Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memòria 2009-2010

325 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memòria 2009-2010

 1. 1. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMAS MEMÒRIA 2009 – 2010 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MONTSERRAT ALMIRALL DE SITGES
 2. 2. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASÍndexFUNCIONS I OBJECTIUSPresentacióFuncions i objectius estratègicsALUMNATAlumnes matriculats a inici de cursPlaces cobertes a final de cursAlumnes matriculats a final de cursPlaces cobertes a final de cursCONTROL DE GESTIÓQuadre d’indicadorsRESULTATSGrau d’assoliment dels objectius generals establerts al PAC 2009/10Altres accions inicialment no previstes al PAC 2009/10ANNEXES
 3. 3. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASFUNCIONS I OBJECTIUSL’esperit i la raó de ser del nostre projecte d’escola de música d’ensenyaments noreglats –tal com es desprèn de la declaració d’objectius (article 2) recollida en elDecret 179/1993 de 27 de juliol (DOGC de 4 d’agost de 1993)- se centra bàsicamenten la voluntat de facilitar la formació, pràctica i difusió musical, a banda d’oferir al’alumnat tanmateix la possibilitat d’encaminar-se cap a una futuraprofessionalització fins a la preparació per a la prova d’accés al Grau Professional,competència única dels Conservatoris de Música.La veritable consecució d’aquest fi passa pel foment de l’interès vers la música desde la infància (a partir dels 4 anys d’edat), per la creació d’un entorn que afavoreixila pràctica musical, tant individual com en grup, i també per l’elaboració d’uns plansd’estudis i currículums que comprenguin una gamma d’ensenyaments específicsàmplia i adequada als interessos, a la dedicació i al ritme d’aprenentatge d’unventall ampli d’alumnat.Així doncs, la llibertat de què gaudeixen els ensenyaments no reglats ens permeten - Ampliar la franja d’edat de l’alumnat, extenent-la des de les edats més primerenques (de 4 a 6 anys) fins a les persones adultes. - Dissenyar un pla d’estudis creatiu allunyat de la rigidesa dels ensenyaments reglats, podent-lo adequar així als múltiples interessos dels diferents segments i franges d’edat de la població. - Planificar la freqüència de les classes i el ritme d’aprenentatge d’acord amb les diferents demandes i necessitats de l’alumnat. - Dedicar-nos tanmateix a la difusió musical mitjançant els seminaris, classes magistrals i cursos intensius, a banda de l’extensa oferta formativa dels cursos anuals.
 4. 4. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASFuncions i objectius estratègicsSegons el que determina la filosofia dels ensenyaments musicals no reglats, lesfuncions bàsiques de l’Escola Municipal de Música Montserrat Almirall de Sitgessón: Escola participativa i oberta a tota la població. Fonamentar el procés d’ensenyament-aprenentatge de la música sobre la pràctica, tant en classes de grup com en classes individuals. Promoure la participació activa dels alumnes en concerts, audicions, etc... Estimular l’esforç entre els alumnes com a eina per a superar-se atenent a les seves capacitats individuals. Seguiment de les capacitats de cada alumne i avaluació dels mètodes pedagògics i dels materials didàctics emprats. Seguiment individualitzat de l’alumne/a mitjançant el tutor. Implicar les famílies en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. Valorar positivament la formació permanent i la investigació educativa. Respecte per les diferents tècniques pedagògiques i interpretatives, així com pels diferents estils i tipus de música. Proporcionar una orientació escolar, vocacional i professional convenient en aquells casos en que calgui, per mitjà d’una adequada coordinació entre tutors i professorat. Potenciar l’adquisició d’hàbits: el respecte a l’entorn, la cura del material que s’utilitza, etc... Incentivar els valors de solidaritat, col·laboració, respecte a l’altre, tolerància...
