Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Carta de compromis educatiu esborrany1

214 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Carta de compromis educatiu esborrany1

  1. 1. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SITGES CURS 2011 – 2012CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIULes persones sotasignades, ……………………………………………………………. (nomi cognoms), …………………………………………….... (càrrec) del centre educatiu, i..…………………………………………………………………………… (nom i cognoms),……………………………………………………… (pare/mare, tutor/a) de l’alumne/a………………………………………………………………………….., reunits a la localitatde ……………………., amb data …………………………………………. signem aquestade compromís educatiu, la qual comporta els següentsCOMPROMISOSPer part del centre:1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament de l’alumnat.2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar.3. Respectar la diversitat cultural, ètnica, religiosa i ideològica dels usuaris del centre.4. Informar les famílies i alumnes del Projecte Educatiu de Centre.5. Informar les famílies de la normativa sobre els drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya (Decret 279/2006 de 4 de juliol) i de les normes d’organització i funcionament del centre.6. El tutor informarà la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, explicar els resultats de les avaluacions mitjançant les tutories.7. Adoptar les mesures educatives alternatives adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família, sempre que el centre tingui els recursos humans i materials necessaris per poder dur a terme aquesta acció.8. Comunicar a la família les faltes d’assistències no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic, personal i de la resta d’usuaris del centre.9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família (facilitant en la mesura del possible la conciliació de l’horari laboral de la família amb l’horari del centre).10. Fomentar la participació de les famílies com a agents actius del procés educatiu dels seus fills i filles.11. Revisar conjuntament amb la família i alumnes el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el contingut any rere any.12. .... 1
  2. 2. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SITGES CURS 2011 – 2012Per part de la família i/o alumnes:1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el Projecte Educatiu de Centre.3. Respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques i respectar els programes d’ensenyament als quals s’han matriculat.5. Ajudar als fills/filles a organitzar el temps d’estudi a casa.6. Adreçar-se al tutor/a de cada alumne per resoldre els conflictes que puguin sorgir. Si és necessari, parlar-ho amb el cap d’estudis i, en última instància amb la direcció de l’escola.7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.8. Assistir a les reunions que convoqui el centre.9. Valorar la feina que es fa a l’escola.10. Donar suport i participar en les activitats internes i externes organitzades per l’Escola.11. Fer-se càrrec de la cura i vigilància dels nens i nenes quan no estiguin dins l’aula.12. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.13. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, el contingut any rere any.14. ...................I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.El centre La família (pare/mare o tutor/a), l’alumne/a (major d’edat)Signatura SignaturaSitges, .............................................. de 2011. 2

×