Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Women 20ist.com

7,501 views

Published on

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

Women 20ist.com

  1. 1. چگونه میتوان یک زن بود؟
  2. 33. انرژی زنها مرد ها را شگفت زده میکند . در حالیکه متبسم، شاد ودوست داشتنی هستند با سختی ها مواجه میشوندومشکلات عمده را حل میکنند . هنگامیکه میخواهند بگریند، لبخند میزنندووقتیکه میخواهد اشکشان سرازیر شودآهنگی را زمزمه میکنند وزمانیکه عصبانی هستند،میخندند .
  3. 34. برای چیزی که به آن معتقدندمیجنگند، در برابر بی عدالتی هاقد علم میکنندوهنگامی که احساس میکنند راه حل بهتری موجود است کلمه ” نه“ رانمی پذیرند برای آنکه خانواده در امان باشداز وجود خود صرفنظر میکنند علاقمندند با دوستی صمیمی ومشتاق به پزشگ روند
  4. 35. هنگامی که فرزندانشان موفق میشوند بی اختیار میگریند . درموفقیت دوستانشان ذوق زده میشوند . هنگامی که خبر یک ازدواج یا تولد را میشنوند خوشحال میشوند .
  5. 36. هنگامی که دوستشان زندگی را بدرود میگوید، قلبشان جریحه دار میشود . اگر فردی که برای آنان عزیز بوده از دست دهند، رنج میبرند . هنگامیکه فکر میکنند نیروی خودرا از دست داده اند، قوی هستند . میدانندکه در آغوش کشیدن وبوسیدن، میتوانددل ریش دیگران راالتیام بخشد
  6. 37. شک نیست که زن بدون عیب نیست ... یکی از آنها اینستکه فراموش میکند تا چه حد ارزشمند است
  7. 38. خواهش من اینست که این برنامه را برای دوستان زن خود بفرستید تا بیاد آرند چه موجودات با ارزشی هستند . برای مرد ها نیز بفرستید . چون بعضی اوقات اینان به یاد آوری حقایق نیازمندند

×