 5. 5. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMAS L’educació musical com a part del procés educatiu i formatiu integral de l’alumne Aportacions que la música ofereix pel fet de gaudir d’ella com a: o possible futur professional o complement cultural o potenciador d’aspectes educatius tan importants com la concentració, la disciplina, el desenvolupament psicomotriu, la capacitat d’abstracció, l’esforç individual i el col·lectiu o afavoridor d’elements humans tan importants com la sensibilitat, la creativitat, el respecte, l’autovaloració, el coneixement i respecte d’altres cultures L’escola potenciarà la col·laboració de la família en el procés d’aprenentatge de l’alumne/a. Això vindrà donat tant des de la figura del tutor com des de l’implicació que a nivell general l’escola demanarà constantment als pares. Implicar als pares en les diferents activitats que organitza l’escola els ajudarà a comprendre millor tot el procés educatiu que comporta l’estudi de la música alhora que facilitarà la correcta actitud i recolzament que els pares han d’oferir als seus fills/alumnes de l’escola. Implicar tots els alumnes -amb independència d’edat- en les activitats de l’escola.D’acord amb aquestes determinacions, durant el curs 2009-10 s’han prioritzatestratègies d’actuació centrades en quatre eixos:1r. La incorporació de nova oferta educativa i de creació de nous grups instrumentals.2n. Avançar en el procés d’elaboració del PCC.3r. La creació de les dinàmiques de funcionament interdepartamental.4rt. Adaptar-nos a les exigències que implica el fet de ser reconeguts per la Generalitat de Catalunya com a escola autoritzada.
 6. 6. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMAS Alumnat
 7. 7. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMAS
 8. 8. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASALUMNES I PLACES MATRICULATS A INICI DE CURS BAIX BIG CANT CANT CANT CLARINET CLARINET FLAUTA FLAUTA FONIATRIA FONIATRIA GUITARRA GUITARRA GUITARRA ELÈCTRIC BAND 2N. CORAL 2N. INSTR. TRAVESSERA TRAVESSERA 2N INSTR. CLÀSSICA CL. 2N. ELÈCTRICA INSTR. 2N. INSTR. INSTR.SENSIBILITZACIÓ 1SENSIBILITZACIÓ 2SENSIBILITZACIÓ 3PREBÀSIC 2BÀSIC 1R. 1 2 3BÀSIC 2N. 1 4BÀSIC 3R. 1BÀSIC 4RT. 1 1AVANÇAT 1-2 1AVANÇAT 3-4 1 1 1AVANÇAT 5-6 1ADULTS 1 1 3ADULTS 2 1ADULTS 3 1 1 3ADULTS 4INSTRUMENT SOL 1 2 1 4 1 1 1INTEGRAT 4 2 1 4 2COR ADULTS 2MUSICOTERÀPIAFONIATRIA 6BIG BANDORQUESTRATOTAL 1RS.INSTRUM. 1 8 2 7 6 6 20 6TOTAL 2NS.INSTRUM. 1 1 2 1 2TOTAL PLACES
 9. 9. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASALUMNES I PLACES MATRICULATS A INICI DE CURS MUSICOTE ORQUESTRA PERCUSSIÓ PERCUSSIÓ PIANO PIANO 2N SAXÒFON SAXÒFON TROMPETA VIOLA VIOLÍ VIOLONCEL VIOLONCEL TOTAL RAPIA 2N. INSTR. INSTR. 2N. INSTR. 2N INSTR. ALUMNESSENSIBILITZACIÓ 1 11SENSIBILITZACIÓ 2 24SENSIBILITZACIÓ 3 11PREBÀSIC 1 16 1 4 1 25BÀSIC 1R. 2 16 2 2 2 28BÀSIC 2N. 4 8 1 4 21BÀSIC 3R. 1 1 4 2 1 1 7BÀSIC 4RT. 2 1 1 5AVANÇAT 1-2 1 1 1 3AVANÇAT 3-4 1 1 3AVANÇAT 5-6 3 3ADULTS 1 1 5ADULTS 2 1 4 6ADULTS 3 2 7ADULTS 4 4 1 5INSTRUMENT SOL 5 1 1 2 2 1 20INTEGRAT 2 5 3 22COR ADULTS 2MUSICOTERÀPIA 4 4FONIATRIA 6BIG BAND 0ORQUESTRA 0TOTAL 1RS.INSTRUM. 4 14 70 4 5 1 14 4 218 TOTAL 2NS. INSTRUM.TOTAL 2NS.INSTRUM. 1 1 7 0 1 16TOTAL PLACES 234
 10. 10. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASALUMNES I PLACES MATRICULATS A FINAL DE CURS BAIX BIG CANT CANT 2N. CANT CLARINET CLARINET FLAUTA FLAUTA FONIATRIA FONIATRIA GUITARRA GUITARRA GUITARRA ELÈCTRIC BAND INSTR. CORAL 2N. INSTR. TRAVESSERA TRAVESSERA 2N INSTR. CLÀSSICA CL. 2N. ELÈCTRICA 2N. INSTR. INSTR.SENSIBILITZACIÓ 1SENSIBILITZACIÓ 2SENSIBILITZACIÓ 3PREBÀSIC 1 1BÀSIC 1R. 1 1 2BÀSIC 2N. 1 4BÀSIC 3R. 1BÀSIC 4RT. 1 1AVANÇAT 1-2 1AVANÇAT 3-4 1 1 1AVANÇAT 5-6 1ADULTS 1 1 2 2ADULTS 2 2ADULTS 3 1 0 1ADULTS 4INSTRUMENT SOL 1 2 1 4 0 1 1INTEGRAT 1 3 1 1 1 2COR ADULTS 2 5MUSICOTERÀPIAFONIATRIA 4BIG BAND 5ORQUESTRA 1TOTAL 1RS.INSTRUM. 2 7 5 7 5 4 14 6TOTAL 2NS.INSTRUM. 3 1 1 1 2TOTAL PLACES
