat amb la participació de tots sectors: ciutadans, comerciants i entitats per30 analitzar els problemes actuals de mobilitat, revisar el pla de Mobilitat de Rubí i buscar solucions conjuntes. Els treballa d’aquesta taula i els estudis encarregats seran un dels elements del nou POUM. - Promoció del transport col·lectiu eficient, racional i atractiu per als habitants de la ciutat. Així mateix, promocionar l'ús de modes de transport no motoritzats (vianants, ciclista) com a alternativa real al transport privat individual. Pacificació del trànsit.35
  • 2. - Ampliació dels ponts que creuen la riera. Conversió del pont de Sant Joan a vianants, desviant el trànsit pels ponts adjacents de La Llana i Can Jardí i obrint el passeig de la riera cap a Cova Solera. D'aquesta manera s'uniria el centre amb els barris de Sant Jordi Parc, Can Fatjó i les urbanitzacions. - El pont que uneix Carrer Cadmo amb barri del Castell seria tot ell un memorial a les víctimes de la rierada, amb un canvi de nom. Duplicaria la seva mida, essent la meitat per ús de vianants i bicicletes.40 - Segregar clarament el trànsit motoritzat de la resta als ponts del Carrer Cadmo, Cova Solera, Can Jardí (Av. Electricitat) (estudiar el de la Llana), fent un estudi de transport públic des dels polígons industrials en horari laboral de màxima afluència, fent que siguin molt freqüents i amb un preu reduït o gratuït. Aquest transport aniria des dels polígons fins a l'estació de FGC i viceversa. - Ampliar pas de vianants que va paral·lel a la via del tren dels FGC. Actualment aquest pas és molt45 estret, és la via d'accés principal dels vianants del barri de Can Fatjó i ha de permetre la circulació de dues persones. - Ampliació d’horaris del bus, adaptant a l’inici i final dels torns de treball als polígons. Realitzar un estudi de transport públic gratuït per als estudiants d'Escoles públiques de Rubí d'Educació obligatòria (primària i secundària).50 - Instar la Generalitat a eliminar el peatge de la C16 per descongestionar el trànsit de la carretera que va de Les Fonts a Rubí i que també passa per la C-1413 que transcorre per la riera de Rubí (costat centre). - Adaptar l’Avinguda de l'Estatut a via urbana amb amb gestió municipal. Pacificar el trànsit, Inclusió d'un carril bici i zones de vianants àmplies, que anirien pel centre de la via o pels laterals. Preveure55 aparcaments. - Remunicipalitzar la gestió dels pàrquing municipals subterranis: Plaça Onze de setembre, Salvador Allende i Mercat Municipal, que són de gestió privada. Habilitar el seu ús perquè funcionin les 24h. de forma pública. Remunicipalitzar la gestió de zones blaves. - Estudi de zona de pàrquing dissuasiu: tant per a cotxes com per a camions als polígons industrials.60 - Xarxa de carrils bici integral, entenent aquests com a via de comunicació habitual i no només com a opció lúdica perifèrica. Ampliació del carril bici als polígons i altres llocs d'interès per a la ciutat: equipaments esportius, culturals, instituts, parc Ca n'Oriol, xarxa de camins de l'entorn natural i rural. - Implantar una xarxa d'aparcaments segurs, incloent la instal·lació d’estacions de Bicibox a prop de l'estació de FGC, estació d’autobusos, a tots els centres cívics, Poliesportius i a tots els instituts.65 - Crear una estació intercanviadora en els terrenys adjacents de l'estació de Renfe, amb el doble objectiu d'enllaçar trens i autobusos, sincronitzant els horaris de les dues modalitats de transports, i traient del centre urbà els autobusos interurbans, situant tots ells en un mateix lloc, el qual estarà connectat amb les línies d'autobusos urbanes. - La flota d'autobusos que operin a tota la ciutat hauran d'estar adaptats amb plataformes PMR70 (Persones amb mobilitat reduïda). - Avançar cap a un model de vehicles del transport urbà del tipus microbusos, i amb sistemes de propulsió no contaminant, respectant el medi ambient i la salut de les persones.
