Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introducció a la qualitat

La qualitat als Serveis per a Persones amb Discapacitat

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Introducció a la qualitat

 1. 1. QUALITAT IDEES BÀSIQUES
 2. 2. A) Canviar per millorar
 3. 3. <ul><li>1.- Motius estratègics de supervivència: </li></ul><ul><ul><li>Sobreviure en un entorn que canvia </li></ul></ul><ul><ul><li>Avançar-se a un futur previsible </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestionar el camí de la realitat al desig (diagnòstic  visió de futur). </li></ul></ul>Què impulsa les organitzacions cap a la Millora?
 4. 4. <ul><li>2.- Motius de millora: </li></ul><ul><li>Aprofitar la creativitat dels professionals </li></ul><ul><li>Activar una cultura de millora contínua </li></ul><ul><li>Aprofitar els avantatges de les noves tecnologies </li></ul>Què impulsa les organitzacions cap a la Millora?
 5. 5. <ul><li>3.- Motius legals: </li></ul><ul><ul><li>Ajustar-se a noves normatives. </li></ul></ul><ul><ul><li>Acreditació  Concertació </li></ul></ul>Què impulsa les organitzacions cap a la Millora?
 6. 6. <ul><li>4.- Motius Ètics: </li></ul><ul><li>Ser eficient en l’ús dels diners públics. </li></ul><ul><li>Respectar els Drets de les persones amb discapacitat </li></ul><ul><li>Coherència entre el que es diu i el que es fa </li></ul><ul><li>Millorar la qualitat de vida en el treball </li></ul>Què impulsa les organitzacions cap a la Millora?
 7. 7. Capacitat de respondre a les necessitats i les expectatives dels clients B) Qualitat
 8. 8. Qualitat Definició de Qualitat
 9. 9. Sistema de Gestió de la Qualitat Què cal fer: Qualitat Amb què es fa: Recursos Qui ho fa: Persones <ul><li>Com es fa: Processos </li></ul><ul><li>Establiment d’objectius </li></ul><ul><li>Control de les actuacions </li></ul><ul><li>Control dels resultats </li></ul><ul><li>Gestió d’incidències </li></ul>Quins resultats obtenim Què hem de millorar Quins resultats esperem
 10. 10. MODEL DE QUALITAT FEAPS
 11. 11. Acreditació de SGQ
 12. 12. Criteris Lideratge Persones Processos Productes i Serveis Resultats clau Resultats societat Resultats clients Resultats persones Estratègia Aliances i Recursos Aprenentatge, creativitat i innovació Resultats Agents
 13. 13. Millora contínua Determinar els R esultats a assolir D esplegar Planificar l’ E nfocament A valuar – R evisar Enfocament i desplegament
 14. 14. Gestió per processos
 15. 15. <ul><li>Conjunt de recursos i activitats interelacionades que transformen elements d’entrada en resultats , afegint valor per al client </li></ul>Què és un procés en termes de qualitat? PROCÉS Entrada: Requisits Recursos: persones i materials Mètodes/ Procedimients Sortida: Resultats CLIENT
 16. 16. <ul><li>Definir la Missió de l’Organització </li></ul><ul><li>Identificar els clients i les seves necessitats </li></ul><ul><li>Definir serveis i productes </li></ul><ul><li>Desenvolupar el mapa de processos </li></ul><ul><li>Descriure els processos </li></ul><ul><li>Anàlisi de dades </li></ul><ul><li>Millorar els processos </li></ul>Pasos para la Gestión por procesos
 17. 17. <ul><li>Visualització esquemàtica de la globalitat de les activitats rellevants d’una organització agrupades sistemàticament i que inclou la interrelació entre els grups </li></ul>Desenvolupar el mapa de processos
 18. 18. <ul><li>Fer un inventari de totes les activitats que es porten a terme en l’organització </li></ul><ul><li>Agrupar-les amb criteri de “resultat”  PROCÉS </li></ul><ul><li>Ni menys de 10 processos ni més de 25 </li></ul><ul><li>Donar nom a cada agrupació </li></ul><ul><li>Distribuir els processos en “estratègics”, “clau” i “de suport” </li></ul><ul><li>Seqüenciar els processos “clau” amb criteri temporal </li></ul>Mapa de processos
 19. 19. E01. GESTIÓ del SISTEMA E010. Revisió per Gerència, E011. Planificació anual d’objectius, E012. Control de la Documentació, E013. Tractament d’Incidències, E014. Accions Correctives i Preventives, E015. Auditories Internes, E016. Avaluació i Millora E04. POLÍTICA de PERSONES E041. Selecció i Contractació, E042. Formació Contínua, E043. Control de Variacions Laborals. E02. COORDINACIÓ i COMUNICACIÓ INTERNA C02. ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT C021. Acollida, C022. Pla de Suport Individual Centrat en la Persona, C023. Trànsits, Derivació i Sortides E05. SUPORT a les FAMÍLIES E03. COMUNICACIÓ EXTERNAÚS de la COMUNITAT i GESTIÓ dels ENTORNS MAPA DE PROCESSOS C03. FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL C031. Disseny I Sol·licitud d’Accions Formatives, C032. Realització d’Accions Formatives, C033. Gestió d’Experts, C034. Inserció, C35. Avaluació I Tancament d’Accions Formatives S02. INFRAESTRUCTURES S021. Manteniment d’Equips i Instal·lacions, S022. Sistemes Informàtics S01. GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA S011. Compres i Subministraments S012 Gestió de Proveïdors

×