 11. 11. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASALUMNES I PLACES MATRICULATS A FINAL DE CURS MUSICOTE ORQUES PERCUSSIÓ PERCUSSIÓ PIANO PIANO SAXÒFON SAXÒFON TROMPETA VIOLA VIOLÍ VIOLONCEL VIOLONC TOTAL RAPIA TRA 2N. INSTR. 2N 2N. INSTR. EL 2N ALUMNES INSTR. INSTR.SENSIBILITZACIÓ 1 10SENSIBILITZACIÓ 2 20SENSIBILITZACIÓ 3 11PREBÀSIC 1 11 1 3 1 19BÀSIC 1R. 13 1 1 2 2 21BÀSIC 2N. 4 9 1 4 22BÀSIC 3R. 1 1 5 2 1 1 8BÀSIC 4RT. 2 1 1 5AVANÇAT 1-2 1 0 1 1 3AVANÇAT 3-4 1 1 3AVANÇAT 5-6 3 3ADULTS 1 1 2 8ADULTS 2 2 4ADULTS 3 1 3ADULTS 4 3 1 4INSTRUMENT SOL 3 1 1 1 2 3 1 18INTEGRAT 2 1 7 6 1 24COR ADULTS 5MUSICOTERÀPIA 4 4FONIATRIA 4BIG BAND 5ORQUESTRA 1TOTAL 1RS. INSTRUM. 4 11 61 7 4 1 15 4 205 TOTAL 2NS. INSTRUM.TOTAL 2NS. INSTR. 1 2 8 1 1 20TOTAL PLACES 225
 12. 12. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMAS
 13. 13. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMAS
 14. 14. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMAS Control de Gestió
 15. 15. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMAS
 16. 16. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMAS Evolució POSITIVA Evolució INTERMITJA Evolució NEGATIVAAVALUACIÓ DOCUMENTACIÓ Evol. Unitat Ref. 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07Objectius del PAC assolits segons % 66% 95% 91% 90%memòriaALUMNAT Evol. Unitat Ref. 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07Alumnes inici curs 218 251 156Places de 2on. Instr. Inici curs 16 16 12Baixes alumnes curs anterior núm./% 8 3,67% 30 11,95%Baixes alumnes nous núm./% 5 2,29% 22 8,76% 14Alumnes final curs 205 199 189 142Places de 2on. Instr. Final curs 20 14 14 11Places TOTALS a FINAL DE CURS 225 213 203 153PROFESSORAT Evol. Unitat Ref. 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07Professors assalariats i autònoms núm. 19 17 15 11Resta del personal (Secretaria i núm. 2 2 2 2Neteja)ECONOMIA Evol. Unitat Ref 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07Aportació Alumnat € núm./% 152.576,88 40,55% 157.505,50 42,59% 149.119,50 44,09% 96.690,55 42,32%Aportació Ajuntament € núm./% 113.845,75 30,26% 205.892,93 55,68% 189.083,26 55,91% 131.802,64 57,68%Aportació Generalitat 109.800,00 29,18%Despesa total centre € 376.292,33 369.810,56 338.202,76 228.493,19Despesa del centre encara per cobrir per € 6.412,13 8,11%lajuntamentImport de BONIFICACIONS deixats 25.057,10 27.475,30 22.194,50 12.106,00dingressar
 17. 17. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMAS
 18. 18. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASCONTROL DE GESTIÓGESTIO ECONÒMICAPressupost d’IngressosTal com hem pogut anar observant al llarg de la curta singladura de l’Escola Municipal de MúsicaMontserrat Almirall de Sitges, les aportacions de l’Ajuntament sempre han oscil·lat entre el 50 i 60% del total de la despesa.Aquest curs gràcies a l’exel·lència del Projecte Educatiu de Centre (PEC) de Salaida SCP ens podemcongratular que la Generalitat de Catalunya ha reconegut la nostra escola com a Centre Autoritzatamb una aportació aproximada d‘un 29,18 % sobre el total de la despesa. INGRESSOS 2009-10 € % Ingressos de l’Alumnat 152.646,58 40,55% Ingressos de l’Ajuntament 113.845,75 30,26% Ingressos de la Generalitat de Catalunya 109.800,00 29,18% TOTAL IN RESSOS 376.292,33