  • 3. - Revisió del contracte actual amb l'operadora del transport urbà, per optimitzar les línies actuals, itineraris i horaris.75 - Realitzar un estudi per a la concreció de possibles línies urbana noves, així com de la millora de les línies interurbanes. - Limitació de la velocitat a 30 K / h a tota les zones urbanes. 3) Urbanitzacions: Crear una regidoria d’urbanitzacions, un departament amb la missió específica de:80 - Ser interlocutor amb la Taula de les Urbanitzacions de Rubí - Aplicar un pla estratègic d’inversions per millorar la connectivitat (interna i en relació a la resta del municipi), sostenibilitat del model i accés als serveis generals. - Aplicar un pla estratègic d’inversions per estudi de serveis públics com OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana), Recollida de residus (segona deixalleria).85 - Actuació intensiva en el manteniment de la dignificació de l’espai públic urbà i periurbà, amb especial atenció a les rieres. - Garantir la mobilitat de les persones de les urbanitzacions a través del servei d'autobusos nocturns els dies de la festa gran de Rubí. 90 4) Ciutat 100% accessible: - Aplicació del Codi d’Accessibilitat de Catalunya (adaptació de voreres, eliminació d’obstacles...) tot això ha de donar un pla d’actuació a mig termini que transformi completament el paisatge de molts barris i urbanitzacions de Rubí. - Plantejar l’accessibilitat des del punt de vista de la mobilitat però també de la comunicació i la95 comprensió (des de un nouvingut, la interpretació d’un semàfor d’una persona daltònica, etc) . - No limitar-nos a l'eliminació de les barreres arquitectòniques, fomentar l’empoderament de les persones amb Rubí, que puguin gaudir (no tan sols que els edificis públics estiguin adaptats) que l’entorn verd estigui adaptat amb recorregut específics (avui en dia no hi ha cap a tot Rubí). - Ajudes per la rehabilitació en l’edificació per adaptar-se a les persones amb mobilitat reduïda.100 5) Medi ambient i espai verd: Model de ciutat de les 6R (Revaloritzar, Reestructurar, Reduir, Reutilitzar, Reciclar, Redistribuir). - Ciutat sostenible, amb un pla de transició energètica (veure Eix 3) i la consideració dels recursos naturals com un bé a potenciar i preservar.105 - Residus: minimització i gestió de residus.
  • 4. - Abocadors: Rubí ja ha cobert la seva quota, no a l’obertura de Can Balasch - Pla d’Extractives. - Organització de l’espai no urbanitzat (xarxa de camins, connexió zones verdes, espais naturals...). - Reforç i ampliació d’horts urbans.110 - Rieres. Pla integral de manteniment dels cursos d’aigua, per tal de garantir el seu òptim de salubritat i que compleixin les seves funcions d’evacuació en situacions de pluja torrencials. - Foment del voluntariat ambiental: col·laboracions amb entitats compromeses. Rubí d’arrel, caçadors de trastets, CER... Educació ambiental (cultura sobre passat i present agrari). Reducció de la contaminació ambiental: pol·lució de l’aire, del soroll i de les males olors.115 - Dignificar el parc de Ca N’Oriol. - Pla de manteniment de les àrees verdes urbanes i periurbanes. - Parc del Torrent de les Abelles, connexió verda de Can Fatjó amb el centre. - Pla d’arbrat: 10.000 arbres més a Rubí. Places urbanes, espai periurbà, tota la zona alliberada a Ca N’Oriol per la renúncia a la zona d’aigües.120 - Torres alta tensió: desmantellament de totes les línies d’alta i mitja tensió que travessen trama urbana, exigència de compliment del conveni amb la Generalitat i REE. Recuperar els principis de la Declaració de Rubí. - Contaminació acústica: Elaboració d’un mapa de soroll, exigir al Ministeri de Foment la instal·lació de pantalles acústiques a tot el tram de la B-30 que limita amb el barri de Vallhonrat.125 - Problema de pudors i qualitat de l’aire: a diferents barris de la ciutat és molt recurrent un problema pudors, Salut pública actuarà a l’arrel del problema. Elaboració de plans de qualitat de l’aire 6) Habitatge:130 - Habitatge: planificar i actuar entenent que els habitatges són una necessitat de la gent I no del mercat. Rehabilitació sempre amb preferència envers nova construcció. - Revisió de la funció de l’empresa municipal d’habitatge PROURSA. - Polítiques actives d’habitatge (parc públic, lloguer social, fiscalitat...). Ciutat lliure de desnonaments (pla local d’habitatge, lloguer social, ...)135 - Modificar el POUM per garantir que, com a mínim, un 50% del nou habitatge que es construeixi a la ciutat sigui de protecció pública. - Fer un registre d’habitatges i solars buits i proposar la seva inclusió dins de la xarxa pública de lloguer. - Crearem el Registre municipal d’immobles desocupats amb la finalitat d’incentivar i col·locar al140 mercat aquests habitatges.
