Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Granskning av projekt
Rening av avloppsvatten från biltvättar med filter av torv och
inblandad kolaska - en utvärdering av...
Studiens syfte
● Undersöka och redovisa gällande gräns- eller riktvärden för
avloppsvatten från svenska biltvättar
● Jämfö...
Bakgrund
● Sveriges miljökvalitetsmål.
● Fordonstvättar och dess miljöpåverkan.
● LAQUA-projektet.
● Delflödesförsök biltv...
Metod och material
● Provtagning på renat avloppsvatten:
Biltvätt A: 2 ggr.
Biltvätt B: 4 ggr pga höga värde.
● Laktest fö...
Resultat biltvätt A
Resultat biltvätt B
Diskussion
● Renar filtermaterialet avloppsvatten från fordonstvättar?
● Omhändertagande av förbrukat filtermaterial.
● Sl...
Referenser
Internet referenser
● Söderlundh, Sussie. 2010. Rening av avloppsvatten från biltvättar med filter av torv
och ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vt419 v granskning biltvätt

96 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vt419 v granskning biltvätt

  1. 1. Granskning av projekt Rening av avloppsvatten från biltvättar med filter av torv och inblandad kolaska - en utvärdering av effektivitet och avfallshantering ur ett miljöperspektiv Handledare: Hristina Bodin Kurs: Vattenreningsteknik- avloppsvatten Datum: 2014-05-12
  2. 2. Studiens syfte ● Undersöka och redovisa gällande gräns- eller riktvärden för avloppsvatten från svenska biltvättar ● Jämföra data från analyser av avloppsvatten renat genom filtermaterial av torv och aska med gällande gräns- eller riktvärden samt dra slutsatser om filtrets reningseffektivitet. ● Undersöka och sammanställa dagens regelverk för hantering av avfall bestående av förbrukat filter av torv och aska som använts för rening av avloppsvatten från svenska biltvättar. ● Sammanställa analyser av innehåll och lakningsegenskaper hos de förbrukade filtermaterialen och jämföra resultaten med tillgängliga rikt- eller gränsvärden ● Diskutera omhändertagande av förbrukat filter ur ett miljöperspektiv
  3. 3. Bakgrund ● Sveriges miljökvalitetsmål. ● Fordonstvättar och dess miljöpåverkan. ● LAQUA-projektet. ● Delflödesförsök biltvätt. ● Vad är torv? ● Använt filtermaterial ● Beskrivning av reningsanläggning och biltvättar.
  4. 4. Metod och material ● Provtagning på renat avloppsvatten: Biltvätt A: 2 ggr. Biltvätt B: 4 ggr pga höga värde. ● Laktest för att kontrollera hur stor risken är för urlakning av föroreningar som fastnat i filtret utfördes.
  5. 5. Resultat biltvätt A
  6. 6. Resultat biltvätt B
  7. 7. Diskussion ● Renar filtermaterialet avloppsvatten från fordonstvättar? ● Omhändertagande av förbrukat filtermaterial. ● Slutsatser.
  8. 8. Referenser Internet referenser ● Söderlundh, Sussie. 2010. Rening av avloppsvatten från biltvättar med filter av torv och inblandad kolaska : en utvärdering av effektivitet och avfallshantering ur ett miljöperspektiv. Lic.-avh., Högskolan Kristianstad. http://hkr.diva- portal.org/smash/get/diva2:320958/FULLTEXT02.pdf (hämtad 2014-05-12) ● Svenska vatten. Minska företagets utsläpp av miljögifter. http://www.svensktvatten.se/Global/Avlopp%20och%20milj%C3%B6/Uppstr %C3%B6msarbete/F%C3%B6retagsbroschyr_Svenskt%20Vatten %20nov2012_web.pdf (hämtad 2014-05-12) ● Svenska Petroleum Institutet. 2005. Biltvättsanläggningar. http://www.habo.se/global/Dokumentarkiv/Dokument/Milj%C3%B6%20och %20%C3%85tervinning/Milj%C3%B6skydd/SPIs%20rekommendationer.pdf (hämtad 2014-05-12) Bild referenser ● http://www.laqua.se/?m=washbuild&p (hämtade 2014-05-12)

×