 19. 19. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASPressupost de DespesesPel que fa al pressupost de despeses, les xifres no estan equilibrades amb elpressupost d’ingressos, atès que d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre (PEC) l’import delsingressos no és mai directament proporcional al de les despeses i que s’apliquen diferentsbonificacions a les tarifes públiques. La distribució de les despeses per apartats pot apreciar-se enel quadre següent.DESPESES 2009-2010 € %Compres / Inversió 175,43 0,05%Variacions d’existències 0,00Serveis Externs / Suministraments 50.570,35 13,44%Despeses de Personal 301.291,26 80,07%Amortitzacions 0,00Provisions 0,00Despeses Financeres 2.955,72 0,79%Tributs 0,00COST TOTAL DEL CENTRE 354.992,76Benefici industrial del 6% sobre el cost total del 21.299,57 5,66%centreTOTAL DESPESES 376.292,33
 20. 20. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMAS Resultats
 21. 21. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASGRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS GENERALSESTABLERTS AL PAC 2008/09 Objectiu assolit Objectiu parcialment assolit Objectiu no assolitNúm. Valoració Concepte OBJECTIUS PRIORITARIS PLURIANUALS1 Projecte Curricular de Centre (PCC) Culminar el procés d’adaptació de projecte curricular de centre (PCC) a les necessitats del centre. Redactar-lo i aprovar-lo Aquest objectiu està en procés d’assoliment doncs s’ha aprofundit molt en la seqüenciació de continguts Elaborar el document i aplicar-lo gradualment Prioritzar els Criteris d’avaluació S’ inclou la casella de valoració de l’audició trimestral Prioritzar la interrelació entre les matèries instrumentals i les teòriques El procés d’assoliment d’aquest objectiu dependrà de la culminació del PCC2 Creació de nous grups instrumentals i vocal S’ha creat una Big Band fruit dels cursos d’estiu 08-09 i una prova pilot d’un grup de flautes travesseres. Es consolida el cor d’adults3 Classes col·lectives d’instrument S’ha potenciat el piano donada la seva dificultat per formar part de grups instrumentals a edats i nivells primerencs. S’han fet tres classes col·lectives i tres concerts per a pianistes de nivell bàsic
 22. 22. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASNúm. Valoració Concepte4 Es consolida la Musicoteràpia per a persones amb necessitats educatives especials (NEE) per tal dadaptar-nos als criteris de qualitat establerts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i oferir aquest servei a la zona Garraf- Penedès fins ara inexistent5 Adaptar-nos a les exigències acadèmiques i administratives fruit del reconeixement del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya6 Ajustar la nostra oferta educativa als criteris de qualitat establerts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
 23. 23. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASNúm. Valoració Concepte OBJECTIUS ESPECÍFICS CURS 2008 / 091 Pla d’Acció Tutorial (PAT) Implantar les tutories individuals i col·lectives amb els alumnes Fer participar a les famílies en el procés de les tutories Les orientacions tutorials amb els alumnes i pares han estat molt ben rebudes pel conjunt dels usuaris del centre i millora la implicació de les famílies en l’aprenentatge musical dels seus fills2 Projecte Curricular de Centre (PCC)  Assolir la seqüenciació dels continguts generals i per cursos del nivell bàsic per a finals de curs  Començar a treballar en les unitats didàctiques per especialitats instrumentals i grupals  Abans de continuar amb el treball de les unitats didàctiques es parla en el claustre del 5 de maig de la necessitat de revisar els continguts del PCC de nivell bàsic de llenguatge musical per adaptar-lo a les necessitats del centre Necessitat d’interrelacionar el llenguatge musical amb l’instrument mitjançant el PCC Pendent de revisar els continguts de nivell bàsic de llenguatge musical Adaptar el repertori a les exigències del PCC3 Establir una data per a les proves de nivell després del període de matriculació i un altre abans de l’inici del curs Aquest punt és complexe, doncs hi ha alumnes que es matriculen un cop començat el curs -sempre i quan quedin places disponibles- i s’han de fer proves extraordinàries Crear proves específiques per aquells alumnes matriculats fora del període establert que cobreixen una plaça vacant
