Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Procés matriculació2011 2012

430 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Procés matriculació2011 2012

  1. 1. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MONTSERRAT ALMIRALL Passeig de Vilafranca, s/n (Pàrquing Centre) 08870 Sitges Tel. : 93 8113928 Fax: 93 8113929 a/e: escolamusica@salaidascp.com http://emmmas.blogspot.com 1 MATRICULACIÓ 2011-2012 1. Calendari. - Pre-matrícula alumnes de l’Escola: del 4 al 8 d’abril de 2011. - Pre-matrícula alumnes nous: de l’11 al 15 d’abril de 2011. - Període de matriculació: del 26 d’abril al 3 de maig. - Data límit del pagament de la matrícula: 15 de juliol. 2. Pre-matrícula. Es formalitza dins el període establert amb l’imprès que es troba a disposició dels sol·licitants a Secretaria de l’Escola de dilluns a divendres de 10’00 a 14’00 h. i de dilluns a dijous de 16’00 a 19’00 h.(també podeu descarregar-vos aquest imprès des del blog de l’Escola). L’imprès de pre-matrícula s’ha d’entregar a Secretaria durant el període de pre-matrícula amb totes les dades sol·licitades. Els sol·licitants disposaran del resguard corresponent. 3. Matriculació. La matrícula, tot i ser del 26 d’abril al 3 de maig, està oberta durant tot el curs escolar, sempre que hi hagi places vacants. La seva formalització suposa l’acceptació del Reglament de Règim Intern de l’Escola. Quan el nombre de sol·licituds sigui superior al nombre de places disponibles les sol·licituds s’ordenaran per ordre d’inscripció. En cas de no haver vacants aquestes sol·licituds quedaran en llista d’espera i podran optar a una plaça quan se’n produeixi alguna. La llista d’espera serà vigent durant tot el curs escolar. Per a la formalització de la matrícula caldrà presentar la següent documentació: - Imprès de matrícula que s’omplirà a l’EMMMAS. També es podrà descarregar l’imprès al blog de l’EMMMAS. - Autorització bancària del compte corrent on es domiciliaran les quotes mensuals (en el cas dels antics alumnes es renova automàticament si no hi ha cap canvi). - Impresos d’autorització d’ús dels drets d’imatge i de sortides fora del centre. - Fotocòpia del comprovant bancari de l’ingrés de la matrícula. - Si l’alumne/a és menor d’edat: fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. - Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. - Fotocòpia del carnet de família nombrosa en cas de tenir dret al descompte. - S’entendrà que aquell alumnat que no formalitzi la matrícula en el termini indicat (fins el 15 de juliol) renuncia a la plaça adjudicada previ avís a l’Escola.
  2. 2. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MONTSERRAT ALMIRALL Passeig de Vilafranca, s/n (Pàrquing Centre) 08870 Sitges Tel. : 93 8113928 Fax: 93 8113929 a/e: escolamusica@salaidascp.com http://emmmas.blogspot.com 2 La matrícula es considerarà formalitzada un cop satisfet l’import corresponent. Aquest import no es podrà retornar en cap cas, llevat de causes de força major. L’alumne matriculat abonarà mensualment les quotes a través d’un compte corrent bancari, segons fixen els preus públics vigents. Si es deixen d’abonar les quotes durant dos mesos es procedirà a donar de baixa l’alumne o alumna. Per notificar la baixa voluntària d’un alumne o alumna, caldrà fer-ho per escrit a la Secretaria de l’Escola. A efectes de l’emissió de la següent quota mensual, es prendran en consideració aquelles baixes que es presentin 10 dies naturals abans de finalitzar el mes. En cap cas es podran retornar les quotes satisfetes que corresponguin a mesos anteriors a la notificació per registre d’entrada de la baixa voluntària. Els sol·licitants disposaran dels resguard corresponent. 4. Criteris d’admissió. Per ordre de pre-matrícula. 5. Criteris d’ingrés. - Sensibilització 1, 2 i 3: nascuts/nascudes els anys 2007, 2006 i 2005 respectivament. - Nivell bàsic (prebàsic): nascuts/nascudes entre 2001-2004. - Nivell avançat: es realitzarà una prova de nivell per adjudicar el grup i/o nivell més adequats. - Conjunts vocals i instrumentals: que hi hagi plaça vacant de l’especialitat i el nivell requerits. - Adults: es realitzarà una prova de nivell per adjudicar el grup i/o nivell més adequats.

×