  • 5. - Sancionar als gran propietaris que mantinguin els habitatges buits amb fins especulatius i aplicar l’ordenança de recàrrec del 50% als pisos buits amb fins especulatius. - Analitzar les parcel·les de propietat pública i planejar promocions públiques de lloguer. - Adquirir sòl públic amb l’objectiu de crear una xarxa pública de lloguer social.145 - Potenciar les borsa de lloguer de l’Oficina Local d’Habitatge. - Crear una oficina de taxació pública. - Reclamar a la Generalitat que modifiqui la política de qualificació de les promocions públiques per fer viable que siguin sempre gestionades com a parc públic, prioritàriament de lloguer. - Facilitar els convenis per l’adaptació dels edificis antics tant per la seva rehabilitació i millora com150 per facilitar l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques. - Dedicar el 30% de les noves promocions o grans rehabilitacions per habitatge a preu accessible. - Crear un servei públic de millora de l’eficiència energètica dels habitatges de la ciutat tal i com es fa pels edificis públics. - Millorar i coordinar conjuntament amb Serveis Socials un programa eficient d’ajudes d’urgència155 per a famílies o persones afectades per desnonaments i per garantir el pagaments dels serveis bàsics, evitant així la pobresa energètica. - Impulsar un programa de masoveria urbana. - Reduir l’alçada proposada al POUM en la construcció d’habitatge mentre no s’aconsegueixin garantir la prestació de serveis, equipaments i un pla de mobilitat.160 - Crear una partida permanent per a l’adquisició preferent d’habitatges per tanteig i retracte que seran destinats a habitatge social de lloguer. - Garantir l’atenció a les persones sense llar, el dret a la cura i a l’autonomia personal. - Subvencionarem el 80% de l’impost de béns immobles (IBI) per aquells propietaris que reformin habitatges buits i els destinin al mercat de lloguer amb un preu de mercat no superior a l’índex de165 referència de preus de lloguer de Catalunya. - Exigirem al govern de l’Estat les mesures relatives a la limitació dels preus dels lloguers i què doti d’autonomia i capacitat als ajuntaments per vincular la pujada del preu dels lloguers amb el nivell de rendes de la població i les característiques de l’habitatge i del barri poder intervenir els preus del mercat de lloguers, com a ciutat especialment tensionada.170 7) Pla d’equipaments - Portarem a aprovació la proposta de Pla d’Equipaments del conjunt de la ciutat, elaborat de forma participativa i que tingui en compte el conjunt de necessitats d’equipaments, la seva distribució en el territori, el model de gestió i el pla d’actuació corresponent.175 - Es desenvoluparà com a prioritat de legislatura una xarxa de Centres Cívics com elements d’estructuració social de la ciutat, d’accés als serveis de l’administració i de participació veïnal.
  • 6. - Els edificis municipals en desús, formaran part d’aquesta xarxa de centres cívics i equipaments culturals. -Aprofitaments dels solars per instal·lació d’espais públics (espais de lleure) i serveis180 8) Manteniment i dignificació de l’espai públic - Municipalització del manteniment i neteja dels edificis públics. - Neteja, manteniment de solars, possibilitat d’establir acords per l’ús temporal d’aquests solars privats per part de la ciutadania.185 - Xarxa d’enllumenat 100% de baix consum. - El contracte de neteja, si n’hi hagués, inclourà auditories de qualitat d’avaluació contínua - Revisió i actualització del manteniment d’edificis i vies. Hi ha un grau de degradació considerable posant especial atenció a les urbanitzacions.