 24. 24. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASNúm. Valoració Concepte4 Consolidar les classes obertes per oferir una millor comunicació i informació als membres de la comunitat educativa Les famílies es vinculen més a l’escola i donen més importància a l’ensenyament musical5 Oferta educativa Es consolida la Musicoteràpia per a persones amb necessitats educatives especials (N.E.E )com a nova oferta educativa. Les classes són de caràcter individual donada la tipologia de l’alumnat Es consolida com a oferta educativa pel curs 2009-10 acomplint els criteris de qualitat del Departament . L’EMMMAS és l’única escola de música del Garraf-Penedès que imparteix aquesta disciplina Es consolida la Big-band com a formació estable Es consolida el Grup de Corda petits com a formació estable Es consolida el Cor d’Adults com a formació estable  Es consolida el Combo Modern com a grup estable Es crea un Grup de vent per a petits donat l’èxit de la prova pilot Es dur a terme una prova pilot de Foniatria per a alumnes menors de 12 anys Es dur a terme una prova pilot d’un Conjunt de Flautes travesseres D’aquesta manera s’aconsegueix potenciar els grups instrumentals com a tret distintiu i així poder col·laborar amb ens socio-culturals mitjançant concerts al carrer, a les institucions, etc…6 Organitzatius Creació d’un concurs de piano per alumnes de nivell bàsic (departament de piano) Així aconseguim motivar als alumnes que no poden formar part dels conjunts instrumentals per manca de nivell  Concert de Carnaval a càrrec dels alumnes de nivell bàsic (departament de piano)(ANNEX 1)  Una manera de vincular l’Escola a les tradicions sitgetanes Classes col·lectives de caràcter trimestral per els alumnes de nivell bàsic (departament de piano)
 25. 25. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASNúm. Valoració Concepte Concert d’alumnes adults (tots els departaments) Els alumnes adults es coneixen entre ells i se senten més estimulats per tocar en públic Participació en la Trobada de corda d’escoles del garraf-penedès a Vilanova i la Geltrú(departament de corda+ACEM) (ANNEX 2) Amb una participació de 100 alumnes de Sitges, Vilanova, Vilafranca i el Vendrell va sorgir la proposta de repetir-ho cada any en una seu diferent Participació en l’espectacle “Musicircus for children” de John Cage al MACBA(departament de corda+vent+ACEM) (ANNEX 3) L’EMMMAS s’ha donat a conèixer en l’àmbit de tot el país i així assolim una de les propostes a llarg termini del PEC en un curt període de temps Organitzar una visita al taller d’un “Luthier”(departament de teòriques+corda) Per reformes en el taller luthier es programa la visita pel proper curs 2010-2011 Fomentar la formació de professorat oferint:  Curs de musicoteràpia  Curs de iniciació al piano  Curs de trompeta  Curs de riscos laborals  Curs de composició i creativitat a l’aula  Fer totes les comunicacions al Cap d’Estudis per escrit i en suport informàtic Tancar la sala de professors a partir de les 19h.  Avisar amb una setmana d’antelació en el cas de permisos laborals per tal d’estudiar la viabilitat de la petició Deixar constància per escrit dels canvis de classes a secretaria i Cap d’Estudis. Es tracta de fer un canvi d’hàbits del professorat Seguir el protocol establert per parlar amb l’equip directiu (demanar cita a secretaria o via mail)
