Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Consell escolar Informatiu

346 views

Published on

Published in: Education, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Consell escolar Informatiu

  1. 1. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MONTSERRAT ALMIRALL Passeig de Vilafranca, s/n (Pàrquing Centre) 08870 Sitges Tel. : 93 8113928 Fax: 93 8113929 a/e: escolamusica@salaidascp.com http://emmmas.blogspot.comQUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR DE CENTREÉs l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el governdels centres docents, amb funcions en l’àmbit de la programaciógeneral i en el seguiment i avaluació d’acivitats.El consell escolar dels centres docents públics es per la llei orgànica2/2006, d’Educació, pel decret 102/2010, de 3 d’agost, i pelReglament de Règim Intern del Centre.QUI FORMA EL CONSELL ESCOLAR a) El director o directora, que el presideix. b) El cap o la cap destudis. c) Un o una representant de lAjuntament. d) Els i les representants del professorat elegits pel claustre. e) Els i les representants de lalumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells. f) Un o una representant del personal dadministració i serveis. g) El Secretari del centre que actua com a secretari del Consell Escolar, amb veu i sense vot.QUI POT VOTAR a) El pare i la mare, o tutor legal de l’alumne/a matriculat a l’escola. En el cas que la pàtria potestat de l’alumne/a estigui conferida en exclusiva a un dels progenitors, només aquest tindrà dret de vot. b) Tot l’alumnat matriculat al centre a partir de 12 anys d’edat. 1
  2. 2. QUI POT SER CANDIDAT a) Tots els pares, mares i tutors legals de l’alumnat del centre, que exerceixin la pàtria potestat o la tutela d’aquests i figurin en el corresponent cens electoral. Les candidatures poden presentar-se acompanyades d’un aval signat per pares i mares. b) Tot l’alumnat del centre que figura en el corresponent cens electoral i no ha estat objecte de sanció.Si el nombre de candidats a membres del Consell Escolar és inferioral nombre de llocs a cobrir, aleshores tots els membres del sectorcorresponent són elegibles per sorteig públic. Si el membre elegit enaquestes circumstàncies és del sector famílies i no vol assumir larepresentació, el lloc queda vacant fins a la convocatòria següent.QUÈ CAL FER PER SER CANDIDATPresentar la seva candidatura a la Direcció de l’Escola dins delperíode comprès entre el 21 de febrer fins el dia 25 de febrer enhorari de Secretaria.Cal omplir i signar l’imprès que podeu demanar a la Secretaria del’Escola.Les diferents meses electorals comprovaran si els candidats són enel cens, aprovaran les candidatures i les faran públiques. 2
  3. 3. QUI CONSTITUIEX LES MESES ELECTORALS a) Sector pares i mares d’alumnes: Està formanda per la Direcció del Centre u òrgan del govern en qui delegui i per dos membres d’aquest sector designats per sorteig, en sessió pública, entre tots el que integren el cens. b) Sector alumnat: Està formanda per la Direcció del Centre u òrgan del govern en qui delegui i per dos membres d’aquest sector designats per sorteig, en sessió pública, entre tots el que integren el cens.La mesa electoral s’encarrega de: - Aprovar el cens electoral. - Publicar la relació de candidats. - Organitzar la votació. - Fer l’escrutini i fer constar en acta pública els resultats de la votació. - Resoldre dubtes i reclamacions.EL CENS ELECTORALEl cens electoral provisional serà exposat al tauler d’anuncis delvestíbul del centre el dia 14 de febrer.El període de reclamacions serà de les 10 h. del dia 14 de febrerfins a les 19 h. del dia 16 de febrer.COM SÓN LES VOTACIONSLes votacions són personals, directes i secretes. No s’admet ladelegació de vot ni el vot per correu.Es pot sol·licitar per actuar com a supervisor el dia de les votacionsdel sector famílies. Cal demanar-ho a la Direcció del centre. 3
  4. 4. CONDICIÓ DE MEMBRE ELECTELa condició de membre electe del consell escolar del centres’adquireix per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat delsmembres del sector famílies i del sector docents, sens perjudici quees puguin cobrir d’immediat les vacants que es produeixin.COMPETÈNCIES DELS CONSELL ESCOLAR a) Aprovar el profecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres. b) Aprovar i avaluar la programació general anual del centre. c) Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitats, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions i altres centres. d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents. e) Aprovar la carta de compromís educatiu. f) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. g) Intervenir en la resolució de conflictes, i si cal revisar les sancions. h) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats extraescolars i complementàries, i avaluar-ne el desenvolupament. i) Participar en les anàlisis i avaluacions del funcionament del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar. j) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 4

×