Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Acta2011_10novembre_extraordinària

266 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Acta2011_10novembre_extraordinària

  1. 1. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MONTSERRAT ALMIRALL Passeig de Vilafranca, s/n (Pàrquing Centre) 08870 Sitges Tel. : 93 8113928 Fax: 93 8113929 a/e: escolamusica@salaidascp.com http://emmmas.blogspot.comACTA DE REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLARIdentificació de la sessióNúm.: 02/2011Caràcter: extraordinariData: 10 de novembre de 2011Hora: 19’05 h.Lloc: Aula 2 de l’EscolaHi assisteixen:Salvador Monzó Almirall (Director)Josep Martí Camps (Cap d’estudis)Alejandro Lidón Ballester (representant de professors)Alejandro Ricart Montenegro (representant de professors)Sindu Guijarro Castellino (representant d’alumnes)Consol García Gómez (representant de pares/mares)Javier Serres Navarro (representant de pares/mares)Montserrat Rosés Sánchez (Personal de serveis)Aída Roger de la Peña (representant de l’empresa Salaida scp)Begoña Martínez Albà (Secretària)Absents:Vinyet Lluís (Ajuntament)Héctor Valls Trabal (baixa del centre) ORDRE DEL DIA: 1. Proposta d’increment de les tarifes per part de l’Ajuntament a partir de l’1 de gener de 2012. 1
  2. 2. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MONTSERRAT ALMIRALL Passeig de Vilafranca, s/n (Pàrquing Centre) 08870 Sitges Tel. : 93 8113928 Fax: 93 8113929 a/e: escolamusica@salaidascp.com http://emmmas.blogspot.comDesenvolupament de la sessió i acords: S’informa que Héctor Valls (professor membre del Consell escolar) ha estat baixa del centre i, per tant, el seu lloc queda vacant fins a la propera convocatòria de renovació de Consell escolar. El director ha estat informat de l’absència de la representant de l’Ajuntament per raons d’agenda i així ho fa saber als membres del consell escolar. Es recalca que la convocatòria de la reunió l’ha fet el Salvador Monzó com a president del Consell escolar i no com a membre de l’empresa Salaida scp que és qui gestiona l’Escola. De la mateixa manera, el Director de l’Escola (president del consell escolar) també té la potestat de convocar en una reunió extraordinària a aquells membres externs al consell escolar que puguin aportar informació d’interés en l’assumpte a tractar. És per això que a la reunió ha estat convocada i hi assisteix Aída Roger com a representant de Salaida scp. Es fa constar en acta el caràcter extraordinari d’aquesta reunió. El Director procedeix a explicar la Proposta d’increment de les tarifes per part de l’Ajuntament a partir de l’1 de gener de 2012. En el Ple de l’Ajuntament del 24 d’octubre de 2011 es proposa un augment en les tarifes de l’Escola de Música, tarifes que es regeixen per l’ordenança fiscal 4.2.1.3 de l’Ajuntament de Sitges. Els alumnes de l’Escola matriculats per al curs 2011-2012 ho han fet amb unes tarifes facilitades per l’Ajuntament on no es feia cap esment d’aquest augment. Una de les conseqüències que pot esdevenir d’aquest augment és el desequilibri econòmic del servei causat per les baixes massives d’alumnat que no es puguin permetre pagar aquest augment de preus. L’Ajuntament fonamenta la seva proposta d’augmentar les tarifes en la reducció de la subvenció de la Generalitat. S’informa dels percentatges que assumeix cada entitat en el finançament de l’Escola: 2
  3. 3. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MONTSERRAT ALMIRALL Passeig de Vilafranca, s/n (Pàrquing Centre) 08870 Sitges Tel. : 93 8113928 Fax: 93 8113929 a/e: escolamusica@salaidascp.com http://emmmas.blogspot.com Curs Usuaris Ajuntament Generalitat2006-2007 42’32% 57’68% encara no es rep la subvenció2007-2008 44’09% 55’91% encara no es rep la subvenció2008-2009 42’59% 49’30% L’empresa concessionària aporta el 8’11%2009-2010 40’55% 30’26% 29’18%2010-2011 40’42% 24’57% 21’59% (dades L’empresa concessionària està aportant provisionals) 13’42%Dels cursos 2009-2010 al 2010-2011 hi ha una diferència d’un 7’7% (sempre iquan l’Ajuntament liquidi el cost total