 26. 26. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASNúm. Valoració Concepte Millorar la comunicació amb els alumnes mitjançant circulars. El professor és el responsable d’informar correctament a cada alumne Tenir assignats els horaris dels alumnes matriculats, a finals de juny Avançar una setmana les audicions per poder fer entrega de notes i fer tutoria la setmana després Adaptar el format d’informe d’alumnat a les exigències del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya Fruit del reconeixement del Departament l’Escola s’ha adaptat a les seves exigències Instaurar el control de qualitat mitjançant enquestes a professorat,alumnat i famílies per donar resposta a les exigències del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (ANNEX 4) Establir el funcionament de les classes durant la setmana d’audicions i tutories Aprovat pel Claustre de gener de 2010 es decideix que tots els alumnes tocaran a les audicions com a part del seu procés d’aprenentatge musical. La setmana següent es farà classe tutoria amb alumnes i pares Establir el protocol informàtic vinculat a l’ordinador de professors Es penja un full horari a la sala de professors per fer la reserva d’ordinador pertinent per part dels professors Millorar el sistema de reserva d’ordinador per fer les avaluacions trimestrals per manca d’hàbit per part dels professors i per la dificultat que implica organitzar l’us d’un sol ordinador per part de 20 professors que té el centre Unificar el model d’acta de les reunions departamentals Es proposa un model únic per fer les actes de les reunions de departament molt més aclaridor que els anteriors
 27. 27. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASNúm. Valoració Concepte Respectar i aplicar el model d’acta de les reunions de departament Després de fer un seguiment continuat de tots els departaments s’aconsegueix que tothom respecti i apliqui el nou model d’acta Proposta de tutories grupals (departament de llenguatge) La proposta s’acaba consolidant degut a la bona acollida que ha tingut per part dels convocats. S’ha de continuar treballant en l’assignació d’horaris de visita Necessitat de tenir pianista repertorista per acompanyar grups,etc... Aquest objectiu no s’ha assolit per manca de pressupost per augmentar hores de professorat per desenvolupar aquesta tasca.7 Culturals i col·laboracions amb ens socio-culturals Curs de formació per a professorat organitzat per l’ACEM a l’EMMMAS “Composició i creativitat a l’aula” impartit pel professor Claude Joubert (ANNEX 5) Un total de 40 professors d’escoles de música de tot Catalunya van participar en aquest curs on l’EMMMAS va ser amfitriona Audicions trimestrals dels alumnes obertes al públic (ANNEX 6) Festa de Sta. Cecília amb la participació de l’escola a l’espectacle “Musicircus for children” organitzat per l’ACEM al MACBA(Museu d’Art Contemporani de Barcelona (ANNEX 7) Més de 300 alumnes de diferents escoles de Catalunya van ser els protagonistes d’aquest espectacle que va tenir difusió a nivell nacional i on l’EMMMAS va participar amb tres grups instrumentals Concert de professors amb la col·laboració de músics professionals externs a l’escola (ANNEX 8) Presentació de la Big band a la Mostra de Joves Intèrprets de Joventuts Musicals de Sitges La Big band es consolida com a exemple de grup instrumental amb un alt nivell interpretatiu assolit en un període de temps molt curt