del centre pendent de pagament) enl’aportació de la Generalitat, però no d’un 25% que és el percentatge que volaugmentar l’Ajuntament i fer recaure en els usuaris.La Diputació de Barcelona fa uns estudis anuals sobre 32 escoles municipalsde música dels quals podem extreure les següents dades:L’aportació mitjana de les escoles municipals de música de les poblacions demés de 25.000 habitants és la següent: Any Usuaris Ajuntament Generalitat 2010 25’6% 46’2% 28’1%D’altra banda, l’augment de les tarifes de l’Escola de Música ha estat unaproposta unilateral per part de l’Ajuntament de Sitges. En el cas de les Llarsd’infants sí és va avisar del canvi de tarifes abans de començar el curs; enl’Escola de Música no s’ha fet. La planificació dels pressupostos es fa sobreuna matriculació real i uns preus públics i el fet d’augmentar les tarifes potprovocar una baixa massiva d’alumnat amb el conseqüent desequilibrieconòmic-financer. A més a més, una de les justificacions de la creació delServei de l’Escola de Música és garantir l’ensenyament musical per a tota lapoblació.Prenen la paraula els membres representants dels pares/mares:Javier Serres demana tenir més informació a l’abast de l’Escola de Música pelque fa a les memòries anuals ja que del que s’ha explicat fins ara ell no entenia coneixement. El Director informa que és informació pública que es pottrobar en el blog de l’Escola.La Consol García fa constar que troba un insult el fet que no hagi vingut caprepresentant de l’Ajuntament en aquesta reunió. La Consol ha fet un estudi deles escoles de música més properes a Sitges i ha constatat que la nostra téuns preus molt superiors sense comptar amb el 25% que volen augmentar. A 3
  4. 4. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MONTSERRAT ALMIRALL Passeig de Vilafranca, s/n (Pàrquing Centre) 08870 Sitges Tel. : 93 8113928 Fax: 93 8113929 a/e: escolamusica@salaidascp.com http://emmmas.blogspot.com més, també es pregunta on s’han destinat realment els diners de la subvenció de la Generalitat rebuts fins ara. En aquest sentit demana que aquesta subvenció de caràcter finalista s’apliqui en benefici de l’Escola Municipal de Música. El Salvador Monzó informa que l’empresa cada any ha reclamat l’aplicació finalista d’aquesta subvenció. En el contracte entre l’empresa i l’Ajuntament hi figura un preu de contracte i en la planificació del pressupost que ha fet l’empresa per aquest curs s’ha prés la base de les tarifes actuals. Sobre aquesta base, la mesura d’augmentar un 25% les quotes és del tot innecessària perquè amb els ingressos dels alumnes actuals i el preu de contracte actualitzat amb l’IPC des de l’any 2007 es pot cobrir el cost de l’Escola. Si no hi ha al·legacions a la proposta de l’augment de les tarifes el Ple aprova de manera definitiva la mesura. La proposta es va publicar al BOP del 31 d’octubre de 2011 i el termini per presentar les al·legacions de 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la seva publicació, per tant, és el 7 de desembre. Poden presentar al·legacions el consell escolar, l’empresa, l’alumnat i qualsevol persona que hi tingui interès. El Javier Serres entén que el fet de presentar al·legacions és obligatori i no és qüestionable, però proposa de prendre també altres mesures. La Sindu Guijarro proposa de fer un escrit a L’Eco de Sitges i es proposen també altres mitjans: Diari de Vilanova, xarxes socials, recollida de firmes, assistència al Ple Municipal, al·legacions presentades pel Claustre de professors. Es vota per unanimitat a favor de fer les al·legacions per part del Consell escolar.I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 20’20 h., el director aixeca lasessió de la qual, com a secretària,n’estenc la present acta.La Secretària Vist i plau El Director 4
  5. 5. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MONTSERRAT ALMIRALL Passeig de Vilafranca, s/n (Pàrquing Centre) 08870 Sitges Tel. : 93 8113928 Fax: 93 8113929 a/e: escolamusica@salaidascp.com http://emmmas.blogspot.comBegoña Martínez Albà Salvador Monzó Almirall 5

×