 28. 28. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASNúm. Valoració Concepte Interpretació de la Cantata “El viatge d’en Joan” composada per professors de l’EMMMAS amb motiu del Dia Internacional de la Música i en col·laboració amb serveis culturals de l’Ajuntament de Sitges (ANNEX 9) Donar una àmplia oferta dels Cursos d’Estiu creant noves àrees instrumentals i complementant-les les unes amb les altres Es potencia l’oferta de formacions instrumentals grans de caràcter simfònic i modern i es consolida el curs d’informàtica musical. També s’ofereix un curs de sensibilització musical i un genèric de ritme i pulsació (ANNEX 10) Trobada d’alumnes de corda del Garraf-Penedès en col·laboració amb el Conservatori Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú Més d’un centenar d’alumnes van participar d’aquesta experiència tant enriquidora Visita a un Luthier pels alumnes de corda i història de la música Per obres de reforma en el taller s’ajorna la visita pel curs 2010-2011 Visita al Museu de la Música pels alumnes d’història de la música Pendent de trobar una data s’ajorna pel curs 2010-20118 Institucionals  Preparació del 3r Aniversari de l’escola amb l’actuació del grup de percussió alemany “bi-cussion” (ANNEX 11)  Fruït de la col·laboració d’aquesta formació amb l’Escola van fer una actuació de manera altruista per celebrar el 3r Aniversari de l’Escola Presentar el taller de Musicoteràpia juntament amb la Regidoria d’educació i civisme i Serveis Socials Per motius d’agenda del regidor d’educació ha estat impossible aquesta presentació a premsa malgrat la importància de la implantació d’aquesta oferta educativa tant esperada Aconseguir major implicació dels Serveis Educatius i de Premsa de l’Ajuntament de Sitges per a la difusió de l’Escola Municipal de Música
 29. 29. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASNúm. Valoració Concepte  Creació d’un conveni de pràctiques de Musicoteràpia per alumnes del Màster de Musicoteràpia de la UB (Universitat de Barcelona) Un total de dues alumnes de la Universitat han pogut dur a terme les pràctiques de Musicoteràpia amb l’Agnès Monferrer, professora de l’EMMMAS9  Difusió i relacions externes Potenciar la difusió que ens proporciona l’ACEM en l’àmbit de Catalunya i així obrir l’escola a l’exterior i donar-nos a conèixer fora de Sitges. S’ha organitzat un curs de formació per a professorat amb una assistència de 40 pedagogs de tot Catalunya  Conveni amb el Cicle “Concerts de Mitjanit” per a l’obtenció d’un descompte del 50 % dels concerts pels alumnes de l’escola i també per als professors  Visita de les escoles d’infantil, primària i secundària de Sitges a l’EMMMAS amb repertori adaptat als seus coneixements (ANNEX 12) Hi han participat prop d’un miler d’alumnes de les escoles d’ensenyament general de Sitges Fer jornada de “Portes Obertes” abans de la pre-matrícula (ANNEX 13) S’han fet els dies 12 i 15 d’abril de 2010. Fusionar la “Mostra de Joves Intèrprets” de Joventuts Musicals de Sitges amb el Dia Internacional de la Música Aquesta proposta està en procés d’arribar a un acord Proposar al Festival Fantàstic de Cinema possibles col·laboracions amb l’EMMMAS Potenciar la Big band com a referent de l’EMMMAS fent una actuació al carrer el Dia Internacional de la Música (ANNEX 14) Participació de la Big band en els “Diumenges, bandes al Retiro” Ajornat per al curs vinent
 30. 30. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASNúm. Valoració Concepte Millorar la manera de donar a conèixer l’Escola de Música a les escoles d’infantil (P3 i P4) S’està treballant en una proposta educativa més adequada als nens d’aquesta edatNúm. Valoració Concepte10 De la comunicació Potenciar via mail la comunicació amb alumnes, pares i/o tutors i ciutadans Enviar comunicacions via correu ordinari a les persones sense correu electrònic Mitjans de comunicació: millorar la comunicació amb aquests ens Creació del “Racó de la lectura” en el blog de l’Escola Fer una enquesta del grau de satisfacció als alumnes que es donen de baixa11 De la gestió Necessitat imperiosa que l’Ajuntament aboni la subvenció a un màxim d’un mes vista per tal d’assegurar el manteniment del servei12 Recursos humans Necessitat de tenir un Conserge en horari de tardes El fet que l’Escola sigui oberta, genera la necessitat de tenir un conserge donat que la resta del personal està treballant en l’àmbit pedagògic Necessitat de crear la figura de pianista acompanyant Degut a la manca de pressupost aquest objectiu no es pot assolir13 D’equipaments i manteniment Necessitat d’invertir en equipaments i recursos materials Ampliació d’un mòdul per a cobrir la demanda en funció del PEC aprovat per concurs públic Necessitat de crear un espai de Mediateca-Biblioteca per l’alumnat i el professorat
 31. 31. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASNúm. Valoració Concepte Millorar el sistema de manteniment informàtic Millorar la comunicació amb CESPA14 Cessió d’espai Manteniment del conveni amb Serveis Socials de l’Ajuntament de Sitges per fer Musicoteràpia per a persones amb problemas d’adaptació social Assajos de professors de l’Escola de Música vinculats a professionals del món del Jazz Aules d’estudi per alumnes amb manca d’espai i instrument Cessió per impartir cursos de l’ACEM L’EMMMAS es converteix en escola amfitriona de l’ACEM a tot Catalunya per impartir el curs del professor Claude Henry Joubert “La composició i la creativitat a la classe de grup”15 Inversió Adquirir totes les partitures i llibres de cada especialitat programades en el PCC Creació d’un banc d’instruments per oferir als alumnes Segons l’estudi del cercle d’escoles de música de la Diputació de Barcelona és un dels punts febles que té l’EMMMAS Adquisició d’una Base de dades adequada per a la Gestió d’Escoles de Música Degut a la manca de pressupost aquest objectiu no ha estat assolit malgrat la seva vital importància per a la bona gestió de l’Escola
 32. 32. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASALTRES ACCIONS INICIALMENT NO PREVISTES AL PAC 2009/10  Concert de piano a càrrec dels alumnes de nivell bàsic amb la interpretació de l’opus 39 de D. Kabalewsky al Saló d’Or del Palau Maricel de Sitges.  Curs de formació per a professorat a l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu “Projecte Sant Andreu Jazz Band, una nova manera d’aprendre?” a càrrec de Joan Chamorro.  Concert de Santa Cecília a càrrec dels alumnes de nivell bàsic de piano de l’Escola.  Assajos oberts dels grups instrumentals de l’Escola per Santa Cecília.  Concert de violí de l’alumna Luna Panés per preparar l’accés al grau professional al Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú.  Implantació de Wi-fi per a una millor gestió pedagògica del professorat.
 33. 33. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMAS Annexes
 34. 34. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 1ANNEX 2
 35. 35. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 2
 36. 36. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 3
 37. 37. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 4
 38. 38. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 4
 39. 39. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 5
 40. 40. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 6
 41. 41. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 7
 42. 42. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 8
 43. 43. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 9
 44. 44. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 10
 45. 45. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 10
 46. 46. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 10
 47. 47. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 11
 48. 48. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 11
 49. 49. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 12
 50. 50. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 13
 51. 51. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2009 / 10 - EMMMASANNEX 14

×